Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmien yhteinen kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmien yhteinen kokous"

Transkriptio

1 Muistio 1/2017 KAIELY/214/2016 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmien yhteinen kokous Aika: klo Paikka: Rokuanhovi, Jaakonjärventie 43, Utajärvi Osallistujat listan mukaan (liite 1) 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jonas Liimatta avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Liimatta kertoi avauspuheessaan tulevasta hallinnon uudistuksesta. ELYt lakkaavat vuoden 2019 alusta ja vesienhoidon tehtävät siirtyvät maakuntaan. Myös edistämistehtävät, kuten luonnonsuojelun edistäminen siirtyy maakunnan vastuulle. Vesilain valvonta siirtyy uudistuksen yhteydessä perustettavaan valtion virastoon. Aluehallintouudistuksen lakiluonnokset ovat lausunnolla kesäkuun puoliväliin saakka. 2. Järjestäytyminen Kokouksen osanottajat esittäytyivät lyhyesti. Jonas Liimatta toimi kokouksen puheenjohtajana lounaaseen saakka ja iltapäivän osuuden ajan puheenjohtajana toimi Kari Pehkonen. Kimmo Virtanen toimi kokouksen sihteerinä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteistyöryhmissä metsähallituksen varajäsenenä toimineen Hannu Tolosen tilalle tulee Ann-Mari Kuparinen. 3. Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset asiat Anne Laine kertoi vesien- ja merenhoidon ajankohtaisista asioista. Aluehallintouudistukseen liittyvät lakipaketit ovat lausunnolla saakka. Keväällä avatuilta Rahatpintaan.fi sivustolta löytyy tietoa eri tyyppisten hankkeiden rahoituksesta. Vesimuodostumien määrään ei ole tulossa oleellisia lisäyksiä. Rannikkovedet luokitellaan alustavasti meren tila-arvion yhteydessä. Seuranta tilataan nykyisin ostopalveluna. Syksyllä aloitetaan kuulemisasiakirjojen valmistelu ja siihen liittyen tarkastellaan ihmistoiminnan vaikutuksia vesienhoitoalueella. Keskustelu: Kuinka tuleva kalatalousaluejako vaikuttaa kalastusalueiden edustajuuteen? Nykyisellä kokoonpanolla mennään vuoden 2018 loppuun. Toki organisaatiot voivat muuttua tuonakin aikana. Tuleeko uutta seurantatietoa, kun mennään uuteen kuulemiseen? Direktiivissä on määritelty tarkasti kuulemisen ajankohta, joten se pitää hoitaa tässä vaiheessa. Luokittelu tulee tähän nähden myöhässä. Vielä ei ole tietojärjestelmää, johon tietoja voisi tallentaa. SYKE kuitenkin tekee jo rannikkovesien luokittelua, jota voi hyödyntää myös kuulemisessa. 4. Missä mennään - Katsaus toimeenpanon etenemiseen vesienhoitoalueilla Anne Laine kertoi toimenpiteiden edistymisestä Pohjois-Pohjanmaalla. Hän esitteli mm. maa- ja metsätalouden toimenpiteiden toteutusmääriä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Järvikunnostushankkeista suurin on Pyhäjärven lahtien sekä Pyhäjoen yläosan kunnostus. Tätä

2 Muistio 1/2017 KAIELY/214/2016 pienempiä järvikunnostushankkeita Pohjois-Pohjanmaalla on useita. Myös erilaisia joki- ja purokunnostushankkeita on runsaasti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus osallistuu aktiivisesti yhteistyössä myös useisiin tutkimus-, selvitys- ja kehityshankkeisiin. Keskustelu: Mitä kuuluu tehostettuun vesiensuojeluun? Metsätalouden tehostettu vesiensuojelu toimenpiteeseen luetaan kuuluvaksi pohjapadot, putkipadot, pintavalutusalueet ja kosteikot. Myös valmiit kosteikot, joiden kautta vesiä johdetaan, voidaan lukea kyseiseen toimenpiteeseen kuuluvaksi. Löytyykö kunnostushankkeista lisätietoa? Lisätietoja kannattaa kysyä Jermi Tertsuselta Jari Pesonen esitteli vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaa tukevien hankkeiden toteutussuunnitelmaa Kainuussa vuosina Kainuun ELY-keskuksen toimialueella on 18 hyvää huonommassa tilassa olevaa järveä ja 8 jokea. Esimerkkihankkeena Pesonen esitteli Vuolijoki- Ryynäsjoki kunnostushankkeen, jossa osallistettiin laaja joukko yhteistyötahoja mukaan suunnitteluun. Vuolijoki-Ryynäsjoen kunnostustoimien on määrä alkaa tänä vuonna. Parhaillaan on alkamassa Räätäjärven kunnostuksen suunnittelu Sotkamon Tipasjoen valuma-alueella. Sotkamo Silver suunnittelee yhtenä vaihtoehtona hopeakaivoksen jätevesien johtamista samalle valuma-alueelle. Myös Särkijärvi-Syväjärven kunnostussuunnittelu Kuhmossa on tavoitteena saada alulle tämän vuoden aikana. Keskustelu: Kysyttiin mitä Talvivaaran kaivoksen alapuolisille järville aiotaan tehdä? Järviä, kuten Jormasjärvi, ei näy ainoatakaan hyvää huonommassa tilassa olevien listalla. Kritisoitiin lainsäädäntöä, mikä sallii tällaista tapahtuvaksi. Perättiin hyvää puhdistamoa. Talvivaaran alapuolisista vesistöistä hyvää huonommassa tilassa olevien listalla on Kolmisoppi sekä Kivijärvi. Pienempien kunnostustarpeessa olevien vesistöjen osalta on määrätty kunnostusvelvoite. Jormasjärvi on luokiteltu edellisessä pintavesien tila-arviossa hyvään tilaan. Vuolijoki-Ryynäsjoki kunnostuksen osalta kysyttiin eivätkö toiminnanharjoittajat osallistu kunnostuksiin, kun osakaskunta lähtee vastuulliseksi kunnostajaksi? Toimijat ovat mukana, mutta tarvitaan hankevetäjä joka on tässä tapauksessa osakaskunta. Pirkko-Liisa Luhta käsitteli esityksessään aihetta Miten vesienhoitosuunnitelma etenee kunnostuksissa? Kunnostuksia ohjaa vesienhoitosuunnitelmien osana laaditut toimenpideohjelmat, vesien kunnostusstrategia, pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia sekä kansallinen kalatiestrategia. ELY-keskukset ovat luopuneet kunnostushankkeiden läpiviennistä. Tätä nykyä koitetaan saada vapaaehtoisia kantamaan vastuuta kunnostushankkeissa. Tämä on ristiriitaista aiheuttaja maksaa periaatteen kanssa. Suomessa kunnostushankkeet ovat pääosin pieniä, kun ei tahdo löydy tekijätahoja. Esimerkiksi Ruotsissa on paljon suuria, osin EU-rahoitteisia kunnostushankkeita. Pohjois-Suomessa osakaskuntien aktiivit ovat iäkkäitä eikä tämän kaltainen vastuuttaminen voi kauaa jatkua. Ilman työllisyysrahoitusta Pohjois-Suomessa ei olisi tapahtunut mitään. Esimerkiksi Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen kunnostustarveselvityksessä (2014) on satoja kohteita odottamassa kunnostusta. Tieverkoston vaellusesteitä, lähinnä tierumpuja, on maassamme noin kappaletta. Iijoen vesistöalueella on käynnistynyt Esteet pois -hanke , jossa selvitetään teiden vaellusesteitä, haetaan ratkaisuja niiden korjaamiseksi sekä tehdään valtakunnallinen ohje. On arvioitu, että noin puolet Iijoen alueen rummuista muodostaa esteen eliöstön vapaalle kululle. Lopuksi Luhta esitteli myös

3 Muistio 1/2017 KAIELY/214/2016 aiemmin Iijoen alueella tehtyjä kunnostuksia ja niistä saatuja tuloksia. Lisäksi hän kertoi kuinka Metsätalous Oy on sitoutunut laittamaan vuodessa erilaisiin luonnonhoitohankkeisiin, kuten esimerkiksi purokunnostuksiin. Keskustelu: Kuinka hyvin huomioidaan vaellusesteet uusissa hankkeissa? Nyt tehdään valtakunnallinen ohjeistus, jolle pyritään saamaan mahdollisimman paljon mediajulkisuutta ja sitä kautta tekemään asiaa tunnetuksi. Lausunnoissa ei varmaan ole huomioitu rumpuasiaa. Pitäisikö huomioida lausunnoissa? ELY-keskukset eivät anna enää aukkolausuntoja. Ongelman laajuus tuli julki Keski-Suomessa tehdyn julkaisun myötä. Jos havaitaan esimerkkitapauksen kaltainen ongelma, niin onko työkaluja jolla siihen voisi puuttua? Vesilain valvonnan näkökulmasta se on ELY-keskuksen Y-vastuualueen tehtävä. 5. Vesistökunnostusverkosto esittäytyy Sanna Vienonen esitteli vesistökunnostusverkoston toimintaa. Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Tavoitteena on koota yhteen vesistökunnostukseen liittyvää osaamista ja edistää uusien kumppanuuksien solmimista sekä tukea paikallisia toimijoita ja verkostoja. Toimintaa rahoittaa ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. Toiminnan koordinaatiosta vastaa Suomen ympäristökeskus. Verkosto tiedottaa aktiivisesti ajantasaisesti päivittyvillä verkkosivuilla. Yksi keskeinen tiedonvälityskanava on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje. 6. Vesienhoidon toimeenpanoa ja toteutusta tukevien alatyöryhmien tarve ja toiminta Jaana Rintala esitteli päivän ryhmätyön aiheet. Kokouksen osanottajat oli jaettu etukäteen valmiiksi neljään eri teemoja käsittelevään ryhmään. Jokaisessa ryhmässä oli vetäjä, joka kirjasi keskeiset esille tulleet asiat. Lopuksi muistilehtiönä toimiva paperiarkki laitettiin salin seinälle nähtäville ja osallistujille annettiin mahdollisuus vielä täydentää muistiinpanoja. Ryhmätöistä tehty yhteenveto lähetään kokousmuistion liitteenä. 7. Rahoitusta toimenpiteiden edistämiseen Jenni Jäänheimon ollessa estyneenä Jaana Rintala esitteli Rahat pintaan sivuston ( sisältöä. Sivusto sisältää tietoa kunnostuksen rahoituksesta ja on tarkoitettu työkaluksi kaikille, joilla on suunnitelma vesistön kunnostamiseen ja ylläpitoon. Sivuille on ensimmäistä kertaa koottu perustiedot yli kahdestakymmenestä rahoituslähteestä. Sivujen kautta voi olla yhteydessä ympäristöasioiden asiakaspalveluun, joka antaa lisätietoja ja tarvittaessa ohjaa kysymykset alueellisiin ELY-keskuksiin. Sivusto on jaettu erilaisiin aihepiireihin, joista jokaisessa avautuu ikkuna erilaisiin rahoituslähteisiin. Jokainen rahoituslähde on edelleen linkitetty kyseisen rahoituksen käyttömahdollisuuksiin ja hakuohjeisiin/-ehtoihin. Palautetta mahdollisista puutteista otetaan vastaan. 8. Pohjavesien arvottamiskyselyn tuloksia Koillismaalta Maria Ekholm-Peltonen esitteli tuloksia Koillismaan pohjavesien tilasta tehdystä kyselystä. Kysely suunnattiin asukkaille ja mökkiläisille. Kyselyllä selvitettiin mm. vastaajien maksuhalukkuutta pohjavesien tilan turvaamiseksi ja käsitystä pohjavesien tilasta. Talousveden laadulle annettiin arvosanaksi 9,2. Pohjaveden laadun turvaamista pidettiin tärkeänä. Asukkaiden ja mökkiläisten käsitys pohjavesien tilasta poikkesi vain hieman toisistaan. Ympäristöystävällisten liukkauden torjunta-aineiden

4 Muistio 1/2017 KAIELY/214/2016 käyttöä pidettiin tärkeänä. Myös pilaantuneiden maa-alueiden kartoittaminen ja kunnostaminen nähtiin tärkeänä tehtävänä. Kyselyssä kuvailtiin maksumalli, jolla pohjavesimuodostumien olosuhteet voitaisiin selvittää niin hyvin kuin mahdollista ja kaikki tarvittavat suojelutoimenpiteet voitaisiin toteuttaa siten, että pohjaveden pilaantumisriski voitaisiin lähestulkoon poistaa. Yhteiskunta osallistuisi kustannuksiin 50 % osuudella ja toiminnanharjoittajat 30 % osuudella. Loput 20 % kustannuksista kerättäisiin säätiöperiaatteella lahjotuksina sekä veroluonteisena pohjavesienhoitomaksuna. Kysyttäessä veroluonteisen maksun maksuhalukuuta kävi ilmi, että maksuhalukkuus vähenee odotetusti maksuosuuden kasvaessa. Kokonaisuudessaan voitiin todeta, että kysely oli kiinnostanut niitä jotka olivat siihen vastanneet. Keskustelu: Mikä oli kyselyn mielenkiintoisin anti? Vastaamishalukkuus, ihmisten kiinnostus ja tieto pohjavesien tilasta oli niin hyvä. 9. Muut asiat Muita asioita ei ollut 10. Seuraava kokous Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään Kainuun osalta kokouspäivää ei vielä päätetty. 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtajan kysyessä kokouksen osanottajilta mielipidettä kokouksen järjestelyistä pidettiin ryhmätöitä hyödyllisenä. Samalla kuitenkin todettiin, että aikaa ryhmätöille pitää olla enemmän jotta työstä saadaan aito hyöty irti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Tämän jälkeen lähdettiin tutustumaan Suomen syvimpään suppaan, Syvyydenkaivoon. Muistion laati Kimmo Virtanen

5 Muistio 1/2017 KAIELY/214/2016 LIITE 1. Kokouksen osallistujat: Backman Tarja MTK Bergbacka Risto Vesikolmio Oy Derome Kirsti Luonnonvarakeskus Ekdahl Markku Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto Ekholm-Peltonen Maria Pohjois-PohjanmaanELY-keskus (Y-vastuualue) Eskola Heikki Perämeren eteläinen kalastusalue Halmetoja Eero Siikajoen kalastusalue Heikkinen Sulo Siikajoen kalastusalue Heikkinen Mirja Pohjois-PohjanmaanELY-keskus (Y-vastuualue) Heikura Leevi Suomen metsäkeskus Helkimo Johanna Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (E-vastuualue) Horsma Aaro PVO-Vesivoima Oy Huotari Noora Bioenergia ry Jokela Risto ProAgria Oulu Jäkäläniemi Olavi Kuusamon kalastusalue Kangas Antti Elinkeinoelämän keskusliitto Kangaskokko Juha Pohjois-PohjanmaanELY-keskus (Y-vastuualue) Karppinen Tero Kuhmon kalastusalue Karttunen Piia Oulun Seudun Leader Koistinaho Tapio Ylivieskan kaupunki Korhonen Pekka Kainuun ELY-keskus Laine Anne Pohjois-PohjanmaanELY-keskus (Y-vastuualue) Lehto Arto Pohjois-PohjanmaanELY-keskus (Y-vastuualue) Liimatta Jonas Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Y-vastuualue) Lingren Mariko ProAgria Kainuu Liuska Laura Kalajoen vesienhoitoryhmä Luhta Pirkko-Liisa Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut Malinen Paula Kajaanin kaupunki Marttila-tornio Pentti Kiiminkijoen kalastusalue Mikkonen Ari Pyhäjärven kaupunki, Pyhäjokivarren kalastusalue Moilanen Elli Kainuun ELY-keskus Muotka Jukka Fortum Power & Heat Oy Muurimäki Jaakko Hyrynsalmen-Ristijärven kalastusalue Nikula Raisa Kuusamon kaupunki Parkkinen Eeva-Maria Kiiminkijoki ry Partanen Jonna Raahen kaupunki Pehkonen Kari Kainuun ELY-keskus Peltola Harri Puolangan kunta Pesonen Jari Kainuun ELY-keskus Rahkila Riina Pro Agria Oulu, Oulun maa- ja kotitalousnaiset Rimpiläinen Maarit Kainuun Voima Oy Rintala Jaana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ruokanen Irmeli Suomen metsäkeskus, pohjoinen palvelualue Räty Anu Luonnonvarakeskus Salmi Hannu Oulun seudun ympäristötoimi Schroderus Sanna Kainuun liitto Sievänen Anita Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry Sutela Tapio Luonnonvarakeskus Tikka Juha Pyhäjärven kalastusalue Toivonen Janne Kainuun Nuotta ry Westersund Antti Suomussalmen kunta Vienonen Sanna Suomen ympäristökeskus Virtanen Kimmo Kainuun ELY-keskus

6 Muistio 1/2017 KAIELY/214/2016 Väänänen Väinö Oulujokivarren kalastusalue Ylönen Merja Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

7 Ajankohtaista vesien- ja merenhoidon suunnittelussa Vesienhoitoalueen yhteistyöryhmien kokous Rokua 1

8 Tapahtumia 2017 Aluehallintouudistus; lakipaketit lausuttavana > Aineistot: alueuudistus.fi; mm. 26 ympäristölakia Vastaukset: lausuntopalvelu.fi Rahatpintaan.fi -verkkosivuilta tietoa rahoituksesta Vesien- ja merenhoidon perustyö Vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimeenpano Pinta- ja pohjavesien tilan seuranta Tarkistukset vesimuodostumiin pakolliset korjaukset (rajaukset, tyypittely) vesimuodostumien määrä pysyy kutakuinkin ennallaan 2

9 Syksyllä päivitetään arviot ihmistoiminnan vaikutuksista pinta- ja pohjavesiin Kuormitusarviot (ravinteet, kiintoaine) Vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöinventaario (?) Hydrologis-morfologiset muutokset Pohjavesien riskialueiden tarkistukset Yhteistyöryhmän syksyn kokoukseen käsiteltäväksi meren tila-arvio (SYKE) samalla rannikkovesien alustava luokittelu (vesienhoito) 3

10 YTR osallistuu myös kuulemisasiakirjojen valmisteluun Vesienhoito: suunnittelun työohjelma ja aikataulu sekä vesienhoitoalueen keskeiset kysymykset Merenhoito: meren nykytilan arvio, tilatavoitteet ja hyvän tilan indikaattorit pääosin valtakunnallisena työnä Molempiin sisältyy ympäristöselostuksen laatiminen Valmistelua syksyn kokouksessa, kysely/työpaja, myöhemmin esim. sähköpostikommentointi 4

11 Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta Maatalous, metsätalous, kunnostukset 1

12 Maatalouden toimenpiteet Ympäristösitoumuksia 89 % peltoalasta hieman laskua edellisestä ohjelmakaudesta ravinteiden käytön hallinta kaikilla ymp.korv.järjestelmään sitoutuneilla Maatalouden suojavyöhykkeet ha (tavoite ha) Maatalouden kosteikot ja laskeutusaltaat (80) ei-tuotannolliset investoinnit / kpl, myös muulla rahoituksella. Tavoite: lisäystä 50 kpl (yht 100), mahdollista toteutua Peltojen talviaikainen eroosion torjunta sekä lannan ympäristöystävällinen käyttö Ollaan tavoitteen tuntumassa Oikea kohdentuminen? > Jatkossa satsattava neuvontaan 2

13 Metsätalouden toimenpiteet, esimerkki Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu tavoite noin rakennetta Eteläiset vesistöt: n 100 rakennetta, ojitusalasta n 10 % (tavoite 30%) Oulujoen vesistö POP alue: n 30 rakennetta, ojitusalasta n 25 % Pohjoiset vesistöt n 90 rakennetta, ojitusalasta n 30 % 3

14 ELYn kanavoimaa osarahoitusta kunnostuksiin hoitokaudella Järvihankkeista isoin on Pyhäjärven lahtien ja Pyhäjoen yläosan kunnostus (+ valuma-alueen kunnostukset ja puroselvitykset) suurin MMM:n budjettirahoitteinen Suomessa, kunnan ja kaivoksen osuudet vielä suuremmat (yht ) Pienemmät järvikunnostukset; yl. myös valuma-alue mukana: Särkijärvi, Iso Viitajärvi, Juopulinjärvi, Saunajärvi, Kiljanjärvi, Norssinjärvi, Kangaspäänjärvi, Pintamojärvi, Inkeenjärvi, Rytkynjärvet, Jäälinjärvi, Rantasenjärvi, Saarelanjärvi, Iso- Vatjusjärvi Reisjärven Kellolahden ja Vattulahden valuma-aluerakenteet ja lahtien kunnostus (esitetään syksyllä, ei vielä rahoitusta) 4

15 Joki- ja purohankkeet (kesken / alkamassa / valmis) Vääräjoen yläosan kunnostus, Vääräjoen alaosan kunnostus, Siiponjoen kunnostus, Olhavanjoen kunnostussuunnittelu; Kuivajoen kutualueiden kunto- ja lisäämisselvitys, Hupisaarten purojen kunnostus, Oulujoen pääuoman sivupurot, Komujoen kunnostus, Martimojoen kunnostus- ja ekologinen selvitys, Kutujoen kutualuekunnostukset, Myllypuron kunnostussuunnittelu Vatjus, Panumaojan kunnostussuunnittelu, Lestijoen Roukalankosken kalatien suunnittelu, Pyhäjärven puroselvitykset, Lava- ja Kylmäojan kunnostustarveselvitys, Tervajoen kunnostustarveselvitys ESTEET POIS!, metsähallituksen purohanke (lukuisia purokohteita, esteellisyyden poistoa, kunnostuksia, ohjeistusta) 5

16 Laajasti järvi-joki-valuma-aluetta ja yhteistyötä sisältävät hankkeet POP alueella: Vyyhti II, jonka kanavoimana pieniä pilottikohteita valuma-alueilla, puroilla ja järvillä Ylivieskan yhteistyöhanke (Vielä virtaa), purot 3 suunniteltu ja näistä 1 toteutettu, vesiensuojelut Liminkaojan ja -järven sekä Polusjärven kunnostus, sis. rannikko + valuma-alueen ja jokisuun toimet Kemera-osio toteutuksessa, muut YM:n kärkihankelistalla, eri suunnittelut toteutettu pääosin 6

17 Valuma-aluehankkeet, jotka eivät sisälly vars. järvi- tai jokihankkeisiin: Kuivajoen vesiensuojelusuunnittelu Varalammen kosteikko- ja luonnonravintohanke Haapajärven vesiensuojelusuunnittelu Aholanjärven kosteikkokunnostus Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita sekä riistakosteikkoja toteutettu / suunnittelussa ja eri puolilla ei-tuotannollisilla investoinneilla isäntien toteuttamia 7

18 Tutkimus-, selvitys-, kehityshankkeita: Kalimenjoen vedenlaatua heikentävät tekijät (KaliVesi) Perämereen laskevia vesistöjä menetelmien kehittäminen ja ekologinen kunnostaminen Sulfa I ja Sulfa II, EAKR, jälkimmäinen menossa turv la olevien happamien sulfaattimaiden T&K -hanke Muitakin käynnissä olevia ja tulevia T&K -hankkeita, jotka liittyvät vesienhoitosuunnitelman toteuttamiseen tai ohjauskeinojen kehittämiseen Kärkihankehaussa tässä vaiheessa läpi menneet Kempeleen Zatelliitin vesiensuojeluhanke ja Ylivieskan VIIVYTYS hanke 8

19 Ryhmätyöt Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen ja vesienhoidon suunnittelu 9

20 Suunnittelussa ELYn apuna oli alatyöryhmiä Toimenpiteiden toteutus yhteinen asia, useita vastuutahoja miten yhteistyöryhmä voisi parhaiten olla toistensa tukena? Ryhmätyöt teemoittain Joki-/vesistöaluekohtainen Kunnostukset Maatalous ja metsätalous Pohjavedet Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, <tekijän nimi ja osasto>

21 Ryhmätyöt min ensimmäisessä ryhmässä 20 min aikaa antaa oma panos muiden ryhmien työhön Pohdittavia kysymyksiä Miten vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa voitaisiin edistää? Mitä apua ryhmästä tai verkostosta olisi toimenpiteiden edistämisessä? Entä suunnittelussa? Miten tärkeä teema on tai onko tarpeellinen Ketä mukaan (YTR:stä ja mahdollisesti sen ulkopuolelta)? Toimintatapa? Onko tarvetta muiden teemojen aihekohtaiseen edistämiseen? Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-ja ympäristökeskus, <tekijän nimi ja osasto>

22 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, <tekijän nimi ja osasto>

23 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmät , Rokua Toimenpideohjelmaa tukevien hankkeiden toteutus , Kainuu Jari Pesonen

24 2

25 Vesienhoitosuunnittelu , Kainuu Hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevat järvet: Kaupunginlampi, Kajaani (selvitys ) Kuluntajärvi, Kajaani Vimpelinlampi, Kajaani (selvitys ) Kivijärvi, Kajaani Sokajärvi, Kajaani (selvitys tehty) (ei toimenpiteitä toteutukseen) Haatajanjärvi, Kuhmo (selvitys tehty v. 2015) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v ) Puokiojärvi, Puolanka (selvitys tehty v (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2017) Särkijärvi,-Syväjärvi, Kuhmo (selvitys v ) Räätäjärvi, Sotkamo (selvitys v. 2017) Kolmisoppi, Sotkamo Sotkamojärvi, Sotkamo (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä tehty, koekalastus 2017) Heinonen, Sotkamo Jumalisjärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v ) Ruokojärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v ) Korpijärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v ) Naamajärvi, Suomussalmi (selvitys tekemättä) Kuivajärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v ) Pieni Kuivajärvi, Suomussalmi (selvitys tehty) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v ) Yhteensä 18 järveä 3

26 Vesienhoitosuunnittelu , Kainuu Hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevat joet: Tervajoki-Hakojoki, Hyrynsalmi Nuottipuro, Kajaani Kivijoki, Kajaani Sopenjoki, Kajaani Vuolijoki-Ryynäsjoki, Kajaani (selvitys v ) (kunnostustoimenpiteitä alkaen v. 2017) Mainuanjoki-Niittyjoki, Kajaani Tuhkajoki-Korentojoki, Sotkamo Purasjoki-Kivijoki, Suomussalmi Yhteensä 8 jokea 4

27 VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMA , VHA 4/KAINUU 2016 ( ) 2017 ( ) 2018 ( ) 2019 ( ) 2020 ( ) 2021 ( ) YHTEENSÄ ( ) SUUNNITTELU Vuolijoki-Ryynäsjoki, Kajaani Räätäjärvi, Sotkamo Kaupunginlampi-Vimpelinlampi, Kajaani Särkijärvi-Syväjärvi, Kuhmo KUNNOSTUSTEN TOTEUTUS Jumalis-, Korpi-, Ruoko-, Kuiva-,Pieni-Kuivajärvi, S:salmi Vuolijoki-Ryynäsjoki, Kajaani Puokiojärvi, Puolanka Haatajanjärvi, Kuhmo Vimpelinlampi-Kaupunginlampi, Kajaani Räätäjärvi, Sotkamo YHTEENSÄ ( )

28 Esimerkki: Vuolijoki-Ryynäsjoki, Kajaani (Vuolijoki) KAIELY tilasi työn Vesistörakenteiden ja kunnostusten suunnittelun puitesopimuksen (KAIELY/LAPELY/POPELY) mukaisesti Ramboll Oy:ltä Lähtökohtana suunnittelussa osallistavaa suunnittelu Koottiin suunnittelutyötä varten laaja-alainen ohjausryhmä: Kainuun ELY-keskus, Suomen metsäkeskus, Kajaanin kaupunki, Manamansalon- Vuolijoen osakaskunta, Saaresmäen jakokunnan vesialue, ProAgria Kainuu, Kainuun Nuotta (hajajätevesineuvonta), turvetuottajat (Vapo Oy, Oulun Energia Oy, Vuolijoen Turve Oy, Keisarintienturve Oy), Vuolijoen maaseutuyhdistys Suunnittelutyön aikana kolme ohjausryhmän kokousta sekä niiden yhteydessä kolme yleisötilaisuutta kyläläisille Suunnittelun lopputulos: Vuolijoki-Ryynäsjoki hajakuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma Manamansalon-Vuolijoen osakaskunta haki KAIELYltä rahoitusta kunnostussuunnitelmien toteutukseen vuodesta 2017 alkaen KAIELY Osakaskunta talkootyötä! 6

29 7

30 8

31 9

32 10

33 Miten vesienhoitosuunnitelma etenee kunnostuksissa? Pirkko-Liisa Luhta Eräpalvelut Pohjanmaa VHS YTR Rokua

34 Vesistöjen kunnostusta ohjataan kansallisissa suunnitelmissa ja strategioissa Vesienhoitosuunnitelmat ja niiden toimenpideohjelmat vuoteen 2021 Sektorikohtaisesti (Yhdyskunnat ja haja-asutus, teollisuus ja kaivostoiminta, kalankasvatus, turvetuotanto, metsätalous, maatalous, maa-ainesotto, liikenne, vedenotto, vesistöjen säännöstely ja rakentaminen, vesistöjen kunnostus, maankäyttö) Vesien kunnostusstrategia (YM&MMM 2013) Kunnostusten määrä, laatu ja vaikuttavuus paranevat Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia (MMM&YM 2015) Pienvesiä kunnostetaan aktiivisesti monipuolisella, eri lähteistä tulevalla rahoituksella. Kansallinen kalatiestrategia 2012 Elinvoimaiset vaelluskalakannat lisääntyvät luonnossa mahdollistaen monimuotoisuuden säilymisen ja kestävän kalastuksen.

35 Kuinka kunnostushankkeet edistyvät? Tähän saakka virtavesien ja järvien kunnostushankkeista ovat pääosin vastanneet ELY-keskukset ELY:t ovat luopuneet hankkeiden läpiviennistä, niiden tehtäväksi on jäänyt rahan jakaminen kunnostushankkeisiin seurausta ympäristöhallinnon supistamisesta Samalla on käynnistetty hankkeita, joilla vapaaehtoiset halutaan mukaan kunnostustoimintaan samalla kun yritetään laajentaa vesistökunnostusten rahoituspohjaa. Lainsäädännön tavoite on aiheuttaja maksaa - periaate Maksuhalukkuuskyselyissä (SYKE 2013) enemmistö vastanneista ei ollut valmis maksamaan vesienhoitomaksua siitä syystä, että vesienhoidon kustannukset tulisi kattaa vesistöjen likaajien ja yhteiskunnan toimesta. 3

36 Yksityismailla Kuka kunnostaa vesistöjä? Metsäkeskukset Kemera-rahoituksella luonnonhoitohankkeina Monet vesienhoito- ja kyläyhdistykset ja muut aktiivit ovat käynnistäneet kunnostushankkeita lähialueensa vesistöissä. Isot yhteishankkeet, joita Suomessa vähän haettu (Life, Interreg, Enpi, Eni..) Metsähallituksen alueilla Luontopalvelut luonnonsuojelualueilla vähän vesistökunnostusta Eräpalvelut Iijoen vesistössä hankkeita pian 20 vuotta, kokemusta ja tietoa runsaasti Erän omarahoitus ollut noin /vuodessa Metsätalous tukenut vuosien mittaan metsurityöllä yhteensä n Työllisyysrahoja saatu vuoteen 2014 saakka yli 1 M ELY:n kautta rahoitusta yht. n , kunnilta n Jos vesistökunnostuksista ei oteta koppia valtion mailla, käytännössä kolmasosa Suomesta jää kunnostustoiminnan ulkopuolelle. 4

37 Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen kunnostustarveselvityksessä (2014) on satoja kohteita odottamassa kunnostusta. 5

38 Suomessa on noin tierumpua. Niistä joka kolmas on vaelluseste kaloille, eli noin punaista lisäpistettä oheiseen karttaan

39 Esteet pois-hanke Selvitetään teiden vaellusesteitä Iijoen vesistöalueella, haetaan ratkaisuja niiden korjaamiseksi sekä tehdään valtakunnallinen ohje Tehdään myös purokunnostusten täydennystä, inventointia ja uusia kunnostuksia, jos saadaan työllisyysrahaa Kokonaisbudjetti YM/ELY rahaa Valtioneuvosten asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta 714/2015 LP/erä Talkootyö 9000 Hankkeessa suunnittelija ja maastokaudella työporukka tai kaksi

40 Ylitysrakenteiden esteellisyys Iijoen alueella (n= 228, 2016) 51 % 36 % Täydellinen este Osittainen/Ajoi ttainen Ei este 13 %

41 Kartoitustilanne Iijoen vesistössä vuoden 2016 lopussa:

42 Korjaukset käyntiin, mutta päävastuu aina tienpitäjällä Rumpujen kunnostusmahdollisuuksia alapuolisen vesipinnan nostaminen, rakenteen sisäpuolen kiveäminen ja lähestymis- tai suualueen raivaus (n.70 %). Tärkeimmät kohteet, esim. raakkupurojen vaellusesteet ja vesistöjen alimmat esteelliset kohdat korjataan mahdollisimman pian Täydellisissä esteissä rummun tai sen rakennetyypin vaihtamisen arvioitiin olevan järkevin kunnostustapa noin kolmasosassa havaituista kohteista. 10

43 Ruotsin Remibar hankkeessa toteutettuja kunnostuksia: Kuvat:

44

45 Sitten vähän solisevilta puroilta. Sadan kilometrin jokeen laskee noin 1000 km sivujokia ja puroja * Jos ne ovat huonossa kunnossa, voiko jokikaan tulla hyvään kuntoon? Tyvestä puuhun ja jokien hyvään tilaan latvapuroilta ja niiden valuma-alueilta Puroista vain 1 % luonnontilaisia, kuitenkin viidesosa purojaksoista lähellä sitä Purojen, pienten virtavesien ja jokien kunnostusta riittää kaikille halukkaille enemmän kuin tarpeeksi VHS:n toteuttamiseksi Iijoen vesistössä on tiedossa noin 30 raakkujokea. Niissä olevien raakkujen arvo on vähintään 190 M, mutta ilman elvytystä ne vähitellen kuolevat.

46 Kunnostustarpeen arviointi Iijoen vesistön inventoiduilla puroilla (N= 442 puroa, ~1700 km) kpl % Eniten esitetty 80 Hiekan poistoa 60 Suisteiden rakentamista erittäin suuri kunnostustarve selvä kunnostustarve vähäinen kunnostustarve ei kunnostustarvetta Valuma-alueelle vesiensuojelua Kiveämistä

47 Iijoen vesistön kunnostukset puroilla ja niiden valuma-alueilla Valuma-aluetyöt Purot Purojen Kunnostus- Kunnostetun Kustan- Kustan- Pintavalu- Laskeutus- Metsäojien Suon enpituus alueen pituus alueen p-ala nukset nukset tuskentät altaat tukkimiset nallistaminen kpl m m m² / m /m² kpl kpl kpl ha ,7 14, ,6

48 Seurantaa Viiden puron uudelleeninventointi 4-8 vuotta kunnostuksen jälkeen Jatkuu tänä kesänä, uusi seurantamenetelmä? Sähkökalastuksia, seurataan lähinnä taimenten lisääntymistä Kunnostusrakenteiden seuranta Kunnostusalueen muutokset - / + (%) Keskileveys 31 Keskisyvyys 66 Monttujen keskisyvyys 16 Pohjakasvillisuuden peittävyys keskim. 44 Kutupaikat 119 Montut 128 Suojapaikat 40 Mutkittelevuus 39 Leveysvaihtelut 33 Puuaines 133 Luonnontilaisuus 20

49 Tutkimusta Iijoen puroilta on runsaasti tutkimusta ja selvityksiä valmiina Taimenen runsaudesta metsätalousalueilla suhteessa kunnostusehdotuksiin (OY, Yrjänä) Purojen inventointimenetelmästä (OY, Suurkuukka) Kunnostusrakenteiden toiminnasta ja tehokkuudesta (OY, Marttila, Tammela) Raakuista ja niille sopivista isäntäkaloista (JYU, Salonen) Kunnostusten vaikuttavuudesta ja onnistumisesta monella tavalla ( OY, Turunen, Aroviita..) Maksuhalukkuudesta purokunnostuksiin (SYKE) Kutusoraikkojen kunnossapysyminen (MH) Ja lisää on tulossa Uudesta seurantamenetelmästä (JYU) Purokunnostuskustannusten vaikuttavauudesta (HY)

50 Mistä rahat? Koillismaalla : Työllisyysvaroin n. 1,2 M ( ) MH Luontopalvelut arvio 200 t (noin 10 t /vuosi) MH metsätalous n. 90 t (metsurityötä) kuntien rahaa n. 50 t Hankerahoja MMM, YM, ELY, Interreg 440 t Tutkimusyhteistyötä SYKEn, Oulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa pitkään, jotka ovat tuoneet lisäksi omat rahoituksensa

51 Kiitos Kiitos!

52 Luonnon- ja vesienhoitosuunnitelma lähivuosille Metsähallitus Metsätalous Oy, Antti Maukonen

53 Hankkeen taustaa 1. Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset MMM/YM Jatkossa yhteiskunnallisia velvoitteita voidaan toteuttaa käyttörajoitusten lisäksi myös kustannustehokkailla aktiivisilla luonnon- ja vesienhoitotoimilla ja muilla hyötyjä lisäävillä toimenpiteillä. 2. Metsätalouden ympäristötavoitteet 2017 Aktiiviset luonnonhoito- ja vesiensuojelutoimet otetaan käyttöön omistajapolitiikan mukaisesti. Esimerkiksi ennallistetaan tuottamattomia ojitusalueita ja pienvesiä sekä säästetään ja tuotetaan aktiivisesti lahopuuta. Laaditaan toimenpidesuunnitelma tuleville vuosille ja aloitetaan pilottitoimet. 3. Luonnonhoitosuunnitelman tekemistä varten nimettiin työryhmä, jossa on Metsähallitus Metsätalous Oy:n lisäksi edustajia Luontopalveluista ja Eräpalveluista.

54 Rahoitus Hankkeen budjetti lähivuosille on vuodessa. Se kohdennetaan tasan MtOy:n alueiden kesken. Vuosibudjetilla ei rahoiteta jo aiemmin sovittuja muita luonnonhoitotöitä. Budjettiin ei sisällytetä Toimihenkilökuluja Mahdollisia puuston kasvutappioita. (Toisaalta hakkuutulojakaan ei vähennetä.) Vuonna 2017 voidaan em. budjetin puitteissa tehdä se, mikä on järkevää. Alueet tekevät suunnitelmat 7.6. mennessä vuoden 2017 töistä.

55 Seuraaviin taulukoihin on koottu tämän hankkeen puitteissa toteuttamiskelpoiset luonnonhoitotyöt. Taulukoissa on arvioitu myös niiden soveltuvuutta eräistä näkökulmista. Luonnonhoitotoimenpiteiden lisäksi taulukoissa mainitaan, minkä metsätaloustoimenpiteen yhteydessä ko. luonnonhoitotyö yleensä luontevasti suoritetaan. Arvioinnissa käytetty luokitus: 1.hyvä, 2. melko hyvä, 3. ei kovin hyvä Tulosaluekohtaisten kokonaisarvioiden lisäksi (Lp Luontopalvelut, Ep Eräpalvelut, MtOy Metsätalous Oy) taulukossa on myös arvio hankkeen kustannustehokkuudesta ( Kust) sekä maantieteellisen vaikutusalueen kattavuudesta ( Vaik. laaj.)

56 Toimenpide (luokitus: 1. hyvä, 2. melko hyvä, 3. ei kovin hyvä) ja työlaji jonka yhteydessä toimenpide yleensä toteutetaan VIRTAVESIEN KUNNOSTUS Vaellusesteiden poistaminen, tien alitukset: Tien peruskorjaus (Esteet pois hankeyhteys) Purojen kunnostus, vesien ohjaaminen vanhaan uomaan, lähteiden ennallistaminen: kunnostusojitus, kaivinkonemuokkaus Kok. arvio Lp Ep Mt Oy Kust Vaik. laaj.

57 Toimenpide (luokitus: 1. hyvä, 2. melko hyvä, 3. ei kovin hyvä) ja työlaji jonka yhteydessä toimenpide yleensä toteutetaan TURVEMAIDEN ENNALLISTAMINEN Karujen ojitusalueiden ja vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisten uhanalaisten suotyyppien pohjavesipinnan nosto lasku- ja kokoojaojia patoamalla, puiden poistaminen tarvittaessa Kunnostusojitus, kaivinkonemuokkaus Niskaojien kunnostamatta jättäminen harkitusti: Kunnostusojitus (Ei lisäkuluja, sisältyy normaaleihin kunnostusojitussuunnitelmiin) Vesien ohjailu (suoalueet, pintavalutus, kevytkosteikot ) Kunnostusojitus (Ei lisäkuluja, jos sisältyy normaaleihin kunnostusojitussuunnitelmiin) Kok. arvio Lp Ep Mt Oy Kust Vaik. laaj.

58 Vesistökunnostusverkosto Sanna Vienonen, SYKE , Rokua

59 Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. 2

60 Miksi vesistökunnostusverkosto on perustettu? Perustettiin osana vesien kunnostusstrategian toimeenpanoa vuonna 2013 Tavoitteena koota yhteen vesistökunnostukseen liittyvää osaamista ja edistää uusien kumppanuuksien solmimista Tukee paikallisia toimijoita ja verkostoja Rahoitus ympäristöministeriötä ja maa- ja metsätalousministeriöltä Toimintaa ideoi suunnitteluryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita eri puolilta Suomea: esim. vesiensuojeluyhdistyksistä, ELYistä, Metsähallituksesta ja YM:stä (Antton Keto) Koordinoi SYKE (Sanna Vienonen, Sini Olin, Liisa Hämäläinen) 3

61 Verkosto välittää tietoa Nettisivut o Tietoa alan tapahtumista, toimijoista ja hankkeista, kattava julkaisuarkisto, opetusmateriaaleja vesistökunnostuksesta ym. YouTube- kanava o o Yli 200 videota: Kunnostusvideoita, vesialan seminaareja ja koulutustilaisuuksia TOP3: Hoitokalastusvideot, Vesiruton nuottaus, VEETItietojärjestelmän koulutus Uutiskirje 4krt vuodessa o Uutiskirjeessä kerrotaan kunnostuskokemuksia ympäri maata, puheenvuoro paikallisille toimijoille Facebook o o Ajankohtaista tietoa kunnostusasioista, vesialan tapahtumista, uusista julkaisuista, rahoitusmahdollisuuksista, uutiskirjeitä jne. Jaetaan tietoa aluueellisten toimijoiden tapahtumista 4

62 5

63 Tapahtumissa verkostoidutaan Kesäseminaarissa iso joukko kunnostajia koolla Vuoden vesistökunnostaja-palkinto ja vesistökunnostusnäyttely Yhteistyö hankkeiden ja alueellisten toimijoiden kanssa Vuoden pääverkostoitumistapahtuma Seuraava kesäseminaari Tampereella. Ilmoittautuminen mennessä Ensimmäinen talviseminaari pidettiin Lahdessa tammikuussa 2017 yhteistyössä yhteistyössä Päijät-Hämeen vesijärvisäätiön, Yhteisillä aalloilla hankkeen, Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen sekä Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. 6

64 Kunnosta lähivetesi ja Kokkaa särkeä Koulutuksia pilotoitu keväällä 2016 yhteistyössä Marttojen ja alueellisten toimijoiden kanssa Vilkasta keskustelua ja uusia avauksia, palaute positiivista Koulutuksia jatketaan 2017 yhdistämällä koulutuksiin särkikalan hyödyntäminen ruuanvalmistuksessa, 8 eri paikkakunnalla keväällä ja syksyllä

65 Muuta ajankohtaista Vuoden tapahtumille myönnetty Suomi100-brändi (Vesien kunnostuskavalkadi-hanke) 100 suomalaista vesistötekoa-kampanja Tekoja saa ehdottaa saa asti Eniten ääniä saaneet palkitaan Silakkasoutu-tapahtumassa Helsingissä 8

66 Tervetuloa mukaan! Vesistökunnostusverkoston toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet Postituslistalle pääsee tilaamalla verkoston uutiskirjeen osoitteessa kuulee mm. eri hankkeista paikallisten/alueellisten kertomana, eri rahoitusvaihtoehdoista jne.

67 Yhteystiedot Lisätietoja: Suomen ympäristökeskus 10

68 Kokemuksia ja mielipiteitä Koillismaan pohjavesien tilasta Arvottamiskysely alueen asukkaille päivitetty

69 Perustietoja Nettilomakkeita: 1104 Paperilomakkeita: 72 Protestivastaajia: 111 lähetetty Palautettu (vastaus-%) ilman protesteja asukas säätiö (17,3%) asukas vero (16,8%) mökki säätiö (26,7%) mökki vero (28,7%) yht (21,4%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Asutteko/sijaitseeko mökkinne pohjavesialueella? (n=1176) Kyllä En/ei En osaa sanoa tyhjä 560 vastanneesta asukkaasta 15 % (84) asuu pohjavesialueella Arvosana talousveden laadulle 9,2 8 % Mistä otatte talousvetenne? (n=1176) 0 % 0 % 10 % 22 % 9 % 26 % 25 % Kunnallinen vedenjakelu Vesiosuuskunta Oma kaivo lähde Joki tai järvi Muu En osaa sanoa tyhjä 2

70 Mitä mieltä olette rahoituksen tasosta (n=1176) Nuorten koulutusmahdollisuuksien kehttäminen Terveys- ja hoitopalveluiden kehittäminen Valtateiden ja liikenneverkon parantaminen Metsäteollisuuden kehittäminen Kaivos- ja metalliteollisuuden kehittäminen Matkailualan kehittäminen Pohjavesien laadun turvaaminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lisätä huomattavasti Lisätä jonkun verran Säilyttää nykyisellä tasolla Vähentää jonkun verran Vähentää huomattavasti En osaa sanoa tyhjä 6 % 1 % 5 % Mitä vettä pääasiassa juotte? (n=1176) 0 % Vesijohto- tai kaivovettä 1 % Seuraatteko veden kulutustanne? (n=1176) Lähde-, joki- tai järvivettä 12 % 76 % Kaupasta ostettua hiilihapotettua tai kivennäisvettä Kaupasta ostettua pullovettä (hiilihapotonta) muu tyhjä 1 % 2 % Oletteko lähettäneet vettä tutkittavaksi? (n=1176) 49 % 26 % 24 % Kyllä En En osaa sanoa Pullovettä ostavista 67/73 on mökkiläisiä 17 % Kyllä En En osaa sanoa 80 % tyhjä 3

71 Koillismaan pohjavesien tila (n=1171) Mitä mieltä olette esitetystä pohjavesien tilasta (n=1176) 0 % 2 % 12 % 7 % 13 % 49 % 17 % Paljon parempi kuin oletin Jonkin verran parempi kuin oletin Kuten ajattelin tilanteen olevan Jonkin verran huonompi kuin oletin Paljon huonompi kuin kuin oletin En osaa sanoa tyhjä Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä? (n=1176) Riittävä ja laadukas pohjavesivaranto tulee säilyttää tuleville sukupolville 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Pohjavesiensuojelu on yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä Pohjavesiensuojelu pitäisi huomioida paremmin myönnettäessä rakennus-, ympäristö- ja maa-aineslupia. Olen huolissani alueen vedenjakelun toimivuudesta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa tyhjä 4

72 Asukkaiden(n=560) ja mökkiläisten(n=616) käsitykset pohjavesien tilasta 5

73 Kuinka tärkeinä pidätte ehdotettuja toimenpiteitä? (n=1176) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ympäristöystävällisempien aineiden käyttö tiealueiden liukkauden torjunnassa Pilaantuneiden maa-alueiden kartoittaminen ja kunnostaminen Toiminnanharjoittajien ymp.lupatarpeen selvittäminen Tiealueiden pohjavesitarkkailun lisääminen Vanhojen maa-ainestenottoalueiden kunnostussuunnittelu ja kunnostaminen Toiminnanharjoittajien suorittaman pohjavesitarkkailun lisääminen Jätevesijärjestelmien toimivuuden tehostaminen hajaasutusalueilla Tärkeä Melko tärkeä Ei tärkeä eikä tarpeeton Melko tarpeeton Tarpeeton En osaa sanoa tyhjä Miten toimisitte jos esitettyjä toimia ei toteutettaisi? (n=1176) Toivoisin että viranomaiset alkaisivat toteutta esitettyjä toimenpiteitä Vaatisin viranomaisia toteuttamaan esitettyjä toimenpiteitä En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Esittäisin kantani mediassa En reagoisi millään tavalla Hankkisin omia vedenpuhdistuslaitteita 6

74 Maksuhalukkuus pohjavesien tilan turvaamiseksi Kuvitelkaa tilanne, jossa edellä esitetyt pohjavesiin kohdistuvat toimenpiteet toteutettaisiin niin kattavasti, että pohjavesimuodostumien olosuhteet voitaisiin selvittää niin hyvin kuin mahdollista ja kaikki tarvittavat suojelutoimenpiteet voitaisiin toteuttaa siten, että pohjaveden pilaantumisriski voitaisiin lähestulkoon poistaa. Yhteiskunta osallistuisi kustannuksiin 50 % osuudella ja toiminnanharjoittajat 30 % osuudella Kuvitelkaa edelleen, että alueelle perustettaisiin pohjavesienhoitosäätiö ( ), joka keräisi lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja yhdistyksiltä varat / puuttuvat varat kerättäisiin veroluonteisena pohjavesienhoitomaksuna, joilla katettaisiin puuttuvat 20 % pohjavesienhoidon kustannuksista. Olisitteko Te valmis maksamaan pohjavesienhoitosäätiölle / tällaista veroluonteista pohjavesienhoitomaksua pohjaveden laadun turvaamiseksi? 7

75 Merkitkää jokaiselle riville, eli kunkin summan osalta, kuinka varmasti maksaisitte tai ette maksaisi kyseistä summaa. 8

76 Olisitteko valmis maksamaan? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % KAIKKI (n=1176) SÄÄTIÖ (n=581) VERO (n=595) ASUKKAAT (n=560) MÖKKILÄISET (n=616) Ei Mahdollisesti Kyllä kaikki (n=1176) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0.5 /kk (6 /v) 01 /kk (12 /v) 2 /kk (24 /v) 4 /kk (48 /v) 8 /kk (96 /v) 16 /kk (192 /v) 32 /kk (384 /v) yli 32 /kk Maksaisin varmasti Maksaisin melko varmasti En ole varma maksaisinko En melko varmasti maksaisi En varmasti maksaisi tyhjä 9

77 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0.5 /kk (6 /v) 01 /kk (12 /v) 2 /kk (24 /v) 4 /kk (48 /v) 8 /kk (96 /v) 16 /kk (192 /v) 32 /kk (384 /v) yli 32 /kk 0.5 /kk (6 /v) 01 /kk (12 /v) 2 /kk (24 /v) 4 /kk (48 /v) 8 /kk (96 /v) 16 /kk (192 /v) 32 /kk (384 /v) yli 32 /kk 0.5 /kk (6 /v) 01 /kk (12 /v) 2 /kk (24 /v) 4 /kk (48 /v) 8 /kk (96 /v) 16 /kk (192 /v) 32 /kk (384 /v) yli 32 /kk Asukkaat (n=560) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Mökkiläiset (n=616) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Vero (n=595) Maksaisin varmasti Maksaisin melko varmasti En ole varma maksaisinko En melko varmasti maksaisi En varmasti maksaisi tyhjä Maksaisin varmasti Maksaisin melko varmasti En ole varma maksaisinko En melko varmasti maksaisi En varmasti maksaisi tyhjä Maksaisin varmasti Maksaisin melko varmasti En ole varma maksaisinko En melko varmasti maksaisi En varmasti maksaisi tyhjä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0.5 /kk (6 /v) 01 /kk (12 /v) 2 /kk (24 /v) 4 /kk (48 /v) 8 /kk (96 /v) 16 /kk (192 /v) 32 /kk (384 /v) yli 32 /kk Säätiö (n=581) Maksaisin varmasti Maksaisin melko varmasti En ole varma maksaisinko En melko varmasti maksaisi En varmasti maksaisi tyhjä 10

78 KAIKKI, kuinka tärkeitä syyt olivat maksuhalukkuudelle? (n= ) Nykyisten sukupolvien tulee turvata riittävät ja puhtaat pohjavedet myös tuleville sukupolville Haitta-aineiden päätymistä pohjavesiin tulisi ehkäistä nykyistä paremmin On tärkeää että pohjavesien hyvä tila takaa hyvät olosuhteet niistä riippuvaisille ympäristöille Haluan osaltani parantaa pohjavesien tilaa En halua investoida uusiin kiinteistökohtaisiin juomaveden puhdistusjärjestelmiin 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Melko yhdentekevä Täysin yhdentekevä En osaa sanoa Ei juuri eroja eri ryhmien välillä KAIKKI, kuinka tärkeitä syyt olivat maksuhaluttomuudelle? (n= ) Pilaajien tulisi kustantaa kaikki kulut Mielestäni jo maksamiani veroja pitäisi suunnata paremmin pohjavesien hoitoon ja suojeluun Minulla ei ole varaa maksaa pohjaveisen tilan parantamisesta Olen jo investoinut kiinteistökohtaisiin juomavedenpuhdistuslaitteisiin Pohjavedet eivät kaipaa enempää suojelua tai puhdistusta 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Melko yhdentekevä Täysin yhdentekevä En osaa sanoa 11

79 ASUKKAAT, kuinka tärkeitä syyt olivat maksuhaluttomuudelle? (n= ) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Minulla ei ole varaa maksaa pohjaveisen tilan parantamisesta Pilaajien tulisi kustantaa kaikki kulut Pohjavedet eivät kaipaa enempää suojelua tai puhdistusta Olen jo investoinut kiinteistökohtaisiin juomavedenpuhdistuslaitteisiin Mielestäni jo maksamiani veroja pitäisi suunnata paremmin pohjavesien hoitoon ja suojeluun Erittäin tärkeä Melko tärkeä Melko yhdentekevä Täysin yhdentekevä En osaa sanoa MÖKKILÄISET, kuinka tärkeitä syyt olivat maksuhaluttomuudelle? (n= ) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Minulla ei ole varaa maksaa pohjaveisen tilan parantamisesta Pilaajien tulisi kustantaa kaikki kulut Pohjavedet eivät kaipaa enempää suojelua tai puhdistusta Olen jo investoinut kiinteistökohtaisiin juomavedenpuhdistuslaitteisiin Mielestäni jo maksamiani veroja pitäisi suunnata paremmin pohjavesien hoitoon ja suojeluun Erittäin tärkeä Melko tärkeä Melko yhdentekevä Täysin yhdentekevä En osaa sanoa VERO, kuinka tärkeitä syyt olivat maksuhaluttomuudelle? (n= ) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Minulla ei ole varaa maksaa pohjaveisen tilan parantamisesta Pilaajien tulisi kustantaa kaikki kulut Pohjavedet eivät kaipaa enempää suojelua tai puhdistusta Olen jo investoinut kiinteistökohtaisiin juomavedenpuhdistuslaitteisiin Mielestäni jo maksamiani veroja pitäisi suunnata paremmin pohjavesien hoitoon ja suojeluun Minulla ei ole varaa maksaa pohjaveisen tilan parantamisesta Pilaajien tulisi kustantaa kaikki kulut Pohjavedet eivät kaipaa enempää suojelua tai puhdistusta Olen jo investoinut kiinteistökohtaisiin juomavedenpuhdistuslaitteisiin Mielestäni jo maksamiani veroja pitäisi suunnata paremmin pohjavesien hoitoon ja suojeluun SÄÄTIÖ, kuinka tärkeitä syyt olivat maksuhaluttomuudelle? (n= ) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Melko yhdentekevä Täysin yhdentekevä En osaa sanoa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Melko yhdentekevä Täysin yhdentekevä En osaa sanoa 12

80 Paras tapa kerätä rahaa pohjavesien suojeluun? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vapaaehtoinen maksu Osana vesi-, jäte- tai jätevesimaksuja Korottamalla veroja Ei mikään tyhjä 13

81 tyhjä 1 % Sukupuoli (n=1176) Mies 61 % Nainen 38 % Kotitalouden koko 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Alle 20 vuotta vuotta vuotta Ikä (n=1176) Keski-ikä 59,3 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 80 vuotiaat tyhjä 25 % Ei lapsia 48 % Lapsiperheitä 27 % KAIKKI (n=1176) ASUKKAAT (n=560) MÖKKILÄISE T (n=616) Asunut alueella/omistanut mökin 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % alle 2 vuotta 3-6 vuotta 7-15 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 50 vuotta 14

82 Koulutus (n=1176) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Peruskoulu Ammatillinen tutkinto YO-tutkinto AMK tai alempi KK-tutkinto Ylempi KK-tutkinto Lisensiaatti- tai tohtorintutkinto muu tyhjä Ammatin kautta vesistöistä kiinnostunut Harrastuksen kautta vesistöistä kiinnostunut Aktiivinen luonnossa liikkuja Muu ulkonaliikkuja Ymps.järjestön/säätiön jäsen Ryhmiin kuuluminen, kpl Muu En mikään Henkilökohtaiset bruttotulot/kk 30% 25% 20% 15% KAIKKI (n=1176) ASUKKAAT (n=560) MÖKKILÄISET (n=616) 10% 5% 0% 15

83 Miten seuraavat väittämät pitävät paikkansa? (n=1176) Uskon ymmärtäneeni kaikki kysymykset 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Luotan suunniteltavien hoitotoimenpiteiden tehokkuuteen Kysely antoi minulle uutta tietoa pohjavesien tilasta ja niiden hoidosta Minusta oli vaikea määritellä summaa jolla olisin valmis parantamaan pohjaveisien tilaa Mielestäni esitetty rahoituskanava oli uskottava Olen kiinnostunut kaivovesien seuraamisesta ja haluaisin tästä lisätietoa Olen kyselyyn vastaamisen jälkeen enemmän huolissani pohjavesien tilasta Kyllä Osittain Ei tyhjä Voisin ryhtyä vapaaehtoiseksi pohjavesitarkkailijaksi Ei juuri eroja eri ryhmien välillä, ei edes rahoituskanavan uskottavuudessa Yleisarvosana kyselyn aiheen kiinnostavuudelle: 8,5 Yleisarvosana kyselylle: 8,2 16

84 Avoimista vastauksista poimittuja aiheita Sana-on-vapaa: 280 oli jättänyt kommentteja Suuntaa-antavaa jaottelua kommenttien aiheista: kysely 54 pintavedet 30 huoli 26 kaivos 23 suolaaminen 20 vedet tärkeitä 20 raha 18 byrokratia 16 ehdotus 15 mökki 14 maatalous 12 tiedotus 11 metsätalous 8 toiminnot 7 kaatopaikka 5 kalankasvatus 4 17

85 Katokysely (lähetettiin 520:lle, vastanneita 82) Miksi ette vastanneet varsinaiseen kyselyyn? (n=82) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % En halunnut/pystynyt vastaamaan sähköiseen ksyelyyn En koe tietäväni aiheesta tarpeeksi En yleensäkään vastaa kyselyihin Ei ollut aikaa vastata En uskonut vastauksestani olevan hyötyä tutkimukselle Kysely vaikutti liian työläältä Pohjavesien tila ei ole minulle tärkeä tai kiinnostava aihe Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä tyhjä 60% 50% 40% 30% 20% 10% Mitä mieltä olette kartassa esitetystä Koillismaan pohjavesien tilasta? katokysely varsinainen kysely Keski-ikä 63 vuotta Naisia 39 % Miehiä 61 % 0% Paljon parempi kuin oletin Jonkin verran parempi kuin oletin Kuten ajattelin tilanteen olevan Jonkin verran huonompi kuin oletin Paljon huonompi kuin kuin oletin En osaa sanoa tyhjä 18

Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta. Maatalous, metsätalous, kunnostukset

Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta. Maatalous, metsätalous, kunnostukset Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta Maatalous, metsätalous, kunnostukset 1 Maatalouden toimenpiteet Ympäristösitoumuksia 89 % peltoalasta hieman laskua edellisestä

Lisätiedot

Kokemuksia ja mielipiteitä Koillismaan pohjavesien tilasta

Kokemuksia ja mielipiteitä Koillismaan pohjavesien tilasta Kokemuksia ja mielipiteitä Koillismaan pohjavesien tilasta Arvottamiskysely alueen asukkaille päivitetty 21.04.2017 Perustietoja Nettilomakkeita: 1104 Paperilomakkeita: 72 Protestivastaajia: 111 lähetetty

Lisätiedot

Miten vesienhoitosuunnitelma etenee kunnostuksissa? Pirkko-Liisa Luhta Eräpalvelut Pohjanmaa VHS YTR Rokua

Miten vesienhoitosuunnitelma etenee kunnostuksissa? Pirkko-Liisa Luhta Eräpalvelut Pohjanmaa VHS YTR Rokua Miten vesienhoitosuunnitelma etenee kunnostuksissa? Pirkko-Liisa Luhta Eräpalvelut Pohjanmaa VHS YTR 2.5.2017 Rokua Vesistöjen kunnostusta ohjataan kansallisissa suunnitelmissa ja strategioissa Vesienhoitosuunnitelmat

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmien yhteinen kokous

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmien yhteinen kokous Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmien yhteinen kokous Aika: 2.5.2017 klo 10.00 Paikka: Rokuanhovi, Jaakonjärventie 43, Utajärvi Osallistujat listan mukaan (liite 1) 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Ajankohtaista vesistökunnostusverkostosta

Ajankohtaista vesistökunnostusverkostosta Ajankohtaista vesistökunnostusverkostosta Antton Keto, SYKE Vesistökunnostusverkoston Vuosiseminaari 7.6.2016, Lappeenranta Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus 1 Maatalous Toimenpide Tavoite Pohj / Ouluj / Etel Toteuma 2018 Maatalouden suojavyöhykkeet 600 / 600 / 6000 1670 / 720 / 6425 Peltojen talviaikainen eroosion torjunta

Lisätiedot

Vesistökunnostusverkosto välittää tietoa ja kokemuksia. Liisa Hämäläinen, SYKE

Vesistökunnostusverkosto välittää tietoa ja kokemuksia. Liisa Hämäläinen, SYKE Vesistökunnostusverkosto välittää tietoa ja kokemuksia Liisa Hämäläinen, SYKE Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta.

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena

Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena Vesienhoitosuunnittelu 15.5.2014 Jari Pesonen / Kainuun ELY -keskus Kainuu/Pohjois-Pohjanmaa 8.8.2014 3 Pintavesien ekologinen luokittelu - Kasviplankton

Lisätiedot

Purokunnostuksia Iijoen vesistössä Koillismaalla. Pirkko-Liisa Luhta, Eero Moilanen, Matti Suanto Luontopalvelut

Purokunnostuksia Iijoen vesistössä Koillismaalla. Pirkko-Liisa Luhta, Eero Moilanen, Matti Suanto Luontopalvelut Purokunnostuksia Iijoen vesistössä Koillismaalla Pirkko-Liisa Luhta, Eero Moilanen, Matti Suanto Luontopalvelut Esityksen sisältö Purojen inventointi Kunnostukset menetelmineen Vaikutusten seuranta Mitä

Lisätiedot

Vesistökunnostusverkosto

Vesistökunnostusverkosto Vesistökunnostusverkosto Liisa Hämäläinen, SYKE Vesistöt kuntoon yhteistyöllä 26.11.2014, Oulu Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen

Lisätiedot

Yleiskatsaus vesistöjen tilaan ja kunnostustarpeisiin Pirkanmaalla Kunnosta lähivetesi koulutus, Tampere

Yleiskatsaus vesistöjen tilaan ja kunnostustarpeisiin Pirkanmaalla Kunnosta lähivetesi koulutus, Tampere Yleiskatsaus vesistöjen tilaan ja kunnostustarpeisiin Pirkanmaalla Kunnosta lähivetesi koulutus, Tampere14.5.2016 Sami Moilanen/Pirkanmaan ELY-keskus Vesientilan kartoitus, vesienhoito ja kunnostustarpeet

Lisätiedot

Ryhmätyöt. Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen ja vesienhoidon suunnittelu

Ryhmätyöt. Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen ja vesienhoidon suunnittelu Ryhmätyöt Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen ja vesienhoidon suunnittelu 1 Suunnittelussa ELYn apuna oli alatyöryhmiä Toimenpiteiden toteutus yhteinen asia, useita vastuutahoja miten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Tervetuloa retkelle! Kunnostettujen purojen ja rumpujen valtakuntaan Iijoen vesistöalueelle

Tervetuloa retkelle! Kunnostettujen purojen ja rumpujen valtakuntaan Iijoen vesistöalueelle Tervetuloa retkelle! Kunnostettujen purojen ja rumpujen valtakuntaan Iijoen vesistöalueelle Pirkko-Liisa Luhta p.+358400 293023 pirkko-liisa.luhta@metsa.fi Eero Moilanen p.+35840 5314969 eero.t.moilanen@metsa.fi

Lisätiedot

Vesienhoitohankkeita Kalajoen vesistöalueella. Kalajoki Laura Liuska

Vesienhoitohankkeita Kalajoen vesistöalueella. Kalajoki Laura Liuska Vesienhoitohankkeita Kalajoen vesistöalueella Kalajoki 20.11.2017 Laura Liuska Kalajoen tavoitetila vuoteen 2030 Tavoitteet Kalajoen tilan parantamiseksi Hyvä ekologinen tila Virkistyskäytön parantaminen

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 21.10.2014 Lappeenranta Taina Ihaksi Yleistä vesienhoidosta VPD (2000/60/EY) ja laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain

Lisätiedot

Nosta rahat pintaan. Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukeminen kärkihankerahoituksella Jenni Jäänheimo, YM,

Nosta rahat pintaan. Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukeminen kärkihankerahoituksella Jenni Jäänheimo, YM, Nosta rahat pintaan Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukeminen kärkihankerahoituksella Jenni Jäänheimo, YM, 2.2.2017 Suomesta kestävän bio- ja kiertotalouden edelläkävijä Cleantech Biotalous Kiertotalous

Lisätiedot

Vesistökunnostusten ohjaus ja hankkeistaminen

Vesistökunnostusten ohjaus ja hankkeistaminen Vesistökunnostusten ohjaus ja hankkeistaminen VYYHTI-hankkeen seminaari 19.11.2014 Lappajärvi Liisa Maria Rautio Vesistöpäällikkö Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Vesitalousstrategian (2011) päämäärät Valuma-alueilla

Lisätiedot

Vesistökunnostuksen kansalliset rahoituslähteet. Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Vesistökunnostuksen kansalliset rahoituslähteet. Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Vesistökunnostusverkoston seminaari 2016 Vesistökunnostuksen kansalliset rahoituslähteet Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Visa Niittyniemi 1 Kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Vesienhoidon keskeiset kysymykset työohjelma ja aikataulu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

Vesienhoidon keskeiset kysymykset työohjelma ja aikataulu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue Vesienhoidon keskeiset kysymykset työohjelma ja aikataulu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue KOOSTE KUULEMISPALAUTTEEN VERKKAVASTAUKSISTA LOKAKUU 2018 KOOSTE VERKKOKYSELYN VASTAUKSISTA

Lisätiedot

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2009. Vesienhoidon tavoitteiden konkretisoimiseksi valtioneuvosto

Lisätiedot

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 20.9.2017 21.9.2017 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Vesienhoidon 3. kauden aikataulu 4. Pohjavesien keskeiset kysymykset ja

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely

Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Vesistöjen kunnostusstrategian esittely Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaariin 26.1.2012 klo 10.00-16.30 SYKE Hannele Nyroos Ympäristöministeriö Vesien ekologinen tila ja tavoitetilat

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.10.2014 1 Pintavesien ekologinen tila Yksityiskohtaista tietoa

Lisätiedot

Vesienhoito ja maatalous

Vesienhoito ja maatalous Vesienhoito ja maatalous Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 9.6.2014, Pori Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tilan yksikkö Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Johtava asiantuntija Antton Keto Suomen ympäristökeskus Limnologipäivät

Lisätiedot

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Yleistä vesienhoidon suunnittelusta Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Vesienhoidon järjestäminen yleisaikataulu Vesipuitedirektiivin kansallinen toimeenpano Kansalliset

Lisätiedot

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Tornionjoen lohi- ja vesiparlamentti 11.-12-11.2014 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Kuuleminen meneillään Kuuleminen VHS-

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella

Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella 2016-2021 POP ELY vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 21.9.2016 1 Mitä on vesienhoidon suunnittelu Tietoja Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueesta Millä

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 Anne Laine, Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.10.2014 1 Pintavesien ekologinen tila Yksityiskohtaista

Lisätiedot

Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet

Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet Vesien kunnostusstrategian (YM 2013) visio Vesienhoitosuunnitelmissa mainittuja kunnostuksia toteutetaan monitavoitteisesti niin, että joissa, järvissä

Lisätiedot

Kuulemispalaute vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä

Kuulemispalaute vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä Kuulemispalaute vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus Täydennykset LAPELY Vesienhoidon kuuleminen 8.1. 9.7.2018 Lausunnot

Lisätiedot

Kalatalousavustukset. Vedet kuntoon Keski-Suomessa tilaisuus Mari Nykänen Pohjois-Savon ELY-keskus/Järvi-Suomen kalatalouspalvelut

Kalatalousavustukset. Vedet kuntoon Keski-Suomessa tilaisuus Mari Nykänen Pohjois-Savon ELY-keskus/Järvi-Suomen kalatalouspalvelut Kalatalousavustukset Vedet kuntoon Keski-Suomessa tilaisuus 29.5.2017 Mari Nykänen Pohjois-Savon ELY-keskus/Järvi-Suomen kalatalouspalvelut ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hallinnoimat määrärahat,

Lisätiedot

UUDENMAAN VESIENSUOJELUN, - HOIDON JA -KUNNOSTUKSEN ASIANTUNTIJAVERKOSTO EHDOTUS UUDENMAAN VESISTÖKUNNOSTUSVERKOSTA

UUDENMAAN VESIENSUOJELUN, - HOIDON JA -KUNNOSTUKSEN ASIANTUNTIJAVERKOSTO EHDOTUS UUDENMAAN VESISTÖKUNNOSTUSVERKOSTA Maakuntauudistusta Uudellamaalla valmisteleville tahoille Viite: Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n kirje 15.1.2018 (liitteenä) ESITYS 18.1.2018 UUDENMAAN VESIENSUOJELUN, - HOIDON JA -KUNNOSTUKSEN

Lisätiedot

Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa Aktuellt i vatten- och havsvården Kyrönjoen työryhmä Arbetsgruppen för Kyro älv

Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa Aktuellt i vatten- och havsvården Kyrönjoen työryhmä Arbetsgruppen för Kyro älv Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa Aktuellt i vatten- och havsvården Kyrönjoen työryhmä Arbetsgruppen för Kyro älv 14.01.2019 1 Ajankohtaista 2019 Toimenpiteiden seuranta ja toteutuksen arviointi 2016-2018

Lisätiedot

Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen

Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen VESISTÖT KUNTOON YHTEISTYÖLLÄ VYYHTI-, METSÄPURO- ja PERKAUS -hankkeiden yhteinen loppuseminaari 26.11.2014 Pohto, Oulu

Lisätiedot

Kalajoen vesienhoitoryhmän kuulumiset. Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä, Oulu, Laura Liuska

Kalajoen vesienhoitoryhmän kuulumiset. Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä, Oulu, Laura Liuska Kalajoen vesienhoitoryhmän kuulumiset Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä, Oulu, 20.11.2017 Laura Liuska Kalajoen vesienhoitoryhmä Monialainen neuvottelukunta Kuntien yhteistyösopimus

Lisätiedot

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus, 7.2.2017 Vesien tilan parantamiseen liittyvät avustukset ELY-keskus voi myöntää ympäristöministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Vesienhoidon rahoituslähteet. Tiina Käki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö, vesienhoitotiimi

Vesienhoidon rahoituslähteet. Tiina Käki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö, vesienhoitotiimi Vesienhoidon rahoituslähteet Tiina Käki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö, vesienhoitotiimi 24.2.2017 Pohjois-Karjalan ELY-keskus (Y-vastuualue, Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö,

Lisätiedot

Vesistökunnostusten toimintaympäristön muutoksia

Vesistökunnostusten toimintaympäristön muutoksia Vesistökunnostusten toimintaympäristön muutoksia Kunnostusten kohdentumista ja rahoituksen järjestämistä ohjaavia lakeja ja strategioita Laki vesienhoidon järjestämisestä (2004 VPD toimeenpano) Vesien

Lisätiedot

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle Marjaana Eerola Vesienhoidon suunnittelusta Tavoitteena, ettei vesien tila heikkene ja että vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa vuonna

Lisätiedot

Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen ja Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella

Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen ja Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen ja Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella Ajankohtaisia hankkeita SYKEssä Kati Häkkilä, SYKE Vesikeskus/Vesienhoitoryhmä

Lisätiedot

Nosta rahat pintaan. Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukeminen Jenni Jäänheimo, YM,

Nosta rahat pintaan. Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukeminen Jenni Jäänheimo, YM, Nosta rahat pintaan Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukeminen Jenni Jäänheimo, YM, 5.9.2017 Rahaa on. Sinun hankkeesi rahoitus: Järvi, joki, merenlahti, peltolohko Ympäristöministeriön kärkihankerahoitus

Lisätiedot

PAIKALLISTEN TOIMENPITEIDEN MERKITYS IIJOEN KEHITTÄMISESSÄ

PAIKALLISTEN TOIMENPITEIDEN MERKITYS IIJOEN KEHITTÄMISESSÄ PAIKALLISTEN TOIMENPITEIDEN MERKITYS IIJOEN KEHITTÄMISESSÄ Kuva Arto Iwendorff Riina Rahkila, projektipäällikkö, ProAgria Oulu ry/vyyhti II -hanke Lähde: Iijoen vesistövisio, s. 5 Kuva Arto Iwendorff PAIKALLISEN

Lisätiedot

Vesistökunnostusten toimintaympäristön muutoksia

Vesistökunnostusten toimintaympäristön muutoksia Vesistökunnostusten toimintaympäristön muutoksia Kunnostusten kohdentumista ja rahoituksen järjestämistä ohjaavia lakeja ja strategioita Laki vesienhoidon järjestämisestä (2004 VPD toimeenpano) Vesien

Lisätiedot

Lapin vesistökunnostushanke VESKU OSUUSKUNTA

Lapin vesistökunnostushanke VESKU OSUUSKUNTA Lapin vesistökunnostushanke VESKU OSUUSKUNTA Hankkeen suunnittelu Suunniteluvaiheessa: Laaditaan VESKU-hankkeen hankesuunnitelma Etsitään hankkeelle päätoimijaehdokkaita Etsitään yhteistyökumppanit Määritellään

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Yhdessä! Verkostot vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukemisessa Vesistökunnostusverkoston vuosisemimaari Jenni Jäänheimo, YM, 13.6.

Yhdessä! Verkostot vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukemisessa Vesistökunnostusverkoston vuosisemimaari Jenni Jäänheimo, YM, 13.6. Yhdessä! Verkostot vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden tukemisessa Vesistökunnostusverkoston vuosisemimaari Jenni Jäänheimo, YM, 13.6.2017 Verkostot hanketoiminnan moottoreina - ja toisinpäin HANKKEET

Lisätiedot

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 14.2.2012 1 Vesienhoidon tavoitteet Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa

Lisätiedot

Yhteistyömalleja vesien tilan parantamiseen

Yhteistyömalleja vesien tilan parantamiseen Yhteistyömalleja vesien tilan parantamiseen Projektipäällikkö Riina Rahkila ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Kuva Arto Lehto VYYHTI II -hankkeessa keskeistä Paikallisten kunnostajien tukeminen

Lisätiedot

Vesistöt kuntoon. Kiertotalouden kärkihankkeilla 2017!

Vesistöt kuntoon. Kiertotalouden kärkihankkeilla 2017! Vesistöt kuntoon Kiertotalouden kärkihankkeilla 2017! Riina Rahkila Projektipäällikkö VYYHTI II -hanke ProAgria Oulu ry Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 02.02.2017 Kuva Arto Lehto VERKOSTOITUMISHANKKEET

Lisätiedot

Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021

Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021 Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021 Maaseutuverkoston tiedotuskierros Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 7.8.2014 Sisältö Vesienhoidon tavoitteet ja aikataulu Vesien tila Länsi-Suomessa

Lisätiedot

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari Helsinki Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari Helsinki Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Virtavesien kunnostus Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 Helsinki Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Nykytilaa Suomessa tehty paljon entiset uittoväylät pääkohde

Lisätiedot

ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt

ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS- POHJANMAALLA 4.2.2014 Oulu Heikki Aronpää, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Vesienhoidon tavoitteena vesien

Lisätiedot

VYYHTI II hanke

VYYHTI II hanke VYYHTI II hanke 2016-2018 Projektipäällikkö Riina Rahkila ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Kuva Arto Lehto Hankkeessa keskeistä Paikallisten kunnostajien tukeminen Verkostoitumisen edistäminen

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Valuma-aluetason suunnittelun koulutus 14.11.2012 Ansa Selänne ja Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Turvetuotannon

Lisätiedot

VYYHTI -verkoston 5. tapaaminen

VYYHTI -verkoston 5. tapaaminen Kuva Arto Iwendorff VYYHTI -verkoston 5. tapaaminen 8.11.2018 Kuva Arto Iwendorff VYYHTI II pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa, hallinnoija ProAgria Oulu ry Toteutusaika 2016-2018 Kustannusarvio

Lisätiedot

Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus)

Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus) Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus) Isojärvi Seura ry:n vuosikokous 25.3.2015 Pori Sanna Kipinä-Salokannel, Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella 27.3.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet Kuormitus: Vemala-mallilla arvioitu, kattaa vuodet 2006-2011, noin 537 t/a fosforia ja 14480

Lisätiedot

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen 2016-2018 Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Vesien ja merenhoitoa tukevat kärkihankkeet YM/ yhteistyö YM/ELY koordinaatio Hakuyhteistyö

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan. Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan. Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke Vesistö on valumaalueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön tilaan Vaikutuksen suuruus ja merkittävyys

Lisätiedot

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21 Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21 Tornionjoen vesiparlamentti 3.- 4.11.2015 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Vesienhoidon yhteistyökuviot Pohjois-Kalotilla Finnmarkin maakuntaliitto

Lisätiedot

Joroisten vesienhoito

Joroisten vesienhoito Joroisten vesienhoito VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA Joroisten toimintaryhmän kokous 4/2013, Joroisten kunnanvirasto 4.12.2013 alkaen klo 9.15 Vesienhoidon suunnittelu Lokakuun alussa julkistettu

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Hanke toteutetaan Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella maakuntien välisenä yhteistyöhankkeena. Hanketyyppi: yleishyödyllinen

Lisätiedot

Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan

Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan Ähtävänjokirahasto 20v 29.8.2013 Vincent Westberg Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Lisätiedot

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia Liisa Hämäläinen, SYKE Vesistökunnostuksen neuvottelupäivät 9.11.2016 Kuva: Katri Sarres Esityksen sisältö Taustaa Strategian päämäärät ja toimenpiteet Toteuttaminen

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella Vesienhoidon toimenpiteet Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella 20.3.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet (Kokemäenjoen alaosa Loimijoki) Kokonaisfosfori (281 t/a) Kokonaistyppi

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

VYYHTI II hanke

VYYHTI II hanke VYYHTI II hanke 2016-2018 Projektipäällikkö Riina Rahkila ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Kuva Arto Lehto Kuva Arto Lehto Paikallisissa kunnostushankkeissa tarvitaan Yhteinen tahtotila

Lisätiedot

LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus

LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus Aikataulu 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Työohjelman ja keskeisten kysymysten suunnittelu Kuuleminen keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Lisätiedot

Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia

Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia Varsinais-Suomen ELY-keskus Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna Kipinä-Salokannel 26.1.2010 1 Vesienhoidon

Lisätiedot

Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla. Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus

Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla. Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus Sisällysluettelo Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen

Lisätiedot

Kuulemispalaute vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus

Kuulemispalaute vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus Kuulemispalaute vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus Vesienhoidon kuuleminen 8.1. 9.7.2018 Lausuntopalvelu, kirjaamo, Webropol

Lisätiedot

VYYHTI II pähkinänkuoressa

VYYHTI II pähkinänkuoressa VYYHTI II hanke Hanketta toteuttavat: Riina Rahkila, Maarit Satomaa ja Kalle Hellström / Oulun maa- ja kotitalousnaiset Heikki Tahkola ja Jarmo Tuukkanen/ Oulun Kalatalouskeskus Kyllikki Maaranto ja Irmeli

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Maarit Satomaa ja Riina Rahkila ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Maarit Satomaa ja Riina Rahkila ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Maarit Satomaa ja Riina Rahkila ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset 19.09.2017 VESISTÖT JA YMPÄRISTÖ YHDESSÄ HYVÄÄN TILAAN Piipsjärvi VYYHTI II hankkeen pilottialueena VESISTÖT

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Aurajoen-Paimionjoen osaalueella

Vesienhoidon toimenpiteet Aurajoen-Paimionjoen osaalueella Vesienhoidon toimenpiteet Aurajoen-Paimionjoen osaalueella 10.4.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet (Aurajoki-Paimionjoki) Kokonaisfosfori (168 t/a) Kokonaistyppi (2 149 t/a) Maatalous

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon tehtävät vuonna Kaakkois-Suomen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Visa Niittyniemi

Vesien- ja merenhoidon tehtävät vuonna Kaakkois-Suomen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Visa Niittyniemi Vesien- ja merenhoidon tehtävät vuonna 2018 Kaakkois-Suomen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 9.5.2018 Visa Niittyniemi Vesienhoidon suunnittelun aikataulu 2016-2021, 3. suunnittelukierros vuosille

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Eurajoki-Lapinjoki valuma-alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Eurajoki-Lapinjoki valuma-alueella Vesienhoidon toimenpiteet Eurajoki-Lapinjoki valuma-alueella 28.4.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet Eurajoki-Lapinjoki Kokonaisfosfori 68 t/a Kokonaistyppi 1780 t/a Maatalous Metsätalous

Lisätiedot

Uutena toimintatapana Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta. Anne Mäkynen

Uutena toimintatapana Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta. Anne Mäkynen Uutena toimintatapana Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta Anne Mäkynen 28.11.2018 Hankkeen taustaa ja esittelyä Hankkeen toiminta-alueena Ikaalisten reitin vesistöalue Alue on Pirkanmaa pienoiskoossa

Lisätiedot

VYYHTI verkosto 1 (5) KUMPPANUUSASIAKIRJA VYYHTI VERKOSTON TOIMINNASTA ( )

VYYHTI verkosto 1 (5) KUMPPANUUSASIAKIRJA VYYHTI VERKOSTON TOIMINNASTA ( ) VYYHTI verkosto 1 (5) 29.11.2018 KUMPPANUUSASIAKIRJA VYYHTI VERKOSTON TOIMINNASTA (2019 2020) 1. VYYHTI verkoston kuvaus VYYHTI - verkosto on laaja-alainen vesien- ja merenhoidon toimijoiden verkosto Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisätiedot

Hoitokalastuksella vauhtia vesienhoitoon. Antton Keto, Ilkka Sammalkorpi ja Markus Huttunen Kannattava hoitokalastus? -seminaari 11.6.

Hoitokalastuksella vauhtia vesienhoitoon. Antton Keto, Ilkka Sammalkorpi ja Markus Huttunen Kannattava hoitokalastus? -seminaari 11.6. Hoitokalastuksella vauhtia vesienhoitoon Antton Keto, Ilkka Sammalkorpi ja Markus Huttunen Kannattava hoitokalastus? -seminaari 11.6.2015 Rauma Esityksen sisältö Yleistä vesienhoidosta Hoitokalastuksen

Lisätiedot

Maakunta- ja aluehallintouudistus vesi- ja ympäristöasioiden osalta

Maakunta- ja aluehallintouudistus vesi- ja ympäristöasioiden osalta Maakunta- ja aluehallintouudistus vesi- ja ympäristöasioiden osalta Maakuntaliitot -maankäytön suunnittelu -aluekehitys Maakunnat (18 kpl) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Aluehallintovirastot

Lisätiedot

Vesistökunnostusteemaryhmän kokouksen muistio. Aika: 9.10.2015 klo 11.30-13.30. Paikka: Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20, valtuustosali.

Vesistökunnostusteemaryhmän kokouksen muistio. Aika: 9.10.2015 klo 11.30-13.30. Paikka: Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20, valtuustosali. Vesistökunnostusteemaryhmän kokouksen muistio Aika: 9.10.2015 klo 11.30-13.30 Paikka: Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20, valtuustosali Paikalla Seppo Oksanen, Someron vesiensuojeluyhdistys Olli Ylönen,

Lisätiedot

Neuvottelukunnan toiminta ja yhteistyösopimuksen esittely

Neuvottelukunnan toiminta ja yhteistyösopimuksen esittely Neuvottelukunnan toiminta ja yhteistyösopimuksen esittely Heidi Heino, yksikön päällikkö Pirkanmaan ELY-keskus 12.12.2018 Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta Valtakunnallisesti ainutkertainen

Lisätiedot

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Uudenmaan ELY-keskus / Antti Mäntykoski Toteutustilanne Valtakunnallinen toteutusohjelma SY 8/2011 (VNpp 17.2.2011)

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( )

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( ) Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI (2012-2014) Yleishyödyllinen kehittämishanke Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueella Hanketta

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Saaristomeren osa-alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Saaristomeren osa-alueella Vesienhoidon toimenpiteet Saaristomeren osa-alueella 15.4.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet Kuormitus: Vemala-mallilla arvioitu, kattaa vuodet 2006-2011, noin 290 t / a Kuormitusvähenemätavoitteet

Lisätiedot

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA Kimmo Olkio Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 LUOKITTELUN TAUSTAA Taustatietoa pintavesien ekologisen ja pohjavesien tilan arvioimiseksi löytyy

Lisätiedot

VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus. Maarit Satomaa ProAgria Oulu

VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus. Maarit Satomaa ProAgria Oulu VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus Maarit Satomaa ProAgria Oulu 05.04.2016 Hae VYYHTI II pilottialueeksi tule mukaan luomaan vesienhoidon verkostoa ja hyviä käytäntöjä Pilottialuehaku 2016 - Koko valuma-aluetta

Lisätiedot

Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen

Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen 1 Jakelussa mainituille Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA VHA1 ja VHA2 ohjausryhmät, kokous 2/2011 Aika: Maanantai 10.10.2011

Lisätiedot

Vesiensuojeluun kohdistuvat odotukset. Sari Janhunen Ympäristöpäällikkö Vihdin kunta

Vesiensuojeluun kohdistuvat odotukset. Sari Janhunen Ympäristöpäällikkö Vihdin kunta Vesiensuojeluun kohdistuvat odotukset Sari Janhunen Ympäristöpäällikkö Vihdin kunta Vihdin vesistöpäivä 10.11.2018 Vesiensuojelu & odotukset Valtakunnallinen ohjaus Kunnan rooli Strategia ja visio vesienhoitoon

Lisätiedot

Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittäminen, TASO-hanke

Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittäminen, TASO-hanke Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun, TASO-hanke Loppuseminaari 11.11.2013 Jyväskylä Maarit Loiskekoski TASO-hanke Kolmevuotinen valtakunnallinen kehittämishanke Rahoittajina ympäristöministeriö,

Lisätiedot

Toimenpiteiden suunnittelu Sektorikohtaisten toimenpiteiden päivityksen tilannekatsaus. Sini Olin, Suomen ympäristökeskus

Toimenpiteiden suunnittelu Sektorikohtaisten toimenpiteiden päivityksen tilannekatsaus. Sini Olin, Suomen ympäristökeskus Toimenpiteiden suunnittelu Sektorikohtaisten toimenpiteiden päivityksen tilannekatsaus Sini Olin, Suomen ympäristökeskus Vesienhoidon suunnittelun vaiheet Toimenpiteiden suunnittelun aikataulu Vesienhoidon

Lisätiedot

Metsäpurojen kunnostamisen hydrauliset vaikutukset

Metsäpurojen kunnostamisen hydrauliset vaikutukset Metsäpurojen kunnostamisen hydrauliset vaikutukset Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2016 Hannu Marttila Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä Oulun yliopisto Latvavesiä on muokattu Suomessa

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Maria Mäkinen pohjavesiasiantuntija maria.k.makinen@ely-keskus.fi Varsinais-Suomen ELY, ympäristö- ja luonnonvarat

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 6.9.2016 Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Vesienhoidon lainsäädäntö Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Vesienhoidosta

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Projektipäällikkö Riina Rahkila Vesienhoidon vapaaehtoinen järjestäytyminen Pohjois Pohjanmaalla seminaari 4.2.2014 VYYHTI hanke Hanke toteutetaan v.

Lisätiedot

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 28.11.2018 5.12.2018 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Vesienhoidon 3. kauden aikataulu 4. Vesienhoidon 3. kauden ja tulvariskien

Lisätiedot

VYYHTI II. Paikallisen kunnostajan karttapalvelu

VYYHTI II. Paikallisen kunnostajan karttapalvelu VYYHTI II Paikallisen kunnostajan karttapalvelu Matti Joukola & Ismo Lahtinen Suomen ympäristökeskus Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari Oulu 12.6.2018 Kuva: Saara Pönkkö VESISTÖN KUNNOSTUS - TUUMASTA

Lisätiedot

Ehdotus Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus

Ehdotus Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Ehdotus Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Kuuleminen meneillään Kuuleminen VHS ja TRHS-ehdotuksista 1.10.2014-31.3.2015 www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Lisätiedot

Vesi- ja luonnonvaratalouden tehtävät Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suunnittelu/tr4. Timo Yrjänä

Vesi- ja luonnonvaratalouden tehtävät Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suunnittelu/tr4. Timo Yrjänä Vesi- ja luonnonvaratalouden tehtävät Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suunnittelu/tr4 Timo Yrjänä 16.11.2016 Organisointi ja ohjaus Vesitalous, vesihuolto ja pohjavesitehtäviä, vesien- ja merenhoitoa, ympäristötiedon

Lisätiedot