Opetussuunnitelman yhteinen osa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 1/39

2 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät lait, valtioneuvoston asetukset, Opetushallituksen määräykset ja ohjeet ammatillisen koulutuksen järjestämisestä on muutettu käytännöksi ja pedagogisiksi toimintaperiaatteiksi Oulun seudun ammattiopistossa. Julkaisun nimessä yhteinen osa tarkoittaa, että sisältö koskee kaikille tutkinnoille ja kaikille yksiköille yhteisiä asioita. Siinä kuvataan esimerkiksi koulutuksen järjestämisen tapoja, ammattiopiston yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, opetuksen yhteisiä painopisteitä, opiskeluun tarjolla olevaa tukea, oppimisen ja osaamisen arviointia, opiskelijanoikeuksia ja velvollisuuksia, turvallisuutta opiskelussa ja koulutuksen kehittämistä. Opetussuunnitelman yhteinen osa on tarkoitettu opettajille ja muulle henkilökunnalle työkaluksi arkipäivän opetus- ja ohjaustyöhön ja opiskelijoille tarjottavien tukitoimien järjestämiseen niin, että koko ammattiopiston opiskelijat tulevat kohdelluiksi lain mukaan yhdenvertaisesti. Opiskelijat saavat julkaisusta tietoa heitä varten rakennetusta ohjausjärjestelmästä ja opiskelua koskevista säädöksistä. Huoltajille ja sidosryhmille Opetussuunnitelman yhteinen osa antaa tietoa, miten Oulun seudun ammattiopistontoiminta on järjestetty tukemaan opiskelijan oppimista alansa ammattilaiseksi ja kehittymistä yhteiskunnan jäsenenä. Opetussuunnitelma muuttuu yhteiskunnan muuttumisen mukana. Ammattiopiston lautakunta hyväksyy Opetussuunnitelman yhteisen osan aina, kun julkaisun sisältö muuttuu. Edellisen version jälkeen ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö on muuttunut muun muassa niin, että lakiin ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 on sisällytetty opiskelijan, opiskelu- ja työyhteisön yhteisölliseen toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä tarkennuksia ( /951; 1269/2013) ja vastaavaan asetukseen 811/1998 on liitetty asianomaisia koulutusaloja koskevia täsmennyksiä ( /1032). Lisäksi opiskeluhuoltoon uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä siihen liittyvät tutkinnon ja koulutuksen perusteiden muutokset ovat tulleet voimaan Opetussuunnitelman yhteinen osa on tehty käyttämistä varten. Opetussuunnitelman yhteinen osa Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) on osa Oulun seudun koulutuskuntayhtymää (OSEKK), jolla on ammatillisen koulutuksen järjestäjän oikeudet Oulun seudulla. Ammattiopiston tehtävänä on järjestää ja kehittää toisen asteen ammatillista perustutkintokoulutusta, aikuisten lisä- ja täydennyskoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta. Opetussuunnitelma ohjaa kaikkea opetusta ja oppimista antamalla niille tavoitteet ja sisällöt. Valtioneuvosto päättää ammatillisen koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä kaikille yhteisistä opinnoista ja niiden laajuudesta. Opetushallitus (OPH) johtaa ja ohjaa opetussuunnitelman laadintaa, joka pohjautuu yhteiskunnasta nouseviin muutostarpeisiin ja yhteistyöhön työelämän ja koulutuksen asiantuntijoiden kanssa. Opetushallituksen julkaisema Ammatillisten perustutkintojen perusteet antaa raamit paikallisesti laadittaville opetussuunnitelman osille. Koulutuksen järjestäjä hyväksyy koulutusta varten opetussuunnitelman, joka perustuu edellä mainittuihin Opetushallituksen Ammatillisten perustutkintojen perusteisiin (L 630/1998, 13 ). Lain nojalla annetun valtioneuvoston paatoksen(213/1999) mukaan perustutkintoon johtavaan koulutukseen kuuluu ammatillisia tutkinnon osia ja niihin sisältyvää työssäoppimista sekä opinto-ohjausta, ammattitaitoa täydentäviä tut- Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 2/39

3 kinnon osia (yhteisiä opintoja) ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Opetussuunnitelman perusteet on laadittu niin, että tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen sekä työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella. Oulun seudun ammattiopiston opetussuunnitelma sisältää kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja varten laaditun yhteisen osan ja tutkinnoittain eriytyvät osat: opetussuunnitelman yhteinen osa ja sen liitteet tutkintokohtaiset osat kaikille tutkinnoille yhteiset ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteiset opinnot) toteutus- ja arviointisuunnitelmat vapaasti valittavien tutkinnon osien toteutus- ja arviointisuunnitelmat Opetussuunnitelman yhteinen osa näyttötutkinnot (lautakunnan päätös ) Arvioinnin dokumentointi näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa (rehtorin päätös ) Toteutus- ja arviointisuunnitelmat sisältävät ammattiopiston arviointitoimikunnan hyväksymät suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmatyötä koordinoi ammattiopiston opetuksen kehittämistiimi. Tutkintokohtaisten osien, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien laatimisesta vastaavat tutkintotiimit. Tässä työssä otetaan huomioon työelämätiimien esille tuomia työelämätarpeita. Ammattiopiston lautakunta hyväksyy opetussuunnitelman yhteisen osan ja tutkintokohtaiset osat hyväksyy ammattiopiston rehtori. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tavoitteet ovat samat riippumatta siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon edellä kuvatulla tavalla opetussuunnitelmaperusteisesti tai näyttötutkintona. Näyttötutkinnossa ammattitaito osoitetaan työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan avulla. Kummassakin tapauksessa tavoitteet on muodostettu työelämän osaamiskokonaisuuksista ja ne johtavat työelämässä tarvittavaan osaamiseen. Työpaikalla oppisopimuksella työsuhteessa opiskellen ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa kummallakin edellä mainitulla tavalla. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 3/39

4 1. Yhteiset toiminnan periaatteet Perustehtävä Arvot Visio Strategiset päämäärät Osaamisen tuottaminen Sidosryhmäyhteistyö Kansainvälisyys ja kansanvälinen toiminta Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys Koulutuksen järjestäminen ja opetuksen järjestämismuodot Koulutuksen järjestämisen periaatteet Oppimisympäristöt Opetuksen järjestämismuodot Yhteisöllisyyttä vahvistava toiminta Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opinto ohjauksen tavoitteet ja opiskelijan oikeus opinto-ohjaukseen Opinto-ohjauksen järjestäminen Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma n (HOPS) laadinta ja sisältö Keskeyttäminen ja eroaminen Opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet, kurinpitomenettely sekä opiskeluoikeuden peruuttaminen Työssäoppiminen ja työturvallisuus työpaikalla Yrittäjyys Opinnäyte Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Todistukset Arvosanat ja niiden dokumentointi Arviointi erityisopetuksessa Maahanmuuttaja- ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden arviointi Osaamisen tunnustaminen sekä siihen liittyvät todistusmerkinnät Ammattilukio-opintojen merkinnät Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Arvioinnin oikaiseminen Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 4/39

5 9.9 Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Jatko-opintokelpoisuus Ammatillinen erityisopetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, ammattistartti Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Opiskeluhuolto Opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen Koulutuksen kehittäminen Käsitteitä Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 5/39

6 1. Yhteiset toiminnan periaatteet 1.1 Perustehtävä Oulun seudun ammattiopiston OSAOn perustehtävä on tuottaa laadukasta ja työelämälähtöistä osaamista joustavin opintopoluin ja opetusmenetelmin sekä tunnustaen aiemmin hankittu osaaminen. OSAO kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä työelämän tarpeisiin yhteistyössä elinkeinoelämän ja yhteistyökumppaneiden kanssa. (OSAO: Toiminta- ja taloussuunnitelma ) OSAO kouluttaa työelämän tarvitsemaa ammattitaitoista henkilöstöä koulutustehtävänsä mukaisilla aloilla. Niitä ovat matkailu-, ravitsemis- ja talousala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Opetusta annetaan Haukiputaan, Kaukovainion (tekniikka, liiketalous), Kempeleen, Kontinkankaan, Limingan, Muhoksen, Myllytulli-Pikisaaren, Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköissä. Oppisopimuskoulutusta hallinnoi Oppisopimusyksikkö. Ammattiopiston yhteisistä koulutuksen tavoitteista päätetään koko kuntayhtymän yhteisesti hyväksytyn toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen pohjalta (Strategia 2020). 1.2 Arvot OSAOn yhteiset arvot: Oikeudenmukaisuus Luovuus ja rohkeus Vastuullisuus Oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus antavat toiminnallemme raamit, joiden mukaan toimimme avoimesti, läpinäkyvästi ja ennalta sovittujen periaatteiden mukaisesti perustehtävän toteuttamisessa, kaikessa yhteistyössä ja johtamisessa. Toimintamme keskiössä ovat luovuus ja rohkeus. Toimimme innovatiivisesti sekä ennakkoluulottomasti uusia avauksia tehden opiskelijoidemme ja asiakkaidemme sekä työyhteisömme parhaaksi. (Osekk 2020, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän strategia) 1.3 Visio 2015 Ammatillisen koulutuksen ja työelämän rohkea uudistaja (Strategia 2020). 1.4 Strategiset päämäärät Ammattiopiston visio, Osekk on ammatillisen koulutuksen ja työelämän rohkea uudistaja, toteutuu seuraavien strategisten tavoitteiden kautta, jotka kertovat opiston tilanteen vuonna Tuloksellisen oppimisen ja osaamisen mahdollistaminen 2. Työelämäläheisyyden aktiivinen vahvistaminen 3. Motivoitunut ja osaamistaan kehittävä henkilöstö 4. Uudistumiskykyinen koulutuksenjärjestäjä 5. Tasapainoinen talous Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 6/39

7 OSAOn keskeisin toiminta on kuvattu ammattiopiston toimintajärjestelmässä. Toimintajärjestelmässä kuvataan mm. osaamisen tuottaminen, opintojen ohjaus ja opiskeluhuolto, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt sekä prosessien käytännön toteuttaminen. Toiminnan kuvauksissa kerrotaan myös vastuut ja menettelytavat sekä miten ammattiopiston toimintaa kehitetään. Ammatillisen koulutuksen tehtävään kuuluu mm.: työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaaminen yksilöllisten koulutustarpeiden huomioon ottaminen joustavin opintopoluin koulutuksen työelämävastaavuuden lisääminen työelämäyhteyksien parantaminen koulutuksellisesta tasa-arvosta huolehtiminen yhteiskuntatakuun toteuttaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen (KESU ) OSAO toimii yhteiskuntavastuullisesti, mikä tarkoittaa: Toimimme eettisesti huolehtimalla mm. toiminnan läpinäkyvyydestä ja viestinnän avoimuudesta. Hyödynnämme arviointi- ja palautejärjestelmää toimintamme suunnittelussa ja kehittämisessä. Huolehdimme henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja ehkäisemällä syrjäytymistä ja syrjintää sekä psyykkistä ja fyysistä vakivaltaa. Etsimme mahdollisuuksia toimia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista edistävissä hankkeissa. Huolehdimme kestävän kehityksen toteutumisesta organisaation kaikissa toiminnoissa. Huolehdimme, että koko henkilöstö ja opiskelijat ovat tietoisia keskeisistä toimialaa koskevista säädöksistä ja normeista ja niissä tapahtuvista muutoksista. Huolehdimme työ- ja oppimisympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä tiloissamme. Ennakoimme koulutustarpeita ja reagoimme niihin. 1.5 Osaamisen tuottaminen Oulun seudun ammattiopiston perustehtävä on opiskelijoiden kasvun ja kehittymisen tukeminen osaaviksi muutoskykyisiksi ammattilaisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Opiston ydinprosessiksi on määritelty osaamisen tuottaminen. Opiskelijoita tuetaan saavuttamaan tutkinnon perusteissa kuvatut ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Opetuksen ja ohjauksen toteutuksessa käytetään tarkoituksenmukaisia ja vaihtelevia opetus- ja oppimismenetelmiä sekä oppimisympäristöjä siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus saavuttaa kykyjensä mukainen osaaminen. Opetuksen kehittämistyötä koordinoi opetuksen kehittämistiimi (OK-tiimi; jatkossa Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen jaos alkaen). Sen tehtäviin liittyy myös opetussuunnitelmatyön prosessin ohjaaminen. Ammattiopistossa käyttöön otettu käsite pedagoginen kate tarkoittaa opiskelijoiden kouluttamista hyviksi ammattilaisiksi normaalissa opiskeluajassa. Hyvään pedagogiseen katteeseen pyritään jakamalla osaamista ja tietoa ammattiopiston sisällä sekä hyödyntämällä yhteistyökumppaneiden hyviä käytäntöjä. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 7/39

8 Hyvä pedagoginen kate vaatii kokonaisvaltaista opiskelijan ohjausta. Ammattitaito, sitoutuminen ja riittävät resurssit takaavat opetuksen, oppimisen ja opiskelijapalvelujen onnistumisen. Opiskelijoita tuetaan läpäisyn edistämiseksi sekä keskeyttämisten ja eroamisten välttämiseksi. Opiskelijapalvelujen yhteiset toimintamallit perustuvat nopeaan toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen. Oppilaitos tukee, ohjaa ja neuvoo. Tutkintotiimi Rehtorin nimeämät tutkintotiimit kehittävät opetuksen sisältöjä. Tutkintotiimien tehtävänä on: tutkintojen opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittäminen tutkintojen järjestämissuunnitelmien kehittäminen työssäoppimisen kehittäminen ja järjestelyjen koordinointi esitysten tekeminen johtoryhmälle tai vastuuyksikölle tutkintoon liittyvistä asioista esitykset tutkintoon liittyvistä pääsy- tai soveltuvuuskokeista muut ajankohtaiset tutkintoja koskevat tehtävät Tiimin tulee laatia vuosittain toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma sisältää suunnitelman lukuvuosittain tapahtuvasta toiminnasta. Tiimi kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Kokouksista laaditaan muistio., joka tallennetaan Osekkin intranettiin. Työelämätiimi (ent. kehittämistoimikunta) OSAOssa nimetään kaikille tutkinnoille työelämätiimit, joiden tehtäväalueeseen voi kuulua perus-, ammttija erikoisammattitutkintoja. Työelämätiimit ovat OSAOn opetustoiminnan kehittämiselimiä, joissa on myös sidosryhmien edustus. Työelämätiimien tehtävät: tutkintotiimien kehittämistyön asiantuntijaelimenä toimiminen sekä niihin liittyvien esitysten tekeminen o opetus ja opetussuunnitelmat o tutkintojen järjestämissuunnitelmat o työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt ja tutkintotilaisuudet muut erikseen annettavat erityistehtävät, esim. työelämätiimien jäseniä voidaan hyödyntää koulutustarpeiden ennakointiin liittyvissä toimeksiannoissa. Työelämätiimi kokoontuu vähintään yhden kerran lukuvuoden aikana. Kokouksista laaditaan muistio, joka tallennetaan Osekkin intranettiin. Koulutuksen korkea laatu edellyttää oppilaitokselta toimivaa ennakointia ja toimintaympäristöjen muutoksen tulkintaa. Erityisen tärkeää on yhteistyö työelämän kanssa. Sitä vahvistetaan perustamalla uusi työelämäkumppanuusjaos sekä tukemalla opiskelijoiden työssäoppimisen käytäntöjä ja opettajien työelämäjaksoja. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 8/39

9 Arviointitoimikunta OSEKK:n yhtymähallitus nimeää kaksivuotiskaudeksi ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielimen, arviointitoimikunnan (L 630/ a, muutos L 601/2005). Arviointitoimikunta hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa sekä päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista. Lisäksi arviointitoimikunta käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Arviointitoimikunta myöntää näyttötodistukset, jotka toimikunnan puheenjohtaja allekirjoittaa. 1.6 Sidosryhmäyhteistyö Työelämä Koulutuksen ja työelämän yhteistyön avulla varmistetaan, että koulutus vastaa sisällöllisesti työelämän ja yksilöiden tarpeita sekä edistää tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Opetussuunnitelmaa kehitettäessä tavoitteet luodaan työelämän osaamistarpeista ja oppimisen tukemisella tähdätään sellaisiin opiskelijan taitoihin, joilla hän saa työpaikan. Työpanoksellaan hän kehittää työelämää ja omaa osaamistaan, jota hän voi työkokemusta saatuaan syventää työn ohessa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla. Uuden Työelämäkumppanuusjaoksen ( alkaen) tehtävänä on kehittää mm. asiakkuuksien hallintaa sekä työelämäläheisyyttä kaikessa toiminnassa. Työelämätiimit Työelämätiimit tekevät tärkeää yksittäisiä aloja koskevaa yhteistyötä. Niiden tehtävät on lueteltu luvussa 1.5. Opiskeluhuolto Opiskeluhuollon alueellista yhteistyötä koordinoi toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon ohjausryhmä, jossa on jäseninä edustajat opiskeluhuollosta, sosiaali- ja terveystoimesta sekä alueen oppilaitoksista. Sijaintikuntien sosiaali- ja terveystoimi OSAO käy vuoropuhelua yksiköidensä sijaintikuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä sekä terveydenhuolto- ja lastensuojelulaeissa määritellyistä toimintamuodoista. Muut oppilaitokset OSAO tekee laajaa yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Työmuotoina ovat mm. opiskelumahdollisuuksista tiedottaminen ja markkinointi, nivelvaiheen ohjausyhteistyö ja peruskoululaisten tutustumisjaksot ammatilliseen koulutukseen. Ammattilukiotoiminnassa vakiintuneita yhteistyökumppaneita opintojen molemminpuolisessa tarjoamisessa ovat Oulun lukiotoimi sekä muiden sijaintikuntien lukiot. Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa on vakiintuneita yhteistyösuhteita erilaisissa opetuksen kehittämishankkeissa. Ammattikorkeakouluyhteistyössä tärkein toimija on Oulun ammattikorkeakoulu Oy. Yhteistyötä tehdään myös muiden ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 9/39

10 1.7 Kansainvälisyys ja kansanvälinen toiminta OSAOn kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on, että opiskelijat osaavat toimia monikulttuurisessa ympäristössä Suomessa ja ulkomailla. He ovat suvaitsevaisia ja kielitaidoltaan tasolla, joka mahdollistaa toimimisen monikulttuurisessa ympäristössä. Kansainvälisen toiminnan alueeksi on linjattu Eurooppa. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan opiskelijavaihtoihin ja kansainväliseen työssäoppimiseen, ja kansainvälistymistä tuetaan taloudellisesti. Yhtenä teemana on kotikansainvälisyys, joka tuo kansainvälisyyttä yksiköiden kaikille opiskelijoille esim. yhteisten tilaisuuksien ja vierailijoitten muodossa. Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen on laadittu erillinen Kansainvälisyysopas, jossa kuvataan tarkemmin erilaisia kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia ja annetaan käytännön neuvoja. Tarkemmat ohjeet kansainvälisestä toiminnasta on sijoitettu toimintajärjestelmään, www-sivuille ja opiskelijan oppaaseen. 1.8 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys Oulun seudun ammattiopistolle on laadittu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä Kestävän kehityksen suunnitelma. 2. Koulutuksen järjestäminen ja opetuksen järjestämismuodot 2.1 Koulutuksen järjestämisen periaatteet Opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa peruskoulusta tuleva suorittaa ammatillisen perustutkinnon oppilaitoksessa kolmessa vuodessa. Opiskelijan on mahdollista sisällyttää tutkintoonsa opintoja ammattiopiston eri yksiköiden sekä muiden yhteistyöoppilaitosten tarjonnasta. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Mikäli hänellä on aiempaa osaamista, se tunnustetaan. Tavoitteena on, että opiskeluaikaa voidaan lyhentää. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona. Näyttötutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuuksissa, mikäli henkilölle on kertynyt osaamista työkokemuksesta, opinnoista tai muusta toiminnasta tutkinnon vaatimusten verran. Jos osaamista on vähemmän, henkilö hankkii puuttuvan osaamisen osallistumalla tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Näyttötutkinnosta saa tarkempaa tietoa Opetushallituksen Näyttötutkinto-oppaasta (Oppaat ja kasikirjat 2012: 11). Oppisopimuksella voi opiskella ammatillisen perustutkinnon sekä opetussuunnitelmaperusteisesti että näyttötutkintona. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jonka ajalta työnantaja maksaa palkkaa. Tutkinnon ammatilliset osat opiskellaan työssä ja oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksesta saa lisää tietoa: Oppimista tukeva toiminta Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus saada lisätukea oppimiseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tai -ohjelman mukaisesti. Tukimuotoja ovat esimerkiksi yksilö- sekä pienryhmäohjaus ja -opetus. Elämänhallinnan tukemiseksi ja opintojen edistämiseksi opiskelijoille järjestetään yksilöllisiä oppimis-, tuki- ja opiskeluhuoltopalveluja. Opiskelijoille tarjotaan myös opintojen ulkopuolisia aktiviteetteja ja yhteistapahtumia. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 10/39

11 Vapaa-ajantoimintojen monipuolistamiseksi opiskelijoilla on mahdollista osallistua kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin, mm. SAKU ry:n järjestämiin liikunta- ja kulttuurikilpailuihin. OSAO on mukana Ouluseutu Urheiluakatemiassa (OSUA). OSAO toimii aktiivisesti Skills-toiminnassa. Sen avulla opiskelijoita kannustetaan kehittämään omaa ammattitaitoaan sekä osallistumaan ammattitaitokilpailuihin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 2.2 Oppimisympäristöt Oppimisympäristöinä toimivat oppilaitos ja työssäoppimispaikka sekä muut oppimista tukevat ympäristöt kuten esimerkiksi verkko-oppimisalustat. Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö taataan opiskelijoille ja henkilöstölle (L 630/1998, 28 ). Hyvä oppimisympäristö koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja pedagogisesta toimintaympäristöstä. 2.3 Opetuksen järjestämismuodot Lähi- ja etäopetus Pääosa opetuksesta tapahtuu lähiopetuksena oppilaitoksen opetus- ja työtiloissa tai muissa työympäristöissä sekä työssäoppimispaikoissa. Erilaisia oppimistehtäviä ja projektitöitä voidaan tehdä myös yksilöllisesti tai ryhmissä etäopiskeluna. Lähiopetuksen määrä päätetään lukuvuosisuunnittelun yhteydessä. Tutkinnon osille on opetussuunnitelmien perusteissa määritelty nimellislaajuus. Se kertoo, millaisen työmäärän tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten saavuttaminen koulutuksella keskimäärin edellyttää tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole lainkaan tutkinnon osan edellyttämää osaamista (A 881/2003, 2 ). Lähiopetuksen määrä ja sisältö voivat olla opiskelijalle yksilöllisiä ja ne perustuvat opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin tutkinnon osan tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Verkko-opetus Verkko-opetuksessa opettaja ja opiskelijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään verkon välityksellä erilaisilla oppimisalustoilla. Monimuoto-opetus Monimuoto-opetuksen toteutuksessa käytetään useampia opetus- ja oppimismuotoja. Opetus sisältää lähi-, etä- ja/tai verkko-opetusta. Opiskelu voi tapahtua oppilaitoksen tiloissa tai tehtävän laadun mukaan muualla. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa (ov). Työssäoppiminen kuvataan tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä. Ne toteutetaan hyväksytyn tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Myös 5 ov:n ja sitä laajemmissa vapaasti valittavina suoritettavissa tutkinnon osissa annetaan ammattiosaamisen näyttö. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä myös ulkomailla. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 11/39

12 Tutkinnon suorittamien näyttötutkintona Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Oulun seudun ammattiopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa näyttötutkinnot (lautakunnan päätös ) ja Arvioinnin dokumentointi näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa (rehtorin päätös ). Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittaminen on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan silloin, kun se on tarkoituksenmukaista hänen opiskeluvalmiuksiensa, elämäntilanteensa tai työllistymisensä kannalta. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa kuvataan, miten tutkinnon eri osat pääsääntöisesti sijoittuvat eri opintovuosille. Tätä kuvausta käytetään pohjana opiskelijan kirjallista henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa tehtäessä. Siina tapauksessa, että aikaisemman opetussuunnitelman mukaiset perustutkinnon opinnot ovat keskeytyneet ja opiskelijalle on annettu erotodistus, opiskelijan tulee hakeutua uudelleen opiskelijaksi vapaamuotoisella hakemuksella. Jäljellä oleva opiskeluaika on talloin suorittamattomien opintojen laskennallinen suoritusaika lisättynä yhdellä vuodella. Tässäkin tapauksessa laaditaan kirjallinen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta. Oppisopimus Oppisopimuksella voi ammatillisen perustutkinnon opiskella joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Oppisopimus on pääosin työpaikalla järjestettävää koulutusta ja perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Laki edellyttää lisäksi, että työnantaja ja oppisopimuskoulutukseen lain mukaan oikeutettu koulutuksen järjestäjä ovat sopineet tästä asetuksessa säädetyllä tavalla. Oppisopimuskoulutuksessa sovelletaan työsopimuslakia (L 630/1998,18 ). Myös yrittäjänä toimiva henkilö sekä virkamies tai julkisoikeudellisessa työsuhteessa oleva henkilö voi kouluttautua oppisopimuksella ( /1185 ja /1341). Oppisopimuskoulutuksenjohtoon ja valvontaan liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Oulun seudun ammattiopistossa Oppisopimusyksikkö. Muu opintojen tarjonta ja valinta Opiskelijat voivat valita osia muista ammatillisista tutkinnoista sekä syventää ammattitaitoaan vapaasti valittavilla opinnoilla. Ammattiopistossa opiskelevat opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa lukio-opintoja. OSAOssa näyttöperusteisesti suoritetun perustutkinnon valmistava koulutus (ml. oppisopimuskoulutus) ei sisällä yhteisiä opintoja. Aikuisopiskelija voi hakeutua suorittamaan lukio-opintoja niitä tarjoaviin oppilaitoksiin. Lukio-opintoja ei sisällytetä OSAOssa toteutettaviin opintoihin. Näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa opiskelija vastaa itse lukio-opintojen kustannuksista. Urheilussa menestyneillä opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua Ouluseutu Urheiluakatemiaan. Ohjattu valmennus luetaan tutkintoon pakollisina tai valinnaisina opintoina. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 12/39

13 3. Yhteisöllisyyttä vahvistava toiminta Ammattiopistossa ja sen yksiköissä järjestetään opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisöllisyyden lisäämiseksi erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia, koulutuksia, toimintapäiviä sekä juhlia. Perinteisiä tapahtumia ovat mm. lukuvuoden avajaiset ja lukukausien päättäjäiset sekä urheilu- ja kulttuurikilpailut. Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään lain 630/1998 mukaista koulutusta, on opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa koulutuksen kehittämisen sekä opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemisen yhteydessä (L 630/1998, 36 ja 41 ; 1269/2013, 36 ). Ammattiopistossa kannustetaan opiskelijoita yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan sekä koulutukseen ja yhteisten asioiden hoitamiseen ja siihen annetaan mahdollisuuksia. Oulun seudun ammattiopistossa valitaan opiskelijajäsenet arviointitoimikuntaan ja oikeusturvatoimikuntaan. Yhteiseen toimintaan osallistuminen voidaan sisällyttää opiskelijan opintoihin esimerkiksi vapaasti valittavina tutkinnon osina. Ammattiopisto on jäsenenä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitossa SAKU ry:ssa. SAKU:n järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin osallistumiseen kannustetaan sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Toimintaan osallistuttaessa edustetaan Oulun seudun ammattiopistoa. Opiskelijoille kustannetaan hakemuksesta opiston edustustehtävistä aiheutuneet kulut yhteisten periaatteiden mukaisesti. 4. Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea OSAOn perustehtävää tarvelähtöisillä ja monipuolisilla ohjauspalveluilla. Opinto-ohjauksen tarpeet vaihtelevat yksilöittäin ja ne ovat erilaisia opiskelupolun eri vaiheissa. Lisäksi valinnaisuus, opintotarjonnan laajeneminen ja osaamisen tunnustaminen lisäävät opinto-ohjauksen tarvetta ja muuttavat myös ohjausmenetelmiä ja -toimintaa. Opinto-ohjauksella ja ohjaustoiminnalla tuetaan opiskelijoita saavuttamaan kokonaisvaltaisesti tavoitteensa. Opinto-ohjausta järjestetään opintoihin liittyvänä ohjauksena, henkilökohtaisena ohjauksena, ryhmäohjauksena ja muuna ohjauksena. 4.1 Opinto ohjauksen tavoitteet ja opiskelijan oikeus opinto-ohjaukseen Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa ammatillisesta koulutuksesta jo hakuvaiheessa. OSAO tiedottaa ammatillisesta koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta sekä esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä nuorille, perusopetuksen oppilaille, heidän huoltajilleen, oppilaanohjaajille, opettajille ja muille yhteistyö- ja sidosryhmätoimijoille (L 951/2011, A 1032/2011) hakuoppaassa ja verkkosivuilla. Opinto-ohjaajat ja opinto-ohjauksen koordinoija tiedottavat ammatillisesta koulutuksesta peruskouluille ja peruskouluikäisten vanhemmille. Koulutustiedotusta ja ohjausta on suunnattu myös perusopetuksen päättymisen jälkeen koulutuksen ulkopuolelle jääneille nuorille, heidän huoltajilleen ja nuorten palveluiden toimijoille. Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana. Opiskelijan tulee tietää perustutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja valinnan mahdollisuu- Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 13/39

14 det. Opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään, osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa, oppimistaan ja osaamistaan. OSAOssa perustutkintoihin sisältyy ryhmä- ja pienryhmämuotoista opinto-ohjausta yksi opintoviikko lukuvuodessa. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä sekä aikaisempaa opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan tiedon saantiin niissä liikenteen turvallisuuteen sekä potilas- tai asiakasturvallisuuteen liittyvissä tutkinnoissa ja koulutusohjelmissa, joissa on tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset. Opiskelijan terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskelijaksi ottamisesta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskeluoikeuden palauttamisesta tai kurinpidosta taikka antavat lausuntoja mainituista asioista. OSAOssa yksikönjohtaja voi pyytää ja koota opiskelijaksi hakijoiden terveydentila- ja toimintakykytietoja tai aikaisempia opiskeluoikeuden peruuttamistietoja, joiden perusteella voidaan tehdä päätökset opiskelijaksi ottamisesta. 4.2 Opinto-ohjauksen järjestäminen Opiskelija saa opinto-ohjausta opiskelunsa tueksi ja valintojen tekemiseen, jotta hän kykenee suunnittelemaan opiskelujensa sisällön ja rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti. Opinto-ohjauksella edistetään opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Opiskelijoiden opiskelua ja hyvinvointia seurataan ja tuetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. OSAOssa kiinnitetään erityistä huomiota niiden opiskelijoiden ohjaukseen, joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia, poissaoloja koulutuksesta tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Ohjauksen tulee perustua kulttuuriselle tietoisuudelle, jotta jokaista opiskelijaa kohdellaan yksilönä, jonka perhe, elämäntilanne, oma elämän-, opiskelu- ja työhistoria vaikuttavat kulttuurisen taustan lisäksi arvoihin, asenteisiin sekä käsityksiin asioista ja yhteiskunnasta yleensä. Tämän opetussuunnitelman yhteisen osan liitteenä on ohjauksen ja opiskeluhuollon suunnitelma, jossa kuvataan tarkemmin ohjaukseen osallistuvien tehtävät ja työnjako. Suunnitelma toimii koko oppilaitoksen ohjaustyön kehittämisen välineenä. Siina määritellään, miten ja minkälaista tukea opiskelija saa ohjaustoimintaan osallistuvilta. Siina määritellään myös yhteistyö oppilaitoksen ulkopuolisten asiantuntijoiden ja huoltajien kanssa. Opiskeluhuoltosuunnitelma on osa ohjaussuunnitelmaa. Ohjaustoimintaan osallistuu koko henkilöstö. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen sekä ohjauksen ja opiskeluhuollon kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Ryhmänohjaajan tehtävänä on ohjata ja motivoida opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa ja opintojen suunnittelussa. Hänen tehtävänsä on myös auttaa opiskelijaa löytämään vahvuuksiaan ja kehittämään oppimisen valmiuksiaan. Opintojen alkuvaiheen ohjauksen tavoitteena on perehdyttää uudet opiskelijat ammatillisiin opintoihin ja opiskeluun, vahvistaa tai selkeyttää ammatillista suuntautumista, tukea opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa sekä ehkäistä alkuvaiheen keskeyttämistä. Opiskelijoille tulee luoda mahdollisimman turvallinen, viihtyisä ja terveellinen opiskeluympäristö. Koulutuksen alkuvaiheessa korostuvat sekä henkilökohtaisen kasvun tukeminen että opiskeluhuollollinen yhteistyö. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 14/39

15 Opintojen jatkuessa on tärkeää, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksesta sekä tietoa ja kokemusta työelämästä, työpaikoista, työnhausta, yrittäjyydestä, ammateista ja jatko-opintomahdollisuuksista. Opiskelija saa tukea myös opiskeluun ja elämään liittyvissä ongelmatilanteissa, ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kasvussa sekä tutkinnon suorittamisessa. 4.3 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma n (HOPS) laadinta ja sisältö Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Se pohjautuu opetussuunnitelmaan sekä opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Laadinnassa otetaan huomioon erilaiset oppimistyylit, terveydentila, toimintakyky, yksilölliset voimavarat ja mahdollinen erityisen tuen tai apuvälineiden tarve. Opiskelusuunnitelmassa kuvataan myös, jos opiskelija valitsee tutkinnon osia ja opintoja eri koulutusohjelmista ja tutkinnoista tai suunnittelee useamman kuin yhden tutkinnon suorittamista. Opiskelija osallistuu oman opiskelunsa suunnitteluun, opintojen valintoihin, yksilölliseen opinnoissa etenemisen seurantaan ja oman oppimisensa arviointiin. HOPS:n laativat yhteistyössä opiskelija ja ryhmänohjaaja opintoohjaajan ja muun opiskelijapalveluhenkilöstön avustuksella opintojen alkaessa ja sitä tarkistetaan ja arvioidaan opintojen kuluessa. Ryhmänohjaaja käy valmistuvan opiskelijan kanssa urasuunnittelua tukevan palautekeskustelun, jonka keskeiset asiat kirjataan HOPS:iin. HOPS laaditaan Wilma-ohjelmaan ja se on opiskelijan, ryhmänohjaajan, opettajien, opinto-ohjaajan ja opiskeluhuoltoryhmän käytettävissä. Opiskelijalle tulee antaa riittävästi tukea ja ohjausta suunnitelman laatimisessa. Ryhmänohjaaja kirjaa ja päivittää tiedot HOPS:sta opiskelijatietohallintajärjestelmän HOPS-välilehdelle yhdessä opiskelijan kanssa ja tulostaa sen opiskelijalle. Ryhmänohjaaja ohjaa opiskelijaa seuraamaan opintojen etenemistä ja hakemaan ohjausta ja tukea opiskelu- ja urasuunnitteluun koko koulutuksen ajan. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka sisältää: opiskelijan henkilötiedot sekä tiedot ryhmästä ja ryhmänohjaajasta lyhyet kuvaukset opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta opiskelijan oppimisen tavoitteet ja suoritustavat sekä niiden ajoituksen (myös työssäoppimisen) opiskelijan vahvuudet ja tulevaisuuden suunnitelmat opiskelijan valitsemat kaikille valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat opiskelijan aikaisempien suoritusten osaamisen tunnustamiset mahdolliset vapautukset opiskelusta ja opiskelun rajoitteet Maahanmuuttajien valmistavassa koulutuksessa selvitetään erityisesti opiskelijan suomalaisen yhteiskunnan ja työkulttuurin tuntemus sekä työkokemuksen laatu o koulutuksen ja tukitoimien tarve erityisesti suomen tai ruotsin kielen osalta; valmiuksia verrataan tavoiteltavan tutkinnon ammatillisiin kielitaitovaatimuksiin (myös toisen kotimaisen kielen vaatimustaso) ja samalla otetaan huomioon muu kielitaito o tietokoneen käyttöön tai verkko-opiskeluun tarvittavat valmiudet o lähtökulttuuriin ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, jotka voivat vaikuttaa opintoihin sitoutumiseen. Mikäli opiskelija tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan, laaditaan lisäksi opiskelijan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS-prosessin sisältö on kuvattu luvussa 10. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 15/39

16 Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja näyttötutkinnoissa Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Oulun seudun ammattiopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa näyttötutkinnot (lautakunnan päätös ) ja Arvioinnin dokumentointi näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa (rehtorin päätös ). 4.4 Keskeyttäminen ja eroaminen Opiskelijan suunnitellessa oppilaitoksesta eroamista tai opintojen keskeyttämistä hänen kanssaan käydään ohjauskeskustelu, jossa keskustellaan mahdolliseen eroamiseen tai keskeyttämiseen johtavista syistä, niiden ratkaisumahdollisuuksista ja jatkosuunnitelmista. Jos opiskelija eroaa oppilaitoksesta tai keskeyttää opintonsa, hän tekee sen kirjallisesti. Mikäli opinnot keskeytyvät yli kahdeksi viikoksi, on oppilaitoksen ilmoitettava keskeytys oppilaitoksen valvontailmoituksella (OT5) KELAlle (KELA Oppilaitoskirje 2/2014, dnro 8/322/2014). Opiskelijan eroaminen ilmoitetaan aina KELAan/TE-toimistoon. Opintojen keskeyttäminen Opiskelija hakee opintojen keskeyttämistä Opintojen määräaikainen keskeyttäminen -lomakkeella. Alaikäisen opiskelijan huoltaja allekirjoittaa lomakkeen. Lomakkeelle opiskelija ottaa ryhmänohjaajan lausunnon. Koulutusjohtaja, osastonjohtaja tai opinto-ohjaaja (yksikön määräämä) tekee esityksen opiskelupaikan varaamisesta ja opiskelijan ilmoitusvelvollisuudesta opiskelupaikan säilyttämiseksi tai perumiseksi. Päätöksen tekee yksikönjohtaja. Oppilaitoksesta eroaminen Opiskelija ilmoittaa eroavansa oppilaitoksesta Opiskelijan eroaminen -lomakkeella. Opiskelija täyttää henkilötiedot ja alaikäisen opiskelijan huoltaja allekirjoittaa ilmoituksen. Ryhmänohjaaja merkitsee opiskelijan viimeisen opiskelupäivän lomakkeelle, jonka jälkeen opiskelija käy keskustelemassa eronsa syistä ja jatkosuunnitelmistaan opinto-ohjaajan ja tarvittaessa yksikönjohtajan kanssa, jolloin syy ja jatkosuunnitelma merkitään ilmoitukseen ja opiskelija allekirjoittaa lomakkeen. Opintojen päättämiseen liittyvien asioiden (asunnon luovutus, laskut, avaimet ja oppilaitoksen muu omaisuus) tarkistuksen tekevät lomakkeella mainitut henkilöt, jonka jälkeen opiskelija toimittaa lomakkeen opintotoimistoon. Eronneeksi katsominen Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos hän jää pois opetuksesta, ei vastaa ryhmänohjaajan tai opintoohjaajan yhteydenottopyyntöihin, ei ota yhteyttä määräajan sisällä eikä tule keskustelemaan opiskelutilanteestaan sovittuna aikana. Jos opiskelija on pätevää syytä ilmoittamatta poissa opetuksesta ja jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole jatkaa opintojaan, katsotaan hänet yksikönjohtajan päätöksellä eronneeksi oppilaitoksesta (L 630/1998, 31 ). Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 16/39

17 5. Opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet, kurinpitomenettely sekä opiskeluoikeuden peruuttaminen Opiskelijan oikeusturvaa säätelevät perusoikeudet, laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, A 811/1998 muutoksineen), hallintolaki (L 434/2003)ja työturvallisuuslaki (L 738/2002). Opiskelijan tulee lisäksi noudattaa ammattiopiston järjestyssääntöjä. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja asialliseen kohteluun oppimisympäristöissä saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta sekä opiskeluhuollon palveluita saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisilta osilta vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi osallistua koulutuksen kehittämiseen opintososiaalisiin etuihin ja eräisiin muihin etuihin. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 :n mukaan ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on opiskelijalle maksutonta. Opetusministeriön asetuksella /1323 eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista säädetään maksuista, joita koulutuksen ja tutkintojen järjestäjät voivat periä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla. Opiskelijoilta perittävistä maksuista OSAOssa päättää asetuksen sallimissa rajoissa ammattiopiston lautakunta. Päätoimisissa opinnoissa opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan, niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Päätoimisesti luonnonvara-alan metsätalouden koulutuksessa sekä maatilatalouden ja puutarhatalouden ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevilla on oikeus jokaisena työpäivänä maksuttomaan ruokailuun, johon kuuluu päivittäisen kouluaterian lisäksi aamiainen ja päivällinen. Asuminen koulutuksen järjestäjän osoittamassa opiskelija-asuntolassa on opiskelijoille maksutonta. Opiskelijoille matkoista aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä tuesta ja opintotuesta päättää KELA. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa noudattaa järjestyssääntöjä. Kurinpito Opiskelijoita ohjataan ensisijaisesti kasvatuksellisin keinoin, keskusteluin ja neuvoin siten, että heillä on mahdollisuus saattaa opintonsa päätökseen. Mikäli järjestyssääntöihin liittyvissä asioissa kasvatukselliset keinot eivät auta tai riitä, on käytettävissä ammatillista koulutusta koskeviin säännöksiin sisältyvä kurinpitomenettely. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 17/39

18 Kurinpitotoimia ovat (L 630/1998) määrääminen poistumaan opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta poistaminen opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta opiskeluun osallistumisen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi kirjallinen varoitus erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi tai erottaminen opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opetusta häiritsevä, vakivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Jos opiskelija ei noudata edellä mainittua poistumismääräystä, on koulutusjohtajalla/yksikönjohtajalla ja opettajalla joko yhdessä tai erikseen oikeus poistaa opiskelija oppilaitoksen tiloista tai sen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisten opiskelijoiden tai henkilökunnan turvallisuus kärsii tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi. Jos poistettava opiskelija koettaa välttää poistamisen tekemällä vastarintaa, koulutusjohtajalla/yksikönjohtajalla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Kirjallinen varoitus opiskelijalle voidaan antaa edellä mainitusta käyttäytymisestä, vilpillisestä menettelystä, oppilaitoksen järjestyssääntöjen vastaisesta toiminnasta tai jos hän kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai on em. selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa em. epäasiallista käytöstään kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai enintään opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta, opiskelijan asuntolasta erottamista ja kirjallisen varoituksen antamista opiskelijalle on yksilöitävä rangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Ennen erottamista on kuultava alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Kurinpitorangaistuksista ja opiskeluoikeuden menettämisestä tulee antaa kirjallinen päätös. Huoltajalle tulee aina ilmoittaa kurinpitorangaistuksesta sekä muista toimenpiteistä. Opiskelijalta voidaan pidättää oikeus opiskeluun, kunnes hän suostuu terveydentilan tai toimintakyvyn tarkastukseen/tutkimukseen tai suostuu toimittamaan vaadittavan rikostaustaotteen nähtäväksi. Huumausainetestiä koskeva todistus vaaditaan, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista ja hän toimii tehtävissä, jotka erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vaarantaa henkeä tai terveyttä, liikenteen turvallisuutta, salassapitosaannoksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä tai lisää huumausaineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 18/39

19 Opiskelijan tulee pyynnöstä toimittaa nähtäväksi rikostaustaote, jos opintoihin tai työssäoppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa opiskelijalle selkeästi, miten, milloin ja kenelle rikostaustaote näytetään. Tiedot saa pyytää yksikönjohtaja ja niiden käsittely ja arkistointi tapahtuu OSAOn sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa huoltajalle, jos opiskelijalta vaaditaan todistus huumausainetestistä tai rikostaustaote. Kirjallisen varoituksen antamisesta ja opiskeluun osallistumisen epäämisestä päättää yksikönjohtaja. Opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää Oulun seudun ammattiopiston oikeusturvatoimikunta. Silla on yhtymähallituksen vahvistama toimintasääntö, josta ilmenevat toimikunnan toimintatavat, päätöksenteko ja yhteistyö sekä toimikunnan jäsenten perehdyttäminen tehtäviinsä. Jos asian laatu on edellyttänyt sen siirtämistä tuomioistuimen käsiteltäväksi, oppilaitoksessa ei voida samasta syystä aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä, mutta opiskelijalta voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se on perusteltua opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden. Opiskeluoikeuden peruuttaminen Opintojen alettua opiskeluoikeus voidaan peruuttaa, jos opiskelija vaarantaa toistuvasti ja vakavasti toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden, ei täytä terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, on hakuvaiheessa salannut tiedon aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä tai jos opinnot tai niihin kuuluva työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä ja opiskeluoikeuden peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi. Ammattiopiston oikeusturvatoimikunta voi peruuttaa opiskeluoikeuden edellä mainituilla perusteilla ainoastaan seuraavissa OSAOssa järjestettävissä koulutuksissa: logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen sekä lentoasemapalvelujen koulutusohjelmat rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma linja-autonkuljettajan ammattitutkinto yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto metsäalan perustutkinto: metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto lääkealan perustutkinto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto perhepäivähoidon ammattitutkinto jalkojenhoidon ammattitutkinto koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista selvitetään opiskelijan mahdollisuudet hakeutua muuhun koulutukseen ja hänet voidaan suostumuksellaan ottaa muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä opiskelijalle ja hänen huoltajalleen varataan tilaisuus tulla kuulluksi. OSAO tiedottaa tutkintokohtaisista terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksista sekä muista opintoihin liittyvistä edellytyksistä hakuoppaassa ja verkkosivuilla. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 19/39

20 Opiskeluoikeus palautetaan, jos em. peruuttamisen syitä ei ole ja opiskelija on toimittanut terveydentilaansa koskevat lausunnot. Palauttamisesta päättää oikeusturvatoimikunta. Arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja ovat opiskelijaksi hakijan ja jo opintonsa aloittaneen opiskelijan terveystiedot, rikostaustaote ja huumausainetestiä koskeva todistus sekä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevat tiedot. Tiedot saa pyytää yksikönjohtaja ja niiden käsittely ja arkistointi tapahtuu OSAOn sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Muutoksenhaku Opiskelija voi hakea hallinto-oikeudelta muutosta päätökseen, joka koskee kirjallista varoitusta, määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista tai opiskelusta pidättämistä. Aluehallintoviranomaiselta opiskelija voi hakea oikaisua päätökseen, joka koskee opiskelijaksi ottamista, henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa, erityisiä opetusjärjestelyjä tai huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevaan päätökseen opiskelija voi hakea muutosta valtakunnalliselta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta. Kirjallisiin päätöksiin oheistetaan aina muutoksenhakuohje. 6. Työssäoppiminen ja työturvallisuus työpaikalla Työpaikkojen ja OSAOn yhteistyöllä varmistetaan työssäoppimisen ja muun ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus, laatu ja ajantasaisuus, jotta opiskelijat saavuttavat tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset. Työssäoppimista ohjaavat opettajat ja työpaikkaohjaajat huolehtivat siitä, että opiskelijat saavat riittävästi ohjausta, opetusta, palautetta ja arviointia koko työssäoppimisjaksoon liittyen. OSAO pyrkii huolehtimaan opettajien työelämäosaamisesta ja kouluttamisesta sekä työpaikkaohjaajien kouluttamisesta. Työssäoppimisen järjestäminen kuvataan toimintajärjestelmässä. Työssäoppimisen aikana opiskelijat eivät yleensä ole työsuhteessa työnantajaan eikä heille makseta palkkaa työssäoppimisjaksojen aikana. Työssäoppimisjakson aikana opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan opintotukea ja opintososiaalisia etuja niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Työssäoppimisen toteuttaminen omassa yrityksessä on mahdollista, mikäli yritystoiminta on ammattimaista ja jakson tavoitteet voivat toteutua suunnitelman mukaisesti, kuten oppilaitos edellyttää kaikissa työssäoppimispaikoissa. Mikäli jaksolla suoritetaan ammattiosaamisen näyttö, sen arviointiin tulee nimetä yrityksen ulkopuolinen edustus. Mikäli työssäoppiminen toteutetaan ulkomailla, järjestämisessä otetaan huomioon myös paikalliset määräykset. Opiskelijan arvioinnista työssäoppimisjaksoilla sekä ammattiosaamisen näytöistä on määrätty tutkinnon perusteissa. Mikäli työssäoppimista ei voida arvioida ammattiosaamisen näytöllä, suoritetaan erillinen arviointi niiden tutkinnon osien arviointikriteereiden mukaisesti, joiden ammattitaitovaatimusten mukaisesti työssäoppiminen on suoritettu. Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK Sivu 20/39

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän menettelytapaohjeet kurinpidollisissa asioissa sekä opiskeluoikeuden pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Koulutusjohtaja 20.1.2012

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot