Kartoitus pk-yritysten valmiudesta päästölaskennan tekemiseen ja toteutuksen tasosta Pohjois-Savossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartoitus pk-yritysten valmiudesta päästölaskennan tekemiseen ja toteutuksen tasosta Pohjois-Savossa"

Transkriptio

1 0 Kartoitus pk-yritysten valmiudesta päästölaskennan tekemiseen ja toteutuksen tasosta Pohjois-Savossa -hanke Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy, 2022

2 1 Kartoitus pk-yritysten valmiudesta päästölaskennan tekemiseen ja toteutuksen tasosta Pohjois-Savossa Sisällys 1 Taustaa hankkeelle Kartoituksen taustatietoja Kartoituksen tulokset... 5 Päästölaskennan ja päästöjen vähentämisen tarpeellisuus...6 Päästölaskentaa ei tehneet yritykset... 8 Päästölaskentaa tehneet yritykset... 8 Millaista apua yritykset tarvitsevat päästöjen vähentämisen suunnittelussa Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset LIITE 1 Kyselylomake...13

3 1 1 Taustaa hankkeelle on ESR-hanke tavoitteenaan yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen Pohjois-Savossa. Hankkeeseen kuuluu kartoitus alueen pkyritysten valmiudesta päästölaskennan tekemiseen sekä tilannekartoitus päästölaskennan toteutuksen tasosta. Hankkeeseen kuuluu myös erikseen valitulle yritysryhmälle koulutusta ja yrityskohtaista valmennusta (mm. päästölaskentaa). Toteuttaja on Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy. Lähtökohtana hankkeelle ovat olleet keskustelut asiakasyritysten johdon ja henkilöstön kanssa päästöjen minimoimisen mukanaan tuomasta potentiaalista ja siihen liittyvistä haasteista. Yritykset törmäävät yhä useammin tarjouspyynnöissä hiilijalanjäljen ilmoittamiseen. Mistä päästölaskennassa on kyse? Päästölaskennalla saadaan käsitys hiilidioksidipäästöistä ja arvioidaan valitun kohteen ilmastovaikutuksia. Laskelmien avulla voidaan vertailla erilaisten ratkaisujen ilmastovaikutuksia ja tehdä sen perusteella valinta eri vaihtoehtojen välillä ja suunnitella liiketoimintaa siltä osin. Polku hiilineutraaliuteen ja päästölaskennan konkretisoiminen vaativat yrityksiltä osaamista, jota heillä ei vielä laajamittaisesti ole. Päästölaskennalla saatua tietoa ei osata vielä riittävästi hyödyntää pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. Päästölaskenta auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä sekä edistää yritysten muutoskyvykkyyttä ja vastuullista johtamista. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda toimintaohjelman päämääränä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Se ohjaa kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 saakka. Suomen valtakunnallinen tavoite on olla hiilineutraali vuonna Esimerkkejä Suomessa painottuvista toimista ovat kestävän kulutuksen ja tuotannon edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Ilmastomuutoksen vaikutukset ovat konkretisoituneet viime aikoina jo Suomessakin esimerkiksi uusina sääilmiöinä. Vuonna 2035 Suomi ei enää kuormittaisi ilmakehää, kun nielut, suurimpana niistä metsät, sitoisivat hiiltä saman verran kuin sitä pääsee ilmaan eri päästölähteistä. Pian vuoden 2035 tavoitteena on olla hiilinegatiivinen. Pohjois-Savon maakunnan ilmastotiekartan mukaan Pohjois-Savo tavoittelee hiilineutraaliutta valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotiekartassa kuvataan maakunnan tärkeimmät ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpiteet.

4 2 Lisätietoa Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke on Pohjois-Savon ilmastotyön koordinointihanke ajalle Hanketta koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa paineita myös pk-yrityksien toiminnan kehittämiselle kohti hiilineutraaliutta. hanke auttaa Pohjois-Savon pkyrityksiä säilyttämään ja jopa parantamaan kilpailukykyänsä. Hanke tukee pk-yritysten kestävää kasvua ja uudistumista sekä vastuullisuutta. Tätä kautta hanke myös vahvistaa osallistuvien yritysten positiivista imagoa.

5 3 2 Kartoituksen taustatietoja Kartoituksen kohderyhmänä oli pohjoissavolaiset pk-yritykset. Otos kerättiin aikavälillä internet-pohjaisella kyselylomakkeella, johon vastattiin sähköisesti tai puhelinhaastatteluin. Kyselyn sai 4737 yritystä. Kartoituskyselyyn vastasi yhteensä 102 yrittäjää tai yrityksen edustajaa. Vastaajien toimialaluokan jakaantumisen kuvaus on esitetty alla olevassa taulukossa. Tuloksia tarkasteltaessa on analysoitu toimialaluokkaa myös karkeammalla jaottelulla. Ensimmäinen luokka sisältää maa- ja metsätalouden, kaivostoiminnan, teollisuuden, sähkö-, kaasu- ja jätevesihuollon sekä rakennusalan. Tämä nimettiin Toimialaluokka A-F ja siihen kuuluu 38,7 prosenttia koko otoksesta. Loput toimialaluokat yhdistettiin palvelualaksi Toimialaluokka G-X (n=61,3 %). Mikä on yrityksesi päätoimiala? Vastausvaihtoehdot Vastaukset A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03) 4,55 % B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) 1,14 % C Teollisuus (10-33) 22,73 % D Sähkö-, kaasu- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39) 1,14 % F Rakentaminen (41-43) 9,09 % G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47) 4,55 % H Kuljetus ja varastointi (49-53) 4,55 % I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56) 4,55 % J Informaatio ja viestintä (58-63) 2,27 % K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66) 0,00 % L Kiinteistöalan toiminta (68) 3,41 % M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75) 6,82 % N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82) 5,68 % O Julkinen hallinto ja maanpuollustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84) 0,00 % P Koulutus (85) 0,00 % Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) 6,82 % R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93) 2,27 % S Muu palvelutoiminta (94-96) 18,18 % U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99) 0,00 % X Tuntematon (00) 2,27 % Taulukko 1.

6 4 Yli puolet vastaajista edusti yrityksiä (52,3 %), joiden palveluksessa on 1-4 henkilöä. Näistä 15,55 % kuului Toimialaluokkaan A-F. Yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli reilu 10%. Taulukko 2. Vastaajien liikevaihtoa tarkasteltaessa huomataan sama painopiste kuin henkilöstön määrässäkin. Suurimmalla osalla (41,7%) vastaajista liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella alle Alla tarkempi jakauma: Taulukko 3.

7 5 3 Kartoituksen tulokset Lähtötilanne päästölaskennassa jakautuu karkeasti kahteen. Yli puolet (58 %) vastaajista ei ole tehnyt toimenpiteitä päästölaskennan suhteen. Osuus on vieläkin suurempi eli 68,2 % yrityksillä, jotka työllistävät 1-4 henkilöä. Vastaajista 24 prosentilla on kehittämisen varaa omassa päästölaskennassaan ja 18 % koki, että heillä asia on hyvällä mallilla. Edistyksellisimmillä yrityksillä on menossa ESG-kokonaisselvitys. Vastuullisuus- eli ESGraportoinnissa yritys raportoi toimintansa kolmenlaisista vaikutuksista: ympäristövaikutuksista (Environmental), sosiaalisista (Social) ja taloudellisista ja hallinnollisista vaikutuksista (Governance). Vastaajista eräässä teollisuuden alan yrityksessä päästölaskenta voidaan suorittaa yksilöllisesti jokaiselle toimitetulle komponentille. Osa vastaajista toi esille kierrättämisen ja uusiutuvaan energiaan panostamisen. Yksi vastaajista teetätti ulkopuolisella päästölaskelman toimeksiannolle, koska se oli hiedän asiakkaansa ehtona. Vastausten perusteella voidaan todeta, että Pohjois-Savossa päästölaskelmien taso on alhainen tällä hetkellä. Alla havainnollistava kuva pohjoissavolaisten pk-yritysen lähtötilanteesta päästölaskennassa. Taulukko 4.

8 6 Päästölaskennan ja päästöjen vähentämisen tarpeellisuus Päästölaskentaa ja päästöjen vähentämiseen pyrkiviä toimenpiteitä yrityksen liiketoiminnan kannalta piti erittäin tai melko tarpeellisena n. 46 prosenttia. Mukana vastauksissa on kotikonttorilta ja etänä toimivia palvelualan yrityksiä, joilla päästöjen määrä on suhteellisen pieni, eikä tarvetta päästölaskennalle ole ollut. Pienempien yritysten keskuudessa (1-4 henkilöä työllistävät, n=45) osuus oli pienempi, 33 prosenttia piti päästölaskentaa ja päästöjen vähentämistä erittäin tai melko tarpeellisena. Kun tutkitaan erikseen Toimialaluokan A-F ja Toimialaluokan G-X vastauksia, saadaan selville, että Toimialaluokka A-F (ml. metsäteollisuus, teollisuus, rakentaminen) pitää päästölaskentaa ja päästöjen vähentämistä tärkeämpänä kuin Toimialaluokka G-X, jossa on pääasiassa palvelualan yrityksiä. Tähän voi syynä olla esimerkiksi rakennusalan tulevat vähähiilisyyden normivaatimukset, jolloin rakentajilla on akuutimpi tarve perehtyä päästölaskenta-asiaan. Taulukko 5. Vastaajille, jotka eivät pitäneet päästölaskentaa tarpeellisena, esitettiin jatkokysymys perusteluista. Tärkein tekijä miksi vastaajat eivät pitäneet päästölaskentaa tarpeellisena oli se, että päästötavoitteet ovat liian ylätasolla ja niistä puuttuu konkretia (40 % vastaajista). Toiseksi tärkein syy oli se, että päästölaskennan yhteys tulokseen on vaikea hahmottaa (33,3 %). Kolmanneksi nousi osaamisen puute (26,7 %) sekä päästölaskentatietojen keräämisen ja hyödyntämisen vaikeus (26,7 %). Muita syitä olivat pk-yrityksen rajalliset resurssit sekä viestinnän vaikeus päästölaskennan hyödyistä. Mielenkiintoista on, että vastaukset indikoivat päästölaskennan vierautta. Koska asia on vielä tuntematon, asiaan ei olla perehdytty eikä ole vielä velvoittavaa lainsäädäntöä päästöjen laskemiseksi. Vastausvaihtoehdoissa on sovellettu Aula Researchin Elinkeinoelämän keskusliitolle tekemän pk-vastuullisbarometrin kysymyksiä.

9 7 Lisäksi kommenteissa tuli esille pienten palvelualan yritysten vaikutusmahdollisuuksien päästöjen vähentämiseen olevan niin pienen, ettei näiden yritysten kannata tehdä päästölaskentaa. Yleisesti katsottuna pienempien yritysten (1-4 henkilöä työllistävät) vastaukset olivat samassa linjassa kaikkien vastaajien vastausten kanssa. Vastaajille, jotka pitivät päästölaskentaa tarpeellisena, kysyttiin syitä tähän. Alla taulukossa 6 on vastausvaihtoehdot ja niiden prosenttiosuudet kaikista vastauksista. Vastaajat pystyivät valitsemaan useampia tärkeitä syitä yrityksen päästöjen vähentämiselle. Päällimmäiseksi nousivat yrityksen arvot (47 %) sekä yrityksen maine/brändin rakentaminen (41 %). Näiden merkitystä lisää myös avoimissa vastauksissa ollut yksinyrittäjälle ratkaisevaa on ekologinen omatunto sekä mukana kestävän kehityksen eteenpäin viemisessä soveltuvin osin. Vastuullisuusasenne näyttää löytäneen paikkansa Pohjois-Savossa. Tätä tukee yhteiskunnallinen ilmapiiri ja julkinen keskustelu, mikä sai n. 34 % vastauksista. Vastaajat pitivät päästölaskentaa tärkeänä tulevaisuuden kannalta. Osa vastaajista (29 %) painotti päästöjen vähentämisen yhteyttä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen (22 %). Samaan suuntaan vie varautuminen tulevaan sääntelyyn (20,5 %). Yhdeksi syyksi koettiin myös yrityksen kustannussäästöt/tehokkuus (38 %). Vastaukset ovat samansuuntaiset, kun tarkastellaan Toimialaluokkaa A-F ja Toimialaluokkaa G-X. Vastausvaihtoehdoissa on sovellettu Aula Researchin Elinkeinoelämän keskusliitolle tekemän Pk-vastuullisbarometrin kysymyksiä. Mitkä ovat tällä hetkellä yrityksenne tärkeimpiä syitä pyrkiä vähentämään päästöjä? Vastausvaihtoehdot Vastaukset Organisaation arvot 46,6 % Organisaation maine/brändin rakentaminen 41 % Kustannussäästöt/tehokkuus 38 % Yhteiskunnallinen ilmapiiri, julkinen keskustelu 34 % Asiakkaiden vaatimukset/odotukset 33 % Tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet 29 % Parempi kannattavuus 25 % Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen 22 % Varautuminen tulevaan sääntelyyn 21 % Menestyminen kilpailutuksissa 18 % Riskienhallinta 11 % Markkina-arvon nousu 11 % Pääsy osaksi toimitusketjuja 8 % Rahoituksen saatavuus 4 % Työntekijöiden vaatimukset/odotukset 1 % Jokin muu, mikä? 7 % Taulukko 6.

10 8 Päästölaskentaa ei tehneet yritykset Suurin osa vastaajista (81 %) ei ole laskenut yrityksen tuottamia päästöjä. Pienempien yritysten keskuudessa (1-4 henkilöä työllistävät) osuus oli vieläkin korkeampi eli 87 %. Toimialaluokassa A-F määrä on hiukan pienempi eli n. 71 prosenttia. Kaikkien vastausten ensisijainen syy tähän oli osaamisen puute ja toisena yrityksen resurssien rajallisuus (42 %). Sama linja on myös, kun verrataan Toimiala A-F ja Toimialaa G-X. Avoimissa vastauksissa korostui vastaajien yritystoiminnan pienuus, eikä moni heistä näe päästöjen vähentämistä mahdollisena tai järkevänä. Myös pienimmillä yrityksillä (1-4 henkilöä työllistävät) nousi samat asiat, osaamisen puute ja rajalliset resurssit. Päästölaskentaa tehneet yritykset Kun tarkastellaan toimenpiteitä, joita yritykset (n=15) ovat tehneet päästöjen vähentämiseksi, tulokset osoittavat, että suurin osa on tunnistanut päästöjään. Näistä 15:sta melkein puolet tekevät päästölaskentaa, ovat vähentäneet päästöjään ja seuraavat päästöjään. Kaksi yritystä on kompensoinut jäljelle jääviä päästöjä. Toimialaluokassa A-F on tehty enemmän päästölaskentaa ja seurantaa kuin Toimialaluokassa G-X. Tässä esimerkkinä yksi vastaus: Ne kohdat, joihin on ollut järkevää puuttua on tietysti tehty kuten led-valaistus, Teams-kokouskäytäntö, etätyö, yms. Tietyt päästövähennyskohteet, jotka ovat taloudellisesti rasitteita tai hankaloittavat työn tekemistä on jätetty tarkoituksella tekemättä. Niille, jotka tekevät päästölaskentaa, merkittävimpänä haasteena päästölaskennan toteuttamisessa tai päästöjen vähentämisessä oli yrityksen rajalliset resurssit (yli 50 %). Myös päästölaskennan hyödyistä viestiminen koettiin haasteellisena (35,3 %). Lisäksi päästölaskennan keräämisen ja hyödyntämisen vaikeus todettiin haasteelliseksi. Muu vaikeaksi koettu tekijä oli tiedon vähäisyys. Vastausvaihtoehdoissa on sovellettu Aula Researchin Elinkeinoelämän keskusliitolle tekemän Pk-vastuullisbarometrin kysymyksiä.

11 9 Mikä on ollut vaikeaa päästölaskennan toteuttamisessa tai päästöjen vähentämisessä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Yritysten rajalliset resurssit 29% 53% 70% Päästölaskennan yhteys tulokseen on vaikea hahmottaa 18% 20% 14% Päästölaskentatietoja on vaikeaa kerätä ja hyödyntää 0% 24% 40% Osaamisen puute Päästötavoitteet ovat liian ylätasolla ja niistä puuttuu konkretia Päästöjen vähentämisen integroiminen työkulttuuriin 12% 20% 0% 6% 10% 0% 18% 20% 14% Kaikki vastaukset Toimialaluokka A-F Toimialaluokka G-X Päästölaskennan hyödyistä on vaikea viestiä 35% 30% 43% Jokin muu syy, mikä? 10% 24% 43% Taulukko 7. Kun tarkastellaan eroja toimialaan liittyen huomataan, että Toimialaluokassa A-F nousee voimakkaammin esille yritysten rajalliset resurssit, osaamisen puute, päästölaskentatietojen keräämisen ja hyödyntämisen vaikeus sekä päästötavoitteiden ei-konkreetisuus. Toimialaluokassa G-X, jossa on paljon palveluyrityksiä, nousevat samat tekijät esille. Toimialaluokassa G-X päästölaskennasta vaikeimpana pidettiin kuitenkin sitä, että päästölaskennan hyödyistä on vaikea viestiä. Tämä on ihan luonnollista, koska heidän tuotteensa ovat abstraktimpia ja on ehkä vaikeampi hahmottaa mistä päästöt syntyvät. Teollisuuden alalla toimiva yritys koki vaikeana yhtenäisten pelimerkkien puuttumisen: Päästölaskennassa käytetyt standardit eroavat toisistaan ja laskentatavasta johtuen voidaan manipuloida päästökertoimia. Jotain tuloksia jätetään pois. Aukottomuus ja läpinäkyvyys puuttuvat laskennoista usein. Lopputulemana siis, etteivät tulokset ole läheskään aina verrattavissa keskenään.

12 10 Päästölaskentaa ja/tai päästöjen vähentämistä toteuttaa vastaajien edustamissa yrityksissä ensisijaisesti omistaja, toimitusjohtaja, vastuualueen johtaja tai päällikkö, projektihenkilö, laatuosasto tai ulkopuolinen taho. Millaista apua yritykset tarvitsevat päästöjen vähentämisen suunnittelussa Millaista apua yritykset sitten tarvitsevat päästöjen vähentämisen suunnittelussa? Kysymykseen ei annettu vastausvaihtoehtoja. Vastaukset vaihtelivat ja ääripäinä oli kaiken mahdollisen ja ei mitään. Toimialojen välillä ei ollut havaittavissa eroja. Vastauksissa korostui tarve konkreettisille neuvoille ja työvälineille päästöjen laskemisessa. Alla lista yleisimmistä vastauksista: - perustietoa - konkreettista apua ja neuvontaa (mm. työvälineet, mistä päästölähteiden päästötiedot löytyvät, sekä jatkuvasti käytettävissä oleva tapa koota tietoa yrityksen päästöistä, kuinka laskenta käytännössä tehdään) - aikaa ja resursseja - taloudellista tukea, rahoitusta - päästöjen kompensointi hiilinielujen avulla (teollisuusyritys) - all inclusive palveluna (teollisuusyritys) Lisäksi vielä muutama mielenkiintoinen vastaus: - Olemme kiinnostuneempia osoittamaan tuotteidemme tuomaa hyötyä päästöjen vähentämisessä (asiakkaamme näkökulma). - Kilpailutuksen järjestäjän ja heidän keskitetyn välityksen pitäisi lähinnä muuttaa toimintakulttuuriaan. - Vaikea sanoa. Lähtökohtaisesti pidän tätä "jälleen yhden ideologian ilmentymänä" eli tähän vaikea tarttua ilman konkretiaa. Tätä pitäisi yrityksen näkökulmasta lähestyä enemmänkin kustannusten karsimisena ja toiminnan tehostamisena ja vasta toissijaisesti "päästölaskelmana". Muuttuvia tekijöitä on niin paljon, että käytännössä mikään laskelma ei pääse lähellekään absoluuttista totuutta vaan lopputuloksena (laskelman tulos) on hyvin tulkinnallinen totuus, joka riippuu pitkiltä annetuista arvoista ja niistä tekijöistä, jotka otetaan laskelmaan mukaan. Voisikin sanoa, että vertailu yritysten välillä on enemmän "viestinnällinen juttu" kuin absoluuttinen totuus. (teollisuus)

13 11 6 Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset Kartoituksen perusteella voidaan todeta, että Pohjois-Savon päästölaskennan toteutuksen taso on alhainen. Reilusti yli puolet (58%) ei ole tehnyt toimenpiteitä päästöjen laskennan suhteen. Erityisesti pienimmät yritykset (68% niistä), jotka työllistävät 1-4 henkilöä, ovat tehneet vähiten ko. toimenpiteitä. Suhdeluvut ovat vielä isommat, jos tarkastellaan päästöjen laskemista. Suurin osa vastaajista (81 %) ei ole laskenut yrityksen tuottamia päästöjä. Pienempien yritysten keskuudessa (1-4 henkilöä työllistävät) osuus oli vieläkin korkeampi eli 87 %. Toimialaluokassa A-F (ml. mm. metsäteollisuus, teollisuus, rakentaminen) määrä on hiukan pienempi eli 71 prosenttia. Kaikkien vastaajien ensisijainen syy tähän oli osaamisen puute ja toisena yrityksen resurssien rajallisuus. Sama linja on myös, kun verrataan Toimialaa A-F ja G-X (pääasiassa palveluyrityksiä). Avoimissa vastauksissa korostui vastaajien yritystoiminnan pienuus, eikä moni heistä näe päästöjen vähentämistä mahdollisena tai järkevänä. Alueen pk-yritysten valmiutta päästölaskennan tekemiseen tulisi parantaa. Ne, jotka eivät ole tehneet päästölaskentaa kaipaavat siihen lisää osaamista ja resursseja. Päästölaskentaan tarvitaan vastausten perusteella selkeää ja konkreettista opastusta. Myös ne, jotka tekevät päästölaskentaa, tarvitsevat lisää resursseja päästölaskennan toteuttamiseen tai päästöjen vähentämiseen. Yli puolella merkittävimpänä haasteena oli juuri yrityksen rajalliset resurssit. Vastuullisuusasenne sinänsä näyttää löytäneen paikkansa Pohjois-Savossa. Päästöjen laskentaa ja päästöjen vähentämiseen pyrkiviä toimenpiteitä piti tarpellisena lähes puolet vastaajista (46 %). Osan on kuitenkin vaikea perustella sen tärkeyttä itselleen vaan he kokevat, että pääpainon pitäisi olla suurten saastuttajien kuriin saamisella yli valtakunnan rajojen. Tai painopiste pitäisi olla väestönkasvun hillinnässä. Pienempien yritysten on vaikeampi vaikuttaa päästöjen määrään, varsinkin jos he tarjoavat pilvipalveluita. Kartoituksen vastauksista löytyi joitain toimialakohtaisia eroja. Kun tutkitaan erikseen Toimialaluokan A-F ja G-X vastauksia, saadaan selville, että Toimialaluokka A-F (ml. metsäteollisuus, teollisuus, rakentaminen) pitää päästölaskentaa ja päästöjen vähentämistä tärkeämpänä kuin Toimialaluokka G-X, jossa on pääasiassa palvelualan yrityksiä. Lisäksi kartoituksen perusteella havaittavissa on, että Toimialaluokissa A-F ollaan edetty pidemmällä päästölaskennassa kuin Toimialaluokassa G-X. Toimialaluokassa G-X pidettiin vaikeana viestiä päästölaskennan hyödyistä.

14 12 Kyseessä on globaalihaaste ja olemme samassa veneessä kaikkien muiden maiden kanssa. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja päästötarkastelut päästöjen vähentämiseksi tulevat välttämättömiksi ennen sitä. Pk-yritysten päästölaskentakulttuuri on vielä alkutaipaleella ja käytännöt muokkautuvat koko ajan. Jostain on kuitenkin aloitettava ja nähtävä se varautumisena tulevaan monella tapaa, esim. asiakasvaatimuksiin, työnantajamielikuvaan. Vastuullisuuden merkitys tulevaisuudessa kasvaa liiketoiminnan menestyksen kannalta. Hiilineutraalius tuo yrityksille strategista kilpailuetua. Ne yritykset, jotka ovat ensimmäisten joukossa päästölaskennassa saavat etumatkaa toisiin nähden. Niiden oma kilpailukyky paranee. Tässä isommat yritykset toimivat esimerkkinä ja vetävät muut yritykset mukaan muutokseen myös ne pienemmät, jotka usein luovat uusia työpaikkoja ja parantavat paikallista taloutta. Myös kilpailuttajat voivat vaikuttaa hiilijalanjäljen pienenemiseen, kun esittävät vastuullisuusehtoja tarjouspyynnöissään. Yrityksen vastuullisuus nousee myös yhä useammin rahoittajien ja sijoittajien arviointikriteeriksi. Seuraava askel useimmalle Pohjois-Savon pk-yritykselle on saada käsitys omista hiilidioksidipäästöistä. Päästölaskentaa voidaan tehdä yrityskohtaisesti, projektikohtaisesti tai tuotekohtaisesti. Päästölaskentaa voidaan tehdä kertomalla rakenneosien määrätietoja niiden päästökertoimilla. Päästölaskennan tulosten perusteella voidaan tehdä päästösuunnittelua eli suunnitella uusia ratkaisuja vähähiilisemmän lopputuloksen saavuttamiseksi. Laskennan avulla nähdään, kuinka eri valinnat vaikuttavat päästöjen määrään ja milloin käytäntöjen muuttaminen on hyödyllisintä. Näin rattaat on saatu pyörimään. LÄHTEET Pk-sektorin vastuullisuusbarometri. Elinkeinoelämän keskusliitto. Tutkimuksen toteuttaja Aula Research Elinkeinoelämän keskusliiton toimeksiannosta

15 13 LIITE 1. Kyselylomake

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA Laadukas ammatillinen koulutus syntyy monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa, ja yhteistyön merkitys kasvaa ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä. Tiiviillä

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa Markku Virtanen Emind Oy PYK:n tehtävät analysoida kotimaisesta ja kansainvälisestä sekundääriaineistosta, millä aloilla Etelä-Savossa olisi eniten taloudellista

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesä-/heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 367-447 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa?

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? VALTAKUNNALLINEN TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN TYÖSUOJELULAUTAKUNTIEN SEMINAARI 9.3.2017, SÄÄTYTALO, HELSINKI 1 Riski Wikipedian mukaan: Riski tarkoittaa,

Lisätiedot

Yritykset ostopäätösten äärellä

Yritykset ostopäätösten äärellä SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Yritykset ostopäätösten äärellä Tiivistelmä selvityksen tuloksista 22.11.2018 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn liiton toimeksiannosta tutkimuksen

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 Halsua Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 2014; 1222 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 5/5 Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista /4 Yhteenveto

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Naisten yrittäjyys Suomessa ja EU:n rooli kasvun tukijana Pia Siitonen, tiedotuspäällikkö Euroopan komission Suomen-edustusto

Naisten yrittäjyys Suomessa ja EU:n rooli kasvun tukijana Pia Siitonen, tiedotuspäällikkö Euroopan komission Suomen-edustusto Naisten yrittäjyys Suomessa ja EU:n rooli kasvun tukijana Pia Siitonen, tiedotuspäällikkö Euroopan komission Suomen-edustusto Tutkimus toteutettiin helmikuussa 2019, suomalaisia naisia edustavalla otoksella

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA

ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA ASIAKASKOKEMUKSEN TILA SUOMESSA 2 7 RAPORTTI Asiakaskokemuksen kehittäminen on yritysten strateginen kärkihanke, mutta siltä puuttuvat riittävät resurssit. Suomalaisissa yrityksissä on hyvin ymmärretty

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveysasiat. Kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen Yrittäjät

Työturvallisuus- ja työterveysasiat. Kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen Yrittäjät Työturvallisuus- ja työterveysasiat Kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen Yrittäjät 8.3.2016 1 Kyselystä Kysely lähetettiin 4.2.2016 yhteensä 4784 jäsenyrittäjälle Yritykset valittiin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Aluetilinpito

Aluetilinpito Aluetilinpito 2000-2016 - työlliset - bruttokansantuote - arvonlisäys, brutto perushintaan - kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) - tuotos perushintaan - kotitalouksien käytettävissä oleva tulo

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Yrittäjät ja palkansaajat Pohjois-Karjalassa

Yrittäjät ja palkansaajat Pohjois-Karjalassa PUHTI-tilastomylly 4/2019 PUHTI Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla -hanke Yrittäjät ja palkansaajat Pohjois-Karjalassa Yrittäjyys, kombityö ja palkkatyö Yrittäjien määrä on vaihdellut

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Kuntatalo, klo 11:00 11:20, huone 4.9., 4. krs Tilastokeskus, Päivi Krzywacki Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ POHJAVESIALUEELLA. Teollisuus- ja työpaikka-alueet

ELINKEINOELÄMÄ POHJAVESIALUEELLA. Teollisuus- ja työpaikka-alueet ELINKEINOELÄMÄ POHJAVESIALUEELLA Teollisuus- ja työpaikka-alueet TARKASTELEE YRITYSTOIMINNAN SIJOITTUMISTA POHJAVESIALUEELLE Erityisesti tarkoituksena avata ristiriitaa pohjavesien suojelun ja elinkeinoelämän

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot