PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA, EPV ENERGIA OY, VASKILUODON VETYLAITOS, VAASA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA, EPV ENERGIA OY, VASKILUODON VETYLAITOS, VAASA"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS EPOELY/2408/ Julkinen PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA, EPV ENERGIA OY, VASKILUODON VETYLAITOS, VAASA Hankkeesta vastaava EPV Energia Oy Kirkkopuistikko Vaasa Hankkeen ja ympäristön kuvaus EPV Energia Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) harkintapyynnön ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta koskien Vaasan Vaskiluotoon sijoittuvaa vedestä ja uusiutuvasta sähköstä tuotettavaa vedyn tuotantolaitosta. Vaasan Vaskiluotoon on suunnitteilla H-Flex-E-laitos, jonka on tarkoitus tuottaa vedestä ja uusiutuvasta sähköstä vetyä, jota varastoidaan ja käytetään polttoaineena sähköntuotannossa. Hankealue sijaitsee Vaskiluodon länsiosan energiateollisuusalueella, kiinteistöllä Samalla laitosalueella toimii Vaskiluoto Voima Oy:n Vaskiluoto 2-laitos. Lisäksi alueella sijaitsee käytöstä poistuneet hiili- ja öljyvoimalaitokset. Hankkeessa tuotetaan ja varastoidaan vetyä kiinteistön omaan käyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin. Toiminnanharjoittajan tarkoituksena on rakentaa Power-to-X-to-Power -järjestelmä, joka mahdollistaa uudenlaisen tavan varastoida uusiutuvaa energiaa. Power-to-X- Power -järjestelmä sisältää elektrolyysilaitoksen vedyn tuottamiseksi vedestä ja uusiutuvasta sähköstä, vetyvaraston sekä vetymoottorilaitoksen sähkön tuottamiseksi varastoidulla vedyllä. Laitoksen tavoitteena on tuottaa noin 1500 Nm 3 /h (140 kg/h) vetyä. Suunniteltu varastointikapasiteetti vedylle on noin kg. Laitoksen moottoreiden sähköntuotantoteho on yhteensä arviolta noin 25 MW ja polttoaineteho hieman yli 50 MW. Prosessista valmistunut polttoaine johdetaan kiinteistön omaan energiatuotantotarkoitukseen. Vedyn tuotannon kapasiteetti arvioidaan olevan noin 4-5 MW. Elektrolyysiprosessista tulee puhdasta jäännösvettä, mikä johdetaan mahdollisuuksien mukaan takaisin vedenkäsittelyn kautta elektrolyyseriin. Maakaasu ja vety palavat puhtaasti, eikä niiden käytössä synny juuri lainkaan rikki- tai hiukkaspäästöjä. Maa- ja biokaasuajossa voi kuitenkin syntyä hiilidioksidipäästöjä, joita vedyn polttamisesta ei synny. Prosessissa syntynyt ylimääräinen happi ja lämpöpäästö poistetaan hallitusti ilmaan sekä jäähdytysvesi mereen. ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Vaihde Alvar Aallon katu 8 PL 156, Seinäjoki NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN Växel Alvar Aallon katu 8 PB 156, Seinäjoki Wolffintie 35 PL 262, Vaasa Wolffskavägen 35 PB 262, Vasa Pitkänsillankatu 15 PL 77, Kokkola Långbrogatan 15 PB 77, Karleby

2 Dnro EPOELY/2408/2022 2/12 Hankkeesta vastaavan arvio ympäristövaikutuksista Maankäyttö ja kaavoitus Voimalaitosalue on jaettu kahteen osaan. Kohdealueella on voimassa vuonna 1970 vahvistettu asemakaava (kaavakartan no ), jossa alue on merkitty yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennustenkorttelialueeksi (TTV1). Alueen itäpuolella on 2019 voimaan tullut kaava nro (905)1091. Kaavassa kohdealueen itäpuoli on merkitty teollisuusrakennusten korttelialueeksi (T) ja toimistorakennusten korttelialueeksi (KT). Vaasan yleiskaava 2030:ssa alue on merkitty energiahuollon alueeksi (EN). Vaskiluodon osayleiskaavaehdotus 2040 on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa Kaavaehdotuksen mukaan alue säilyy energiahuollon alueena (EN). Kaavalla ei ole vielä lainvoimaa. Vaskiluoto on noin 2 km päässä Vaasan keskustasta sijaitseva saari. Vaskiluodon länsiosassa on teollisuusalue, jossa kohde sijaitsee. Nykyisin Vaskiluodossa asuu hieman yli 300 asukasta. Suomen sokerin vanhalle tehdastoiminta-alueelle, noin 300 m päähän kohteesta, on kaavailtu lisää asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat kohteesta koilliseen (etäisyys 250 m) ja kaakkoon (etäisyys 350 m). Kohdealueesta itään sijaitsee Vaskiluodon koirapuisto (noin 700 m) ja Vaskiluodon jalkapallokenttä (noin 860 m). Lähin uimaranta (Vaskiluodon leirintäalueen uimaranta) sijaitsee Vaskiluodon pohjoiskärjessä Top Camping Vaasan leirintäalueella, jonne on linnuntietä matkaa noin 1400 m. Teollisuusalueen eteläpuolella, 260 m päässä, on Vaasan satama-alue. Vaasan sataman toiminta käsittää pääasiassa öljyn, maataloustuotteiden, kappaletavaran ja projektilastien tuontia ja vientiä. Rahti- ja matkustajaliikennettä palvelee Vaasan ja Uumajan välillä liikennöivä Wasaline. Matkustajamäärä vuonna 2018 oli yli matkustajaa. Alueen lähellä ei sijaitse päiväkoteja, kouluja, terveyskeskuksia, sairaaloita tai muita vaikutuksille herkkiä kohteita. Lähimmät edellä mainituista kohteista sijaitsevat yli kilometrin päässä. Alueella sijaitsee teollista toimintaa ja rahtiliikennettä, joten laitoksen sijainti soveltuu alueen lähiympäristön toimintaan. Alueella on jo nyt teollisen toiminnan vaikutuksia, kuten melua ja raskasta liikennettä sekä teollisuusrakennuksia, joten laitoksen toiminta ei muuta alueen nykyistä maankäyttöä. Lähiympäristöä laajemmalla alueella sijaitsee asutusta, satamaterminaali, työpaikkoja ja lähivirkistysalueita. Hankkeeseen laadittujen selvitysten mukaan suuronnettomuustilanteista ei aiheudu merkittävää haittaa kiinteistön ulkopuoliselle ympäristölle. Suunnitellun tuotantolaitoksen toimintojen etäisyys matkustajaterminaaliin on katsottu riittäväksi. Suunnitellun tuotantolaitoksen toiminnan luonteen ja laajuuden perusteella hankkeelle ei ole maankäytöllisistä näkökulmista esteitä ja hanke on toteutettavissa. Muutos nykytilanteeseen on maankäytön ohjauksen näkökulmasta vähäinen, kunhan huolehditaan, ettei mahdollisia riskialttiita uusia toimintoja kaavoiteta lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia ja varastoja.

3 Dnro EPOELY/2408/2022 3/12 Maisema ja kulttuuriympäristö Vaskiluodon alueella ei sijaitse muinaismuistoja, eikä aluetta ole luokiteltu arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi. Lähin kulttuurimaisema-alue, Vaskiluodon rautatieasema, sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä hankealueelta etelään päin. Asemarakennus sekä aseman läheisyydessä sijaitsevat rakennukset ovat valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja ympäristöjä. Hankkeen pohjoispuolella on myös valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristökohde. Hankealueen itäpuolella on Vaasan keskustan Kaupunginranta ja sen historialliset rakennukset sekä Vaasan kasarmialue, jotka sijaitsevat noin 2 km etäisyydellä hankealueesta. Kohteesta noin 2 km koilliseen sijaitsee Palosaaren vanha teollisuusympäristö ja Sundin ranta. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta alueen maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Kohde sijaitsee teollisuusalueella, eikä sen läheisyydessä ole kulttuurillisesti ja maisemallisesti arvokkaita kohteita. Suuronnettomuusvaarojen arvioinnin ja onnettomuusskenaarioiden seurausmallinnuksessa on arvioitu tuotantolaitoksen sijoittamista todennäköisimpien riskien näkökulmasta. Mallinnuksissa on otettu huomioon painelaiteonnettomuuden vaikutukset lähialueelle, jotka mallinnuksen mukaan ovat pääosin paikallisia, eivätkä näin ollen yllä valtakunnallisesti merkittäville rakennetuille kulttuuriympäristöille. Ylimääräisenä mallinnuksena tehty epätodennäköinen, mutta pahin mahdollinen onnettomuusskenaario (vedyn putkilinjan repeäminen, ilmaseoksen syttyminen ja räjähdys) voisi aiheuttaa mahdollisesti rautatieaseman sekä Vaskiluodon pohjoisosassa sijaitsevan valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristökohteen lähimmille rakennuksille vähäisiä vaikutuksia. Tällöin mm. ikkunarikot voisivat olla mahdollisia paineaallon vaikutuksesta johtuen. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että kyseinen tilanne pääsisi syntymään laitosalueella. Maa- ja kallioperä Vaskiluoto on pääosin matala alue, noin 5 metriä merenpinnasta, mikä jatkaa kohoamistaan merestä. Korkeimmat maa-alueet yltävät noin 15 metrin korkeuteen merenpinnasta ja ne sijaitsevat saaren sisäosissa. Vaasan kallioperä on pääasiassa Vaasan graniitiksi kutsuttua harmaata porfyyrigraniittia, jolle ovat tyypillisiä muodoltaan vaihtelevat, muutaman sentin mittaiset vaaleanharmaat maasälpähajarakeet. Maaperä Vaskiluodon pohjois- ja itäosissa on pääosin moreenia. Alueen korkeimmilla kohdilla on kalliota ja alavilla alueilla saven eri lajeja. Voimakkaimmin rakennetut alueet sijaitsevat Vaskiluodon etelä- ja länsiosissa, jossa maaperä on täytemaata. Vaasan kaupungin pilaantuneiden maiden rekisteriin on Vaskiluotoon kirjattu 16 kohdetta. Vaskiluodon alueella on havaittu maaperän pilaantuneisuutta useassa kohteessa, mutta vain yhdessä rajatussa kohteessa on tiedossa voimakkaasti pilaantunutta maa-ainesta, joka ylittää selkeästi vaarallisen jätteen raja-arvot. Maaperää on myös kunnostettu useissa kohteissa, esimerkiksi Vaskiluodon lounaisosassa sijaitsevan öljysataman alueella.

4 Dnro EPOELY/2408/2022 4/12 Pohjavesialueet Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat Sepänkylä-Kappelinmäki alueella n. 8,6 km etäisyydellä ja Vanhan Vaasan alueella n. 8,7 km etäisyydellä. Kumpikin on vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta pohjaveteen. Luvitusvaiheessa voidaan tarvittaessa tehdä lisäselvityksiä maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Vesistöt ja veden laatu Vaasan edustan merialueella on yhteistarkkailu, joka perustuu ELY-keskuksen päätökseen Dnro EPOELY/1456/2020. Yhteistarkkailuun osallistuvat Vaasan edustan merialuetta kuormittavat laitokset, joilla on ympäristölupaviranomaisten päätöksiin perustuva vesistön tarkkailuvelvoite. Vaasan edustan merialueella on runsaasti saaria, kareja ja matalikkoja. Maankohoamisen seurauksena rannat ovat matalia ja kivikkoisia. Merialueen veden suolapitoisuus on noin 4-5 promillea, mutta sisälahdissa suolapitoisuus voi olla matalampi. Merialueen vedenlaatuun vaikuttavat eniten jokien tuoma kuormitus. Jokivesien seurauksena merialueelle tulee mm. ravinteita ja ajoittain hapanta vettä. Myös asutus ja teollisuuden jätevedet kuormittavat vesistöä omalta osaltaan. Hankkeen seurauksena joissakin tilanteissa jäähdytysvettä joudutaan mahdollisesti purkamaan mereen. Jäähdytysvesi pyritään kuitenkin ottamaan talteen mahdollisimman tehokkaasti eri lämpötilaolosuhteissa. Purettavan jäähdytysveden määrä on pienempi verrattuna alueella nykyisin mereen purettavaan lämpökuormaan verrattuna ja näin ollen hankkeen seurauksena kasvava lämpökuorma mereen on maltillinen. Hankkeen seurauksena mereen purettavan lämpökuorman vaikutus arvioidaan ulottuvan purkualueen läheisyyteen, eikä sillä arvioida olevan vaikutusta vesimuodostumien ekologiseen tilaan merialueella. Mereen purettavan lämpökuorman määrässä on epävarmuutta, johtuen mahdollisesta lämmön talteenotosta ja siitä kuinka paljon ja milloin laitoksella tuotetaan sähköä vuoden aikana. Hankkeen lämpöpäästöjen vaikutus arvioidaan alustavasti rajoittuvan lähelle purkupaikkaa, joka ei ole satama-alueen ja laivaliikenteen takia tärkeä merikutuisen siian poikastuotantoalue. Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta kalastukseen tai kalojen poikastuotantoon merialueella. Luonto ja suojelualueet Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Lähin Natura 2000 suojelualue on Sundominlahden suojelualue, jonka lähimmät osat (Öjenin metsäalue) sijaitsevat noin 1,2 km etelään päin hankealueesta. Aluekokonaisuus käsittää kolme erillistä osaa: Sundominlahti, Öjenin metsäalue ja Söderfjärdenin peltoaukea. Hanke sijoittuu olemassa olevalle teollisuusalueelle, jonka välittömässä läheisyydessä ei ole erityisiä luontoarvoja. Hankkeen päästöt ovat maltillisia verrattuna alueen muuhun toimintaan. Näin ollen alustavasti arvioituna hanke ei vaikuta läheisimpiin

5 Dnro EPOELY/2408/2022 5/12 luonto ja suojelualueisiin. Ympäristölupavaiheessa hankkeen päästöjen vaikutuksista tehdään tarkempia arvioita ja käytetään tarvittaessa hyödyksi päästöjen leviämismallinnuksia. Liikenne Vaskiluodon liikennemäärien on ennustettu kasvavan alueen rakennuskannan lisääntymisen myötä. Toiminta lisää LNG-kuljetuksia alueella. Rekkojen kulkureitit suunnitellaan turvallisiksi ja yhtäaikaisia riskikuljetuksia alueella vältetään. Myös alueelle saapuvien raskaan ajoneuvojen kuljettajien turvallisuusperehdytyksellä voisi vähentää liikenteestä aiheutuvia riskejä alueella. Rekkaliikenteen arvioidaan lisääntyvän noin 1 3 rekalla viikossa. Ilmanlaatu ja ilmasto Laitoksen prosessista syntyy ilmapäästöjä moottoreilta ja päästöt vaihtelevat eri polttoainejakaumilla. Huomattava osa moottorilta tulevista typenoksidi (NOx) päästöistä voidaan vähentää teknisillä ratkaisuilla. Myös piipun korkeus ja ajotunnit vaikuttavat päästökuormaan. Moottorikehityksen tavoitteena on, että NOx päästötaso alittaa yleiset raja-arvot eri polttoainejakaumilla, jolloin kokonaispäästötason nousu on mittasuhteiltaan vähäinen verrattuna alueen nykyiseen toimintaan. Näin ollen toiminnan ei arvioida lisäävän merkittävästi ilmapäästöjä alueella. Melu ja tärinä Melun hallinta huomioidaan suunnittelussa, laitevalinnoissa ja rakenteellisissa ratkaisuissa. Näin ollen melutason ei arvioida nousevan laitosalueella merkittävästi. Melun vaikutuksia voidaan lieventää teknisillä ratkaisuilla, mahdollisesti meluavien toimintojen uudelleen sijoittamisella ja ajoittamisella päiväaikaan. Alueen nykyisten toimintojen luparajat eivät ylity vedyn tuotannon ja moottorivoimalaitoksen melutason vuoksi. Lopulliseen melutasoon voidaan vaikuttaa moottoreiden ja kompressoreiden suunnitteluvaiheessa. Tarvittaessa melutaso voidaan todentaa melumittauksilla. Yhteisvaikutukset alueen muiden hankkeiden kanssa Laitoksen ja sen toimintojen sijoituksessa otetaan huomioon, etteivät mahdollisen onnettomuuden vaikutukset ulotu ympäröiviin teollisuus- ja tuotantolaitoksiin siten, että niistä aiheutuisi näiden toiminnan huomattavaa häiriintymistä suuronnettomuuden laajenemista laitoksesta toiseen. Suuronnettomuusriskit AFRY Finland Oy on laatinut kohteesta Vaskiluodon vetyhankkeen suuronnettomuusvaarojen arvioinnin Suuronnettomuusvaarojen arvioinnin ja onnettomuusskenaarioiden seurausmallinnuksessa on arvioitu tuotantolaitoksen sijoittamista todennäköisimpien riskien näkökulmasta. Todennäköisimmät suuronnettomuusvaarat toiminnassa ovat lämpösäteily, paineaalto ja terveysvaara. Kohteessa olevia riskejä on tunnistettu suuronnettomuusvaarojen arvioinnissa. Todennäköisimmät riskit ovat paikallisia ja koskevat pääosin laitosaluetta. Pahimmassa suuronnettomuusvaaran skenaariossa vaikutukset voisivat ulottautua

6 Dnro EPOELY/2408/2022 6/12 ASIAN KÄSITTELY Asian vireilletulo laitosalueen ulkopuolelle. On kuitenkin epätodennäköistä, että kyseinen tilanne pääsisi syntymään laitosalueella. Sijoitussuunnitelulla, kaasun ilmaisimilla ja muilla teknisillä ratkaisuilla mahdollinen vetyvuoto havaittaisiin ajoissa, eikä räjähdysvaarallista tilannetta pääsisi syntymään alueelle. Pääasiassa alueella pyritään käyttämään hitsattuja liitoksia vetylinjassa, jotta laippaliitosvuotojen mahdollisuus vähenisi. Pistoliekkimäisen palon lämpösäteilyintensiteettien vaikutukset otetaan huomioon. Suunnitteluvaiheessa riskit tunnistetaan ja niitä pienennetään erilaisten teknisten ratkaisujen sekä kriittisten laitteiden sijoitusratkaisujen avulla. Esimerkiksi ilmaisimien lisäksi kriittisten laitteiden sijoittaminen ATEX-alueelle, erilaiset suojaseinät, vallitilat, liekin tunnistimet, kylmätunnistimet, asianmukaiset säiliörakenteet, riittävät valumaaltaat, letkurikkoliittimet, tehokas ilmanvaihto ja alueella työskentelevien turvaperehdytykset, harjoitukset sekä koulutukset ovat toimenpiteitä, joilla laitosalueen riskejä minimoidaan. Alueelle ja laitteistoille nimetään tarvittaessa vastuuhenkilöt sekä käytönvalvojat ja laitteistojen tarkastuksista ja kunnossapidosta huolehditaan suunnitellusti ja lainsäädännön velvoittamalla tavalla. Yhteistyö ympäristöviranomaisten, Pelastuslaitoksen sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa jo laitoksen suunnitteluvaiheessa auttavat havaitsemaan mahdolliset riskit ja minimoimaan ne ennen riskin syntymistä. EPV Energia Oy on toimittanut YVA-menettelyn soveltamispyynnön Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle Viranomaisten kuuleminen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kuullut ennen päätöksen tekoa Vaasan kaupunkia ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista, Pohjanmaan liittoa, Pohjanmaan museota ja Tukesia. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäyttö- ja pohjavesi-, liikenne-, luonnonsuojelu-, vesistö- ja ympäristönsuojeluyksiköille on annettu kommentointimahdollisuus. Tukes Tukesilla ei ole valvomansa lainsäädännön perusteella lausuttavaa kohteen YVAmenettelyn tarpeesta. Toimitetun aineiston perusteella laitos on laajamittainen vaarallisia kemikaaleja käsittelevä ja varastoiva SEVESO III -direktiivin mukainen suuronnettomuusvaarallinen toimintaperiaateasiakirjalaitos. Tukes huomioi tunnistettujen ja mallinnettujen onnettomuuksien vaikutukset ja niiden hallinnan sekä muun kemikaaliturvallisuuden toteutumisen omissa lupa- ja valvontaprosesseissaan. Pohjanmaan museo Museo on tutustunut EPV Energia Oy:n Vaskiluodon vetyhankkeen YVA-menettelyn tarveharkintaselvitysasiakirjaan. Koska hankealue sijoittuu olemassa olevalle energiatuotantoalueelle, museo arvioi, että vetylaitoksen suoranaiset vaikutuksen

7 Dnro EPOELY/2408/2022 7/12 maisemaan ja lähialueen arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin tulevat olemaan suhteellisen pienet. Museo katsoo, että rakennetun kulttuuriympäristön osalta ei ole tarpeellista soveltaa YVA-menettelyä Vaasan vetylaitoksen kohdalla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / alueidenkäyttö Voimassa olevassa Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 on alue osoitettu aluevarausmerkinnällä T/kem Teollisuus- ja varastoalue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan laitoksen. Kuten Vaskiluodon vetyhankkeen YVA-menettelyn tarveharkintaselvityksessä on todettu, on Vaasan yleiskaava 2030:ssa alue merkitty energiahuollon alueeksi (EN). Edelleen selvityksessä on kerrottu, että kohdealueella on voimassa vuonna 1970 vahvistettu asemakaava (kaavakartan no ) jossa alue on merkitty yhdistettyjen teollisuusja varastorakennusten korttelialueeksi (TTV1). Selvityksessä on todettu, että Vaskiluodon osayleiskaavaehdotus 2040 on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa ja että kaavaehdotuksen mukaan alue säilyy energiahuollon alueena (EN). Edelleen selvityksessä on kerrottu, että kaavalla ei ole vielä lainvoimaa. Alueidenkäyttö toteaa, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan , mutta se ei ole vielä lainvoimainen. Alueidenkäyttö katsoo, että yleiskaava mahdollistaa Vaskiluodon vetyhankkeen. Vetyhanke on yleiskaavan mukainen, eikä hankkeella vaikuta olevan merkittäviä vaikutuksia alueidenkäyttöön. Hanke edellyttää kuitenkin asemakaavallista tarkistusta. Asemakaavoituksen yhteydessä tehtävässä suunnittelussa on huomioitava muun muassa lähistöllä sijaitseva valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristökohde, hankkeesta aiheutuvat turvallisuusriskit ja riittävät suojaetäisyydet. Alueidenkäyttö katsoo, ettei hankkeen osalta ole tarvetta tehdä ympäristövaikutusten arviointia. Alueidenkäyttö toteaa, että mahdolliset kaasun siirtoihin tarkoitetut putket voivat kuitenkin vaatia omaa ympäristövaikutusten arviointiprosessia. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / liikenne Vetylaitoksen toiminnan ei kerrota lisäävän liikennettä alueella merkittävästi. Liikennettä voi aiheutua rakennusvaiheen työmaaliikenteestä ja työmatkaliikenteestä sekä LNG/LBG kuljetuksista, joita tuodaan rekoilla noin 1-3 kertaa viikossa. Liikenteen näkökulmasta hanke ei siis vaadi YVA-menettelyä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / pohjaveden suojelu Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat Sepänkylä-Kappelinmäki alueella n. 8,6 km etäisyydellä ja Vanhan Vaasan alueella n. 8,7 km etäisyydellä. Sepänkylä-Kappelinmäki on 1-luokan Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,43 km 2 ja muodostumisalueen pinta-ala 1,08 km 2. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 1500 m 3 /d.

8 Dnro EPOELY/2408/2022 8/12 Vanha Vaasa on 2-luokan Muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,37 km 2 ja muodostumisalueen pinta-ala 0,05 km 2. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 300 m 3 /d. Pohjavesialue luokitellaan lain (1299/2004) mukaan 2-luokkaan, koska arvio muodostuvan pohjaveden määrästä ylittää 100 m 3 /d, mutta lähitulevaisuudessa ei ole vedenottosuunnitelmia. Luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa lähtien. Tarveharkintaselvityksessä oli virheellisesti merkitty molemmat pohjavesialueet 1- luokan alueiksi. Vaasan edustan merialueella on yhteistarkkailu, joka perustuu ELY-keskuksen päätökseen. Yhteistarkkailuun osallistuvat Vaasan edustan merialuetta kuormittavat laitokset, joilla on ympäristölupaviranomaisten päätöksiin perustuva vesistön tarkkailuvelvoite. Ohjelman mukaan hankkeen seurauksena joissakin tilanteissa jäähdytysvettä joudutaan mahdollisesti purkamaan mereen. Jäähdytysvesi pyritään ottamaan talteen mahdollisimman tehokkaasti eri lämpötilaolosuhteissa. Purettavan jäähdytysveden määrä on pienempi verrattuna alueella nykyisin mereen purettavaan lämpökuormaan verrattuna. Hankkeen seurauksena mereen purettavan lämpökuorman vaikutus arvioidaan ulottuvan purkualueen läheisyyteen. Pohjaveden suojelun näkökulmasta Vaskiluodon vetyhankkeessa ei tarvita YVAmenettelyä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / vesien ja maatalouden ympäristönsuojelu Ennakolta arvioiden hankkeella ei ole vesistöön merkittäviä vaikutuksia, ainakaan sellaisia, jotka vesilain näkökulmasta edellyttäisivät YVA-prosessia. Luvantarpeista (Y- tai vesilupa) ei ollut mitään mainintaa. Käytettävä vesimäärä (3 m 3 /h) mainittiin, mutta vesilähdettä ei mainittu. Määrä on kuitenkin niin vähäinen, että se ei täytä ilmoittamisvelvollisuuden rajaa (100 m 3 /vrk). Toisaalta veden ottaminen toisen vesialueelta on sallittua tavanomaista kiinteistökohtaista käyttöä varten, jota tämä ei ole. Luvantarve määräytyy siis ilmeisesti vaikutusten perusteella. RATKAISU EPV Energia Oy:n Vaskiluodon vetylaitokseen (liite 1) ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnissa annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. Perustelut Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset hankkeet ja niiden muutokset, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-laki 3 1 mom.). Hankkeet, joihin sovelletaan aina arviointimenettelyä, on määritelty YVA-lain liitteenä 1 olevassa hankeluettelossa.

9 Dnro EPOELY/2408/2022 9/12 Hankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon perusteella. Vedyn valmistus elektrolyysillä vedestä ja uusiutuvasta sähköstä ei ole sellainen toiminto, joka muodostaisi YVA-lain hankeluettelon kohdan 6 c) mukaisen kemianteollisuuden integroidun tuotantolaitoksen. Prosessin lopputuotteena ei synny orgaanisia tai epäorgaanisia kemikaaleja tai muita luettelon mainitsemia kemikaalityyppejä. Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelon mukaisten hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-lain 3 2 mom). Päätöksenteossa on huomioitava hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Hankkeen ominaisuudet ja sijainti Hanke sijoittuu olemassa olevalle teollisuusalueelle, joten vaikutukset lähialueiden asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen ei katsota olevan merkittäviä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä laitoksesta. Laitoksen toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallista maisemavaikutusta lähialueen arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Rakentamisen aikana liikenteen määrä kasvaa väliaikaisesti, ja rakentamisesta voi aiheutua tilapäistä häiriötä. Toiminnan aikana merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat typenoksidien, hapen ja lämmön päästämisestä ilmaan sekä jäähdytysveden purkamisesta mereen. Selvityksen mukaan näihin pystytään hallitusti vaikuttamaan teknisillä ratkaisuilla. Hankkeen ei katsota aiheuttavan merkittäviä haittavaikutuksia ilmaston, vesistöjen ja merialueen vedenlaatuun tai merenhoidon tilaan. Todennäköisimmät suuronnettomuusvaarat toiminnassa ovat lämpösäteily, paineaalto ja terveysvaara. Hankkeen riskejä ja niihin varautumista on kartoitettu suuronnettomuusvaarojen arvioinnissa. Todennäköisimmät pienemmät riskit ovat paikallisia ja koskevat pääosin laitosaluetta. Hankkeen turvallisuusriskit on otettu huomioon laitoksen suunnittelussa. Yhteenveto Tarkasteltaessa hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja luonnetta kokonaisuutena, hankkeesta ei todennäköisesti aiheudu laajuudeltaan tai laadultaan YVA-lain hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeeseen ei siten ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Sovelletut säädökset Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) sekä liitteet 1 ja 2 Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) Muutoksenhaku

10 Dnro EPOELY/2408/ /12 Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun hankkeesta vastaava on saanut tiedon päätöksestä. Valitusoikeus on päätöksen liitteenä. Tähän päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 37 2 momentissa tarkoitetut tahot saavat kuitenkin hakea muutosta tähän päätökseen samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hanketta koskevasta muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen kannalta muusta olennaisesta päätöksestä valitetaan. Maksu Tiedottaminen Päätöksestä ei peritä maksua Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla 30 päivän ajan Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen verkkosivuilla Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Vaasan kaupungin verkkosivuilla Päätös julkaistaan ympäristöhallinnon verkkopalvelussa > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVApäätökset > Alueellista tietoa > Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Emilia Marttila ja ratkaissut ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala. Jakelu EPV Energia Oy, saantitodistuksin Sähköisesti: Tukes Vaasan kaupunki / Ympäristönsuojelu ja Ympäristöterveydenhuolto Pohjanmaan liitto Pohjanmaan museo LIITTEET 1. Kartta hankealueesta 2. Valitusosoitus

11 Dnro EPOELY/2408/ /12 Hankealueen sijainti LIITE 1.

12 Dnro EPOELY/2408/ /12 VALITUSOSOITUS LIITE 2. Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Postittaminen, toimittaminen sähköisesti ja toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuvat lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän tulee olla perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Milloin päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vaatimatta, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä päätökseen merkitystä postiinjättöpäivästä, ellei muuta näytetä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. Vaasan hallinto-oikeuden käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa postiosoite: PL 204, Vaasa vaihde: telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

13 Tämä asiakirja EPOELY/2408/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/2408/2022 har godkänts elektroniskt Marttila Emilia :11 Kentala Päivi :12

Prokon Wind Energy Finland Oy Yrittäjänkatu VAASA. Asia. Hankkeen ja ympäristön kuvaus

Prokon Wind Energy Finland Oy Yrittäjänkatu VAASA. Asia. Hankkeen ja ympäristön kuvaus PÄÄTÖS Dnro EPOELY/72/07.04/2013 20.9.2017 Prokon Wind Energy Finland Oy Yrittäjänkatu 13 65380 VAASA Asia Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Isonkyrön kuntaan sijoittuvan Prokon

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. Tuulivoimapuiston rakentaminen Kotkan kaupungissa Rankinsaaren alueelle.

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. Tuulivoimapuiston rakentaminen Kotkan kaupungissa Rankinsaaren alueelle. PÄÄTÖS KASELY/37/07.04/2010 Kaakkois-Suomi 4.5.2010 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. HANKKEESTA VASTAAVA Kotkan Energia Oy PL 232 48101 Kotka HANKE, JOTA PÄÄTÖS

Lisätiedot

Airisto - Velkua Maanmittauslaitos, Esri Finland Liite ELY -keskuksen päätökseen VALITUSOSOITUS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti

Lisätiedot

CPC Finland Oy Toimitusjohtaja Erik Trast PL Helsinki. Asia. Hankkeen ja ympäristön kuvaus

CPC Finland Oy Toimitusjohtaja Erik Trast PL Helsinki. Asia. Hankkeen ja ympäristön kuvaus PÄÄTÖS Dnro EPOELY/2080/2017 13.9.2017 CPC Finland Oy Toimitusjohtaja Erik Trast PL 533 00101 Helsinki Asia Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Isojoen kuntaan ja Kristiinankaupunkiin

Lisätiedot

Pielavesi-Nilakka. Maanmittauslaitos, Esri Finland

Pielavesi-Nilakka. Maanmittauslaitos, Esri Finland Pielavesi-Nilakka Maanmittauslaitos, Esri Finland VALITUSOSOITUS Valitusaika Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti. Määräaika

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Pvm: Dnro: POPELY/1028/2019

PÄÄTÖS. Pvm: Dnro: POPELY/1028/2019 PÄÄTÖS Pvm: 12.6.2019 Dnro: POPELY/1028/2019 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVAmenettely) SOVELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAHANKKEESSA HANKE Haapaveden

Lisätiedot

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ei ole antanut asiasta lausuntoa

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ei ole antanut asiasta lausuntoa PÄÄTÖS KAIELY/425/2018 Kainuu 3.10.2018 ASIA Raasakan voimalaitoksen kalatien rakentamiseen liittyvän työpadon luokittelu, Ii PADON OMISTAJA PVO-Vesivoima Oy Voimatie 23 91100 Ii ASIAN VIREILLETULO Raasakan

Lisätiedot

Pyhä-Luoston kansallispuisto

Pyhä-Luoston kansallispuisto LIITE 1 Pyhä-Luoston kansallispuisto Maastoliikennelupaurat Lampivaara HKS-alue Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke Syrjävyöhyke Rajoitusvyöhyke Pyhä-Luosto 1 2 Lampivaara 3 4 1 Yrjölä Moottorikelkka: huoltoajo

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

PÄÄTÖS. PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA-menettely) SOVELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA HAAPAVEDEN KESONMÄEN TUULIVOIMAHANKKEESSA

PÄÄTÖS. PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA-menettely) SOVELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA HAAPAVEDEN KESONMÄEN TUULIVOIMAHANKKEESSA PÄÄTÖS Pvm: 29.5.2019 Dnro: POPELY/899/2019 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA-menettely) SOVELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA HAAPAVEDEN KESONMÄEN TUULIVOIMAHANKKEESSA HANKE Haapaveden

Lisätiedot

MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA Enduromoottoripyöräkilpailu SE-Team Enduro

MELUA AIHEUTTAVA TOIMINTA Enduromoottoripyöräkilpailu SE-Team Enduro Päätös 1 (4) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 :n mukaisesta tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ Keravan Motoristiseura ry Piikiventie 7 04250 Kerava MELUA AIHEUTTAVA

Lisätiedot

Sandelin Petter Gustav Alexander Nurmon kirkkotie NURMO

Sandelin Petter Gustav Alexander Nurmon kirkkotie NURMO Päätös EPOELY/2023/2016 16.2.2018 Julkinen Sandelin Petter Gustav Alexander Nurmon kirkkotie 15 60550 NURMO ASIA Arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA, SIANLIHAN TUOTANNON LAAJENNUS, ALAVUS

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA, SIANLIHAN TUOTANNON LAAJENNUS, ALAVUS PÄÄTÖS Dnro EPOELY/3364/2017 10.1.2019 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA, SIANLIHAN TUOTANNON LAAJENNUS, ALAVUS HANKKEESTA VASTAAVA MTY Mäkelä Eero ja Tuomas Äijäläntie 196

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys Päätös UUDELY/1912/2016 23.1.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys VELVOITETTAVA Vantaan Energia Oy, Lentokentän lämpökeskus Vantaan Energia Oy:n Lentokentän

Lisätiedot

TOIMINNANHARJOITTAJA. Maatila Vesa Rantala Ookilantie YLISTARO. Käyntiosoite: Mesimäentie 439, Kätkänjoki

TOIMINNANHARJOITTAJA. Maatila Vesa Rantala Ookilantie YLISTARO. Käyntiosoite: Mesimäentie 439, Kätkänjoki Päätös EPOELY/2265/2017 8.12.2017 Julkinen ASIA Arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukaisesti sekä määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen

Lisätiedot

Toiminnanharjoittaja esittää selvityksessään, että lupaa ei ole tarpeen tarkistaa.

Toiminnanharjoittaja esittää selvityksessään, että lupaa ei ole tarpeen tarkistaa. Päätös EPOELY/5104/2015 12.2.2018 Julkinen ASIA Arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukaisesti sekä määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen

Lisätiedot

Tuulipuistojen rakentaminen Raahen Haapajoen, Ketunperän ja Piehingin alueille.

Tuulipuistojen rakentaminen Raahen Haapajoen, Ketunperän ja Piehingin alueille. PÄÄTÖS Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta Pvm.: 31.05.2010 Pohjois-Pohjanmaa Dnro: POPELY/71/07.01/2010 HANKE Tuulipuistojen rakentaminen Raahen Haapajoen, Ketunperän

Lisätiedot

TOIMINNANHARJOITTAJA. MTY Uusi-Ranta Arto ja Uusi-Ranta Henri Vaasantie HUISSI. Käyntiosoite: Ristimäentie 95, HUISSI

TOIMINNANHARJOITTAJA. MTY Uusi-Ranta Arto ja Uusi-Ranta Henri Vaasantie HUISSI. Käyntiosoite: Ristimäentie 95, HUISSI Päätös EPOELY/3102/2015 19.2.2018 Julkinen ASIA Arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukaisesti sekä määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

TOIMINNANHARJOITTAJA. Saari Markku ja Saari Jari c/o Saari Markku Ahonkyläntie LUOPA

TOIMINNANHARJOITTAJA. Saari Markku ja Saari Jari c/o Saari Markku Ahonkyläntie LUOPA Päätös EPOELY/3186/2015 26.2.2018 Julkinen ASIA Arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukaisesti sekä määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys Päätös UUDELY/5911/2015 21.2.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys VELVOITETTAVA Fortum Power and Heat Oy, Tapiolan lämpökeskus, Ahertajantie 4 Fortum

Lisätiedot

Nekalan lämpökeskus, Tampere

Nekalan lämpökeskus, Tampere Päätös PIRELY/6530/2015 21.02.2018 Julkinen Tampereen Sähkölaitos Oy Voimakatu 17 33100 TAMPERE Nekalan lämpökeskus, Tampere ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen: KUULUTUS Dnro 1863/5715/2014 Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut 4.11.2015 seuraavan päätöksen: Vesistöjen tai vesistönosien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. Toikansuon jätevesipuhdistamon siirtolinja Lappeenranta-Imatra

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. Toikansuon jätevesipuhdistamon siirtolinja Lappeenranta-Imatra PÄÄTÖS Dnro KASELY/3/07.04/2011 Kaakkois-Suomi 12.12.2011 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. HANKKEESTA VASTAAVA Lappeenrannan Lämpövoima Oy PL 191 53101 Lappeenranta

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Päätös yksinoikeuden antamisesta suorahankinnassa VARELY/3068/2018

PÄÄTÖS Päätös yksinoikeuden antamisesta suorahankinnassa VARELY/3068/2018 Jakelussa mainitut Päätös yksinoikeuden antamisesta suorahankinnassa 1. Päätös Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PÄÄTÖS ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa

PÄÄTÖS ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa Pohjois-Pohjanmaa 15.02.2010 POPELY/17/07.00/2010 PÄÄTÖS ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa HANKE Pyhännän Kurkinevan, Hangasnevan ja Pahanevan turvetuotantohankkeiden

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös 1 (4) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jakelussa mainitut Päätös yksinoikeuden antamisesta hankinnassa PIRELY 2018/4 (), reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut yhteysvälillä Pälkäne

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys Päätös UUDELY/12234/2017 25.6.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys VELVOITETTAVA Borealis Polymers Oy, Petrokemian laitokset, Petrontie 52, Porvoo Borealis

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta Päätös EPOELY/2016/2017 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2017 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys Päätös UUDELY/4830/2016 15.2.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys VELVOITETTAVA Keravan lämpövoima Oy, Keravan voimalaitos, Myllykorventie 20 Keravan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli

PÄÄTÖS. ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 204/2019 Dnro LSSAVI/12329/2018 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2019 ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli HAKIJA Tapio Ylelä Mustikkaharjuntie 108 69280

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Opetusvirasto 4/2014 Perusopetuslinja Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä Linjanjohtaja JulkL 24 1 mom 25 k. 7 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (6) 05.03.2014 Salassa pidettävä

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Päätös. Geologian tutkimuskeskus Varausalueen sijainti: Veteli, Perho Varauksen nimi: Leppäniemi 1

Päätös. Geologian tutkimuskeskus Varausalueen sijainti: Veteli, Perho Varauksen nimi: Leppäniemi 1 Päätös Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2017 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 27.4.2017 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta Päätös EPOELY/3389/2017 Annettu julkipanon jälkeen 09.01.2018 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014)

PÄÄTÖS. KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014) PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 25.11.2008 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 490 110 Dnro KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA Ympäristöluvan siirtäminen HAKIJA Skanska Asfaltti

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 18/0103/4. Antopäivä

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 18/0103/4. Antopäivä ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 18/0103/4 Antopäivä 13.4.2018 Diaarinumero 00714/18/2299 ASIA Valittajat Kunnallisasiaa koskeva valitus, tontin vuokraaminen Jari Vuori, Kuopio Veikko Kataja, Kuopio Päätös,

Lisätiedot

1(3) Päätös. Dnro KASELY/276/

1(3) Päätös. Dnro KASELY/276/ 1(3) Päätös Dnro KASELY/276/2016 15.2.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien BAT -päätelmien vuoksi sekä määräys ympäristöluvan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

Mastokankaan tuulipuiston rakentaminen Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan alueelle.

Mastokankaan tuulipuiston rakentaminen Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan alueelle. PÄÄTÖS Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta Pvm.: 10.3.2011 Dnro: POPELY/5/07.04/2011 HANKE Mastokankaan tuulipuiston rakentaminen Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta.

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. PÄÄTÖS Dnro KASELY/8/07.04/2013 Kaakkois-Suomi 14.5.2013 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. HANKKEESTA VASTAAVA Palin Granit Oy PL 55 20101 Turku HANKE, JOTA PÄÄTÖS

Lisätiedot

Hakemus päätöksestä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Hakemus päätöksestä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta PÄÄTÖS Dnro KASELY/13/07.04/2012 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 11.4.2012 11.4.2013 TuuliSaimaa Oy Snellmaninkatu 3 B 53100 LAPPEENRANTA ASIA Hakemus päätöksestä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta

Lisätiedot

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta.

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. PÄÄTÖS KASELY/33/07.04/2010 Kaakkois-Suomi 4.5.2010 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta. HANKKEESTA VASTAAVA TuuliSaimaa Oy Laserkatu 6 53850 Lappeenranta HANKE, JOTA

Lisätiedot

Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula

Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula PÄÄTÖS Nro 67/07/1 Dnro ISY-2007-Y-141 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2007 ASIA Turvetuotantotoimintaa Saaralan ja Välikankaan tiloilla koskeva ympäristölupahakemus, Karstula HAKIJA Eero Suomäki Suomäentie

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päätös 1 (5) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jakelussa mainitut Päätös yksinoikeuden antamisesta hankinnassa PIRELY 2018/3 (), reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut yhteysvälillä Huittinen

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 80 perusteella ELY-keskuksen tulee selvityksen perusteella tehdä arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta.

Ympäristönsuojelulain 80 perusteella ELY-keskuksen tulee selvityksen perusteella tehdä arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta. PÄÄTÖS VARELY/493/2015 26.7.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien, ympäristönsuojelulain tai ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2019:0035

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2019:0035 Kuulutus 7.6.2019 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 7.6.2019 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Lupatunnus: Varausalueen

Lisätiedot

Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018. Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne

Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018. Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2018 ASIA Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne HAKIJA Elenia

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Kainuun prikaati Päätös 1 (3)

Kainuun prikaati Päätös 1 (3) Kainuun prikaati Päätös 1 (3) KAJAANI 18.8.2016 MM17530 Laki puolustusvoimista (22.12.2009/1617) 14 Kainuun prikaatin toimintakäsky 2016 KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN

Lisätiedot

Selvitys koskee Kangasalan kaupungissa, osoitteessa Pakkalantie 356, sijaitsevan broilertilan ympäristöluvan tarkistamistarvetta.

Selvitys koskee Kangasalan kaupungissa, osoitteessa Pakkalantie 356, sijaitsevan broilertilan ympäristöluvan tarkistamistarvetta. Päätös 1(4) PIRELY/7131/2015 1.2.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys Päätös UUDELY/1909/2016 19.6.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys VELVOITETTAVA Hyvinkään lämpövoima Oy, Sahanmäen lämpökeskus, Kerkkolankatu 35 Hyvinkään

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 60 mukaisen ilmoituksen johdosta. Yhteyshenkilö: Jari Jakonen, p

Päätös ympäristönsuojelulain 60 mukaisen ilmoituksen johdosta. Yhteyshenkilö: Jari Jakonen, p Etelä-Savo PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 03.02.2010 Dnro ESAELY/49/07.00/2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 mukaisen ilmoituksen johdosta. VIREILLETULO 15.1.2010 HAKIJA Mikkelin Urheiluautoilijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 3.5.2016 1 (5) Lupatunnus Keliber Oy Toholammintie 496 69600 Kaustinen VARAUSPÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

1(3) Päätös. Dnro KASELY/1186/

1(3) Päätös. Dnro KASELY/1186/ 1(3) Päätös Dnro KASELY/1186/2017 15.2.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien BAT -päätelmien vuoksi sekä määräys ympäristöluvan

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) TOIMIVALTA

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) TOIMIVALTA Päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä Dnro EPOELY/421/2015 14.11.2018 ASIA Ohranevan (Kauhava) turvetuotantoalueen pöly- ja melutarkkailuohjelman hyväksyminen HAKIJA EPV Bioturve Oy Kirkkopuistikko

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2015 ML2012:0219 Pelkosenniemen Malminetsintä Oy c/o Prunus Asianajotoimisto Oy Ville Salonen Aleksanterinkatu 29 A 27 33100 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2016 ML2012:0168 FQM FinnEx Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kehotus BATselvityksen

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kehotus BATselvityksen Päätös EPOELY/2728/2016 21.2.2018 Julkinen ASIA Arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukaisesti sekä määräys ympäristöluvan tarkistamista koskevan hakemuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2017:0070.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2017:0070. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2017 1 (5) Lupatunnus Mineral Exploration Network (Suomi) Oy Koskenniskantie 5 82750 JOENSUU VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2017 Lupatunnus HL2014:0039 Rautio Heikki KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 12.9.2017 kullanhuuhdontaluvan

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2018:0048.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2018:0048. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2018 1 (5) Lupatunnus Northern X Finland Oy Pampalontie 11 82967 Hattu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 29.9.2018 kaivoslain

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Aika: 03.09.2019 klo 08:30-09:45 Paikka: Kokoushuone 2 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 3 12 Työterveyshuollon järjestäminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2019

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila.

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila. Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2011/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 ASIA Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö 103 402-45-1)

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0005.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0005. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2015 1 (4) Lupatunnus Mawson Oy Lantontie 34 95680 LOHIJÄRVI VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 6.2.2015 ja 13.2.2015 täydennetty

Lisätiedot

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: )

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: ) Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2016 KaivNro:t 9129, 9275, 9202, ML2016:0002, ML2016:0026, ML2016:0033 Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VALTAUKSIEN JA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUSTEN

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 19.3.2015 1 (5) KaivNro 8835,8889,9058 Akkerman Exploration B.V. Itäkangastie 12 A 7 90500 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös Turvallisuus-

Lisätiedot

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna.

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna. LIITE 2 Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/2 Dnro ESAVI/432/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 ASIA Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJAT Leo Hahtonen ja Eero Halonen / Leo Hahtonen Luodetie Kiviniemi

ASIA. LUVAN HAKIJAT Leo Hahtonen ja Eero Halonen / Leo Hahtonen Luodetie Kiviniemi 1 PÄÄTÖS Nro 7/2013/2 Dnro PSAVI/102/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 ASIA Virpiniemen venesataman aallonmurtajan rakentaminen, Oulu LUVAN HAKIJAT Leo Hahtonen ja Eero Halonen / Leo Hahtonen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Peltokangas 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0078.

Päätös. Varausalueen sijainti: Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Peltokangas 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0078. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2013 1 (5) Lupatunnus Pauli Ylispangar Aapiskuja 86 62800 Vimpeli VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 25.5.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot