(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)"

Transkriptio

1 L 48/6 KOISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/290, annettu 19 päivänä helmikuuta 2019, mallista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien rekisteröintiä ja rekisteriin tehtävää raportointia varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU ( 1 ) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan, sekä katsoo seuraavaa: (1) Yhdenmukaistettu tietorakenne ja rekisteröinti- ja raportointimalli sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajille kaikissa jäsenvaltioissa vähentää unionin tasolla tai useiden jäsenvaltioiden tasolla toimivien tuottajien hallinnollista taakkaa. (2) Jäsenvaltioiden rekisteröinti- ja raportointikäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi rekisteröinti- ja raportointimallia olisi käytettävä kaikkien tuottajien, myös tuottajien, jotka käyttävät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toimittamiseen etämyyntiä, tai valtuutettujen edustajien, jos sellaisia on nimetty, sekä kaikkien rekistereiden, jotka jäsenvaltiot ovat laatineet direktiivin 2012/19/EU 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti. (3) Rekisteröinti- ja raportointimallin olisi sisällettävä keskeiset tiedot, joita rekisteröintiä varten pyydetään direktiivin 2012/19/EU 16 artiklan 2 kohdan ja liitteen X mukaisesti ja jotka tuottajien tai valtuutettujen edustajien, jos sellaisia on nimetty, on toimitettava. Sen olisi myös mahdollistettava se, että se jäsenvaltio, jossa tuottaja on rekisteröity ja jolle se raportoi, voi pyytää joitakin lisätietoja. Hallinnollisen lisätaakan välttämiseksi näiden lisätietovaatimusten tulisi koskea ainoastaan tietoja, jotka on yksilöity sellaisiksi itse mallissa. (4) Vaikka direktiivin 2012/19/EU liitteessä X olevassa B osan 5 kohdassa edellytetään, että kukin tuottaja tai valtuutettu edustaja, jos sellainen on nimetty, ilmoittaa jäsenvaltiossa erilliskerätyn, kierrätetyn (mukaan luettuna uudelleenkäyttöön valmistellun), hyödynnetyn ja loppukäsitellyn taikka unionin sisällä tai sen ulkopuolelle siirretyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän painon mukaan, niin vastaavia komissiolle ilmoitettavia tietoja kerätään jäsenvaltioissa eri lähteistä. Tältä osin raportointimallien yhdenmukaistaminen lisäisi tuottajien hallinnollista taakkaa muttei olisi tarpeen tämän täytäntöönpanoasetuksen tavoitteiden kannalta. (5) Tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava päivämäärästä, joka mahdollistaa sen, että voidaan tehdä tarvittavat käytännön järjestelyt rekistereitä sekä tuottajia tai niiden valtuutettuja edustajia varten, ja soveltaminen olisi aloitettava kalenterivuoden alusta. (6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY ( 2 ) 39 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, ON HYVÄKSYNYT TÄÄN ASETUKSEN: 1 artikla Rekisteröinnin malli 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2012/19/EU 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadituissa rekistereissä: a) käytetään liitteessä I olevassa A osassa esitettyä mallia tuottajien rekisteröintiä varten; b) käytetään liitteessä I olevassa B osassa esitettyä mallia valtuutettujen edustajien rekisteröintiä varten. ( 1 ) EUVL L 197, , s. 38. ( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien (EUVL L 312, , s. 3).

2 L 48/7 2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä keskeisiä tietoja, jotka on yksilöity sellaisiksi liitteessä I esitetyissä malleissa. Jäsenvaltiot voivat pyytää lisätietoja, jotka on yksilöity sellaisiksi liitteessä I esitetyissä malleissa. 2 artikla alli, jota käytetään ilmoitettaessa jäsenvaltion rekisteriin sen markkinoille saatettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat tiedot 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2012/19/EU 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadituissa rekistereissä käytetään liitteessä II esitettyä mallia, kun tuottajat tai niiden valtuutetut edustajat, jos sellaisia on nimetty direktiivin 2012/19/EY 17 artiklan mukaisesti, raportoivat jäsenvaltioiden markkinoille saatettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevista tiedoista. 2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä keskeisiä tietoja, jotka on yksilöity sellaisiksi liitteessä II esitetyssä mallissa. Jäsenvaltiot voivat pyytää lisätietoja, jotka on yksilöity sellaisiksi liitteessä II esitetyssä mallissa. 3 artikla Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta Komission puolesta Puheenjohtaja Jean-Claude JUNCKER

3 L 48/8 LIITE I alli jäsenvaltiossa tehtävää rekisteröintiä varten Keskeisten tietojen yhteydessä on merkintä. Suodattimesta riippuvaiset tiedot, joissa on merkintä, kuuluvat keskeisiin tietoihin, mutta ne on annettava vain, jos edellisen tiedon yhteydessä valitaan tietty vastaus. Lisätietojen yhteydessä on merkintä. A OSA alli tuottajan rekisteröintiä varten Tuottajan nimi: Tuottajan virallinen nimi, joka liittyy kansalliseen veronumeroon tai jäsenvaltion yritysrekisterissä käytettyyn tunnistuskoodiin/numeroon. Jos tuottaja on oikeushenkilö (yritys), annetaan yrityksen nimi. Jos tuottaja on luonnollinen henkilö, annetaan: Etunimi Sukunimi Tuottajan kauppanimi Tuottajan rekisteröity osoite: Nimi, jota tuottaja käyttää mainonta- ja myyntitarkoituksia varten, jos se on eri kuin perustamiskirjassa tai muissa virallisissa asiakirjoissa käytetty virallinen nimi. Tuottajan virallinen osoite: Katuosoite (kadun nimi) Katuosoite (numero) Postinumero Toimipaikka aakunta Kunta Internet-osoite (jos sellainen on) Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vuosittaisen liikevaihdon luokat. Tuottajan yhteyshenkilö Tuottajan vuosittainen liikevaihto. Tätä tietoa pyytävien jäsenvaltioiden on esitettävä erilaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vuosittaisten liikevaihtojen luokkia, jotta tuottaja voi valita asianmukaisen luokan. Henkilö, joka on ilmoitettu tuottajan yhteyshenkilöksi. Kyseessä on yksittäinen henkilö, joka on valittu kyseisen tuottajan alustavaksi tai säännölliseksi yhteyshenkilöksi. Etunimi Sukunimi

4 L 48/9 Puhelinnumero Työpuhelin Sähköpostiosoite Yrityssähköposti Osoite Yhteyshenkilön yritysosoite Katuosoite (kadun nimi) Katuosoite (numero) Postinumero Postitoimipaikka aakunta Kunta Kansallinen tunnistuskoodi/yritysrekisterikoodi Jos tuottaja on oikeushenkilö, tunnistuskoodi/numero, jota käytetään rekisteröityessä jäsenvaltion yritysrekisteriin. Kansallinen veronumero Tuottajan veronumero jäsenvaltiossa. uut tunnistetiedot. Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden luokka/luokat. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alaluokka/alaluokat. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyyppi (kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet). Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkki. Jos tuottaja on sijoittautunut EU:n ulkopuoliseen maahan, virallinen rekisteröintinumero/-koodi. Tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokka tai luokat direktiivin 2012/19/EU liitteen III mukaisen numeron mukaisesti. Tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokka tai luokat siten, kuin niitä sovelletaan jäsenvaltiossa. Kustakin tuottajan jäsenvaltion markkinoille saattamasta sähköelektroniikkalaitteiden luokasta tai tarvittaessa alaluokasta tieto siitä, onko kyseessä kotitalouksien laitteet vai muut kuin kotitalouksien laitteet. Kustakin tuottajan jäsenvaltion markkinoille saattamasta sähköelektroniikkalaitteiden luokasta tai tarvittaessa alaluokasta tuottajan sähkö- ja elektroniikkalaitteille mielivaltaisesti antama nimi, jolla se erottuu kyseisen tuottajan tuottamaksi tai myymäksi laitteeksi ja jota voidaan käyttää tavaramerkkinä ja sellaisena suojata. Tuottajan vastuu Tiedot siitä, miten tuottaja täyttää direktiivissä 2012/19/EU asetetut velvollisuudet jäsenvaltiossa. Jos sama tuottaja on perustanut yksittäisen vaatimusten noudattamista koskevan järjestelmän sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tietyille luokille ja on liittynyt yhteiseen järjestelmään muita laitteita varten, ilmoitetaan molemmat. Tuottaja on perustanut yksittäisen vaatimusten noudattamista koskevan järjestelmän. Jos vastaus on Kyllä, annetaan lisätiedot yksittäisestä vaatimusten noudattamista koskevasta järjestelmästä Kuvaus lisätiedoista, joka tuottajan on toimitettava yksittäisestä vaatimusten noudattamista koskevasta järjestelmästä

5 L 48/10 Tuottaja on liittynyt yhteiseen vaatimusten noudattamista koskevaan järjestelmään. Taloudellinen vastuu: Tiedot sen vakuuden muodosta, jonka kukin tuottaja asettaa direktiivin 2012/19/EU 12 artiklan mukaisesti saattaessaan tuotteen jäsenvaltion markkinoille. Tuottaja osallistuu yhteen tai useampaan yhteiseen vaatimusten noudattamista koskevaan järjestelmään. Tuottajalla on kierrätysvakuutus. Tuottajalla on sulkutili. uu (täsmennettävä) Jos rahallista vakuutta ei jossakin jäsenvaltiossa anneta missään edellä mainituista muodoista, tuottajan on kuvattava vakuuden muoto. Etämyynti: Tuottaja käyttää etämyyntiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myymiseksi suoraan kotitalouksille tai muille käyttäjille kuin kotitalouksille toisessa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioon sijoittautuneen tuottajan on ilmoitettava, myykö se rekisteröinnin ajankohtana sähkö- ja elektroniikkalaitteita myös etäviestinnän kautta suoraan kotitalouksille tai muille käyttäjille kuin kotitalouksille toisessa jäsenvaltiossa. Luettelo jäsenvaltioista, joissa tuottaja myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita etämyynnin avulla. Jos jäsenvaltioon sijoittautunut tuottaja myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäviestinnän avulla suoraan kotitalouksille tai muille käyttäjille kuin kotitalouksille toisessa jäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava jäsenvaltion nimi tai jäsenvaltioiden nimet. Valtuutetun edustajan nimi jäsenvaltio(i)ssa, jo(i)ssa tuottaja myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita etämyynnin avulla. Jos jäsenvaltioon sijoittautunut tuottaja myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäviestinnän avulla suoraan kotitalouksille tai muille käyttäjille kuin kotitalouksille toisessa jäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava valtuutetun edustajan nimi kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisissä jäsenvaltioissa. Vakuutus Vakuutan/vakuutamme, että edellä mainitusta tuottajasta annetut tiedot ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä ja antavat todellisen kuvan edellä mainitun tuottajan (lisätään jäsenvaltion nimi) markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyypistä. Tuottajan tai tilanteen mukaan tuottajan puolesta toimivan kolmannen osapuolen vakuutus siitä, että tiedot ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä. Kun käytetään sähköistä lomaketta, on valittava tätä vakuutusta koskeva ruutu.

6 L 48/11 B OSA alli valtuutetun edustajan rekisteröintiä varten Valtuutetun edustajan nimi: Valtuutetun edustajan virallinen nimi, joka liittyy kansalliseen veronumeroon tai jäsenvaltion yritysrekisterissä rekisteröityessä käytettyyn tunnistuskoodiin/numeroon. Jos valtuutettu edustaja on oikeushenkilö (yritys), annetaan yrityksen nimi Jos valtuutettu edustaja on luonnollinen henkilö, annetaan Etunimi Sukunimi Valtuutetun edustajan rekisteröity osoite: Valtuutetun edustajan virallinen osoite. Valtuutetun edustajan on oltava sijoittautunut kyseisen jäsenvaltion alueelle. Katuosoite (kadun nimi) Katuosoite (numero) Postinumero Postitoimipaikka aakunta Kunta Internet-osoite (jos sellainen on) Valtuutetun edustajan yhteyshenkilö: Henkilö, joka on ilmoitettu valtuutetun edustajan yhteyshenkilöksi. Kyseessä on yksittäinen henkilö, joka on valittu kyseisen valtuutetun edustajan alustavaksi tai säännölliseksi yhteyshenkilöksi. Valtuutetun edustajan on oltava sijoittautunut kyseisen jäsenvaltion alueelle. Etunimi Sukunimi Puhelinnumero Työpuhelin. Sähköpostiosoite Yrityssähköposti Osoite Yhteyshenkilön yritysosoite Katuosoite (kadun nimi) Katuosoite (numero) Postinumero Postitoimipaikka aakunta Kunta Kansallinen tunnistuskoodi/yritysrekisterikoodi Jos valtuutettu edustaja on oikeushenkilö, tunnistuskoodi/numero, jota käytetään rekisteröityessä jäsenvaltion yritysrekisteriin.

7 L 48/12 Kansallinen veronumero Valtuutetun edustajan veronumero jäsenvaltiossa. Edustetun tuottajan tai tuottajien nimi: Jos tuottaja on oikeushenkilö (yritys), annetaan yrityksen nimi Jos tuottaja on luonnollinen henkilö, annetaan Etunimi Sukunimi Valtuutetun edustajan edustaman tuottajan tai edustamien tuottajien virallinen nimi, joka liittyy tuottajan kansalliseen/eurooppalaiseen veronumeroon tai tunnistuskoodiin/numeroon, jota käytetään rekisteröityessä yritysrekisteriin tuottajan sijoittautumismaassa. Jos valtuutettu edustaja edustaa useampaa kuin yhtä tuottajaa ja jäsenvaltio mahdollistaa sen, että valtuutettu edustaja rekisteröidään kerran, valtuutetun edustajan on ilmoitettava erikseen kunkin edustamansa tuottajan nimi ja yhteystiedot. Edustetun tuottajan tai edustettujen tuottajien yhteystiedot: Valtuutetun edustajan edustaman tuottajan tai edustamien tuottajien viralliset yhteystiedot. Puhelinnumero Sähköpostiosoite Osoite Katuosoite (kadun nimi) Katuosoite (numero) Postinumero Postitoimipaikka aa Internet-osoite (jos sellainen on) Edustetun tuottajan elektroniikkalaitteiden vuosittaisten liikevaihtojen luokat. Edustetun tuottajan vuosittainen liikevaihto. Tätä tietoa pyytävien jäsenvaltioiden on esitettävä erilaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vuosittaisten liikevaihtojen luokkia, jotta tuottaja voi valita asianmukaisen luokan. Jos valtuutettu edustaja edustaa useampaa kuin yhtä tuottajaa ja jäsenvaltio mahdollistaa sen, että valtuutettu edustaja rekisteröidään kerran, valtuutetun edustajan on ilmoitettava erikseen kunkin edustamansa tuottajan osalta elektroniikkalaitteiden vuosittaisten liikevaihtojen luokka. Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden luokka/luokat. Kuvaus tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokasta tai luokista direktiivin 2012/19/EU liitteen III mukaisen numeron mukaisesti. Jos valtuutettu edustaja edustaa useampaa kuin yhtä tuottajaa ja jäsenvaltio mahdollistaa sen, että valtuutettu edustaja rekisteröidään kerran, valtuutetun edustajan on ilmoitettava erikseen kunkin edustamansa tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien elektroniikkalaitteiden luokat.

8 L 48/13 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alaluokka/alaluokat. Tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alaluokka tai alaluokat siten, kuin niitä sovelletaan jäsenvaltiossa. Jos valtuutettu edustaja edustaa useampaa kuin yhtä tuottajaa ja jäsenvaltio mahdollistaa sen, että valtuutettu edustaja rekisteröidään kerran, valtuutetun edustajan on ilmoitettava erikseen kunkin edustamansa tuottajan kyseisen jäsenvaltion markkinoille saattamien elektroniikkalaitteiden alaluokat. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyyppi (kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet). Kustakin sähköelektroniikkalaitteiden luokasta tai tarvittaessa alaluokasta, jonka edustettu tuottaja saattaa jäsenvaltion markkinoille, tieto siitä, onko kyseessä kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkki. Kustakin sähköelektroniikkalaitteiden luokasta tai tarvittaessa alaluokasta, jonka tuottaja saattaa jäsenvaltion markkinoille, tuottajan sähkö- ja elektroniikkalaitteille mielivaltaisesti antama nimi, jolla se erottuu kyseisen tuottajan tuottamaksi tai myymäksi laitteeksi ja jota voidaan käyttää tavaramerkkinä ja sellaisena suojata. Tuottajan vastuu: Tiedot siitä, miten edustettu tuottaja täyttää direktiivissä 2012/19/EU asetetut velvollisuudet jäsenvaltiossa. Jos sama tuottaja tai valtuutettu edustaja tuottajan puolesta on perustanut yksittäisen vaatimusten noudattamista koskevan järjestelmän sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tietyille luokille ja on liittynyt yhteiseen järjestelmään muita laitteita varten, ilmoitetaan molemmat. Jos valtuutettu edustaja edustaa useampaa kuin yhtä tuottajaa ja jäsenvaltio mahdollistaa sen, että valtuutettu edustaja rekisteröidään kerran, valtuutetun edustajan on ilmoitettava erikseen, kuinka kukin edustetuista tuottajista täyttää direktiivissä 2012/19/EU asetetut velvollisuudet jäsenvaltiossa. Tuottaja tai valtuutettu edustaja tuottajan puolesta on perustanut yksittäisen vaatimusten noudattamista koskevan järjestelmän kyseisessä jäsenvaltiossa Jos vastaus on Kyllä, annetaan lisätiedot yksittäisestä vaatimusten noudattamista koskevasta järjestelmästä. Kuvaus lisätiedoista, jota tuottajan tai valtuutetun edustajan tuottajan puolesta on annettava yksittäisestä vaatimusten noudattamista koskevasta järjestelmästä. Tuottaja tai valtuutettu edustaja tuottajan puolesta on liittynyt yhteiseen vaatimusten noudattamista koskevaan järjestelmään tai järjestelmiin kyseisessä jäsenvaltiossa.

9 L 48/14 Taloudellinen vastuu: Tiedot sen vakuuden muodosta, jonka kukin edustettu tuottaja asettaa direktiivin 2012/19/EU 12 artiklan mukaisesti tuotteen jäsenvaltion markkinoille saattaessaan. Tuottaja tai valtuutettu edustaja tuottajan puolesta osallistuu yhteen tai useampaan yhteiseen vaatimusten noudattamista koskevaan järjestelmään. Tuottajalla tai valtuutetulla edustajalla tuottajan puolesta on kierrätysvakuutus. Tuottajalla tai valtuutetulla edustajalla tuottajan puolesta on sulkutili. uu (täsmennettävä) Vakuutus Vakuutan/vakuutamme, että edustettava tuottaja on nimennyt tai edustettavat tuottajat ovat nimenneet edellä mainitun valtuutetun edustajan kirjallisella valtuutuksella sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EY 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Vakuutus Vakuutan/vakuutamme, että edellä mainitusta valtuutetusta edustajasta antamani tiedot ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä ja antavat todellisen kuvan edellä mainitun valtuutetun edustajan edustaman tuottajan (lisätään jäsenvaltion nimi) markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyypistä. Jos rahallista vakuutta ei jossakin jäsenvaltiossa anneta missään edellä mainituista muodoista, valtuutetun edustajan on kuvattava vakuuden muoto. Valtuutetun edustajan vakuutus tai tilanteen mukaan valtuutetun edustajan puolesta toimivan kolmannen osapuolen vakuutus siitä, että valtuutettu edustaja on nimetty kirjallisella valtuutuksella sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EY 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kun käytetään sähköistä lomaketta, on valittava tätä vakuutusta koskeva ruutu. Valtuutetun edustajan tai tilanteen mukaan valtuutetun edustajan puolesta toimivan kolmannen osapuolen vakuutus siitä, että tiedot ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä. Kun käytetään sähköistä lomaketta, on valittava tätä vakuutusta koskeva ruutu.

10 L 48/15 LIITE II alli, jonka mukaan raportoidaan jäsenvaltion rekisteriin sen markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet Keskeisten tietojen yhteydessä on merkintä. Suodattimesta riippuvaiset tiedot, joissa on merkintä, kuuluvat keskeisiin tietoihin, mutta ne on annettava vain, jos edellisen tiedon yhteydessä valitaan tietty vastaus. Keskeisten tietojen yhteydessä on merkintä. Tuottajan tai valtuutetun edustajan tai laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta toimeenpanevan organisaation nimi: Tuottajan tai valtuutetun edustajan tai laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta toimeenpanevan organisaation virallinen nimi, joka liittyy kansalliseen veronumeroon tai jäsenvaltion yritysrekisteriin rekisteröityessä käytettyyn tunnistuskoodiin/numeroon. Jos tuottaja tai valtuutettu edustaja on oikeushenkilö (yritys), annetaan yrityksen nimi. Jos tuottaja tai valtuutettu edustaja on luonnollinen henkilö, annetaan: Etunimi Sukunimi Jos jäsenvaltio sallii sen, että kertomuksen toimittaa organisaatio, joka panee täytäntöön laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta, annetaan tämän organisaation nimi sekä niiden tuottajien ja/tai valtuutettujen edustajien nimet, joiden puolesta tiedot toimitetaan. Kansallinen tunnistuskoodi/yritysrekisterikoodi Niistä tuottajista ja valtuutetuista edustajista, jotka ovat oikeushenkilöitä, tai organisaatioista, jotka panevat täytäntöön laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta, tunnistuskoodi/numero, jota käytetään rekisteröityessä jäsenvaltion yritysrekisteriin. Kansallinen veronumero Tuottajan tai valtuutetun edustajan tai tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet jäsenvaltiossa toimivien tuottajien puolesta toimeenpanevan organisaation veronumero. Raportointijakso Tuottajan tai valtuutetun edustajan tai tilanteen mukaan organisaation, joka panee täytäntöön laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta, on ilmoitettava kyseessä oleva raportointikausi.

11 L 48/16 Yhteyshenkilö raportointia varten: Henkilö, jolla on yhteys tuottajaan tai valtuutettuun edustajaan tai tilanteen mukaan organisaatioon, joka panee täytäntöön laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvoitteet tuottajien puolesta ja joka on valittu alustavaksi tai säännölliseksi yhteyshenkilöksi rekisteriin tehtävää raportointia varten. Etunimi Sukunimi Puhelinnumero Työpuhelin. Sähköpostiosoite Yrityssähköposti Kyseisen jäsenvaltion markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä (tonneina): Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokkaa kohti Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alaluokkaa kohti Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyyppiä kohti (kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet). Vakuutus Vakuutan/vakuutamme, että tässä asiakirjassa annetut tiedot ovat totuudenmukaisia ja antavat todellisen kuvan edellä mainitun tuottajan (tuottajien) (lisätään jäsenvaltion nimi) markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyypistä ja määrästä. Kunkin tuottajan tai kunkin valtuutetun edustajan on raportoitava jäsenvaltion markkinoille saatetun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino tonneina, siten kuin se määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/699 2 artiklan a kohdassa. Jos jäsenvaltio sallii sen, että nämä tiedot toimittaa organisaatio, joka panee täytäntöön laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvollisuudet tuottajien puolesta, on täsmennettävä, annetaanko tiedot kustakin edustetusta tuottajasta ja valtuutetusta edustajasta erikseen vaiko yhdessä kaikista edustetuista tuottajista ja valtuutetuista edustajista Tuottajan jäsenvaltion markkinoille saattamien sähköja elektroniikkalaitteiden paino kutakin direktiivin 2012/19/EU liitteessä III mainittua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokkaa kohti. Aurinkosähköpaneeleista raportoidaan erikseen. Tuottajan jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino kutakin jäsenvaltiossa sovellettavaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alaluokkaa kohti. Tuottajan jäsenvaltion markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden paino kutakin laitetyyppiä kohti ( kotitalouksien tai muut kuin kotitalouksien laitteet ). Tuottajan tai valtuutetun edustajan tai tilanteen mukaan valtuutetun edustajan puolesta toimivan kolmannen osapuolen vakuutus siitä, että tiedot ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä. Kun käytetään sähköistä lomaketta, on valittava tätä vakuutusta koskeva ruutu.

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU).../..., annettu XXX,

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU).../..., annettu XXX, EUROOPAN KOISSIO Bryssel 19.2.2019 C(2019) 1113 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU).../..., annettu XXX, mallista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien rekisteröintiä

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 22/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti 26.1.2018 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/128, annettu 25 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täytäntöön

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4407 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 5.6.2015 L 139/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/864, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista

Lisätiedot

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, L 318/28 4.12.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2246, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteriin sovellettavaa rekisteröintinumerojärjestelmää

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 19.4.2017 L 103/17 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/699, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2017, yhteisestä menetelmästä kussakin jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 26.4.2017 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/9 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/717, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamissäännöistä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.6.2018 L 160/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/895, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan kemikaalivirastolle

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMISSION ASETUS (EU) /, annettu 20.4.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 763/2008 tarkoitettuja väestöja asuntolaskentoja

Lisätiedot

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston komitean lausunnon mukaiset,

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston komitean lausunnon mukaiset, 9.5.2017 L 119/7 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/788, annettu 8 päivänä toukokuuta 2017, meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä, jotka

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2018 C(2018) 6560 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.10.2018, valvontamenetelmästä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä julkisen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 17.6.2016 L 160/23 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/959, annettu 17 päivänä toukokuuta 2016, tiedon ilmaisevien markkinaosapuolten käyttöön tarkoitettuja järjestelmiä ja ilmoitusmalleja sekä kirjattavien

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 L 180/4 FI KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 reaktiotuotteet kloorietikkahapon kanssa -tehoaineen hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) 11388/19 EF 235 ECOFIN 720 DELACT 148 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. heinäkuuta 2019 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 6.1.2016 L 3/41 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/9, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, tietojen toimittamisesta yhteisesti ja tietojen yhteiskäytöstä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2015 (OR. en) 6615/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECON 145 UEM 51 STATIS 33 DELACT 37 Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 C(2017) 4675 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.7.2017, organisaatioiden hyväksymiseen Eures-jäseniksi ja Eures-yhteistyökumppaneiksi käytettävien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden tavaraliikenteessä

Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden tavaraliikenteessä 11.6.2018 A8-0193/ 001-014 TARKISTUKSET 001-014 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar A8-0193/2018 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. marraskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2016 (OR. en) 5234/16 DENLEG 3 AGRI 10 SAN 8 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. tammikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042509/03

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu ,

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 C(2019) 3580 final KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu 15.5.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 17.11.2017, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 18.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 32/6 6.2.2018 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/172, annettu 28 päivänä marraskuuta 2017, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 343/48 22.12.2017 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/2417, annettu 17 päivänä marraskuuta 2017, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11468/17 AGRILEG 143 DENLEG 59 VETER 66 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 25.4.2019, fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevien kiintiöiden sähköisen rekisterin moitteettoman

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 26.4.2019 L 112/11 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/661, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2019, fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevien kiintiöiden sähköisen rekisterin moitteettoman

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 12.10.2018 L 256/103 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.10.2015, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

ASETUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ASETUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 340/6 20.12.2017 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2382, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisessa tietojen toimittamisessa

Lisätiedot

Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN KOMISSIO LUONNOS: versio 2.01, 30.11.2010 D012380/01 Luonnos: KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7690/17 DENLEG 26 AGRI 163 SAN 122 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049265/01

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/886, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2018, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tiettyjä tuotteita koskevista tietyistä kauppapoliittisista toimenpiteistä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 53/166 FI KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/250, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, metyyli-2-furoaatin, bis-(2-metyyli-3-furyyli)disulfidin, furfuraalin, furfuryylialkoholin, 2-furaanimetaanitiolin,

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 3.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/2004 muuttamisesta Euroopan kansantalouden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11471/17 AGRILEG 146 DENLEG 61 VETER 68 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

(4) Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) 2016/2031.

(4) Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) 2016/2031. L 331/44 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2313, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin sekä suoja-alueelle tuontia ja suoja-alueella

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 LIITE asiakirjaan Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteistoiminnallisten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)280 lopullinen 2010/0168 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, moottoriajoneuvojen hyväksymistä sähköturvallisuuden osalta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11227/17 DENLEG 52 AGRI 396 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 87/224 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/582, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 28.5.2018, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2018 C(2018) 1585 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 21.3.2018, sellaisia jäämien enimmäismääriä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka on otettava

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 12.3.2018 L 68/3 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/353, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2018, tiettyjen neuvoston direktiivien 70/524/ETY ja 82/471/ETY nojalla hyväksyttyjen rehun lisäaineiden poistamisesta

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.11.2014 FI L 337/53 KMISSIN ASETUS (EU) N:o 1257/2014, annettu 24 päivänä marraskuuta 2014, lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.3.2019 C(2019) 1839 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.3.2019, asetuksen (EU) N:o 389/2013 muuttamisesta Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden teknisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2018 C(2018) 8376 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 11.12.2018, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 17.6.2016 L 160/29 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/960, annettu 17 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

L 109. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

L 109. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset Euroopan unionin virallinen lehti L 109 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 60. vuosikerta 26. huhtikuuta 2017 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) 13322/16 AGRILEG 151 VETER 98 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047122/02

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. syyskuuta 2011 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. elokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot