PIENVESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENVESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI PIENVESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVA POHJOINEN OSA-ALUE ITÄINEN OSA-ALUE ETELÄINEN OSA-ALUE LÄNTINEN OSA-ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Suunnitelman nimi ja suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3. Suunnittelun lähtökohdat, laaditut selvitykset ja suunnitelmat. 4. Laadittavat selvitykset 5. Selvitettävät vaikutukset 6. Osalliset 7. Kaavoituksen päävaiheet, osallistuminen ja tiedottaminen 8. Työvaiheet ja aikataulu 9. Yhteystiedot Liitteet: Aluerajauskartta rantaosayleiskaavaan kuuluvista vesistöistä

2 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Saarijärven kaupungin pienvesistöjen alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava. Kaavoitettavalle alueelle sijoittuvat suurimmat vesistöt ovat Iso-Suojärvi, Pieni-Saarijärvi, Valkeinen, Heinäjärvi, Kohmujärvi, Kangasjärvi ja Horo. Tarkemmin suunnittelualue on rajattu liitekartoissa. Karkeasti laskien rantaviivaa kaavoitettavalla alueella on noin 350 km. Kokonaisrantaviivasta pienien ja pienehköjen lampien rantaviivaa (noin alle hehtaarin lampien) on noin 40 kilometriä. Rantaviivalaskelmassa ei ole mukana alueen lainvoimaiset ranta-asemakaavat. 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET Yleiskaavoituksen avulla laajahko suunnittelualue saadaan yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun piiriin. Kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan sekä yksityisiä ja yleisiä etuja, jotka huomioidaan kaavoitusratkaisuissa. Yleiskaavoitustyöstä tullaan laatimaan kaavoituksen yleistavoitteet sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteet, jotka käsitellään Saarijärven kaupunginvaltuustossa. Yleiskaavoituksen tavoitteena on mm. turvata ranta-alueiden monipuolinen käyttö; asutus, maa- ja metsätalous sekä muu elinkeino, yleinen virkistys ja suojelu. huomioida rantojen ja vesistöjen sietokyky (luonnonolosuhteet, maisema, vesistöjen kuormitus) turvata maanomistajien tasapuolinen kohtelu tutkimalla rakennusoikeus maanomistusyksiköittäin sekä käyttäen myös kantatilaperiaatetta yksinkertaistaa, nopeuttaa ja yhdenmukaistaa rakennus- ja poikkeuslupien käsittelyä. Tavoitteena on, että yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena. Yleiskaavalla tarkastellaan mm: Ranta-alueelle sijoittuvat loma-asuntojen rakennuspaikat, maatilojen talouskeskusalueet, matkailupalvelujen alueet, asuinalueet, yleiset venevalkama- ja uimaranta-alueet sekä koko kaavoitettavalle alueelle sijoittuvat muinaismuistoalueet, suojelualueet ja suojelukohteet, erityisalueet, merkittävät luonto- ja maisema sekä kulttuurimaisema-alueet, maisemallisesti merkittävät peltoalueet ja rantametsät, ulkoilureitit, luontopolut ja virkistysalueet. Kaavoitukseen on ryhdytty Saarijärven kaupungin aloitteesta. Rantayleiskaavasta laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava.

3 Saarijärven kaupunginvaltuusto päättää peritäänkö maanomistajilta MRL 76 :n mukaisesti osa yleiskaavan laatimiskustannuksista (enintään puolet) maanomistajien kaavasta saamansa hyödyn suhteessa. Samalla kaupunginvaltuusto päättää perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan ja ajan. 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, LAADITUT SELVITYKSET JA SUUNNITEL- MAT Yleistä Kaavoitettavalle alueelle ei ole aiemmin laadittu yleiskaavaa. Kaavoitettavalla alueella on lainvoimaisia ranta-asemakaavoja 6 kappaletta (ent. rantakaavoja). Maakuntakaava Maakuntakaava on ohjeena rantayleiskaavaa laadittaessa. MRL:n mukaista maakuntakaavaa on laadittu usean vuoden ajan Keski-Suomessa. Maakuntakaava on laadittu ns. kokonaismaakuntakaavana. Keski-Suomen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen maakuntakaavan Valtaosa maakuntavaltuuston hyväksymästä maakuntakaavasta sai vahvistuksen. Samalla päätöksellä ympäristöministeriö kumosi Keski-Suomen seutukaavat lukuun ottamatta seutukaavan 5. vaiheen Laukaan Mörkökorven kaatopaikka-aluetta. Ympäristöministeriö määräsi kaavan tulemaan heti voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Keski-Suomen liitto on laatinut tai laatimassa maakuntakaavan vaihekaavoja 1-4, jotka myös ohjaavat rantayleiskaavan laadintaa, mikäli lainvoimaisen vaihemaakuntakaavan aluevaraukset ovat rantaosayleiskaava-alueella. Perusselvitykset Pienvesistöjen rantaosayleiskaavatyöhön liittyen kaava-alueelle on laadittu: - muinaisjäännösinventointi vuonna luonto ja maisemaselvitys vuonna emätilaselvitys, tarkistettavana vuoden 2010 aikana Rakennusinventointi Saarijärven kaupungin alueelle on laadittu rakennusinventointi Keski-Suomen museon toimesta 1980 luvulla. Muut selvitykset ja aineistot: - Tiedot pilaantuneista maa-alueista kootaan - Keski-Suomen ELY-keskuksen meluselvitysaineistot huomioidaan tarvittavin osin. - Vesistöjen vedenpinnan korkeuksien seurantatiedot huomioidaan tarvittavin osin.

4 Rantaosayleiskaavan laadinnassa huomioidaan kaava-alueelle mahdollisesti sijoittuvat viralliset suojelupäätökset ja tavoitteet ja muut suunnitelmat ja selvitykset: Perustetut luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit Luonnonsuojeluohjelmien kohteet Luonnon- ja kansallispuistoverkon kehittämisohjelma, soidensuojelun perusohjelma, lintuvesien suojeluohjelma, harjujen suojeluohjelma, lehtojen suojeluohjelma, vanhojen metsien suojeluohjelma, rantojensuojeluohjelma Rauhoitetut, uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat eliölajit (Luonnonsuojelulaki) Luonnonsuojelulain (29 ) suojellut luontotyypit Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt Pähkinäpensaslehdot, tervaleppäkorvet, luonnontilaiset hiekkarannat, puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit, katajalehdot, lehdesniityt, avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät Natura 2000 verkosto Maakuntakaavan suojelualuevaraukset Muinaismuistoalueet Maakuntakaavassa tai museoviraston inventoinneissa olevat aluevaraukset. Kohteet ovat rauhoitettu muinaismuistolailla Luonnon ja maiseman kannalta arvokkaat kallioalueet Luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaat pienvedet Luonnontilaiset pienvedet, vesilaki 15 a ja 17 a : Kaikki toimenpiteet enintään 1 ha:n laajuisen lammen tai järven taikka luonnontilaisen uoman tai lähteen luonnontilan muuttamiseksi tai vaarantamiseksi kiellettyjä. Pohjavesialueet Arvokkaat kulttuurimaisema-alueet, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat Jatkossa maisema-alueiden perustamispäätökset Perinnemaisemat, Keski-Suomen inventointiraportti (julkistettiin vuonna 2000). Kaavojen laadinnan maastoinventointeihin perustuvat luonto- ja maisematiedot Paikallisia maisema-alueita tai maisemakohtia, harvinaisten tai uhanalaisten eliöiden esiintymäpaikat, vähälukuisia luontotyyppejä 4. LAADITTAVAT SELVITYKSET Kaavan tulee perustus riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Alueesta laaditaan normaalit perusselvitykset kaavoittamisen perustiedoiksi. Kaava-alueelta selvitetään maastokäynnein ja/ tai olemassa olevien asiakirjojen pohjalta mm. - pohjavesialueet tai muut erityisalueet - muinaismuistokohteet, suojelukohteet - tärkeät luonto- ja maisemakohteet - kulttuurihistorialliset ja kulttuurimaisemakohteet - erityisalueet - emätilaselvitys, maanomistussuhteet - nykyinen rakentamistilanne - rantaviivapituudet, rantaviivamuunnokset

5 - kaavoitustilanne (maakuntakaava, ranta-asemakaavat) Rantaosayleiskaavatyöhön liittyen on laadittava seuraavat selvitykset: - rakennetun ympäristön inventoinnin täydennys (myllyt, metsäkämpät jne) - tarvittaessa Keski-Suomen ELY-keskuksen tiemelutäydennykset valtateiden ja kantateiden läheisille alueille - emätilaselvitys - rakentamiskelpoisuus maanomistajakyselynä (tulvaherkät alueet tarkistetaan tarvittaessa maastokäynnein) 5. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET Kaavan vaikutuksia arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 1. Ympäristölliset vaikutukset - melu, pintavedet, maaperä, luonto ja eläimistö - vaikutukset Natura-alueisiin (1. vaiheen tarveharkinta) 2. Taloudelliset ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset - yhdyskuntatekniset kustannukset, talonrakennuskustannukset, palvelujen järjestäminen 3. Liikenteelliset vaikutukset - uusien tielinjausten ja liittymien muodostumiseen vaikuttavat tekijät huomioidaan 4. Sosiaaliset vaikutukset - asukkaiden arkielämän laatu, vaikutus lasten toimintaympäristöön, turvallisuus, viihtyisyys 5. Kulttuuri- ja muut vaikutukset - rakennuskulttuuri, maisema - ja kylätaajamakuva, kulttuuripalvelujen tarjonta 6. OSALLISET Kaavan vaikutusaluetta on koko Saarijärven kaupungin alue. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: - Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat - Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen asukkaat - Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät - Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat, maanviljelijät - Metsäyhtiöt (UPM ja Metsämannut) Viranomaiset - Saarijärven kaupungin hallintokunnat (tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta) - Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö - Terveysviranomainen, Saarikan terveysvalvonnan johtaja - Keski-Suomen liitto - Keski-Suomen museo - Keski-Suomen ELY-keskus - Keski-Suomen Metsäkeskus

6 - Naapurikunnat, joihin kaava-alue rajautuu eli Karstula, Kannonkoski, Pylkönmäki, Multia, Uurainen ja Äänekosken kaupunki. Yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään - kaava-alueen kylätoimikunnat - kaava-alueen osakaskunnat (kalastuskunnat) - Vattenfall Oy - Saarijärven Vesihuolto Oy - Saarijärven Kaukolämpö Oy - Saarijärven Seudun Matkailu ry - Pohjoisen Keski-Suomen seutuverkko - Vapo ja muut kaava-alueella turvetuotantoa harjoittavat yritykset - Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys - Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry. 7. KAAVOITUKSEN PÄÄVAIHEET, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Kaavan vireilletulo - Järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu - Rantaosayleiskaavan vireilletulosta kuulutetaan Saarijärveläinen lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetetään tiedotekirje kaavan vireilletulosta. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon maankäytön ja kaavoituksen aulassa ja kotisivuilla (internet) 30 päivää. - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä kaavoittajalle OASin nähtävillä oloajan kuluessa. Kaavan mitoitus- ja suunnitteluperusteiden hyväksyminen - Mitoitus- ja suunnitteluperusteista pidetään tarvittaessa työneuvottelu Keski-Suomen ELY keskuksen kanssa. - Mitoitus- ja suunnitteluperusteet käsitellään ympäristölautakunnassa, hallituksessa ja hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Kaavaluonnos - Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Saarijärveläinen-lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. - Kaava-alueen maanomistajille lähetetään tiedotekirje kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. - Kaavaluonnos on nähtävillä kaupungintalolla maankäytön ja kaavoituksen aulassa (III kerros), kirjastossa sekä kaupungin kotisivuilla 30 päivän ajan. - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteen kaavoittajalle kaavaluonnoksen nähtävillä oloajan kuluessa. - Järjestetään tarvittaessa työneuvottelu viranomaisten kanssa

7 Kaavaehdotus - Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Saarijärvelainen-lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. - Kaava-alueen maanomistajille lähetetään tiedotekirje kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. - Kaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalolla maankäytön ja kaavoituksen aulassa, kirjastossa sekä kaupungin kotisivuilla 30 päivän ajan - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa. - Järjestetään ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu Kaavan hyväksyminen - Kaupunginhallitus esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. - Saarijärven kaupunginvaltuusto käsittelee (hyväksyy) yleiskaavan - Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan Saarijärveläinen -lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. - Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallintooikeuteen. Kaavan voimaantulo - Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa. - Kaavan voimaantulo kuulutetaan Saarijärveläinen lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin ilmoitustaululla. VIRANOMAISYHTEISTYÖ - Rantayleiskaavassa pidetään vireille tulovaiheen MRL 66 :n ja MRA 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY-keskuksessa. - Kaavan tavoite-, mitoitus- ja suunnitteluperusteista pidetään tarvittaessa työneuvottelu Keski- Suomen ELY-keskuksessa. - Kaavaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestetään, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu - Viranomaisneuvotteluihin kutsutaan: Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen liitto Keski-Suomen museo - Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski- Suomen Metsäkeskukselta, kaava-alueeseen rajautuvilta naapurikunnilta, aluepalopäälliköltä sekä terveysvalvonnan johtajalta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. -

8 - Kaavaluonnos käsitellään ympäristölautakunnassa ja kaavaehdotus Saarijärven kaupunginhallituksessa ennen nähtäville asettamista. - Kaavan hyväksyy Saarijärven kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä ja hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään Keski-Suomen ELY-keskukseen. - Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Keski-Suomen liittoon, naapurikuntiin, Maanmittauslaitokseen sekä kaupungin rakennustarkastajalle ja kunnallistekniikkapalveluille. Keski-Suomen ELY -keskukselle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta. 8. TYÖVAIHEET JA AIKATAULU YLEISKAAVAN OHJELMOINTI SEKÄ MITOITUSPERUSTEIDEN JA SUUNNITTE- LUPERUSTEIDEN SEKÄ KAAVAN TAVOITTEIDEN LAATIMINEN Vuoden 2011 alkukevääseen mennessä: kaavoituspäätös sisältyy kaavoituskatsauksen kaavoitusohjelmaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ympäristökeskuksessa (nyk. Keski-Suomen ELY-keskus) työneuvottelu kaavan mitoitus- ja suunnitteluperusteiden luonnoksesta on pidetty tavoitteet, mitoitus- ja suunnitteluperusteet hyväksytään kaupunginvaltuustossa maanomistajaselvityksen valmistuminen tiedottaminen kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen PERUSSELVITYSTEN LAATIMINEN Vuoden 2012 kevääseen mennessä (ennen ehdotusvaiheen nähtäville asettamista): luonto- ja maisemaselvitys on laadittu vuonna muinaismuistoinventointi on laadittu kesällä 2007 emätilaselvitys on laadittu, aineistoa tarkistetaan vuoden 2010 aikana ranta-alueiden rakentamiskelpoisuus tiedustellaan maanomistajakyselynä vireilletulon yhteydessä luonto- ja maisemaselvitykseen laaditaan tarvittavat täydennykset vuoden 2012 alkupuolella (ennen ehdotuksen nähtäville asettamista) tarvittavat rakennetun ympäristön inventoinnin täydennykset (myllyt, metsäkämpät jne) laaditaan vuoden 2012 alkupuolella (ennen ehdotuksen nähtäville asettamista) YLEISKAAVALUONNOS vuosi 2011 luonnosvaihtoehdot ja niiden käsittelyt kartan ja selostusosan laatiminen tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta, maanomistajien kirjallinen kuuleminen osalliset voivat jättää mielipiteensä kommentit pyydetään naapurikunnilta ja viranomaisilta vastineet mielipiteisiin laaditaan kommenttien ja mielipiteiden käsittely lautakunta- ja hallituskäsittelyt kaavaluonnoksesta

9 YLEISKAAVAEHDOTUS vuosi 2012 kaavan tarkistaminen ja täydentäminen luonnoksesta kaavaehdotukseksi tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta, kaavaehdotuksesta maanomistajien kirjallinen kuuleminen virallinen nähtävillä olo, osalliset voivat jättää muistutuksen lausunnot pyydetään naapurikunnilta ja viranomaisilta vastineet muistutuksiin muistutusten ja lausuntojen käsittelyt ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY-keskuksessa HYVÄKSYMINEN vuoden 2012 lopussa tai vuoden 2013 alkupuolella kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös tiedottaminen 9. YHTEYSTIEDOT Kaavaprosessi, kaavanlaadinnan ohjaus, lakiasiat: Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi P. (014) Gsm Maankäyttösopimukset, paikkatietoasiat: Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen P. (014) Gsm Kaavavalmistelija Mirja Tarvainen Puh. (014) Suunnitteluavustaja Jonna Yli-Karjanmaa p. (014) Saarijärven kaupunki/maankäyttö ja kaavoitus OAS päivitetty:

10 Postijärvi Koukkujärvi Lakojärvi Saarilampi Pirunlampi Vä lijo ki Pirttilampi Linjalampi Koivulampi Kortelampi Heinäjärvi Pahalampi Levalampi Saarikas Tulijärvi Kangaslampi Aittojärvi Kaihinlampi Rahelampi Ahvenlampi Kaksoslammit Iso Ristijärvi Majajärvi Kotajärvi Pieni Ahvenlampi Kaakkolammit Kohmujärvi Pieni Ristijärvi Kultalampi Rupilampi Nurkkalampi Suolikko Pohjoislampi Riippilampi Pirunlampi Pitkälampi Merilampi Pieni-Kohmu Kituperänlammit Vehkalampi Pieni Riippilampi Kurkilampi Saukonlampi Patoinlampi Liisanlampi Haukilampi Leipolampi Kangaslammit Säärilampi Kuorejärvi POHJOINEN OSA-ALUE Helvetinlampi Ruoholampi Ruuskanlampi Havulampi Löytölampi POHJOINEN OSA-ALUE Ruokolampi Horo Iso Suojärvi Ahvenlampi Hoikanlammit 2 LÄNTINEN OSA-ALUE Yltiölampi Paskolampi Pieni-Horo Välijoki Sammakkolampi Valkeinen Iso-Salminen Pieni Suojärvi Hoikanlammit 1 Kouranjärvi Kaitanen Viitaanlampi Heralampi Särkilampi Sammakkolampi Saarinen Kantolampi Iso Kalliojärvi Mätäsjärvi Hattulampi Ylä-Jokilampi Humalalampi ITÄINEN OSA-ALUE Suolikko Onpahanvaanlampi Loukkulammit Paskolammit Suolampi Honkalampi Pohjoislampi Sarvilammit Alajärvi Sammakkolampi Rupilampi Hattulampi Ala-Jokilampi Käpylampi Kolunlampi Haapalampi Ylimmäinen Lapinlampi Pieni-Löytänä Rimminlampi Kierälampi Mikonlampi Iso Kurkilampi Kalatonlampi Tuhmalampi Kalalampi Pahalampi Mustatlammit Lehmilampi Kuivuulampi Peukalolampi Saarijärvi Mustaslampi Pirttijärvi Pieni Lehmilampi Alimmainen Lapinlampi Pieni Kurkilampi Haasialampi Lehmilampi Tuomilampi Haukilampi Porttilampi Kangasjärvi Kaivantolampi Saunalampi Iso-Löytänä Kalmarinselkä Huosiaislampi Kangaslampi Pitkälampi Kalliolampi Valkoinenlampi Kourulampi Pienet Haukilammit Härkälampi Julmatlammit Pieni Huosiaislampi Salmijärvet Mäkilampi Lehtinen Pieni Korkealampi Saarilampi Hirvaslampi Lehtolampi Pirunlampi Kortehetto Murohauta POHJOINEN OSA-ALUE Korkealampi Rauskalampi Ahvenlampi Paskolampi Joutenlampi Mallatlampi Kaihlalampi Tousalampi Pieni Rauskalampi Pilkkalampi Porttilampi LÄNTINEN OSA-ALUE Polkulampi Tarvolampi Vuoslampi Riihilampi Lauttalampi Paskolampi Riuttalampi Pyhäjärvi Salkolampi Pitkälampi Saunalampi Horonalanen Rauskalampi Heinälampi Iso-Lumperoinen Tervalampi Herajärvi Saarijärvi Saarijärvi Vartejärvi Vartejärvi ITÄINEN OSA-ALUE Pieni-Lumperoinen Kangaslampi Peuralampi Rummakko Kalajärvi Keskilampi Leuhun joki Valskinlampi Lehmälampi Saarilampi Pieni Valskinlampi Mahlunjärvi Soilampi Myllylampi Koukkulampi ITÄINEN OSA-ALUE Toukkalampi Puteri LÄNTINEN OSA-ALUE Pieni-Puteri Pahalampi Iso Suolampi 1 Vaimolampi Pieni Suolampi Soidinlampi Hietalampi Iso Suolampi 2 Heinäjärvi Summanen Kalliolammit 2 Mu rro njo ki Katajajärvi Kalliolammit 1 Iso Kortelampi Kuikkalampi Lautajärvi Pihtilampi Pirulampi Pieni Kortelampi Kalalampi Kuivalampi Pajulampi Lampsinlampi Pieni Kylkijärvi ETELÄINEN OSA-ALUE Iso Kylkijärvi Kivilampi Rimminlampi ETELÄINEN OSA-ALUE Kaakkolampi eli Pirulampi Peuralampi Pieni-Haaranen Nevalampi Iso-Haaranen Ko ntt ijo ki Pirttilampi Pieni Pirttilampi Pieni Hepolampi Silmä Ko tajo ki Valkealampi Iso Hepolampi Mallatlampi Raiskinhauta Kuikkalampi Iso Sääkspää Pirttilampi Särkilampi Heinälampi Erälampi Pieni Sääkspää Kallinlampi Pärelammit Pieni-Musta Kangaslampi Pieni Hoikanlampi Paskolampi Pihlajalammit Iso-Musta Lannevesi Iso Hoikanlampi Rillut Kotalampi SUUNNITTELUALUEESEEN KUULUVAT VESISTÖT Liite 1 MK: 1: Hanhilampi Pieni Palsanlampi Iso Palsanlampi Kunnan raja Osa-alueen raja Suunnittelualueeseen kuuluva vesistö Pieni Pohjoislampi Kivilampi Jämsänlampi Suunnittelualueeseen kuuluva ranta-alue Ilveslampi Iso Pohjoislampi Iso jok i Vesistön nimi

PIENVESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

PIENVESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PIENVESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVA Päivitetty 1.7.2014 Kyyjärvi SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS... 3 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 3 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN. VIIDEN KYLÄN KYLÄYLEISKAAVA sekä Saarijärven reitin ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavojen

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN. VIIDEN KYLÄN KYLÄYLEISKAAVA sekä Saarijärven reitin ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavojen SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN VIIDEN KYLÄN KYLÄYLEISKAAVA sekä Saarijärven reitin ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavojen muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.9.2008/30.10.2008/19.11.2009/24.2.2014 /13.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016 KISMANNIEMEN (ÖIJÄNNIEMEN) RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016 Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut Khall 30.3.2016 28 SISÄLLYSLUETTELO Kannen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KETUNNIEMEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (MRL 63 )

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KETUNNIEMEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (MRL 63 ) SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KETUNNIEMEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (MRL 63 ) 29.03.2012 PÄIVITETTY 21.05.2012 USISÄLLYSLUETTELO Suunnittelualue ja vaikutusalue Lähtökohdat

Lisätiedot

Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue...

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAMUUTOS

KINNULAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAMUUTOS KINNULAN KUNTA KINNULAN Korttelin 36 alueen asemakaavamuutos 25.5.2015 3.9.2015 Kunnanhallitus 1.6.2015 183 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS... 3 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TOIVAKAN KUNTA VIISARIMÄKI KIRKONKYLÄ OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 03.03.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3. Laaditut

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja:

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA MULTIAN KUNTA HALLINMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.8.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄNTYSAAREN

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus UURAISTEN KUNTA vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12. Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyväskylä puh. 010 409 6500, faksi 010 409 6501 etunimi.sukunimi@suunnittelukeskus.fi

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VAPAA-AJANKESKUKSEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nähtävillä 20.5. 6.6.2011, nähtävillä uudelleen 21.8. 5.9.2014 Päivitetty 19.6.2013, 21.8.2013, 4.9.2013, 11.6.2014, 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY tark. 30.9.2014 25.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KEU- RUUN KAUPUNGISSA TILOJEN 249-411-2-229, 249-411-2-247,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OULAISTEN KAUPUNKI PYHÄJOEN RANTAOSAYLEISKAAVA, KESKUSTAN ITÄPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 Täydennetty 3.12.2014 Suunnitelmassa kerrotaan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1303 SAUVON KUNTA KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.3..2012 tark. 19.3.2012, tark. 21.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

POSIO TIMISJÄRVI-VAAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 3.1.2008, tark 31.3.2008

POSIO TIMISJÄRVI-VAAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 3.1.2008, tark 31.3.2008 POSIO TIMISJÄRVI-VAAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 3.1.2008, tark 31.3.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan.

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. KAAVOITUS Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. Laajat kaupunkisuunnittelutehtävät ja yleiskaavoitus tapahtuvat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Valmistelevana

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015

Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015 Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE Muutosalue sijaitsee Sammin

Lisätiedot