PIENVESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENVESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI PIENVESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVA POHJOINEN OSA-ALUE ITÄINEN OSA-ALUE ETELÄINEN OSA-ALUE LÄNTINEN OSA-ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Suunnitelman nimi ja suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3. Suunnittelun lähtökohdat, laaditut selvitykset ja suunnitelmat. 4. Laadittavat selvitykset 5. Selvitettävät vaikutukset 6. Osalliset 7. Kaavoituksen päävaiheet, osallistuminen ja tiedottaminen 8. Työvaiheet ja aikataulu 9. Yhteystiedot Liitteet: Aluerajauskartta rantaosayleiskaavaan kuuluvista vesistöistä

2 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Saarijärven kaupungin pienvesistöjen alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava. Kaavoitettavalle alueelle sijoittuvat suurimmat vesistöt ovat Iso-Suojärvi, Pieni-Saarijärvi, Valkeinen, Heinäjärvi, Kohmujärvi, Kangasjärvi ja Horo. Tarkemmin suunnittelualue on rajattu liitekartoissa. Karkeasti laskien rantaviivaa kaavoitettavalla alueella on noin 350 km. Kokonaisrantaviivasta pienien ja pienehköjen lampien rantaviivaa (noin alle hehtaarin lampien) on noin 40 kilometriä. Rantaviivalaskelmassa ei ole mukana alueen lainvoimaiset ranta-asemakaavat. 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET Yleiskaavoituksen avulla laajahko suunnittelualue saadaan yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun piiriin. Kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan sekä yksityisiä ja yleisiä etuja, jotka huomioidaan kaavoitusratkaisuissa. Yleiskaavoitustyöstä tullaan laatimaan kaavoituksen yleistavoitteet sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteet, jotka käsitellään Saarijärven kaupunginvaltuustossa. Yleiskaavoituksen tavoitteena on mm. turvata ranta-alueiden monipuolinen käyttö; asutus, maa- ja metsätalous sekä muu elinkeino, yleinen virkistys ja suojelu. huomioida rantojen ja vesistöjen sietokyky (luonnonolosuhteet, maisema, vesistöjen kuormitus) turvata maanomistajien tasapuolinen kohtelu tutkimalla rakennusoikeus maanomistusyksiköittäin sekä käyttäen myös kantatilaperiaatetta yksinkertaistaa, nopeuttaa ja yhdenmukaistaa rakennus- ja poikkeuslupien käsittelyä. Tavoitteena on, että yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena. Yleiskaavalla tarkastellaan mm: Ranta-alueelle sijoittuvat loma-asuntojen rakennuspaikat, maatilojen talouskeskusalueet, matkailupalvelujen alueet, asuinalueet, yleiset venevalkama- ja uimaranta-alueet sekä koko kaavoitettavalle alueelle sijoittuvat muinaismuistoalueet, suojelualueet ja suojelukohteet, erityisalueet, merkittävät luonto- ja maisema sekä kulttuurimaisema-alueet, maisemallisesti merkittävät peltoalueet ja rantametsät, ulkoilureitit, luontopolut ja virkistysalueet. Kaavoitukseen on ryhdytty Saarijärven kaupungin aloitteesta. Rantayleiskaavasta laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava.

3 Saarijärven kaupunginvaltuusto päättää peritäänkö maanomistajilta MRL 76 :n mukaisesti osa yleiskaavan laatimiskustannuksista (enintään puolet) maanomistajien kaavasta saamansa hyödyn suhteessa. Samalla kaupunginvaltuusto päättää perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan ja ajan. 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, LAADITUT SELVITYKSET JA SUUNNITEL- MAT Yleistä Kaavoitettavalle alueelle ei ole aiemmin laadittu yleiskaavaa. Kaavoitettavalla alueella on lainvoimaisia ranta-asemakaavoja 6 kappaletta (ent. rantakaavoja). Maakuntakaava Maakuntakaava on ohjeena rantayleiskaavaa laadittaessa. MRL:n mukaista maakuntakaavaa on laadittu usean vuoden ajan Keski-Suomessa. Maakuntakaava on laadittu ns. kokonaismaakuntakaavana. Keski-Suomen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen maakuntakaavan Valtaosa maakuntavaltuuston hyväksymästä maakuntakaavasta sai vahvistuksen. Samalla päätöksellä ympäristöministeriö kumosi Keski-Suomen seutukaavat lukuun ottamatta seutukaavan 5. vaiheen Laukaan Mörkökorven kaatopaikka-aluetta. Ympäristöministeriö määräsi kaavan tulemaan heti voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Keski-Suomen liitto on laatinut tai laatimassa maakuntakaavan vaihekaavoja 1-4, jotka myös ohjaavat rantayleiskaavan laadintaa, mikäli lainvoimaisen vaihemaakuntakaavan aluevaraukset ovat rantaosayleiskaava-alueella. Perusselvitykset Pienvesistöjen rantaosayleiskaavatyöhön liittyen kaava-alueelle on laadittu: - muinaisjäännösinventointi vuonna luonto ja maisemaselvitys vuonna emätilaselvitys, tarkistettavana vuoden 2010 aikana Rakennusinventointi Saarijärven kaupungin alueelle on laadittu rakennusinventointi Keski-Suomen museon toimesta 1980 luvulla. Muut selvitykset ja aineistot: - Tiedot pilaantuneista maa-alueista kootaan - Keski-Suomen ELY-keskuksen meluselvitysaineistot huomioidaan tarvittavin osin. - Vesistöjen vedenpinnan korkeuksien seurantatiedot huomioidaan tarvittavin osin.

4 Rantaosayleiskaavan laadinnassa huomioidaan kaava-alueelle mahdollisesti sijoittuvat viralliset suojelupäätökset ja tavoitteet ja muut suunnitelmat ja selvitykset: Perustetut luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit Luonnonsuojeluohjelmien kohteet Luonnon- ja kansallispuistoverkon kehittämisohjelma, soidensuojelun perusohjelma, lintuvesien suojeluohjelma, harjujen suojeluohjelma, lehtojen suojeluohjelma, vanhojen metsien suojeluohjelma, rantojensuojeluohjelma Rauhoitetut, uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat eliölajit (Luonnonsuojelulaki) Luonnonsuojelulain (29 ) suojellut luontotyypit Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt Pähkinäpensaslehdot, tervaleppäkorvet, luonnontilaiset hiekkarannat, puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit, katajalehdot, lehdesniityt, avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät Natura 2000 verkosto Maakuntakaavan suojelualuevaraukset Muinaismuistoalueet Maakuntakaavassa tai museoviraston inventoinneissa olevat aluevaraukset. Kohteet ovat rauhoitettu muinaismuistolailla Luonnon ja maiseman kannalta arvokkaat kallioalueet Luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaat pienvedet Luonnontilaiset pienvedet, vesilaki 15 a ja 17 a : Kaikki toimenpiteet enintään 1 ha:n laajuisen lammen tai järven taikka luonnontilaisen uoman tai lähteen luonnontilan muuttamiseksi tai vaarantamiseksi kiellettyjä. Pohjavesialueet Arvokkaat kulttuurimaisema-alueet, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat Jatkossa maisema-alueiden perustamispäätökset Perinnemaisemat, Keski-Suomen inventointiraportti (julkistettiin vuonna 2000). Kaavojen laadinnan maastoinventointeihin perustuvat luonto- ja maisematiedot Paikallisia maisema-alueita tai maisemakohtia, harvinaisten tai uhanalaisten eliöiden esiintymäpaikat, vähälukuisia luontotyyppejä 4. LAADITTAVAT SELVITYKSET Kaavan tulee perustus riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Alueesta laaditaan normaalit perusselvitykset kaavoittamisen perustiedoiksi. Kaava-alueelta selvitetään maastokäynnein ja/ tai olemassa olevien asiakirjojen pohjalta mm. - pohjavesialueet tai muut erityisalueet - muinaismuistokohteet, suojelukohteet - tärkeät luonto- ja maisemakohteet - kulttuurihistorialliset ja kulttuurimaisemakohteet - erityisalueet - emätilaselvitys, maanomistussuhteet - nykyinen rakentamistilanne - rantaviivapituudet, rantaviivamuunnokset

5 - kaavoitustilanne (maakuntakaava, ranta-asemakaavat) Rantaosayleiskaavatyöhön liittyen on laadittava seuraavat selvitykset: - rakennetun ympäristön inventoinnin täydennys (myllyt, metsäkämpät jne) - tarvittaessa Keski-Suomen ELY-keskuksen tiemelutäydennykset valtateiden ja kantateiden läheisille alueille - emätilaselvitys - rakentamiskelpoisuus maanomistajakyselynä (tulvaherkät alueet tarkistetaan tarvittaessa maastokäynnein) 5. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET Kaavan vaikutuksia arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 1. Ympäristölliset vaikutukset - melu, pintavedet, maaperä, luonto ja eläimistö - vaikutukset Natura-alueisiin (1. vaiheen tarveharkinta) 2. Taloudelliset ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset - yhdyskuntatekniset kustannukset, talonrakennuskustannukset, palvelujen järjestäminen 3. Liikenteelliset vaikutukset - uusien tielinjausten ja liittymien muodostumiseen vaikuttavat tekijät huomioidaan 4. Sosiaaliset vaikutukset - asukkaiden arkielämän laatu, vaikutus lasten toimintaympäristöön, turvallisuus, viihtyisyys 5. Kulttuuri- ja muut vaikutukset - rakennuskulttuuri, maisema - ja kylätaajamakuva, kulttuuripalvelujen tarjonta 6. OSALLISET Kaavan vaikutusaluetta on koko Saarijärven kaupungin alue. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: - Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat - Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen asukkaat - Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät - Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat, maanviljelijät - Metsäyhtiöt (UPM ja Metsämannut) Viranomaiset - Saarijärven kaupungin hallintokunnat (tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta) - Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö - Terveysviranomainen, Saarikan terveysvalvonnan johtaja - Keski-Suomen liitto - Keski-Suomen museo - Keski-Suomen ELY-keskus - Keski-Suomen Metsäkeskus

6 - Naapurikunnat, joihin kaava-alue rajautuu eli Karstula, Kannonkoski, Pylkönmäki, Multia, Uurainen ja Äänekosken kaupunki. Yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään - kaava-alueen kylätoimikunnat - kaava-alueen osakaskunnat (kalastuskunnat) - Vattenfall Oy - Saarijärven Vesihuolto Oy - Saarijärven Kaukolämpö Oy - Saarijärven Seudun Matkailu ry - Pohjoisen Keski-Suomen seutuverkko - Vapo ja muut kaava-alueella turvetuotantoa harjoittavat yritykset - Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys - Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry. 7. KAAVOITUKSEN PÄÄVAIHEET, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Kaavan vireilletulo - Järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu - Rantaosayleiskaavan vireilletulosta kuulutetaan Saarijärveläinen lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetetään tiedotekirje kaavan vireilletulosta. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon maankäytön ja kaavoituksen aulassa ja kotisivuilla (internet) 30 päivää. - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä kaavoittajalle OASin nähtävillä oloajan kuluessa. Kaavan mitoitus- ja suunnitteluperusteiden hyväksyminen - Mitoitus- ja suunnitteluperusteista pidetään tarvittaessa työneuvottelu Keski-Suomen ELY keskuksen kanssa. - Mitoitus- ja suunnitteluperusteet käsitellään ympäristölautakunnassa, hallituksessa ja hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Kaavaluonnos - Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Saarijärveläinen-lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. - Kaava-alueen maanomistajille lähetetään tiedotekirje kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. - Kaavaluonnos on nähtävillä kaupungintalolla maankäytön ja kaavoituksen aulassa (III kerros), kirjastossa sekä kaupungin kotisivuilla 30 päivän ajan. - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteen kaavoittajalle kaavaluonnoksen nähtävillä oloajan kuluessa. - Järjestetään tarvittaessa työneuvottelu viranomaisten kanssa

7 Kaavaehdotus - Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Saarijärvelainen-lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. - Kaava-alueen maanomistajille lähetetään tiedotekirje kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. - Kaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalolla maankäytön ja kaavoituksen aulassa, kirjastossa sekä kaupungin kotisivuilla 30 päivän ajan - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa. - Järjestetään ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu Kaavan hyväksyminen - Kaupunginhallitus esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. - Saarijärven kaupunginvaltuusto käsittelee (hyväksyy) yleiskaavan - Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan Saarijärveläinen -lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. - Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallintooikeuteen. Kaavan voimaantulo - Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa. - Kaavan voimaantulo kuulutetaan Saarijärveläinen lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin ilmoitustaululla. VIRANOMAISYHTEISTYÖ - Rantayleiskaavassa pidetään vireille tulovaiheen MRL 66 :n ja MRA 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY-keskuksessa. - Kaavan tavoite-, mitoitus- ja suunnitteluperusteista pidetään tarvittaessa työneuvottelu Keski- Suomen ELY-keskuksessa. - Kaavaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestetään, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu - Viranomaisneuvotteluihin kutsutaan: Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen liitto Keski-Suomen museo - Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski- Suomen Metsäkeskukselta, kaava-alueeseen rajautuvilta naapurikunnilta, aluepalopäälliköltä sekä terveysvalvonnan johtajalta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. -

8 - Kaavaluonnos käsitellään ympäristölautakunnassa ja kaavaehdotus Saarijärven kaupunginhallituksessa ennen nähtäville asettamista. - Kaavan hyväksyy Saarijärven kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä ja hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään Keski-Suomen ELY-keskukseen. - Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Keski-Suomen liittoon, naapurikuntiin, Maanmittauslaitokseen sekä kaupungin rakennustarkastajalle ja kunnallistekniikkapalveluille. Keski-Suomen ELY -keskukselle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta. 8. TYÖVAIHEET JA AIKATAULU YLEISKAAVAN OHJELMOINTI SEKÄ MITOITUSPERUSTEIDEN JA SUUNNITTE- LUPERUSTEIDEN SEKÄ KAAVAN TAVOITTEIDEN LAATIMINEN Vuoden 2011 alkukevääseen mennessä: kaavoituspäätös sisältyy kaavoituskatsauksen kaavoitusohjelmaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ympäristökeskuksessa (nyk. Keski-Suomen ELY-keskus) työneuvottelu kaavan mitoitus- ja suunnitteluperusteiden luonnoksesta on pidetty tavoitteet, mitoitus- ja suunnitteluperusteet hyväksytään kaupunginvaltuustossa maanomistajaselvityksen valmistuminen tiedottaminen kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen PERUSSELVITYSTEN LAATIMINEN Vuoden 2012 kevääseen mennessä (ennen ehdotusvaiheen nähtäville asettamista): luonto- ja maisemaselvitys on laadittu vuonna muinaismuistoinventointi on laadittu kesällä 2007 emätilaselvitys on laadittu, aineistoa tarkistetaan vuoden 2010 aikana ranta-alueiden rakentamiskelpoisuus tiedustellaan maanomistajakyselynä vireilletulon yhteydessä luonto- ja maisemaselvitykseen laaditaan tarvittavat täydennykset vuoden 2012 alkupuolella (ennen ehdotuksen nähtäville asettamista) tarvittavat rakennetun ympäristön inventoinnin täydennykset (myllyt, metsäkämpät jne) laaditaan vuoden 2012 alkupuolella (ennen ehdotuksen nähtäville asettamista) YLEISKAAVALUONNOS vuosi 2011 luonnosvaihtoehdot ja niiden käsittelyt kartan ja selostusosan laatiminen tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta, maanomistajien kirjallinen kuuleminen osalliset voivat jättää mielipiteensä kommentit pyydetään naapurikunnilta ja viranomaisilta vastineet mielipiteisiin laaditaan kommenttien ja mielipiteiden käsittely lautakunta- ja hallituskäsittelyt kaavaluonnoksesta

9 YLEISKAAVAEHDOTUS vuosi 2012 kaavan tarkistaminen ja täydentäminen luonnoksesta kaavaehdotukseksi tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta, kaavaehdotuksesta maanomistajien kirjallinen kuuleminen virallinen nähtävillä olo, osalliset voivat jättää muistutuksen lausunnot pyydetään naapurikunnilta ja viranomaisilta vastineet muistutuksiin muistutusten ja lausuntojen käsittelyt ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY-keskuksessa HYVÄKSYMINEN vuoden 2012 lopussa tai vuoden 2013 alkupuolella kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös tiedottaminen 9. YHTEYSTIEDOT Kaavaprosessi, kaavanlaadinnan ohjaus, lakiasiat: Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi P. (014) Gsm Maankäyttösopimukset, paikkatietoasiat: Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen P. (014) Gsm Kaavavalmistelija Mirja Tarvainen Puh. (014) Suunnitteluavustaja Jonna Yli-Karjanmaa p. (014) Saarijärven kaupunki/maankäyttö ja kaavoitus OAS päivitetty:

10 Postijärvi Koukkujärvi Lakojärvi Saarilampi Pirunlampi Vä lijo ki Pirttilampi Linjalampi Koivulampi Kortelampi Heinäjärvi Pahalampi Levalampi Saarikas Tulijärvi Kangaslampi Aittojärvi Kaihinlampi Rahelampi Ahvenlampi Kaksoslammit Iso Ristijärvi Majajärvi Kotajärvi Pieni Ahvenlampi Kaakkolammit Kohmujärvi Pieni Ristijärvi Kultalampi Rupilampi Nurkkalampi Suolikko Pohjoislampi Riippilampi Pirunlampi Pitkälampi Merilampi Pieni-Kohmu Kituperänlammit Vehkalampi Pieni Riippilampi Kurkilampi Saukonlampi Patoinlampi Liisanlampi Haukilampi Leipolampi Kangaslammit Säärilampi Kuorejärvi POHJOINEN OSA-ALUE Helvetinlampi Ruoholampi Ruuskanlampi Havulampi Löytölampi POHJOINEN OSA-ALUE Ruokolampi Horo Iso Suojärvi Ahvenlampi Hoikanlammit 2 LÄNTINEN OSA-ALUE Yltiölampi Paskolampi Pieni-Horo Välijoki Sammakkolampi Valkeinen Iso-Salminen Pieni Suojärvi Hoikanlammit 1 Kouranjärvi Kaitanen Viitaanlampi Heralampi Särkilampi Sammakkolampi Saarinen Kantolampi Iso Kalliojärvi Mätäsjärvi Hattulampi Ylä-Jokilampi Humalalampi ITÄINEN OSA-ALUE Suolikko Onpahanvaanlampi Loukkulammit Paskolammit Suolampi Honkalampi Pohjoislampi Sarvilammit Alajärvi Sammakkolampi Rupilampi Hattulampi Ala-Jokilampi Käpylampi Kolunlampi Haapalampi Ylimmäinen Lapinlampi Pieni-Löytänä Rimminlampi Kierälampi Mikonlampi Iso Kurkilampi Kalatonlampi Tuhmalampi Kalalampi Pahalampi Mustatlammit Lehmilampi Kuivuulampi Peukalolampi Saarijärvi Mustaslampi Pirttijärvi Pieni Lehmilampi Alimmainen Lapinlampi Pieni Kurkilampi Haasialampi Lehmilampi Tuomilampi Haukilampi Porttilampi Kangasjärvi Kaivantolampi Saunalampi Iso-Löytänä Kalmarinselkä Huosiaislampi Kangaslampi Pitkälampi Kalliolampi Valkoinenlampi Kourulampi Pienet Haukilammit Härkälampi Julmatlammit Pieni Huosiaislampi Salmijärvet Mäkilampi Lehtinen Pieni Korkealampi Saarilampi Hirvaslampi Lehtolampi Pirunlampi Kortehetto Murohauta POHJOINEN OSA-ALUE Korkealampi Rauskalampi Ahvenlampi Paskolampi Joutenlampi Mallatlampi Kaihlalampi Tousalampi Pieni Rauskalampi Pilkkalampi Porttilampi LÄNTINEN OSA-ALUE Polkulampi Tarvolampi Vuoslampi Riihilampi Lauttalampi Paskolampi Riuttalampi Pyhäjärvi Salkolampi Pitkälampi Saunalampi Horonalanen Rauskalampi Heinälampi Iso-Lumperoinen Tervalampi Herajärvi Saarijärvi Saarijärvi Vartejärvi Vartejärvi ITÄINEN OSA-ALUE Pieni-Lumperoinen Kangaslampi Peuralampi Rummakko Kalajärvi Keskilampi Leuhun joki Valskinlampi Lehmälampi Saarilampi Pieni Valskinlampi Mahlunjärvi Soilampi Myllylampi Koukkulampi ITÄINEN OSA-ALUE Toukkalampi Puteri LÄNTINEN OSA-ALUE Pieni-Puteri Pahalampi Iso Suolampi 1 Vaimolampi Pieni Suolampi Soidinlampi Hietalampi Iso Suolampi 2 Heinäjärvi Summanen Kalliolammit 2 Mu rro njo ki Katajajärvi Kalliolammit 1 Iso Kortelampi Kuikkalampi Lautajärvi Pihtilampi Pirulampi Pieni Kortelampi Kalalampi Kuivalampi Pajulampi Lampsinlampi Pieni Kylkijärvi ETELÄINEN OSA-ALUE Iso Kylkijärvi Kivilampi Rimminlampi ETELÄINEN OSA-ALUE Kaakkolampi eli Pirulampi Peuralampi Pieni-Haaranen Nevalampi Iso-Haaranen Ko ntt ijo ki Pirttilampi Pieni Pirttilampi Pieni Hepolampi Silmä Ko tajo ki Valkealampi Iso Hepolampi Mallatlampi Raiskinhauta Kuikkalampi Iso Sääkspää Pirttilampi Särkilampi Heinälampi Erälampi Pieni Sääkspää Kallinlampi Pärelammit Pieni-Musta Kangaslampi Pieni Hoikanlampi Paskolampi Pihlajalammit Iso-Musta Lannevesi Iso Hoikanlampi Rillut Kotalampi SUUNNITTELUALUEESEEN KUULUVAT VESISTÖT Liite 1 MK: 1: Hanhilampi Pieni Palsanlampi Iso Palsanlampi Kunnan raja Osa-alueen raja Suunnittelualueeseen kuuluva vesistö Pieni Pohjoislampi Kivilampi Jämsänlampi Suunnittelualueeseen kuuluva ranta-alue Ilveslampi Iso Pohjoislampi Iso jok i Vesistön nimi

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7 PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIA RN:o 2:7 Kukkia KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukkiasaaren ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot