Yhdistystaustaisesta seurakunnasta Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistystaustaisesta seurakunnasta Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi"

Transkriptio

1 Yhdistystaustaisesta seurakunnasta Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi Suomen Helluntaikirkon ohjeistoja 2011

2 Sisällys 1. Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan ja toiminta siirretään sille 1.1. Yleistä 1.2. Päätöksenteko nykyisen seurakunnan toimielimissä 1.3. Helluntaikirkon jäsenseurakunnan perustamiskokous 1.4. Hakemus Helluntaikirkon hallitukselle 1.5. Jäsenten liittyminen seurakuntaan 1.6. Toiminnan siirtäminen 1.7. Talouden siirtäminen 1.8. Yhdistyksen toiminta rekisteröitymisen jälkeen 2. Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan mutta toiminta siirretään sille vasta myöhemmin 2.1. Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan 2.2. Toiminta jatkuu entisessä muodossaan 2.3. Jäsenten liittyminen Helluntaikirkon jäsenseurakuntaan 3. Muutosprosessissa huomattavia tärkeitä periaatteita 3.1. Kaikille jäsenille mahdollisimman tasavertaiset oikeudet 3.2. Paikallisen seurakunnan eheys turvattava 4. Velvoitteet jäsenrekisterin pitämisestä 4.1. Uskontokunnasta eroaminen ja erottaminen 4.2. Liittyminen seurakunnan jäseneksi 4.3. Siirtyminen seurakuntaan toisesta uskontokunnasta 4.4. Lapsia koskevat ilmoitukset 4.5. Vastasyntyneen lapsen ilmoittaminen 4.6. Vihkimisestä ilmoittaminen 4.7. Seurakuntatiedot väestörekisterissä 4.8. Muutostietojen saaminen väestötietojärjestelmästä Suomen Helluntaikirkko

3 Yhdistystaustaisesta seurakunnasta Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi Seurakunta on ensisijaisesti hengellinen yhteisö. Seurakunnan hallintomallin muutos ei saa haitata seurakunnan hengellistä toimintaa. Yhdistysorganisaation tilalle on mahdollista valita yhdyskuntaorganisaatio, mikä maamme lainsäädännössä sopii paremmin seurakunnallisen toiminnan juridiseksi ympäristöksi. Tämä ohjeisto sisältää muutamia käytännön näkökohtia kahdesta erilaisesta siirtymämallista. Ensimmäinen vaihtoehto selvittää, mitä tapahtuu, kun Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan ja yhdistyksen (seurakunnan) toiminta muutetaan sen mukaiseksi. Toisessa vaihtoehdossa esitetään mahdollisuus, että Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan, mutta toiminta jatkuu edelleen yhdistystaustaisena seurakuntana, kunnes Helluntaikirkon jäsenseurakunta on saanut riittävästi jäseniä ja yhdistystaustainen seurakunta on valmis toiminnan siirtämiseen sille. 1. Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan ja toiminta siirretään sille 1.1 Yleistä Seurakunnan rekisteröityminen Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi on monivaiheinen prosessi. Muutos edellyttää toimenpiteitä nykyisen yhdistystaustaisen seurakunnan eri toimielimiltä ja myös yksittäisiltä seurakunnan jäseniltä. Muutoksen toteutus on syytä suunnitella huolellisesti, jotta seurakunta voi säilyttää yhtenäisyytensä ja välttää muutokseen mahdollisesti liittyvät riskit. Tässä käsitellään vaiheittain yh-

4 distystaustaisen seurakunnan muuttamista Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi ja toiminnan siirtämistä sen nimiin. 1.2 Päätöksenteko nykyisen seurakunnan toimielimissä Yhdistystaustaisen helluntaiseurakunnan päätöksentekoelimiä ovat seurakunnan vanhimmisto ja seurakunnankokous sekä yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen kokous. Nämä kaikki toimielimet on syytä kytkeä päätöksentekoon mukaan. Uskonnonvapauslain mukainen yhdyskunnan jäsenseurakunta on juridisessa mielessä uusi yhteisö, Sen perustamiseen riittää pelkkä perustamiskokouksen pitäminen, mutta nykyisen seurakunnan päätöksentekoelinten mukanaolo on tärkeää, jotta toiminnan ja varojen siirto yhdistystaustaiselta seurakunnalta Helluntaikirkon jäsenseurakunnalle onnistuisi sujuvasti. Käsittely käynnistyy luontevimmin vanhimmiston päätöksellä. Jos vanhimmisto päättää käynnistää muutosprosessin seurakunnassa, asia viedään muihin päättäviin elimiin käsiteltäväksi ja esitetään seurakunnan jäsenille. Vanhimmiston tehtävänä on suunnitella muutosprosessin kulku, tiedottaminen seurakunnan jäsenille ja muutoksen vaatimat toimenpiteet. Muutos on syytä käsitellä seurakunnankokouksessa. Asiassa voidaan edetä, jos seurakunnankokous päättää vanhimmiston esityksestä, että Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan ja toiminta siirretään sille. Yhdistyksen (rukoushuoneyhdistys/seurakuntayhdistys) hallituksen tehtävänä on huolehtia toimintapuitteiden, taloudellisten asioiden, omaisuuden ja vastaavien asioiden siirtämisestä Helluntaikirkon jäsenseurakunnalle. Vanhimmiston ja hallituksen keskinäinen tehtävien jako on toteutettu eri tavoin eri seurakunnissa. On suositeltavaa pitää vanhimmiston ja hallituksen yhteinen kokous, jotta tiedon välitys ja yhteinen käsitys asioista turvataan. Yhdistyksen kokouksen asiana on päättää lähinnä omaisuuden siirtämisestä. Kokous päättää, että yhdistyksen omaisuus ja toiminta siirretään Helluntaikirkon jäsenseurakunnalle ja hallitus valtuutetaan tekemään siirtämistä koskevat toimenpiteet. Päätös voidaan tehdä joko heti prosessin alkuvaiheessa tai sitten tehdä silloin vain periaatepäätös

5 muutosprosessiin lähtemisestä ja tehdä varsinainen siirtopäätös seurakunnan perustamiskokouksen jälkeen ja seurakunnan tultua hyväksytyksi Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi. Saattaa olla perusteltua pitää seurakunnankokous ja yhdistyksen kokous yhdistettynä yhdeksi kokoukseksi (riippuen seurakunnan käytännöistä). Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta tulee tehtäväksi vasta myöhemmin, kun siirto on käytännössä loppuun hoidettu. Toimielinten kokouksia koskevat normaalit enemmistösäännökset. Muut asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mutta jos yhdistyksen kokouksessa päätös koskee sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista, yhdistyslain asettamana enemmistövaatimuksena on kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistysten säännöissä saattaa olla tästä poikkeavia enemmistösäännöksiä, joita luonnollisesti noudatetaan. Kun muutos merkitsee yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista seurakunnalle ja myöhemmin vielä yhdistyksen purkamista, tulee kolme neljäsosan enemmistösäännös käytännössä useimmiten noudatettavaksi. Tämän varsinaisen enemmistövaatimuksen lisäksi on syytä ottaa huomioon seurakunnan yhtenäisyyden varmistaminen, joka edellyttää, että muutokseen ei ryhdytä kovin vähäisen enemmistön voimin eikä seurakuntaa altisteta hajoamisvaaralle. Yhtenäisyyskysymykseen vaikuttavat luonnollisesti muutkin tekijät seurakunnassa kuin numerollinen enemmistösuhde Helluntaikirkon jäsenseurakunnan perustamiskokous Varsinainen seurakunnan perustamispäätös tehdään perustamiskokouksessa. Sitä koskee yhdyskuntajärjestyksen 16. Kokouksen koolle kutsumiselle ei ole asetettu muotovaatimuksia mutta periaatteena on mahdollisimman hyvä etukäteistiedottaminen kokouksesta seurakunnan jäsenille. Perustamiskokouksessa laaditaan perustamiskirja, jonka allekirjoittaa vähintään 10 henkilöä. Perustamiskirjan malli löytyy Helluntaikirkon kotisivuilta. Perustamiskokouksessa valitaan Helluntaikirkon jäsenseurakunnan vanhimmiston jäsenet. He voivat olla samoja henkilöitä, jotka toimivat vanhimmistossa yhdistystaustaisessa seurakunnassa, mutta välttämätöntä se ei ole.

6 1.4. Hakemus Helluntaikirkon hallitukselle Seurakunta hakee perustamiskokouksen jälkeen yhdyskunnan jäsenyyttä tekemällä siitä kirjallisen esityksen Helluntaikirkon hallitukselle yhdyskuntajärjestyksen 17 :n mukaisella tavalla. Hakemuksen tekee käytännössä perustamiskokouksen valitsema seurakunnan vanhimmisto. Hakemukseen on liitettävä jäljennös perustamiskirjasta ja ilmoitus vanhimmiston jäsenistä. Vanhimmiston jäsenet ilmenevät yleensä perustamiskokouksen pöytäkirjasta. Helluntaikirkon hallitus voi vaatia seurakunnalta myös muuta selvitystä. Lienee luontevaa, että asiakirjoihin liitetään yhdistystaustaisen seurakunnan toimielinten pöytäkirjat, joista ilmenee, että asia on niissä käsitelty ja muutoksella on riittävä kannatus jäsenistössä ja vastuuelimissä Jäsenten liittyminen seurakuntaan Yhdistystaustaisen seurakunnan jäsenet eivät siirry Helluntaikirkon jäsenseurakunnan jäseniksi seurakunnan toimielinten päätöksillä vaan jokaisen on itse tehtävä päätös jäseneksi liittymisestään. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on sisällytettävä teksti, jossa jäsenyyttä hakeva vakuuttaa, että hän ei ole muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Jäsen ei voi kuulua samanaikaisesti ev.lut. kirkkoon ja Helluntaikirkkoon. Liittyminen toiseen seurakuntaan merkitsee eroa automaattisesti entisestä kirkosta tai yhdyskunnasta. Muista yhdyskunnista (esim. Vapaakirkko) ero on hoidettava erikseen joko seurakunnassa tai maistraatissa. Alaikäinen (=alle 18-vuotias) lapsi seuraa pääsääntöisesti vanhempiaan näiden liittyessä yhdyskuntaan, 15 vuotta täyttänyt kuitenkin vain omalla suostumuksellaan. Alaikäiset lapset merkitään ainoastaan seurakunnan alaikäisten rekisteriin, elleivät he itse liity varsinaisiksi jäseniksi. Jos vanhemmat kuuluvat eri uskontokuntiin, lapsi seuraa pääsääntöisesti äitiä (tai sitä vanhemmista, jonka kasvatettavana lapsi on). Tästä ks. tarkemmin uskonnonvapauslaki 6-7.

7 Jos alle 18-vuotias haluaa liittyä seurakuntaan erikseen vanhemmistaan, hänen on saatava liittymiseensä ja eroamiseensa huoltajan suostumus. Alle 15-vuotias ei voi liittyä seurakuntaan erikseen ilman vanhempiaan Toiminnan siirtäminen Seurakunnan perustaminen tulee voimaan, kun Helluntaikirkon hallitus on hyväksynyt liittymisen. Sen jälkeen seurakunnan toiminta siirretään yhdistyksen alaisuudesta Helluntaikirkon jäsenseurakunnan toiminnaksi. Päätöksen toiminnan ja varojen siirtämisestä tekee yhdistyksen kokous siten kuin edellä kohdassa 1.2 on kuvattu. Käytännössä seurakunnallinen toiminta jatkuu samoin kuin aikaisemminkin. Muutos merkitsee sitä, että oikeudellinen vastuu tilaisuuksista on Helluntaikirkon jäsenseurakunnalla ja sen vanhimmistolla ja tarvittava viranomaisasiointi hoidetaan seurakunnan eikä enää yhdistyksen nimissä. Myös toiminnan tulot (uhritulot ym.) ovat tämän jälkeen seurakunnan tuloja Talouden siirtäminen Omaisuus, rahaliikenne ja kirjanpito siirretään kokonaan yhdistykseltä perustetulle seurakunnalle. Yhdistys luovuttaa kiinteistöt ja muun omaisuutensa seurakunnalle. Tämä voi tapahtua kauppana tai lahjoituksena. Tässä on otettava huomioon yhdistyslain määräämä enemmistövaatimus, jonka mukaan yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttaminen edellyttää yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan äänten enemmistöä (ellei päätös ole yksimielinen). Velkavastuiden siirtymisestä on sovittava velkojien kanssa. Erilaiset oikeudet, liittymät ja sopimukset on siirrettävä seurakunnan nimiin. Yhdistyksen ja uuden seurakunnan kirjanpito on pidettävä erillään toisistaan. Helluntaikirkon jäsenseurakunnan kirjanpito aloitetaan alusta, kun seurakunnalle alkaa tulla varoja (joko toiminnan tuloksena tai yhdistyksen luovuttamana). Yhdistyksen kirjanpito ja tilit pidetään edelleen niin kauan kuin yhdistyksellä on varoja. Jokaisen tilitapahtuman kohdalla on pidettävä selvyys siitä, kumman yhteisön tapahtumasta on kysymys.

8 1.8. Yhdistyksen toiminta rekisteröitymisen jälkeen Useimmissa seurakunnissa toiminnan ja talouden siirto vie aikaa niin, että yhdistys on olemassa vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun rekisteröinti on tapahtunut. Yhdistyksen jäsenet pysyvät edelleen sen jäseninä Helluntaikirkon jäsenseurakuntaan liittymisensä jälkeenkin, elleivät he erikseen eroa siitä. On tärkeää, että Helluntaikirkon jäsenseurakunnan jäsenet pysyvät edelleen yhdistyksen jäseninä, että he olisivat äänioikeutettuja, kun yhdistys tekee päätöksen toiminnan ja omaisuuden siirtämisestä seurakunnalle. Yhdistyksen ja sen hallituksen toiminnallinen merkitys vähenee sitä mukaa kun siirto saadaan toteutettua. Kuitenkin yhdistyksen hallitus on pidettävä toimintakykyisenä niin kauan kuin sitä tarvitaan, ja yhdistyksen vuosikokoukset on pidettävä yhdistyksen lakkauttamiseen saakka. On suositeltavaa, että yhdistyksen hallitukseen valitaan seurakunnan vanhimmiston jäseniä, jotta siirron toteutus ja tiedonkulku toimisivat hyvin. Yhdistyksen lakkauttaminen tapahtuu aikanaan siirron tultua loppuun hoidetuksi. Lakkauttamisessa menetellään yhdistyksen sääntöjen mukaisella tavalla. Joissakin tapauksissa saattaa olla mahdollista, että sääntöjä joudutaan vielä muuttamaan ennen purkamista, jos varojen siirto purkautuessa seurakunnalle ei ole muutoin mahdollista. Erikseen on varauduttava siihen, että yhdistykselle on mahdollisesti saatettu tehdä testamentteja tai saattaa tulla muita suorituksia, jotka toteutuvat vasta pitkänkin ajan päästä. Asia on selvitettävä lakkauttamisen yhteydessä, jotta suoritukset ohjautuvat oikein. Helluntaikirkon kotisivuilta löytyvät Luonnos seurakunnan perustamiskirjaksi Luonnos seurakunnan perustamiskokouksen pöytäkirjaksi Hakemuslomake seurakunnan jäseneksi

9 2. Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan mutta toiminta siirretään sille vasta myöhemmin Tässä mallissa Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan, mutta toiminnan siirtyminen sille tapahtuu vasta myöhemmin Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan muodollisesti ja matalalla profiililla. Seurakunnassa voidaan sopia menettelystä, että esimerkiksi sen vanhimmisto muodostaa keskuudessaan Suomen Helluntaikirkon sääntöjen edellyttämän yhdyskuntaseurakunnan, joka hakee Suomen Helluntaikirkon jäsenyyttä. Sen jälkeen jokainen seurakunnan jäsen voi halutessaan ilmoittautua Helluntaikirkon jäsenseurakunnan jäseneksi. Tällöin hänet merkitään väestörekisteriin Helluntaikirkon jäseneksi. Helluntaikirkon jäsenseurakunta ei alkuvaiheessa toteuta muita toimintoja kuin lain ja yhdyskuntajärjestyksen vaatimat muodolliset vähimmäistoiminnot (vuosikokoukset ja jäsenistölle kuuluvat palvelut). Käytännössä se on siis seurakunnan tarjoama palvelumuoto niille seurakuntalaisille, jotka haluavat päästä Suomen Helluntaikirkon jäsenyyteen Toiminta jatkuu entisessä muodossaan Seurakunnalle on syytä selvittää, että sen toiminta jatkuu Helluntaikirkon jäsenseurakunnan muodollisesta perustamisesta huolimatta täysin entisessä muodossaan. Toiminnan muuttamisesta Helluntaikirkon jäsenseurakunnan toiminnaksi tehdään erillinen päätös vasta sitten, kun yhdistystaustainen seurakunta on siihen valmis Jäsenten liittyminen Helluntaikirkon jäsenseurakuntaan Seurakuntalaisille suositellaan liittymistä Helluntaikirkon jäsenseurakuntaan. Jokaisen seurakuntalaisen omaa valinnan vapautta kunnioitetaan.

10 Kun seurakunnan tilanne on kypsä toiminnan siirtämiselle, voidaan vanhimmistossa ja hallituksessa ottaa käsiteltäväksi mahdollisuus siirtää koko toiminta (omaisuus, varainhankinta ja työsuhteet) kokonaan yhdyskuntaseurakunnan nimiin. Päätöksen tekemisessä menetellään, kuten edellä ensimmäisessä vaihtoehtomallissa on kerrottu. 3. Muutosprosessissa huomattavia tärkeitä periaatteita 3.1. Kaikille jäsenille mahdollisimman tasavertaiset oikeudet Siirrettäessä toiminta Helluntaikirkon jäsenseurakunnan nimiin, on samalla turvattava niiden asema, jotka ovat seurakunnan jäseniä, mutta eivät halua liittyä yhdyskuntaseurakuntaan. Heille taataan edelleen täysi seurakunnan jäsenyys, mahdollisuus hengellisten palvelutehtävien hoitoon ja kaikki ne oikeudet, jotka uskonnonvapauslain, Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen ja yhdyskuntaseurakunnan johtosäännön mukaan ovat mahdollisia. Periaatteena pidetään, että heillä on mahdollisimman tasavertaiset oikeudet yhdyskuntaseurakuntaan kuuluvien kanssa. Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen mukaan äänioikeus seurakunnan virallisessa kokouksessa tai valinta yhdyskuntaseurakunnan vanhimmiston jäseneksi ei kuitenkaan ole mahdollista ilman jäseneksi liittymistä Paikallisen seurakunnan eheys turvattava Kaikissa vaiheissa on pyrittävä vilpittömästi ja toinen toistaan kunnioittaen ratkaisuihin, jotka rakentavat Jumalan valtakuntaa ja edistävät paikallisen seurakunnan eheyttä ja hengellistä hyvinvointia. 4. Velvoitteet jäsenrekisterin pitämisestä Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan on pidettävä jäsenistään rekisteriä. Tieto henkilön kuulumisesta uskontokuntaan talletetaan myös väestötietojärjestelmään.

11 Jokainen Helluntaikirkon jäsenseurakunta hoitaa oman jäsenrekisterinsä sekä lain edellyttämät ilmoitukset maistraattiin. Ilmoitettava on jäsenen liittymisestä ja eroamisesta, vihkimisestä, lapsen syntymästä ja lapsen mahdollisesta merkitsemisestä Helluntaikirkkoon. Kussakin tapauksessa käytettävien lomakkeiden täyttämisestä on annettu asianmukaiset ohjeet Uskontokunnasta eroaminen ja erottaminen Eroavan on itse tehtävä eroamisilmoitus (kaavake VRK 1.70a). Sen voi tehdä a) sen uskontokunnan edustajalle, josta henkilö eroaa tai b) maistraatille. Kun eroamisilmoitus tehdään seurakunnassa, seurakunta lähettää sen kopion maistraattiin. Maistraatti tallentaa tiedon väestötietojärjestelmään. Eroamisilmoituksen täyttää pääsääntöisesti eroava itse. Eroamisilmoitus voidaan tehdä suoraan sille maistraatille, jonka alueella henkilöllä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Samalla maistraatti lähettää eroamisilmoituksen kopion sille seurakunnalle, mistä ero on tapahtunut. Eroilmoitus voidaan tehdä myös muulle maistraatille, jolloin sen vastaanottanut maistraatti lähettää ilmoituksen edelleen henkilön kotikunnan maistraatille. Asian jatko on edellisen kaltainen. Kun seurakunta erottaa jäsenensä, siitä annetaan ilmoitus maistraatille samoin kuin eroamisesta. Seurakunnan on tehtävä lomakkeelle merkintä, että kyseessä on erottaminen. Tämä tieto on varmennettava seurakunnan nimenkirjoittajan allekirjoituksella ja leimalla Liittyminen seurakunnan jäseneksi Seurakunnan on ilmoitettava väestötietojärjestelmään henkilön liittymisestä välittömästi sen jälkeen, kun henkilö on otettu seurakunnan jäseneksi (kaavake VRK 1.71a).

12 Liittymisilmoituskaavakkeeseen täytetään liittyvän tiedot ja jäseneksi liittyvä allekirjoittaa itse liittymistahdonilmaisunsa. Samalla hänen on annettava vakuutus siitä, että hän ei ole minkään uskonnonvapauslaissa tarkoitetun uskontokunnan jäsen. Seurakunnan edustaja päivää ja allekirjoittaa liittymisilmoituksen ja toimittaa sen kopion maistraattiin. Maistraatti tallentaa tiedon väestötietojärjestelmään Siirtyminen seurakuntaan toisesta uskontokunnasta Tämä on kerrottu kohdassa Lapsia koskevat ilmoitukset Eroamisilmoitukseen ja liittymisilmoitukseen on myös merkittävä tiedot mahdollisista alle 15-vuotiaista lapsista, jotka uskonnonvapauslain mukaan seuraavat äitiä tai mikäli vanhemmat ovat tehneet erillisen sopimuksen, isäänsä. Samoin merkitään ne vuotiaat lapset, jotka ovat antaneet eroamiselle tai liittymiselle henkilökohtaisen suostumuksensa. Jos lapsen uskontokunta ei ole sama kuin äidin, tulee lomakkeen liitteenä olla uskonnonvapauslain 6 :ssä tarkoitettu sopimus siitä, että lapsi seuraa isäänsä. On huomattava, että vuotiaiden lasten on annettava henkilökohtainen suostumuksensa siitä, että he seuraavat äitiä tämän erotessa tai muuttaessa uskontokuntaa Vastasyntyneen lapsen ilmoittaminen Vastasyntyneen lapsen liittymisestä uskontokuntaan on aina tehtävä ilmoitus väestötietojärjestelmään. Se tehdään lapsen vanhemmille toimitetulla L-lomakkeella (lomake VRK 1.12) Huomattakoon, että Helluntaikirkon jäsenseurakunnan varsinaiseksi jäseneksi tullaan vasta uskoontulon ja kasteen jälkeen. Alaikäinen lapsi voidaan merkitä seurakunnan rekisteriin ja ilmoittaa väestötietojärjestelmään Helluntaikirkkoon kuuluvaksi.

13 4.6. Vihkimisestä ilmoittaminen Vihkimisoikeuslain mukaan vihkimisoikeus voidaan myöntää uskonnollisen yhdyskunnan hakemuksesta sen jäsenelle. Vihkimisoikeudesta ja vihkimisestä on annettu SHK:n ohje (Ohjeita avioliittoon vihkijöille, 2009). Vihkimisestä tulee antaa ilmoitus avioliittolain ja avioliittoasetuksen säännöksiä noudattaen. Vihkijän on ilmoitettava vihkimisestä lähettämällä vihkijän täyttämä alkuperäinen vihkimisilmoituslomake (VRK 0.46) maistraatille. Vihkimisilmoituslomake on lähetettävä sille maistraatille, jonka alueella vaimolla on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Jos vaimolla ei ole Suomessa kotikuntaa, ilmoitus lähetetään miehen kotikunnan maistraatille. Jos sekä vaimo että mies ovat ulkomaalaisia, ilmoitus lähetetään sille maistraatille, joka on tutkinut avioliiton esteet Seurakuntatiedot väestörekisterissä Suurin osa rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista on luopunut seurakuntatiedon ylläpitämisestä väestötietojärjestelmässä. Tällöin henkilön osalta merkitään vain tieto siitä uskontokunnasta, mihin hän kuuluu. Tällöin ei tarvitse tehdä maistraatille ilmoituksia siitä, kun jäsen siirtyy uskontokunnan seurakunnasta toiseen. Helluntaikirkko ei ole ainakaan vielä päättänyt ryhtyä ylläpitämään väestörekisterissä jäsentensä seurakuntatietoa. Jos siihen ryhdytään, on seurakunnan tehtävä ilmoitus maistraattiin aina, kun jäsen siirtyy yhdyskunnan sisällä seurakunnasta toiseen Muutostietojen saaminen väestötietojärjestelmästä Seurakunta voi halutessaan ja tarvitessaan päivittää jäsentensä muuttuneita henkilötietoja väestörekisteristä ottamalla yhteyden Väestörekisterikeskukseen.

TIETOPAKETTI HELLUNTAISEURAKUNTIEN REKISTERÖITYMISESTÄ USKONNOLLISEN YHDYSKUNNAN SEURAKUNNIKSI

TIETOPAKETTI HELLUNTAISEURAKUNTIEN REKISTERÖITYMISESTÄ USKONNOLLISEN YHDYSKUNNAN SEURAKUNNIKSI TIETOPAKETTI HELLUNTAISEURAKUNTIEN REKISTERÖITYMISESTÄ USKONNOLLISEN YHDYSKUNNAN SEURAKUNNIKSI SUOMEN HELLUNTAIKIRKON HALLITUS Tekstissä Pentti Erkkilä:... -kommentit on tarkoitettu selventämään lukijalle,

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi 1 Lähde: oikeusministerio.fi-verkkosivu, 7/2017 Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Tässä esitteessä kerrotaan, millä tavalla sukunimi voi muuttua avioliiton solmimisen yhteydessä. Esitteessä kerrotaan

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

kaupunki ja se kuuluu jäsenenä Mediaunioni MDU r.y. toimihenkilöt Mediaunionin, sekä näiden sääntöjen mukaiseen

kaupunki ja se kuuluu jäsenenä Mediaunioni MDU r.y. toimihenkilöt Mediaunionin, sekä näiden sääntöjen mukaiseen ITÄ-UUDENMAAN FAKTORIT RY 1 (8 ITÄ-UUDENMAAN FAKTORIT RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Itä-Uudenmaan Faktorit r.y ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki ja se kuuluu jäsenenä Mediaunioni

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT

O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT 20150531_Toimintasäännöt.doc SIVU 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Seuran jäsenet... 3 4 Jäsenvelvollisuudet... 3

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys(,

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Helsinki Outsiders ry:n säännöt

Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsinki Outsiders Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu toukokuun 28. päivänä vuonna 2011 ja siitä käytetään

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Akavan Yleinen Ryhmä ry:n säännöt

Akavan Yleinen Ryhmä ry:n säännöt 1/5 Akavan Yleinen Ryhmä ry:n säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Akavan Yleinen Ryhmä ry. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on AYR. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt Yhdistysrekisterinumero 138.725 Sääntömuutos rek. 17.5.2017 Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt 2(6) Nimi: Myllyhoitoyhdistys ry Kotipaikka: Helsinki Osoite: Oksasenkatu 10

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 07.07.2007 Sulkavalla 2 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sep-alus East-Vantaa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi

Yhdistyksen jäsenyys. www.pohjois-savonkylat.fi Jäsenyys ja jäsenet Yhdistyksen jäsenyys Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö (katsokaa säännöt) Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen Osakunta 1 (5) 22.09.05

Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen Osakunta 1 (5) 22.09.05 1 (5) 22.09.05 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on: Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen osakunta Viralliset nimilyhenteet ovat: EPOK, Epok Yhdistyksen kotipaikka on: Jyväskylä 2. Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 2.12.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Pirkanmaan piiriyhdistys, ruotsiksi Piratpartiets

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ )

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ ) Tämä kerho-ohjesääntö ohjaa kerhojen toimintaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa. Myöhemmin näissä säännöissä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan viitataan sanalla ylioppilaskunta. KERHO-OHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot