Yhdistystaustaisesta seurakunnasta Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistystaustaisesta seurakunnasta Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi"

Transkriptio

1 Yhdistystaustaisesta seurakunnasta Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi Suomen Helluntaikirkon ohjeistoja 2011

2 Sisällys 1. Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan ja toiminta siirretään sille 1.1. Yleistä 1.2. Päätöksenteko nykyisen seurakunnan toimielimissä 1.3. Helluntaikirkon jäsenseurakunnan perustamiskokous 1.4. Hakemus Helluntaikirkon hallitukselle 1.5. Jäsenten liittyminen seurakuntaan 1.6. Toiminnan siirtäminen 1.7. Talouden siirtäminen 1.8. Yhdistyksen toiminta rekisteröitymisen jälkeen 2. Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan mutta toiminta siirretään sille vasta myöhemmin 2.1. Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan 2.2. Toiminta jatkuu entisessä muodossaan 2.3. Jäsenten liittyminen Helluntaikirkon jäsenseurakuntaan 3. Muutosprosessissa huomattavia tärkeitä periaatteita 3.1. Kaikille jäsenille mahdollisimman tasavertaiset oikeudet 3.2. Paikallisen seurakunnan eheys turvattava 4. Velvoitteet jäsenrekisterin pitämisestä 4.1. Uskontokunnasta eroaminen ja erottaminen 4.2. Liittyminen seurakunnan jäseneksi 4.3. Siirtyminen seurakuntaan toisesta uskontokunnasta 4.4. Lapsia koskevat ilmoitukset 4.5. Vastasyntyneen lapsen ilmoittaminen 4.6. Vihkimisestä ilmoittaminen 4.7. Seurakuntatiedot väestörekisterissä 4.8. Muutostietojen saaminen väestötietojärjestelmästä Suomen Helluntaikirkko

3 Yhdistystaustaisesta seurakunnasta Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi Seurakunta on ensisijaisesti hengellinen yhteisö. Seurakunnan hallintomallin muutos ei saa haitata seurakunnan hengellistä toimintaa. Yhdistysorganisaation tilalle on mahdollista valita yhdyskuntaorganisaatio, mikä maamme lainsäädännössä sopii paremmin seurakunnallisen toiminnan juridiseksi ympäristöksi. Tämä ohjeisto sisältää muutamia käytännön näkökohtia kahdesta erilaisesta siirtymämallista. Ensimmäinen vaihtoehto selvittää, mitä tapahtuu, kun Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan ja yhdistyksen (seurakunnan) toiminta muutetaan sen mukaiseksi. Toisessa vaihtoehdossa esitetään mahdollisuus, että Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan, mutta toiminta jatkuu edelleen yhdistystaustaisena seurakuntana, kunnes Helluntaikirkon jäsenseurakunta on saanut riittävästi jäseniä ja yhdistystaustainen seurakunta on valmis toiminnan siirtämiseen sille. 1. Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan ja toiminta siirretään sille 1.1 Yleistä Seurakunnan rekisteröityminen Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi on monivaiheinen prosessi. Muutos edellyttää toimenpiteitä nykyisen yhdistystaustaisen seurakunnan eri toimielimiltä ja myös yksittäisiltä seurakunnan jäseniltä. Muutoksen toteutus on syytä suunnitella huolellisesti, jotta seurakunta voi säilyttää yhtenäisyytensä ja välttää muutokseen mahdollisesti liittyvät riskit. Tässä käsitellään vaiheittain yh-

4 distystaustaisen seurakunnan muuttamista Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi ja toiminnan siirtämistä sen nimiin. 1.2 Päätöksenteko nykyisen seurakunnan toimielimissä Yhdistystaustaisen helluntaiseurakunnan päätöksentekoelimiä ovat seurakunnan vanhimmisto ja seurakunnankokous sekä yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen kokous. Nämä kaikki toimielimet on syytä kytkeä päätöksentekoon mukaan. Uskonnonvapauslain mukainen yhdyskunnan jäsenseurakunta on juridisessa mielessä uusi yhteisö, Sen perustamiseen riittää pelkkä perustamiskokouksen pitäminen, mutta nykyisen seurakunnan päätöksentekoelinten mukanaolo on tärkeää, jotta toiminnan ja varojen siirto yhdistystaustaiselta seurakunnalta Helluntaikirkon jäsenseurakunnalle onnistuisi sujuvasti. Käsittely käynnistyy luontevimmin vanhimmiston päätöksellä. Jos vanhimmisto päättää käynnistää muutosprosessin seurakunnassa, asia viedään muihin päättäviin elimiin käsiteltäväksi ja esitetään seurakunnan jäsenille. Vanhimmiston tehtävänä on suunnitella muutosprosessin kulku, tiedottaminen seurakunnan jäsenille ja muutoksen vaatimat toimenpiteet. Muutos on syytä käsitellä seurakunnankokouksessa. Asiassa voidaan edetä, jos seurakunnankokous päättää vanhimmiston esityksestä, että Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan ja toiminta siirretään sille. Yhdistyksen (rukoushuoneyhdistys/seurakuntayhdistys) hallituksen tehtävänä on huolehtia toimintapuitteiden, taloudellisten asioiden, omaisuuden ja vastaavien asioiden siirtämisestä Helluntaikirkon jäsenseurakunnalle. Vanhimmiston ja hallituksen keskinäinen tehtävien jako on toteutettu eri tavoin eri seurakunnissa. On suositeltavaa pitää vanhimmiston ja hallituksen yhteinen kokous, jotta tiedon välitys ja yhteinen käsitys asioista turvataan. Yhdistyksen kokouksen asiana on päättää lähinnä omaisuuden siirtämisestä. Kokous päättää, että yhdistyksen omaisuus ja toiminta siirretään Helluntaikirkon jäsenseurakunnalle ja hallitus valtuutetaan tekemään siirtämistä koskevat toimenpiteet. Päätös voidaan tehdä joko heti prosessin alkuvaiheessa tai sitten tehdä silloin vain periaatepäätös

5 muutosprosessiin lähtemisestä ja tehdä varsinainen siirtopäätös seurakunnan perustamiskokouksen jälkeen ja seurakunnan tultua hyväksytyksi Helluntaikirkon jäsenseurakunnaksi. Saattaa olla perusteltua pitää seurakunnankokous ja yhdistyksen kokous yhdistettynä yhdeksi kokoukseksi (riippuen seurakunnan käytännöistä). Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta tulee tehtäväksi vasta myöhemmin, kun siirto on käytännössä loppuun hoidettu. Toimielinten kokouksia koskevat normaalit enemmistösäännökset. Muut asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mutta jos yhdistyksen kokouksessa päätös koskee sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista, yhdistyslain asettamana enemmistövaatimuksena on kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistysten säännöissä saattaa olla tästä poikkeavia enemmistösäännöksiä, joita luonnollisesti noudatetaan. Kun muutos merkitsee yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista seurakunnalle ja myöhemmin vielä yhdistyksen purkamista, tulee kolme neljäsosan enemmistösäännös käytännössä useimmiten noudatettavaksi. Tämän varsinaisen enemmistövaatimuksen lisäksi on syytä ottaa huomioon seurakunnan yhtenäisyyden varmistaminen, joka edellyttää, että muutokseen ei ryhdytä kovin vähäisen enemmistön voimin eikä seurakuntaa altisteta hajoamisvaaralle. Yhtenäisyyskysymykseen vaikuttavat luonnollisesti muutkin tekijät seurakunnassa kuin numerollinen enemmistösuhde Helluntaikirkon jäsenseurakunnan perustamiskokous Varsinainen seurakunnan perustamispäätös tehdään perustamiskokouksessa. Sitä koskee yhdyskuntajärjestyksen 16. Kokouksen koolle kutsumiselle ei ole asetettu muotovaatimuksia mutta periaatteena on mahdollisimman hyvä etukäteistiedottaminen kokouksesta seurakunnan jäsenille. Perustamiskokouksessa laaditaan perustamiskirja, jonka allekirjoittaa vähintään 10 henkilöä. Perustamiskirjan malli löytyy Helluntaikirkon kotisivuilta. Perustamiskokouksessa valitaan Helluntaikirkon jäsenseurakunnan vanhimmiston jäsenet. He voivat olla samoja henkilöitä, jotka toimivat vanhimmistossa yhdistystaustaisessa seurakunnassa, mutta välttämätöntä se ei ole.

6 1.4. Hakemus Helluntaikirkon hallitukselle Seurakunta hakee perustamiskokouksen jälkeen yhdyskunnan jäsenyyttä tekemällä siitä kirjallisen esityksen Helluntaikirkon hallitukselle yhdyskuntajärjestyksen 17 :n mukaisella tavalla. Hakemuksen tekee käytännössä perustamiskokouksen valitsema seurakunnan vanhimmisto. Hakemukseen on liitettävä jäljennös perustamiskirjasta ja ilmoitus vanhimmiston jäsenistä. Vanhimmiston jäsenet ilmenevät yleensä perustamiskokouksen pöytäkirjasta. Helluntaikirkon hallitus voi vaatia seurakunnalta myös muuta selvitystä. Lienee luontevaa, että asiakirjoihin liitetään yhdistystaustaisen seurakunnan toimielinten pöytäkirjat, joista ilmenee, että asia on niissä käsitelty ja muutoksella on riittävä kannatus jäsenistössä ja vastuuelimissä Jäsenten liittyminen seurakuntaan Yhdistystaustaisen seurakunnan jäsenet eivät siirry Helluntaikirkon jäsenseurakunnan jäseniksi seurakunnan toimielinten päätöksillä vaan jokaisen on itse tehtävä päätös jäseneksi liittymisestään. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on sisällytettävä teksti, jossa jäsenyyttä hakeva vakuuttaa, että hän ei ole muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Jäsen ei voi kuulua samanaikaisesti ev.lut. kirkkoon ja Helluntaikirkkoon. Liittyminen toiseen seurakuntaan merkitsee eroa automaattisesti entisestä kirkosta tai yhdyskunnasta. Muista yhdyskunnista (esim. Vapaakirkko) ero on hoidettava erikseen joko seurakunnassa tai maistraatissa. Alaikäinen (=alle 18-vuotias) lapsi seuraa pääsääntöisesti vanhempiaan näiden liittyessä yhdyskuntaan, 15 vuotta täyttänyt kuitenkin vain omalla suostumuksellaan. Alaikäiset lapset merkitään ainoastaan seurakunnan alaikäisten rekisteriin, elleivät he itse liity varsinaisiksi jäseniksi. Jos vanhemmat kuuluvat eri uskontokuntiin, lapsi seuraa pääsääntöisesti äitiä (tai sitä vanhemmista, jonka kasvatettavana lapsi on). Tästä ks. tarkemmin uskonnonvapauslaki 6-7.

7 Jos alle 18-vuotias haluaa liittyä seurakuntaan erikseen vanhemmistaan, hänen on saatava liittymiseensä ja eroamiseensa huoltajan suostumus. Alle 15-vuotias ei voi liittyä seurakuntaan erikseen ilman vanhempiaan Toiminnan siirtäminen Seurakunnan perustaminen tulee voimaan, kun Helluntaikirkon hallitus on hyväksynyt liittymisen. Sen jälkeen seurakunnan toiminta siirretään yhdistyksen alaisuudesta Helluntaikirkon jäsenseurakunnan toiminnaksi. Päätöksen toiminnan ja varojen siirtämisestä tekee yhdistyksen kokous siten kuin edellä kohdassa 1.2 on kuvattu. Käytännössä seurakunnallinen toiminta jatkuu samoin kuin aikaisemminkin. Muutos merkitsee sitä, että oikeudellinen vastuu tilaisuuksista on Helluntaikirkon jäsenseurakunnalla ja sen vanhimmistolla ja tarvittava viranomaisasiointi hoidetaan seurakunnan eikä enää yhdistyksen nimissä. Myös toiminnan tulot (uhritulot ym.) ovat tämän jälkeen seurakunnan tuloja Talouden siirtäminen Omaisuus, rahaliikenne ja kirjanpito siirretään kokonaan yhdistykseltä perustetulle seurakunnalle. Yhdistys luovuttaa kiinteistöt ja muun omaisuutensa seurakunnalle. Tämä voi tapahtua kauppana tai lahjoituksena. Tässä on otettava huomioon yhdistyslain määräämä enemmistövaatimus, jonka mukaan yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttaminen edellyttää yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan äänten enemmistöä (ellei päätös ole yksimielinen). Velkavastuiden siirtymisestä on sovittava velkojien kanssa. Erilaiset oikeudet, liittymät ja sopimukset on siirrettävä seurakunnan nimiin. Yhdistyksen ja uuden seurakunnan kirjanpito on pidettävä erillään toisistaan. Helluntaikirkon jäsenseurakunnan kirjanpito aloitetaan alusta, kun seurakunnalle alkaa tulla varoja (joko toiminnan tuloksena tai yhdistyksen luovuttamana). Yhdistyksen kirjanpito ja tilit pidetään edelleen niin kauan kuin yhdistyksellä on varoja. Jokaisen tilitapahtuman kohdalla on pidettävä selvyys siitä, kumman yhteisön tapahtumasta on kysymys.

8 1.8. Yhdistyksen toiminta rekisteröitymisen jälkeen Useimmissa seurakunnissa toiminnan ja talouden siirto vie aikaa niin, että yhdistys on olemassa vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun rekisteröinti on tapahtunut. Yhdistyksen jäsenet pysyvät edelleen sen jäseninä Helluntaikirkon jäsenseurakuntaan liittymisensä jälkeenkin, elleivät he erikseen eroa siitä. On tärkeää, että Helluntaikirkon jäsenseurakunnan jäsenet pysyvät edelleen yhdistyksen jäseninä, että he olisivat äänioikeutettuja, kun yhdistys tekee päätöksen toiminnan ja omaisuuden siirtämisestä seurakunnalle. Yhdistyksen ja sen hallituksen toiminnallinen merkitys vähenee sitä mukaa kun siirto saadaan toteutettua. Kuitenkin yhdistyksen hallitus on pidettävä toimintakykyisenä niin kauan kuin sitä tarvitaan, ja yhdistyksen vuosikokoukset on pidettävä yhdistyksen lakkauttamiseen saakka. On suositeltavaa, että yhdistyksen hallitukseen valitaan seurakunnan vanhimmiston jäseniä, jotta siirron toteutus ja tiedonkulku toimisivat hyvin. Yhdistyksen lakkauttaminen tapahtuu aikanaan siirron tultua loppuun hoidetuksi. Lakkauttamisessa menetellään yhdistyksen sääntöjen mukaisella tavalla. Joissakin tapauksissa saattaa olla mahdollista, että sääntöjä joudutaan vielä muuttamaan ennen purkamista, jos varojen siirto purkautuessa seurakunnalle ei ole muutoin mahdollista. Erikseen on varauduttava siihen, että yhdistykselle on mahdollisesti saatettu tehdä testamentteja tai saattaa tulla muita suorituksia, jotka toteutuvat vasta pitkänkin ajan päästä. Asia on selvitettävä lakkauttamisen yhteydessä, jotta suoritukset ohjautuvat oikein. Helluntaikirkon kotisivuilta löytyvät Luonnos seurakunnan perustamiskirjaksi Luonnos seurakunnan perustamiskokouksen pöytäkirjaksi Hakemuslomake seurakunnan jäseneksi

9 2. Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan mutta toiminta siirretään sille vasta myöhemmin Tässä mallissa Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan, mutta toiminnan siirtyminen sille tapahtuu vasta myöhemmin Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan Helluntaikirkon jäsenseurakunta perustetaan muodollisesti ja matalalla profiililla. Seurakunnassa voidaan sopia menettelystä, että esimerkiksi sen vanhimmisto muodostaa keskuudessaan Suomen Helluntaikirkon sääntöjen edellyttämän yhdyskuntaseurakunnan, joka hakee Suomen Helluntaikirkon jäsenyyttä. Sen jälkeen jokainen seurakunnan jäsen voi halutessaan ilmoittautua Helluntaikirkon jäsenseurakunnan jäseneksi. Tällöin hänet merkitään väestörekisteriin Helluntaikirkon jäseneksi. Helluntaikirkon jäsenseurakunta ei alkuvaiheessa toteuta muita toimintoja kuin lain ja yhdyskuntajärjestyksen vaatimat muodolliset vähimmäistoiminnot (vuosikokoukset ja jäsenistölle kuuluvat palvelut). Käytännössä se on siis seurakunnan tarjoama palvelumuoto niille seurakuntalaisille, jotka haluavat päästä Suomen Helluntaikirkon jäsenyyteen Toiminta jatkuu entisessä muodossaan Seurakunnalle on syytä selvittää, että sen toiminta jatkuu Helluntaikirkon jäsenseurakunnan muodollisesta perustamisesta huolimatta täysin entisessä muodossaan. Toiminnan muuttamisesta Helluntaikirkon jäsenseurakunnan toiminnaksi tehdään erillinen päätös vasta sitten, kun yhdistystaustainen seurakunta on siihen valmis Jäsenten liittyminen Helluntaikirkon jäsenseurakuntaan Seurakuntalaisille suositellaan liittymistä Helluntaikirkon jäsenseurakuntaan. Jokaisen seurakuntalaisen omaa valinnan vapautta kunnioitetaan.

10 Kun seurakunnan tilanne on kypsä toiminnan siirtämiselle, voidaan vanhimmistossa ja hallituksessa ottaa käsiteltäväksi mahdollisuus siirtää koko toiminta (omaisuus, varainhankinta ja työsuhteet) kokonaan yhdyskuntaseurakunnan nimiin. Päätöksen tekemisessä menetellään, kuten edellä ensimmäisessä vaihtoehtomallissa on kerrottu. 3. Muutosprosessissa huomattavia tärkeitä periaatteita 3.1. Kaikille jäsenille mahdollisimman tasavertaiset oikeudet Siirrettäessä toiminta Helluntaikirkon jäsenseurakunnan nimiin, on samalla turvattava niiden asema, jotka ovat seurakunnan jäseniä, mutta eivät halua liittyä yhdyskuntaseurakuntaan. Heille taataan edelleen täysi seurakunnan jäsenyys, mahdollisuus hengellisten palvelutehtävien hoitoon ja kaikki ne oikeudet, jotka uskonnonvapauslain, Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen ja yhdyskuntaseurakunnan johtosäännön mukaan ovat mahdollisia. Periaatteena pidetään, että heillä on mahdollisimman tasavertaiset oikeudet yhdyskuntaseurakuntaan kuuluvien kanssa. Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen mukaan äänioikeus seurakunnan virallisessa kokouksessa tai valinta yhdyskuntaseurakunnan vanhimmiston jäseneksi ei kuitenkaan ole mahdollista ilman jäseneksi liittymistä Paikallisen seurakunnan eheys turvattava Kaikissa vaiheissa on pyrittävä vilpittömästi ja toinen toistaan kunnioittaen ratkaisuihin, jotka rakentavat Jumalan valtakuntaa ja edistävät paikallisen seurakunnan eheyttä ja hengellistä hyvinvointia. 4. Velvoitteet jäsenrekisterin pitämisestä Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan on pidettävä jäsenistään rekisteriä. Tieto henkilön kuulumisesta uskontokuntaan talletetaan myös väestötietojärjestelmään.

11 Jokainen Helluntaikirkon jäsenseurakunta hoitaa oman jäsenrekisterinsä sekä lain edellyttämät ilmoitukset maistraattiin. Ilmoitettava on jäsenen liittymisestä ja eroamisesta, vihkimisestä, lapsen syntymästä ja lapsen mahdollisesta merkitsemisestä Helluntaikirkkoon. Kussakin tapauksessa käytettävien lomakkeiden täyttämisestä on annettu asianmukaiset ohjeet Uskontokunnasta eroaminen ja erottaminen Eroavan on itse tehtävä eroamisilmoitus (kaavake VRK 1.70a). Sen voi tehdä a) sen uskontokunnan edustajalle, josta henkilö eroaa tai b) maistraatille. Kun eroamisilmoitus tehdään seurakunnassa, seurakunta lähettää sen kopion maistraattiin. Maistraatti tallentaa tiedon väestötietojärjestelmään. Eroamisilmoituksen täyttää pääsääntöisesti eroava itse. Eroamisilmoitus voidaan tehdä suoraan sille maistraatille, jonka alueella henkilöllä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Samalla maistraatti lähettää eroamisilmoituksen kopion sille seurakunnalle, mistä ero on tapahtunut. Eroilmoitus voidaan tehdä myös muulle maistraatille, jolloin sen vastaanottanut maistraatti lähettää ilmoituksen edelleen henkilön kotikunnan maistraatille. Asian jatko on edellisen kaltainen. Kun seurakunta erottaa jäsenensä, siitä annetaan ilmoitus maistraatille samoin kuin eroamisesta. Seurakunnan on tehtävä lomakkeelle merkintä, että kyseessä on erottaminen. Tämä tieto on varmennettava seurakunnan nimenkirjoittajan allekirjoituksella ja leimalla Liittyminen seurakunnan jäseneksi Seurakunnan on ilmoitettava väestötietojärjestelmään henkilön liittymisestä välittömästi sen jälkeen, kun henkilö on otettu seurakunnan jäseneksi (kaavake VRK 1.71a).

12 Liittymisilmoituskaavakkeeseen täytetään liittyvän tiedot ja jäseneksi liittyvä allekirjoittaa itse liittymistahdonilmaisunsa. Samalla hänen on annettava vakuutus siitä, että hän ei ole minkään uskonnonvapauslaissa tarkoitetun uskontokunnan jäsen. Seurakunnan edustaja päivää ja allekirjoittaa liittymisilmoituksen ja toimittaa sen kopion maistraattiin. Maistraatti tallentaa tiedon väestötietojärjestelmään Siirtyminen seurakuntaan toisesta uskontokunnasta Tämä on kerrottu kohdassa Lapsia koskevat ilmoitukset Eroamisilmoitukseen ja liittymisilmoitukseen on myös merkittävä tiedot mahdollisista alle 15-vuotiaista lapsista, jotka uskonnonvapauslain mukaan seuraavat äitiä tai mikäli vanhemmat ovat tehneet erillisen sopimuksen, isäänsä. Samoin merkitään ne vuotiaat lapset, jotka ovat antaneet eroamiselle tai liittymiselle henkilökohtaisen suostumuksensa. Jos lapsen uskontokunta ei ole sama kuin äidin, tulee lomakkeen liitteenä olla uskonnonvapauslain 6 :ssä tarkoitettu sopimus siitä, että lapsi seuraa isäänsä. On huomattava, että vuotiaiden lasten on annettava henkilökohtainen suostumuksensa siitä, että he seuraavat äitiä tämän erotessa tai muuttaessa uskontokuntaa Vastasyntyneen lapsen ilmoittaminen Vastasyntyneen lapsen liittymisestä uskontokuntaan on aina tehtävä ilmoitus väestötietojärjestelmään. Se tehdään lapsen vanhemmille toimitetulla L-lomakkeella (lomake VRK 1.12) Huomattakoon, että Helluntaikirkon jäsenseurakunnan varsinaiseksi jäseneksi tullaan vasta uskoontulon ja kasteen jälkeen. Alaikäinen lapsi voidaan merkitä seurakunnan rekisteriin ja ilmoittaa väestötietojärjestelmään Helluntaikirkkoon kuuluvaksi.

13 4.6. Vihkimisestä ilmoittaminen Vihkimisoikeuslain mukaan vihkimisoikeus voidaan myöntää uskonnollisen yhdyskunnan hakemuksesta sen jäsenelle. Vihkimisoikeudesta ja vihkimisestä on annettu SHK:n ohje (Ohjeita avioliittoon vihkijöille, 2009). Vihkimisestä tulee antaa ilmoitus avioliittolain ja avioliittoasetuksen säännöksiä noudattaen. Vihkijän on ilmoitettava vihkimisestä lähettämällä vihkijän täyttämä alkuperäinen vihkimisilmoituslomake (VRK 0.46) maistraatille. Vihkimisilmoituslomake on lähetettävä sille maistraatille, jonka alueella vaimolla on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Jos vaimolla ei ole Suomessa kotikuntaa, ilmoitus lähetetään miehen kotikunnan maistraatille. Jos sekä vaimo että mies ovat ulkomaalaisia, ilmoitus lähetetään sille maistraatille, joka on tutkinut avioliiton esteet Seurakuntatiedot väestörekisterissä Suurin osa rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista on luopunut seurakuntatiedon ylläpitämisestä väestötietojärjestelmässä. Tällöin henkilön osalta merkitään vain tieto siitä uskontokunnasta, mihin hän kuuluu. Tällöin ei tarvitse tehdä maistraatille ilmoituksia siitä, kun jäsen siirtyy uskontokunnan seurakunnasta toiseen. Helluntaikirkko ei ole ainakaan vielä päättänyt ryhtyä ylläpitämään väestörekisterissä jäsentensä seurakuntatietoa. Jos siihen ryhdytään, on seurakunnan tehtävä ilmoitus maistraattiin aina, kun jäsen siirtyy yhdyskunnan sisällä seurakunnasta toiseen Muutostietojen saaminen väestötietojärjestelmästä Seurakunta voi halutessaan ja tarvitessaan päivittää jäsentensä muuttuneita henkilötietoja väestörekisteristä ottamalla yhteyden Väestörekisterikeskukseen.

TIETOPAKETTI HELLUNTAISEURAKUNTIEN REKISTERÖITYMISESTÄ USKONNOLLISEN YHDYSKUNNAN SEURAKUNNIKSI

TIETOPAKETTI HELLUNTAISEURAKUNTIEN REKISTERÖITYMISESTÄ USKONNOLLISEN YHDYSKUNNAN SEURAKUNNIKSI TIETOPAKETTI HELLUNTAISEURAKUNTIEN REKISTERÖITYMISESTÄ USKONNOLLISEN YHDYSKUNNAN SEURAKUNNIKSI SUOMEN HELLUNTAIKIRKON HALLITUS Tekstissä Pentti Erkkilä:... -kommentit on tarkoitettu selventämään lukijalle,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ridgeback -yhdistys - Finska Ridgeback -föreningen ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren Kisa- Siskot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen

kirkon jäseneksi, jos hänen vanhempansa siten, että lapsen edellytyksistä olla evankelis-luterilaisen enää uuden, elokuun alussa voimaan tulleen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 1 l u- vun 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan täydennettäväksi Alle kaksitoistavuotias lapsi voitaisiin liittää

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 I Soveltaminen 1 Tätä sääntöä sovelletaan TTYY:n alaisiin excursioryhmiin. II Ryhmän jäsenet 2 Ryhmän jäseniä ovat perustamiskokouksessa hyväksytyt jäsenet. 3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2 Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 6.10.2005 PSORIASISYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT/ 2 vuosikokousta Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Saimaan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. TARKOITUS

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä KST, kotipaikka Turku

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Suur Jämsän Moottoriklupi ry Säännöt ~ 1 ~ 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Yhdistyksen nimi: Kotipaikka: Suur-Jämsän Moottoriklupi r.y. Jämsän kaupunki, Keski-Suomessa, Länsi-Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa. TUL:N PAININ TUKI RY SÄÄNNÖT 28.10.1996 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on TUL:n Painin Tuki ry Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi.

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi. Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y.:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO PINGSTKYRKAN I FINLAND PENTECOSTAL CHURCH OF FINLAND YHDYSKUNTAJÄRJESTYS Hyväksytty yhdyskunnan kokouksessa 16.5.2015 Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 1.6.2015 Suomen

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot