Aikataulu: seminaarin aloitusistunto ti klo (MR6) Tutkimussuunnitelmat: esittäminen ke klo (1038) Väliaikatilanne:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikataulu: seminaarin aloitusistunto ti 24.09.2013 klo 12.00 (MR6) Tutkimussuunnitelmat: esittäminen ke 13.11.2013 klo 12.00 (1038) Väliaikatilanne:"

Transkriptio

1 Aikataulu: seminaarin aloitusistunto ti klo (MR6) Tutkimussuunnitelmat: esittäminen ke klo (1038) Väliaikatilanne: töiden eteneminen ke klo (S4069) töiden esittäminen: ke klo (S4069) ke klo (S4069) Töiden ohjaus: henkilökohtainen ohjaus: Hannu Littunen Tutkielman teko-oppaita: Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita P. Kyrö (2003): Tutkimus valintojen polkuna sekä graduohjeet laitoksen sivuilta

2 1) Tutkimuksen tausta -tausta eli tilanne, joihin aihe liittyy -aiheen merkitys tutkimuksellisesti sekä käytännön näkökulmasta 2) Tutkimuksen tavoitteet ja toteutustapa -tutkimustehtävä, rajaus, rajauksen perustelu -tutkimusongelma

3 3) Teoreettiset käsitteet ja tutkimuskeskustelut, joihin työ liittyy -kirjallisuuskatsaus, jossa esitetään lyhyt yhteenveto niistä tutkimuksista ja teorioista, joihin tutkimustehtävä liittyy -keskeinen käsitteiden määrittely -valittu teoreettinen lähestymistapa 4) Tutkimusmenetelmät ja aineistot -millä menetelmillä tutkimustehtävät on ratkaistavissa?

4 -minkälaista aineistoa kerätään ja miten? -miten aineisto analysoidaan? -aineiston keruun aikataulusuunnitelma? 5) Tutkimuksen tulokset ja niiden raportointi -tulosten luonne, tyyppi ja esitystapa? -tulosten hyödynnettävyys? Tutkimussuunnitelman pituus 6-8 sivua -toimitetaan minulle viimeistään pe lyhyt suullinen esitys omasta tutkimussuunnitelmasta ke 13.11

5 Töiden valmistuttua: -työn tarkistaa kaksi tarkastajaa (toinen on ohjaaja) -ohjaaja antaa luvan työn lopulliseen tarkastukseen -opiskelijan saatua luvan viralliseen tarkastukseen hän toimittaa sähköisen version gradustaan yht.-ja kauppatieteiden tiedekunnan kansliaan lisäksi tarvitaan lupa sähköisen version julkaisemiselle -tarkastajat esittävät arvioitavasta työstä arvosanan ja lausunnon dekaani hyväksyy tarkastajien lausunnon pohjalta työn

6 Töiden arvostelu: -laudatur 1) työ on teoreettisesti vahva ja kirjallisuuden käsittely on kattavaa, lähteiden käyttö on huolellista ja syntetisoivaa ja lähdekritiikki hyvin perusteltua 2) tutkimusongelma johdettu huolellisesti teorioista, ongelmanratkaisu on selkeä ja kontribuutio kiistaton 3) empiirinen osuus sisältää tieteellisesti merkittäviä tuloksia 4) metodien valinnat ovat perusteltuja ja menetelmällinen käsittely huolellista 5) Oma ajattelu vahvaa, teksti on sujuvaa ja tyylillisesti erinomaista 6) Rakenne on johdonmukainen ja ulkoasu virheetön

7 Töiden arvostelu: -eximia cum laude approbatur 1) työ on teoreettisesti vahva ja kirjallisuuden käsittely on kattavaa, lähteiden käyttö on huolellista ja syntetisoivaa 2) tutkimusongelma johdettu huolellisesti teorioista, ongelmanratkaisu on selkeä, työssä tuotetaan selvä kontribuutio 3) empiirinen osuus on toteutettu oivaltavasti ja kypsästi 4) metodien valinnat ovat perusteltuja ja menetelmällinen käsittely huolellista 5) Teksti on sujuvaa ja työn rakenne on selkeä ja johdonmukainen, ulkoasu moitteeton

8 Töiden arvostelu: -magna cum laude approbatur 1) teoreettisesti kypsä työ, joka osoittaa tekijän hyvää perehtyneisyyttä ja ymmärrystä 2) tutkimusongelman määrittely on selkeä ja perusteltu 3) kirjallisuus on kattavaa ja osoittaa hyvää aiheen hallintaa 4) työ on tehty metodisesti oikein ja tutkielman mahdollinen empiirinen osuus on toteutettu tavallista paremmin 5) teksti on sujuvaa eikä rakenteissa ole merkittäviä puutteita 6) ulkoasussa ei ole puutteita ja työ on virheetön

9 Töiden arvostelu: - cum laude approbatur 1) työ osoittaa tekijän perehtyneisyyden alan teorioihin ja riittävää ymmärrystä teorian keskeisistä osista, kirjallisuuden hallinta on tyydyttävää ja kattavuudessa ei ole merkittäviä puutteita 2) tutkimusongelman määrittely on selkeä, työssä ei ole merkittäviä virheitä ja mahdollinen empiirinen osuus on käypäisesti toteutettu 3) teksti on asiallista eikä rakenteessa ole merkittäviä heikkouksia 4) ulkoasu on moitteeton ja vain vähän virheitä

10 Töiden arvostelu: - non side laude approbatur 1) perehtyneisyys teoriaan on tyydyttävä 2) kirjallisuuden kattavuus on tyydyttävä, mutta aiheen käsittely on puutteellista 3) tutkimusongelman määrittely on epätyydyttävä tai epäjohdonmukainen 4) metodien käsittely on horjuvaa ja mahdollinen empiirinen osio on toteutettu tavalla tai toisella vailinaisesti 5) teksti on välttävää, rakenteessa on heikkouksia 6) ulkoasussa ei ole suuria ongelmia tai virheitä

11 Töiden arvostelu: - lubenter approbatur 1) välttävä perehtyneisyys alaan ja teoriaan 2) kirjallisuus on suppea, usein vain kotimaisia lähteitä, kirjallisuuden käsittely on mekaanista ja suoraa referointia on paljon 3) tutkimusongelma on puutteellisesti laadittu tai epäjohdonmukainen 4) metodisessa käsittelyssä on huomattavia puutteita, mahdollinen empiirinen osuus on toteutettu selvästi vailinaisesti 5) teksti on kankeaa ja siinä on kielioppivirheitä, rakenteessa on olennaisia heikkouksia, ulkoasu on sekava

12 Töiden arvostelu: - approbatur 1) huono perehtyneisyys teoriaan tai teoriaperusta on esitetty hyvin suppeasti 2) kirjallisuuslähteitä on vähän ja käsittely on täysin mekaanista, tutkimusongelma on huonosti muotoiltu 3) työ on metodisesti heikko, mahdollisessa empiirisessä osuudessa on löydettävissä merkittäviä puutteita 4) kieli on kankeaa ja rakenteessa suuria puutteita, ulkoasu on heikko

13 Esimerkkinä:Pro Gradu tutkielma Satu Moilanen Pohjoissavolaisten sosiaali- ja terveyspalvelualan pkyritysten innovatiivisuus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta 1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusasetelma ja - hypoteesit 1.3 Tutkimuksen teoreettinen selitysmalli 1.4 Rajaukset 1.5 Tutkimusraportin rakenne

14 2. INNOVAATIO JA INNOVATIIVISUUS 2.1 Innovaation käsite 2.2 Innovaatio sosiaali- ja terveysalalla 2.3 Yritysten innovatiivisuuden mittaaminen 2.4 Innovatiivisuuden yhteys yritysten kasvuun ja kannattavuuteen 2.5 Aiemmat tutkimukset innovatiivisuuden yhteydestä yritysten kasvuun ja kannattavuuteen 3. INNOVAATIOKYVYKKYYS 3.1 Innovaatiokyvykkyyden käsite ja taustatekijät 3.2 Innovaatiokyvykkyyden yhteys yritysten innovaatisuuteen Strategia

15 3.2.2 Johtaminen ja päätöksenteko Riskinottaminen Oppiminen Kehittämisosaaminen ja resurssit Organisaatiorakenne ja -kulttuuri Verkostoituminen Markkinaorientoituminen Markkinaosaaminen 3.3 Innovaatiokyvykkyys sosiaali- ja terveysalalla

16 4. TUTKIMUSKOHTEENA SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUALAN PK-YRITYKSET 4.1 Sosiaali- ja terveyspalvelualan yritystoiminta Pohjois-Savossa 4.2 Sosiaali- ja terveyspalvelualan erityispiirteet innovaatiotoiminnan näkökulmasta 4.3 Palvelualan erityispiirteet innovaatiotoiminnan näkökulmasta 4.4 Pk-yritysten erityispiirteet innovaatiotoiminnan näkökulmasta

17 5. TUTKIMUKSEN MENETELMÄT JA AINEISTO 5.1 Tutkimuksen tieteenfilosofiset oletukset 5.2 Tutkimuksen metodologiset valinnat 5.3 Tutkimusaineisto ja aineistonkeruu 5.4 Tutkimusaineiston esikäsittely ja analysointimenetelmät 5.5 Tutkimusaineiston luotettavuus 6. POHJOISSAVOLAISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVE- LUALAN PK-YRITYSTEN INNOVAATISUUS 6.1 Tutkimusaineiston yleiskuvaus Yrityksen ja ympäristön ominaisuudet Yrittäjän ominaisuudet Yritysten innovatiivisuus Innovatiivisuuden vaikutus yritysten kasvuun ja kannattavuuteeen

18 6.2 Logistisen regressioanalyysin tulokset Tuote- ja palveluinnovaatiot Prosessi-innovaatiot Markkinainnovaatiot Organisaatioinnovaatiot 6.3 Yrityksen, yrittäjän ja ympäristön ominaisuuksien yhteys yritysten innovatiivisuuteen Yrityksen ominaisuudet ja innovatiivisuus Yrittäjän ominaisuudet ja innovatiivisuus Ympäristön ominaisuudet ja innovatiivisuus 7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 7.1 Yhteenveto tutkimustuloksista 7.2 Tutkimuksen teoreettinen ja käytännön merkitys 7.3 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusmahdollisuudet LÄHTEET

19 Väitöskirjoja yrittäjyys (ei kattava): Pellikka Jarkko 2009, Kaupallistamisprosessit pienissä teknologiayrityksissä terveydenhuollon teknologian ja informaatioteknologian toimialoilla, Kuopion yliopiston julkaisuja H, Informaatioteknologia ja Kauppatieteet 16. Huovinen Jari 2007, Tapayrittäjyys Tilannetekijät toiminnan taustalla ja yrittäjäkokemuksen merkitys yritystoiminnassa, Kuopion yliopiston julkaisuja H, Informaatioteknologia ja Kauppatieteet 7. Kaikkonen Virpi 2005, Essays on the Entrepreneurial Process in Rural Micro Firms, Kuopion yliopiston julkaisuja H., informaatioteknologia ja kauppatieteet 3, Kuopion yliopisto. Tuunanen Mika 2005, Essays on Franchising in Finland Empirical Findings on Franchisors and Franchisees, and Their Relationships, Jyväskylä Studies in Business and Economics 37, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Halttunen, Jussi 2004, Teollisten perheyritysten kasvudynamiikan systeemiteoreettinen tarkastelu, Jyväskylä Studies in Business Economics 30, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Kansikas Juha 2004, Myyjiä, tuotekehittäjiä ja tuotejohtajia Tuotepäälliköiden tehtävärakenteen heijastuminen tuotekehitysprojektissa sisäiseen yrittäjyyteen ja intuitiiviseen päätöksentekotyyliin kuuluviin tekijöihin, Jyväskylä Studies in Business and Economics 33, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Pasanen Mika 2003, In Search of Factors Affecting SME Performance - The Case of Eastern Finland, Kuopion yliopiston julkaisuja H., informaatioteknologia ja kauppatieteet 1, Kuopion yliopisto. Niemelä Tarja 2003, Inter-Firm Co-operation Capability: A Processual Empirical Study on Networking Family Firms, Jyväskylä Studies in Business and Economics 24, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Paajanen Pekka 2001, Yrittäjyyskasvattaja-ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan alan opettajien näkemykset itsestään ja työstään yrittäjyyskasvattajana, Jyväskylä Studies in Business and Economics 16, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Hokkanen Simo 2001, Innovatiivisen oppimisyhteisön profiili ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen koulutusalan näkökulmasta tarkasteltuna, Jyväskylä Studies in Business and Economics 15, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Hyrsky Kimmo 2001, Reflections on advent of a more enterprising culture in Finland, an explotartory Study, Jyväskylä Studies in Business and Economics 10, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

20 Väitöskirjoja yrittäjyys (jatkuu):. Littunen Hannu 2001, The Birth and success of new firms in a changing environment, Jyväskylä Studies in Business and Economics 8, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Katila Saija 2000, Moraalijärjestyksen rajaama tila maanviljelijä-yrittäjäperheen selviytymisstrategia, HKKK:n julkaisuja A:174, Helsinki. Kallio Jukka 2000, From Unemployment to Suistanable Self-Employment? An Analysis of the New Independent Micro Firms Established by Unemployed Former Start-up Training Programme Participants in Scotland, Turun kauppakorkeakoulu, Julkaisuja A:2000-9, Turku. Wahlgren Asta 2000, Omistajajohtaja isäntä vai renki Mastery and Slavery, Triangulatory views on Owner-Managers Managerial Work, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Palojärvi Juhani 2000, Decision-making of SME entrepreneur a psycho-social perspective, Acta Universitatis Lapponiensis 29, Rovaniemi. Heinonen Jarna 1999, Kohti asiakaslähtöisyyttä ja kilpailukykyä, Sisäinen yrittäjyys kunnallisen yksikön muutoksessa, Turun kauppakorkeakoulu, Julkaisuja 1: Turku. Mäki Juhani 1999, Yrittäjäksi vai pakkotyöhön? Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Leskinen Pia-Lena 1999, Yrittäjällä on koko elämä kiinni yrityksessä opiskelijoiden yrittäjyyskäsitykset ja niiden muutokset yritysprojektin aikana, Vaasan yliopisto, Acta Wasaensia, Liiketaloustiede 27, Johtaminen ja organisaatio, Vaasa. Havusela Raimo 1999, Kultturi yrittäjyyden kehto, Vaasan yliopisto, Acta Wasaensia No. 66, Liiketaloustiede 25, Johtaminen ja organisaatiot, Vaasa Ahokangas Petri 1998, Internationalisation and resources an analysis of processes in Nordic SMEs, Vaasan yliopisto, Acta Wasaensis, Business Administration 24, Mangement and Organization, Vaasa.

21 Väitöskirjoja yrittäjyys (jatkuu): Lautanen Timo 1998, Internationalization and competition in small manufacturing firms. Thesis submitted to a degree of doctor of philosophy to the University of Warrick Economics Development. Kyrö Paula 1997, Yrittäjyyden muodot ja tehtävä ajan murroksissa. Jyväskylä Studies in Computer Science, Economics and Statistics 38, Jyväskylä. Koskinen Antero 1996, Pienyrityksen kehityskaaret ja areenat. The Helsinki School of Economics and Business Administration, Sarja A-116, Helsinki. Lehtomaa Ahti 1995, Yrittäjän menestysmielikuva sahayrittäjän näkemyksen ja laskennallisen arvion vastaavuus yrityksen taloudellisesta tilasta. The Helsinki School of Economics and Business Administration, Sarja A-101, Helsinki. Vesalainen Jukka 1995, The small firms as an adaptive organization: organizational adaption versus environmental selection within environmental change. The University of Vaasa, Acta Wasaensis No. 42, Business Administration No. 16, Management and Organization, Vaasa. Autio Erkko 1995, Symplectic and generative impacts of new technologybased firms in innovation networks: An international comparative study. The Helsinki University of Tecnology, Espoo.

22 Väitöskirjoja yrittäjyys (jatkuu): Salonen A. 1995, International growth of young tehcnology-based Finnish companies. Acta Polytechnika Scandinavia. Ma 72, Helsinki. Uusitalo Eero 1994, Maaseutupolitiikan keinot: elinkeinojen edistäminen maaseudun kehittäjäyhteisöissä. Turun yliopisto, Turku. Nivala K. 1994, The importance of information channels to innovation processes of small and medium-sized industrial enterprises. The Technical College of Ylivieska Publications, No. 16, Ylivieska. Kovalainen Anne 1993, At the Margins of the Economy, Women s Self- Employment in Finland The Turku School of Economics and Business Administration, Series A-9, Turku. Kauranen Ilkka 1993, The success of a newly established industrial company. The Helsinki University of Tehnology, Inistitute of Industrial Management, Espoo. Lehtimäki Allan 1992, Product-market strategy changes, internationalization and performance of European small and medium-sized enterprises. The Tampere University of Technology, No 105, Tampere.

23 Väitöskirjoja yrittäjyys (jatkuu): Vesala Kari 1992, Pienyrittäjien kontrollipremissit, sosiaalipsykologinen tarkastelu. Acta Psychologica Fennica No. 5, Helsinki. Niittykangas Hannu 1992, Maaseudun yritystoiminnan kehittymismahdollisuudet, Jyväskylä Studies in Computer Science, Economics and Statistics 21, Jyvsäkylä. Huuskonen Visa 1992, Yrittäjäksi ryhtyminen teoreettinen viitekehys ja sen koettelua. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, Sarja A-2, Turku. Hauta-aho Seppo 1990, Yrityksen perustamisen vaiheet: työsuhdelähestymistavan teoreettista analysointia ja perustamisen vaiheiden konkretisointi, Vaasan yliopisto, Julkaisuja No. 146, Vaasa. Mannermaa Kari 1989, Toimintavapaus kaupan yhteistyöryhmässä: tulkintaavaimen kehittäminen K-kauppiaiden kokemusten perusteella, Tampereen yliopisto, Sarja A-274, Tampere. Haahti Antti 1989, Entrepreneurs strategic orientation: Modelling strategic behavior in small industrial owner-managed firms. The Helsinki School of Economics and Business Administration, Series A-64, Helsinki.

24 Väitöskirjoja yrittäjyys (jatkuu): Lahti Arto 1983, Strategy and performance of a firm: an empirical investigation in the knitwear industry in Finland in The Helsinki School of Economics and Business Administration, Series A-41, Helsinki. Routamaa Vesa 1980, Organizational structuring: an empirical analysis of the relationships between structure and size in firms of the Finnish shoe and clothing industry. The University of Vaasa Business Administration, Administrative Science, No. 2, Vaasa. Kansainvälisiä aikakauslehtiä (yrittäjyys): Entrepreneurship Theory and Practice Journal of Business Venturing Journal of Small Business Management International Small Business Journal Journal of Small Business and Enterprise Development International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research International Entrepreneurship and Management Journal Journal of Enterprising Culture Technovation European Journal of Innovation Management

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s 1990-2009 9.2.2010

Int. Review of Business Develoment & Management & Growth & Internationalization of SME s 1990-2009 9.2.2010 Pk-yritysten johtamisen ja kehittämisen, kasvun ja kansainvälistymisen kv. tutkimuskatsaus vuosilta 1990-2009 International Review of Business Development and Management, Growth and Internationalization

Lisätiedot

Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1

Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1 Lili-Anne Kihn Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1 Johdanto Sekä suomalainen yhteiskuntamme että yritystemme toimintaympäristö sen yhtenä osa-alueena ovat kokeneet voimakkaita

Lisätiedot

Yrityskauppa ja strateginen uudistuminen

Yrityskauppa ja strateginen uudistuminen JUHA TALL Yrityskauppa ja strateginen uudistuminen ACTA WASAENSIA 305 LIIKETALOUSTIEDE 124 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT III Julkaisija Julkaisupäivämäärä Vaasan yliopisto Syyskuu 2014 Tekijä(t) Julkaisun

Lisätiedot

Yrittäjyys on toimintoja ja rakenteita uudistava

Yrittäjyys on toimintoja ja rakenteita uudistava TUOMAS KUHMONEN Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Maatilayrittäjien tavoitteiden moniulotteisuus ja yrittäjyyspolitiikka TIIVISTELMÄ Tässä artikkelissa tarkastellaan tavoitteita, joita suomalaiset

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Katri Valkokari Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA. Yrityksen perustaminen ja kasvu ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien näkökulma.

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA. Yrityksen perustaminen ja kasvu ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien näkökulma. TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Yrityksen perustaminen ja kasvu ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien näkökulma Mira Huttunen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Tammikuu 2014

Lisätiedot

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts Konferenssiabstraktit The Conference Abstracts Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25.9. 26.9.2014 Yrittäjyyskasvatus 2.0 Entrepreneurship Education Conference in Seinäjoki, Finland 25.9. 26.9.2014 Entrepreneurship

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä 8 5 4 V T T J U L K A I S U J A Jari Kettunen & Magnus Simons Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä Teknologialähtöisestä ajattelusta kohti tiedon ja osaamisen hallintaa VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HYBRIDIORGANISAATION. Lasse Mitronen JOHTAMINEN TAPAUSTUTKIMUS KAUPAN VERKOSTO-ORGANISAATIOSTA. Sarja A 35 Series

HYBRIDIORGANISAATION. Lasse Mitronen JOHTAMINEN TAPAUSTUTKIMUS KAUPAN VERKOSTO-ORGANISAATIOSTA. Sarja A 35 Series Sarja A 35 Series HYBRIDIORGANISAATION JOHTAMINEN TAPAUSTUTKIMUS KAUPAN VERKOSTO-ORGANISAATIOSTA Lasse Mitronen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2002

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Helsinki University of Technology Department of Industrial Engineering and Management. Martti Laasasenaho

Helsinki University of Technology Department of Industrial Engineering and Management. Martti Laasasenaho Helsinki University of Technology Department of Industrial Engineering and Management Doctoral Dissertation Series 2010/3 Espoo 2010 OHJELMAKESKEISESTÄ KEHITTÄMISPOLITIIKASTA YKSILÖKESKEISEEN KEHITTÄMISPOLITIIKKAAN

Lisätiedot

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lappeenranta University of Technology Antero Tervonen LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Väitöskirja tekniikan tohtorin arvoa varten esitetään tieteellisen

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

ASKO SAATSI Metaklusteri

ASKO SAATSI Metaklusteri ASKO SAATSI Metaklusteri Systeemiteoreettinen näkökulma yrityksen, klusterin ja seudun menestystekijöihin Ylä-Savossa ACTA WASAENSIA No 151 Liiketaloustiede 64 Johtaminen ja organisaatiot UNIVERSITAS WASAENSIS

Lisätiedot

Yritysten menestystarinat ja yrittäjyyden edistäminen

Yritysten menestystarinat ja yrittäjyyden edistäminen 16 Yritysten menestystarinat ja yrittäjyyden edistäminen Tapaustutkimus yrittäjistä, kehittäjistä ja politiikkadiskursseista Suupohjan seutukunnassa Kari Mikko Vesala ja Hilkka Vihinen (toim.) 16 Yritysten

Lisätiedot

Muuttuva maaseutuyrittäjyys Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 2000 2006

Muuttuva maaseutuyrittäjyys Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 2000 2006 MTT:n selvityksiä 169 Muuttuva maaseutuyrittäjyys Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 2000 2006 Leena Rantamäki-Lahtinen, Hannu T. Vesala,

Lisätiedot

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma KUUSELA, AAPO: Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. syyskuuta

Lisätiedot

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA i SAILA KINNI OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen

Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Heli Aronpää Henkilö- ja talousriskin yhteys t&k-projektin onnistumiseen Työn 1. tarkastaja: Professori Mikael Collan Työn 2. tarkastaja:

Lisätiedot

En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä

En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä Tarja Tiainen (toim.) En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä Kenttäpäiväkirja tietotekniikasta Etelä-Pohjanmaan kylissä TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO B-2004-10 TAMPERE 2004

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Miksi naisia on vain vähän yrittäjinä?*

Miksi naisia on vain vähän yrittäjinä?* Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 1/2007 Miksi naisia on vain vähän yrittäjinä?* Hannu Tervo Professori Jyväskylän yliopisto Mika Haapanen Yliassistentti Jyväskylän yliopisto 1. Johdanto Y rittäjyyden

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot