LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A"

Transkriptio

1 LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE SÄILIÖYKSIKKÖ MALLI ULKOYKSIKKÖ TAW-270NH2A / RAW-25NH2A SÄILIÖYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ RAW-25NH2A TAW-270NH2A Käyttöohjeet Sivut 1~26 Saavuttaaksesi parhaan mahdoisen hyödyn aitteistosta pyydämme, että uet nämä ohjeet kokonaisuudessaan ja säiytät ne huoeisesti. 1

2 Kiitos että vaitsit Hitachi ima-vesiämpöpumpun käyttövedee. Saadaksesi parhaan mahdoisimman hyödyn ja monen vuoden vaivattoman käytön, oe hyvä ja ue tämä ohjekirja kokonaisuudessaan. Säiytä käyttöohje huoeisesti. Lämpöpumpun virran voi kytkeä normaaia sähköiitännää sekä yösähköä. Saatavuus riippuu sähkösopimuksestasi. Lisätietoa aa. A: Kokoaikainen sähköiitäntä B: Yösähkö Sisätö vaohjeet TURVAOHJEET 3-5 Vamisteu Osien nimet... 6 Ohjauspaneei... 7 Vamistautuminen käyttöön... 8 Keon asettaminen (vain jatkuvaa sähkönsyötöä)... 9 Kuuman käyttöveden ämpötian asettaminen Käyttö Normaai käyttö Toimintojen ohjeet Ajastintoiminta Aseta sama tia jokaisee päiväe...12, 13 Aseta eri tia eri päivie...14, 15 ECO-tian toiminta Antibakteeri-toiminta Boost-toiminta Hätätia Huoto Huotoon iittyvät varoitukset Säännöiset tarkastukset ja huototoimenpiteet Kuukausittainen tarkastus ja huoto Vuosittainen tarkastus ja huoto Sähkökatkokset Vesikatkokset Jos aitetta ei käytetä pitkään aikaan Asennus...23, 24 Vianetsintä Äänet Käyttö Asiakaspaveu Ota yhteyttä jäeenmyyjään, jos jokin seuraavista imenee Tekniset tiedot

3 TURVAOHJEET Oppiaksesi käyttämään käyttöveden ämpöpumppua oikein ja turvaisesti pyydämme, että uet turvaohjeet ennen pumpun käyttöä. VAROITUS- ja VAARA-symboeia varustettuja kohtiin tuee kiinnittää erityistä huomiota. Varoitukset näissä käyttöohjeissa: Näissä ohjeissa käytetään seuraavia sanoja ja symboeita, jotka ovat uokitetu sen mukaan kuinka aajoja henkiö- tai muita vahinkoja saattaa seurata väärinkäytöstä tai jos varoituksia ei noudateta. Henkiö- tai aineeisen vahingon mahdoisuus Kuvaesimerkkejä VAARA VAROITUS Tämä symboi varoittaa mahdoisesta vaaratianteesta joka saattaa johtaa oukkaantumiseen tai kuoemaan. Tämä symboi varoittaa mahdoisesta tianteesta joka saattaa johtaa oukkaantumiseen tai materiaaivahinkoihin. Varmista maadoituksen kytkentä Tarkoittaa kieettyä toimenpidettä Tarkoittaa pakoista toimenpidettä Luettuasi turvaohjeet säiytä nämä käyttöohjeet seaisessa paikassa, että jokainen aitteen käyttäjä voi tarvittaessa käyttää niitä. ASENNUKSEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET Laitteen saa asentaa vain jäeenmyyjä tai muu vatuutettu asentaja. Jos asennuksen tekee joku muu kuin pätevä ammattiainen syntyy suurempi vesivuodon, sähköiskun tai tuipaon riski. Laitteen täytyy oa maadoitettu. VAARA Asentajan tuee varmistaa, että aite on maadoitettu määräysten mukaisesti. Laitetta ei saa maadoittaa kaasuputkiin, ukkosenjohtimeen tai puheininjan maadoitukseen. Huono maadoitus saattaa aiheuttaa vaurioita tai oikosukuja sekä mahdoisesti sähköiskuja tai tuipaon. Laiteeseen ei saa tehdä muutoksia. Laitteen muutokset saattavat aiheuttaa vesivahinkoja, käyttöhäiriöitä, sähköiskuja tai tuipaon. Sähköasennukset saa tehdä vain vatuutettu sähköasentaja, paikaisten määräyksien mukaisesti. Säiiöyksikköön täytyy asentaa varoventtiii. Säiiö saattaa vaurioitua jos varoventtiiiä ei oe asennettu. Varmista sopiva viemäröinti kondenssivedee. Vääränainen viemäröinti saattaa aiheuttaa vesivahingon. VAROITUS Vedensyötön tuee oa verkostosta (ranskaainen kovuusaste (Th) F, PH7). Laitteessa ei saa käyttää kaivovettä, kuuman ähteen vettä tai ioninvaihdoa käsitetyä vettä. Jos vesi on kovempaa kuin (TH) 25 F se täytyy demineraisoida jotta sen kovuus tuisi F vyöhykkeee. Laitteen sähkösyöttöä ei saa kytkeä muutoin kuin tarkoitukseen sovetuvaan syöttöön. Vääränaiseen syöttöön kytkeminen saattaa aiheuttaa yikuumenemisen ja mahdoisesti tuipaon. 3

4 VAROITUS ASENNUKSEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET Varmista, että säiiö asennetaan tukevae austae. Muuten se voi kaatua ja aiheuttaa vaaran. Ota yhteyttä myyjään jos säiiö ei oe turvaisesti asennettu. Varmista, että tiassa johon säiiö asennetaan on asiainen vesieristys sekä attiakaivo. Mahdoinen vuototianne saattaa muuten vaurioittaa rakenteita tai aa oevia tioja. Pyydä tarvittaessa isätietoja jäeenmyyjätä. Säiiöyksikköä ei saa asentaa tiaan jossa on putkien tai säiiön jäätymisvaara. Puutteeinen ämpöeristys voi vahingoittaa putkia tai säiiötä aiheuttaen vuotoja sekä mahdoisesti paovammoja. Säiiöyksikköä ei saa asentaa tiaan jossa on paavien kaasujen vuotomahdoisuus. Paavat kaasut aitteen äheisyydessä saattavat aiheuttaa tuipaon. Käsittey ja huoto Jos havaitset jotakin outoa (esimerkiksi paaneen käryä) opeta aitteen käyttö väittömästi, sammuta virta syötötä ja ota yhteyttä jäeenmyyjään. Käytön jatkaminen näissä oosuhteissa saattaa aiheuttaa vahinkoa, sähköiskun tai tuipaon. Lopeta aitteen käyttö ukonimaa ja katkaise virta syötötä. Ukkonen saattaa vaurioittaa aitetta. VAARA Jos vesi ei ämpene tai kestää iian kauan ämmetä on mahdoista, että on sattunut kymäainevuoto. Ota yhteyttä jäeenmyyjään. Tässä veden ämmittimessä käytetty kymäaine ei oe vaaraista. Vuodon sattuessa kymäaine voi kuitenkin kukeutua toisen ämmitysaitteen, ieden, takan tai muun iekkiin ja paaessaan vapauttaa myrkyistä kaasua. Jos havaitset oudon hajun sammuta aite väittömästi, avaa ikkunat jotta ima vaihtuu ennen kuin otat yhteyttä jäeenmyyjään. Laitteen ämmittämä vesi tuee sekoittaa kymän veden kanssa. Vesi on sekoittamatta iian kuumaa ja voi aiheuttaa paovammoja. Sekoitinhanojen käyttöä suositeaan. Ukoyksikön ritiöitä ei saa tukkia, eikä niihin saa työntää mitään. Nopeasti pyörivä tuuetin saattaa aiheuttaa henkiövahingon ja/tai aite voi vaurioitua. Laitteen toiminta saattaa myös kärsiä ja hyöty heikentyä. Automaattisuakkeiden sijaan ei saa käyttää johtoa tai muuta vastaavaa. Tämä saattaa johtaa aitteen vaurioitumiseen tai tuipaoon. Laitetta ei saa purkaa eikä suojakansia avata. Laitteen purkaminen isää sähköiskun riskiä. 4

5 VAROITUS Käsittey ja huoto Ennen aitteen puhdistamista sammuta se ja suje virran syöttö. Käydessään aitteen sisäinen tuuetin pyörii nopeasti ja aiheuttaa vaaran, jos siihen vahingossa koskee. Täytä säiiö vedeä ennen kuin aite otetaan käyttöön. Jos aite käynnistetään ennen kuin säiiö on täynnä aite yikuumenee ja vaurioituu. Tyhjennä vesi säiiöstä jos aite aiotaan jättää käyttämättä pidemmäksi ajaksi. Veden aatu saattaa huonontua jos se jätetään seisomaan säiiöön yi kuukaudeksi. Tarkista, että säiiön varoventtiii toimii. Jos varoventtiii ei toimi säiiö saattaa vaurioitua tai akaa vuotamaan. Jos varoventtiii on viainen ota yhteyttä jäeenmyyjään. Ää käytä vääränaista tai huonokuntoista ukoyksikön teinettä. Ukoyksikkö saattaa kaatua ja aiheuttaa vahinkoa tai oukkantumisen. Säiiön vettä ei saa juoda suoraan säiiöstä. Ää tyhjennä säiiön vettä sekoittamatta. Kuuma vesi saattaa aiheuttaa paovammoja ja vaurioittaa tyhjennysputkia. Sekoita kuumaan veteen kymää vettä ennen tyhjennystä. Ää koske katkaisijaan märiä käsiä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. Ää pese aitetta vedeä ääkä aseta esim. vaasia, jossa on vettä, sen pääe. Mahdoinen sähkövuoto saattaa aiheuttaa sähköiskun. Ää koske vettä tai putkia kun tyhjennät säiiötä. Paovamman riski. Ää kosketa sekoitinhanaan sioin kun täytät säiiötä kuumaa vedeä. Kuuma vesi saattaa aiheuttaa paovamman. Ää koske varoventtiiiin tai tyhjennysputkeen sioin kun tarkistat varoventtiiiä. Kuuma vesi saattaa aiheuttaa paovamman. 5

6 VALMISTELU OSIEN NIMET SÄILIÖYKSIKKÖ Kuuman veden ähtö (G 3/4"B) Ohjauspaneei Mg-anodi Kymän veden tuo (G 3/4") Tippaveden kerääjä Huom: Mg-anodi pitäisi vaihtaa tämän tästä, jotta sen korroosiosuoja säiyisi. Mg-anodin vaihtoa suositeaan n. vuoden väein, riippuen veden aadusta. Mg-anodin tyyppinumero on <SPX-WTA1>. Käytä tätä numeroa tiatessasi uutta anodia. ULKOYKSIKKÖ Imuiman otto (takaa ja vasemmata sivuta) Kymäaineputket VAROITUS Lämmityksessä ukoyksiköstä vauu kondenssivettä. Ää tuki kondenssiveden putkea tai reikiä, muuten ukoyksikkö jäätyy ja aite akkaa toimimasta. Puhausiman ähtö Kondenssivesiputki 6

7 OHJAUSPANEELI 7-osainen LED-näyttö: Osoittaa veden ämpötian, ajan ja muita tietoja (Katso sivut 9-19) Ajastimen merkkivao: Syttyy kun ajastin on käytössä (Katso sivut 12-15) ECO-näppäin: Asettaa/kumoaa ECO toiminnan (Katso sivu 16) ECO LED-merkkivao: Syttyy kun aite on ECOtiassa (Katso sivu 16) Lämmityksen LED merkkivao: Paaa ämmitystiassa Vikkuu boost-tiassa (Katso sivu 11, 18) START/STOP -näppäin: Käynnistää ja sammuttaa aitteen (Katso sivu11) Käytön LED merkkivao: Paaa aitteen käydessä (Katso sivu 11) Vikkuu suatuksen aikana (Katso sivu 11) Anti-bakteeri LED.merkkivao: Paaa antibakteeri-tiassa Vikkuu antibakteeri-toiminnan aikana (Katso sivu 17) Toiminta-näppäin: Vaitsee toiminnan (Katso sivut 9-10, 12-17, 19) Toiminta-näppäimen painaminen toistamiseen seaa toimintojen äpi seuraavassa järjestyksessä: Tämänhetkinen veden ämpötia Boost -näppäin: Käyttää pumppua täydeä tehoa tarvittaessa, jotta veden ämpötia nousee nopeasti (Katso sivu 18) Aseta -näppäin: Vahvistaa veden ämpötiaan, aikaan ja muihin asetuksiin tehdyt muutokset (Katso sivut 9-10, 12-17) Yos- ja aasnäppäimet: Muuttaa ämpötian ja muiden asetuksien parametrejä (Katso sivut 9-10, 12-17, 19) Aika Viikonpäivä -näppäimien painaminen muuttaa asetukset aa osoitetua tavaa. Ajastin 1 asetus: päivä/toimintatia Kuuman veden ämpötia-asetus Ajastimen asetus Antibakteeri-toiminnan asetus Ajastin 1 asetus: aoitusaika Ajastin 2 asetus: päivä/toimintatia Ajastin 2 asetus: aoitusaika 7

8 VALMISTAUTUMINEN KÄYTTÖÖNTur KÄYTÄ NÄITÄ OHJEITA OTTAESSASI LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖÖN ENSIMMÄISTÄ KERTAA TAI JOS SE ON OLLUT PITKÄÄN KÄYTTÄMÄTTÄ. SÄILIÖN TÄYTTÄMINEN Avaa vesihana ja suje tyhjennysventtiii. Avaa kaikki aitteeseen iitetyt sekoitinhanat kuumae puoee. Säiiön täyttö vedeä kestää noin minuuttia. Pidä kaikki hanat auki jonkin aikaa, jotta säiiö ja putket huuhtoutuisivat. Suje kuumaan injaan iitetyt hanat ja avaa kymän veden hanat. Anna kymän veden juosta hetki, jotta asennuksen aikana putkiin kertynyt ima pääsee putkistosta pois. Suje kaikki hanat. Tarkistus 1 Säiiön täytön jäkeen tarkista sekä säiiö että putkiiitokset vuotojen varata. 2 Tarkista varoventtiiin toiminta. 3 Veden kuumentamisen jäkeen tarkista säiiö ja putkiiitokset uudestaan. VIRRAN KYTKEMINEN 1 Kytke virta pääkatkaisijata tai suakkeeta. Säiiöyksikön ohjauspaneeissa akaa vikkua -- : --. VAROITUS Täytä säiiö kokonaan ennen kuin kytket virran pääe. Jos virran kytkee säiiön oessa tyhjä säiiö yikuumeee ja vaurioituu. Jos sisä- ja ukoyksiköä on eriiset sähkön syötöt, kytke virta ukoyksiköe aina ensin, sitten vasta sisäyksiköe. Jos sisäyksikkö (säiiö) kytketään ensin pääe, aite saattaa imoittaa vikakoodin E0 03 eikä toimi. 8

9 KELLON ASETTAMINEN (VAIN SILLOIN, KUN KYTKETTY JATKUVAAN SÄHKÖNSYÖTTÖÖN) Huom: Ajastintoimintaa voi käyttää ainoastaan jos oikea viikonpäivä ja keonaika on asetettu. Pidemmän sähkökatkoksen (yi 30 minuuttia) jäkeen keon muisti tyhjenee ja se täytyy asettaa uudestaan Paina -näppäintä, niin aika tuee esie. Aika vikkuu hitaasti. Aika vikkuu nopeasti. Paina -näppäimiä ja aseta aika. Pitämää näppäintä pohjassa numerot vaihtuvat nopeammin. Aika on nyt asetettu. Paina -näppäintä asettaaksesi viikonpäivä. Viikonpäivää osoittava numero akaa vikkua. Paina -näppäimiä ja aseta viikonpäivä. d1: ma; d2: ti; d3: ke; d4: to; d5: pe; d6: a; d7: su Viikonpäivä on nyt asetettu. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. 9

10 KUUMAN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN Veden ämpötian voi asettaa 40 C ja 65 C väie. Aseta ämpötia ämpimän veden kuutuksen tarpeen mukaan. Suositetu ämpötia on 40 C ja 55 C väiä; tehtaan oetusarvo on 55 C. Ahaisempi ämpötia parantaa energiatehokkuutta. Korkeampi ämpötia voi aiheuttaa enemmän kakkeutumista. Kuuman veden tiavuus 40 C sekoitettuna Kuuman veden ämpötia 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C 40 C käyttöveden määrä sekoitettuna 240L 295L 345L 395L 430L 465L Toimintatia vaihtuu automaattisesti veden ämpötian mukaan. Veden ämpötia ~ 55 C 55 ~ 65 C Lämpöpumpun toiminta PÄÄLLÄ ( 1) POIS Sähkövastuksen toiminta POIS/PÄÄLLÄ ( 2) PÄÄLLÄ ( 1): Lämpöpumppu ei aina käy, riippuen ukoiman sekä säiiön veden ämpötiasta. Jotta kompressori ei vaurioituisi, ämpöpumppu ei käy jos ukona on ae -15 C tai yi 37 C. ( 2): Mikäi ämpöpumpun ämmityskapasiteetti ei oe riittävä saavuttamaan asetettua ämpötiaa, sähkövastus kytkeytyy pääe. 1 Paina -näppäintä, niin veden ämpötian asetus tuee esie. 2 3 Veden ämpötia-asetus akaa vikkumaan. Paina -näppäimiä muuttaaksesi ämpötian asetusta. Pitämää näppäintä pohjassa numerot vaihtuvat nopeammin. 4 Paina -näppäintä. Tämä vahvistaa vaitun veden ämpötian. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. 10

11 KÄYTTÖ NORMAALI KÄYTTÖ Käyttövedee asetetun ämpötian saavuttaminen riippuu mm. veden ämpötiasta, ukoämpötiasta sekä muista tekijöistä. Veden ämpötian ja ukoämpötian oessa ahaisia veden ämmittäminen kestää kauan; säiiön sähkövastus kytkeytyy automaattisesti pääe jos vesi ei ämpene 8 tunnin sisää. Oosuhteista riippuen veden ämmitys saattaa kestää pidempään kuin 8 tuntia (veden ämpötia <5 C, asetettu ämpötia >55 C). Veden ämmitys ECO-tiassa ei oe nopeampaa kuin normaaisti. 1 -merkkivao syttyy ja aite käynnistyy. TOIMINTA (1) Lämmitystoiminta käynnistyy, kun veden ämpötia on ahaisempi kuin asetettu ämpötia. -merkkivao paaa ämmitystoiminnan oessa käynnissä. -merkkivao paaa suatustoiminnan oessa käynnissä. Suatus tapahtuu noin kerran tunnissa sioin, kun jäätä muodostuu ukoyksikön ämmönsiirtimeen. Suatus kestää noin 5-10 minuuttia kerraa. (2) Lämmitystoiminta pysähtyy, kun veden ämpötia saavuttaa sie asetetun ämpötian. -merkkivao sammuu. SAMMUTUS Paina -näppäintä -merkkivaon paaessa. Lämmitystoiminta pysähtyy ja merkkivao sammuu. 11

12 TOIMINNAT AJASTINTOIMINTA (ASETTAA SAMAN TOIMINNAN JOKA PÄIVÄ) Tämä toiminta on käytettävissä vain aitteen oessa kytkettynä jatkuvaan sähkösyöttöön. Kaksi ajastimen asetusta voidaan asettaa joka päiväe. Maanantaie (d.1) tehty asetus tuee käyttöön myös tiistaista (d.2) sunnuntaihin (d.7) samaa tavaa. Laite muistaa asetetut ajat. Antibakteeri-toiminta akaa ko 22:00 joka sunnuntai, muista asetuksista huoimatta. Käyttöesimerkki Maanantai (d.1) Tiistai (d.2) Lauantai (d.6) Sunnuntai (d.7) 1 d.* ** tuee näytöe. Laite näyttää tämän päivän asetusta.. d1: ma; d2: ti; d3: ke; d4: to; d5: pe; d6: a; d7: su 2 3 d. * akaa vikkua. Paina -näppäimiä ja aseta d.1. d.1 tehtyä asetusta käytetään myös d2" - "d.7. 12

13 Ensimmäisen aika-asetuksen toiminnan ja ajan asettaminen 4 d.1 on nyt asetettu ja vikkuu Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta : Ei ajastettua toimintaa (pysyy samassa tiassa) Viikonpäivä on asetettu ja aika akaa vikkua. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) Ensimmäinen asetus on nyt vamis ja toinen asetus tuee näytöe. Toisen aika-asetuksen toiminnan ja ajan asettaminen 9 Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta Toiminta on nyt asetettu ja aika akaa vikkua näytöä. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) 12 Toinen asetus on nyt tehty ja -merkkivao syttyy. Noin 10 sekunnin kuuttua näyttö näyttää vuoroteen veden ämpötiaa ja aikaa. Huom: Jos toisen ajastintoiminnan aika on aikaisemmin kuin ensimmäisen, ensimmäinen asetus tyrmää toisen asetuksen ja toinen peruuntuu. 13

14 AJASTINTOIMINTA (ASETTAA ERI TILAN JOKA PÄIVÄLLE) Tämä toiminta on käytettävissä vain aitteen oessa kytkettynä jatkuvaan sähkösyöttöön. Kaksi ajastimen asetusta voidaan asettaa joka päiväe. Maanantaie (d.1) tehty asetus tuee käyttöön myös tiistaista (d.2) sunnuntaihin (d.7) samaa tavaa. Kun ensin otat toiminnan käyttöön, tee asetus maanantaie (d.1), sitten noaa muut päivät johon hauat eri asetukset. (Katso sivu 12) Kun teet asetuksen auantaie (d.6), sama asetus kopioituu sunnuntaihin (d.7). Laite muistaa asetetut ajat. Antibakteeri-toiminta akaa ko 22:00 joka sunnuntai, muista asetuksista huoimatta. Käyttöesimerkki Maanantai (d.1) Tiistai (d.2) Keskiviikko (d.3) Torstai (d.4) Perjantai (d.5) Lauantai (d.6) Sunnuntai (d.7) Näytöe tuee d. * ** Tämän päivän asetus tuee näkyvie. d1: ma; d2: ti; d3: ke; d4: to; d5: pe; d6: a; d7: su d. * akaa vikkua. Painamaa -näppäimiä voit vaita päivän, jonka asetuksia hauat vaihtaa. 14

15 Ensimmäisen asetuksen toimintatian ja ajan asettaminen 4 Viikonpäivä on nyt asetettu ja toimintatia akaa vikkumaan Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta : Ei ajastettua toimintaa (pysyy samassa tiassa) Toimintatia on nyt asetettu ja aika akaa vikkumaan. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) Ensimmäinen asetus on nyt vamis ja toinen toimintatian asetus tuee näytöe. Toisen toimintatia-asetuksen toiminnan ja ajan asettaminen Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta : Ei ajastettua toimintaa (pysyy samassa tiassa) Toimintatia on nyt asetettu ja aika akaa vikkumaan. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) Toinen asetus on nyt vamis ja -merkkivao syttyy. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. 15

16 ECO-TILAN TOIMINTA ECO-tiassa ämpöpumppu ämmittää käyttöveden täysin, iman sähkövastusta. ECO-tia mahdoistaa aemman ämpötian asetuksen kuin normaaissa tiassa on mahdoista. ECO-tia on kätevä apu sähkönkuutuksen aentamiseen sioin, kun kuuman veden tarve ei oe niin suuri. Huom: 1. Veden ämpötia, ukoämpötia ja muut tekijät saattavat nostaa ämmitykseen tarvittavaa aikaa niin, että käytännössä hauttu ämpötia on mahdoton saavuttaa ECO-tiassa. 2. Antibakteeri-tia käyttää sähkövastusta. Jos hauat vättää sähkövastuksen käyttöä, kytke antibakteeri-tia pois päätä. 3. Sähkövastus tuee kuitenkin käyttöön mikäi sitä tarvitaan suojeemaan kompressoria. Veden ämpötian voi asettaa 40 ja 55 C asteen väiin. On suositetavaa asettaa noin 5 C ahaisempi ämpötia kuin normaaisti. Tehtaaa asetettu oetusarvo on 50 C. Ahaisempi ämpötia parantaa energiatehokkuutta. Kuuman veden tiavuus 40 C sekoitettuna Kuuman veden ämpötia 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C 40 C käyttöveden määrä sekoitettuna 240L 295L 345L 395L 430L 465L ECO-tiaa on myös mahdoista käyttää ajastetun toiminnan yhteydessä. (Katso sivut 12-15) ECO-TILAN KYTKEMINEN 1 Paina -näppäintä aitteen oessa käynnissä. -merkkivao syttyy ja ECO-tia kytkeytyy pääe. ECO-tian voi kytkeä pääe ja pois ainoastaan aitteen oessa käynnissä ( -merkkivaon paaessa) ECO-TILAN PERUUTTAMINEN Paina -näppäintä -merkkivaon paaessa. -merkkivao sammuu ja ECO-tia kytkeytyy pois päätä. KUUMAN VEDEN LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN ECO-TILASSA Asetettu ämpötia taentuu, joten se täytyy asettaa vain kerran. 2 Kuuman veden ämpötia-asetus tuee näytöe. 3 Kuuman veden ämpötia-asetus akaa vikkua. 4 5 Paina -näppäimiä ja muuta asetusta hauamaasi ämpötiaan. Pitämää näppäintä pohjassa numerot vaihtuvat nopeammin. Kuuman veden ämpötia on nyt asetettu. 16

17 ANTIBAKTEERI-TILA Kun antibakteeri-tia on päää aite sterioi veden nostamaa säiiön ämpötian 65 C:een kerran viikossa. (1) Laitteen oessa kytketty jatkuvaan sähköverkkoon antibakteeri-tia käynnistyy joka sunnuntaina ko 22:00. (2) Yösähköä tai muua sähkönsyötöä antibakteeri-tia käynnistyy joka seitsemäs kerta, kun aite käy. Antibakteeri-tiaa ei voi ajastaa eri päiväe. Antibakteeri-tia käyttää sähkövastusta. 1 Paina -näppäintä jotta LE ** tuee näytöe. 2 ON tai OF akaa vikkua. 3 Vaitse -näppäimiä ON (päää) tai OF (pois päätä). 4 Paina -näppäintä. -merkkivao näyttää että antibakteeri-tia on asetettu. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. -merkkivao vikkuu antibakteeri-tian oessa kytketty pääe. 17

18 BOOST-TILA Boost-tia käyttää ämpöpumppua täysiä sekä sähkövastusta, jotta vesi ämpenisi mahdoisimman nopeasti. Huom: Boost-tia ei oe käytettävissä antibakteeri-tiassa. 1 Paina -näppäintä -merkkivaon oessa päää. -merkkivao vikkuu osoittaen, että boost-tia on kytketty pääe. -merkkivaon oessa pois päätä aite ei oe toiminnassa, joten boosttiakaan ei oe käytettävissä. BOOST-TILAN PERUUTTAMINEN Paina -näppäintä -merkkivaon vikkuessa. -merkkivao akkaa vikkumasta ja paaa tasaisesti aitteen vaihtaessa normaaiin ämmitystiaan. 18

19 HÄTÄTILA Jos ukoyksikköön tuee häiriö (vikakoodi E1 ** vikkuu) ja ämpöpumppu ei oe toiminnassa, väiaikainen käyttö hätätiassa on mahdoista. Hätätiassa ämmitys tapahtuu ainoastaan sähkövastuksea. Hätätia ei oe käytettävissä jos häiriö on säiiöyksikössä (vikakoodi E0 ** vikkuu). Hätätiassa veden ämpötia-asetus on 55 C. ECO-tian, boost-tian tai antibakteeri-tian käyttö ei oe mahdoista. Huom: Imoita väittömästi jäeenmyyjäe häiriöstä, jotta vian korjaaminen voidaan järjestää. Käytä hätätiaa sioin, kun ukoyksikköön on tuut häiriö ja vikakoodi E1 ** vikkuu. 1 Paina sekä -näppäintä samanaikaisesti ja pidä moempia pohjassa 5 sekunnin ajan. Kun aite asetetaan hätätiaan nykyinen veden ämpötia sekä vikakoodi (E1 **) näkyvät näytöä vuoroteen. Hätätian asetus taentuu, joten sitä ei tarvitse toistaa. HÄTÄTILAN PERUUTTAMINEN Laitteen oessa hätätiassa, paina sekä -näppäimiä ja pidä niitä pohjassa 5 sekuntia. 2 -merkkivao syttyy ja toiminta käynnistyy. LÄMMITYKSEN TOIMINTAPERIAATE (1) Lämmitys käynnistyy veden ämpötian oessa ahaisempi kuin kuumae vedee asetettu ämpötia. -merkkivao syttyy ämmitystoiminnan oessa päää. (2) Lämmitystoiminta pysähtyy hautun ämpötian saavutettuaan. -merkkivao sammuu. LAITTEEN SAMMUTTAMINEN Paina -näppäintä aitteen oessa käynnissä. Lämmitystoiminta pysähtyy ja -merkkivao sammuu. 19

20 HUOLTO HUOLTOON LIITTYVÄT VAROITUKSET! VAROITUS Ennen huototoimenpiteitä, sammuta aite ja sen sähkösyöttö vättääksesi mahdoisen sähköiskun vaaraa. Ää anna aitteen kastua. Laitteen kastuminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ää seiso epävakaaa austaa kun hoidat huototoimenpiteitä. Käytä tukevia tikapuita tms, muuten on kaatumisen ja oukkaantumisen vaara. Käytä huototoimenpiteiden aikana hanskoja, muuten saatat pottaa tai muuten satuttaa itsesi aitteen sisää oeviin putkiin tai komponentteihin. Tyhjennä säiiö jos tiedät, että aitetta ei käytetä pidempään aikaan. Veden aatu kärsii jos se jää seisomaan säiiöön yi kuukaudeksi. Täytä säiiö kokonaan ennen kuin kytket virran pääe. Jos aite kytketään pääe säiiön oessa tyhjä se saattaa yikuumentua ja vaurioitua. Ää koske tyhjennysputkiin tai niistä tuevaan veteen säiiön tyhjennyksen aikana. Vesi voi oa erittäin kuumaa ja voi aiheuttaa pottovammoja. Ää koske sekoitinhanaan sioin, kun säiiötä täytetään. Hana saattaa oa erittäin kuuma ja aiheuttaa pottovammoja. Ää koske varoventtiiiin tai tyhjennysputkiin sioin, kun tarkistat varoventtiiiä. Venttiii on erittäin kuuma ja saattaa aiheuttaa pottovammoja. SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET JA HUOLTOTOIMENPITEET LAITTEEN HUOLTO Pidä aite puhtaana kuivaa pyyhkeeä tai pyyhkeeä, joka on kosteutettu veden ja normaaiin kotikäyttöön tarkoitetun puhdistusaineen iuoksea. Huom: Puhdistukseen ei saa käyttää tärpättiä, tinneriä, hankaavia aineita tms. jotka voivat vahingoittaa muovia tai maaipintaa. VEDEN VUOTOJEN TARKASTUS Säiiön täytön jäkeen tarkista, onko tippaveden kerääjä täynnä tai vuotaako jostain muuata vettä. KUUKAUSITTAINEN TARKISTUS JA HUOLTO VAROVENTTIILIN TOIMINNAN TARKISTUS Kokeie varoventtiiiä ja varmista, että tyhjennysputkesta tuee vettä. VIRRANKATKAISIMEN TOIMINNAN TARKISTUS Kokeie virrankatkaisijaa ja varmista, että se toimii oikein. AJAN TARKISTUS Tarkista aitteen aika-asetus kerran kuussa ja korjaa, mikäi tarpeeista. 20

21 VUOSITTAINEN TARKISTUS JA HUOLTO VEDEN PEHMENTIMEN TARKISTUS Mikäi käytössä on veden pehmentäjä tarkista, että se on asetettu (Th) F kovuudee.! VAROITUS Varmista, että aite on kunnoa maadoitettu. KALKIN POISTO (VAIN AMMATTI- LAISTEN TEHTÄVÄ) Poista säiiöstä sinne mahdoisesti muodostunut kakki. Huonosti kytketty tai vaurioitunut maadoitus aiheuttaa toimintahäiriön sekä sähköiskun vaaran. MAADOITUKSEN TARKISTUS Tarkista, että aitteen maadoitus on ehjä ja kunnoa kytketty. ULKOYKSIKÖN TELINEEN TARKISTUS Tarkista, että ukoyksikön teine on ehjä ja että aite on siinä tukevasti. VESISÄILIÖN SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO JA TARKISTUS! VAROITUS Tarkista, että ukoyksikön teine ei oe kovasti ruostunut tai heikentynyt, ja että se seisoo suorassa. Heikentynyt tai iikkunut teine (esim. maan routimisen seurauksena) saattaa aiheuttaa ukoteineen kaatumisen ja ihmisie oukkaantumisen vaaran. Tarkistus Säännöinen tarkistus- ja huototoimenpide Asennuksen tarkistus Toiminnan tarkistus Puhdistus ja huoto Tarkista ettei vettä vuoda putkien iitoksista Tarkista sähköjohtojen ja -iitosten eristykset Tarkista putkien ämpöeristeet Tarkista varoventtiiin ympäritä vesivuotojen varata Tarkista sähkövastuksen toiminta Tarkista paineenaennusventtiiit ja automaattinen imanpoistin Tyhjennä säiiö ja poista kakkeutuminen ämmönvaihtimesta ja säiiön pohjata Vaihto-osat Eriaiset venttiiit ja muut osat saattavat kuua käytössä. Veden aatu vaikuttaa niiden kuntoon, joten veden aadusta riippuen osia voi joutua vaihtamaan. Vaihda kaikki osat jotka tarkistuksen yhteydessä näyttävät sitä, että ne tuisi vaihtaa. Vesiputkien paineenaennusventtiiien sekä varoventtiiien vaatimukset Säiiö täytyy varustaa asiaisesti varoventtiiiä ja paineenaennusventtiiiä, hakaisija 3/4". Käänny LVIammattiaisen puoeen jotta asennus tehdään turvaisesti ja määräysten mukaisesti. Paineenaennusventtiieitä tuee käyttää säännöisesti jotta niiden toiminta varmistetaan, ja mahdoinen kakkeutuma tms. ei tuki niitä. LUMI JA JÄÄ Tavea tuee varmistaa, että ukoyksikön imanvirtaus on riittävä eikä umi tai jää pääse tukkimaan ukoyksikön ritiöitä, muuten ämmityskapasiteetti heikkenee ja aite saattaa oputa hajota. 21

22 SÄHKÖKATKOKSET Sähkökatkoksen jäkeen ämmitystoiminto jatkuu heti kun sähkö kytkeytyy taas pääe. Yi 30 minuuttia kestäneen sähkökatkoksen jäkeen ohjauspaneein aika pitää asettaa uudeeen. Ajastintoiminta ei oe mahdoista eei aika oe asetettu. (Katso sivut 12-15) VESIKATKOKSET Jos veden syöttö katkaistaan jostain syystä (esim. putkitöiden takia) aitteen vesiventtiii tuee sukea. Jos aitteen käyttöä jatketaan normaaisti, putkitöiden jäkeen imenevä sakka voi tukkia sihdit, haitaten veden virtausta ja tekien vedestä ikaista. Ää avaa kuumaa hanaa vesikatkoksen aikana. Putkitöiden oputtua ja vesisyötön paauduttua ennaeen, avaa kymä hana ja päästä vettä niin kauan että juokseva vesi on puhdasta. Vasta sitten avaa aitteee tueva syöttö uudeeen. JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN JOS LAITETTA EI TULLA KÄYT- TÄMÄÄN YLI KUUKAUTEEN 1 2 Sammuta sähkönsyöttö katkaisijata. Tyhjennä kuumavesisäiiö. Kun myöhemmin otat aitteen takaisin käyttöön, seuraa ohjeita "Vamistautuminen käyttöön. JOS LAITE POISTETAAN KÄYTÖSTÄ LYHYEMMÄKSI AJAKSI 1 2 Sammuta sähkönsyöttö katkaisijata. Suje aitteen vesiventtiii. Kun aite otetaan taas käyttöön täytä säiiö. SÄILIÖN TYHJENNYS Sammuta sähkönsyöttö katkaisijata. Suje aitteee tueva vesisyöttö. Avaa kaikki järjestemään kytketyt kuumavesihanat. Avaa tyhjennysventtiii. Vesi vauu pois poistoputkesta. Säiiön tyhjeneminen kestää noin minuuttia. Suje tyhjennysventtiii sekä kaikki hanat. 22

23 ASENNUS! VAROITUS Asennus ja siihen iittyvät sähkötyöt vaativat ammattiaisen osaamista, joten jäeenmyyjän on hoidettava asennus. Lisätietoa asennuksesta ja siihen iittyvistä kustannuksista saat jäeenmyyjätä. Laitteen asennuspaikka tuee sopia yhdessä jäeenmyyjän kanssa. Laitteen täytyy oa kunnoa maadoitettu. Kunnon maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa sekä staattisen sähkön aiheuttamia haittoja. Asennuspaikka Laite täytyy asentaa yi metrin päähän TV:stä, radiosta tai radioantenneista. Pidempi etäisyys aitteesta on suositetava mikäi aueea on heikko signaai, jotta aite ei vaikuta vastaanottoon. Mikäi asut äheä meren rantaa, kuumaa ähdettä tai muua tavaa poikkevassa imastossa, keskustee jäeenmyyjän kanssa ennen ostopäätöstä. Laitetta ei saa asentaa keittiöön, konehuoneeseen tai muuhun paikkaan jossa saattaa esiintyä öjyä tai savua; tehtaaseen tai muuhun paikkaan jossa sähkön jännite saattaa vaihdea aajasti; sairaaatioihin tai verstaae jossa saattaa esiintyä sähkömagneettisia häiriöitä; tai paikkoihin jossa imassa on pajon pöyä tai hiukkasia.! VAROITUS Ukoyksikön pohjasta tippuu ämmittäessä kondenssivettä. Tämä tuee huomioida aitteen asennuksessa. Laitetta ei saa käyttää paikoissa joissa on paavien kaasujen vuotomahdoisuus, höyryä, öjyistä savua tms. Laitteen asentaminen täaiseen paikkaan saattaa johtaa tuipaoon, räjähdykseen, aitteen vaurioitumiseen tms. Varmista, että säiiöyksiköe vaittu paikka on tukeva ja kestää hyvin aitteen painon. Säiiön oessa täynnä vettä se on erittäin painava. SÄHKÖN SYÖTTÖ Laitteee tuee asentaa oma sähkön syöttö sähkötauuta. Laitteee tue asentaa oma katkaisija - sen syöttöä ei saa jakaa muie aitteie. Sähkötyöt kuuuvat aina aan ammattiaisee ja tuee tehdä paikaisten määräysten mukaisesti. ÄÄNIHAITAT Ukoyksikkö tuee asentaa paikkaan, jossa se on tukevasti teineeä sekä äänihaittoja minimoiden niin, että ääni ja tärinä ei pääse mekaanisesti siirtymään rakenteisiin. Vaitse sijainti, jossa ukoyksikön äpi virtaava kymä ima tai sen pitämä ääni ja tärinä ei häiritse naapureita tai muita ihmisiä. Ää aita mitään ukoyksikön ähee joka voi haitata sen äpi virtaavan iman iikkumista. Liian äheä imavirtaa oevat esineet saattavat isätä ääntä ja/tai heikentää aitteen toimintaa. Ota yhteyttä jääeenmyyjään jos huomaat, että aite pitää enemmän tai eriaista ääntä kuin normaaisti. 23

24 VIANETSINTÄ Ennen kuin soitat jäeenmyyjäe tai huotoon, tarkista öytyykö ratkaisu mahdoiseen ongemaan aaoevasta tauukosta. ÄÄNET Laite pitää eriaisia ääniä normaaissa toiminnassa. Seuraavat äänet eivät aiheuta syytä huoeen. Käyttövaihe Käynnistysvaiheessa Käytössä Ääni Naksutus Soenoidiventtiiien ääni Rapiseva ääni, virtauksen ääni, kupiva ääni, nesteen äänet. Kymäaineet pitävät ääniä putkissa, venttiiit pitävät ääntä kun ne vaihtavat kymäaineen virtaussuuntaa. Käyttöäänen tasossa muutos: aite vaihtaa toiminnan intensiteettiä ämpötiojen muuttuessa. KÄYTTÖ Laite ei toimi Tianne Tarkista seuraavat: Tarkista onko tapahtunut sähkökatkos, suake paanut tai automaattisuake sukenut virran. Tarkista, että aika on oikein asetettu ja että ajastin on oikein asetettu. Tarkista, että veden ämpötia on asetettu oikein. Vesi ei ämpene tai ämpenee iian hitaasti Tarkista, ettei ukoyksikön imanvirtausta häiritse mikään. Tarkista onko ECO-tia kytketty pääe. Tarkista vuotaako aitteesta vettä. Ukoyksiköstä tuee vettä Ukoyksiköstä tippuu normaaisti vettä suatuksessa. Tarkista, että veden poistoputket tai aukot eivät oe tukossa tai jäätyneet. Jos ukoyksikkö on asennettu korkeae, järjestä tippaveden viemäröinti putken kautta jotta se ei tiputa vettä ihmisten pääe. Säiiöyksiköstä tuee vettä Jos tueva vesi on erittäin kymää ja säiiön ympäriä on kosteaa imaa, kondenssivettä voi kerääntyä metaisie pinnoie tai putkien pinnoie ja tippua. Ukoyksiköstä höyryä nousee Höyryä saattaa nousta ukoyksikön suatuksen yhteydessä ja on normaaia. Laite ei anna ainkaan vettä Tarkista onko tapahtunut vesikatkos. Vesikatkoksen aikana suje tuoveden venttiii sekä aitteen sähkön syöttö (tarkemmat ohjeet sivua 22). Varoventtiiistä tuee vettä Lämmityksen oessa käynnissä ( -merkkivaon paaessa tai vikkuessa) veden tippuminen venttiiistä on normaaia. Kun -merkkivao paaa tai vikkuu säiiössä oeva vesi paisuu ämmetessään ja noin 3% säiiön kapasiteetista tippuu pois. Muuoin kuin ämmittäessä venttiiistä tippuva vesi tarkoittaa, että venttiii on viainen. Ajastinta ei voi asettaa Tarkista onko aite asennettu käyttämään muuta kuin jatkuvaa sähköä, esimerkiksi yösähköä. Ajastin ei toimi jos aite ei oe kytketty jatkuvaan syöttöön. 24

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja Simppeli 4HK Simppeli 6HK Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Simppeli 2H. Ohjekirja

Simppeli 2H. Ohjekirja Simppeli 2H Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman nautittava

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot

PEK Öljynerottimet. REK Rasvanerottimet EuroHUK Huoltokaivot NOK Näytteenottokaivot K Öjynerottimet REK Rasvanerottimet EuroHUK Huotokaivot NOK Näytteenottokaivot Haittu Ympäristöhuoto Labk tuotteiden avua voidaan toteuttaa Haittua Ympäristöhuotoa, jossa kiinteistökohtainen esikäsittey

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet RASVAKEITIN, PÖYTÄMALLI PROFI PLUS 6, 8, 10 Asennus- ja käyttöohjeet 1. Kuvaus Paistokori Paistokorin pidike Ohjauspaneeli Ohjausyksikön kiskot Turvakytkin Tyhjennysventtiili Sihti Profi 6-8 Sihti Profi

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Ohjauspaneeli: käyttöohje

Ohjauspaneeli: käyttöohje Ohjauspaneeli: käyttöohje FN 3. Tuuletin Jos järjestelmä on käyntitilassa, paina nappi paneelilevyllä käynnistäksesi tuuletin. Painamalla toisen kerran tuuletin sulje pois päältä. Samalla näytölle ilmestyy/tai

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. HANSATON - tinnitusnoiseri WAVE SLIM

KÄYTTÖOHJE. HANSATON - tinnitusnoiseri WAVE SLIM KÄYTTÖOHJE HANSATON - tinnitusnoiseri WAVE SLIM Sisällys: Tinnitusnoiserin malli, paristotyyppi ja tippien tilaustiedot 3 Noiserin osat 4 Tinnitusnoiserin käyttö 5 Pariston vaihtaminen 6 Paristoon liittyviä

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot