LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A"

Transkriptio

1 LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE SÄILIÖYKSIKKÖ MALLI ULKOYKSIKKÖ TAW-270NH2A / RAW-25NH2A SÄILIÖYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ RAW-25NH2A TAW-270NH2A Käyttöohjeet Sivut 1~26 Saavuttaaksesi parhaan mahdoisen hyödyn aitteistosta pyydämme, että uet nämä ohjeet kokonaisuudessaan ja säiytät ne huoeisesti. 1

2 Kiitos että vaitsit Hitachi ima-vesiämpöpumpun käyttövedee. Saadaksesi parhaan mahdoisimman hyödyn ja monen vuoden vaivattoman käytön, oe hyvä ja ue tämä ohjekirja kokonaisuudessaan. Säiytä käyttöohje huoeisesti. Lämpöpumpun virran voi kytkeä normaaia sähköiitännää sekä yösähköä. Saatavuus riippuu sähkösopimuksestasi. Lisätietoa aa. A: Kokoaikainen sähköiitäntä B: Yösähkö Sisätö vaohjeet TURVAOHJEET 3-5 Vamisteu Osien nimet... 6 Ohjauspaneei... 7 Vamistautuminen käyttöön... 8 Keon asettaminen (vain jatkuvaa sähkönsyötöä)... 9 Kuuman käyttöveden ämpötian asettaminen Käyttö Normaai käyttö Toimintojen ohjeet Ajastintoiminta Aseta sama tia jokaisee päiväe...12, 13 Aseta eri tia eri päivie...14, 15 ECO-tian toiminta Antibakteeri-toiminta Boost-toiminta Hätätia Huoto Huotoon iittyvät varoitukset Säännöiset tarkastukset ja huototoimenpiteet Kuukausittainen tarkastus ja huoto Vuosittainen tarkastus ja huoto Sähkökatkokset Vesikatkokset Jos aitetta ei käytetä pitkään aikaan Asennus...23, 24 Vianetsintä Äänet Käyttö Asiakaspaveu Ota yhteyttä jäeenmyyjään, jos jokin seuraavista imenee Tekniset tiedot

3 TURVAOHJEET Oppiaksesi käyttämään käyttöveden ämpöpumppua oikein ja turvaisesti pyydämme, että uet turvaohjeet ennen pumpun käyttöä. VAROITUS- ja VAARA-symboeia varustettuja kohtiin tuee kiinnittää erityistä huomiota. Varoitukset näissä käyttöohjeissa: Näissä ohjeissa käytetään seuraavia sanoja ja symboeita, jotka ovat uokitetu sen mukaan kuinka aajoja henkiö- tai muita vahinkoja saattaa seurata väärinkäytöstä tai jos varoituksia ei noudateta. Henkiö- tai aineeisen vahingon mahdoisuus Kuvaesimerkkejä VAARA VAROITUS Tämä symboi varoittaa mahdoisesta vaaratianteesta joka saattaa johtaa oukkaantumiseen tai kuoemaan. Tämä symboi varoittaa mahdoisesta tianteesta joka saattaa johtaa oukkaantumiseen tai materiaaivahinkoihin. Varmista maadoituksen kytkentä Tarkoittaa kieettyä toimenpidettä Tarkoittaa pakoista toimenpidettä Luettuasi turvaohjeet säiytä nämä käyttöohjeet seaisessa paikassa, että jokainen aitteen käyttäjä voi tarvittaessa käyttää niitä. ASENNUKSEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET Laitteen saa asentaa vain jäeenmyyjä tai muu vatuutettu asentaja. Jos asennuksen tekee joku muu kuin pätevä ammattiainen syntyy suurempi vesivuodon, sähköiskun tai tuipaon riski. Laitteen täytyy oa maadoitettu. VAARA Asentajan tuee varmistaa, että aite on maadoitettu määräysten mukaisesti. Laitetta ei saa maadoittaa kaasuputkiin, ukkosenjohtimeen tai puheininjan maadoitukseen. Huono maadoitus saattaa aiheuttaa vaurioita tai oikosukuja sekä mahdoisesti sähköiskuja tai tuipaon. Laiteeseen ei saa tehdä muutoksia. Laitteen muutokset saattavat aiheuttaa vesivahinkoja, käyttöhäiriöitä, sähköiskuja tai tuipaon. Sähköasennukset saa tehdä vain vatuutettu sähköasentaja, paikaisten määräyksien mukaisesti. Säiiöyksikköön täytyy asentaa varoventtiii. Säiiö saattaa vaurioitua jos varoventtiiiä ei oe asennettu. Varmista sopiva viemäröinti kondenssivedee. Vääränainen viemäröinti saattaa aiheuttaa vesivahingon. VAROITUS Vedensyötön tuee oa verkostosta (ranskaainen kovuusaste (Th) F, PH7). Laitteessa ei saa käyttää kaivovettä, kuuman ähteen vettä tai ioninvaihdoa käsitetyä vettä. Jos vesi on kovempaa kuin (TH) 25 F se täytyy demineraisoida jotta sen kovuus tuisi F vyöhykkeee. Laitteen sähkösyöttöä ei saa kytkeä muutoin kuin tarkoitukseen sovetuvaan syöttöön. Vääränaiseen syöttöön kytkeminen saattaa aiheuttaa yikuumenemisen ja mahdoisesti tuipaon. 3

4 VAROITUS ASENNUKSEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET Varmista, että säiiö asennetaan tukevae austae. Muuten se voi kaatua ja aiheuttaa vaaran. Ota yhteyttä myyjään jos säiiö ei oe turvaisesti asennettu. Varmista, että tiassa johon säiiö asennetaan on asiainen vesieristys sekä attiakaivo. Mahdoinen vuototianne saattaa muuten vaurioittaa rakenteita tai aa oevia tioja. Pyydä tarvittaessa isätietoja jäeenmyyjätä. Säiiöyksikköä ei saa asentaa tiaan jossa on putkien tai säiiön jäätymisvaara. Puutteeinen ämpöeristys voi vahingoittaa putkia tai säiiötä aiheuttaen vuotoja sekä mahdoisesti paovammoja. Säiiöyksikköä ei saa asentaa tiaan jossa on paavien kaasujen vuotomahdoisuus. Paavat kaasut aitteen äheisyydessä saattavat aiheuttaa tuipaon. Käsittey ja huoto Jos havaitset jotakin outoa (esimerkiksi paaneen käryä) opeta aitteen käyttö väittömästi, sammuta virta syötötä ja ota yhteyttä jäeenmyyjään. Käytön jatkaminen näissä oosuhteissa saattaa aiheuttaa vahinkoa, sähköiskun tai tuipaon. Lopeta aitteen käyttö ukonimaa ja katkaise virta syötötä. Ukkonen saattaa vaurioittaa aitetta. VAARA Jos vesi ei ämpene tai kestää iian kauan ämmetä on mahdoista, että on sattunut kymäainevuoto. Ota yhteyttä jäeenmyyjään. Tässä veden ämmittimessä käytetty kymäaine ei oe vaaraista. Vuodon sattuessa kymäaine voi kuitenkin kukeutua toisen ämmitysaitteen, ieden, takan tai muun iekkiin ja paaessaan vapauttaa myrkyistä kaasua. Jos havaitset oudon hajun sammuta aite väittömästi, avaa ikkunat jotta ima vaihtuu ennen kuin otat yhteyttä jäeenmyyjään. Laitteen ämmittämä vesi tuee sekoittaa kymän veden kanssa. Vesi on sekoittamatta iian kuumaa ja voi aiheuttaa paovammoja. Sekoitinhanojen käyttöä suositeaan. Ukoyksikön ritiöitä ei saa tukkia, eikä niihin saa työntää mitään. Nopeasti pyörivä tuuetin saattaa aiheuttaa henkiövahingon ja/tai aite voi vaurioitua. Laitteen toiminta saattaa myös kärsiä ja hyöty heikentyä. Automaattisuakkeiden sijaan ei saa käyttää johtoa tai muuta vastaavaa. Tämä saattaa johtaa aitteen vaurioitumiseen tai tuipaoon. Laitetta ei saa purkaa eikä suojakansia avata. Laitteen purkaminen isää sähköiskun riskiä. 4

5 VAROITUS Käsittey ja huoto Ennen aitteen puhdistamista sammuta se ja suje virran syöttö. Käydessään aitteen sisäinen tuuetin pyörii nopeasti ja aiheuttaa vaaran, jos siihen vahingossa koskee. Täytä säiiö vedeä ennen kuin aite otetaan käyttöön. Jos aite käynnistetään ennen kuin säiiö on täynnä aite yikuumenee ja vaurioituu. Tyhjennä vesi säiiöstä jos aite aiotaan jättää käyttämättä pidemmäksi ajaksi. Veden aatu saattaa huonontua jos se jätetään seisomaan säiiöön yi kuukaudeksi. Tarkista, että säiiön varoventtiii toimii. Jos varoventtiii ei toimi säiiö saattaa vaurioitua tai akaa vuotamaan. Jos varoventtiii on viainen ota yhteyttä jäeenmyyjään. Ää käytä vääränaista tai huonokuntoista ukoyksikön teinettä. Ukoyksikkö saattaa kaatua ja aiheuttaa vahinkoa tai oukkantumisen. Säiiön vettä ei saa juoda suoraan säiiöstä. Ää tyhjennä säiiön vettä sekoittamatta. Kuuma vesi saattaa aiheuttaa paovammoja ja vaurioittaa tyhjennysputkia. Sekoita kuumaan veteen kymää vettä ennen tyhjennystä. Ää koske katkaisijaan märiä käsiä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. Ää pese aitetta vedeä ääkä aseta esim. vaasia, jossa on vettä, sen pääe. Mahdoinen sähkövuoto saattaa aiheuttaa sähköiskun. Ää koske vettä tai putkia kun tyhjennät säiiötä. Paovamman riski. Ää kosketa sekoitinhanaan sioin kun täytät säiiötä kuumaa vedeä. Kuuma vesi saattaa aiheuttaa paovamman. Ää koske varoventtiiiin tai tyhjennysputkeen sioin kun tarkistat varoventtiiiä. Kuuma vesi saattaa aiheuttaa paovamman. 5

6 VALMISTELU OSIEN NIMET SÄILIÖYKSIKKÖ Kuuman veden ähtö (G 3/4"B) Ohjauspaneei Mg-anodi Kymän veden tuo (G 3/4") Tippaveden kerääjä Huom: Mg-anodi pitäisi vaihtaa tämän tästä, jotta sen korroosiosuoja säiyisi. Mg-anodin vaihtoa suositeaan n. vuoden väein, riippuen veden aadusta. Mg-anodin tyyppinumero on <SPX-WTA1>. Käytä tätä numeroa tiatessasi uutta anodia. ULKOYKSIKKÖ Imuiman otto (takaa ja vasemmata sivuta) Kymäaineputket VAROITUS Lämmityksessä ukoyksiköstä vauu kondenssivettä. Ää tuki kondenssiveden putkea tai reikiä, muuten ukoyksikkö jäätyy ja aite akkaa toimimasta. Puhausiman ähtö Kondenssivesiputki 6

7 OHJAUSPANEELI 7-osainen LED-näyttö: Osoittaa veden ämpötian, ajan ja muita tietoja (Katso sivut 9-19) Ajastimen merkkivao: Syttyy kun ajastin on käytössä (Katso sivut 12-15) ECO-näppäin: Asettaa/kumoaa ECO toiminnan (Katso sivu 16) ECO LED-merkkivao: Syttyy kun aite on ECOtiassa (Katso sivu 16) Lämmityksen LED merkkivao: Paaa ämmitystiassa Vikkuu boost-tiassa (Katso sivu 11, 18) START/STOP -näppäin: Käynnistää ja sammuttaa aitteen (Katso sivu11) Käytön LED merkkivao: Paaa aitteen käydessä (Katso sivu 11) Vikkuu suatuksen aikana (Katso sivu 11) Anti-bakteeri LED.merkkivao: Paaa antibakteeri-tiassa Vikkuu antibakteeri-toiminnan aikana (Katso sivu 17) Toiminta-näppäin: Vaitsee toiminnan (Katso sivut 9-10, 12-17, 19) Toiminta-näppäimen painaminen toistamiseen seaa toimintojen äpi seuraavassa järjestyksessä: Tämänhetkinen veden ämpötia Boost -näppäin: Käyttää pumppua täydeä tehoa tarvittaessa, jotta veden ämpötia nousee nopeasti (Katso sivu 18) Aseta -näppäin: Vahvistaa veden ämpötiaan, aikaan ja muihin asetuksiin tehdyt muutokset (Katso sivut 9-10, 12-17) Yos- ja aasnäppäimet: Muuttaa ämpötian ja muiden asetuksien parametrejä (Katso sivut 9-10, 12-17, 19) Aika Viikonpäivä -näppäimien painaminen muuttaa asetukset aa osoitetua tavaa. Ajastin 1 asetus: päivä/toimintatia Kuuman veden ämpötia-asetus Ajastimen asetus Antibakteeri-toiminnan asetus Ajastin 1 asetus: aoitusaika Ajastin 2 asetus: päivä/toimintatia Ajastin 2 asetus: aoitusaika 7

8 VALMISTAUTUMINEN KÄYTTÖÖNTur KÄYTÄ NÄITÄ OHJEITA OTTAESSASI LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖÖN ENSIMMÄISTÄ KERTAA TAI JOS SE ON OLLUT PITKÄÄN KÄYTTÄMÄTTÄ. SÄILIÖN TÄYTTÄMINEN Avaa vesihana ja suje tyhjennysventtiii. Avaa kaikki aitteeseen iitetyt sekoitinhanat kuumae puoee. Säiiön täyttö vedeä kestää noin minuuttia. Pidä kaikki hanat auki jonkin aikaa, jotta säiiö ja putket huuhtoutuisivat. Suje kuumaan injaan iitetyt hanat ja avaa kymän veden hanat. Anna kymän veden juosta hetki, jotta asennuksen aikana putkiin kertynyt ima pääsee putkistosta pois. Suje kaikki hanat. Tarkistus 1 Säiiön täytön jäkeen tarkista sekä säiiö että putkiiitokset vuotojen varata. 2 Tarkista varoventtiiin toiminta. 3 Veden kuumentamisen jäkeen tarkista säiiö ja putkiiitokset uudestaan. VIRRAN KYTKEMINEN 1 Kytke virta pääkatkaisijata tai suakkeeta. Säiiöyksikön ohjauspaneeissa akaa vikkua -- : --. VAROITUS Täytä säiiö kokonaan ennen kuin kytket virran pääe. Jos virran kytkee säiiön oessa tyhjä säiiö yikuumeee ja vaurioituu. Jos sisä- ja ukoyksiköä on eriiset sähkön syötöt, kytke virta ukoyksiköe aina ensin, sitten vasta sisäyksiköe. Jos sisäyksikkö (säiiö) kytketään ensin pääe, aite saattaa imoittaa vikakoodin E0 03 eikä toimi. 8

9 KELLON ASETTAMINEN (VAIN SILLOIN, KUN KYTKETTY JATKUVAAN SÄHKÖNSYÖTTÖÖN) Huom: Ajastintoimintaa voi käyttää ainoastaan jos oikea viikonpäivä ja keonaika on asetettu. Pidemmän sähkökatkoksen (yi 30 minuuttia) jäkeen keon muisti tyhjenee ja se täytyy asettaa uudestaan Paina -näppäintä, niin aika tuee esie. Aika vikkuu hitaasti. Aika vikkuu nopeasti. Paina -näppäimiä ja aseta aika. Pitämää näppäintä pohjassa numerot vaihtuvat nopeammin. Aika on nyt asetettu. Paina -näppäintä asettaaksesi viikonpäivä. Viikonpäivää osoittava numero akaa vikkua. Paina -näppäimiä ja aseta viikonpäivä. d1: ma; d2: ti; d3: ke; d4: to; d5: pe; d6: a; d7: su Viikonpäivä on nyt asetettu. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. 9

10 KUUMAN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN Veden ämpötian voi asettaa 40 C ja 65 C väie. Aseta ämpötia ämpimän veden kuutuksen tarpeen mukaan. Suositetu ämpötia on 40 C ja 55 C väiä; tehtaan oetusarvo on 55 C. Ahaisempi ämpötia parantaa energiatehokkuutta. Korkeampi ämpötia voi aiheuttaa enemmän kakkeutumista. Kuuman veden tiavuus 40 C sekoitettuna Kuuman veden ämpötia 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C 40 C käyttöveden määrä sekoitettuna 240L 295L 345L 395L 430L 465L Toimintatia vaihtuu automaattisesti veden ämpötian mukaan. Veden ämpötia ~ 55 C 55 ~ 65 C Lämpöpumpun toiminta PÄÄLLÄ ( 1) POIS Sähkövastuksen toiminta POIS/PÄÄLLÄ ( 2) PÄÄLLÄ ( 1): Lämpöpumppu ei aina käy, riippuen ukoiman sekä säiiön veden ämpötiasta. Jotta kompressori ei vaurioituisi, ämpöpumppu ei käy jos ukona on ae -15 C tai yi 37 C. ( 2): Mikäi ämpöpumpun ämmityskapasiteetti ei oe riittävä saavuttamaan asetettua ämpötiaa, sähkövastus kytkeytyy pääe. 1 Paina -näppäintä, niin veden ämpötian asetus tuee esie. 2 3 Veden ämpötia-asetus akaa vikkumaan. Paina -näppäimiä muuttaaksesi ämpötian asetusta. Pitämää näppäintä pohjassa numerot vaihtuvat nopeammin. 4 Paina -näppäintä. Tämä vahvistaa vaitun veden ämpötian. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. 10

11 KÄYTTÖ NORMAALI KÄYTTÖ Käyttövedee asetetun ämpötian saavuttaminen riippuu mm. veden ämpötiasta, ukoämpötiasta sekä muista tekijöistä. Veden ämpötian ja ukoämpötian oessa ahaisia veden ämmittäminen kestää kauan; säiiön sähkövastus kytkeytyy automaattisesti pääe jos vesi ei ämpene 8 tunnin sisää. Oosuhteista riippuen veden ämmitys saattaa kestää pidempään kuin 8 tuntia (veden ämpötia <5 C, asetettu ämpötia >55 C). Veden ämmitys ECO-tiassa ei oe nopeampaa kuin normaaisti. 1 -merkkivao syttyy ja aite käynnistyy. TOIMINTA (1) Lämmitystoiminta käynnistyy, kun veden ämpötia on ahaisempi kuin asetettu ämpötia. -merkkivao paaa ämmitystoiminnan oessa käynnissä. -merkkivao paaa suatustoiminnan oessa käynnissä. Suatus tapahtuu noin kerran tunnissa sioin, kun jäätä muodostuu ukoyksikön ämmönsiirtimeen. Suatus kestää noin 5-10 minuuttia kerraa. (2) Lämmitystoiminta pysähtyy, kun veden ämpötia saavuttaa sie asetetun ämpötian. -merkkivao sammuu. SAMMUTUS Paina -näppäintä -merkkivaon paaessa. Lämmitystoiminta pysähtyy ja merkkivao sammuu. 11

12 TOIMINNAT AJASTINTOIMINTA (ASETTAA SAMAN TOIMINNAN JOKA PÄIVÄ) Tämä toiminta on käytettävissä vain aitteen oessa kytkettynä jatkuvaan sähkösyöttöön. Kaksi ajastimen asetusta voidaan asettaa joka päiväe. Maanantaie (d.1) tehty asetus tuee käyttöön myös tiistaista (d.2) sunnuntaihin (d.7) samaa tavaa. Laite muistaa asetetut ajat. Antibakteeri-toiminta akaa ko 22:00 joka sunnuntai, muista asetuksista huoimatta. Käyttöesimerkki Maanantai (d.1) Tiistai (d.2) Lauantai (d.6) Sunnuntai (d.7) 1 d.* ** tuee näytöe. Laite näyttää tämän päivän asetusta.. d1: ma; d2: ti; d3: ke; d4: to; d5: pe; d6: a; d7: su 2 3 d. * akaa vikkua. Paina -näppäimiä ja aseta d.1. d.1 tehtyä asetusta käytetään myös d2" - "d.7. 12

13 Ensimmäisen aika-asetuksen toiminnan ja ajan asettaminen 4 d.1 on nyt asetettu ja vikkuu Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta : Ei ajastettua toimintaa (pysyy samassa tiassa) Viikonpäivä on asetettu ja aika akaa vikkua. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) Ensimmäinen asetus on nyt vamis ja toinen asetus tuee näytöe. Toisen aika-asetuksen toiminnan ja ajan asettaminen 9 Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta Toiminta on nyt asetettu ja aika akaa vikkua näytöä. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) 12 Toinen asetus on nyt tehty ja -merkkivao syttyy. Noin 10 sekunnin kuuttua näyttö näyttää vuoroteen veden ämpötiaa ja aikaa. Huom: Jos toisen ajastintoiminnan aika on aikaisemmin kuin ensimmäisen, ensimmäinen asetus tyrmää toisen asetuksen ja toinen peruuntuu. 13

14 AJASTINTOIMINTA (ASETTAA ERI TILAN JOKA PÄIVÄLLE) Tämä toiminta on käytettävissä vain aitteen oessa kytkettynä jatkuvaan sähkösyöttöön. Kaksi ajastimen asetusta voidaan asettaa joka päiväe. Maanantaie (d.1) tehty asetus tuee käyttöön myös tiistaista (d.2) sunnuntaihin (d.7) samaa tavaa. Kun ensin otat toiminnan käyttöön, tee asetus maanantaie (d.1), sitten noaa muut päivät johon hauat eri asetukset. (Katso sivu 12) Kun teet asetuksen auantaie (d.6), sama asetus kopioituu sunnuntaihin (d.7). Laite muistaa asetetut ajat. Antibakteeri-toiminta akaa ko 22:00 joka sunnuntai, muista asetuksista huoimatta. Käyttöesimerkki Maanantai (d.1) Tiistai (d.2) Keskiviikko (d.3) Torstai (d.4) Perjantai (d.5) Lauantai (d.6) Sunnuntai (d.7) Näytöe tuee d. * ** Tämän päivän asetus tuee näkyvie. d1: ma; d2: ti; d3: ke; d4: to; d5: pe; d6: a; d7: su d. * akaa vikkua. Painamaa -näppäimiä voit vaita päivän, jonka asetuksia hauat vaihtaa. 14

15 Ensimmäisen asetuksen toimintatian ja ajan asettaminen 4 Viikonpäivä on nyt asetettu ja toimintatia akaa vikkumaan Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta : Ei ajastettua toimintaa (pysyy samassa tiassa) Toimintatia on nyt asetettu ja aika akaa vikkumaan. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) Ensimmäinen asetus on nyt vamis ja toinen toimintatian asetus tuee näytöe. Toisen toimintatia-asetuksen toiminnan ja ajan asettaminen Paina -näppäimiä ja vaitse toimintatia. ON : Normaai käyttö EC : ECO-tia OF : Sammuta : Ei ajastettua toimintaa (pysyy samassa tiassa) Toimintatia on nyt asetettu ja aika akaa vikkumaan. Paina -näppäimiä ja muuta aikaa. (Aikaa voidaan muuttaa 10 minuutin tarkkuudea.) Toinen asetus on nyt vamis ja -merkkivao syttyy. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. 15

16 ECO-TILAN TOIMINTA ECO-tiassa ämpöpumppu ämmittää käyttöveden täysin, iman sähkövastusta. ECO-tia mahdoistaa aemman ämpötian asetuksen kuin normaaissa tiassa on mahdoista. ECO-tia on kätevä apu sähkönkuutuksen aentamiseen sioin, kun kuuman veden tarve ei oe niin suuri. Huom: 1. Veden ämpötia, ukoämpötia ja muut tekijät saattavat nostaa ämmitykseen tarvittavaa aikaa niin, että käytännössä hauttu ämpötia on mahdoton saavuttaa ECO-tiassa. 2. Antibakteeri-tia käyttää sähkövastusta. Jos hauat vättää sähkövastuksen käyttöä, kytke antibakteeri-tia pois päätä. 3. Sähkövastus tuee kuitenkin käyttöön mikäi sitä tarvitaan suojeemaan kompressoria. Veden ämpötian voi asettaa 40 ja 55 C asteen väiin. On suositetavaa asettaa noin 5 C ahaisempi ämpötia kuin normaaisti. Tehtaaa asetettu oetusarvo on 50 C. Ahaisempi ämpötia parantaa energiatehokkuutta. Kuuman veden tiavuus 40 C sekoitettuna Kuuman veden ämpötia 40 C 45 C 50 C 55 C 60 C 65 C 40 C käyttöveden määrä sekoitettuna 240L 295L 345L 395L 430L 465L ECO-tiaa on myös mahdoista käyttää ajastetun toiminnan yhteydessä. (Katso sivut 12-15) ECO-TILAN KYTKEMINEN 1 Paina -näppäintä aitteen oessa käynnissä. -merkkivao syttyy ja ECO-tia kytkeytyy pääe. ECO-tian voi kytkeä pääe ja pois ainoastaan aitteen oessa käynnissä ( -merkkivaon paaessa) ECO-TILAN PERUUTTAMINEN Paina -näppäintä -merkkivaon paaessa. -merkkivao sammuu ja ECO-tia kytkeytyy pois päätä. KUUMAN VEDEN LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN ECO-TILASSA Asetettu ämpötia taentuu, joten se täytyy asettaa vain kerran. 2 Kuuman veden ämpötia-asetus tuee näytöe. 3 Kuuman veden ämpötia-asetus akaa vikkua. 4 5 Paina -näppäimiä ja muuta asetusta hauamaasi ämpötiaan. Pitämää näppäintä pohjassa numerot vaihtuvat nopeammin. Kuuman veden ämpötia on nyt asetettu. 16

17 ANTIBAKTEERI-TILA Kun antibakteeri-tia on päää aite sterioi veden nostamaa säiiön ämpötian 65 C:een kerran viikossa. (1) Laitteen oessa kytketty jatkuvaan sähköverkkoon antibakteeri-tia käynnistyy joka sunnuntaina ko 22:00. (2) Yösähköä tai muua sähkönsyötöä antibakteeri-tia käynnistyy joka seitsemäs kerta, kun aite käy. Antibakteeri-tiaa ei voi ajastaa eri päiväe. Antibakteeri-tia käyttää sähkövastusta. 1 Paina -näppäintä jotta LE ** tuee näytöe. 2 ON tai OF akaa vikkua. 3 Vaitse -näppäimiä ON (päää) tai OF (pois päätä). 4 Paina -näppäintä. -merkkivao näyttää että antibakteeri-tia on asetettu. Noin 10 sekunnin ajan näyttössä näkyy vuoroteen veden tämänhetkinen ämpötia sekä keonaika. -merkkivao vikkuu antibakteeri-tian oessa kytketty pääe. 17

18 BOOST-TILA Boost-tia käyttää ämpöpumppua täysiä sekä sähkövastusta, jotta vesi ämpenisi mahdoisimman nopeasti. Huom: Boost-tia ei oe käytettävissä antibakteeri-tiassa. 1 Paina -näppäintä -merkkivaon oessa päää. -merkkivao vikkuu osoittaen, että boost-tia on kytketty pääe. -merkkivaon oessa pois päätä aite ei oe toiminnassa, joten boosttiakaan ei oe käytettävissä. BOOST-TILAN PERUUTTAMINEN Paina -näppäintä -merkkivaon vikkuessa. -merkkivao akkaa vikkumasta ja paaa tasaisesti aitteen vaihtaessa normaaiin ämmitystiaan. 18

19 HÄTÄTILA Jos ukoyksikköön tuee häiriö (vikakoodi E1 ** vikkuu) ja ämpöpumppu ei oe toiminnassa, väiaikainen käyttö hätätiassa on mahdoista. Hätätiassa ämmitys tapahtuu ainoastaan sähkövastuksea. Hätätia ei oe käytettävissä jos häiriö on säiiöyksikössä (vikakoodi E0 ** vikkuu). Hätätiassa veden ämpötia-asetus on 55 C. ECO-tian, boost-tian tai antibakteeri-tian käyttö ei oe mahdoista. Huom: Imoita väittömästi jäeenmyyjäe häiriöstä, jotta vian korjaaminen voidaan järjestää. Käytä hätätiaa sioin, kun ukoyksikköön on tuut häiriö ja vikakoodi E1 ** vikkuu. 1 Paina sekä -näppäintä samanaikaisesti ja pidä moempia pohjassa 5 sekunnin ajan. Kun aite asetetaan hätätiaan nykyinen veden ämpötia sekä vikakoodi (E1 **) näkyvät näytöä vuoroteen. Hätätian asetus taentuu, joten sitä ei tarvitse toistaa. HÄTÄTILAN PERUUTTAMINEN Laitteen oessa hätätiassa, paina sekä -näppäimiä ja pidä niitä pohjassa 5 sekuntia. 2 -merkkivao syttyy ja toiminta käynnistyy. LÄMMITYKSEN TOIMINTAPERIAATE (1) Lämmitys käynnistyy veden ämpötian oessa ahaisempi kuin kuumae vedee asetettu ämpötia. -merkkivao syttyy ämmitystoiminnan oessa päää. (2) Lämmitystoiminta pysähtyy hautun ämpötian saavutettuaan. -merkkivao sammuu. LAITTEEN SAMMUTTAMINEN Paina -näppäintä aitteen oessa käynnissä. Lämmitystoiminta pysähtyy ja -merkkivao sammuu. 19

20 HUOLTO HUOLTOON LIITTYVÄT VAROITUKSET! VAROITUS Ennen huototoimenpiteitä, sammuta aite ja sen sähkösyöttö vättääksesi mahdoisen sähköiskun vaaraa. Ää anna aitteen kastua. Laitteen kastuminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ää seiso epävakaaa austaa kun hoidat huototoimenpiteitä. Käytä tukevia tikapuita tms, muuten on kaatumisen ja oukkaantumisen vaara. Käytä huototoimenpiteiden aikana hanskoja, muuten saatat pottaa tai muuten satuttaa itsesi aitteen sisää oeviin putkiin tai komponentteihin. Tyhjennä säiiö jos tiedät, että aitetta ei käytetä pidempään aikaan. Veden aatu kärsii jos se jää seisomaan säiiöön yi kuukaudeksi. Täytä säiiö kokonaan ennen kuin kytket virran pääe. Jos aite kytketään pääe säiiön oessa tyhjä se saattaa yikuumentua ja vaurioitua. Ää koske tyhjennysputkiin tai niistä tuevaan veteen säiiön tyhjennyksen aikana. Vesi voi oa erittäin kuumaa ja voi aiheuttaa pottovammoja. Ää koske sekoitinhanaan sioin, kun säiiötä täytetään. Hana saattaa oa erittäin kuuma ja aiheuttaa pottovammoja. Ää koske varoventtiiiin tai tyhjennysputkiin sioin, kun tarkistat varoventtiiiä. Venttiii on erittäin kuuma ja saattaa aiheuttaa pottovammoja. SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET JA HUOLTOTOIMENPITEET LAITTEEN HUOLTO Pidä aite puhtaana kuivaa pyyhkeeä tai pyyhkeeä, joka on kosteutettu veden ja normaaiin kotikäyttöön tarkoitetun puhdistusaineen iuoksea. Huom: Puhdistukseen ei saa käyttää tärpättiä, tinneriä, hankaavia aineita tms. jotka voivat vahingoittaa muovia tai maaipintaa. VEDEN VUOTOJEN TARKASTUS Säiiön täytön jäkeen tarkista, onko tippaveden kerääjä täynnä tai vuotaako jostain muuata vettä. KUUKAUSITTAINEN TARKISTUS JA HUOLTO VAROVENTTIILIN TOIMINNAN TARKISTUS Kokeie varoventtiiiä ja varmista, että tyhjennysputkesta tuee vettä. VIRRANKATKAISIMEN TOIMINNAN TARKISTUS Kokeie virrankatkaisijaa ja varmista, että se toimii oikein. AJAN TARKISTUS Tarkista aitteen aika-asetus kerran kuussa ja korjaa, mikäi tarpeeista. 20

21 VUOSITTAINEN TARKISTUS JA HUOLTO VEDEN PEHMENTIMEN TARKISTUS Mikäi käytössä on veden pehmentäjä tarkista, että se on asetettu (Th) F kovuudee.! VAROITUS Varmista, että aite on kunnoa maadoitettu. KALKIN POISTO (VAIN AMMATTI- LAISTEN TEHTÄVÄ) Poista säiiöstä sinne mahdoisesti muodostunut kakki. Huonosti kytketty tai vaurioitunut maadoitus aiheuttaa toimintahäiriön sekä sähköiskun vaaran. MAADOITUKSEN TARKISTUS Tarkista, että aitteen maadoitus on ehjä ja kunnoa kytketty. ULKOYKSIKÖN TELINEEN TARKISTUS Tarkista, että ukoyksikön teine on ehjä ja että aite on siinä tukevasti. VESISÄILIÖN SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO JA TARKISTUS! VAROITUS Tarkista, että ukoyksikön teine ei oe kovasti ruostunut tai heikentynyt, ja että se seisoo suorassa. Heikentynyt tai iikkunut teine (esim. maan routimisen seurauksena) saattaa aiheuttaa ukoteineen kaatumisen ja ihmisie oukkaantumisen vaaran. Tarkistus Säännöinen tarkistus- ja huototoimenpide Asennuksen tarkistus Toiminnan tarkistus Puhdistus ja huoto Tarkista ettei vettä vuoda putkien iitoksista Tarkista sähköjohtojen ja -iitosten eristykset Tarkista putkien ämpöeristeet Tarkista varoventtiiin ympäritä vesivuotojen varata Tarkista sähkövastuksen toiminta Tarkista paineenaennusventtiiit ja automaattinen imanpoistin Tyhjennä säiiö ja poista kakkeutuminen ämmönvaihtimesta ja säiiön pohjata Vaihto-osat Eriaiset venttiiit ja muut osat saattavat kuua käytössä. Veden aatu vaikuttaa niiden kuntoon, joten veden aadusta riippuen osia voi joutua vaihtamaan. Vaihda kaikki osat jotka tarkistuksen yhteydessä näyttävät sitä, että ne tuisi vaihtaa. Vesiputkien paineenaennusventtiiien sekä varoventtiiien vaatimukset Säiiö täytyy varustaa asiaisesti varoventtiiiä ja paineenaennusventtiiiä, hakaisija 3/4". Käänny LVIammattiaisen puoeen jotta asennus tehdään turvaisesti ja määräysten mukaisesti. Paineenaennusventtiieitä tuee käyttää säännöisesti jotta niiden toiminta varmistetaan, ja mahdoinen kakkeutuma tms. ei tuki niitä. LUMI JA JÄÄ Tavea tuee varmistaa, että ukoyksikön imanvirtaus on riittävä eikä umi tai jää pääse tukkimaan ukoyksikön ritiöitä, muuten ämmityskapasiteetti heikkenee ja aite saattaa oputa hajota. 21

22 SÄHKÖKATKOKSET Sähkökatkoksen jäkeen ämmitystoiminto jatkuu heti kun sähkö kytkeytyy taas pääe. Yi 30 minuuttia kestäneen sähkökatkoksen jäkeen ohjauspaneein aika pitää asettaa uudeeen. Ajastintoiminta ei oe mahdoista eei aika oe asetettu. (Katso sivut 12-15) VESIKATKOKSET Jos veden syöttö katkaistaan jostain syystä (esim. putkitöiden takia) aitteen vesiventtiii tuee sukea. Jos aitteen käyttöä jatketaan normaaisti, putkitöiden jäkeen imenevä sakka voi tukkia sihdit, haitaten veden virtausta ja tekien vedestä ikaista. Ää avaa kuumaa hanaa vesikatkoksen aikana. Putkitöiden oputtua ja vesisyötön paauduttua ennaeen, avaa kymä hana ja päästä vettä niin kauan että juokseva vesi on puhdasta. Vasta sitten avaa aitteee tueva syöttö uudeeen. JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN JOS LAITETTA EI TULLA KÄYT- TÄMÄÄN YLI KUUKAUTEEN 1 2 Sammuta sähkönsyöttö katkaisijata. Tyhjennä kuumavesisäiiö. Kun myöhemmin otat aitteen takaisin käyttöön, seuraa ohjeita "Vamistautuminen käyttöön. JOS LAITE POISTETAAN KÄYTÖSTÄ LYHYEMMÄKSI AJAKSI 1 2 Sammuta sähkönsyöttö katkaisijata. Suje aitteen vesiventtiii. Kun aite otetaan taas käyttöön täytä säiiö. SÄILIÖN TYHJENNYS Sammuta sähkönsyöttö katkaisijata. Suje aitteee tueva vesisyöttö. Avaa kaikki järjestemään kytketyt kuumavesihanat. Avaa tyhjennysventtiii. Vesi vauu pois poistoputkesta. Säiiön tyhjeneminen kestää noin minuuttia. Suje tyhjennysventtiii sekä kaikki hanat. 22

23 ASENNUS! VAROITUS Asennus ja siihen iittyvät sähkötyöt vaativat ammattiaisen osaamista, joten jäeenmyyjän on hoidettava asennus. Lisätietoa asennuksesta ja siihen iittyvistä kustannuksista saat jäeenmyyjätä. Laitteen asennuspaikka tuee sopia yhdessä jäeenmyyjän kanssa. Laitteen täytyy oa kunnoa maadoitettu. Kunnon maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa sekä staattisen sähkön aiheuttamia haittoja. Asennuspaikka Laite täytyy asentaa yi metrin päähän TV:stä, radiosta tai radioantenneista. Pidempi etäisyys aitteesta on suositetava mikäi aueea on heikko signaai, jotta aite ei vaikuta vastaanottoon. Mikäi asut äheä meren rantaa, kuumaa ähdettä tai muua tavaa poikkevassa imastossa, keskustee jäeenmyyjän kanssa ennen ostopäätöstä. Laitetta ei saa asentaa keittiöön, konehuoneeseen tai muuhun paikkaan jossa saattaa esiintyä öjyä tai savua; tehtaaseen tai muuhun paikkaan jossa sähkön jännite saattaa vaihdea aajasti; sairaaatioihin tai verstaae jossa saattaa esiintyä sähkömagneettisia häiriöitä; tai paikkoihin jossa imassa on pajon pöyä tai hiukkasia.! VAROITUS Ukoyksikön pohjasta tippuu ämmittäessä kondenssivettä. Tämä tuee huomioida aitteen asennuksessa. Laitetta ei saa käyttää paikoissa joissa on paavien kaasujen vuotomahdoisuus, höyryä, öjyistä savua tms. Laitteen asentaminen täaiseen paikkaan saattaa johtaa tuipaoon, räjähdykseen, aitteen vaurioitumiseen tms. Varmista, että säiiöyksiköe vaittu paikka on tukeva ja kestää hyvin aitteen painon. Säiiön oessa täynnä vettä se on erittäin painava. SÄHKÖN SYÖTTÖ Laitteee tuee asentaa oma sähkön syöttö sähkötauuta. Laitteee tue asentaa oma katkaisija - sen syöttöä ei saa jakaa muie aitteie. Sähkötyöt kuuuvat aina aan ammattiaisee ja tuee tehdä paikaisten määräysten mukaisesti. ÄÄNIHAITAT Ukoyksikkö tuee asentaa paikkaan, jossa se on tukevasti teineeä sekä äänihaittoja minimoiden niin, että ääni ja tärinä ei pääse mekaanisesti siirtymään rakenteisiin. Vaitse sijainti, jossa ukoyksikön äpi virtaava kymä ima tai sen pitämä ääni ja tärinä ei häiritse naapureita tai muita ihmisiä. Ää aita mitään ukoyksikön ähee joka voi haitata sen äpi virtaavan iman iikkumista. Liian äheä imavirtaa oevat esineet saattavat isätä ääntä ja/tai heikentää aitteen toimintaa. Ota yhteyttä jääeenmyyjään jos huomaat, että aite pitää enemmän tai eriaista ääntä kuin normaaisti. 23

24 VIANETSINTÄ Ennen kuin soitat jäeenmyyjäe tai huotoon, tarkista öytyykö ratkaisu mahdoiseen ongemaan aaoevasta tauukosta. ÄÄNET Laite pitää eriaisia ääniä normaaissa toiminnassa. Seuraavat äänet eivät aiheuta syytä huoeen. Käyttövaihe Käynnistysvaiheessa Käytössä Ääni Naksutus Soenoidiventtiiien ääni Rapiseva ääni, virtauksen ääni, kupiva ääni, nesteen äänet. Kymäaineet pitävät ääniä putkissa, venttiiit pitävät ääntä kun ne vaihtavat kymäaineen virtaussuuntaa. Käyttöäänen tasossa muutos: aite vaihtaa toiminnan intensiteettiä ämpötiojen muuttuessa. KÄYTTÖ Laite ei toimi Tianne Tarkista seuraavat: Tarkista onko tapahtunut sähkökatkos, suake paanut tai automaattisuake sukenut virran. Tarkista, että aika on oikein asetettu ja että ajastin on oikein asetettu. Tarkista, että veden ämpötia on asetettu oikein. Vesi ei ämpene tai ämpenee iian hitaasti Tarkista, ettei ukoyksikön imanvirtausta häiritse mikään. Tarkista onko ECO-tia kytketty pääe. Tarkista vuotaako aitteesta vettä. Ukoyksiköstä tuee vettä Ukoyksiköstä tippuu normaaisti vettä suatuksessa. Tarkista, että veden poistoputket tai aukot eivät oe tukossa tai jäätyneet. Jos ukoyksikkö on asennettu korkeae, järjestä tippaveden viemäröinti putken kautta jotta se ei tiputa vettä ihmisten pääe. Säiiöyksiköstä tuee vettä Jos tueva vesi on erittäin kymää ja säiiön ympäriä on kosteaa imaa, kondenssivettä voi kerääntyä metaisie pinnoie tai putkien pinnoie ja tippua. Ukoyksiköstä höyryä nousee Höyryä saattaa nousta ukoyksikön suatuksen yhteydessä ja on normaaia. Laite ei anna ainkaan vettä Tarkista onko tapahtunut vesikatkos. Vesikatkoksen aikana suje tuoveden venttiii sekä aitteen sähkön syöttö (tarkemmat ohjeet sivua 22). Varoventtiiistä tuee vettä Lämmityksen oessa käynnissä ( -merkkivaon paaessa tai vikkuessa) veden tippuminen venttiiistä on normaaia. Kun -merkkivao paaa tai vikkuu säiiössä oeva vesi paisuu ämmetessään ja noin 3% säiiön kapasiteetista tippuu pois. Muuoin kuin ämmittäessä venttiiistä tippuva vesi tarkoittaa, että venttiii on viainen. Ajastinta ei voi asettaa Tarkista onko aite asennettu käyttämään muuta kuin jatkuvaa sähköä, esimerkiksi yösähköä. Ajastin ei toimi jos aite ei oe kytketty jatkuvaan syöttöön. 24

Käyttöja huolto-ohjeet

Käyttöja huolto-ohjeet Käyttöja huoto-ohjeet S/N10158220... Yksivassinen Luetteo-n:o 008 123 30 11/2004 Johdanto Johdanto BOMAG - koneet kuuuvat aajaan BOMAG-tiivistyskoneiden tuoteperheeseen. BOMAG:in pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot