Korkein hallinto-oikeus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkein hallinto-oikeus"

Transkriptio

1 LAW HEINOLAN KAUPUNKI Kirsaarno Hs ienurnero IehtäväWOkituS 5 b - tt. bi bo 1(5) Korkein hallinto-oikeus KORKEIMMALLE HALLINT O-OIKEUDELLE Saapunut 0 0. X31, 1014 Liitteitä...z... Ivo... G.'c ASIA 6_1c3 tt/ eee ettle tetl ttt lltiili/ Illtlt1 / / t1 Valitus Vaasan hallinto -oikeuden päätöksestä Nro 13 / 0358/ 1 (Dnro 01120/12/5103), annettu , ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muuttaminen VALITTAJA Lahti Energia Oy (jäljempänä "Lahti Energia") Lahti VALITTA. AN PROSESSIOSOITE Lahti Energia Oy PL Lahti puh. [ ], faksi [ ], sähköposti 1 VALITUS Lahti Energia vaatii, että korkein hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen siitä osin kuin päätös koskee lupamääräyksiä 4 ja 21 ja tekee mainittuihin lupamääräyksiin seuraavat muutokset: 1) Lupamääräys 4: Polttoainekentän hulevesiä ei tarvitse kerätä talteen, mutta vesistä on ennen maastoon tai vesistöön johtamista erotettava kiintoaines. Hämeen ELY-keskukselle ja Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen kentän rakentamisen aloittamista toimitettavissa tiedoissa ei tarvitse esittää hulevesien keräämistä. Valitusprosessista johtuen kiintoaineen erotuksen toteutukselle on annettava lisäaikaan vuoden 2015 syksyyn saakka. 2) Lupamääräys 21: Laitoksen toiminnan valvontaan tarkoitetut jatkuvatoimiset jäännöshapen ja hiilimonoksidin mittarit on kalibroitava vähintään kerran vuodessa, mutta kalibrointia ei tarvitse suorituttaa ulkopuolisella asiantuntijalla. Lahti Energia Oy i Puh, tw;ww,iahtiellergia<fi Kotipaikka Lahti PL 93, Lahti 1 Kauppakatu 31, Lahti Faks Y-tunnus

2 LAS- A 2(5) 2 PERUSTEET 2.1 Lupamääräys 4 Lupamääräyksen 4 mukaan kiinteän polttoaineen varastokentän on oltava tiivispohjainen. Polttoainekentän hulevedet on kerättävä talteen ja ennen maastoon tai vesistöön johtamista vesistä on erotettava kiintoaines. Aluehallintoviraston perusteluiden mukaan (s. 28) hulevedet on tarpeen kerätä hallitusti ja käsitellä ennen ympäristöön johtamista ympäristökuorman pienentämiseksi. Aluehallintoviraston mukaan määrätty varastokentän rakenne ja vesien johtaminen ja käsittely edustaisivat parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Lahti Energia katsoo, että lupamääräyksessä 4 mainittu vaatimus tiivispohjaisesta polttoaineen varastointikentästä ja kiintoaineen erottamisesta ennen vesien maastoon tai vesistöön johtamista on hyväksyttävä ja asiaa vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen perusteltu. Vastaavat vaatimukset on asetettu esimerkiksi valtionneuvoston asetuksessa polttoaineteholtaan alle 50 MW energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010, alkaen 750/2013;(11 :n 3 momentti). Edellä mainittu asetus ei velvoita keräämään talteen hulevesiä. Myöskään ympäristökuorman pienentämiseen liittyvät vaatimukset tai parhaan käytettävissä olevan tekniikan vaatimus ei käsillä olevassa tapauksessa edellytä hulevesien käsittelyä keräämällä ennen niiden ympäristöön johtamista. Ottaen huomioon varastoitavien polttoaineiden laatu ja määrä polttoainekentän ympäristökuormaa voidaan tehokkaasti ja riittävästi pienentää erottamalla kiintoaines hulevesistä suodatusrakennetta käyttämällä. Tämän vuoksi Lahti Energia katsoo, että hulevesien talteen keräämistä koskeva vaatimus on poistettava lupamääräyksestä 4. Lahti Energia huomauttaa, että vaatimus hulevesien keräämisestä talteen on uusi, eikä vastaavaa vaatimusta ole asetettu laitoksen aiemmassa ympäristöluvassa. Ympäristölupapäätöksessä ei ole kuitenkaan esitetty mitään perusteluita sille, miksi lupamääräyksiä on tältä osin muutettu. Ympäristölupa päätöksestä ei ilmene, miksi vaatimus hulevesien talteen keräämisestä olisi tarpeen toiminnan luonne ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Lahti Energian näkemyksen mukaan kyseinen lupamääräys ei olekaan tarpeellinen, jotta toiminta täyttäisi ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lahti Energia on päivätyssä, Vaasan hallinto-oikeudelle antamassaan vastaselityksessä todennut seuraavaa: Valtioneuvoston asetuksessa polttoaineteholtaan alle 50 MW energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojelumääräyksistä (445/ momentti) todetaan, että kiinteiden polttoaineiden ulkovarastokenttien on oltava tiivispohjaisia ja niiden hulevesijärjestelmä on varustettava kiintoaineen erotuksella. Asetustekstissä ei mainita hulevesien keräilyä. Valtion ympäristöhallinnon sivuston mukaan parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla (BAT = Best Available Techniques) tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä sekä toiminnan suunnittelua, rakentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. Tässä yhteydessä Lahti Energia haluaa korostaa kohtaa "teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen". Polttoainekenttä on pinnanmuodoltaan ja korkeuseroiltaan haasteellinen hulevesien keräilyä ajatellen. Teknisesti vesienkeräily ja käsittely ovat periaatteessa mahdollisia, mutta Lahti Energia Oy KäynGosolte Puh w wwiahtienergia.fi Kotipaikka Lahti PL 93, Lahti Kauppakatu 31, Lahti Faksi

3 3 (5) taloudellisesti kentän rakentaminen käytännössä uudelleen tilanteessa, jossa ympärillä asiakkaana toimiva teollisuus vähentää koko ajan toimintojaan, aiheuttaa ti-lanteen, jossa kentän muutostyön kustannukset käyvät toiminnan kannalta sietämättömiksi. Vesien erillisellä keräysjärjestelmällä ei kuitenkaan pystytä parantamaan samassa suhteessa ympäristökuormaa. Ympäristökuorman pienentäminen on mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin suodatusrakenteita käyttämällä, jolloin rakenteet voidaan keskittää nimenomaan rannan puolelle. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että yhtiön on kiinnitettävä erityistä huomiota alueella muodostuvien hulevesien hallintaan ja kiintoaineiden poistoon, koska polttoainekenttä sijaitsee Kymenvirran välittömässä läheisyydessä. Rannan ja polttoainekentän välissä on kapea, muutaman metrin levyinen rantavyöhyke. Hakemuksessa ei ole Vaasan hallinto-oikeuden mukaan ollut selvitystä polttoainekentän viemäröinnistä ja korkeuksista tai suunnitelmaa hulevesien keräämisestä ja/tai kiintoaineiden poistamisesta. Yhtiö ei ole esittänyt, millä tavalla kiintoaineiden poisto hulevesistä voidaan toteuttaa ilman hulevesien keräilyä. Lahti Energia haluaa valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle nostaa esille samat asiat kuin jo vastaselityksessään Vaasan hallinto-oikeudelle. Polttoainekenttä on pinnanmuodoltaan ja korkeuseroiltaan haasteellinen hulevesien keräilyä ajatellen. Polttoainekentällä ei ole olemassa olevaa viemäröintiä, jota voitaisiin hyödyntää vesien keräilyssä, vaan kenttä jouduttaisiin käytännössä rakentamaan uudestaan. Vaasan hallinto-oikeus ei ole päätöksessään huomioinut parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttämistä siinä merkityksessä kuin valtion ympäristöhallinto omilla sivustoillaan BAT-tekniikan määrittelee. Teknisesti mahdollinen hulevesien keräys ja käsittely ajaa Heinolan voimalaitoksen taloudellisesti kestä-mättömään tilanteeseen, jossa kentän muutostyön kustannukset voivat tehdä toiminnasta täysin kannattamatonta. Vaasan hallinto-oikeus toteaa myös päätöksessään, ettei Lahti Energia ole esittänyt, millä tavalla kiintoaineiden poisto hulevesistä voidaan toteuttaa ilman hulevesien keräilyä. Lahti Energia on selvittänyt mahdollisuuksia toteuttaa suodatin- rakenne, jolla kiintoaineen kulkeutuminen vesistöön voidaan estää. Lahti Energia katsookin, että ympäristökuorman pienentäminen on mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin suodatinrakennetta hyödyntäen ja samalla saavuttamaan ympäristön kannalta riittävä puhdistustaso. Suunnitelma hyväksytetään Hämeen ELY-keskuksella ja Heinolan ympäristönsuojeluviranomaisella ennen toteutusta. Suunnitelmaa ei ole tilattu vielä, koska odotetaan lainvoimaista lupapäätöstä. Lahti Energia vaatii, että lupamääräyksestä 4 poistetaan teksti "hulevedet on kerättävä talteen". Lisäksi valitusprosessista johtuen polttokentän toteutukselle on annettava lisäaikaa vuoden 2015 syksyyn. 2.2 Lupamääräys 21 Lupamääräyksen 21 mukaan laitoksen toiminnan valvontaan tarkoitetut jatkuvatoimiset mittarit on kalibroitava vähintään kerran vuodessa riippumattoman asiantuntijan toimesta. Määräyksessä tarkoitetaan jatkuvatoimisia lämpötila-, jäännöshappi- ja hiilimonoksidimittauksia. Lahti Energia katsoo, että vaatimus jatkuvatoimisten mittarien kalibroinnista vähintään kerran vuodessa on hyväksyttävä. Sen sijaan vaatimus kalibroinnin suorituttamisesta ulkopuolisella asiantuntijalla ei ole perusteltu laitoksen toiminnan valvomiseksi. Lahti Energia Oy K yn0os it Puh, vaww.(ahiienergia.8 Kotipaikka lahti PL 93, Lahti Kauppakatu 31, Lahti Faksi etunimi, sukun Y-tunnus

4 L A H T I 4 (5) Valtionneuvoston asetuksessa polttoaineteholtaan alle 50 MW energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010, alkaen ) edellytetään kalibrointia kerran vuodessa, mutta ei sen suorituttamista ulkopuolisella. Jatkuvatoimiset päästömittaukset kuuluvat niin kutsutun AST-käytännön piiriin, mutta Lahti Energian Heinolan laitoksen kokoluokan laitoksella ei ole jatkuvan mittauksen päästömittausvelvoitetta. Vasta vähintään 100 megawatin polttolaitoksissa ja kaasuturbiineissa savukaasujen rikkidioksidi-, typenoksidi - ja hiukkaspitoisuuksia on mitattava jatkuvasti. Aluehallintovirasto ei ole perustellut valituksenalaisessa päätöksessään sitä, miksi ulkopuolisen asiantuntijan tulisi suorittaa mittarien kalibrointi. Lahti Energia huomauttaa, että sen aiemmassa ympäristöluvassa ei ole asetettu vastaavaa vaatimusta, vaan kalibrointi on voitu suorittaa itse. Lahti Energia katsoo, että toiminnan ympäristövaikutusten selvittäminen tai Lahti Energialle asetettujen lupamääräysten noudattamisen valvonta vuosiraportoinnin avulla ei ole riippuvainen ulkopuolisen asiantuntijan suorittamasta kalibroinnista. Nyt asetettu vaatimus ei ole tarpeen, jotta toiminta täyttäisi ympäristönsuojelulain sekä sen nojalla annettujen asetusten vaatimukset, minkä vuoksi lupamääräystä 21 on muutettava Lahti Energian vaatimalla tavalla. Lahti Energia on päivätyssä, Vaasan hallinto-oikeudelle antamassaan vastaselityksessä todennut seuraavaa: Heinolan voimalaitoksella on käytössä jatkuvatoimiset mittarit jäännöshapen ja hiilimonoksidin osalta. Mittarit kalibroidaan Lahti Energian oman sähkö- ja automaatiohenkilöstön toimesta. Happimittauksessa käytetään happikaasua, josta on analyysitodistus. Mittarit kalibroidaan kalibraattorilla, jonka kalibrointi tarkastetaan vuosittain ulkopuolisella tarkastajalla. Tarkastuksesta saadaan kalibrointitodistus. Tänä vuonna tarkastuksen on tehnyt Beamex Oy, joka on akkreditoitu kalibrointilaboratorio. Valtioneuvoston asetuksen (445/2010, alkaen ) liitteen 2 kohdassa 1 (Käyttötarkkailu ) todetaan, että palamisen seurantaan käytettävien mittausten laatu on varmistettava ja mittalaitteet kalibroitava vähintään kerran vuodessa. Liitteessä ei ole vaatimusta ulkopuolisesta kalibroinnista. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksessään muuttanut lupamääräystä siten, että laitoksen toiminnan valvontaan tarkoitetut jatkuvatoimiset mittarit on kalibroitava kerran vuodessa riippumattoman asiantuntijan toimesta tai muutoin Hämeen ELY -keskuksen hyväksymällä tavalla. Lahti Energia on saanut Hämeen ELY-keskukselta vastauksen, jonka mukaan Hämeen ELY-keskuksen kanta on, että jatkuvatoimisten mittareiden kalibrointiin tulee käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Lahti Energia katsoo kuitenkin, että nykyisellä toimintatavalla, jossa mittareiden kalibrointi tapahtuu oman ammattitaitoisen sähkö- ja automaatiohenkilöstön toimesta ja kalibrointiin käytettävä kalibraattori kalibroidaan ulkopuolisella tarkastajalla, on riittävä ja täyttää Valtioneuvoston asetuksen (445/2010, alkaen 750/2013 ) liitteen 2 vaatimuksen säännöllisestä, vähintään kerran vuodessa tapahtuvasta kalibroinnista. Lahti Energia vaatii lupamääräyksen 21 kumoamista siltä osin kuin siinä vaaditaan ulkopuolista asiantuntijaa käytettäväksi prosessin tarkkailuun liittyvien jatkuvatoimisten mittareiden kalibroinnissa. Ulkopuolinen asiantuntija tarkastaa kalibraattorin, kuten tähänkin saakka. Lahti Energia Oy Käyntiosoite i Puh ~ v,iahtienerg a.fi } Kotipaikka Lahti Lahti Kaupppakatu 31, Lahti 1 Faksi ettinis 's.sukun[3roroi lahtienergia.fi i Y-tunnus

5 5(5) 2.3 Lopuksi Lahti Energia pyytää, että korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaiseen päätökseen sisältyviä lupamääräyksiä 4 ja 21 edellä esitetyillä perusteilla. tlessai 8. päivänä tammikuuta 2014 fl ENERGIA OY Eero Seesvaara Toimitusjohtaja Lahti Energia Oy Käyntiosoite Puh, wjahhenergia.ii Kotipaikka Lahti PL 93, laht i Kauppakatu 31, Lahti Faks; r4rnisukunir 1P ahuenergia.fi Y-tunnus 08048,97-1

6 1

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot