Ohjelmaopas Huhtikuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmaopas Huhtikuu 2014"

Transkriptio

1 Ohjelmaopas

2 Tähän oppaaseen on koottu perustiedot HALO-ohjelman toimintatavoista. Työtavat saattavat muuttua. Ajantasaisin tieto löytyy ohjelman verkkosivuilta (http://www.thl.fi/halo). Toinen uudistettu painos. Kannen kuva: Matti Vuorialho.

3 HALO-ohjelmaopas, sisältö 1 Johdanto HALO-ohjelma Tavoitteet Toiminnot Ohjelman toimijat HALO-katsausryhmät HALO-tutkimuspäällikkö HALO-sihteeristö HALO-asiantuntijaraati HALO-neuvottelukunta HALO-puheenjohtajisto HALO-toiminta erityisvastuualueilla Suomen Lääkärilehti Muut tahot Yhteistyö valtakunnallisessa HTA-toiminnassa Uuden arviointiaiheen valinta Aiheen ehdottaminen Alustavan PICO-määrityksen laatiminen ja alustava kirjallisuushaku Aihe-ehdotuksen käsittely asiantuntijaraadissa ja neuvottelukunnassa Arviointiprosessi Sihteeristön rooli Katsausryhmän tehtävät Asiantuntijaraadin tehtävät Tulosten esittely neuvottelukunnalle Suositus Suositus ja liikennevalomalli Suosituksesta tiedottaminen Suosituksen voimassaoloaika Suosituksen päivitys HALO-ohjelmaoppaan päivitys Lopuksi Sanastoa Kuva 1. HALO-prosessi... 4 Kuva 2. HALO-suosituksen liikennevalomalli... 11

4 HALO-ohjelmaopas 4 1 JOHDANTO Erikoissairaanhoidossa otetaan vuosittain käyttöön lukuisia uusia hoidollisia ja diagnostisia menetelmiä. Sairaanhoitopiirit kulkevat omaa tahtiaan menetelmien käyttöönotossa, käyttöönottoprosessi vaihtelee eikä päätöksenteko ole aina selvää. Päätöksenteon tueksi käynnistettiin vuonna 2005 sairaanhoitopiirien toiveesta terveydenhuollon menetelmien hallittuun käyttöönottoon tähtäävä HALO-ohjelma (Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto, englanniksi Managed Uptake of Medical Methods eli MUMM). Ohjelma edustaa valtakunnallista HTA-työtä (health technology assessment) eli hoitoteknologioiden arviointia. Tämä opas kertoo ohjelman toimintatavoista ja se perustuu Risto P Roineen ja HALO-sihteeristön tuottamaan ensimmäiseen painokseen (joulukuu 2011). Terveydenhuoltolain 5. luvun 43 vahvistaa entisestään HALO-toiminnan merkitystä: Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Jatkossa siis valtakunnallisen HALO-ohjelman lisäksi myös erityisvastuualueilla tehdään ja koordinoidaan arviointityötä. 2 HALO-OHJELMA HALO-ohjelma on sairaanhoitopiirien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Menetelmien ja käytäntöjen arviointiyksikön (MEKA) Finohta-tiimin yhteinen ohjelma. Kuva 1. HALO-prosessi

5 HALO-ohjelmaopas Tavoitteet HALO-ohjelman tavoitteena on nostaa tutkittu tieto turvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista keskeiseksi tekijäksi uusien menetelmien käyttöönottoa suunniteltaessa. Se tukee uusien menetelmien hallittua käyttöönottoa tuottamalla sairaanhoitopiirien päätösten tueksi puolueetonta arviointitietoa uusista menetelmistä, joiden käyttö on leviämässä tai vielä vakiintumatonta. Ohjelma pyrkii lisäämään menetelmien arvioinnin tuntemusta ja merkitystä kaikessa terveydenhuollon päätöksenteossa ja edistää näyttöön perustuvaa toimintaa. Se pyrkii myös lisäämään sairaanhoitopiirien toimijoiden sitoutumista menetelmien arviointiin. Ohjelman ensisijainen tarkoitus on varmistaa, että käyttöön otettavat uudet menetelmät ovat turvallisia ja vaikuttavia siis tuottavat potilaalle terveyshyötyä. Kliinikoille ohjelma tarjoaa ajankohtaista, asiantuntijoiden järjestelmällisesti kokoamaa riippumatonta tietoa uusien menetelmien turvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Näin kliinikot, jotka tekevät hankintaehdotuksia voivat varmistua siitä, että heidän käyttöönsä tulevat uudet menetelmät todella ovat hyödyllisiä. Sairaanhoitopiirien päättäjät joutuvat usein tekemään hankintapäätöksiä eri erikoisalojen vaatimusten ja rajallisten resurssien ristipaineessa. Kaikkia sairaanhoitopiirejä edustava HALO-neuvottelukunta mahdollistaa sen, että Suomessa voidaan koordinoida uusien menetelmien käyttöönottoa olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen. 2.2 Toiminnot HALO-ohjelmaan voi ehdottaa arvioitavaksi sairauksien diagnosointiin, hoitoon tai ehkäisyyn sekä potilaiden kuntoutukseen liittyviä menetelmiä. Pelkästään lääkkeisiin kohdistuvia arvioita ei ohjelmassa tehdä, vaan ne ohjataan Fimeaan (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus). Kliinikkoasiantuntijoista ja Finohtan menetelmäosaajista koostuva HALO katsausryhmä laatii valitusta aiheesta katsauksen, joka julkaistaan Suomen Lääkärilehdessä ja ohjelman verkkosivuilla (http://www.thl.fi/halo). Katsauksen perusteella asiantuntijaraati valmistelee suositusluonnoksen, jonka pohjalta sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreistä koostuva HALO-neuvottelukunta antaa suosituksen menetelmän käyttöönotosta. (Kuva 1) Jotta suositukset palvelisivat sairaanhoitopiirejä parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi ne saada käyttöön mahdollisimman nopeasti. HALO-ohjelman tavoitteena on, että neuvottelukunta voisi antaa suosituksen vuoden kuluessa aiheen valinnasta. Ohjelmassa on huhtikuuhun 2014 mennessä julkaistu 46 katsausta, joiden perusteella HALOneuvottelukunta on antanut suosituksen katsauksessa arvioidun menetelmän käytöstä. Suosituksia oli huhtikuuhun 2014 mennessä annettu yhteensä 53 kappaletta. Ensimmäinen katsaus julkaistiin Suomen Lääkärilehdessä syyskuussa 2007 ja ensimmäiset suositukset neuvottelukunta antoi toukokuussa OHJELMAN TOIMIJAT HALO-ohjelma tuottaa riippumatonta tietoa päätöksenteon tueksi. Sen takia jokaiselta katsausryhmään kutsuttavalta pyydetään kirjallinen ilmoitus mahdollisista sidonnaisuuksista ennen työn aloittamista (ICMJE-sidonnaisuuslomake Mahdollisen sidonnaisuuden merkityksen katsauksen kannalta arvioi sihteeristö. Myös neuvottelukunnan jäseniä ja varajäseniä sekä asiantuntijaraadin jäseniä pyydetään toimittaamaan sidonnaisuusilmoitus uuden toimikauden käynnistyessä.

6 3.1 HALO-katsausryhmät HALO-ohjelmaopas 6 Katsausryhmän tavoitteena on kirjoittaa puolen vuoden aikana työn käynnistymisestä arvioitavaa aihetta käsittelevä HALO-katsaus, joka julkaistaan vertaisarvioinnin jälkeen Suomen Lääkärilehdessä ja ohjelman verkkosivuilla (www.thl.fi/halo - Katsaukset). Katsausryhmän työtä tukevat Finohtan tutkimusassistentti (muun muassa artikkelihaut, kokousjärjestelyt) ja suunnittelija (katsauksen tekninen editointi ennen Suomen Lääkärilehteen lähettämistä). Katsausryhmä koostuu tavallisesti kahdesta tai kolmesta kliinisestä asiantuntijasta, kahdesta Finohtan menetelmäosaajasta sekä Finohtan informaatikosta, joka tekee katsausryhmän tarvitsemat kirjallisuushaut. Kliinisiksi asiantuntijoiksi pyritään saamaan ammattikunnan keskuudessa arvostetut, vankkaa kliinistä kokemusta aiheesta omaavat asiantuntijat eri puolilta maata. Katsausryhmän kokoaa HALOsihteeristö konsultoiden asiantuntijaraatia, neuvottelukuntaa, ERVA-alueiden yhteistä ohjausryhmää ja tarvittaessa alan erikoislääkäriyhdistyksiä. Sihteeristö nimeää katsausryhmälle vetäjän Finohtasta. Katsausryhmä sopii kirjoittajajärjestyksestä keskenään. Katsausryhmän kliinikkojäsen esittelee valmistuneen katsauksen asiantuntijaraadin sekä neuvottelukunnan kokouksessa. Sairaanhoitopiirien toivotaan tukevan toimintaa, joko mahdollistamalla katsauksen tekoa osaksi työajalla tai antamalla rahallisen korvauksen. 3.2 HALO-tutkimuspäällikkö Finohtan HALO-tutkimuspäällikkö huolehtii yhteistyöstä sairaanhoitopiirien kanssa, toimii neuvottelukunnassa ja asiantuntijaraadissa esittelevänä sihteerinä sekä HALO-sihteeristön puheenjohtajana. Tutkimuspäällikkö vastaa yhdessä HALO-puheenjohtajiston kanssa ohjelman strategisesta kehittämisestä. Hän osallistuu HALO-katsausten tekemiseen ja huolehtii osaltaan HALO-ohjelman viestinnästä. 3.3 HALO-sihteeristö HALO-sihteeristö on Finohtan työntekijöistä koostuva työrukkanen. Sen puheenjohtajana toimii HALO-tutkimuspäällikkö ja sihteerinä HALO-ohjelman sihteeri, Finohtan tutkimusassistentti. Sihteeristö kokoontuu 8 10 kertaa vuodessa. Se koordinoi uusien aihe-ehdotusten valmistelua, nimeää aihe-ehdotuksille valmistelijat, nimeää katsausryhmät, tukee niiden työtä ja seuraa katsausten valmistumista. Sihteeristö järjestää HALO-asiantuntijaraadin ja -neuvottelukunnan kokoukset. Se vastaa HALO-prosessin kehittämisestä ja tukee sen laadukasta toteutumista. 3.4 HALO-asiantuntijaraati Asiantuntijaraati (AR) käsittelee uusia katsausaiheita aihe-ehdotuksen valmistelijan esitysten pohjalta käyttäen tarvittaessa apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita, ja toimii näin neuvottelukunnan valmisteluelimenä. Se laatii neuvottelukuntaa varten katsausryhmän ehdotukseen pohjautuvan suositusluonnoksen, joka asiantuntijaraadin käsittelyn jälkeen laitetaan avoimelle kommentointikierrokselle ohjelman verkkosivuille ennen neuvottelukunnan käsittelyä. Asiantuntijaraati myös edistää HALOohjelman tunnettuutta ja katsausten hyödyntämistä. Asiantuntijaraadissa on neuvottelukunnan nimeämä puheenjohtaja. Jäseninä ovat erityisvastuualueiden (ERVA) arviointiylilääkärit ja neuvottelukunnan nimeämät 6 8 edustajaa eri erikoisaloilta ja eri puolilta Suomea. Se kokoontuu tarpeen mukaan 2 4 kertaa vuodessa. Raadin toimikausi kestää kolme vuotta. Asiantuntijaraadin jäsenten tulee tarkastella arvioitavia menetelmiä yleisestä näkökulmasta osana terveydenhuollon kokonaisuutta Suomessa, eikä vain oman erikoisalansa kautta.

7 HALO-ohjelmaopas 7 HALO-sihteeristön jäsenet osallistuvat asiantuntijaraadin kokouksiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta päätöksenteossa. 3.5 HALO-neuvottelukunta THL:n pääjohtaja nimittää neuvottelukuntaan (Nkunta) sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit, joista yksi kutsutaan neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja toinen varapuheenjohtajaksi. Sairaanhoitopiirit ehdottavat varajäsenet. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta. Neuvottelukunta valitsee asiantuntijaraadin valmistelun pohjalta menetelmät, joista tehdään HALOkatsaus. Se antaa valmistuneiden katsausten ja avoimella kommentointikierroksella saatujen palautteiden pohjalta suosituksen arvioidun menetelmän käytöstä Suomessa. Neuvottelukunnan jäsenet vastaavat HALO-suosituksista tiedottamisesta ja niiden soveltamisesta sairaanhoitopiireissä. Neuvottelukunta nimittää HALO-asiantuntijaraadin tukemaan työtään. Neuvottelukunta kokoontuu kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Kokouksissa voi äänestää yksi äänivaltainen edustaja kustakin sairaanhoitopiiristä. Osallistumisoikeus neuvottelukunnan kokouksissa on lisäksi varajäsenillä, HALO-asiantuntijaraadilla ja -sihteeristöllä sekä kutsutuilla asiantuntijoilla. 3.6 HALO-puheenjohtajisto Puheenjohtajiston kokouksiin osallistuvat neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, asiantuntijaraadin puheenjohtaja, HALO-tutkimuspäällikkö, arviointiylilääkäriverkoston puheenjohtaja, THL:stä Finohtan tiimipäällikkö ja tarvittaessa MEKA:n päällikkö. Puheenjohtajiston kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja niissä keskustellaan ja päätetään ohjelman strategisesta kehittämisestä. Käsiteltävistä aiheista riippuen kokouksiin voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. 3.7 HALO-toiminta erityisvastuualueilla Sairaanhoitopiirien arviointiylilääkäreiden verkosto on mukana HALO-yhteistyössä. He ovat asiantuntijaraadin jäseniä ja heillä on osallistumisoikeus neuvottelukunnan kokouksiin. Arviointiylilääkärit edistävät HALO-katsausten ja -suositusten tunnettuutta sairaanhoitopiirissään. Arviointiylilääkärit välittävät arviointiaiheita sairaanhoitopiireistä HALO-ohjelmaan. Arviointiylilääkäreiden verkoston ja HALO-sihteeristön käytännön yhteistyötavoista ei ole vielä sovittu (huhtikuu 2014). Erityisvastuualueiden (ERVA) arviointiylilääkärit pyrkivät osaltaan huolehtimaan siitä, että kaikkien uusien, kustannuksiltaan merkittävien menetelmien käyttöönotto tehtäisiin harkiten ja mini-htalomakkeen (http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/tutkimus/ohjelmat/halo/aihe_ehdotukset Mini-HTA) avulla. Johtajaylilääkäri on viimekädessä vastuussa mini-hta lomakkeen käytöstä alueella. Jos päättävä taho katsoo, että mini-hta-lomakkeella esitetty näyttö on riittävä, voi hän päättää menetelmän käyttöönotosta. Jos hän haluaa lisätietoa, hän voi ohjata aiheen ERVA:n sisäisen arviointiryhmän käsittelyyn, joka pyrkii tekemään aiheesta nopean katsauksen ja kertomaan mielipiteensä perusteluin 2 3 kuukauden kuluessa tehtävänannosta. ERVA-alueen sisäinen ryhmä voi tarvittaessa siirtää aiheen kaikkien ERVA-alueiden yhteiselle arviointiryhmälle, joka voi kutsua kokouksiinsa mukaan myös Fimean tai Finohtan edustajan. Erityisen laajat tai kansallisesti kiinnostavat arviointiaiheet ohjataan HALO-ohjelmaan. Arviointiylilääkärit edistävät arviointityötä ja tukevat ERVA-alueiden yhteistyötä nopeiden HTAkatsausten laatimisessa. 3.8 Suomen Lääkärilehti Suomen Lääkärilehti julkaisee HALO-katsauksen vertaisarvioinnin jälkeen. Hyväksytty katsaus sekä sen englanninkielinen tiivistelmä julkaistaan painetussa lehdessä ja usein sitä ennen Lääkärilehden

8 HALO-ohjelmaopas 8 Verkossa ensin -sivustolla. Sähköinen katsausversio sisältää lisäaineistoja. Hyväksytty katsaus lisäaineistoineen julkaistaan myös ohjelman verkkosivulla, jossa se on vapaasti kaikkien saatavissa. 3.9 Muut tahot Yhteistyö valtakunnallisessa HTA-toiminnassa Terveydenhuollon menetelmien arviointia tekevät Finohtan ja sairaanhoitopiirien ohella monet muut toimijat, muun muassa Käypä hoito ja Fimea. Työnjaosta keskustellaan verkostotapaamisessa 1 3 kertaa vuodessa. Finohta, Käypä hoito ja Fimea perustivat yhdessä vuonna 2013 Ehdota aihetta palvelun (http://www.ehdota-aihetta.fi), johon arviointiaiheita voi ehdottaa kuka tahansa. Verkosto järjestää myös koulutusta muun muassa terveystoimittajille ja potilasjärjestöille. 4 UUDEN ARVIOINTIAIHEEN VALINTA 4.1 Aiheen ehdottaminen Uusia HALO-aiheita voivat ehdottaa sairaanhoitopiirit, erikoislääkäriyhdistykset, terveydenhuollon ammattilaiset ja muut kiinnostuneet tahot. ERVA-alueiden arviointiylilääkärit koordinoivat ehdotusten kokoamista omilla alueillaan. Noin kolme kuukautta ennen seuraavaa neuvottelukunnan kokousta sen jäsenille, varajäsenille sekä erikoislääkäriyhdistyksille lähetetään erikseen muistutusviesti aiheehdotusten tarpeesta. Aihe-ehdotukset tehdään HALO-ohjelman verkkosivuilta saatavalla aiheehdotuslomakkeella (http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/tutkimus/ohjelmat/halo/aihe_ehdotukset) ohjelman sähköpostiosoitteeseen Aihetta voi ehdottaa myös Ehdota aihetta palvelun kautta. 4.2 Alustavan PICO-määrityksen laatiminen ja alustava kirjallisuushaku Aihe-ehdotuksen saapumisen jälkeen sihteeristö valitsee Finohtan valmistelijan, joka tekee tutkimuskysymyksen alustavan määrityksen PICO-muodossa: P = Patients, population / Potilas, kohdeväestö, I = Intervention / Arvioitava menetelmä, C = Comparator/-s / Vertailumenetelmä/-t, O = Outcomes / Terveystulokset. PICO:n perusteella Finohtan informaatikko tekee alustavan kirjallisuushaun. 4.3 Aihe-ehdotuksen käsittely asiantuntijaraadissa ja neuvottelukunnassa Aiheen valmistelija esittelee aihe-ehdotuksen asiantuntijaraadissa, joka keskustelee sen tärkeydestä ja sopivuudesta HALO-metodein selvitettäväksi sekä pisteyttää aihe-ehdotukset. Lopullisen aihevalinnan tekee neuvottelukunta. 5 ARVIOINTIPROSESSI HALO-ohjelman ensisijainen päämäärä on tuottaa valituksi tulleesta menetelmästä järjestelmällinen katsaus sekä katsaukseen perustuva neuvottelukunnan suositus. Katsauksen valmistuminen on Finohtan ja suositus neuvottelukunnan vastuualuetta. 5.1 Sihteeristön rooli Kun HALO-aihe on valittu, sihteeristö nimeää HALO-katsausryhmän. Katsausryhmään kutsutaan 2 4 kliinistä asiantuntijaa sekä Finohtan 2 menetelmäarvioijaa ja informaatikko. Katsausryhmän työn al-

9 HALO-ohjelmaopas 9 kuvaiheessa (ks. luku 5.2) sihteeristö käsittelee aiheen tutkimusprotokollan sekä rajauksen (scoping) kokouksessaan. 5.2 Katsausryhmän tehtävät Katsausryhmä laatii järjestelmällisen katsauksen puolen vuoden kuluessa työn aloittamisesta. Ryhmä voi tarvittaessa vielä tarkentaa katsauksen tutkimuskysymystä. Katsausryhmän käytännön tukena toimii HALO-ohjelman sihteeri. Katsausryhmän aineistot ovat saatavilla ryhmän omassa kansiossa HA- LO-extrawikisivuilla (https://www3.thl.fi/wiki03/display/halo/halo-ohjelman+extrawiki-sivusto). Katsausryhmän työn vaiheet on esitetty alla. Katsausryhmän ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi katsauksen tekemiseen liittyvät käytännön asiat o (extrawikisivut, sidonnaisuusilmoitukset) o keskustellaan katsauksen tavoitteesta (tiedon järjestelmällinen arviointi, suosituksia ei katsauksessa anneta) ja katsausprosessista o viimeistellään alustavan kirjallisuushaun perusteella tutkimuskysymys ja PICOmääritys o päätetään sisäänottokriteerit eli minkälaisia tutkimuksia (järjestelmälliset katsaukset, satunnaistetut tutkimukset, seurantatutkimukset) katsaukseen sisällytetään o tutkitaan mahdollisuutta perustaa katsaus johonkin aikaisempaan, hyvin tehtyyn HTAraporttiin tai järjestelmälliseen katsaukseen o keskustellaan varsinaisessa kirjallisuushaussa käytettävistä hakusanoista ja tietokannoista o keskustellaan menetelmän toimenpidekoodeista (tulevat suositukseen näkyville) o päätetään katsausryhmän sisäisestä työnjaosta o päätetään, kuka toimii artikkelin ensimmäisenä kirjoittajana. Muiden kirjoittajajärjestys voidaan päättää myöhemmin. o sovitaan katsausryhmän kokoukset (yleensä 2 4 yhtä katsausta kohti) Finohtan informaatikko tekee kirjallisuushaun katsausryhmän ensimmäisessä kokouksessa sovittujen periaatteiden mukaan ja lähettää sen sähköpostitse ryhmän jäsenille (haku viedään myös katsausryhmän omille extrawikisivuille). Katsausryhmän jäsenet käyvät abstraktitasolla läpi löydetyt artikkelit (siten että jokaisen abstraktin lukee vähintään kaksi katsausryhmän jäsentä) ja valitsevat sovittujen kriteerien mukaan jatkotarkasteluun otettavat artikkelit. Päätetään abstraktien lukemisen perusteella, mistä tutkimuksista tilataan kokotekstiartikkelit. Tutkimusassistentti hankkii artikkelien kokotekstiversiot ja vie ne katsausryhmän saataville. Katsausryhmän seuraavissa kokouksissa o keskustellaan kirjallisuushaun perusteella löytyneistä artikkeleista o tarkastellaan kirjallisuushaussa tunnistettuja järjestelmällisiä katsauksia ja mietitään vielä, voiko katsauksen perustaa johonkin niistä o mietitään alustavasti, miten tulokset taulukoidaan o tutkimusryhmän jäsenet tutustuvat sovitun työnjaon perusteella kokotekstiartikkeleihin ja kokoavat niistä tietoa alustaviin taulukoihin o tutkimusten laatu arvioidaan vähintään kahden arvioijan toimesta kokotekstiartikkelien perusteella o keskustellaan artikkelin rakenteesta o päätetään taulukoiden lopullinen muoto Katsausryhmän viimeisessä kokouksessa: o muokataan lopullista artikkelia o keskustellaan johtopäätöksistä, joita kootun tiedon perusteella voidaan tehdä o keskustellaan ketkä voisivat toimia katsauksen vertaisarvioijina Lääkärilehdessä o nimetään erikoislääkäriyhdistykset ja muut tahot, joille suosituksesta tiedotetaan

10 HALO-ohjelmaopas 10 Katsausryhmän finohtalainen vetäjä toimii yhteyshenkilönä Suomen Lääkärilehteen ja vastaa artikkelin työstämisestä ennen julkaisua. Vetäjä toimittaa artikkelin Finohtan suunnittelijalle, joka viimeistelee käsikirjoituksen ja lähettää sen Lääkärilehteen arvioitavaksi sekä tiedoksi HALO-tutkimuspäällikölle, -sihteerille ja Finohtan tiimipäällikölle sekä yksikön päällikölle. Käsikirjoitus vertaisarvioidaan Lääkärilehdessä. Katsausryhmän vetäjä ja vastuukirjoittaja viimeistelevät käsikirjoituksen vertaisarvioinnissa saatujen kommenttien pohjalta ja laativat alustavan suositusluonnoksen asiantuntijaraadille. Katsaus julkaistaan Lääkärilehdessä ja HALO-verkkosivuilla. Katsausryhmä vastaa HALO-asiantuntijaraadin käsittelemään suositusluonnokseen avoimelta kommentointikierrokselta saatuihin kommentteihin. 5.3 Asiantuntijaraadin tehtävät Asiantuntijaraati lukee katsauksen ja kuulee kokouksessaan katsausryhmän edustajan lyhyen esityksen aiheesta. Sen jälkeen raati viimeistelee suositusluonnoksen, joka menee avoimelle kommentointikierrokselle ennen neuvottelukunnan käsittelyä. 5.4 Tulosten esittely neuvottelukunnalle Yksi katsausryhmän jäsenistä esittelee neuvottelukunnan kokouksessa katsauksen päätulokset ja havainnot. Esityksen tekemistä varten on olemassa valmis esityspohja HALO-extrawikisivuilla. Neuvottelukunta viimeistelee suosituksen ottaen huomioon avoimelta kommentointikierrokselta saadut kommentit ja katsausryhmän vastaukset niihin. 6 SUOSITUS 6.1 Suositus ja liikennevalomalli Suositukset menetelmän käyttöönotosta antaa sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreistä koostuva HA- LO-neuvottelukunta. Jos aiheesta on ilmestynyt uutta merkittävää tietoa katsauksen valmistumisen jälkeen, neuvottelukunta voi ottaa sen huomioon lopullista suositusta muokatessaan. Suositukset noudattavat liikennevalomallia (Kuva 2) ja ne julkaistaan Lääkärilehdessä sekä ohjelman verkkosivuilla. Neuvottelukunta äänestää suosituksen liikennevalon väristä. Äänestyksessä kullakin sairaanhoitopiirillä on yksi ääni. Vihreä valo merkitsee, että menetelmää suositellaan käytettäväksi, sillä sen vaikuttavuus ja turvallisuus tunnetaan riittävän hyvin ja sen kustannukset ovat kohtuulliset. Vihreän valon saaneisiin menetelmiin voidaan liittää käyttörajoituksia. Keltaisen valon menetelmä saa silloin, kun se tunnetaan puutteellisesti tai sen kustannukset ovat korkeat; vaikuttavuustieto voi olla niukkaa tai turvallisuuden suhteen on epäilyksiä. Keltaisen valon saanutta menetelmää tulisi käyttää harkiten ja lisänäyttöä hankkien. Punaisen valon saaneen menetelmän käyttöä ei suositella. Se annetaan menetelmille, joiden vaikuttavuuden tai turvallisuuden puutteesta on näyttöä tai vahva epäily. Myös menetelmän kohtuuton kalleus voi tuoda punaisen valon. Suositus on nimensä mukaan suositus eikä sitova määräys, sillä sairaanhoitopiirit päättävät itse menetelmän käyttöönotosta.

11 HALO-ohjelmaopas 11 Käyttöä suositellaan Käyttö harkiten Ei pidä käyttää Kuva 2. HALO-suosituksen liikennevalomalli 6.2 Suosituksesta tiedottaminen HALO-neuvottelukunnan suosituksista laaditaan HALO-puheenjohtajien ja -sihteeristön yhteistyönä tiedote. Se lähetetään kunkin sairaanhoitopiirin tiedottajalle, sosiaali- ja terveysministeriöön, Kuntaliiton sosiaali- ja terveyspalvelualueelle, Valviraan sekä Suomen Lääkärilehteen. Tiedote lähetetään myös muun muassa useille terveydenhuollon ammattilaisten järjestöille, kyseessä olevien aiheiden erikoislääkäriyhdistyksille sekä Mediuutiset-lehteen. Muu jakelu päätetään tiedotteessa käsiteltävien aiheiden perusteella. Suosituksista ja muista neuvottelukunnan tärkeistä päätöksistä uutisoidaan lisäksi lyhyesti THL:n verkkosivuilla. Uutisen laadinnassa HALO-sihteeristö tekee yhteistyötä THL:n viestinnän kanssa. HALO-katsaukset ja -suositukset ovat Finohtan Ohtanen-tietokannan kautta nähtävissä myös Terveysportissa (http://www.terveysportti.fi), joka on Kustannus Oy Duodecimin tuottama ja ylläpitämä maksullinen verkkopalvelu terveydenhuollon ammattilaisille. Ohtanen löytyy Terveysportista: Viranomaistieto - THL - Ohtanen. Suosituksesta tiedottamisesta sairaanhoitopiireissä vastaavat neuvottelukunnan jäsenet, varajäsenet ja arviointiylilääkärit. Sitä varten HALO-sihteeri (tai suunnittelija) laatii katsausryhmän esittelijän esityksen perusteella tiedotuspaketin (julkaistaan SlideShare-verkkopalvelussa jossa kerrotaan katsauksen tuloksista ja suosituksesta. Finohta julkaisee tiedotuspaketin ohjelman verkkosivuilla katsauksen yhteydessä ja se on vapaasti käytettävissä. Tiedottamisen ensisijaiset kohderyhmät ovat sairaanhoitopiireissä menetelmien käyttöönotosta päättävät ja niitä potilaiden hoidossa käyttävät ammattilaiset: sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ja johtajat hallintoylilääkärit ja -hoitajat sekä toimialojen vastuuhenkilöt suositusta koskevien erikoisalojen ylilääkärit lääkärit ja muut potilaille hoitoa antavat

12 HALO-ohjelmaopas 12 Toissijaisia tiedottamisen kohderyhmiä ovat: sairaanhoitopiirin hallitus erityistilanteissa muut poliittiset päättäjät, kuten kuntapäättäjät ja luottamushenkilöt potilaat, omaiset, väestö media Tiedotuksessa voidaan hyödyntää sairaanhoitopiirien lehtiä ja muita julkaisuja sekä sähköisiä jakelulistoja, sairaanhoitopiirin intra- ja internetsivuja sekä paikallisia tiedotusvälineitä. Suosituksista tiedottamisen lisäksi myös yleinen tiedottaminen ohjelman sisällöstä ja tavoitteista on tarpeellista. 6.3 Suosituksen voimassaoloaika Annettu HALO-suositus on voimassa kolme (3) vuotta. Suosituksen perustana oleva katsaus on ajantasainen korkeintaan kolme vuotta, ellei katsauksen valmistelun yhteydessä ole käynyt ilmi, että merkittävää uutta tietoa on tulossa jo aikaisemmin. Suositukset luokitellaan kolmeen ryhmään: 1) voimassa, 2) yli kolme vuotta vanha, ei päivitetä ja 3) päivitys meneillään. 6.4 Suosituksen päivitys Katsauksia ja niiden perusteella tehtyjä suosituksia päivitetään vain erikoistapauksissa, joissa uusi tieto merkittävästi muuttaa suosituksen keskeisen sanoman, ja päivittäminen katsotaan tarpeelliseksi. Päivitystarvetta käsittelee ensin katsausryhmän tai sihteeristön esityksestä asiantuntijaraati, joka antaa neuvottelukunnalle ehdotuksensa päivityksestä. Neuvottelukunnan aihevalinnassa päivitysaiheet kilpailevat uusien aihe-ehdotusten kanssa. 7 HALO-OHJELMAOPPAAN PÄIVITYS HALO-ohjelmaopasta päivitetään tarpeen mukaan. Tuorein versio on saatavilla HALO-verkkosivulla. 8 LOPUKSI HALO-ohjelman käytännön työtä hallinnoivat Finohtan työntekijät. Ohjelman yhteystiedot löytyvät HALO-verkkosivuilta (http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/tutkimus/ohjelmat/halo/yhteystiedot). Kommentit ja kysymykset HALO-ohjelmasta: SANASTOA HALO: Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto -ohjelma HTA: health technology assessment, hoitoteknologioiden arviointi Mini-HTA*: arviointityökalu (kaavake tai tarkistuslista), jonka avulla sairaala- tai paikallistasolla voidaan nopeasti arvioida (uuden) menetelmän käytön edellytykset ja vaikutukset MUMM: Managed Uptake of Medical Methods *Mini-HTA-lomakkesta on tehty lyhennetty versio HALO-aihe-ehdotuksia varten:www.thl.fi/halo HALO-aihe-ehdotuslomake

Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto. 1

Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto.  1 Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto www.thl.fi/halo 1 markkinavoimat laaja, vertailu hoitosuositus jatko HTA ensi HALO ennakko EuroScan Menetelmän arviointi on liian aikaista www.thl.fi/halo

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Miten uudet lääkkeet tulevat sairaaloihin?

Miten uudet lääkkeet tulevat sairaaloihin? Miten uudet lääkkeet tulevat sairaaloihin? Ulla Härkönen, tutkijalääkäri Satu Multanen, korkeakouluharjoittelija Lääkehoitojen arviointi -prosessi, Fimea 12.10.2016 Esityksen sisältö Esimerkkejä alueellisista

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Fimean ja PALKOn yhteistyö lääkkeiden arvioinnissa

Fimean ja PALKOn yhteistyö lääkkeiden arvioinnissa Fimean ja PALKOn yhteistyö lääkkeiden arvioinnissa Vesa Kiviniemi Fimea 22.11.2016 Fimean ja PALKOn yhteistyöalueet Uusien sairaalalääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi sekä tähän liittyvä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Mitä ja miten PALKO tekee?

Mitä ja miten PALKO tekee? Mitä ja miten PALKO tekee? 22.9.2015 Sidonnaisuudet päätoimi: Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri, STM (1.2.2014 alkaen) aiempi päätoimi: ylilääkäri, THL (31.1.2014 asti) aikaisemmat

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten priorisointi Sidosryhmäkyselyn tulosten esittely Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Annikka Kalliokoski Ylilääkäri Lääketurvallisuus-

Lisätiedot

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten Hankesuunnitelma v.0.3 1/12 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Hankkeen perustamisen tausta 4 1.2 Hankkeen tavoitteet 4 1.3 Hankkeen sidosryhmät

Lisätiedot

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Versio

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Versio Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto 29.1.2015 Versio 21.1.2015 Mistä palveluvalikoimaneuvoston työssä on kyse, mitä sillä halutaan saada aikaan? Päätehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto 1 (10) 13.4.2015 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto Fimea ja arviointiylilääkärien verkosto

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Case: Järjestöt-kunta Katja Asikainen

Case: Järjestöt-kunta Katja Asikainen Case: Järjestöt-kunta 17.9.2014 Katja Asikainen Tavoitteet 1. Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa 2. Edistää kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja järjestöjen ja julkisen sektorin

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Oppiportti. Terveydenhuollon ammattilaisten sähköinen oppimisympäristö

Oppiportti. Terveydenhuollon ammattilaisten sähköinen oppimisympäristö Oppiportti Terveydenhuollon ammattilaisten sähköinen oppimisympäristö Täydennyskoulutus Oppiportissa on ajasta ja paikasta riippumatonta lisää kouluttautumismahdollisuuksia täydentää lähikoulutusta tarjoaa

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto 28.10.2015 Toteutuneet tarkastukset toisen asteen oppilaitoksissa Milloin oppilaitoksessa

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot