Ohjelmaopas Huhtikuu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmaopas Huhtikuu 2014"

Transkriptio

1 Ohjelmaopas

2 Tähän oppaaseen on koottu perustiedot HALO-ohjelman toimintatavoista. Työtavat saattavat muuttua. Ajantasaisin tieto löytyy ohjelman verkkosivuilta ( Toinen uudistettu painos. Kannen kuva: Matti Vuorialho.

3 HALO-ohjelmaopas, sisältö 1 Johdanto HALO-ohjelma Tavoitteet Toiminnot Ohjelman toimijat HALO-katsausryhmät HALO-tutkimuspäällikkö HALO-sihteeristö HALO-asiantuntijaraati HALO-neuvottelukunta HALO-puheenjohtajisto HALO-toiminta erityisvastuualueilla Suomen Lääkärilehti Muut tahot Yhteistyö valtakunnallisessa HTA-toiminnassa Uuden arviointiaiheen valinta Aiheen ehdottaminen Alustavan PICO-määrityksen laatiminen ja alustava kirjallisuushaku Aihe-ehdotuksen käsittely asiantuntijaraadissa ja neuvottelukunnassa Arviointiprosessi Sihteeristön rooli Katsausryhmän tehtävät Asiantuntijaraadin tehtävät Tulosten esittely neuvottelukunnalle Suositus Suositus ja liikennevalomalli Suosituksesta tiedottaminen Suosituksen voimassaoloaika Suosituksen päivitys HALO-ohjelmaoppaan päivitys Lopuksi Sanastoa Kuva 1. HALO-prosessi... 4 Kuva 2. HALO-suosituksen liikennevalomalli... 11

4 HALO-ohjelmaopas 4 1 JOHDANTO Erikoissairaanhoidossa otetaan vuosittain käyttöön lukuisia uusia hoidollisia ja diagnostisia menetelmiä. Sairaanhoitopiirit kulkevat omaa tahtiaan menetelmien käyttöönotossa, käyttöönottoprosessi vaihtelee eikä päätöksenteko ole aina selvää. Päätöksenteon tueksi käynnistettiin vuonna 2005 sairaanhoitopiirien toiveesta terveydenhuollon menetelmien hallittuun käyttöönottoon tähtäävä HALO-ohjelma (Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto, englanniksi Managed Uptake of Medical Methods eli MUMM). Ohjelma edustaa valtakunnallista HTA-työtä (health technology assessment) eli hoitoteknologioiden arviointia. Tämä opas kertoo ohjelman toimintatavoista ja se perustuu Risto P Roineen ja HALO-sihteeristön tuottamaan ensimmäiseen painokseen (joulukuu 2011). Terveydenhuoltolain 5. luvun 43 vahvistaa entisestään HALO-toiminnan merkitystä: Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Jatkossa siis valtakunnallisen HALO-ohjelman lisäksi myös erityisvastuualueilla tehdään ja koordinoidaan arviointityötä. 2 HALO-OHJELMA HALO-ohjelma on sairaanhoitopiirien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Menetelmien ja käytäntöjen arviointiyksikön (MEKA) Finohta-tiimin yhteinen ohjelma. Kuva 1. HALO-prosessi

5 HALO-ohjelmaopas Tavoitteet HALO-ohjelman tavoitteena on nostaa tutkittu tieto turvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista keskeiseksi tekijäksi uusien menetelmien käyttöönottoa suunniteltaessa. Se tukee uusien menetelmien hallittua käyttöönottoa tuottamalla sairaanhoitopiirien päätösten tueksi puolueetonta arviointitietoa uusista menetelmistä, joiden käyttö on leviämässä tai vielä vakiintumatonta. Ohjelma pyrkii lisäämään menetelmien arvioinnin tuntemusta ja merkitystä kaikessa terveydenhuollon päätöksenteossa ja edistää näyttöön perustuvaa toimintaa. Se pyrkii myös lisäämään sairaanhoitopiirien toimijoiden sitoutumista menetelmien arviointiin. Ohjelman ensisijainen tarkoitus on varmistaa, että käyttöön otettavat uudet menetelmät ovat turvallisia ja vaikuttavia siis tuottavat potilaalle terveyshyötyä. Kliinikoille ohjelma tarjoaa ajankohtaista, asiantuntijoiden järjestelmällisesti kokoamaa riippumatonta tietoa uusien menetelmien turvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Näin kliinikot, jotka tekevät hankintaehdotuksia voivat varmistua siitä, että heidän käyttöönsä tulevat uudet menetelmät todella ovat hyödyllisiä. Sairaanhoitopiirien päättäjät joutuvat usein tekemään hankintapäätöksiä eri erikoisalojen vaatimusten ja rajallisten resurssien ristipaineessa. Kaikkia sairaanhoitopiirejä edustava HALO-neuvottelukunta mahdollistaa sen, että Suomessa voidaan koordinoida uusien menetelmien käyttöönottoa olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen. 2.2 Toiminnot HALO-ohjelmaan voi ehdottaa arvioitavaksi sairauksien diagnosointiin, hoitoon tai ehkäisyyn sekä potilaiden kuntoutukseen liittyviä menetelmiä. Pelkästään lääkkeisiin kohdistuvia arvioita ei ohjelmassa tehdä, vaan ne ohjataan Fimeaan (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus). Kliinikkoasiantuntijoista ja Finohtan menetelmäosaajista koostuva HALO katsausryhmä laatii valitusta aiheesta katsauksen, joka julkaistaan Suomen Lääkärilehdessä ja ohjelman verkkosivuilla ( Katsauksen perusteella asiantuntijaraati valmistelee suositusluonnoksen, jonka pohjalta sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreistä koostuva HALO-neuvottelukunta antaa suosituksen menetelmän käyttöönotosta. (Kuva 1) Jotta suositukset palvelisivat sairaanhoitopiirejä parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi ne saada käyttöön mahdollisimman nopeasti. HALO-ohjelman tavoitteena on, että neuvottelukunta voisi antaa suosituksen vuoden kuluessa aiheen valinnasta. Ohjelmassa on huhtikuuhun 2014 mennessä julkaistu 46 katsausta, joiden perusteella HALOneuvottelukunta on antanut suosituksen katsauksessa arvioidun menetelmän käytöstä. Suosituksia oli huhtikuuhun 2014 mennessä annettu yhteensä 53 kappaletta. Ensimmäinen katsaus julkaistiin Suomen Lääkärilehdessä syyskuussa 2007 ja ensimmäiset suositukset neuvottelukunta antoi toukokuussa OHJELMAN TOIMIJAT HALO-ohjelma tuottaa riippumatonta tietoa päätöksenteon tueksi. Sen takia jokaiselta katsausryhmään kutsuttavalta pyydetään kirjallinen ilmoitus mahdollisista sidonnaisuuksista ennen työn aloittamista (ICMJE-sidonnaisuuslomake Mahdollisen sidonnaisuuden merkityksen katsauksen kannalta arvioi sihteeristö. Myös neuvottelukunnan jäseniä ja varajäseniä sekä asiantuntijaraadin jäseniä pyydetään toimittaamaan sidonnaisuusilmoitus uuden toimikauden käynnistyessä.

6 3.1 HALO-katsausryhmät HALO-ohjelmaopas 6 Katsausryhmän tavoitteena on kirjoittaa puolen vuoden aikana työn käynnistymisestä arvioitavaa aihetta käsittelevä HALO-katsaus, joka julkaistaan vertaisarvioinnin jälkeen Suomen Lääkärilehdessä ja ohjelman verkkosivuilla ( - Katsaukset). Katsausryhmän työtä tukevat Finohtan tutkimusassistentti (muun muassa artikkelihaut, kokousjärjestelyt) ja suunnittelija (katsauksen tekninen editointi ennen Suomen Lääkärilehteen lähettämistä). Katsausryhmä koostuu tavallisesti kahdesta tai kolmesta kliinisestä asiantuntijasta, kahdesta Finohtan menetelmäosaajasta sekä Finohtan informaatikosta, joka tekee katsausryhmän tarvitsemat kirjallisuushaut. Kliinisiksi asiantuntijoiksi pyritään saamaan ammattikunnan keskuudessa arvostetut, vankkaa kliinistä kokemusta aiheesta omaavat asiantuntijat eri puolilta maata. Katsausryhmän kokoaa HALOsihteeristö konsultoiden asiantuntijaraatia, neuvottelukuntaa, ERVA-alueiden yhteistä ohjausryhmää ja tarvittaessa alan erikoislääkäriyhdistyksiä. Sihteeristö nimeää katsausryhmälle vetäjän Finohtasta. Katsausryhmä sopii kirjoittajajärjestyksestä keskenään. Katsausryhmän kliinikkojäsen esittelee valmistuneen katsauksen asiantuntijaraadin sekä neuvottelukunnan kokouksessa. Sairaanhoitopiirien toivotaan tukevan toimintaa, joko mahdollistamalla katsauksen tekoa osaksi työajalla tai antamalla rahallisen korvauksen. 3.2 HALO-tutkimuspäällikkö Finohtan HALO-tutkimuspäällikkö huolehtii yhteistyöstä sairaanhoitopiirien kanssa, toimii neuvottelukunnassa ja asiantuntijaraadissa esittelevänä sihteerinä sekä HALO-sihteeristön puheenjohtajana. Tutkimuspäällikkö vastaa yhdessä HALO-puheenjohtajiston kanssa ohjelman strategisesta kehittämisestä. Hän osallistuu HALO-katsausten tekemiseen ja huolehtii osaltaan HALO-ohjelman viestinnästä. 3.3 HALO-sihteeristö HALO-sihteeristö on Finohtan työntekijöistä koostuva työrukkanen. Sen puheenjohtajana toimii HALO-tutkimuspäällikkö ja sihteerinä HALO-ohjelman sihteeri, Finohtan tutkimusassistentti. Sihteeristö kokoontuu 8 10 kertaa vuodessa. Se koordinoi uusien aihe-ehdotusten valmistelua, nimeää aihe-ehdotuksille valmistelijat, nimeää katsausryhmät, tukee niiden työtä ja seuraa katsausten valmistumista. Sihteeristö järjestää HALO-asiantuntijaraadin ja -neuvottelukunnan kokoukset. Se vastaa HALO-prosessin kehittämisestä ja tukee sen laadukasta toteutumista. 3.4 HALO-asiantuntijaraati Asiantuntijaraati (AR) käsittelee uusia katsausaiheita aihe-ehdotuksen valmistelijan esitysten pohjalta käyttäen tarvittaessa apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita, ja toimii näin neuvottelukunnan valmisteluelimenä. Se laatii neuvottelukuntaa varten katsausryhmän ehdotukseen pohjautuvan suositusluonnoksen, joka asiantuntijaraadin käsittelyn jälkeen laitetaan avoimelle kommentointikierrokselle ohjelman verkkosivuille ennen neuvottelukunnan käsittelyä. Asiantuntijaraati myös edistää HALOohjelman tunnettuutta ja katsausten hyödyntämistä. Asiantuntijaraadissa on neuvottelukunnan nimeämä puheenjohtaja. Jäseninä ovat erityisvastuualueiden (ERVA) arviointiylilääkärit ja neuvottelukunnan nimeämät 6 8 edustajaa eri erikoisaloilta ja eri puolilta Suomea. Se kokoontuu tarpeen mukaan 2 4 kertaa vuodessa. Raadin toimikausi kestää kolme vuotta. Asiantuntijaraadin jäsenten tulee tarkastella arvioitavia menetelmiä yleisestä näkökulmasta osana terveydenhuollon kokonaisuutta Suomessa, eikä vain oman erikoisalansa kautta.

7 HALO-ohjelmaopas 7 HALO-sihteeristön jäsenet osallistuvat asiantuntijaraadin kokouksiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta päätöksenteossa. 3.5 HALO-neuvottelukunta THL:n pääjohtaja nimittää neuvottelukuntaan (Nkunta) sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit, joista yksi kutsutaan neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja toinen varapuheenjohtajaksi. Sairaanhoitopiirit ehdottavat varajäsenet. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta. Neuvottelukunta valitsee asiantuntijaraadin valmistelun pohjalta menetelmät, joista tehdään HALOkatsaus. Se antaa valmistuneiden katsausten ja avoimella kommentointikierroksella saatujen palautteiden pohjalta suosituksen arvioidun menetelmän käytöstä Suomessa. Neuvottelukunnan jäsenet vastaavat HALO-suosituksista tiedottamisesta ja niiden soveltamisesta sairaanhoitopiireissä. Neuvottelukunta nimittää HALO-asiantuntijaraadin tukemaan työtään. Neuvottelukunta kokoontuu kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Kokouksissa voi äänestää yksi äänivaltainen edustaja kustakin sairaanhoitopiiristä. Osallistumisoikeus neuvottelukunnan kokouksissa on lisäksi varajäsenillä, HALO-asiantuntijaraadilla ja -sihteeristöllä sekä kutsutuilla asiantuntijoilla. 3.6 HALO-puheenjohtajisto Puheenjohtajiston kokouksiin osallistuvat neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, asiantuntijaraadin puheenjohtaja, HALO-tutkimuspäällikkö, arviointiylilääkäriverkoston puheenjohtaja, THL:stä Finohtan tiimipäällikkö ja tarvittaessa MEKA:n päällikkö. Puheenjohtajiston kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja niissä keskustellaan ja päätetään ohjelman strategisesta kehittämisestä. Käsiteltävistä aiheista riippuen kokouksiin voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. 3.7 HALO-toiminta erityisvastuualueilla Sairaanhoitopiirien arviointiylilääkäreiden verkosto on mukana HALO-yhteistyössä. He ovat asiantuntijaraadin jäseniä ja heillä on osallistumisoikeus neuvottelukunnan kokouksiin. Arviointiylilääkärit edistävät HALO-katsausten ja -suositusten tunnettuutta sairaanhoitopiirissään. Arviointiylilääkärit välittävät arviointiaiheita sairaanhoitopiireistä HALO-ohjelmaan. Arviointiylilääkäreiden verkoston ja HALO-sihteeristön käytännön yhteistyötavoista ei ole vielä sovittu (huhtikuu 2014). Erityisvastuualueiden (ERVA) arviointiylilääkärit pyrkivät osaltaan huolehtimaan siitä, että kaikkien uusien, kustannuksiltaan merkittävien menetelmien käyttöönotto tehtäisiin harkiten ja mini-htalomakkeen ( Mini-HTA) avulla. Johtajaylilääkäri on viimekädessä vastuussa mini-hta lomakkeen käytöstä alueella. Jos päättävä taho katsoo, että mini-hta-lomakkeella esitetty näyttö on riittävä, voi hän päättää menetelmän käyttöönotosta. Jos hän haluaa lisätietoa, hän voi ohjata aiheen ERVA:n sisäisen arviointiryhmän käsittelyyn, joka pyrkii tekemään aiheesta nopean katsauksen ja kertomaan mielipiteensä perusteluin 2 3 kuukauden kuluessa tehtävänannosta. ERVA-alueen sisäinen ryhmä voi tarvittaessa siirtää aiheen kaikkien ERVA-alueiden yhteiselle arviointiryhmälle, joka voi kutsua kokouksiinsa mukaan myös Fimean tai Finohtan edustajan. Erityisen laajat tai kansallisesti kiinnostavat arviointiaiheet ohjataan HALO-ohjelmaan. Arviointiylilääkärit edistävät arviointityötä ja tukevat ERVA-alueiden yhteistyötä nopeiden HTAkatsausten laatimisessa. 3.8 Suomen Lääkärilehti Suomen Lääkärilehti julkaisee HALO-katsauksen vertaisarvioinnin jälkeen. Hyväksytty katsaus sekä sen englanninkielinen tiivistelmä julkaistaan painetussa lehdessä ja usein sitä ennen Lääkärilehden

8 HALO-ohjelmaopas 8 Verkossa ensin -sivustolla. Sähköinen katsausversio sisältää lisäaineistoja. Hyväksytty katsaus lisäaineistoineen julkaistaan myös ohjelman verkkosivulla, jossa se on vapaasti kaikkien saatavissa. 3.9 Muut tahot Yhteistyö valtakunnallisessa HTA-toiminnassa Terveydenhuollon menetelmien arviointia tekevät Finohtan ja sairaanhoitopiirien ohella monet muut toimijat, muun muassa Käypä hoito ja Fimea. Työnjaosta keskustellaan verkostotapaamisessa 1 3 kertaa vuodessa. Finohta, Käypä hoito ja Fimea perustivat yhdessä vuonna 2013 Ehdota aihetta palvelun ( johon arviointiaiheita voi ehdottaa kuka tahansa. Verkosto järjestää myös koulutusta muun muassa terveystoimittajille ja potilasjärjestöille. 4 UUDEN ARVIOINTIAIHEEN VALINTA 4.1 Aiheen ehdottaminen Uusia HALO-aiheita voivat ehdottaa sairaanhoitopiirit, erikoislääkäriyhdistykset, terveydenhuollon ammattilaiset ja muut kiinnostuneet tahot. ERVA-alueiden arviointiylilääkärit koordinoivat ehdotusten kokoamista omilla alueillaan. Noin kolme kuukautta ennen seuraavaa neuvottelukunnan kokousta sen jäsenille, varajäsenille sekä erikoislääkäriyhdistyksille lähetetään erikseen muistutusviesti aiheehdotusten tarpeesta. Aihe-ehdotukset tehdään HALO-ohjelman verkkosivuilta saatavalla aiheehdotuslomakkeella ( ohjelman sähköpostiosoitteeseen Aihetta voi ehdottaa myös Ehdota aihetta palvelun kautta. 4.2 Alustavan PICO-määrityksen laatiminen ja alustava kirjallisuushaku Aihe-ehdotuksen saapumisen jälkeen sihteeristö valitsee Finohtan valmistelijan, joka tekee tutkimuskysymyksen alustavan määrityksen PICO-muodossa: P = Patients, population / Potilas, kohdeväestö, I = Intervention / Arvioitava menetelmä, C = Comparator/-s / Vertailumenetelmä/-t, O = Outcomes / Terveystulokset. PICO:n perusteella Finohtan informaatikko tekee alustavan kirjallisuushaun. 4.3 Aihe-ehdotuksen käsittely asiantuntijaraadissa ja neuvottelukunnassa Aiheen valmistelija esittelee aihe-ehdotuksen asiantuntijaraadissa, joka keskustelee sen tärkeydestä ja sopivuudesta HALO-metodein selvitettäväksi sekä pisteyttää aihe-ehdotukset. Lopullisen aihevalinnan tekee neuvottelukunta. 5 ARVIOINTIPROSESSI HALO-ohjelman ensisijainen päämäärä on tuottaa valituksi tulleesta menetelmästä järjestelmällinen katsaus sekä katsaukseen perustuva neuvottelukunnan suositus. Katsauksen valmistuminen on Finohtan ja suositus neuvottelukunnan vastuualuetta. 5.1 Sihteeristön rooli Kun HALO-aihe on valittu, sihteeristö nimeää HALO-katsausryhmän. Katsausryhmään kutsutaan 2 4 kliinistä asiantuntijaa sekä Finohtan 2 menetelmäarvioijaa ja informaatikko. Katsausryhmän työn al-

9 HALO-ohjelmaopas 9 kuvaiheessa (ks. luku 5.2) sihteeristö käsittelee aiheen tutkimusprotokollan sekä rajauksen (scoping) kokouksessaan. 5.2 Katsausryhmän tehtävät Katsausryhmä laatii järjestelmällisen katsauksen puolen vuoden kuluessa työn aloittamisesta. Ryhmä voi tarvittaessa vielä tarkentaa katsauksen tutkimuskysymystä. Katsausryhmän käytännön tukena toimii HALO-ohjelman sihteeri. Katsausryhmän aineistot ovat saatavilla ryhmän omassa kansiossa HA- LO-extrawikisivuilla ( Katsausryhmän työn vaiheet on esitetty alla. Katsausryhmän ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi katsauksen tekemiseen liittyvät käytännön asiat o (extrawikisivut, sidonnaisuusilmoitukset) o keskustellaan katsauksen tavoitteesta (tiedon järjestelmällinen arviointi, suosituksia ei katsauksessa anneta) ja katsausprosessista o viimeistellään alustavan kirjallisuushaun perusteella tutkimuskysymys ja PICOmääritys o päätetään sisäänottokriteerit eli minkälaisia tutkimuksia (järjestelmälliset katsaukset, satunnaistetut tutkimukset, seurantatutkimukset) katsaukseen sisällytetään o tutkitaan mahdollisuutta perustaa katsaus johonkin aikaisempaan, hyvin tehtyyn HTAraporttiin tai järjestelmälliseen katsaukseen o keskustellaan varsinaisessa kirjallisuushaussa käytettävistä hakusanoista ja tietokannoista o keskustellaan menetelmän toimenpidekoodeista (tulevat suositukseen näkyville) o päätetään katsausryhmän sisäisestä työnjaosta o päätetään, kuka toimii artikkelin ensimmäisenä kirjoittajana. Muiden kirjoittajajärjestys voidaan päättää myöhemmin. o sovitaan katsausryhmän kokoukset (yleensä 2 4 yhtä katsausta kohti) Finohtan informaatikko tekee kirjallisuushaun katsausryhmän ensimmäisessä kokouksessa sovittujen periaatteiden mukaan ja lähettää sen sähköpostitse ryhmän jäsenille (haku viedään myös katsausryhmän omille extrawikisivuille). Katsausryhmän jäsenet käyvät abstraktitasolla läpi löydetyt artikkelit (siten että jokaisen abstraktin lukee vähintään kaksi katsausryhmän jäsentä) ja valitsevat sovittujen kriteerien mukaan jatkotarkasteluun otettavat artikkelit. Päätetään abstraktien lukemisen perusteella, mistä tutkimuksista tilataan kokotekstiartikkelit. Tutkimusassistentti hankkii artikkelien kokotekstiversiot ja vie ne katsausryhmän saataville. Katsausryhmän seuraavissa kokouksissa o keskustellaan kirjallisuushaun perusteella löytyneistä artikkeleista o tarkastellaan kirjallisuushaussa tunnistettuja järjestelmällisiä katsauksia ja mietitään vielä, voiko katsauksen perustaa johonkin niistä o mietitään alustavasti, miten tulokset taulukoidaan o tutkimusryhmän jäsenet tutustuvat sovitun työnjaon perusteella kokotekstiartikkeleihin ja kokoavat niistä tietoa alustaviin taulukoihin o tutkimusten laatu arvioidaan vähintään kahden arvioijan toimesta kokotekstiartikkelien perusteella o keskustellaan artikkelin rakenteesta o päätetään taulukoiden lopullinen muoto Katsausryhmän viimeisessä kokouksessa: o muokataan lopullista artikkelia o keskustellaan johtopäätöksistä, joita kootun tiedon perusteella voidaan tehdä o keskustellaan ketkä voisivat toimia katsauksen vertaisarvioijina Lääkärilehdessä o nimetään erikoislääkäriyhdistykset ja muut tahot, joille suosituksesta tiedotetaan

10 HALO-ohjelmaopas 10 Katsausryhmän finohtalainen vetäjä toimii yhteyshenkilönä Suomen Lääkärilehteen ja vastaa artikkelin työstämisestä ennen julkaisua. Vetäjä toimittaa artikkelin Finohtan suunnittelijalle, joka viimeistelee käsikirjoituksen ja lähettää sen Lääkärilehteen arvioitavaksi sekä tiedoksi HALO-tutkimuspäällikölle, -sihteerille ja Finohtan tiimipäällikölle sekä yksikön päällikölle. Käsikirjoitus vertaisarvioidaan Lääkärilehdessä. Katsausryhmän vetäjä ja vastuukirjoittaja viimeistelevät käsikirjoituksen vertaisarvioinnissa saatujen kommenttien pohjalta ja laativat alustavan suositusluonnoksen asiantuntijaraadille. Katsaus julkaistaan Lääkärilehdessä ja HALO-verkkosivuilla. Katsausryhmä vastaa HALO-asiantuntijaraadin käsittelemään suositusluonnokseen avoimelta kommentointikierrokselta saatuihin kommentteihin. 5.3 Asiantuntijaraadin tehtävät Asiantuntijaraati lukee katsauksen ja kuulee kokouksessaan katsausryhmän edustajan lyhyen esityksen aiheesta. Sen jälkeen raati viimeistelee suositusluonnoksen, joka menee avoimelle kommentointikierrokselle ennen neuvottelukunnan käsittelyä. 5.4 Tulosten esittely neuvottelukunnalle Yksi katsausryhmän jäsenistä esittelee neuvottelukunnan kokouksessa katsauksen päätulokset ja havainnot. Esityksen tekemistä varten on olemassa valmis esityspohja HALO-extrawikisivuilla. Neuvottelukunta viimeistelee suosituksen ottaen huomioon avoimelta kommentointikierrokselta saadut kommentit ja katsausryhmän vastaukset niihin. 6 SUOSITUS 6.1 Suositus ja liikennevalomalli Suositukset menetelmän käyttöönotosta antaa sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreistä koostuva HA- LO-neuvottelukunta. Jos aiheesta on ilmestynyt uutta merkittävää tietoa katsauksen valmistumisen jälkeen, neuvottelukunta voi ottaa sen huomioon lopullista suositusta muokatessaan. Suositukset noudattavat liikennevalomallia (Kuva 2) ja ne julkaistaan Lääkärilehdessä sekä ohjelman verkkosivuilla. Neuvottelukunta äänestää suosituksen liikennevalon väristä. Äänestyksessä kullakin sairaanhoitopiirillä on yksi ääni. Vihreä valo merkitsee, että menetelmää suositellaan käytettäväksi, sillä sen vaikuttavuus ja turvallisuus tunnetaan riittävän hyvin ja sen kustannukset ovat kohtuulliset. Vihreän valon saaneisiin menetelmiin voidaan liittää käyttörajoituksia. Keltaisen valon menetelmä saa silloin, kun se tunnetaan puutteellisesti tai sen kustannukset ovat korkeat; vaikuttavuustieto voi olla niukkaa tai turvallisuuden suhteen on epäilyksiä. Keltaisen valon saanutta menetelmää tulisi käyttää harkiten ja lisänäyttöä hankkien. Punaisen valon saaneen menetelmän käyttöä ei suositella. Se annetaan menetelmille, joiden vaikuttavuuden tai turvallisuuden puutteesta on näyttöä tai vahva epäily. Myös menetelmän kohtuuton kalleus voi tuoda punaisen valon. Suositus on nimensä mukaan suositus eikä sitova määräys, sillä sairaanhoitopiirit päättävät itse menetelmän käyttöönotosta.

11 HALO-ohjelmaopas 11 Käyttöä suositellaan Käyttö harkiten Ei pidä käyttää Kuva 2. HALO-suosituksen liikennevalomalli 6.2 Suosituksesta tiedottaminen HALO-neuvottelukunnan suosituksista laaditaan HALO-puheenjohtajien ja -sihteeristön yhteistyönä tiedote. Se lähetetään kunkin sairaanhoitopiirin tiedottajalle, sosiaali- ja terveysministeriöön, Kuntaliiton sosiaali- ja terveyspalvelualueelle, Valviraan sekä Suomen Lääkärilehteen. Tiedote lähetetään myös muun muassa useille terveydenhuollon ammattilaisten järjestöille, kyseessä olevien aiheiden erikoislääkäriyhdistyksille sekä Mediuutiset-lehteen. Muu jakelu päätetään tiedotteessa käsiteltävien aiheiden perusteella. Suosituksista ja muista neuvottelukunnan tärkeistä päätöksistä uutisoidaan lisäksi lyhyesti THL:n verkkosivuilla. Uutisen laadinnassa HALO-sihteeristö tekee yhteistyötä THL:n viestinnän kanssa. HALO-katsaukset ja -suositukset ovat Finohtan Ohtanen-tietokannan kautta nähtävissä myös Terveysportissa ( joka on Kustannus Oy Duodecimin tuottama ja ylläpitämä maksullinen verkkopalvelu terveydenhuollon ammattilaisille. Ohtanen löytyy Terveysportista: Viranomaistieto - THL - Ohtanen. Suosituksesta tiedottamisesta sairaanhoitopiireissä vastaavat neuvottelukunnan jäsenet, varajäsenet ja arviointiylilääkärit. Sitä varten HALO-sihteeri (tai suunnittelija) laatii katsausryhmän esittelijän esityksen perusteella tiedotuspaketin (julkaistaan SlideShare-verkkopalvelussa jossa kerrotaan katsauksen tuloksista ja suosituksesta. Finohta julkaisee tiedotuspaketin ohjelman verkkosivuilla katsauksen yhteydessä ja se on vapaasti käytettävissä. Tiedottamisen ensisijaiset kohderyhmät ovat sairaanhoitopiireissä menetelmien käyttöönotosta päättävät ja niitä potilaiden hoidossa käyttävät ammattilaiset: sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ja johtajat hallintoylilääkärit ja -hoitajat sekä toimialojen vastuuhenkilöt suositusta koskevien erikoisalojen ylilääkärit lääkärit ja muut potilaille hoitoa antavat

12 HALO-ohjelmaopas 12 Toissijaisia tiedottamisen kohderyhmiä ovat: sairaanhoitopiirin hallitus erityistilanteissa muut poliittiset päättäjät, kuten kuntapäättäjät ja luottamushenkilöt potilaat, omaiset, väestö media Tiedotuksessa voidaan hyödyntää sairaanhoitopiirien lehtiä ja muita julkaisuja sekä sähköisiä jakelulistoja, sairaanhoitopiirin intra- ja internetsivuja sekä paikallisia tiedotusvälineitä. Suosituksista tiedottamisen lisäksi myös yleinen tiedottaminen ohjelman sisällöstä ja tavoitteista on tarpeellista. 6.3 Suosituksen voimassaoloaika Annettu HALO-suositus on voimassa kolme (3) vuotta. Suosituksen perustana oleva katsaus on ajantasainen korkeintaan kolme vuotta, ellei katsauksen valmistelun yhteydessä ole käynyt ilmi, että merkittävää uutta tietoa on tulossa jo aikaisemmin. Suositukset luokitellaan kolmeen ryhmään: 1) voimassa, 2) yli kolme vuotta vanha, ei päivitetä ja 3) päivitys meneillään. 6.4 Suosituksen päivitys Katsauksia ja niiden perusteella tehtyjä suosituksia päivitetään vain erikoistapauksissa, joissa uusi tieto merkittävästi muuttaa suosituksen keskeisen sanoman, ja päivittäminen katsotaan tarpeelliseksi. Päivitystarvetta käsittelee ensin katsausryhmän tai sihteeristön esityksestä asiantuntijaraati, joka antaa neuvottelukunnalle ehdotuksensa päivityksestä. Neuvottelukunnan aihevalinnassa päivitysaiheet kilpailevat uusien aihe-ehdotusten kanssa. 7 HALO-OHJELMAOPPAAN PÄIVITYS HALO-ohjelmaopasta päivitetään tarpeen mukaan. Tuorein versio on saatavilla HALO-verkkosivulla. 8 LOPUKSI HALO-ohjelman käytännön työtä hallinnoivat Finohtan työntekijät. Ohjelman yhteystiedot löytyvät HALO-verkkosivuilta ( Kommentit ja kysymykset HALO-ohjelmasta: SANASTOA HALO: Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto -ohjelma HTA: health technology assessment, hoitoteknologioiden arviointi Mini-HTA*: arviointityökalu (kaavake tai tarkistuslista), jonka avulla sairaala- tai paikallistasolla voidaan nopeasti arvioida (uuden) menetelmän käytön edellytykset ja vaikutukset MUMM: Managed Uptake of Medical Methods *Mini-HTA-lomakkesta on tehty lyhennetty versio HALO-aihe-ehdotuksia varten: HALO-aihe-ehdotuslomake

Tähän oppaaseen on koottu perustiedot toimintatavoista. Työtavat saattavat muuttua. Ajantasainen opas on HALOn verkkosivuilla

Tähän oppaaseen on koottu perustiedot toimintatavoista. Työtavat saattavat muuttua. Ajantasainen opas on HALOn verkkosivuilla HALO-ohjelmaopas Toukokuu 2012 Tähän oppaaseen on koottu perustiedot toimintatavoista. Työtavat saattavat muuttua. Ajantasainen opas on HALOn verkkosivuilla (http://www.thl.fi/halo). HALO-ohjelmaopas Toukokuu

Lisätiedot

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Uusien menetelmien arviointi sairaanhoitopiireissä Uusien menetelmien käyttöönotolle ei yleensä virallista, organisaatiotason

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO 1 TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO Aino-Liisa Oukka Asiantuntijaneuvoston pj. Dosentti, johtajaylilääkäri PPSHP 2 Taustaa Sisältö HALO organisaatio Katsaus ja suositus Haasteet ja tulevaisuus

Lisätiedot

Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto. 1

Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto.  1 Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto www.thl.fi/halo 1 markkinavoimat laaja, vertailu hoitosuositus jatko HTA ensi HALO ennakko EuroScan Menetelmän arviointi on liian aikaista www.thl.fi/halo

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto 1 (7) 5.2.2015 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto Fimea ja arviointiylilääkärien verkosto

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

Miten uudet lääkkeet tulevat sairaaloihin?

Miten uudet lääkkeet tulevat sairaaloihin? Miten uudet lääkkeet tulevat sairaaloihin? Ulla Härkönen, tutkijalääkäri Satu Multanen, korkeakouluharjoittelija Lääkehoitojen arviointi -prosessi, Fimea 12.10.2016 Esityksen sisältö Esimerkkejä alueellisista

Lisätiedot

Miten terveyshyötytietoa tulisi tuottaa ja käyttää päätöksenteon tukena? Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Arviointiylilääkäri HUS ja KYS

Miten terveyshyötytietoa tulisi tuottaa ja käyttää päätöksenteon tukena? Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Arviointiylilääkäri HUS ja KYS Miten terveyshyötytietoa tulisi tuottaa ja käyttää päätöksenteon tukena? Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Arviointiylilääkäri HUS ja KYS Terveydenhuollon päämääränä on terveyden maksimointi

Lisätiedot

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea hannes.enlund@fimea.fi Kysymyksiä joihin etsitään vastauksia? Onko uusi lääke A tehokkaampi

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Fimean ja PALKOn yhteistyö lääkkeiden arvioinnissa

Fimean ja PALKOn yhteistyö lääkkeiden arvioinnissa Fimean ja PALKOn yhteistyö lääkkeiden arvioinnissa Vesa Kiviniemi Fimea 22.11.2016 Fimean ja PALKOn yhteistyöalueet Uusien sairaalalääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi sekä tähän liittyvä

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

JHS XXX Luokitusten koontisuositus

JHS XXX Luokitusten koontisuositus JHS XXX Luokitusten koontisuositus 12.11.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

Mitä ja miten PALKO tekee?

Mitä ja miten PALKO tekee? Mitä ja miten PALKO tekee? 22.9.2015 Sidonnaisuudet päätoimi: Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri, STM (1.2.2014 alkaen) aiempi päätoimi: ylilääkäri, THL (31.1.2014 asti) aikaisemmat

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Menetelmien ja käytäntöjen käyttöönotto: Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja hoitosuositukset

Menetelmien ja käytäntöjen käyttöönotto: Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja hoitosuositukset Menetelmien ja käytäntöjen käyttöönotto: Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja hoitosuositukset Prof. Marjukka Mäkelä, FINOHTA/THL 9.2.2011 1 Sidonnaisuudet IJTAHCin päätoimittaja (Cambridge University

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Uusien lääkkeiden ja menetelmien käyttöönottoprosessi OYS-ERVAlla

Uusien lääkkeiden ja menetelmien käyttöönottoprosessi OYS-ERVAlla Uusien lääkkeiden ja menetelmien käyttöönottoprosessi OYS-ERVAlla Miia Turpeinen, Dos., el. Arviointiylilääkäri, OYS-ERVA 30.3.2017 Yhteistyöseminaari 1. Too much unnecessary care 2. Avoidable harm to

Lisätiedot

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius

Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta. 3.12.2009 Leena Lodenius Tiedonhaku: miten löytää näyttöön perustuva tieto massasta 3.12.2009 Leena Lodenius 1 Tutkimusnäytön hierarkia Näytön taso Korkein Systemaattinen katsaus ja Meta-analyysi Satunnaistettu kontrolloitu kliininen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten priorisointi Sidosryhmäkyselyn tulosten esittely Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Annikka Kalliokoski Ylilääkäri Lääketurvallisuus-

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) Valtakunnalliset Neuvolapäivät 10.10.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Kokousaika Perjantai 21.10.2016 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 68 3 Kokouksen avaus 69

Lisätiedot

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Jyväskylän päivähoidon asiakasraati INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Päivähoitopalveluiden asiakasraati toiminut maaliskuusta 2008 päivähoidon asiakkaista koottu päivähoitopalveluiden

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

HALO-SUOSITUSTEN VAIKUTTAVUUS - TUTKIMUSTULOKSIA

HALO-SUOSITUSTEN VAIKUTTAVUUS - TUTKIMUSTULOKSIA HALO-SUOSITUSTEN VAIKUTTAVUUS - TUTKIMUSTULOKSIA 9.1.2013 Tuija Ikonen Arviointiylilääkäri VSSHP Miksi Halo-suositusten ja Halo-ohjelman vaikuttavuutta kannattaa selvittää? Halo-katsauksia 39 vuodesta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa?

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMAN VALMISTELU Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma laaditaan kaupungin strategiaan pohjautuen siten, että toimintaympäristön analyysin

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten Hankesuunnitelma v.0.3 1/12 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Hankkeen perustamisen tausta 4 1.2 Hankkeen tavoitteet 4 1.3 Hankkeen sidosryhmät

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto 1 (10) 13.4.2015 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto Fimea ja arviointiylilääkärien verkosto

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri Alueelliset hoito-ohjelmat Lapin sairaanhoitopiiri Johtajaylilääkäri Projektivastaava Eva Salomaa Kimmo Kunnari Terminologiaa Valtakunnallinen hoitosuositus - Käypä Hoito: Sydäninfarktin diagnostiikka

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Versio

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Versio Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto 29.1.2015 Versio 21.1.2015 Mistä palveluvalikoimaneuvoston työssä on kyse, mitä sillä halutaan saada aikaan? Päätehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut

Lisätiedot

Konsensus ja alustava palaute sekä johdatus vertaisarviointiraportin valmisteluun

Konsensus ja alustava palaute sekä johdatus vertaisarviointiraportin valmisteluun Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Konsensus ja alustava palaute sekä johdatus vertaisarviointiraportin valmisteluun Opetusneuvos Leena

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 Ylimääräinen jäsenkokous 2017 Esityslista 13.8.2017 YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 AIKA Lauantai 28.10.2017 klo 10.00-12.00 PAIKKA LÄSNÄ Hotelli Korpilampi, Auditorio Korpilammentie 5, 02970 Espoo Valtuutetut

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot