KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS SUORAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TASATALOT 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS ASEMAKAAVAN NUMERO 665 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HARJUNSALO KYLÄ HERTTUALA JA KOIVISTO KORTTELIT 658 ja 668 niihin liittyvä katualue KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Isolukontien varsi Suoramalla Kaavaalueen sijainti VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN KAAVAN HYVÄKSYMINEN KAAVAN LAATIJA KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KESKUS

2 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on lisätä asuinkerrostalokorttelien rakennusoikeutta käynnissä olevan peruskorjaushankkeen yhteydessä. Maanomistaja laati alueelle tavoitteellisen maankäyttösuunnitelman, jonka pohjalta asemakaavan valmistelu käynnistettiin. Kaavan valmisteluaineisto pantiin nähtäville lokakuussa Kahdesta vaihtoehdosta valittiin laajempi, joka ulottuu Kangasalantiehen asti. Suunnitelmaa hiottiin yhdessä maanomistajien ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa pitkään. Kaavaehdotus saatiin käsittelyyn kaavoitussopimuksen laatimisen myötä loppuvuodesta Asemakaavan toteuttamiseksi laadittiin keväällä 2014 kunnan ja maanomistajan välillä sopimus, joka koski kortteleita 658 ja 668. Aiemmin mukana ollut korttelin 669 maanomistajan kanssa ei sopimusta saatu laadituksi samassa aikataulussa. Sopimusneuvottelujen yhteydessä asemakaavan sisältöä tarkistettiin. Kaavaehdotus oli nähtävillä keväällä Asemakaava Alueen olevat kerrostalot korjataan. Kahdessa korttelissa sijaitsevia pihapiirejä täydennetään uusilla, seitsenkerroksisilla asuin- ja liikerakennuksilla, jotka sijoittuvat Isolukontien varteen. Liiketilojen lisääminen Isolukontien varressa tukee Suoraman osayleiskaavoituksessa asetettuja tavoitteita alueen kaupallisten lähipalveluiden parantamiseksi. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisesta vastaavat maanomistaja ja kunta. Uudisrakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan saatua lainvoiman. 3 LÄHTÖKOHDAT Keskeisellä paikalla sijaitsevan asuinalueen lisärakentaminen tukee julkisen liikenteen käyttöä ja alueen palveluiden säilymistä. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Tontti sijaitsee rakennetun alueen keskellä Suoramalla. Alue on keskeistä taajamarakennetta. Luonnonympäristö Suoraman alue sijoittuu Kirkkoharjun eteläpuoliselle alueelle, jossa kangasmaa taittuu hienojakoisemmalle maaperälle raivattuun peltomaisemaan. Taajaman välittömät peltoalueet samoin kuin harjun etelärinne on rakennettu 1900-luvun puolivälistä lähtien. Tontin maaperä on kantavaa. Rakennettu ympäristö Ympäristön asuntorakentaminen on kerrostalovaltaista. Tasatalot on rakennettu 1960-luvun puolivälissä, sen itäpuolinen Harjunsalon alue on pääosin lukujen aikana. Muutosalueen eteläreunassa on toiminut huoltoasema, joka on purettu 2000-luvun alussa.

3 Muutettava alue Isolukontie on alueen kokoojakatu, jolta on yhteys Kangasalantiehen kiertoliittymän kautta. Suunnittelualue sijoittuu Kangasalantietä kulkevan joukkoliikenteen laatukäytävän varteen. Alueella on välttävät kaupan palvelut, joita voidaan lisärakentamisella parantaa. Alueen välittömässä läheisyydessä on laaja kunnallisten palveluiden verkosto: päiväkoteja, koulu, urheilukenttä, sivukirjasto ja taajaman keskeisin ulkoilualue, Kirkkoharju. Maanomistus Maa-alue on yksityisen omistama lukuun ottamatta katu- ja läheisiä virkistysalueita, joka kuuluvat kunnalle. Ympäristön häiriötekijät Kangasalantien varressa on toiminut huoltoasema 1960-luvulta 2000-luvun alkuun. Alueen maaperä on puhdistettu.

4 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Tampereen kaupunkiseudun v hyväksytyssä rakennesuunnitelmassa painotetaan taajamien yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Eheyttämällä voidaan hyödyntää olevaa julkisen liikenteen kapasiteettia, tuoda uusia käyttäjiä oleville kaupan palveluille ja luoda edellytyksiä kunnallisten palveluiden säilyttämiselle ja tehostamiselle. Ote Suoraman osayleiskaavaehdotuksesta Vireillä olevassa Suoraman osayleiskaavassa alue on osoitettu C-merkinnällä keskustatoimintojen alueeksi ja A1-merkinnällä tehokkaan asuinrakentamisen alueeksi. Isolukontien vartta pyritään kehittämään alakeskuksen osana, johon sijoittuu kaupan palveluita. Kyötikkäläntien varressa sijaitsevan julkisten palveluiden vyöhykkeen ja suunnittelualueen välille on tarkoitus rakentaa palveluita yhdistävä kävely-yhteys. Suoraman osayleiskaavan valmisteluaineistoon sisältyvä havainnekuva Isolukontien julkisen ulkotilan kehittämistavoitteista.

5 Muutettava alue Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu II-VI kerroksisia kerrostaloja,, liikerakennuksia ja huoltoasema. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun tarve aiheutuu keskeisesti sijoittuvien kerrostaloasuntojen tarjonnan puutteesta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: Maanomistajat ja alueen asukkaat Alueen toiminnanharjoittajat Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka, päivähoito, vanhusten palvelut, koulutoimi ) Tampereen aluepelastuslaitos, ely-keskus Kangasalan Vesi -liikelaitos Vattenfall, Sonera Vireille tulo Hanke on tullut vireille kaavoituslautakunnan päätöksellä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Valmisteluvaiheessa lähetettiin naapureille kirjeitse osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja selostus, ja nähtäville panosta kuulutettiin Kangasala Sanomissa. Rakennusvalvonta Puollamme kaavan kehittämistä luonnoksen B pohjalta. Yhdyskuntatekniikka

6 Luonnokseen B liittymäkiellot Isolukontielle KL-tontin ja LPA-tontin kohdilla. Korttelin 658 Isonlukontien varteen tulevat uudet tonttiliittymät voivat muuttaa Isonlukontien pysäköintijärjestystä. Kangasalan Vesi -liikelaitos Alueen täydennysrakentaminen on liitettävissä olemassa olevaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon. ELY-keskus Kaavalla eheytetään yhdyskuntarakennetta tiivistämällä kerrostalokorttelialuetta joukkoliikennekäytävän varrella, mitä ELY-keskus pitää tarkoituksenmukaisena. Kaavahanke sijoittuu pohjavesialueelle, minkä vuoksi alueen hulevesien käsittely on syytä tehdä suunnitellusti ja kuvata tarvittavat ratkaisut kaavaprosessissa. Kangasalantien varressa on sijainnut ennen huoltoasema, ja tämän tontin käyttämistä päivittäistavarakaupan rakentamiseen tutkitaan kaavan yhteydessä. Huoltoaseman alue on aikanaan asianmukaisesti puhdistettu. Kaavaa laadittaessa, tai viimeistään ennen rakentamiseen ryhtymistä tulee kuitenkin vielä varmistaa rakennettavan alueen puhtaus. Tämä tulee käydä ilmi kaavamääräyksestä. Tampereen aluepelastuslaitos Aluepelastuslaitoksen toimintavalmius asemakaava-alueella on riittävä suhteessa kaavoittavan toiminnan riskeihin. Ei huomautettavaa. Sosiaali- ja terveyskeskus Kangasalan vanhustenhuollon strategian mukaan yhä useampi iäkäs ihminen asuu kotona. Kotona asumisen tueksi tarvitaan joukkoliikenneyhteyksiä ja kaupan lähipalveluita sekä omatoimista liikkumista varten turvallista ja esteetöntä liikkumismahdollisuutta jalkakäytävillä. Linturinteen alueelle saattaa tulevaisuudessa tulla vammaisille tarjottavia asumispalveluita, ja myös heidän kannaltaan lähiseudun kauppapalvelut, joukkoliikenneyhteydet ja riittävät, esteettömät jalankulkuväylät ovat tärkeitä. Tasatalojen korttelien kaavamuutos tuo lisää asuntoja lähelle palveluja ja joukkoliikennettä, ja se tekee mahdolliseksi myös ikäihmisten ja vammaisten asumisen alueella. Alueelle pitää turvata esteetön liikkumismahdollisuus myös pyörätuolilla ja muiden apuvälineiden kanssa liikkuville samoin kuin jalankulkijoille. Sivistyskeskus Erillisten yksittäisten uusien asuinalueiden vaikutus on pieni varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin. Vaiheittain rakentaminen pitkällä aikavälillä helpottaa palveluiden järjestämistä ja riittämistä. Erillisten yksittäisten alueiden rakentuminen lähekkäin ja samanaikaisesti vaikeuttaa koulutilojen riittämistä sekä varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä lähipalveluina. Asuinalueiden suunnittelussa tulisi huolehtia julkisen liikenteen mahdollisuus sekä turvallisen koulumatkan järjestyminen. Lapsiperheille suunnatuilla asuinalueilla tulisi suunnitella myös leikkipuisto. Vattenfall Verkko Oy 12.10l.2010 Kaavoitettavalla alueella sijaitsee pienjännitekaapeleita,, joille ei ole tarpeen varata kaavaan alueita. Elisa Oyj

7 Ei huomautettavaa. Elisalla on alueella aiemmin asennettuja tietoliikennekaapeleita, joiden siirrosta tullaan perimään täysimääräiset kulut työn aiheuttajalta. Lausuntojen vaikutus jatkosuunnitteluun: Kaavaehdotuksen pohjaksi on valittu useissa lausunnoissa kannatettu, laajempi vaihtoehto B. Sitä on jalostettu edelleen lisäämällä siihen vaihtoehto A:n ominaisuuksia. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Siitä saatiin seuraava lausunto: Kangasalan Vesi liikelaitos Ei huomautettavaa. Rakennusvalvonta Kortteliin 668 tontille 2 on käyty esittelemässä luonnossuunnitelmia kaavoitukselle ja rakennusvalvonnalle ja tällöin on tullut esille, että rakennusalan rajat tulee tarkistaa tontille suunniteltua hanketta vastaaviksi. Korttelin 668 liiketilojen autopaikoituksen riittävyyttä arvioitaessa tulee huomioida asiakaspaikkojen lisäksi myös liiketilojen henkilökunnan pysäköintitarve. Olemassa olevien kerrostalojen osalta kaavan sallima rakennusoikeus ja kerrosluku huomioivat rakennusten nykyiset asuinkerrokset. Rakennuksissa on lisäksi aikakaudelle tyypilliset maanpäälliset kellarikerrokset. Kaavoituksen yhteydessä tulisi harkita varautumista mahdollisiin käyttötarkoitusten muutoksiin, joissa maanpäällisiin kellarikerroksiin voi muodostua kerrosalaan laskettavia tiloja. Asemakaavan muutos mahdollistaa merkittävän lisärakentamisen, mikä edistää hyvin yhdyskuntarakenteen tiivistämiselle ja tehostamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yhdyskuntatekniikka Ei huomautettavaa. Viranomaisyhteistyö Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia viranomaisneuvottelu olisi ollut tarpeen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä alueen asunto- ja liiketilatarjontaa. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

8 Valmisteluvaiheessa tutkitaan kahta vaihtoehtoa. Toinen on maanomistajan hankkeen mukainen suunnitelma, jossa alueelle osoitetaan kolme kuusikerroksista asuin- ja liikekerrostaloa. Toisessa vaihtoehdossa selvitetään päivittäistavarakaupan rakentamista entisen huoltoaseman sijalle. Tässä vaihtoehdossa voidaan hyödyntää vuorottaispysäköintiä asuinkorttelin kanssa. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Valmisteluaineiston käsittely kaavoituslautakunnassa Luonnos nähtävillä syksyllä 2010 Asemakaavaehdotuksen käsittely kaav Asemakaavaehdotus nähtävillä Asemakaavan hyväksyminen kaav >kh >valt

9 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaava mitoitetaan noin uudelle asukkaalle. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Uudisrakentamisen sijaintia ohjataan siten, että rakennettavilla kerrostaloilla voidaan tukea Isolukontien katukuvan kehittämistä ja muodostaa osittain suojainen ja autopaikoituksesta erillinen pihatila, joka soveltuu lasten leikkeihin ja oleskeluun. Uudisrakentamisen korkeusluku sovitetaan alueen olevaan tornitaloon. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Alueelle osoitetaan asuinkerrostalojen kortteleita, joista osaan saa rakentaa myös liiketiloja. Jo toteutuneen kerrosalan lisäksi osoitetaan uutta rakennusoikeutta asuntorakentamiselle noin 9000 krs-m 2 kolmeen uuteen VII-kerroksiseen rakennukseen. Autopaikoitus sijoitetaan korttelien reunoille joko tonteille tai yhteiseen paikoituskortteliin. Korttelien keskelle muodostuva yhteinen, suojaisa piha-alue osoitetaan omana asumisen huoltoa palelevana korttelialueena. Paikoitus sovitetaan korttelialueille. Isolukontien varren kivijalkakauppojen tarvitsema paikoitus voidaan sijoittaa myös katualueelle. Muut alueet Katuverkosto säilyy nykyisellään. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavan muuttamisella on merkittäviä yhdyskuntarakennettavia eheyttäviä vaikutuksia. Rakentaminen tukee palveluiden kehittämistä ja julkisen liikenteen käyttöä. Rakentaminen on sovitettu mittasuhteiltaan ympäristön rakennuskantaan. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Alue on rakennettua. Lisärakentaminen ei vähennä merkittävästi korttelien yhtenäisiä pihaalueita. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Kaavan toteutuessa alueen uudet asukkaat saavat hyvin toimivan ympäristön, jossa päivittäin tarvittavat palvelut ovat jalan saavutettavissa. Alueelta on hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Kaavan muutoksella on vähän ympäristön ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Isolukontien varteen tulee uusia liiketiloja, jotka voivat parantaa lähiympäristön laatua ja palvelutasoa. Vaikutukset elinkeinoelämään Alueelta puretaan vanha liikerakennus. Kaavalla luodaan edellytykset uusien, aiempaa laajempien liiketilojen rakentamiseen Suoraman keskustaan. Uusi asuinrakentaminen tukee liiketilojen käyttöä. Muut vaikutukset Kaavan muuttamisella on myönteisiä yksityis- ja kunnallistaloudellisia vaikutuksia. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavassa annetaan määräyksiä piha-alueiden ja julkisivujen rakenteista.

10 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle ja pihamaalle kertyvä puhdas pintavesi sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johdetaan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan suostumus. Havaintokuva. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Maanomistaja vastaa asuinrakennusten peruskorjauksesta ja uudisrakentamisesta lukuun ottamatta korttelin 658 tonttia 3, jonka toteuttaminen on kunnan vastuulla. Uudisrakentaminen on mahdollista käynnistää kaavan saatua lainvoiman. 6.3 Toteutuksen seuranta Toteutuksessa seurataan palveluiden ja ympäristökuvan kehittymistä. KANGASALA Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot