KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SEPPÄMESTARINTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS ASEMAKAAVAN NUMERO 746 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE ASEMA KORTTELI 5051 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Seppämestarintie Kaava-alueen sijainti VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN KAAVAN HYVÄKSYMINEN Kangasalan valtuusto KAAVAN LAATIJA KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KESKUS

2 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavamuutos on tullut vireille elinkeinotoimen aloitteesta. Tavoitteena on puistoalueen muuttaminen tontiksi. Valmisteluvaiheessa osallisille lähetettiin kirjeitse osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja selostus ja pyydettiin kunnan hallintokuntien kommentteja. Kaavaehdotus oli nähtävillä helmi-maaliskuussa Siihen tehtiin ympäristövaikutuksia vähentäviä tarkistuksia hyväksymisvaiheessa. 2.2 Asemakaava Kaavamuutoksella muutetaan puistoalue korttelialueeksi. Kortteleiden käyttötarkoitus ja kerroslukumerkintä säilyvät ennallaan. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Toteuttaminen edellyttää kunnan ja yrittäjän välistä kiinteistökauppaa. Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Poistettava puistoalue Ilmakuva lähialueesta Kiinteistö sijaitsee rakennetussa ympäristössä Seppämestarintien päässä. Alue on rakennettua työpaikka-aluetta. Maasto on tien kohdalla melko tasaista. Luonnonympäristö

3 Kaavamuutosalueen etelä- ja itäpuolella on virkistysalue, jonka poikki kulkee voimalinja. Korttelin piha-alue on varasto- ja liikennealuetta. Alueella ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita. Alueen itäpuolitse kulkee pohjois-eteläsuuntainen virkistysväylä, joka toimii myös eliölajien kulkemisen mahdollistavana ekologisena käytävänä. Rakennettu ympäristö Alueelle on rakennettu teollisuutta ja verstastoimintaa palvelevia rakennuksia ja laitoksia 1980-luvun lopulta alkaen. Alueen ilme on pienteollisuusalueelle ominainen. Seppämestarintietä pitkin kulkee vesi- ja viemäriverkon päälinja. joka johtaa edelleen kohti keskustaa ja Roopennotkon pumppaamoa. Korttelin pohjoispuolella kulkeva Asemantie on pääkokoojakatu. Asemantien varteen on muodostunut raittimaista asutusta viime vuosisadan jälkipuoliskolla. Maanomistus Tontit ovat yksityisten omistamia, puisto- ja katualue kunnan. Kuva. Maanomistustilanne ja vesihuoltoverkosto. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

4 Alue rajoittuu laadittavana olevaan Suoraman osayleiskaavaan. Ehdotuksessa alueen itäpuolella on ekologisia yhteyksiä palveleva virkistysvyöhyke, joka kaventuu Asemantien varressa omakotialueen kohdalla. Uusi asutus alueen itäpuolella sijoittuu noin 200 metrin etäisyydelle. Poistettava puistoalue Ote kaavayhdistelmäkartasta Alueella on voimassa asemakaava, jossa korttelin 5051 eteläpuolella on puistoalue. Korttelialueet on osoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työpaikkarakentamista varten. Kortteleiden tehokkuusluku on e=0,4 ja suurin sallittu kerrosluku II. Alueen itäpuolella oleva Metsäkulman omakotialue on kaavoitettu rakentamisen jälkeen, vasta 1990-luvulla.

5 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan muutoksen tarve johtuu yritysten tonttitarpeesta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty yrittäjien aloitteesta. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: Maanomistajat Alueen asukkaat Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka) Kangasalan Vesi -liikelaitos Vireille tulo Vireille tulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavaluonnos pannaan nähtäville, ja osallisille lähetetään kirjeitse osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja selostus. Siitä saatiin seuraavat kommentit: Rakennusvalvonta Asemakaavan muutos mahdollistaa merkittävän lisärakentamisen teollisuusalueella. Puistoalueelta poistuva ET-alue tulisi osoittaa uuteen paikkaan. Kangasalan Vesi liikelaitos Ei huomautettavaa. Saatujen kommenttien vaikutus suunnitelmaan ET-alue on ollut varattuna kymmeniä vuosia. Sille ei ole tullut käyttöä. Nykytarpeen varmistamiseksi pyydetään vielä sähköverkosta vastaavan toimijan lausunto. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Siitä saatiin seuraavat lausunnot ja muistutus: Yhdyskuntatekniikka Ei huomautettavaa. Rakennusvalvonta Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuusalueen laajentamisen. Puiston muuttaminen osaksi teollisuustonttia, jossa ympäristöä häiritsemätön teollisuustoiminta on mahdollista, tukee olemassa olevan asemakaavaa. Sallittu kerrosala on suhteutettava muihin alueen tontteihin. Muutoin rakennusvalvonnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Elenia Oy Ei huomautettavaa. Ville Ojanen ym. (7 allekirjoittajaa), Asemantie 372 ym Muutoksesta aiheutuu haittoja asuinympäristöön. Teollisuusalueen itäpuolinen puistokaista on sähkönsiirtolinjan johtoaukea, joka raivataan säännöllisesti aukeaksi. Se ei estä teollisuuden haittojen leviämistä asuinympäristöön. Kaavamuutoksessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota meluntorjuntaan.

6 Suunnitelman mukaan uudisrakennus sijaitsee tontin länsireunassa ja piha-alue sen itäpuolella, jolloin melu heijastuu asutusta kohti. Toimintaan liittyy trukkiliikennettä, pakokaasupäästöjä ja nosturilaitteistojen koekäyttöä korkeilla kerrosluvuilla. Kaavaa tulisi tarkista siten, ettei asumisviihtyvyyteen kohdistu heikennyksiä esim. uudisrakennus tulisi sijoittaa tontin itäreunaan ja kaikki melua tuottavat laitteet ja toiminnot tulee sijoittaa rakennuksen länsipuolelle. Rakennus toimii melua rajaavana rakennelmana asutuksen suuntaan. Myös nykyisen piha-alueen meluntorjuntaan tulee tehdä parannuksia melua aiheuttavalle toiminnalle tulee määritellä selkeät aikarajat pakokaasupäästöjen aiheuttaman haitan vähentämiseksi pakokaasut tulee vapauttaa selkeästi nykyistä korkeammalla. Kunnan perusteltu vastine muistutukseen Teollisuuskorttelin vaikutuksia viereiseen asutukseen on koetettu vähentää määrittelemällä alue ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman työpaikkarakentamisen alueeksi ja osoittamalla sen ja asutuksen väliin puistokaistale. Maankäytön historian vuoksi väli on jäänyt kapeaksi ja sille sijoitettu voimajohto vähentänyt viherkaistan vaikutusta. Asukkaiden kokemukset aiheutuneesta häiriöstä ovat todellisia. Ympäristönsuojelulaki ja määräykset asettavat rajoituksia toiminnan luonteelle ja kestolle. Näitä asioita ei puolestaan voida määrät asemakaavassa. Sen sijaan toimintojen sijoittamiseen tontilla voidaan kaavamerkinnöin puuttua. Uudisrakennukset voidaan määrätä sijoitettavaksi korttelin itärajan tuntumaan, jolloin ulkotoiminta sijoittuu asutuksesta nähden katveeseen. Sen sijaan vanhan rakennuksen ja sen pihan toimintaan ei jälkikäteen voi asemakaavamerkinnöin saada muutosta. Asemakaavaan tehdään nähtävillä olon jälkeen seuraavat tarkistukset: TY-korttelin Seppämestarintien puolelle merkityt istutusalueet siirretään korttelin itäpuolelle virkistysaluetta vastaan. Nuolimerkinnällä määrätään rakennukset rakennettaviksi kiinni korttelin itäpuoliseen rakennusalan rajaan. Viranomaisyhteistyö Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia viranomaisneuvottelu olisi tarpeen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on liittää puisto korttelialueeseen ja mahdollistaa työpaikkatoimintojen laajentaminen. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Vaihtoehtoina on kaavan laatiminen tavoitteiden mukaisesti tai jättää alue nykyiselleen eli ns. 0-vaihtoehto. Aloitteen mukainen ratkaisu tukee yritysten menestymistä. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Asemakaavaluonnoksen käsittely kaavoituslautakunnassa Mahdollisuus tutustua valmisteluaineistoon ja jättää mielipiteitä, Asemakaavaehdotuksen käsittely kaavoituslautakunnassa Asemakaavaehdotus nähtävillä ja mahdollisuus jättää muistutuksia Asemakaavan hyväksyminen Kangasalan valtuustossa

7 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaava mahdollistaa työpaikkojen lisäämisen. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Luonnonympäristön kannalta olennainen ekologinen kulkureitti jää koskemattomaksi. Korttelialueella säilytetään sen nykyinen käyttötarkoitus ja rakentamista ohjaavat määräykset. Rakentamisen sovittaminen ympäristöön ratkaistaan rakennusluvassa. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Korttelin käyttötarkoitus ja tehokkuusluku säilyy ennallaan. Korttelialue laajenee noin 2400 neliömetrillä, mikä lisää rakennusoikeutta n. 970 neliömetrillä. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Muutos yhtenäistää työpaikkakorttelin rakennetta ja ympäristökuvaa. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Poistuva puistoalue ei ole asutuksen tai elinkeinoelämänkannalta tarpeen. Läheisten asuntojen käyttöön lähiympäristöstä on osoitettu riittävästi puistoalueita, jotka toimivat myös asutusta ja teollisia toimintoja erottavina vyöhykkeinä. Muut vaikutukset Hankkeella on myönteisiä kunnallis- ja yksityistaloudellisia vaikutuksia. Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia yrityselämän kannalta, koska se mahdollistaa olevien yritysten toimintojen laajentamisen. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Korttelin osaa suunniteltaessa ja rakennettaessa pitää ottaa huomioon, että katolle ja pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on käsiteltävä tontilla. Mikäli sadevedet johdetaan ympäröivään maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan suostumus. Ennen rakennusluvan myöntämistä tontin rakentajan on esitettävä asemapiirroksin ja poikkileikkauksin tontin hulevesien käsittely. Rakennukset tulee sijoittaa tontille siten, että teollista toimintaa palveleva piha-alue jää rakennusten länsipuolelle. Tarkoituksena on estää koneiden käytöstä ja pihatoiminnoista syntyvän melun pääsy itäpuoliselle omakotialueelle.

8 Havainnekuva uudisrakennuksesta Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Toteutuksesta vastaa yrittäjä. 6.3 Toteutuksen seuranta Toteutuksen yhteydessä seurataan ympäristökuvan kehittymistä. KANGASALA Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KANNISTONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 18.3.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 735 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KYLÄ LENTOLA/423 KORTTELI

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KARKAISIJANKUJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 28.1.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 617 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA KYLÄ SUORAMAA KORTTELIT

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS SUORAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TASATALOT 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 16.9.20014 ASEMAKAAVAN NUMERO 665 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HARJUNSALO KYLÄ HERTTUALA JA KOIVISTO

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASARI 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 22.4.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 734 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE ASEMA/18 KYLÄ HERTTUALA/407 KORTTELIT 5022

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVA, SAAPPAANPOHJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 16.6.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 722 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELI 7290 7293, ja niihin liittyvät

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 13.11.2012 ASEMAKAAVAN NUMERO 604 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE KUOHUNLAHTI KYLÄ HERTTUALA KORTTELIT 10c ja

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVA, HAAKENPOLKU 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 27.1.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 728 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KYLÄ JOKIOINEN/410 KORTTELIT

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 15.4.2014 tarkistettu 18.8.2014 Kunta: Kaavan nimi: Mäntsälä ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10 Hankenumero: 239 Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 Käsittely:

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS POHJAN ASEMAKAAVA, KOULUNMÄKI 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 18.2.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 681 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE POHJA/5 KYLÄ POHJA KORTTELIT 2100-2108 SEKÄ

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jyllinmäenkadun ympäristön asemakaavan muutoksen selostus 3. kaupunginosan (Myllymäki) kortteli 219 ja katualue 21400 5167 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 21.6.2011 21400 5167

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos

Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee 37. kaupunginosan, Kalkankangas, kortteleita 3701 ja 3702 sekä suojaviher- ja katualuetta. ASEMAKAAVASELOSTUS 25.8.2005

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TAAJAMA JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Junnimäen alueen asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava asemakaavaselostusluonnos 12.1.2009

Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava asemakaavaselostusluonnos 12.1.2009 Kaukjärven teollisuusalueen asemakaava asemakaavaselostusluonnos 12.1.2009 Tekninen osasto Tammelan kunta PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavalla muodostuvat Tammelan kunnan Kaukjärven kylän teollisuusalueen

Lisätiedot