TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI"

Transkriptio

1 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI YLEISTÄ Telineasentajien koulutus- ja sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, vaaditusta kokemuksesta sekä suoritetusta tutkinnosta, joka sisältää teoriakokeen ja käytännön kokeen. Koulutuksessa ja sertifioinnissa käytetään seuraavia kolmea tasoa: 1. Osaava teline- ja sääsuoja-asentaja (Taso 1). Jatkossa käytetään tekstissä nimikettä Telineasentaja. 2. Telineryhmän etumies (Taso 2) 3. Telinetyön valvoja/asiantuntija (Taso 3) 1. Telineasentaja on koulutuksen ja kokemuksen kautta hankkinut tarvittavat taidot ja tiedot telineasennukseen. Hän pystyy suorittamaan turvallisesti kaikki normaalit ja teline- ja sääsuojaasennukseen liittyvät asennus ja purkutyöt myös tarvittavat mittaukset ja harjoittelijan opastuksen. Hänellä on edellytykset tehdä telineen käyttöönottotarkastus, täyttää telinekortti sekä suorittaa käytön aikainen tarkastus. 2. Telineryhmän etumies pystyy suorittamaan kaikki telineasentajan työt, valvoo telineasennuksen suunnitelmanmukaisuutta, antaa tarvittaessa ohjeita asentajille, pitää yhteyksiä eri osapuoliin ja tarkastaa tehdyt asennukset. 3. Telinetyön valvoja/asiantuntija valvoo telineasennusta, antaa tarvittaessa koulutusta ja ohjeita asentajille (Taso 1) ja telineryhmän etumiehille (Taso 2), pitää yhteyksiä eri osapuoliin ja tarkastaa tehdyt asennukset sekä pystyy suunnittelemaan tavanomaisimmat telineratkaisut toimittajan ohjeiden perusteella. Koulutuksen kesto Ammattikokemus* Telineasentaja (Taso 1) 32 h 18 kk Telineryhmän etumies 56 h (32+24) 24 kk (Taso 2) Telinetyön valvoja, asiantuntija (Taso 3) 72 h (56+16) 36 kk *Kokemuksesta vähintään puolet täytyy olla telinealalta. Sertifiointeihin sovelletaan SFS-EN/ISO/IEC henkilösertifiointistandardin vaatimuksia. Sertifiointitoimintoja valvoo telineasentajien henkilösertifiointitoimikunta, joka myös vahvistaa sertifiointimenettelyn. Sertifiointielimenä toimii Inspecta Serttifiointi Oy. Toiminta on kuvattu seuraavissa liitteissä: 1. Osaamisvaatimukset 2. Osaamisvaatimusten vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen 3. Koulutuksen sisältö 4. Kouluttajavaatimukset: luennoitsija/opettaja ja oppilaitos 5. Toimikunnan toimintaperiaatteet 6. Sertifiointiprosessi: Inspecta Sertifiointi Oy:n hakuohje

2 LIITE 1 TELINASENTAJAN OSAAMISVAATIMUKSET JA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN / TASO 1 OSAAMISVAATIMUKSET 1. Peruskoulutus/kokemus Sopivana pohjakoulutuksena voidaan pitää rakennusalan perustutkintoa tai sitä vastaavia tietoja. Sertifioinnissa telineasentajalta edellytetään alan riittävää kokemusta ja perehtyneisyyttä telineisiin. Tällöin peruskoulutukseksi riittää työnantajan antama opetus ja ohjaus (perehdytyskoulutus) telineistä ja sääsuojauksesta, jota tukee työkokemuksen kautta tullut tieto ja taito. 2. Telinetyön perusteet Henkilösertifioitu telineasentaja tuntee tilapäisrakenteiden vakavuuteen liittyvät tekniikan perusteet ja osaa soveltaa niitä telineiden pystytykseen, ankkurointiin ja käyttöön. Henkilösertifioidun telineasentajan tulee tuntea/osata: telineen valmistajan ohjeet telinetyön riskit ja vaarat ympäristölle telinetyön vaatimat mittaukset telinemateriaalien vastaanotto perustaminen ja ankkurointi kokoaminen suunnitelmien mukaisesti purkaminen ja niputtaminen ohjeiden tai suunnitelmien mukaisesti aukkojen suojaus työmaan kulkuteiden ja väliaikaisten rakenteiden huolto tarvikkeiden siirrot työkohteen järjestyksen ylläpito sääsuojauksen perusteet ja sadevesien ohjaus telineiden tarkastus- ja käyttöönottoprosessi yhteistoiminta ja tiedonvälitys yhteisellä työmaalla Henkilösertifioitu telineasentaja osaa arvioida luotettavasti telineiden ja sääsuojauksen teknistä toimintaa. Henkilösertifioitu telineasentaja tuntee telineasennuksessa käytettävät mittaukseen soveltuvat mittausvälineet ja niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Henkilösertifioitu telineasentaja osaa ottaa huomioon seuraavat asiat asennusta aloitettaessa työturvallisuuden varmistus, riskien arviointi vaarojen tunnistaminen ja poistaminen vaaroilta suojautuminen pelastautuminen ja toimet putoamistilanteissa arvio teline-elementeistä ja muista tarvikkeista arvio työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys työvälineet, koneet, laitteet ja telineet. Hän osaa laatia sertifiointitasoonsa liittyvän tarvittavan dokumentaation, mm. tarkastus- ja käyttöönottopöytäkirjan sekä suorittaa muutos- ja viikkotarkastukset.

3 LIITE 2 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN Telineasentajan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan teoriakokeella ja käytännön kokeella valmentavan koulutukseen osallistumisen jälkeen. Vain kokeen valvojan hyväksymä aineisto saa olla esillä teoriakokeessa ja/tai käytännön kokeessa. 1. Teoriakoe Teoriakoe järjestetään valvotuissa olosuhteissa. Kysymykset arvotaan valtakunnallisesta Inspecta Sertifiointi Oy:n ylläpitämästä kysymyspankista. Kysymyspankin kysymykset koostuvat osaamisvaatimusten kaikilta osa-alueilta. Oppilaitokset korjaavat teoriakokeen. Vaatimustason yhtäläisyyden varmistamiseksi teoriakokeen tuloksia seurataan Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta ja tarkastellaan tarvittaessa telineasentajien henkilösertifiointitoimikunnassa. Teoriakokeen hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että kokeessa on saavutettava 70 % oikein. 2. Käytännön koe Käytännön kokeena tehdään työmaa-oloissa telinetyötä siinä laajuudessa, että tutkintosuorituksessa esiintyy erityyppisten telineiden perustamista, kokoamista, purkamista, tasojen asennusta sekä telineen tukemista ja sääsuojien rakentamista. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida osoittaa käytännön kokeessa, voidaan suoritusta tarkentaa haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Telineasentajan henkilösertifioinnissa käytännön kokeeksi hyväksytään myös työmaan kaltaisessa oppimisympäristössä hyväksytysti suoritettu edellä kuvatunlainen käytännön koe. Kokeeseen osallistuva kertoo asennuksessa huomioitavat tekijät ja suorittaa telinetyön tarkastuksen. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Asennussuunnitelma on toteutuskelpoinen. Työskentelytavat ovat ergonomiset ja turvalliset sekä putoamissuojaus on turvallisuusmääräysten mukainen. Työssä käytetään tarkoitukseen sopivia henkilökohtaisia suojaimia. Työtä tehdään itsenäisesti, turvallisesti ja ammattilaisen joutuisuudella. Työskentelypaikka on järjestyksessä. Teline ja sääsuoja läpäisevät käyttöönottotarkastuksen. Teline ja sääsuoja ovat tehty suunnitelman mukaisesti. Käytännön kokeen vastaanottopöytäkirjan sisältö Telineen käyttöönotto ja käyttö Yritys Työmaa: Osoite: Laatija:

4 Näytössä kiinnitettävä huomiota: - telinemateriaalin vastaanottaminen ja sijoittaminen työmaalla oikeisiin paikkoihin (säilytyksen turvallisuus ja asennuksen tehokkuus huomioiden) - telinesuunnitelmien tulkitseminen, aloituskohdan valitseminen, kulkuteiden sijoittaminen - työmaan riskianalyysin läpikäyminen/tekeminen koko asennusryhmän voimin ennen työn aloittamista - pohjien tekeminen (kantavuus, vaakasuoruus, etäisyys kohteesta räystäät ym. huomioiden) - osatuntemus niin alamiehenä kuin ylämiehenäkin toimiessa, oikea työjärjestys (kulkutien nouseminen telineen mukana, telinekorttipohjan käyttökielto näkyviin) - turvavarusteiden käyttö (erityisesti valjaiden käyttö, kiinnityspisteen valinta, muut henkilökohtaiset suojaimet) - sääsuojauksessa osien käsittely - nostoapuvälineiden silmämääräinen tarkastus ennen nostoja, koukkujen/hissien/lokipyörien oikeanlainen ja turvallinen käyttö (nostoalueen eristäminen) - työn yleinen joutuisuus - ankkurointi (suunnitelman mukaisuus, määrä, paikat, oikea-aikaisuus ettei telinettä valmiiksi ja ankkurointi viimeiseksi, materiaali johon ankkuroidaan) - oikeat työkalut ja niiden oikea käyttö (räikkä, vasara, porakone, ankkurikoestin, vatupassi, mitta ym.) - telineen käyttöönotto/vastaanotto-tarkastuksen suorittaminen, telinekortin täyttäminen - purkutyössä purkujärjestys, materiaalien käsittely ja sijoitus, ankkureiden irrotus Hyväksytty ( ) Hylätty ( ) Arvioija

5 LIITE 3 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Telineasentajan koulutuksessa tulee käsitellä seuraavat asiat: Telineasennusta säätelevät lait ja asetukset Työmaan turvallisuus ja dokumentointi Telinesuunnittelu Telineen mittaus ja piirustukset Telineen perustaminen Telineen asennus Telineellä työskentely Telineen tarkastaminen Telinemateriaalit Kuormitukset ja lujuudet Telinetyypit Telineiden purku Kaluston pakkaaminen Sääsuojaus (KH, IH, LGS, XL, hallit) Nostot Siirrot Työturvallisuuden varmistus Vaarojen selvittäminen ja arviointi Vaaroilta suojautuminen Pelastautuminen ja toimet putoamistilanteissa Valmentava koulutuksen sisältö pohjautuu mm. seuraavaan aineistoon (karkea esimerkki aiheesta): Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) Valtioneuvoston asetus työvälineiden hankinnasta ja käytöstä (VNa 403/2008) RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet Ratu S-1207 Rakentamisen tehtäväsuunnittelun esimerkkejä. Tehtäväsuunnittelu - ali-urakka, työkauppa. Rakennustieto Oy Helsinki 2004 Ratu S Rakennustöiden putoamissuojaus. Rakennustieto Oy Helsinki 2004 Ratu Suojaus. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy Helsinki 2011 Ratu Väliaikainen tuenta. Menetelmät ja menekit. Rakennustieto Oy Helsinki 2011 Rakennuskoneet, käyttöturvallisuus. Rakennuskonepäälliköt ry. Rakennustieto 2012 TOT-raportteja telinetyöstä. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ry Teline- ja sääsuojavalmistajien ohjeet Aluehallintoviraston ohjeet

6 LIITE 4 KOULUTTAJAVAATIMUKSET Kouluttajan hyväksyntä perustuu kouluttajan hakemuksen yhteydessä toimittamasta materiaalista, joka koostuu kouluttajan johtamis-/toimintajärjestelmää, koulutusmateriaalia, opettajia ja tiloja/laitteita koskevasta selvityksestä. Sertifiointielin tarkastaa aineiston ja mikäli aineistossa havaitaan puutteita, annetaan kouluttajalle kohtuullinen aika puutteiden korjaamiseksi. Tarvittaessa sertifiointielin voi auditoida kouluttajan. Kouluttajan lopullinen hyväksynnän tekee telineasentajien henkilösertifiointitoimikunta sertifiointielimen aloitteesta. 1 VAATIMUKSET KOULUTTAJILLE 1.1 Johtamisjärjestelmä Koulutusorganisaation on nimettävä henkilö, joka vastaa koko koulutustoiminnasta, koulutuspaikasta ja kursseista sekä erikseen telineasentajien koulutuksesta vastaava henkilö ellei se ole sama. Organisaatiossa on oltava nimetty henkilö, joka vastaa organisaation toiminto-/laatujärjestelmästä. 1.2 Toiminto-/laatujärjestelmä Koulutusorganisaatiolla täytyy olla sopiva toiminto-/laadunhallintajärjestelmä Järjestelmän pitää olla hallittu ja se toimivuutta on säännöllisesti seurattava. Organisaation täytyy: - määritellä tarvittavat pätevyysvaatimukset henkilökunnalle, joka osallistuu koulutustyöhön - järjestää henkilöille koulutusta tai muilla toimenpiteillä varmistaa näiden vaatimusten täyttyminen - ylläpitää telineasentajien koulutusohjelman mukaista kurssiaineistoa ja laitteistoa ja välineistöä tai varmistaa niiden saatavuus kursseille - tarjota kurssien järjestämiseen tarvittavat asialliset tilat - olla epärehdisti rajoittamatta kursseille osallistumismahdollisuuksia ja toimia tasapuolisesti kaikkia kohtaan 1.3 Oppilaille annettava tieto Kouluttajalla tulee olla järjestelmä kaiken tarpeellisen koulutukseen liittyvän tiedon välittämiseksi koulutukseen hakeutuville. Järjestelmän tulee esimerkiksi varmistaa, että koulutettavalle annetaan riittävät tiedot seuraavista asioista: - Kurssimaksun suuruus ja tieto mitä siihen sisältyy - Kurssiajankohdat ja selkeät tiedot kurssien pitopaikoista - Kuljetus (mukaan lukien pysäköintiohjeet), asumis- ja ruokailumahdollisuudet - Oppilailta edellytettävät välineet ja laitteet sekä oppilaitoksen tarjoamat välineet ja laitteet - Henkilökohtaiset suojavarusteet, jos sellaisia tarvitaan ja tiedot koulutuspaikan mahdollisista erityisistä turvamääräyksistä. - Tiedot oppimateriaaleista, jotka oppilaan on hankittava, jos tällaisia on

7 - Oppilaitoksen yhdyshenkilön yhteystiedot ja nimi, jolta voi saada lisätietoja ennen kurssia ja sen aikana. - Oppilaille asetetut ennakkovaatimukset (esim. kokemus). 1.4 Oppilaiden seuranta Oppilaiden edistymistä koulutuksen aikana on seurattava siinä laajuudessa, että voidaan varmistaa riittävien oppimistulosten saavuttaminen. Toiminto-/laatujärjestelmään tulee kuulua sopiva arviointimenettely pidettyjen kurssien arvioimiseksi. Koulutuksesta on jäätävä todisteet sen pitämisestä. Tähän täytyy liittyä myös tiedot koulutusta antaneista henkilöistä. 1.5 Koulutusohjelma ja koulutusmateriaali Koulutuksen järjestäjän on noudatettava telineasentajien henkilösertifiointitoimikunnan hyväksymää koulutusohjelman sisältöä ja laadittava koulutuksessa käytettävä koulutusmateriaali sekä oppilaille jaettava materiaali sekä ylläpidettävä niitä. Oppilaiden käytössä tulee olla myös tarvittavat standardit ellei niitä ole liitetty oppilaille annettavaan materiaaliin. 1.6 Tilat Kouluttajalla täytyy olla tarjota kurssien pitämiseen soveltuvat asialliset luokka- ja harjoitustilat. Luokkatiloissa täytyy olla riittävän nykyaikaiset opetusvälineet. Mikäli tilojen käyttöön liittyy rajoituksia tai poikkeavia työsuojelullisia asioita, on niistä tiedotettava oppilaille. 1.7 Välineet ja laitteet Kouluttajalla tulee olla käytössään yhteensopivia sääsuojia ja telineitä sekä muuta tarvittavaa välineistöä käytännön harjoitusten ja käytännön kokeiden suorittamiseksi. Telineillä tarkoitetaan elementtitelineitä tai sauvaelementtitelineitä (siirreltävä alumiiniteline ei ole riittävä). Käytännön harjoituksia varten täytyy olla ohjeet. 1.8 Koetehtävät Kouluttajan on käytettävä koulutuksen yhteydessä järjestettävässä teoriakokeessa sertifiointielimen ylläpitämän kysymyspankin tehtäviä. Käytännön koe arvostellaan hyväksytyn tarkastuslistan mukaan. 1.9 Koulutushenkilöstö Kouluttajalla täytyy olla kyseisen koulutuksen toteuttamiseen riittävän pätevä henkilöstö. Kouluttajista on pidettävä rekisteriä. Vähintään yksi tällainen kouluttaja on oltava oppilaiden saatavilla koko koulutuksen ajan. Kouluttajien on osallistuttava koulutukseen määrävälein Koulutusrekisterit ja todistukset Oppilasrekisterissä on oltava vähintään seuraavat tiedot: - Nimi ja osoite/yhteystiedot - Koulutuksen ajankohta ja kurssi - Kurssin suoritustiedot/osallistuminen (mahdolliset kokeet) - Kurssin opettajat (ellei ole muualla) Kurssin hyväksytysti suorittaneille on annettava todistus, josta selviää suoritettu kurssi ja ajankohta sekä mahdollisten kokeiden hyväksytty suoritus.

8 LIITE 5 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTITOIMIKUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1. Toimikunnan nimi Telineasentajan henkilösertifioinnin toimikunta 2. Toimikunnan tarkoitus Toimikunnan tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja kehittää teline-asennusalan henkilösertifiointia (tasot 1-3). Toimikunta vastaa osaltaan, että henkilösertifiointi toteutetaan standardin ISO17024 määrittelemällä tavalla. Sertifiointi- ja tutkintovaatimukset ja sisällöt on määritelty erillisissä asiakirjoissa. Näissä säännöissä määritellään tarkemmin toimikunnan nimeäminen, kokoonpano, toimintatapa ja tehtävät. 3. Toimikunnan toiminta-alue ja tehtävät (toimintapolitiikka) Toimikunnan toiminta-alue kattaa rakennusalan ja teollisuuden telineasennuksen henkilösertifioinnin. Henkilösertifioinnin tavoitteena on varmentaa, että sertifioidut henkilöt osaavat toteuttaa sertifioinnin kohteena olevaa toimintaa. Toimikunnan tehtäviin kuuluu: - kehittää ja valvoa teliasentajien henkilösertifioinnin sisältöä ja laatua - ottaa kantaa toiminnan suunnitteluun, - hyväksyä sertifiointijärjestelmän vaatimukset, - hyväksyä tarpeelliset ohjeet, rekisteri- ja todistusmallit, - hyväksyä osaamisvaatimukset, koulutussuunnitelmat ja oppilaitokset - vastata sertifioituja henkilöitä ja järjestelmän toimintaa kohtaan tehtyjen valitusten käsittelystä - tiedottaa mahdollisista järjestelmään tehdyistä muutoksista Toimikunta voi asettaa asiantuntijatyöryhmiä selvittämään yksittäisiä asioita. Toimikunta voi myös kutsua tarpeen mukaan kokouksiin eri alojen asiantuntijoita tai pyytää näiltä lausuntoja. Työryhmien selvitysten perusteella tehtävät päätökset on tehtävä tukiryhmän kokouksissa. 4. Toimikunnan kokoonpano Toimikunnan ja sen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimeää Talonrakennusteollisuus ry:n telinejaos. Toimikunnassa nimitettäessä on huomioitava, että sen kokoonpano on sellainen, että kaikilla sertifiointijärjestelmää hyödyntävillä tahoilla on riittävä edustus. Toimikunnassa on oltava 4 8 jäsentä. Toimikunnassa tulisi olla edustettuna seuraavat tahot: Telineasennusyritykset (2) Telineasennuspalveluja käyttävät yritykset, teollisuus ja/tai rakennusliike (2) Alan yhdistykset (1) Kouluttajien edustaja(t) 1-2 Sertifiointielin 1 Sertifiointielin antaa toimikunnan käyttöön sihteerin, joka huolehtii kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja muista kokouksissa päätetyistä tehtävistä.

9 5. Toimikunnan päätöksenteko Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet tukiryhmän jäsenistä on läsnä. Äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Toimikunnan toimesta annetut lausunnot ja muut asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja, ellei kokous muuta päätä. Päätöksiä voidaan kokousten välillä tehdä eri esityksestä myös sähköpostilla kokouksiin määriteltyä päätösvaltaisuutta noudattaen. 6. Kokoukset Toimikunnan kutsuu kokoon sihteeri puheenjohtajan, sertifiointielimen tai vähintään kahden toimikunnan jäsenen samasta asiasta tekemästä aloitteesta kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. 7. Luottamuksellisten asioiden käsittely Toimikunnan kokouksissa voidaan käsitellä henkilöitä, yrityksiä ja Inspecta Sertifiointi Oy:tä koskevia luottamuksellisia tietoja. Näistä ilmoitetaan erikseen ko. kokouksen esityslistassa tai kokouksen kuluessa. Toimikunnan jäsenet allekirjoittavat toimikauden alussa luottamuksellisia tietoja koskevan vaitiolovakuutuksen. 8. Jäsenten toimikausi Toimikunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Jäsenten toimikausien lukumäärää ei kuitenkaan ole rajoitettu. Yritysjäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toinen jäsenistä vaihtuu vuosittain. Kun toimikunnan jäsen vaihtaa työpaikkaa tai haluaa muusta syystä erota toimikunnasta, on siitä ilmoitettava puheenjohtajalle ja sihteerille ja siitä tehdään merkintä esityslistaan ja kokouspöytäkirjaan. Toimikunta nimeää uuden edustajan eronneen tilalle. 9. Kokousmateriaalien arkistointi Toimikunnan kokouksista sihteeri pitää pöytäkirjaa. Pöytäkirjat toimitetaan toimikunnan jäsenille viimeistään seuraavan kokouskutsun yhteydessä. Pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa, ellei jokin syy vaadi muuta käytäntöä esim. pöytäkirjan tarkastajia. Sihteeri pitää toimikunnan arkistoa (mahdollisesti myös sähköisenä), jonne arkistoidaan pöytäkirjat, tukiryhmälle osoitettu aineisto, annetut lausunnot ja muu käsitelty materiaali. 10. Tiedotus Toimikunta voi päättää käsittelemisensä asioiden tiedottamisesta tarvittavia tiedottamiskanavia käyttäen. Inspecta Sertifiointi Oy hoitaa sille kuuluvien asioiden tiedottamisen.

Sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, suoritetusta tutkinnosta ja vaaditusta kokemuksesta.

Sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, suoritetusta tutkinnosta ja vaaditusta kokemuksesta. TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta

Lisätiedot

Telineasentajat Hakuohje

Telineasentajat Hakuohje 4.3.2014 1(5) TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ 2016-10-20 Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Köysien varassa työskentelevät henkilöt 19.8.2013

Köysien varassa työskentelevät henkilöt 19.8.2013 19.8.2013 1(7) KÖYSIEN VARASSA TYÖSKENTELEVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5 2015-04-21 Sivu 1 / 5 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan pätevyyden arviointi. Valtioneuvoston asetuksessa 406/2008

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 40 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(10) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat 1 (6) OHJEET TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELIJOIDEN SERTIFIOINTIA HA- KEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö,

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä Henkilösertifiointi 2014-08-15 Sivu 1 / 6 1 Johdanto Tässä ohjeessa kuvataan standardin SFS 5994 INSTA 800 tietotasojen 3 ja 4 henkilöiden sertifiointikäytäntö. Sertifiointitoiminta täyttää SFS-EN/ISO/IEC

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä Henkilösertifiointi 2015-11-12 Sivu 1 / 7 1 Johdanto Tässä ohjeessa kuvataan standardin SFS 5994 INSTA 800 tietotasojen 3 ja 4 henkilöiden sertifiointikäytäntö. Sertifiointiohjelmaa ylläpitää SSTL Puhtausala

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat 1 (5) OHJEET KUORMAUS- JA LASTAUSSILTOJEN SEKÄ TAKA- JA SIVULAITANOSTIMIEN TARKASTAJIEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu kuormaus ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Hakuohje Kuormausnosturitarkastajat

Hakuohje Kuormausnosturitarkastajat 4.10.2012 1(6) OHJEET KUORMAUSNOSTURITARKASTAJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu valtioneuvoston asetuksen 403/2008 kuormausnostureiden tarkastajien sertifiointikäytäntö,

Lisätiedot

Lämpökuvaajat taso I & II

Lämpökuvaajat taso I & II 2013-08-21 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa on yleisesti kuvattu teollisuuden kunnonvalvonnan lämpökuvaajan sertifiointikäytäntö, edellytykset tutkintoon osallistumiselle ja sertifioinnin hakemistapa

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009

YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009 YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009 1. Toimialaryhmän nimi ja tarkoitus Toimialaryhmän nimi on Ydinenergia-alan toimittajien toimialaryhmä, englanniksi Finnish Nuclear Suppliers

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 29 Seulonta, murskaus ja jauhatus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN REKISTERÖINTIÄ HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien rekisteröinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen tahon tekemä pätevyyden arviointi. Jäljempänä

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Toimintar yhmän työjärjestys

Toimintar yhmän työjärjestys SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN TOIMINTARYHMÄ Toimintar yhmän työjärjestys 1. Yleistä Sopimuksessa Suomen luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä ('Toimintasopimus ") sopijaosapuolet sopivat keskinäisestä.

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot