TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI"

Transkriptio

1 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI YLEISTÄ Telineasentajien koulutus- ja sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, vaaditusta kokemuksesta sekä suoritetusta tutkinnosta, joka sisältää teoriakokeen ja käytännön kokeen. Koulutuksessa ja sertifioinnissa käytetään seuraavia kolmea tasoa: 1. Osaava teline- ja sääsuoja-asentaja (Taso 1). Jatkossa käytetään tekstissä nimikettä Telineasentaja. 2. Telineryhmän etumies (Taso 2) 3. Telinetyön valvoja/asiantuntija (Taso 3) 1. Telineasentaja on koulutuksen ja kokemuksen kautta hankkinut tarvittavat taidot ja tiedot telineasennukseen. Hän pystyy suorittamaan turvallisesti kaikki normaalit ja teline- ja sääsuojaasennukseen liittyvät asennus ja purkutyöt myös tarvittavat mittaukset ja harjoittelijan opastuksen. Hänellä on edellytykset tehdä telineen käyttöönottotarkastus, täyttää telinekortti sekä suorittaa käytön aikainen tarkastus. 2. Telineryhmän etumies pystyy suorittamaan kaikki telineasentajan työt, valvoo telineasennuksen suunnitelmanmukaisuutta, antaa tarvittaessa ohjeita asentajille, pitää yhteyksiä eri osapuoliin ja tarkastaa tehdyt asennukset. 3. Telinetyön valvoja/asiantuntija valvoo telineasennusta, antaa tarvittaessa koulutusta ja ohjeita asentajille (Taso 1) ja telineryhmän etumiehille (Taso 2), pitää yhteyksiä eri osapuoliin ja tarkastaa tehdyt asennukset sekä pystyy suunnittelemaan tavanomaisimmat telineratkaisut toimittajan ohjeiden perusteella. Koulutuksen kesto Ammattikokemus* Telineasentaja (Taso 1) 32 h 18 kk Telineryhmän etumies 56 h (32+24) 24 kk (Taso 2) Telinetyön valvoja, asiantuntija (Taso 3) 72 h (56+16) 36 kk *Kokemuksesta vähintään puolet täytyy olla telinealalta. Sertifiointeihin sovelletaan SFS-EN/ISO/IEC henkilösertifiointistandardin vaatimuksia. Sertifiointitoimintoja valvoo telineasentajien henkilösertifiointitoimikunta, joka myös vahvistaa sertifiointimenettelyn. Sertifiointielimenä toimii Inspecta Serttifiointi Oy. Toiminta on kuvattu seuraavissa liitteissä: 1. Osaamisvaatimukset 2. Osaamisvaatimusten vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen 3. Koulutuksen sisältö 4. Kouluttajavaatimukset: luennoitsija/opettaja ja oppilaitos 5. Toimikunnan toimintaperiaatteet 6. Sertifiointiprosessi: Inspecta Sertifiointi Oy:n hakuohje

2 LIITE 1 TELINASENTAJAN OSAAMISVAATIMUKSET JA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN / TASO 1 OSAAMISVAATIMUKSET 1. Peruskoulutus/kokemus Sopivana pohjakoulutuksena voidaan pitää rakennusalan perustutkintoa tai sitä vastaavia tietoja. Sertifioinnissa telineasentajalta edellytetään alan riittävää kokemusta ja perehtyneisyyttä telineisiin. Tällöin peruskoulutukseksi riittää työnantajan antama opetus ja ohjaus (perehdytyskoulutus) telineistä ja sääsuojauksesta, jota tukee työkokemuksen kautta tullut tieto ja taito. 2. Telinetyön perusteet Henkilösertifioitu telineasentaja tuntee tilapäisrakenteiden vakavuuteen liittyvät tekniikan perusteet ja osaa soveltaa niitä telineiden pystytykseen, ankkurointiin ja käyttöön. Henkilösertifioidun telineasentajan tulee tuntea/osata: telineen valmistajan ohjeet telinetyön riskit ja vaarat ympäristölle telinetyön vaatimat mittaukset telinemateriaalien vastaanotto perustaminen ja ankkurointi kokoaminen suunnitelmien mukaisesti purkaminen ja niputtaminen ohjeiden tai suunnitelmien mukaisesti aukkojen suojaus työmaan kulkuteiden ja väliaikaisten rakenteiden huolto tarvikkeiden siirrot työkohteen järjestyksen ylläpito sääsuojauksen perusteet ja sadevesien ohjaus telineiden tarkastus- ja käyttöönottoprosessi yhteistoiminta ja tiedonvälitys yhteisellä työmaalla Henkilösertifioitu telineasentaja osaa arvioida luotettavasti telineiden ja sääsuojauksen teknistä toimintaa. Henkilösertifioitu telineasentaja tuntee telineasennuksessa käytettävät mittaukseen soveltuvat mittausvälineet ja niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Henkilösertifioitu telineasentaja osaa ottaa huomioon seuraavat asiat asennusta aloitettaessa työturvallisuuden varmistus, riskien arviointi vaarojen tunnistaminen ja poistaminen vaaroilta suojautuminen pelastautuminen ja toimet putoamistilanteissa arvio teline-elementeistä ja muista tarvikkeista arvio työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys työvälineet, koneet, laitteet ja telineet. Hän osaa laatia sertifiointitasoonsa liittyvän tarvittavan dokumentaation, mm. tarkastus- ja käyttöönottopöytäkirjan sekä suorittaa muutos- ja viikkotarkastukset.

3 LIITE 2 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN Telineasentajan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan teoriakokeella ja käytännön kokeella valmentavan koulutukseen osallistumisen jälkeen. Vain kokeen valvojan hyväksymä aineisto saa olla esillä teoriakokeessa ja/tai käytännön kokeessa. 1. Teoriakoe Teoriakoe järjestetään valvotuissa olosuhteissa. Kysymykset arvotaan valtakunnallisesta Inspecta Sertifiointi Oy:n ylläpitämästä kysymyspankista. Kysymyspankin kysymykset koostuvat osaamisvaatimusten kaikilta osa-alueilta. Oppilaitokset korjaavat teoriakokeen. Vaatimustason yhtäläisyyden varmistamiseksi teoriakokeen tuloksia seurataan Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta ja tarkastellaan tarvittaessa telineasentajien henkilösertifiointitoimikunnassa. Teoriakokeen hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että kokeessa on saavutettava 70 % oikein. 2. Käytännön koe Käytännön kokeena tehdään työmaa-oloissa telinetyötä siinä laajuudessa, että tutkintosuorituksessa esiintyy erityyppisten telineiden perustamista, kokoamista, purkamista, tasojen asennusta sekä telineen tukemista ja sääsuojien rakentamista. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida osoittaa käytännön kokeessa, voidaan suoritusta tarkentaa haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Telineasentajan henkilösertifioinnissa käytännön kokeeksi hyväksytään myös työmaan kaltaisessa oppimisympäristössä hyväksytysti suoritettu edellä kuvatunlainen käytännön koe. Kokeeseen osallistuva kertoo asennuksessa huomioitavat tekijät ja suorittaa telinetyön tarkastuksen. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Asennussuunnitelma on toteutuskelpoinen. Työskentelytavat ovat ergonomiset ja turvalliset sekä putoamissuojaus on turvallisuusmääräysten mukainen. Työssä käytetään tarkoitukseen sopivia henkilökohtaisia suojaimia. Työtä tehdään itsenäisesti, turvallisesti ja ammattilaisen joutuisuudella. Työskentelypaikka on järjestyksessä. Teline ja sääsuoja läpäisevät käyttöönottotarkastuksen. Teline ja sääsuoja ovat tehty suunnitelman mukaisesti. Käytännön kokeen vastaanottopöytäkirjan sisältö Telineen käyttöönotto ja käyttö Yritys Työmaa: Osoite: Laatija:

4 Näytössä kiinnitettävä huomiota: - telinemateriaalin vastaanottaminen ja sijoittaminen työmaalla oikeisiin paikkoihin (säilytyksen turvallisuus ja asennuksen tehokkuus huomioiden) - telinesuunnitelmien tulkitseminen, aloituskohdan valitseminen, kulkuteiden sijoittaminen - työmaan riskianalyysin läpikäyminen/tekeminen koko asennusryhmän voimin ennen työn aloittamista - pohjien tekeminen (kantavuus, vaakasuoruus, etäisyys kohteesta räystäät ym. huomioiden) - osatuntemus niin alamiehenä kuin ylämiehenäkin toimiessa, oikea työjärjestys (kulkutien nouseminen telineen mukana, telinekorttipohjan käyttökielto näkyviin) - turvavarusteiden käyttö (erityisesti valjaiden käyttö, kiinnityspisteen valinta, muut henkilökohtaiset suojaimet) - sääsuojauksessa osien käsittely - nostoapuvälineiden silmämääräinen tarkastus ennen nostoja, koukkujen/hissien/lokipyörien oikeanlainen ja turvallinen käyttö (nostoalueen eristäminen) - työn yleinen joutuisuus - ankkurointi (suunnitelman mukaisuus, määrä, paikat, oikea-aikaisuus ettei telinettä valmiiksi ja ankkurointi viimeiseksi, materiaali johon ankkuroidaan) - oikeat työkalut ja niiden oikea käyttö (räikkä, vasara, porakone, ankkurikoestin, vatupassi, mitta ym.) - telineen käyttöönotto/vastaanotto-tarkastuksen suorittaminen, telinekortin täyttäminen - purkutyössä purkujärjestys, materiaalien käsittely ja sijoitus, ankkureiden irrotus Hyväksytty ( ) Hylätty ( ) Arvioija

5 LIITE 3 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Telineasentajan koulutuksessa tulee käsitellä seuraavat asiat: Telineasennusta säätelevät lait ja asetukset Työmaan turvallisuus ja dokumentointi Telinesuunnittelu Telineen mittaus ja piirustukset Telineen perustaminen Telineen asennus Telineellä työskentely Telineen tarkastaminen Telinemateriaalit Kuormitukset ja lujuudet Telinetyypit Telineiden purku Kaluston pakkaaminen Sääsuojaus (KH, IH, LGS, XL, hallit) Nostot Siirrot Työturvallisuuden varmistus Vaarojen selvittäminen ja arviointi Vaaroilta suojautuminen Pelastautuminen ja toimet putoamistilanteissa Valmentava koulutuksen sisältö pohjautuu mm. seuraavaan aineistoon (karkea esimerkki aiheesta): Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) Valtioneuvoston asetus työvälineiden hankinnasta ja käytöstä (VNa 403/2008) RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet Ratu S-1207 Rakentamisen tehtäväsuunnittelun esimerkkejä. Tehtäväsuunnittelu - ali-urakka, työkauppa. Rakennustieto Oy Helsinki 2004 Ratu S Rakennustöiden putoamissuojaus. Rakennustieto Oy Helsinki 2004 Ratu Suojaus. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy Helsinki 2011 Ratu Väliaikainen tuenta. Menetelmät ja menekit. Rakennustieto Oy Helsinki 2011 Rakennuskoneet, käyttöturvallisuus. Rakennuskonepäälliköt ry. Rakennustieto 2012 TOT-raportteja telinetyöstä. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ry Teline- ja sääsuojavalmistajien ohjeet Aluehallintoviraston ohjeet

6 LIITE 4 KOULUTTAJAVAATIMUKSET Kouluttajan hyväksyntä perustuu kouluttajan hakemuksen yhteydessä toimittamasta materiaalista, joka koostuu kouluttajan johtamis-/toimintajärjestelmää, koulutusmateriaalia, opettajia ja tiloja/laitteita koskevasta selvityksestä. Sertifiointielin tarkastaa aineiston ja mikäli aineistossa havaitaan puutteita, annetaan kouluttajalle kohtuullinen aika puutteiden korjaamiseksi. Tarvittaessa sertifiointielin voi auditoida kouluttajan. Kouluttajan lopullinen hyväksynnän tekee telineasentajien henkilösertifiointitoimikunta sertifiointielimen aloitteesta. 1 VAATIMUKSET KOULUTTAJILLE 1.1 Johtamisjärjestelmä Koulutusorganisaation on nimettävä henkilö, joka vastaa koko koulutustoiminnasta, koulutuspaikasta ja kursseista sekä erikseen telineasentajien koulutuksesta vastaava henkilö ellei se ole sama. Organisaatiossa on oltava nimetty henkilö, joka vastaa organisaation toiminto-/laatujärjestelmästä. 1.2 Toiminto-/laatujärjestelmä Koulutusorganisaatiolla täytyy olla sopiva toiminto-/laadunhallintajärjestelmä Järjestelmän pitää olla hallittu ja se toimivuutta on säännöllisesti seurattava. Organisaation täytyy: - määritellä tarvittavat pätevyysvaatimukset henkilökunnalle, joka osallistuu koulutustyöhön - järjestää henkilöille koulutusta tai muilla toimenpiteillä varmistaa näiden vaatimusten täyttyminen - ylläpitää telineasentajien koulutusohjelman mukaista kurssiaineistoa ja laitteistoa ja välineistöä tai varmistaa niiden saatavuus kursseille - tarjota kurssien järjestämiseen tarvittavat asialliset tilat - olla epärehdisti rajoittamatta kursseille osallistumismahdollisuuksia ja toimia tasapuolisesti kaikkia kohtaan 1.3 Oppilaille annettava tieto Kouluttajalla tulee olla järjestelmä kaiken tarpeellisen koulutukseen liittyvän tiedon välittämiseksi koulutukseen hakeutuville. Järjestelmän tulee esimerkiksi varmistaa, että koulutettavalle annetaan riittävät tiedot seuraavista asioista: - Kurssimaksun suuruus ja tieto mitä siihen sisältyy - Kurssiajankohdat ja selkeät tiedot kurssien pitopaikoista - Kuljetus (mukaan lukien pysäköintiohjeet), asumis- ja ruokailumahdollisuudet - Oppilailta edellytettävät välineet ja laitteet sekä oppilaitoksen tarjoamat välineet ja laitteet - Henkilökohtaiset suojavarusteet, jos sellaisia tarvitaan ja tiedot koulutuspaikan mahdollisista erityisistä turvamääräyksistä. - Tiedot oppimateriaaleista, jotka oppilaan on hankittava, jos tällaisia on

7 - Oppilaitoksen yhdyshenkilön yhteystiedot ja nimi, jolta voi saada lisätietoja ennen kurssia ja sen aikana. - Oppilaille asetetut ennakkovaatimukset (esim. kokemus). 1.4 Oppilaiden seuranta Oppilaiden edistymistä koulutuksen aikana on seurattava siinä laajuudessa, että voidaan varmistaa riittävien oppimistulosten saavuttaminen. Toiminto-/laatujärjestelmään tulee kuulua sopiva arviointimenettely pidettyjen kurssien arvioimiseksi. Koulutuksesta on jäätävä todisteet sen pitämisestä. Tähän täytyy liittyä myös tiedot koulutusta antaneista henkilöistä. 1.5 Koulutusohjelma ja koulutusmateriaali Koulutuksen järjestäjän on noudatettava telineasentajien henkilösertifiointitoimikunnan hyväksymää koulutusohjelman sisältöä ja laadittava koulutuksessa käytettävä koulutusmateriaali sekä oppilaille jaettava materiaali sekä ylläpidettävä niitä. Oppilaiden käytössä tulee olla myös tarvittavat standardit ellei niitä ole liitetty oppilaille annettavaan materiaaliin. 1.6 Tilat Kouluttajalla täytyy olla tarjota kurssien pitämiseen soveltuvat asialliset luokka- ja harjoitustilat. Luokkatiloissa täytyy olla riittävän nykyaikaiset opetusvälineet. Mikäli tilojen käyttöön liittyy rajoituksia tai poikkeavia työsuojelullisia asioita, on niistä tiedotettava oppilaille. 1.7 Välineet ja laitteet Kouluttajalla tulee olla käytössään yhteensopivia sääsuojia ja telineitä sekä muuta tarvittavaa välineistöä käytännön harjoitusten ja käytännön kokeiden suorittamiseksi. Telineillä tarkoitetaan elementtitelineitä tai sauvaelementtitelineitä (siirreltävä alumiiniteline ei ole riittävä). Käytännön harjoituksia varten täytyy olla ohjeet. 1.8 Koetehtävät Kouluttajan on käytettävä koulutuksen yhteydessä järjestettävässä teoriakokeessa sertifiointielimen ylläpitämän kysymyspankin tehtäviä. Käytännön koe arvostellaan hyväksytyn tarkastuslistan mukaan. 1.9 Koulutushenkilöstö Kouluttajalla täytyy olla kyseisen koulutuksen toteuttamiseen riittävän pätevä henkilöstö. Kouluttajista on pidettävä rekisteriä. Vähintään yksi tällainen kouluttaja on oltava oppilaiden saatavilla koko koulutuksen ajan. Kouluttajien on osallistuttava koulutukseen määrävälein Koulutusrekisterit ja todistukset Oppilasrekisterissä on oltava vähintään seuraavat tiedot: - Nimi ja osoite/yhteystiedot - Koulutuksen ajankohta ja kurssi - Kurssin suoritustiedot/osallistuminen (mahdolliset kokeet) - Kurssin opettajat (ellei ole muualla) Kurssin hyväksytysti suorittaneille on annettava todistus, josta selviää suoritettu kurssi ja ajankohta sekä mahdollisten kokeiden hyväksytty suoritus.

8 LIITE 5 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTITOIMIKUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1. Toimikunnan nimi Telineasentajan henkilösertifioinnin toimikunta 2. Toimikunnan tarkoitus Toimikunnan tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja kehittää teline-asennusalan henkilösertifiointia (tasot 1-3). Toimikunta vastaa osaltaan, että henkilösertifiointi toteutetaan standardin ISO17024 määrittelemällä tavalla. Sertifiointi- ja tutkintovaatimukset ja sisällöt on määritelty erillisissä asiakirjoissa. Näissä säännöissä määritellään tarkemmin toimikunnan nimeäminen, kokoonpano, toimintatapa ja tehtävät. 3. Toimikunnan toiminta-alue ja tehtävät (toimintapolitiikka) Toimikunnan toiminta-alue kattaa rakennusalan ja teollisuuden telineasennuksen henkilösertifioinnin. Henkilösertifioinnin tavoitteena on varmentaa, että sertifioidut henkilöt osaavat toteuttaa sertifioinnin kohteena olevaa toimintaa. Toimikunnan tehtäviin kuuluu: - kehittää ja valvoa teliasentajien henkilösertifioinnin sisältöä ja laatua - ottaa kantaa toiminnan suunnitteluun, - hyväksyä sertifiointijärjestelmän vaatimukset, - hyväksyä tarpeelliset ohjeet, rekisteri- ja todistusmallit, - hyväksyä osaamisvaatimukset, koulutussuunnitelmat ja oppilaitokset - vastata sertifioituja henkilöitä ja järjestelmän toimintaa kohtaan tehtyjen valitusten käsittelystä - tiedottaa mahdollisista järjestelmään tehdyistä muutoksista Toimikunta voi asettaa asiantuntijatyöryhmiä selvittämään yksittäisiä asioita. Toimikunta voi myös kutsua tarpeen mukaan kokouksiin eri alojen asiantuntijoita tai pyytää näiltä lausuntoja. Työryhmien selvitysten perusteella tehtävät päätökset on tehtävä tukiryhmän kokouksissa. 4. Toimikunnan kokoonpano Toimikunnan ja sen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimeää Talonrakennusteollisuus ry:n telinejaos. Toimikunnassa nimitettäessä on huomioitava, että sen kokoonpano on sellainen, että kaikilla sertifiointijärjestelmää hyödyntävillä tahoilla on riittävä edustus. Toimikunnassa on oltava 4 8 jäsentä. Toimikunnassa tulisi olla edustettuna seuraavat tahot: Telineasennusyritykset (2) Telineasennuspalveluja käyttävät yritykset, teollisuus ja/tai rakennusliike (2) Alan yhdistykset (1) Kouluttajien edustaja(t) 1-2 Sertifiointielin 1 Sertifiointielin antaa toimikunnan käyttöön sihteerin, joka huolehtii kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja muista kokouksissa päätetyistä tehtävistä.

9 5. Toimikunnan päätöksenteko Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet tukiryhmän jäsenistä on läsnä. Äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Toimikunnan toimesta annetut lausunnot ja muut asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja, ellei kokous muuta päätä. Päätöksiä voidaan kokousten välillä tehdä eri esityksestä myös sähköpostilla kokouksiin määriteltyä päätösvaltaisuutta noudattaen. 6. Kokoukset Toimikunnan kutsuu kokoon sihteeri puheenjohtajan, sertifiointielimen tai vähintään kahden toimikunnan jäsenen samasta asiasta tekemästä aloitteesta kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. 7. Luottamuksellisten asioiden käsittely Toimikunnan kokouksissa voidaan käsitellä henkilöitä, yrityksiä ja Inspecta Sertifiointi Oy:tä koskevia luottamuksellisia tietoja. Näistä ilmoitetaan erikseen ko. kokouksen esityslistassa tai kokouksen kuluessa. Toimikunnan jäsenet allekirjoittavat toimikauden alussa luottamuksellisia tietoja koskevan vaitiolovakuutuksen. 8. Jäsenten toimikausi Toimikunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Jäsenten toimikausien lukumäärää ei kuitenkaan ole rajoitettu. Yritysjäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toinen jäsenistä vaihtuu vuosittain. Kun toimikunnan jäsen vaihtaa työpaikkaa tai haluaa muusta syystä erota toimikunnasta, on siitä ilmoitettava puheenjohtajalle ja sihteerille ja siitä tehdään merkintä esityslistaan ja kokouspöytäkirjaan. Toimikunta nimeää uuden edustajan eronneen tilalle. 9. Kokousmateriaalien arkistointi Toimikunnan kokouksista sihteeri pitää pöytäkirjaa. Pöytäkirjat toimitetaan toimikunnan jäsenille viimeistään seuraavan kokouskutsun yhteydessä. Pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa, ellei jokin syy vaadi muuta käytäntöä esim. pöytäkirjan tarkastajia. Sihteeri pitää toimikunnan arkistoa (mahdollisesti myös sähköisenä), jonne arkistoidaan pöytäkirjat, tukiryhmälle osoitettu aineisto, annetut lausunnot ja muu käsitelty materiaali. 10. Tiedotus Toimikunta voi päättää käsittelemisensä asioiden tiedottamisesta tarvittavia tiedottamiskanavia käyttäen. Inspecta Sertifiointi Oy hoitaa sille kuuluvien asioiden tiedottamisen.

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 28.12.1992 Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 1 Yleistä 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät 3.1 Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle

Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle TIEKEn tutkinnot @-kortti Tietokoneen käyttäjän A-kortti Tietokoneen käyttäjän AB-kortti TIETY - Tietotyötutkinto SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Tutkintojen tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot