TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI"

Transkriptio

1 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI YLEISTÄ Telineasentajien koulutus- ja sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, vaaditusta kokemuksesta sekä suoritetusta tutkinnosta, joka sisältää teoriakokeen ja käytännön kokeen. Koulutuksessa ja sertifioinnissa käytetään seuraavia kolmea tasoa: 1. Osaava teline- ja sääsuoja-asentaja (Taso 1). Jatkossa käytetään tekstissä nimikettä Telineasentaja. 2. Telineryhmän etumies (Taso 2) 3. Telinetyön valvoja/asiantuntija (Taso 3) 1. Telineasentaja on koulutuksen ja kokemuksen kautta hankkinut tarvittavat taidot ja tiedot telineasennukseen. Hän pystyy suorittamaan turvallisesti kaikki normaalit ja teline- ja sääsuojaasennukseen liittyvät asennus ja purkutyöt myös tarvittavat mittaukset ja harjoittelijan opastuksen. Hänellä on edellytykset tehdä telineen käyttöönottotarkastus, täyttää telinekortti sekä suorittaa käytön aikainen tarkastus. 2. Telineryhmän etumies pystyy suorittamaan kaikki telineasentajan työt, valvoo telineasennuksen suunnitelmanmukaisuutta, antaa tarvittaessa ohjeita asentajille, pitää yhteyksiä eri osapuoliin ja tarkastaa tehdyt asennukset. 3. Telinetyön valvoja/asiantuntija valvoo telineasennusta, antaa tarvittaessa koulutusta ja ohjeita asentajille (Taso 1) ja telineryhmän etumiehille (Taso 2), pitää yhteyksiä eri osapuoliin ja tarkastaa tehdyt asennukset sekä pystyy suunnittelemaan tavanomaisimmat telineratkaisut toimittajan ohjeiden perusteella. Koulutuksen kesto Ammattikokemus* Telineasentaja (Taso 1) 32 h 18 kk Telineryhmän etumies 56 h (32+24) 24 kk (Taso 2) Telinetyön valvoja, asiantuntija (Taso 3) 72 h (56+16) 36 kk *Kokemuksesta vähintään puolet täytyy olla telinealalta. Sertifiointeihin sovelletaan SFS-EN/ISO/IEC henkilösertifiointistandardin vaatimuksia. Sertifiointitoimintoja valvoo telineasentajien henkilösertifiointitoimikunta, joka myös vahvistaa sertifiointimenettelyn. Sertifiointielimenä toimii Inspecta Serttifiointi Oy. Toiminta on kuvattu seuraavissa liitteissä: 1. Osaamisvaatimukset 2. Osaamisvaatimusten vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen 3. Koulutuksen sisältö 4. Kouluttajavaatimukset: luennoitsija/opettaja ja oppilaitos 5. Toimikunnan toimintaperiaatteet 6. Sertifiointiprosessi: Inspecta Sertifiointi Oy:n hakuohje

2 LIITE 1 TELINASENTAJAN OSAAMISVAATIMUKSET JA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN / TASO 1 OSAAMISVAATIMUKSET 1. Peruskoulutus/kokemus Sopivana pohjakoulutuksena voidaan pitää rakennusalan perustutkintoa tai sitä vastaavia tietoja. Sertifioinnissa telineasentajalta edellytetään alan riittävää kokemusta ja perehtyneisyyttä telineisiin. Tällöin peruskoulutukseksi riittää työnantajan antama opetus ja ohjaus (perehdytyskoulutus) telineistä ja sääsuojauksesta, jota tukee työkokemuksen kautta tullut tieto ja taito. 2. Telinetyön perusteet Henkilösertifioitu telineasentaja tuntee tilapäisrakenteiden vakavuuteen liittyvät tekniikan perusteet ja osaa soveltaa niitä telineiden pystytykseen, ankkurointiin ja käyttöön. Henkilösertifioidun telineasentajan tulee tuntea/osata: telineen valmistajan ohjeet telinetyön riskit ja vaarat ympäristölle telinetyön vaatimat mittaukset telinemateriaalien vastaanotto perustaminen ja ankkurointi kokoaminen suunnitelmien mukaisesti purkaminen ja niputtaminen ohjeiden tai suunnitelmien mukaisesti aukkojen suojaus työmaan kulkuteiden ja väliaikaisten rakenteiden huolto tarvikkeiden siirrot työkohteen järjestyksen ylläpito sääsuojauksen perusteet ja sadevesien ohjaus telineiden tarkastus- ja käyttöönottoprosessi yhteistoiminta ja tiedonvälitys yhteisellä työmaalla Henkilösertifioitu telineasentaja osaa arvioida luotettavasti telineiden ja sääsuojauksen teknistä toimintaa. Henkilösertifioitu telineasentaja tuntee telineasennuksessa käytettävät mittaukseen soveltuvat mittausvälineet ja niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Henkilösertifioitu telineasentaja osaa ottaa huomioon seuraavat asiat asennusta aloitettaessa työturvallisuuden varmistus, riskien arviointi vaarojen tunnistaminen ja poistaminen vaaroilta suojautuminen pelastautuminen ja toimet putoamistilanteissa arvio teline-elementeistä ja muista tarvikkeista arvio työhön tarvittavasta ajasta työjärjestys työvälineet, koneet, laitteet ja telineet. Hän osaa laatia sertifiointitasoonsa liittyvän tarvittavan dokumentaation, mm. tarkastus- ja käyttöönottopöytäkirjan sekä suorittaa muutos- ja viikkotarkastukset.

3 LIITE 2 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN Telineasentajan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan teoriakokeella ja käytännön kokeella valmentavan koulutukseen osallistumisen jälkeen. Vain kokeen valvojan hyväksymä aineisto saa olla esillä teoriakokeessa ja/tai käytännön kokeessa. 1. Teoriakoe Teoriakoe järjestetään valvotuissa olosuhteissa. Kysymykset arvotaan valtakunnallisesta Inspecta Sertifiointi Oy:n ylläpitämästä kysymyspankista. Kysymyspankin kysymykset koostuvat osaamisvaatimusten kaikilta osa-alueilta. Oppilaitokset korjaavat teoriakokeen. Vaatimustason yhtäläisyyden varmistamiseksi teoriakokeen tuloksia seurataan Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta ja tarkastellaan tarvittaessa telineasentajien henkilösertifiointitoimikunnassa. Teoriakokeen hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että kokeessa on saavutettava 70 % oikein. 2. Käytännön koe Käytännön kokeena tehdään työmaa-oloissa telinetyötä siinä laajuudessa, että tutkintosuorituksessa esiintyy erityyppisten telineiden perustamista, kokoamista, purkamista, tasojen asennusta sekä telineen tukemista ja sääsuojien rakentamista. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida osoittaa käytännön kokeessa, voidaan suoritusta tarkentaa haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Telineasentajan henkilösertifioinnissa käytännön kokeeksi hyväksytään myös työmaan kaltaisessa oppimisympäristössä hyväksytysti suoritettu edellä kuvatunlainen käytännön koe. Kokeeseen osallistuva kertoo asennuksessa huomioitavat tekijät ja suorittaa telinetyön tarkastuksen. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Asennussuunnitelma on toteutuskelpoinen. Työskentelytavat ovat ergonomiset ja turvalliset sekä putoamissuojaus on turvallisuusmääräysten mukainen. Työssä käytetään tarkoitukseen sopivia henkilökohtaisia suojaimia. Työtä tehdään itsenäisesti, turvallisesti ja ammattilaisen joutuisuudella. Työskentelypaikka on järjestyksessä. Teline ja sääsuoja läpäisevät käyttöönottotarkastuksen. Teline ja sääsuoja ovat tehty suunnitelman mukaisesti. Käytännön kokeen vastaanottopöytäkirjan sisältö Telineen käyttöönotto ja käyttö Yritys Työmaa: Osoite: Laatija:

4 Näytössä kiinnitettävä huomiota: - telinemateriaalin vastaanottaminen ja sijoittaminen työmaalla oikeisiin paikkoihin (säilytyksen turvallisuus ja asennuksen tehokkuus huomioiden) - telinesuunnitelmien tulkitseminen, aloituskohdan valitseminen, kulkuteiden sijoittaminen - työmaan riskianalyysin läpikäyminen/tekeminen koko asennusryhmän voimin ennen työn aloittamista - pohjien tekeminen (kantavuus, vaakasuoruus, etäisyys kohteesta räystäät ym. huomioiden) - osatuntemus niin alamiehenä kuin ylämiehenäkin toimiessa, oikea työjärjestys (kulkutien nouseminen telineen mukana, telinekorttipohjan käyttökielto näkyviin) - turvavarusteiden käyttö (erityisesti valjaiden käyttö, kiinnityspisteen valinta, muut henkilökohtaiset suojaimet) - sääsuojauksessa osien käsittely - nostoapuvälineiden silmämääräinen tarkastus ennen nostoja, koukkujen/hissien/lokipyörien oikeanlainen ja turvallinen käyttö (nostoalueen eristäminen) - työn yleinen joutuisuus - ankkurointi (suunnitelman mukaisuus, määrä, paikat, oikea-aikaisuus ettei telinettä valmiiksi ja ankkurointi viimeiseksi, materiaali johon ankkuroidaan) - oikeat työkalut ja niiden oikea käyttö (räikkä, vasara, porakone, ankkurikoestin, vatupassi, mitta ym.) - telineen käyttöönotto/vastaanotto-tarkastuksen suorittaminen, telinekortin täyttäminen - purkutyössä purkujärjestys, materiaalien käsittely ja sijoitus, ankkureiden irrotus Hyväksytty ( ) Hylätty ( ) Arvioija

5 LIITE 3 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Telineasentajan koulutuksessa tulee käsitellä seuraavat asiat: Telineasennusta säätelevät lait ja asetukset Työmaan turvallisuus ja dokumentointi Telinesuunnittelu Telineen mittaus ja piirustukset Telineen perustaminen Telineen asennus Telineellä työskentely Telineen tarkastaminen Telinemateriaalit Kuormitukset ja lujuudet Telinetyypit Telineiden purku Kaluston pakkaaminen Sääsuojaus (KH, IH, LGS, XL, hallit) Nostot Siirrot Työturvallisuuden varmistus Vaarojen selvittäminen ja arviointi Vaaroilta suojautuminen Pelastautuminen ja toimet putoamistilanteissa Valmentava koulutuksen sisältö pohjautuu mm. seuraavaan aineistoon (karkea esimerkki aiheesta): Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) Valtioneuvoston asetus työvälineiden hankinnasta ja käytöstä (VNa 403/2008) RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet Ratu S-1207 Rakentamisen tehtäväsuunnittelun esimerkkejä. Tehtäväsuunnittelu - ali-urakka, työkauppa. Rakennustieto Oy Helsinki 2004 Ratu S Rakennustöiden putoamissuojaus. Rakennustieto Oy Helsinki 2004 Ratu Suojaus. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy Helsinki 2011 Ratu Väliaikainen tuenta. Menetelmät ja menekit. Rakennustieto Oy Helsinki 2011 Rakennuskoneet, käyttöturvallisuus. Rakennuskonepäälliköt ry. Rakennustieto 2012 TOT-raportteja telinetyöstä. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ry Teline- ja sääsuojavalmistajien ohjeet Aluehallintoviraston ohjeet

6 LIITE 4 KOULUTTAJAVAATIMUKSET Kouluttajan hyväksyntä perustuu kouluttajan hakemuksen yhteydessä toimittamasta materiaalista, joka koostuu kouluttajan johtamis-/toimintajärjestelmää, koulutusmateriaalia, opettajia ja tiloja/laitteita koskevasta selvityksestä. Sertifiointielin tarkastaa aineiston ja mikäli aineistossa havaitaan puutteita, annetaan kouluttajalle kohtuullinen aika puutteiden korjaamiseksi. Tarvittaessa sertifiointielin voi auditoida kouluttajan. Kouluttajan lopullinen hyväksynnän tekee telineasentajien henkilösertifiointitoimikunta sertifiointielimen aloitteesta. 1 VAATIMUKSET KOULUTTAJILLE 1.1 Johtamisjärjestelmä Koulutusorganisaation on nimettävä henkilö, joka vastaa koko koulutustoiminnasta, koulutuspaikasta ja kursseista sekä erikseen telineasentajien koulutuksesta vastaava henkilö ellei se ole sama. Organisaatiossa on oltava nimetty henkilö, joka vastaa organisaation toiminto-/laatujärjestelmästä. 1.2 Toiminto-/laatujärjestelmä Koulutusorganisaatiolla täytyy olla sopiva toiminto-/laadunhallintajärjestelmä Järjestelmän pitää olla hallittu ja se toimivuutta on säännöllisesti seurattava. Organisaation täytyy: - määritellä tarvittavat pätevyysvaatimukset henkilökunnalle, joka osallistuu koulutustyöhön - järjestää henkilöille koulutusta tai muilla toimenpiteillä varmistaa näiden vaatimusten täyttyminen - ylläpitää telineasentajien koulutusohjelman mukaista kurssiaineistoa ja laitteistoa ja välineistöä tai varmistaa niiden saatavuus kursseille - tarjota kurssien järjestämiseen tarvittavat asialliset tilat - olla epärehdisti rajoittamatta kursseille osallistumismahdollisuuksia ja toimia tasapuolisesti kaikkia kohtaan 1.3 Oppilaille annettava tieto Kouluttajalla tulee olla järjestelmä kaiken tarpeellisen koulutukseen liittyvän tiedon välittämiseksi koulutukseen hakeutuville. Järjestelmän tulee esimerkiksi varmistaa, että koulutettavalle annetaan riittävät tiedot seuraavista asioista: - Kurssimaksun suuruus ja tieto mitä siihen sisältyy - Kurssiajankohdat ja selkeät tiedot kurssien pitopaikoista - Kuljetus (mukaan lukien pysäköintiohjeet), asumis- ja ruokailumahdollisuudet - Oppilailta edellytettävät välineet ja laitteet sekä oppilaitoksen tarjoamat välineet ja laitteet - Henkilökohtaiset suojavarusteet, jos sellaisia tarvitaan ja tiedot koulutuspaikan mahdollisista erityisistä turvamääräyksistä. - Tiedot oppimateriaaleista, jotka oppilaan on hankittava, jos tällaisia on

7 - Oppilaitoksen yhdyshenkilön yhteystiedot ja nimi, jolta voi saada lisätietoja ennen kurssia ja sen aikana. - Oppilaille asetetut ennakkovaatimukset (esim. kokemus). 1.4 Oppilaiden seuranta Oppilaiden edistymistä koulutuksen aikana on seurattava siinä laajuudessa, että voidaan varmistaa riittävien oppimistulosten saavuttaminen. Toiminto-/laatujärjestelmään tulee kuulua sopiva arviointimenettely pidettyjen kurssien arvioimiseksi. Koulutuksesta on jäätävä todisteet sen pitämisestä. Tähän täytyy liittyä myös tiedot koulutusta antaneista henkilöistä. 1.5 Koulutusohjelma ja koulutusmateriaali Koulutuksen järjestäjän on noudatettava telineasentajien henkilösertifiointitoimikunnan hyväksymää koulutusohjelman sisältöä ja laadittava koulutuksessa käytettävä koulutusmateriaali sekä oppilaille jaettava materiaali sekä ylläpidettävä niitä. Oppilaiden käytössä tulee olla myös tarvittavat standardit ellei niitä ole liitetty oppilaille annettavaan materiaaliin. 1.6 Tilat Kouluttajalla täytyy olla tarjota kurssien pitämiseen soveltuvat asialliset luokka- ja harjoitustilat. Luokkatiloissa täytyy olla riittävän nykyaikaiset opetusvälineet. Mikäli tilojen käyttöön liittyy rajoituksia tai poikkeavia työsuojelullisia asioita, on niistä tiedotettava oppilaille. 1.7 Välineet ja laitteet Kouluttajalla tulee olla käytössään yhteensopivia sääsuojia ja telineitä sekä muuta tarvittavaa välineistöä käytännön harjoitusten ja käytännön kokeiden suorittamiseksi. Telineillä tarkoitetaan elementtitelineitä tai sauvaelementtitelineitä (siirreltävä alumiiniteline ei ole riittävä). Käytännön harjoituksia varten täytyy olla ohjeet. 1.8 Koetehtävät Kouluttajan on käytettävä koulutuksen yhteydessä järjestettävässä teoriakokeessa sertifiointielimen ylläpitämän kysymyspankin tehtäviä. Käytännön koe arvostellaan hyväksytyn tarkastuslistan mukaan. 1.9 Koulutushenkilöstö Kouluttajalla täytyy olla kyseisen koulutuksen toteuttamiseen riittävän pätevä henkilöstö. Kouluttajista on pidettävä rekisteriä. Vähintään yksi tällainen kouluttaja on oltava oppilaiden saatavilla koko koulutuksen ajan. Kouluttajien on osallistuttava koulutukseen määrävälein Koulutusrekisterit ja todistukset Oppilasrekisterissä on oltava vähintään seuraavat tiedot: - Nimi ja osoite/yhteystiedot - Koulutuksen ajankohta ja kurssi - Kurssin suoritustiedot/osallistuminen (mahdolliset kokeet) - Kurssin opettajat (ellei ole muualla) Kurssin hyväksytysti suorittaneille on annettava todistus, josta selviää suoritettu kurssi ja ajankohta sekä mahdollisten kokeiden hyväksytty suoritus.

8 LIITE 5 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTITOIMIKUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1. Toimikunnan nimi Telineasentajan henkilösertifioinnin toimikunta 2. Toimikunnan tarkoitus Toimikunnan tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja kehittää teline-asennusalan henkilösertifiointia (tasot 1-3). Toimikunta vastaa osaltaan, että henkilösertifiointi toteutetaan standardin ISO17024 määrittelemällä tavalla. Sertifiointi- ja tutkintovaatimukset ja sisällöt on määritelty erillisissä asiakirjoissa. Näissä säännöissä määritellään tarkemmin toimikunnan nimeäminen, kokoonpano, toimintatapa ja tehtävät. 3. Toimikunnan toiminta-alue ja tehtävät (toimintapolitiikka) Toimikunnan toiminta-alue kattaa rakennusalan ja teollisuuden telineasennuksen henkilösertifioinnin. Henkilösertifioinnin tavoitteena on varmentaa, että sertifioidut henkilöt osaavat toteuttaa sertifioinnin kohteena olevaa toimintaa. Toimikunnan tehtäviin kuuluu: - kehittää ja valvoa teliasentajien henkilösertifioinnin sisältöä ja laatua - ottaa kantaa toiminnan suunnitteluun, - hyväksyä sertifiointijärjestelmän vaatimukset, - hyväksyä tarpeelliset ohjeet, rekisteri- ja todistusmallit, - hyväksyä osaamisvaatimukset, koulutussuunnitelmat ja oppilaitokset - vastata sertifioituja henkilöitä ja järjestelmän toimintaa kohtaan tehtyjen valitusten käsittelystä - tiedottaa mahdollisista järjestelmään tehdyistä muutoksista Toimikunta voi asettaa asiantuntijatyöryhmiä selvittämään yksittäisiä asioita. Toimikunta voi myös kutsua tarpeen mukaan kokouksiin eri alojen asiantuntijoita tai pyytää näiltä lausuntoja. Työryhmien selvitysten perusteella tehtävät päätökset on tehtävä tukiryhmän kokouksissa. 4. Toimikunnan kokoonpano Toimikunnan ja sen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimeää Talonrakennusteollisuus ry:n telinejaos. Toimikunnassa nimitettäessä on huomioitava, että sen kokoonpano on sellainen, että kaikilla sertifiointijärjestelmää hyödyntävillä tahoilla on riittävä edustus. Toimikunnassa on oltava 4 8 jäsentä. Toimikunnassa tulisi olla edustettuna seuraavat tahot: Telineasennusyritykset (2) Telineasennuspalveluja käyttävät yritykset, teollisuus ja/tai rakennusliike (2) Alan yhdistykset (1) Kouluttajien edustaja(t) 1-2 Sertifiointielin 1 Sertifiointielin antaa toimikunnan käyttöön sihteerin, joka huolehtii kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja muista kokouksissa päätetyistä tehtävistä.

9 5. Toimikunnan päätöksenteko Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet tukiryhmän jäsenistä on läsnä. Äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Toimikunnan toimesta annetut lausunnot ja muut asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja, ellei kokous muuta päätä. Päätöksiä voidaan kokousten välillä tehdä eri esityksestä myös sähköpostilla kokouksiin määriteltyä päätösvaltaisuutta noudattaen. 6. Kokoukset Toimikunnan kutsuu kokoon sihteeri puheenjohtajan, sertifiointielimen tai vähintään kahden toimikunnan jäsenen samasta asiasta tekemästä aloitteesta kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. 7. Luottamuksellisten asioiden käsittely Toimikunnan kokouksissa voidaan käsitellä henkilöitä, yrityksiä ja Inspecta Sertifiointi Oy:tä koskevia luottamuksellisia tietoja. Näistä ilmoitetaan erikseen ko. kokouksen esityslistassa tai kokouksen kuluessa. Toimikunnan jäsenet allekirjoittavat toimikauden alussa luottamuksellisia tietoja koskevan vaitiolovakuutuksen. 8. Jäsenten toimikausi Toimikunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Jäsenten toimikausien lukumäärää ei kuitenkaan ole rajoitettu. Yritysjäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toinen jäsenistä vaihtuu vuosittain. Kun toimikunnan jäsen vaihtaa työpaikkaa tai haluaa muusta syystä erota toimikunnasta, on siitä ilmoitettava puheenjohtajalle ja sihteerille ja siitä tehdään merkintä esityslistaan ja kokouspöytäkirjaan. Toimikunta nimeää uuden edustajan eronneen tilalle. 9. Kokousmateriaalien arkistointi Toimikunnan kokouksista sihteeri pitää pöytäkirjaa. Pöytäkirjat toimitetaan toimikunnan jäsenille viimeistään seuraavan kokouskutsun yhteydessä. Pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa, ellei jokin syy vaadi muuta käytäntöä esim. pöytäkirjan tarkastajia. Sihteeri pitää toimikunnan arkistoa (mahdollisesti myös sähköisenä), jonne arkistoidaan pöytäkirjat, tukiryhmälle osoitettu aineisto, annetut lausunnot ja muu käsitelty materiaali. 10. Tiedotus Toimikunta voi päättää käsittelemisensä asioiden tiedottamisesta tarvittavia tiedottamiskanavia käyttäen. Inspecta Sertifiointi Oy hoitaa sille kuuluvien asioiden tiedottamisen.

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009

YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009 YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJIEN TOIMIALARYHMÄ SÄÄNNÖT 4.11.2009 1. Toimialaryhmän nimi ja tarkoitus Toimialaryhmän nimi on Ydinenergia-alan toimittajien toimialaryhmä, englanniksi Finnish Nuclear Suppliers

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 29 Seulonta, murskaus ja jauhatus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 23.10.2014 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen Muutoksia aikaisempiin käytänteisiin Arviointiesitykset ja dokumentit: Hyväksytyistä tutkintosuorituksista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ

TUTKINTOTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ TUTKINTOTOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ Vanhustyön tutkintotoimikunta 2011 TUTKINTOTOIMIKUNNAN ASEMA Lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä Julkinen tehtävä Virkavastuu Jäsenet toimivat toimikunnassa oman toimensa

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry. 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje muodostaa yhdessä Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeen

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele.

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kempele

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2014 19.5.2015 PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Nimen epävirallinen lyhenne KVVY. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot