Terveyskeskus, Oulainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014"

Transkriptio

1 SIPARK Oy

2 TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset työt 4 Telineet ja työvälineet 4 RAKENNUSKOHTEESTA AIHEUTUVAT VAARAT 5 Rakennuskohteen kuvaus 5 Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 5 Maankaivuu 5 Vesikattotyöt 5 Purkutyöt 5 Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen 5 Liikenne 6 TOIMINNASTA AIHEUTUVAT VAARAT 6 Liuotinohenteisten maalien ja aineiden käyttö 6 Pääurakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä maalaustuotteista käyttöturvallisuustiedotteen työmaalle. 6 Palosuojelu 6 Pölyn leviämisen estäminen 6 Putoamissuojaus 7 Työmaa-aitaus 7

3 1 TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuus ja ympäristöasiat Yleistä Turvallisuusliite on valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009:n) mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Tämä asiakirja täydentää urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitettä sekä rakennusselostuksia. Sen tarkoitus on urakkalaskentaa varten kertoa erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheutuvista töistä niin, että urakotisijat voivat varautua niihin asianmukaisesti, toimimalla voimassa olevien lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Viittaukset: RSL = rakennusselostus URL = urakkarajaliite UROHJ = urakkaohjelma Vastuu- ja yhteyshenkilöt Rakennuttaja: Oulaisten kaupunki Revonkatu 1, PL Oulainen Tekninen johtaja Markku Ketonen Puh Kiinteistöpäällikkö Timo Junttila ( turvallisuuskoordinaattori / valvoja) Puh Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy Kiilakiventie Oulu Puh: Arkkitehti, TkL, Saila Palviainen Puh: LVIA ja S-suunnittelu: Insinööritoimisto Ylitalo Oy Kiilakiventie Oulu Puh: LVI-insinööri Petri Vuorre Puh:

4 2 Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Säkkinen Ky Isokatu 11A Oulu Insinööri Kalevi Säkkinen Puh: Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet Rakennuskohteen työt toteutetaan jaettuna urakkana urakkarajaliitteen mukaan. Pääurakoitsija vastaa RakVNp:n mukaisesta päätoteuttajan velvollisuuksista sekä kaikkien eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta. Pääurakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja hyväksyttää ne rakennuttajalla. Pääurakoitsija vastaa, että jokainen omaan, ali- ja sivuurakoitsijahenkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Sivu-urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan pääurakoitsijan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan pääurakoitsijan järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. Pääurakoitsijan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työmaan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aihetuvat rakennustyön vaara- ja haittatekijät. Ne on poistettava asianmukaisesti, ellei niitä pystytä poistamaan on arvioita niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja muiden työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. Eli työn vaarojen arviointi ja selvittäminen TTL 10. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Työsuojelusäädöksiä Rakennuskohteessa on noudatettava lakeja ja määräyksiä, jotka tulee olla nähtävillä työmaalla, ovat mm. työturvallisuuslaki 299/58, 789/76, 27(87, 167/88, 1354/88, 223/90, 1508/91, 144/93, 509/93, 461/97, 1132/97, 203/99, 1001/97 VNp rakennustyön turvallisuudesta 629/94 VNp koneiden turvallisuudesta 1410/93 VNp työvälineiden turvallisesta käytöstä 1403/93 VNp käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/93 VNp henkilökuljetuksiin käytettävistä rakennushisseistä ja niiden tarkastuksesta 982/80, 919/88 VNp henkilönostoista nosturilla 325/86 VNp TruvL:n soveltamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen 189/72, 823/77 VNp TruvL:n soveltamisesta riipputelineisiin ja niiden tarkastukseen 762/82

5 3 StmP riipputelineiden turvallisuusmääräyksistä 291/86 Riipputelineet. Turvallisuusmääräykset SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset VNp henkilösuojaimista 1406/93 VNp henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä 1407/93 VNp työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liittyvistä vaaroista 920/92, 727/93 TMp työpaikan ilman haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 860/93 HTP-arvot Turvallisuustiedote 25, 1993 TMp käyttöturvallisuustiedotteesta 779/93, 429/94 TMp syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä 838/93 TSHp syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden ja tuotteiden sekä niille altistuvien työntekijöiden luetteloinnista 6/86 VNp asbestityöstä 1380/94 THp hyväksyttävistä asbestinpurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista 231/90, 176/92 VNp räjäytys- ja louhintatyön järjestysoheista 410/86 VNp työntekijän suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta 1404/93 TSHp työssä vallitsevan melun aiheuttaman kuulovaurion vaarana torjunnasta 191/82 TMp rakennustyömaan henkilöstötiloista 977/94 VNp työnantajan velvollisuudeksi säädetystä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän terveyshuollosta 950/94 Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen (Rakennusalan Kustantajat RAK 1994) kirjan sisältämät turvallisuusmääräykset tulee myös olla esillä työmaalla. Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset Työsuojelun piiriin kuuluvassa lakisääteisessä yhteistoiminnassa työnantajien ja työntekijöiden sekä eri urakoitsijoiden kesken noudatetaan lakia työsuojelun valvonnasta 131/73 ja asetusta työsuojelun valvonnasta 954/73 muutoksineen. Lisäksi noudatetaan, mitä työehtosopimuksessa (TES) on sanottu. Yleisiä ohjeita Pääurakoitsija vastaa työmaan hallintojärjestelyistä. Pääurakoitsija vastaa myös työmaan turvallisuus-seurannasta (ns. viikkotarkastus ja TR- mittaus) ja antaa niistä raportin valvojalle. Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät ja lattia siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen valvojan kanssa. Vaaralliset aineet tulee olla esillä vain kunkin työvaiheen niitä edellyttävän ajan ja tuolloin silmälläpidon alla. Työvaiheen lopussa aineet on toimitettava välittömästi lukittuun varastoon. Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. Räjähdysaineita ei saa varastoida työmaa-alueella.

6 4 Tupakointi on kielletty sisätiloissa ja ulkotiloissa se voidaan sallia vain tarkoitukseen erikseen osoitetussa paikassa. Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä, purku- ja rakennusjätteet on lajiteltava Vestia Oy:n lajitteluohjeiden mukaisesti. Työalueella kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. Pääurakoitsija vastaa, että puhtaanapito on säännöllistä ja että työvälineet ja menetelmät ovat asianmukaisia. Pääurakoitsijalla ja muilla jätteitä kuljettavilla tulee olla jätelain mukaiset kuljetusluvat (ELY:n luvat kuljetuksiin). Jätteet tulee lajitella ja hyödyntää jätelain mukaisesti ja näistä on tarvittaessa annettava tilaajalle raportti. Pääurakoitsija siivoaa ja kuljettaa omansa sekä myös muiden urakoitsijoiden rakennus- ja pakkausjätteet pois työmaa-alueelta (jätteenkuljetus- ja käsittelymaksuineen). Kukin urakoitsija toimittaa pakkausjätteensä niille varattuihin lavoihin. Ks. urakkarajaliite. Pääurakoitsijan on esitettävä työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ja ne on tehtävä kirjallisesti ennen rakennustöiden aloittamista. Niissä tulee huomioida työt, työvaiheet ja niiden ajoittaminen mahdollisimman turvalliseksi, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. ( Vna 205/ ) Pääurakoitsijan on esitettävä turvallisuuskoordinaattorille rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Erityishuomio ainakin seuraaviin seikkoihin: 1. Toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 2. Nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus 3. Kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 4. Rakennustarvikkeiden ja aineiden sekä elementtien lastaus-, purku- ja varastointipaikkojen sijainti 5. Työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 6. Pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen 7. Purkutyöt Luvat ja luvanvaraiset työt Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tulitöissä, sekä vedeneristystöissä. Telineet ja työvälineet Pääurakoitsija vastaa teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta, asianmukaisuudesta ja kestävyydestä myös muille urakoitsijoille tekemiensä teline- ja tukirakenteiden osalta. Viranomaisen niin vaatiessa pääurakoitsija laadituttaa telineistä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavalla viranomaisella (URL 2.2). Pääurakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla RakVNp 24 :n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa (URL 2.4 yleisesti).

7 5 RAKENNUSKOHTEESTA AIHEUTUVAT VAARAT Rakennuskohteen kuvaus Rakennusalue on julkistenrakennusten alueella. Välittömässä läheisyydessä on rakennusaikana osin toiminnassa oleva terveyskeskus ja sairaala. On huolehdittava, ettei ympäröivälle toiminnalle aiheudu työmaa-aikana haittaa tai vaaraa (työmaasuunnitelma ja sen toteutus). Työmaa-aikainen ja terveyskeskuksen oma liikenne järjestely tulee ottaa työmaan suunnittelussa huomioon. ( Kulkuyhteys tuumaan työmaan aikana ja mahdollinen kulkuyhteys Oulaskankaalle (vuodeosastosiiven aulasta). Rakennus on kaksikerroksinen terveyskeskus. IV-konehuoneet sijaitsevat ullakolla, joka muodostuu, kun rakennus muutetaan harjakattoiseksi. Rakennukset tehdään puu- ja betonirunkoisina. Nostotyön aiheuttamat turvallisuusriskit kartoitetaan ja huomioidaan työvaiheissa. Rakennuskohteen tyypilliset työturvallisuusriskit Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja riskejä sisältäviä työvaiheita ovat: yleinen työmaaturvallisuus maanrakennustyöt nostot ja siirrot (huom. nostosuunnitelma ja nostotyönvalvoja) liuotinohenteisten maalien ja aineiden käyttö palovaarat pöly liikenne melu purkutyöt Maankaivuu Kaapeli- ym. putkikaivantojen alueet ilmenevät LVISA ja geosuunnitelmista. Vesikattotyöt Lämmöneristys ja kattorakenne sekä hormipellitykset asennetaan suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliset laitemuutos- ym. asennustyöt vesikatolla ilmenevät LVISAsuunnitelmista Purkutyöt Hanke on peruskorjaus. Rakennuspurkua sisältyy tehtävään: tonttiin liittyvät raivaustyöt käytöstä poistuvien rakennusosien ja rakenteiden kattava purku LVISA-asennusten ja laitteiden purku Pääurakoitsija huolehtii raivausjätteiden poiskuljetuksesta. Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen Jos rakennustöiden aikana ilmenee terveydelle vaarallisia aineita, asiasta ilmoitetaan välittömästi valvojalle ja toimenpiteisiin ryhdytään kuten homeen ja asbestin kanssa toimittaessa.

8 6 Liikenne Pääurakoitsijan tulee huolehtia siitä, ettei työmaaliikenne aiheuta vaaraa tonttia ympäröiville liikenneväylille tai asujaimistolle. TOIMINNASTA AIHEUTUVAT VAARAT Liuotinohenteisten maalien ja aineiden käyttö Pääurakoitsija, jonka tehtäviin maalaustyöt kuuluvat, vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Pääurakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä maalaustuotteista käyttöturvallisuustiedotteen työmaalle. Pääurakoitsijan tulee työsuunnittelussa työjärjestelyin pyrkiä minimoimaan liuottimille altistuvien työntekijöiden määrää läheisissä työkohteissa. Työskentelyn, suojautumisen ja olosuhteiden osalta on noudatettava ao. työturvallisuusvaatimuksia ja ohjeita. Palosuojelu Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan kohdassa 1.5. mainittuja yleisiä ohjeita ja myöhemmin työmaalla laadittavia sekä viranomaisten antamia suojeluohjeita. URL täydentää. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa rakennuttajalle ja/tai kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Tulityötä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan rakennuttajan valvojalle. Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja josta aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, polttoja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnista ja vähintään kaksi (2) tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija Pölyn leviämisen estäminen Pölyn synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat piikkaus ja poraus sekä tasoitepintojen hionta ja siivous. Urakoitsijan on toimenpiteillään pyrittävä estämään pölyn leviäminen työkohteista ympäristöön. Erityishuomiota tulee kiinnittää sisäpuolisiin urakka-alueen rajoihin: rakennus on toiminnassa työn aikana. Pääurakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä siivouksesta rakennusimurein, harja siivous on työmaalla kiellettyä heti sisätyövaiheen alettua. Siivouksessa on käytettävä hienopölysuodattimella varustettua korkeapaineimuria tai keskuspölynimuria. URL täydentää.

9 7 Putoamissuojaus Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavara saattavat pudota, on joko suojattava kansin tai suojattava kaitein. Pääurakoitsija vastaa, että putoamissuojaus toteutetaan työmaalla RakVNp 26 :n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Työmaa-aitaus Rakennusalue sekä kaivannot aidataan viranomaisten ja rakennuttajan hyväksymällä olosuhteiden vaatimalla tavalla (katso kohta 2.1). Pääurakoitsijan tulee huolehtia aitauksilla ja muilla suojarakenteilla siitä, ettei rakennustyöstä aiheudu vaaraa ulkopuolisille.

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen seurakunta, Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi kesäkuu 2007 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuttajan tehtävänä on laatia kohteesta turvallisuusasiakirja, jossa esitetään rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot