TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET EESTINMETSÄN LÄHIPALVELUKESKUS PIHAN PERUSPARANNUS

2 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Rakennustyön turvallisuudesta vastaavat osapuolet Rakennustyön turvallisuudesta huolehtiminen suunnitteluvaiheessa Lyhyt yhteenveto tehtävistä töistä Rakennuskohteen tyypilliset turvallisuusriskit Turvallisuusasiakirjan ylläpito TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Turvallisuustaso ja sen seuranta Rakennustyön turvallisuudesta huolehtiminen rakentamisen valmisteluvaiheessa Päätoteuttajan velvollisuuksia Muiden urakoitsijoiden velvollisuuksia: Työsuojelusäädökset Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset Luvat ja luvanvaraiset työt Käyttäjän turvavaatimukset MENETTELYOHJEET Purkutyöt ja rakennusjäte Maan kaivu, louhinta ja perustusten tuenta Rakennustyön suoritusvaatimus Telineet ja työvälineet Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen Väliaikaiset tuennat ja elementtiasennukset Palosuojelu Siivous ja pölyn leviämisen estäminen Melun ja tärinän rajoittaminen Putoamissuojaus Poistumistiet Rakennusalue ja sen olosuhteet Sähkötekniset turvamääräykset Lvi- tekniset turvamääräykset Liitteet 14-15

3 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 3(14) 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen VNa /205 8:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Tämä asiakirja täydentää urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitettä sekä rakennus- ja erikoistyöselostuksia. Sen tarkoitus on urakkalaskentaa varten kertoa erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti toimimalla voimassa olevien lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. VNa /205 8:n tarkoittamia menettelyohjeita ja turvallisuussääntöjä on lueteltu tämän turvallisuusasiakirjan lisäksi myös urakkaohjelmassa. 1.2 Rakennustyön turvallisuudesta vastaavat osapuolet Yleiset rakennustyömaan turvallisuuteen tähtäävät toimenpiteet koskevat jokaista rakennushankkeeseen osallistuvaa rakennuttajasta itsenäiseen työn suorittajaan (VNa 205/2009 3). Rakennuttaja: Espoon kaupunki, Kiinteistöpalvelut -liikelaitos. Toteutusvaiheessa rakennuttajan edustajana toimii Esko Halmesmäki. Rakennustyön valvojana toimii Esko Halmesmäki. VNa 205/ tarkoitettuna turvallisuuskoordinaattorina toimii Esko Halmesmäki. Kohteen suunnitteluvaiheessa rakennuttajan edustajana toimi teknisen keskuksen talonsuunnitteluyksikön projektin johto/pihasuun valvonta Pekka Koivula ja rakenneinsinööri Pertti Hakamäki. Päätoteuttaja: Pääurakoitsija vastaa VNa 205/2009 mukaisista päätoteuttajan työmaan turvallisuuteen liittyvistä velvollisuuksista. Päätoteuttajana toimii pääurakoitsija. Päätoteuttajan nimeää turvallisuusasioista vastaavan henkilön ja tälle varamiehen. Jokaisen työantajan on lisäksi nimettävä teettämänsä työn johtoon ja valvontaan siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. Kohteen pääsuunnittelija on Kirsi Vilonen, Pihamaina Anttilantie Laukkoski 1.3 Rakennustyön turvallisuudesta huolehtiminen suunnitteluvaiheessa Rakennuttaja on toimittanut ajan tasalla olevan turvallisuusasiakirjamallin suunnittelijoille suunnitteluvaiheen alussa sekä toimittanut suunnitteluvaiheessa tehdyt täydennykset suunnittelijoiden tietoon. Suunnitteluvaiheessa työturvallisuuteen liittyvät VNa 205/2009 7:n määrittelemät asiat on käsitelty suunnittelukokouksissa. Ympäristölle ja rakennuksen käyttäjille aiheutuva vaara on huomioitu kohtien 4 ja 5 mukaisesti.

4 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 4(14) Suunnitteluvaiheessa ilmenneitä erityisiä, toteutukseen liittyviä työturvallisuusseikkoja ovat louhinta ja räjäytystyöt, maamassojen kuljetus, purkutyöt ja rakennuksen katoksen runkopilarin siirto. Elementtirakentamista kohteessa ei ole. Päätoteuttajan on huomioitava samaan aikaan rakennustoiminnan kanssa päiväkodin toiminta. Pääsuunnittelija vastaa siitä, että kohteen suunnitteluratkaisut ja materiaalivalinnat täyttävät lakien, asetusten ja määräysten mukaiset laatu-, kestävyys- ja turvallisuusvaatimukset. 1.4 Lyhyt yhteenveto tehtävistä töistä Rakennuksen piha-alueet ja parkkialueet ovat perusparannuskohteita. Rakennuksen pihan rakenteita ja sadevesiviemäröintiä perusparannetaan joiden yhteydessä suoritetaan louhintaa. Rakennuksen katoksen vanha runkopilari puretaan ja rakennetaan uudelleen uuteen paikkaan. Rakennuskohteen osoite- ja laajuustiedot ilmenevät rakennussuunnitelmista. Urakkaan sisältyvät työt ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. 1.5 Rakennuskohteen tyypilliset turvallisuusriskit Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat: purkutyöt kaivutyöt louhintatyöt maamassojen kuljetukset työmaalta pois ja työmaalle rakennuksen katoksen pilarin siirto ja katoksen väliaikainen tuenta sähkötyöt ja sähköturvallisuus, väliaikaiset asennukset työssä käytettävien koneiden ja laitteiden käyttöturvallisuus liuotinohenteisten maaliaineiden käsittely melua ja tärinää aiheuttavat työt työmaan sijainnista aiheutuvat liikenneriskit rakennuksen työnaikainen käyttö (päiväkodin käyttäjät ja saattoliikenne) 1.6 Turvallisuusasiakirjan ylläpito Turvallisuusasiakirja liitetään jokaiseen osaurakkaan. Ko. osaurakan tilaajan on päivitettävä se sitä koskevilla tiedoilla. 2. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 2.1 Turvallisuustaso ja sen seuranta Rakennuttajan tavoitteena hankkeen turvallinen toteutus ja ettei työtekijöille eikä muille työmaan vaikutusalueella oleville aiheudu vaaraa tai terveydellistä haittaa ja että työmaalla ei satu yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Päätoteuttajan suorittaman TR-indeksin tavoiteluku on 85. Putoamissuojauksen osalta TR-indeksin tavoitetaso on 100. Pölynhallinta on toteutettava rakenteellisin suojauksin osastoimalla työkohteena olevat tilat, ja työkoneissa ja laitteissa käytetään kohdepoistoja. 2.2 Rakennustyön turvallisuudesta huolehtiminen rakentamisen valmisteluvaiheessa Rakennuttaja vastaa rakentamisen valmistelussa lain vaatimista rakennustyön turvallisuuteen liittyvistä velvollisuuksista seuraavasti:

5 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 5(14) pitää ajan tasalla turvallisuusasiakirjamallia ja toimittaa sen suunnittelijoille suunnittelun käynnistyessä huolehtii, että turvallisuusasiakirjan tiedot välitetään päätoteuttajalle määrittelee tässä asiakirjassa yhteensovittamisen säännöt turvallisuuden kannalta, mikäli toteutus tapahtuu erillisurakoina on liittänyt tarjouspyyntöasiakirjoihin työturvallisuussuunnitelmaluettelon (Liite 1) erityisesti vaadittavista työturvallisuuteen vaikuttavista tehtävistä. Luettelo käydään läpi ensimmäisessä työmaakokouksessa. seuraa liitteessä 1 vaadittujen tehtävien toteutumista seuraavissa työmaakokouksissa. Päätoteuttaja vastaa siitä, että rakennustyön suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon työnaikaiseen turvallisuuteen vaikuttavina seikkoina mm: työvaiheiden ajoitus töiden järjestely purkutöiden työjärjestys rakenteiden asennusjärjestys rakenteiden asennusaikainen stabiliteetti rakenteiden työnaikaiset kuormitukset materiaalivalinnat räjäytystöiden työturvallisuus kaivutöiden työturvallisuus työmaaliikenteen järjestelyt rakennustelineet ja putoamissuojaus. Päätoteuttaja vastaa työturvallisuuslain (738/2002) muutoksen (1199/2005) velvoitteesta: Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. 2.3 Päätoteuttajan velvollisuuksia Lakisääteisiä velvollisuuksia ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle, mikäli työmaan laajuus ja kesto täyttävät VNa 205/2009 4:n määrittelemät rajat. rakennustöiden turvallisuussuunnittelu: päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, että jokainen omaan, ali- tai sivu-urakoitsijan henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän työmaalle tuloaan. Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville.

6 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 6(14) rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu: Päätoteuttaja laatii suunnitelman työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat. Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma. Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava kyseessä olevan työmaa-alueen yleiseen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät. Yleisiä velvoitteita Päätoteuttaja: päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla, että kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Perehdyttämisessä on korostettava kuvallisen henkilötunnisteen näkyvillä pitoa. nimeää rakennustyön turvallisuutta johtamaan pätevän henkilön, jonka velvollisuuksiin kuuluu päätoteuttajan edustajana osapuolten yhteistoiminnasta, tiedonkulusta ja yhteensovittamisesta sekä työmaan siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen. vastaa työsuojeluorganisaatiosta huolehtii siitä, että turvallisuussuunnitelman ja rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat toteutetaan ja pidetään ajan tasalla tiedottaa ennalta mahdollisista vaara- ja haittatekijöistä ilmoittaa toteutustapa- ja olosuhdemuutoksista rakennuttajalle huolehtii, ettei työmaalla toimivien kielitaito muodostu esteeksi työturvallisuusasioissa. huolehtii työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtäväjaosta ja yhteistoiminnasta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisessä ja mahdollisista vaaroista tiedottamisessa yhteisellä rakennustyömaalla. 2.4 Muiden urakoitsijoiden velvollisuuksia: Aliurakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan päätoteuttajan antamia ohjeita töiden järjestelyistä ja osallistumaan päätoteuttajan järjestämään opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. jokaisen urakoitsijan työntekijän on osattava suomen kieltä tai ao. urakoitsijan on järjestettävä suomenkieltä taitamattomien käyttöön tarvittavan kielitaidon omaava henkilö. Kaikkien urakoitsijoiden tulee toimittaa huoltokirjaan liitettäväksi toimittamiensa laitteiden ja järjestelmien käytön aikaiset turvallisuusohjeet. 2.5 Työsuojelusäädökset Rakennuskohteessa on noudatettava lakeja ja määräyksiä. Työmaalla tulee olla käytettävissä "Rakennustyöpaikoilla julkipidettävät työturvallisuussäädökset" -kirjan (Rakentajain kustannus Oy) uusimman version sisältämät turvallisuusmääräykset. Kyseiset määräykset on lueteltu myös RatuTT-kortissa 3.3 "Rakennustyömaalla esillä pidettävät määräykset" /kesäkuu 2007/. Em. kortin luetteloon on tullut lisäyksenä vuoden 2009 valtioneuvoston asetus n:o 205 rakennustyön turvallisuudesta, joka korvaa kohdan 3.6 (Vnp 629/1994 muutoksineen). Lisäksi noudatetaan vakuutusyhtiöiden ohjeita ja määräyksiä.

7 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 7(14) 2.6 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot Päätoteuttaja pitää työmaan turvallisuudesta ja käyttäjän turvallisuudesta vastaavista henkilöistä ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän listaan. 2.7 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset Työsuojelun piiriin kuuluvassa lakisääteisessä yhteistoiminnassa työnantajien ja työntekijöiden sekä eri urakoitsijoiden kesken noudatetaan lakia työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 muutoksineen (mm. 701/2006) ja asetusta työsuojelun valvonnasta 954/1973 muutoksineen. Lisäksi noudatetaan, mitä työehtosopimuksessa (TES) on sanottu. Päätoteuttaja vastaa työmaan hallintojärjestelyistä. Päätoteuttaja vastaa myös työmaan turvallisuusseurannasta (ns. viikkotarkastus, VNa 205/ ) ja antaa niistä raportin valvojalle. Tarkastuksissa todetut, työturvallisuutta vaarantavat viat on korjattava välittömästi ja aina ennen koneen, laitteen tai työvälineen käyttöönottamista. 2.8 Luvat ja luvanvaraiset työt Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus-, tuli- ja räjäytystöissä ja että työsuorituksissa noudatetaan niitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. 2.9 Käyttäjän turvavaatimukset Ilmoitusmenettely ja eritysohjeet Työsuorituksiin liittyviin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin ja työsuorituksiin kuten veden, lämmön ja sähkön jakelukatkoksiin, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä rakennuksessa tapahtuville kiinteistön käyttäjän toiminnoille, on saatava työmaavalvojan ja rakennuttajan lupa ennen toimenpiteitä. Kunkin urakoitsijan on ilmoitettava po. tarpeistaan pääurakoitsijalle, joka sopii valvojan kanssa toimenpiteistä. Saadut luvat, mahdolliset rajoitukset ja varotoimenpiteet merkitään työmaapäiväkirjaan ja kaikista toimenpiteistä ilmoitetaan myös kiinteistön käyttäjille Väliaikaisjärjestelyt Ks. myös LVIA- ja sähkötöiden rakennustapaseloste. Aikarajoitukset Noudatetaan kaupungin ympäristösääntöä. Kulkurajoitukset Rakennuksen muissa kuin työmaa-alueena olevissa tiloissa asiaton liikkuminen on kielletty. 3. MENETTELYOHJEET 3.1 Purkutyöt ja rakennusjäte Purkusuunnitelma Rakennuskohteessa tapahtuvat purkutyöt on esitetty suunnittelijoiden piirustuksissa. Purku-urakoitsija laatii purkutyösuunnitelman. Pääurakoitsija säilyttää purkusuunnitelman nähtävillä työmaalla. Pääurakoitsijan johdolla ja yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa laaditaan erilliset suunnitelmat väliaikaista tuentaa mahdollisesti vaativista kohteista. Tuentasuunnittelun tarpeellisuuden pääurakoitsija varmistaa

8 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 8(14) ennen purkutöiden aloitusta neuvottelussa, johon pääurakoitsija kutsuu purkuurakoitsijan, rakennesuunnittelijan ja rakennuttajan edustajan. Työmaalla syntyvä rakennusjäte tulee lajitella HSY-alueen lajittelumääräyksiä noudattaen. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että toteutuksessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita, toimitaan työmaan ympäristövaikutuksia vähentävästi ja suoritetaan purkutyöt lajittelevana purkuna. Asbesti- ja muiden haitallisten aineiden purkutyöt Rakennuttaja ei ole teettänyt kohteesta asbesti- ja muiden haitallisten aineiden kartoitusta, jossa on yksityiskohtaisesti määritetty haitallisten aineiden esiintyminen kohteessa. Pääurakoitsija on velvollinen tekemään rakennustyön aikana havaintoja purkutöiden yhteydessä paljastuvista rakennusosista. Jos rakennusosien epäillään sisältävän asbestipitoisia tai haitallisia aineita, tulee pääurakoitsijan lähettää niistä materiaalinäytteet analysoitavaksi ja ilmoittaa asiasta välittömästi rakennuttajalle. Tilaaja maksaa kaikki kulut jotka syntyvät ennakkotiedoista poikkeavissa tapauksissa myrkyllisten tai haitallisten aineiden turvallisesta, viranomaismääräysten mukaisesta poistamisesta tutkimuskuluineen. Urakoitsijan on varauduttava ongelmajätettä mahdollisesti sisältävien purkujätteiden näytteiden otosta ja tutkimisesta aiheutuviin työn katkoksiin ja odotusaikoihin. Sähköasennuksien purkaminen ja jännitteettömäksi tekeminen Mahdollisesti purettavista sähköasennuksista löytyy tiedot sähkösuunnitelmista. Sähköasennuksien purkusuunnittelussa ja purkutyössä tulee kiinnittää eritystä huomiota purkualueen läpi mahdollisesti kulkeviin jännitteellisiin sähköasennuksiin sekä niiden merkintään. Purettavien sähköasennuksien jännitteettömyys on aina varmistettava ennen purkutyön aloittamista. Sähköurakoitsijan on laadittava pöytäkirja sähkön irtikytkennöistä ja merkittävä työalueella sijaitsevat käytössä olevat kaapelit. LVI-asennuksien purkaminen Voi sisältyä vanhojen kaivojen ja viemäreiden purkua vähäisin määrin. 3.2 Maan kaivu, louhinta ja perustusten tuenta Kohteeseen sisältyy maankaivutöitä ja louhintaa. Päätoteuttajan tulee huomioida työnsuorittajien työturvallisuus sekä päiväkodin käyttäjien ja ulkopuolisten henkilöiden turvallisuus näiden työsuoritusten aikana. Alueet on rajattava tarpeeksi laajasti ja selvästi ennen töiden aloitusta niin ettei työskentelyalueelle pääse ulkopuolisia henkilöitä. Maanrakennus ja louhintatöissä ko. urakoitsijan on käytävä läpi työntekijöidensä kanssa työhön liittyvät riskit ja rakennuksen päiväkoti toiminta. 3.3 Rakennustyön suoritusvaatimus Telineet ja työvälineet Päätoteuttaja vastaa teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta, asianmukaisuudesta ja kestävyydestä myös muille urakoitsijoille tekemiensä teline- ja tukirakenteiden osalta. Viranomaisten niin vaatiessa päätoteuttaja laadituttaa telineistä ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisilla. Telineiden rakentamisessa ja purkamisessa on ko. urakoitsijan käytävä läpi työntekijöidensä kanssa työhön liittyvät riskit ja rakennuksen päiväkoti toiminta.

9 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 9(14) Päätoteuttaja vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla VNa 205/2009 luvun 11 ja 12 mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää esim. työturvallisuuslaitoksen työturvallisuusosaston mallin mukaista telinekorttia. Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen Päätoteuttajan tulee selvittää käytettävien maali- ja liima-aineiden mahdollinen myrkyllisyys sekä huolehtia asianmukaisesta työntekijöiden suojauksesta ja estää muiden altistuminen. Maalausurakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä maalaustuotteista käyttöturvallisuustiedotteen päätoteuttajalle. Päätoteuttajan tulee työnsuunnittelussa työjärjestelyin pyrkiä minimoimaan terveydelle vaarallisille aineille altistuvien työntekijöiden määrä läheisissä työkohteissa. Mikäli rakennusalueelta ennakkotiedoista poiketen löytyy saastunutta maata, myrkkyjä kuten pah, pcb, lyijy, saa ongelmajätteet poistaa vain alan ammattilainen, joka huolehtii myös jätteen määräysten mukaisesta hävittämisestä. Tilaaja vastaa ennakkotiedoista poikkeavissa tapauksissa näiden aineiden turvalliseen poistamiseen tarvittavista kustannuksista Väliaikaiset tuennat ja elementtiasennukset Päätoteuttajan tulee varmistaa maakaivantojen yhteydessä tai rakennuksen katoksen pilarin siirtämisessä tarvittavat tuennat. Elementtirakentamista ei kohteessa ole Palosuojelu Päätoteuttaja vastaa työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista myös työsuorituksen päätyttyä mm. VNa 205/2009 mukaisesti. Päätoteuttajalle kuuluu vastuu siitä, että kukin urakoitsija tietää velvollisuutensa. Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan myöhemmin työmaalle laadittavia ohjeita sekä viranomaisten antamia suojeluohjeita. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa rakennuttajalle tai kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Tulityötä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joista aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään

10 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 10(14) kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Pääurakoitsijan tulee laatia rakennuttajanhyväksyttäväksi tulitöiden suojeluohjeen edellyttämä pää-, sivu- ja aliurakoitsijoiden tulitöitä koskeva tulitöiden valvontasuunnitelma. Kukin urakoitsija vastaa omien töidensä tulitöiden valvonnasta ja vartioinnista. Tulitöille on haettava kirjallinen tulityölupa. Jälkivartiointiaika on 2 tuntia. Tulityötä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt päätoteuttajalle, joka laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan rakennuttajan valvojalle. Päätoteuttaja huolehtii tarvittavien tulityölupien hankkimisesta. Tulitöitä tehtäessä on urakoitsijoiden noudatettava Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliiton julkaisemaa Tulityöt, suojeluohje 1/2002 -ohjetta. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista on sovittava etukäteen valvojan kanssa. Räjähdysaineita ei saa varastoida työmaa-alueella Siivous ja pölyn leviämisen estäminen Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työn aikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Päätoteuttaja huolehtii että työmaa-alueen ulkopuoliset kulkutiet pysyvät puhtaina työmaaliikenteen liasta ja pölystä. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava työalueelle kertyneet rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin päätoteuttajan osoittaman paikkaan, päätoteuttaja huolehtii jätteiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä Melun ja tärinän rajoittaminen Melua ja tärinää aiheuttavat työmenetelmät ja -koneet sekä suoritusajankohdat tulee valita siten, että VNa:n 85/2006 ja VNa:n 400/2008 määräyksiä voidaan noudattaa. Tarvittaessa urakoitsijan tulee rakentaa melua tuottavien laitteiden ympärille äänen leviämistä estävät suojukset ja varustaa laitteet lisä-äänenvaimentimin. Päätoteuttajan tulee sopia rakennuttajan ja muiden asianosaisten kanssa melua ja tärinää aiheuttavien töiden suoritusajankohdista ja sovitettava työ siten, ettei se aiheuta kohtuutonta haittaa rakennuksen käytölle ja ympäristölle. Urakoitsijan tulee tehdä melua aiheuttavan työn suorittamisesta määräysten mukaiset ilmoitukset viranomaisille. Louhinta ja räjäytystöissä on noudatettava niitä työturvallisuuslakeja mitä niiden osalta on asetettu. Päätoteuttajan on huolehdittava että räjäytystyön suorittajalla on siihen vaadittavat luvat voimassa.

11 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 11(14) Putoamissuojaus Kaikki rakentamisessa esiintyvät kuilut ja aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava joko kansin tai kaitein.. Päätoteuttaja vastaa, että putoamissuojaus toteutetaan työmaalla VNa:n 205/ ja 28 mukaisia työturvallisuusmääräyksiä noudattaen Poistumistiet Kohteessa työskentelevien ihmisten poistumistiet on otettava huomioon työmaasuunnitelmia tehtäessä. Väliaikaiset kulkutiet on merkittävä selkeästi ja poistumistiet on pidettävä vapaana kaikesta rakennusmateriaalista, joka voi estää tai vaikeuttaa poistumisteiden käyttöä mahdollisessa hätä- tai palotilanteessa. 3.4 Rakennusalue ja sen olosuhteet Päätoteuttaja laatii piirroksen työmaa-alueen järjestelyistä. Piirroksessa on esitettävä liikenne- ja pysäköintialueet, sammutuskaluston ja ensiapupisteiden sijainti. Muista kuin piirroksen esittämistä järjestelyistä on tarvittaessa sovittava rakennuttajan ja / tai ao. viranomaisen kanssa. Työmaaliikenteessä on otettava huomioon käyttäjän, liikenteen, poliisin ym. viranomaisten mahdollisesti asettamat rajoitukset. Urakoitsijoiden on erityisesti otettava huomioon samaan aikaan rakennustoiminnan kanssa talossa toimivan päiväkodin käyttäjien turvallisuus. Työmaa-alue on erotettava tukevalla vähintään 1,5 m korkealla kiipeämisen estävällä suoja-aidalla. Päätoteuttaja esittää työmaa-aidan sijoituksen urakka-aluepiirustukseen rakennuttajan hyväksyttäväksi. Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät, lattiat ja kulkutiet siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. Myös näkövammaisten on voitava ohittaa työmaa turvallisesti. 3.5 Sähkötekniset turvamääräykset Kaikkien sähköasennusten on täytettävä standardisarjan SFS 6000 vaatimukset. Kohdassa SFS on annettu erityisohjeet tilapäisistä sähköasennuksista rakennustyömailla. Sähkötöiden työturvallisuudessa on noudatettava standardisarjan SFS 6002 (vuoden 2005 painos) vaatimuksia. Päätoteuttajan tulee laatia työnaikainen sähköistyssuunnitelma johon sisältyy sähkötöiden turvallisuusohjeet, jotka jaetaan kaikille työmaalla työskenteleville. Sähkökeskusten tulee olla määräysten mukaisia ja vikavirtasuojilla varustettuja. Laitteiden ja koneiden tulee olla hyväksyttyjä ja toimintakuntoisia. Niille tulee suorittaa käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset. Päätoteuttaja vastaa, että sähkötilat ovat lukittuja, kun laitteistoihin on kytketty jännite. Sähköurakoitsija vastaa keskeneräisten jännitteisten laitteistojen turvakilvistä.

12 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 12(14) Sähkökytkennät Kaikki kiinteät ja puolikiinteät sähköliitännät teettää ja niistä vastaa pääurakoitsija yhdessä ko. asennukset tehneen sähköurakoitsijan kanssa. Kaikki kiinteät ja puolikiinteät sähköliitännät tekee sähköurakoitsija. Ennen kaikkia purkutöitä tulee varmistaa ko. alueella olevien asennusten jännitteettömyys. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työalueiden läpi mahdollisesti meneviin jännitteellisiin asennuksiin, ja ne on sähköurakoitsijan selkeästi merkittävä varoitusmerkinnöin. Purkutyössä on huolehdittava siitä, että käytössä olevien asennusten käyttöturvallisuus ja määräystenmukaisuus eivät purkutöiden aikana heikkene. Tele- ja turvajärjestelmien häiriötön käyttö Purettavat ja uudelleen liitettävät asennukset on kytkettävä verkkoihin siten, että järjestelmien toiminta ei häiriinny. Työt on tarvittaessa tehtävä normaalin työajan ulkopuolella. 3.6 Lvi- tekniset turvamääräykset Urakoitsijoiden tulee etukäteen selvittää paineistettujen ja vuotovesivaarassa olevien verkostojen ja sulkuventtiilien sijainti. Odottamattomien vesivuotojen sattuessa on välittömästi suljettava ko. verkosto ja ryhdyttävä toimenpiteisiin vesivahingon minimoimiseksi. Muilta osin noudatetaan ao. alojen turvamääräyksiä. Espoossa 30. maaliskuuta Esko Halmesmäki

13 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 13(14) Liitteet: Liite 1: Työsuojelusuunnitelmaluettelo TYÖSUOJELUSUUNNITELMALUETTELO 1. Työsuojeluorganisaatio Työsuojelupäällikkö: puh. Työsuojeluvaltuutettu: puh. Työsuojelupiiri: Uudenmaan työsuojelupiiri puh. (09) Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi / työsuojelu puh. (09) Raija Tuunela sähköposti: fax. (09) Työmaasuunnitelmat ja toimintaohjeet ( X ):lla merkityt laaditaan Tekee/ Tavoite Valmis Huom. vastuuhenkilö pvm pvm x Ennakkoilmoitus työsuojeluviranom. Pääurakoitsija Ympäristösuunnitelma Työsuojelutoimenpidemuistio x Työmaan aluesuunnitelmat: Pääurakoitsija - perustusvaihe - runkovaihe - sisävalmistusvaihe x Henkilöstötilasuunnitelma Pääurakoitsija x Kaivuutyösuunnitelma Pääurakoitsija x Louhintasuunnitelma Pääurakoitsija Sähköistys- ja valaistussuunnitelma Elementtien asennussuunnitelma Putoamissuojaussuunnitelma x Teline- /sääsuojasuunnitelmat Pääurakoitsija Riipputelinesuunnitelma Henkilönostotyösuunnitelma Väliaikaisen tukiseinän suunnitelma Työmaan perehdyttämissuunnitelma Pääurakoitsija x x Purkutyösuunnitelma Pääurakoitsija Pölyn hallintasuunnitelma x Asbestityö/kivihiilipikisuunnitelma Työturvallisuussuunnitelma Pääurakoitsija 3. Työsuojelutoimenpiteet Milloin/kenelle x Perehdyttämiskierros Uusille työntekijöille aina ennen työn aloitusta Tekee/vastuuhenkilö Vastaava työnjohtaja x Ensiaputaitoiset henkilöt ( 1/25 hlö ) Koko työmaan ajan Vastaava työnjohtaja x Käyttöönottotarkastukset Teline-, nosturi- ja nostintarkastukset Vastaava työnjohtaja käyttöönotettaessa x Käyttöturvallisuustiedotteet Kansion ylläpito. Käsitellään tehtävä- Vastaava työnjohtaja suunnitelmaa tai aloituspalaveria läpikäytäessä. Tarvittaessa luovutetaan työntekijöille TR-mittaus Päivä x Viikkottainen kunnossapitotarkastus Ajankohta Vastaava työnjohtaja x Työmaakohtainen työturvallisuusohje Mikäli kohteen luonne vaatii Vastaava työnjohtaja x Henkilökorttien/kulkulupien ylläpito Heti kaikki työmaalla työskentelevät Vastaava työnjohtaja

14 Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 14(14) Kirjallisuusviitteitä ja linkkejä: HYVÄ TURVALLISUUSJOHTAMINEN YHTEISELLÄ RAKENNUSTYÖ- MAALLA -opasta saa STM:n työsuojeluosaston julkaisumyynnistä Tampereelta: puh tai , fax RAKENNUSTYÖN JÄRJESTYSOHJEET SELITYKSINEEN / Rakentajain kustannus Oy RatuTT-kortti 3.3 "Rakennustyömaalla esillä pidettävät määräykset" /kesäkuu 2007/ ahteet/ Valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta löytyy Finlex-sivuilta osoitteella

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET 30.7.2012 LAGSTAD KOTISEUTUTALO VESIKATON KORJAUS Lagstad kotiseututalo 2(15) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt ja -säännöt Sivu 1/11 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Yläasteen kaksikerroksisen osan purku-urakka Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt Asiakirjan versiopäivitykset 15.2.2016, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka, Turvallisuusasiakirja, kokonaisurakka 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka, Turvallisuusasiakirja, kokonaisurakka 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.10.2018 Sivu 1/5 Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska Hanke: Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka Visalantie 5, 84100 Ylivieska

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Päiväys 12.4.2018 Savonlinnan Vuokratalot Oy / Hilkanhaka 7 ja 8 purku-urakka Kuusniementie 17 B ja 19, 57600 Savonlinna Savonlinnan Vuokratalot Oy Puistokatu 13 57100 Savonlinna

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Tunturialueen hirsikoulut 2016 27.1.2016 Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat: Turvallisuusasiakirja Turvallisuussäännöt Menettelyohjeet 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1 HANKKEEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2019 Tilaaja: SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ RATAKATU 36 Hanke: TOIMISTOTILOJEN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT Asiakirjan versiopäivitykset 22.2.2019, Pertti Jalonen, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102

IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102 IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102 TYÖTURVALLISUUSLIITE Rakennusurakka LV-urakka IV-urakka Sähköurakka Sprinklerukakka mittaus- ja säätöurakka automaatiourakka Rakennuttajan hankinnat 1

Lisätiedot

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN TARKOITUS... 3 0.2 TOTEUTUSMUOTO JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET... 3 0.3 TYÖSUOJELUSÄÄDÖKSIÄ...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Petterinkulma Oy Kirkonsalmentie12 74120 Iisalmi Hanke: Asuinkerrostalojen ikkuna- ja parvekeoviremontti Kannelkuja 4 AB Töyrykatu 4 CDE Töyrykatu 6 ABC Töyrykatu 6 DEF KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13)

TURVALLISUUSASIAKIRJA PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO Kannaksentie 4 59100 PARIKKALA Päiväys 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Turvallisuusasiakirja

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Turvallisuusasiakirja GRANLUND SAIMAA OY Luumäen Hyvinvointiasema 31.3.2017 Fysioterapian, hammashoitolan ja neuvolan tilat Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.1.1 Rakennuttaja... 4 1.1.2 Rakennuttajan

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSONKALLION ASE- MAKAAVA-ALUE 481, MASSAS- TABILOINTI

KEVÄTLAAKSONKALLION ASE- MAKAAVA-ALUE 481, MASSAS- TABILOINTI Porvoon kaupunki KEVÄTLAAKSONKALLION ASE- MAKAAVA-ALUE 481, MASSAS- TABILOINTI Turvallisuusasiakirja KEVÄTLAAKSONTIE, NIITTYSYRJÄNTIE, PUISTOKÄYTÄVÄ 2 JA PUISTOKÄYTÄVÄ 6 Viite 1510017110 Versio URAKKALASKENTA

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Taito 2 uima-allastilan muutos älysaliksi Heikki Juntunen 4.4.2016 1 2 3 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 7 1.1 YLEISTÄ... 7 1.1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Pöytyän kunta Keskuskeittiö 1 Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Insinööritoimisto H. Kiiski Oy 20.12.2017 Pöytyän kunta Keskuskeittiö 2 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö TYÖTURVALLISUUSLIITE 11-88 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Tilassa Oy Loft Helsinki / Radiokatu 5 00240 Helsink TURVALLISUUSASIAKIRJA 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Lisätiedot

KITTILÄN LUKIO JULKISIVUKORJAUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN LUKIO JULKISIVUKORJAUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 28.2.2017 KITTILÄN LUKIO JULKISIVUKORJAUS TYÖ 1894 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016 RAKENNUTTAJAN TURVAL- LISUUSASIAKIRJA

HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016 RAKENNUTTAJAN TURVAL- LISUUSASIAKIRJA :RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja Oulun Vesi liikelaitos Asiakirjatyyppi Hankinta- ja toteutusasiakirja Versio / Päivämäärä / päivitetty Ver. 1.0 / 24.3.2016 / Laatija Ramboll CM Oy, Jouni Penttilä

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 15.10.2016 Sivu 1/9 Tilaaja: Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Oitin ala-asteen väistötilat 2017 PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2019 URJALAN KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA Urjalan kunta / Tekninen palvelukeskus PL 33 31761 URJALA Hanke: Yli-Uotilan sivurakennus / Työtoimintakeskus maalausurakka Turvallisuusasiakirja:

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

Sisällys. Tekninen osasto

Sisällys. Tekninen osasto 81 1/8 Sisällys 1. RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT... 2 1.1. Rakennuskohteet ja paikat... 2 1.2. Rakennuttaja... 2 1.3. Suunnittelijat... 3 2. YLEISTÄ... 3 2.1. Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa...

Lisätiedot

Nivan yritysalueen pihan saneeraus

Nivan yritysalueen pihan saneeraus Nivan yritysalueen pihan saneeraus Sisällys 0.1 RAKENNUTTAJA... 3 0.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIJA... 3 0.3 KOHDE... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 4 1.2 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNO VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ KAUNISMÄKI 1200 3 RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No UUDISRAKENNUS JA LAAJENNUS LIITE RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS Sivu 1/10 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/10 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.5.2018 Sivu 1/9 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Hanke: Äänekoski, Kymppitalon purku TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Barnens By r.f. Ruokalarakennuksen muutostyöt 2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA. laskentavaihe Pvm Laatija Demaco Oy /Claes Stigzelius

Barnens By r.f. Ruokalarakennuksen muutostyöt 2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA. laskentavaihe Pvm Laatija Demaco Oy /Claes Stigzelius r.f. TURVALLISUUSASIAKIRJA Rev. laskentavaihe Pvm. 29.3.2016 Laatija Demaco Oy /Claes Stigzelius turvallisuusasiakirja 29.3.2016 2(9) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Turvallisuusasiakirja 4.5.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET 12.3.2012 KILON KOULU ULKOSEINIEN KORJAUS Kilon koulu 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Rakennustyön

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA; KVR-URAKKA

TURVALLISUUSASIAKIRJA; KVR-URAKKA 29.3.2018 Sivu 1/10 Projektinumero: HERNEJÄRVI Tilaaja: Iisalmen kaupunki/ Tekninen toimiala PL 10 74101 Iisalmi Hanke: Hernejärven kouluhanke, uudisrakennus TURVALLISUUSASIAKIRJA; KVR-URAKKA Sivu 2/10

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET

RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET HATTULAN VANHAN KUNNANVIRASTON ALUE PURKU-URAKKA VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Linnoitustie 5, 02600 Espoo 2 (7) Sisällys 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjaus

Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjaus LAPINLAHDEN KUNTA pvm 4.1.2019 TEKNINEN OSASTO Asematie 4, 2.krs 73100 LAPINLAHTI Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat Osa: Menettelyohjeet Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjaus 2 (5) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla

Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla Tarkoitus; Mikään työmaa ei ole identtinen! Jokaisella työmaalla omat erityispiirteet ja vaaratekijänsä Antaa työmaalle tulevalle henkilölle tietoa yleisistä

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot