Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012. Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista:"

Transkriptio

1 HYVÄT EVÄÄT ELÄMÄLLE Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista: lasten ja nuorten koettu terveys ja elinolot lapsiperheiden ja nuorten toimeentulon riittävyys koulutukseen siirtyminen nuorten työllistyminen nuorten syrjäytyminen lasten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut lastensuojelu lasten ja nuorten psykiatrinen hoito

2

3 Sosioekonomiset erot näkyvät jo lasten ja nuorten kohdalla. Nuoret arvioivat oman terveydentilansa pääsääntöisesti hyväksi tai melko hyväksi. Ylipainosta on kuitenkin tullut yhä suurempi ongelma, ja erilaiset fyysiset ja psyykkiset oireet, erityisesti masennusoireilu, ovat melko yleisiä. Nuorten tupakointi ja humalahakuinen juominen ovat vähentyneet ja liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla on lisääntymässä. Nuorten koettu terveys, terveystottumukset ja elinolot 2010/2011 koulutyypin mukaan % Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi Väsymystä lähes päivittäin Niska- tai hartiakipua lähes viikoittain Keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta Ylipainoa Peruskoulun 8.-9.lk Lukiolaiset Ammattiin opiskelijat Lähde: THL/Kouluterveyskysely % % 70 Ei syö aamupalaa joka arkiaamu Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan tunnin viikossa Nukkumaanmeno myöhemmin kuin klo 23 Tupakoi päivittäin Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa Peruskoulun 8.-9.lk Lukiolaiset Ammattiin opiskelijat Lähde: THL/Kouluterveyskysely Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa Perhe ei syö yhteistä ateriaa illalla Ei yhtään läheistä ystävää Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa Vaikeuksia opiskelussa Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa Peruskoulun 8.-9.lk Lukiolaiset Ammattiin opiskelijat Lähde: THL/Kouluterveyskysely

4 Pienituloisissa kotitalouksissa asuvien lasten osuus on ollut viime vuosina laskussa, mutta on pidemmällä aikavälillä noussut. Lapsiperheistä pienituloisuus on yleisintä yksinhuoltajaperheillä sekä perheillä, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Myös perheen suurempi lapsiluku nostaa köyhyysriskiä.

5 Toimeentulotukeen joutuu turvautumaan viisi prosenttia lapsiperheistä ja neljäsosa yksinhuoltajaperheistä.

6 Nuorista toimeentulotukea saa joka kahdeksas.

7 Tutkinnon suorittaneen väestön määrä on moninkertaistunut 40 vuodessa. Vuonna 1970 kolme neljäsosaa 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut ainoastaan perusasteen tutkinnon (perus-, keski- ja kansakoulun käyneet), kun vuonna 2010 heidän osuutensa oli enää kolmannes.

8 Noin joka kymmenes vuotias on koulutuksen ulkopuolella.

9 Vuonna 2011 peruskoulun tai 10. luokan päättäneistä 5 prosenttia jäi yhteishaussa ilman paikkaa. Lisäksi 2 prosenttia jätti kokonaan hakematta.

10 Nuorten työttömyysaste nousi taantuman myötä, ja on pysynyt edelleen korkeana.

11 Mitä vähemmän koulutusta, sitä suurempi työttömyysriski.

12 Ammatillinen koulutus nostaa työvuosien määrää jopa 10 vuodella.

13 Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista nuorista lähes neljäsosa on maahanmuuttajataustaisia.

14 Syrjäytyminen periytyy voimakkaasti. Nyt koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten vanhemmista noin puolet on itsekin ulkopuolisia tai työttömiä. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten isistä noin puolella on vain perusasteen koulutus ja 40 %:lla ammattikoulututkinto, ja äideistä 85 %:lla on ainoastaan perusasteen tai keskiasteen koulutus.

15 Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret eivät ole vuodesta toiseen samoja henkilöitä. Viiden vuoden kuluessa 60 % koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista nuorista on siirtynyt opiskelemaan tai töihin, 40 % on edelleen koulutuksen ja työelämän ulkopuolella.

16 Lastenneuvolakäyntien määrä on viime vuosina hieman noussut suhteessa alle kouluikäisten lasten määrään. Kouluterveydenhuollon käyntien määrä taas on pysynyt 2000-luvulla lähes samalla tasolla.

17 Kotipalvelua saaneiden lapsiperheiden määrä on laskenut luvun alussa kotipalvelua sai lähes joka kymmenes lapsiperhe, kun nykyään palvelun piirissä on alle kaksi prosenttia perheistä. Osa lapsiperheiden kotipalvelusta on korvautunut lastensuojelun perhetyöllä.

18 Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on noussut viime vuosina.

19 Huostassa olleiden kokonaismäärä on viime vuosina hieman laskenut, mutta kiireellisesti sijoitettujen määrä on noussut.

20 Lasten ja nuorten psykiatrinen hoito on lisääntynyt 2000-luvulla.

21 Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta kokosi eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin myönteisiä kehityskulkuja sekä haasteita, joihin on kiireellistä vastata. Tähän on koottu niistä keskeisimmät. Lähde: Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi. STM:n selvityksiä 2010:26. Alle kouluikäiset Myönteiset kehityskulut Suurin osa neuvolaikäisistä on terveitä ja voi hyvin. Suurin osa lapsista asuu kahden vanhemman perheessä. Lähes kaikki lapset ovat hoidossa kotona yhteen ikävuoteen asti ja vähän yli puolet kolmevuotiaaksi asti. Laadukasta päivähoitoa on tarjolla kaikille lapsille. Lähes kaikki lasta odottavat ja alle kouluikäistä lasta kasvattavat perheet käyttävät neuvolapalveluja ja ovat palveluihin pääasiassa tyytyväisiä. Keskeiset haasteet Useammalla kuin joka kymmenennellä vauvalla on masentunut äiti tai isä. Yksi kymmenestä neuvolaikäisestä sairastaa pitkäaikaissairautta. Neuvolaikäisistä noin yksi kymmenesosa asuu yksinhuoltajaperheessä. Eroperheissä noin viidesosa lapsista ei tapaa säännöllisesti isäänsä. Köyhyys koskettaa erityisesti neuvolaikäisten lasten perheitä, eniten yksinhuoltajaperheitä. 2/5 neuvolaikäisten lasten vanhemmista arvioi perheen yhteisen ajan riittämättömäksi. 2/5 neuvolaikäisten lasten vanhemmista kokee läheisiltä saadun avun riittämättömäksi. Vajaalla kolmasosalla neuvolaikäisten lasten isistä on kasvanut alkoholihaittojen riski. Yli kymmenesosa neuvolaikäisten lasten äideistä ja kolmannes isistä tupakoi päivittäin. Neuvolakäyntien lukumäärä/vuosi/lapsi oli vuonna 2007 noin kymmenyksen alemmalla tasolla kuin vuonna Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä päivähoidossa kasvoi kolme prosenttiyksikköä vuosina Kodinhoitoapu lapsiperheille on romahtanut: vuonna 1990 näitä palveluja sai runsas 8 perhettä sadasta, vuonna 2007 enää 2 perhettä sadasta. Päivähoidon ryhmäkoot: normi aikuisten ja lasten määrän suhdeluvusta ei toteudu kahdessa kolmesta päiväkodista jokapäiväisessä työssä.

22 Oppivelvollisuusikäiset Myönteiset kehityskulut Valtaosa kouluikäisistä on terveitä, voi hyvin ja myös kokee itsensä terveiksi. Suurin osa kouluikäisten vanhemmista arvioi lapsensa terveydentilan hyväksi tai erittäin hyväksi ja myös nuoret itse arvioivat oman terveydentilansa pääsääntöisesti hyväksi tai melko hyväksi. Oppivelvollisuusikäisten nuorten päivittäinen tupakointi on luvulla selvästi vähentynyt ja myös vanhempien tupakointi on lievässä laskussa. Liikunnan harrastaminen vapaaajalla on pikku hiljaa lisääntymässä. Humalahakuinen juominen on selvästi vähentynyt luvulla. Keskeiset haasteet Lasten ja nuorten terveystottumuksissa ja elämänhallinnassa on useita haasteita: - ylipaino on sitä yleisempää, mitä vanhemmasta koululaisesta on kyse (hieman vajaa viidesosa kaikista kouluikäisistä ylipainoisia), - osa lapsista, etenkin yläluokkalaisista, nukkuu liian vähän, - erilaiset fyysiset ja psyykkiset oireet, erityisesti masennusoireilu, ovat melko yleisiä, - tupakoinnissa ja päihteiden käyttötottumuksissa on myönteisistä trendeistä huolimatta edelleen parannettavaa, - ruudun äärellä vietetty aika on runsasta, - osa lapsista ja nuorista ei liiku riittävästi. Kouluikäisten perheillä on monia haasteita ja tuen tarpeita: - noin neljäsosa koululaisista elää eroperheissä, - perheen yhteinen aika koetaan usein riittämättömäksi, menojen kattaminen tuloilla on vaikeaa neljäsosassa perheitä. Mielenterveyshäiriöihin hoitoa saaneiden lasten ja nuorten määrät ovat selvässä kasvussa. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit nuoriso- ja lastenpsykiatrialla sekä sairaalahoidot mielenterveyshäiriöiden vuoksi ovat voimakkaasti lisääntyneet, erityisesti murros- ja teini-ikäisten tyttöjen keskuudessa moninkertaistuneet. Vanhempien työttömyys on voimakkaasti lisääntynyt viime vuosina. Ilmiöllä tiedetään olevan yhteys nuorten psyykkiseen pahoinvointiin. Koululaisten vanhemmat käyttävät runsaasti alkoholia. Kolmasosa 8 9. luokkalaisista ilmoittaa jonkun läheisen käyttävän liikaa alkoholia. Sosioekonomiset terveyserot näkyvät jo lasten kohdalla. Huostaan otettujen lasten määrä kuten myös lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien lasten ja nuorten määrä on kasvussa. Huostaan otettujen teini-ikäisten osuus on kaksinkertaistunut Erityisopetusta saavien lasten määrä on vuosien ajan ollut kasvussa, mutta kuitenkin tasaantunut kahden viimeisen vuoden aikana. Väkivalta, sen uhka ja kiusaaminen eivät kyselyjen mukaan ole vähentyneet. Tapaturmat ovat tavallisia, myös koulussa, eikä niiden vähentämisessä ole onnistuttu. Oppivelvollisuusikäisten oppilashuollon palvelujen saatavuudessa on alueellisia ja koulukohtaisia eroja. Ennaltaehkäisevää työtä ei kyetä tekemään eikä lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeisiin pystytä vastaamaan riittävästi.

23 Opiskeluikäiset Myönteiset kehityskulut Valtaosa kokee oman terveydentilansa hyväksi. Lukiolaisten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt 2000-luvulla. Lukiolaisten tupakointi on vähentynyt 2000-luvulla. Yliopisto-opiskelijoiden tupakointi on pysynyt melko harvinaisena. Lukioiden fyysiset työolot ovat kohentuneet, opiskelijoiden kokemukset kuulluksi tulemisesta ovat yleistyneet ja opiskeluun liittyvä työmäärä koetaan aiempaa kohtuullisemmaksi. Tyytyväisyys YTHS:n palveluihin on yleistä. Keskeiset haasteet Terveydentilassa on useita huolenaiheita: opiskelijoiden ylipaino on yleistynyt, päivittäinen oireilu ja psyykkiset vaikeudet ovat melko yleisiä etenkin korkea-asteen opiskelijoilla. Terveystottumuksissa huolenaiheina ovat erityisesti runsas alkoholin käyttö ja toisen asteen opiskelijoiden kannabiskokeilujen lisääntyminen ja ammattiin opiskelevien runsas tupakointi. Opiskeluun liittyvät ongelmat ovat melko yleisiä ja tuen saanti puutteellista. Opiskelijahuollon palvelujen saatavuudessa on puutteita ja myös suuria alueellisia ja oppilaitoskohtaisia eroja. Terveyserot ovat merkittäviä oppilaitosten välillä: toisella asteella ammattiin opiskelevien terveys ja terveystottumukset ovat heikommat kuin lukiolaisten ja vastaavasti korkea-asteella ammattikorkeakouluopiskelijoiden tilanne on heikompi kuin yliopisto-opiskelijoiden. Erot näkyvät myös suun terveydentilassa, hampaiden hoitotottumuksissa sekä suun terveydenhuollon palvelujen käytössä. Mielenterveyspotilaiden määrä kolminkertaistui murros- ja teini-ikäisten keskuudessa vuosina

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi Kouluterveys 2009 Kaustisen kuntaraportti Anni Lommi, Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Suvi Vilkki, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Kauniainen: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Riikka Puusniekka, Hanna Harju, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Helsinki: Sosiaali- ja

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Sisältö 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 3 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 4 4. YLEISTÄ JA KOHDENNETTUA

Lisätiedot

Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän MINNA TURUNEN n väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 25 211 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot

Suomalainen lapsi 2007

Suomalainen lapsi 2007 Suomalainen lapsi 27 Sosiaalitilastoseminaari 12.4.27 Leena Kartovaara Hannele Sauli 2 Suomalainen lapsi 27 -projektiryhmä etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi Heli Hiltunen, Laura Hulkko, Leena Kartovaara,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

1. Johdanto. 3. 2. Lapsien, lapsiperheiden sekä nuorten hyvinvointi 4. 3. Työikäisten hyvinvointi 6. 4. Senioreiden hyvinvointi 8

1. Johdanto. 3. 2. Lapsien, lapsiperheiden sekä nuorten hyvinvointi 4. 3. Työikäisten hyvinvointi 6. 4. Senioreiden hyvinvointi 8 Sisällysluettelo 1. Johdanto. 3 2. Lapsien, lapsiperheiden sekä nuorten hyvinvointi 4 3. Työikäisten hyvinvointi 6 4. Senioreiden hyvinvointi 8 5. Liite 1. Nykytilan analyysi 10 1. Johdanto Luumäen kunnan

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot