VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET Vantaan kaupungin vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta myöntää avustuksia kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan, eläkeläis- ja sotiemme veteraanijärjestöjen toimintaan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.. Yhdistyksille ja yhteisöille tarkoitetut avustusryhmät ovat 1. TOIMINTA-AVUSTUKSET 2. KOHDEAVUSTUKSET. Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta asettaa toimialaansa kuuluvien avustusten jakoperusteissaan pääpainon toiminnallisuuteen ja siinä erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvan toiminnan osuuteen. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten avustettava toiminta tukee kestävää kehitystä, myönteistä kotikaupunki-identiteettiä sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vantaan kaupunki toivoo avustusten saajien edistävän tupakoimattomuutta omassa toiminnassaan. Avustuksia myöntäessään vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta edellyttää, että avustuksen saaja tarvittaessa toimii yhteistyössä kaupungin kanssa palvelujen tuottamiseksi. Avustusta saaneita yhteisöjä edellytetään julkistamaan toimintakertomuksessaan tai muulla lautakunnan edellyttämällä tavalla, että yhteisö on saanut Vantaan kaupungilta avustusta. Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta edellyttää, että julkisen tuen osuus toimintaavustusta saavan yhdistyksen/yhteisön toiminnassa ei ylitä 70% hyväksyttävistä toimintakuluista. Tästä voidaan poiketa sellaisten kulttuuritoiminnan piiriin kuuluvien laitosten kohdalla, joiden yleisökasvatustoiminnan laajuus, yleisöpohja, esitystilan koko tms. perusteltu erityspiirre tekee em. oman tulonhankinnan osuuden vaatimuksen kohtuuttomaksi. Nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen toimintaan saatavan avustuksen julkisen tuen prosenttiosuus hyväksyttävistä toimintakuluista on enintään 80 %. Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta ei myönnä avustusta toimintaan, johon yhdistys on saanut tai saa avustusta toiselta kaupungin viranomaiselta. Avustuksen myöntävälle viranomaiselle on varattava mahdollisuus avustuksen saajan hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön toteaminen edellyttää. Vantaan kaupunki julistaa avustukset haettavaksi virallisella kuulutuksella vuosittain tammihelmikuun aikana. Toiminta-avustukset haetaan vuosittain yleensä helmikuun loppuun mennessä. Toiminta-avustushakemukset ja edellisen vuoden avustustilitykset on jätettävä määräaikaan mennessä kuulutuksessa ilmoitettuihin hakemusten palautuspisteisiin niiden au-

2 kioloaikoina. 2 Allekirjoittaessaan hakemuslomakkeen yhdistys sitoutuu suorittamaan Vantaan kaupungille takaisin yhdistykselle maksetun avustuksen, mikäli avustuksen myöntämispäätös kumotaan, avustushakemuksessa annettavat tiedot ovat virheellisiä tai yhdistys rikkoo vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja. Toiminta-avustushakemuksiin on liitettävä : - yhdistyksen säännöt (uudet hakijat), - pankin varmistama tieto tilinomistajasta (uudet hakijat) - toimintasuunnitelma ja talousarvio avustuskaudelle, - toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteessä, - aikaisemmin avustusta saaneet ilmoittavat mahdolliset muutokset säännöissä (erityisesti nimenkirjoitusta koskevat muutokset) - aikaisemmin avustusta saaneet toimittavat pankin varmistaman tiedon tilinomistajasta, jos tilinumero on muuttunut. Jos hakemus on toimitettu telekopiolla tai sähköpostilla, se on täydennettävä asianmukaisesti allekirjoitetulla lomakkeella. Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemus on määräaikaan mennessä jätetty kuulutuksessa mainittuun paikkaan ja että hakemus liitteineen on asianmukaisesti täytetty. Avustushakemuksia käsittelevä viranomainen antaa määräajan, mihin mennessä vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnalle osoitetun puutteellisen avustushakemuksen täydennykset on tehtävä tai puuttuvat asiakirjat toimitettava. Myöhästyneet ja avustushakemuksen täydentämispyynnön jälkeen vielä puutteellisina olevat avustushakemukset hylätään. Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan alaisia avustuksia ja apurahoja haetaan erillisillä hakemuslomakkeilla. Lomakkeita saa vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan ko. tulosalueelta, kaupungin yhteispalvelupisteistä sekä internetistä. AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Toiminta-avustuksen tilitys eli käyttöselvitys tulee tehdä siihen tarkoitetulla lomakkeella lautakunnan avustuspäätöksen mukaiseen ajankohtaan mennessä. Lomakkeen tulee olla täytetty kaupungin taloussäännön ja lautakunnan avustuspäätöksen määräysten mukaisesti. Saadun avustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei anota. Mikäli avustuksen saanut ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä annettuun päivämäärään mennessä, voidaan myönnetyt avustukset periä takaisin. Tilityksessä on oltava yhdistyksen nimenkirjoittajien, tilintarkastajien ym. tilityslomakkeessa vaaditut allekirjoitukset. Mikäli avustuksen käyttö poikkeaa määrätystä tarkoituksesta tai yhdistys on saanut tai saa kaupungin toiselta viranomaiselta avustusta samaan toimintaan mihin vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan avustus on myönnetty, se voidaan periä takaisin avustuksen myöntäneen viranomaisen päätöksellä.

3 3 Lomakkeita saa vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan ko. tulosalueelta, kaupungin yhteispalvelupisteistä sekä internetistä. Kohdeavustuksien hakemista ja tilittämistä koskevat ohjeet sisältyvät erillisiin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyn avustusohjeisiin. MUITA AVUSTUSTEN HAKUUN LIITTYVIÄ OHJEITA Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta voi eri anomuksesta päättää talousarviovuodelle myönnetyn avustuksen käyttämisestä myös seuraavana tilivuotena. Erityisistä syistä voidaan avustus myöntää käytettäväksi useampanakin vuotena. Mahdollisista avustusten ennakoista päättää vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta. Näiden yleisten avustusten jakoperusteiden lisäksi noudatetaan seuraavia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan, eläkeläis- ja sotiemme veteraanijärjestöjen toimintaan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tarkoitettujen avustusten jakoperusteita:

4 KULTTUURITOIMINTAAN TARKOITETTUJEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 2 ). Vantaan kaupunginvaltuusto myöntää vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnalle vuosittain määrärahan käytettäväksi vantaalaisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustusten valmistelussa huomioidaan hankkeen tai toiminnan yhteensopivuus kulttuuripalveluiden strategisten tavoitteiden kanssa. Avustuksen saajan edellytetään tiedotusmateriaalissaan tuovan esiin Vantaan kaupungin roolin yhteistyökumppanina. Kulttuuritoimintaan tarkoitettu avustusmääräraha jakaantuu seuraaviin tarkoituksiin: 1. Toiminta-avustukset 2. Kohdeavustukset 3. Taiteilija-apurahat TOIMINTA-AVUSTUKSET Toiminta-avustuksia myönnetään hakemuksesta a) vantaalaisille valtionapua saaville kulttuurilaitoksille sekä muille kaupungin julkisuuskuvan kannalta merkittäville kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille b) Vantaalla taiteen perusopetusta antaville laitoksille ja yhteisöille c) muille vantaalaisille taidekasvatusta antaville laitoksille ja d) vantaalaisille rekisteröidyille yhdistyksille, jotka ovat valtakunnallisen sivistysjärjestön paikallisyhdistyksiä Toiminta-avustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat yhdistyksen ja yhteisön kulttuuritoiminnasta aiheutuvat kustannuserät (palkat, palkkiot, tiedotus, hallinto, yleiset kulttuuritoimintaan liittyvät järjestelykulut). Menoina ei hyväksytä tulonhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvia kuluja, oman varainhankinnan kuluja, velkojen korkoja tai lyhennyksiä, kokouspalkkioita, jäsenmaksuja alue-, piiri- tms. järjestölle. Toiminta-avustuksia haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, joka on saatavissa kulttuuripalveluista ja kaupungin yhteispalvelupisteistä sekä kaupungin internet-sivuilta. Hakuaika päättyy vuosittain helmikuun viimeisenä päivänä. Hakemukset on jätettävä kuulutuksessa ilmoitettuihin hakemusten palautuspisteisiin niiden aukioloaikana lukuun ottamatta a)- kohdassa mainittuja laitoksia ja yhteisöjä, joiden hakuaika päättyy avustusvuotta edeltävän vuoden lokakuun lopussa. Myöhästyneet hakemukset vapaa-ajan ja asukaspalveluidenlautakunta hylkää. Edellisenä vuonna saatujen toiminta-avustusten tilitys liitteineen tulee palauttaa hakemuksen

5 5 yhteydessä. Tilityksissä noudatetaan avustuksen jakoperusteiden yleiseen osaan kirjattuja tilitysohjeita. KOHDEAVUSTUKSET Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta myöntää hakemuksesta kohdeavustuksia vantaalaisille yhteisöille ja ryhmille taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseksi sekä muiden kulttuuritoiminnaksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseksi. Kyseeseen tulevat kulttuuritilaisuudet kuten konsertit, teatteriesitykset yms., em. tilaisuuksien sarjat, kurssit, projektit ja produktiot, näyttelyt ja museotoiminta. Vain poikkeustapauksessa kohdeavustus myönnetään yhteisölle, jolle on myönnetty toiminta-avustus. Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti tapahtumien ja muiden hankkeiden toteuttamiseen kaupungin alueella sekä hankkeisiin, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu yhteisön jäsenyyden, kutsun, aatteellisen näkemyksen, kohtuulliseksi katsottavaa korkeamman maksun tai muun näihin verrattavan seikan perusteella. Erityisesti perustellusta syystä kohdeavustusta voidaan myöntää tapahtuman tai muun hankkeen toteuttamiseen myös kaupungin alueen ulkopuolella. Kohdeavustusta myönnetään myös monipuoliseen Vantaan kulttuurin kehittämistä tukevaan kansainväliseen toimintaan, joka edistää alan osaamista ja antaa uusia virikkeitä, lisää kansainvälistä kanssakäymistä sekä vahvistaa Vantaan kansainvälistä tunnettavuutta. Kohdeavustusta ei myönnetä tapahtumiin tai muihin hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tarkoitus on varainkeruu, mainonta tai siihen verrattava toiminta. Kohdeavustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin tai hankkeisiin, joilla pääsääntöisesti on puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus, eikä yhdistysten vuosijuhliin tai - tapahtumiin. Kohdeavustuksia ei myönnetä valtiollisten tai kunnallisten tai Euroopan unionin vaalien edellä ehdokaslistojen viimeisen jättöajankohdan jälkeen toteutettaviin tapahtumiin tai muihin hankkeisiin, joiden ohjelmansuorittajana tai muuna toteuttajana on vaaleihin asetettu ehdokas tai jotka muutoin sisältävät vaalimainontaa tai muuta vaalitoimintaa. Kohdeavustuksia haetaan vahvistetulla hakemuslomakkeella, joita on saatavissa kulttuuripalveluista ja kaupungin yhteispalvelupisteistä sekä kaupungin internet-sivuilta. Hakemuksessa tulee olla tarkka selvitys tapahtuman tai muun hankkeen - ajankohdasta - paikasta - ohjelmasta - ohjelmansuorittajista tai muista keskeisistä hankkeen toteuttajista - perittävistä pääsymaksuista, kurssimaksuista tms. - koko tapahtuman tai hankkeen talousarvio tuloineen ja menoineen (palkat, palkkiot, sotuineen, muut esiintymiskorvaukset, vuokrat, tiedotuskulut, kuljetuskustannukset yms.). Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta käsittelee kohdeavustushakemuksia vuosittain tammikuun, huhtikuun ja elokuun kokouksissaan. Tammikuun kokouksessa käsitellään lautakunnalle edellisen lokakuun loppuun mennessä saapuneet hakemukset, huhtikuun kokouksessa tammikuun loppuun mennessä saapuneet hakemukset ja elokuun kokouksessa toukokuun loppuun mennessä saapuneet hakemukset. Lautakunta voi jakaa kohdeavustuksia myös joulukuun kokouksessa, mikäli määrärahaa on avustusten tilitysten jälkeen vielä käytettävissä.

6 6 Kohdeavustukset alle 400 myönnetään virkamiespäätöksellä. Kohdeavustushakemus tulee toimittaa vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnalle/ kulttuuripalveluihin viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai muun hankkeen aloittamista. Myöhästyneet hakemukset vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta hylkää. Kohdeavustusta ei voi anoa jälkikäteen. Myönnetyt kohdeavustukset maksetaan tapahtuman tai muun hankkeen toteuttamisen jälkeen hankkeen tuloja ja menoja koskevaa hyväksyttävää tilitystä vastaan. Tilityksessä käytetään vahvistettua tilityslomaketta. Tilityksen määräaika on 2 kuukautta tapahtuman ja/tai hankkeen päättymisestä. Mikäli kohdeavustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli tilitystä tai selvitystä ei määräaikaan tehdä, kohdeavustusta ei makseta. Kohdeavustuksesta on pyydettäessä annettava tositekohtainen selvitys. Erillisestä anomuksesta kohdeavustus tai sen osa voidaan myöntää ennakkoon sitoumusta vastaan. Kaupungin tuen osuus saa olla korkeintaan 70% hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. TAITEILIJA-APURAHAT Taiteilija-apurahoja myönnetään hakemuksesta vakinaisesti Vantaalla asuville ammattitaiteilijoille ja poikkeustapauksessa lahjakkaille eri taiteenalojen opiskelijoille. Apurahoja myönnettäessä asetetaan etusijalle nuoret ammattitaiteilijat. Apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä soitin- ja laitehankintoihin. Apurahaa ei myönnetä peruskoulutukseen eikä ammattikoulutukseen. Apurahaa ei myönnetä jos hakija on edellisen vuotena saanut Vantaa kaupungin taiteilija-apurahan tai 10- vuotisjuhla-apurahan. Apurahoja haetaan erillisellä apurahojen hakemuslomakkeella, joita on saatavana kulttuuripalveluista, kaupungin yhteispalvelupisteistä ja kaupungin internet-sivuilta. Myönnettyjen apurahojen käytöstä tulee esittää selvitys vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan myöntöpäätöksessä ilmenevällä tavalla. Taiteilija-apurahoja haetaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta hylkää.

7 LIIKUNTATOIMINTAAN TARKOITETTUJEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET YLEISTÄ Liikuntalain määritelmän mukaan liikuntatoiminnan tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Edelleen tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja luonnon kestävää kehitystä. AVUSTUSMUODOT Liikuntatoimintaan tarkoitetut avustukset jakaantuvat toiminta- ja kohdeavustuksiin. Toiminta-avustusta voidaan jakaa vantaalaisille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminnan päätarkoitus on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen. Erityisryhmien liikunta-avustusta voidaan jakaa vantaalaisille vammaisyhdistyksille, joiden toiminnasta osa on liikuntaa, tai muille vammaisyhdistyksille, joiden järjestämä liikuntatoiminta kohdistuu vantaalaisiin. Järjestön on oltava rekisteröity tai rekisterianomuksen on oltava jätetty yhdistysrekisteriin. Kohdeavustuksia ovat liikuntalaitosten käyttöavustus ja erittelemättömät avustukset. Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta päättää vuosittain avustusmäärärahan jakamisesta eri avustusmuotojen kesken. TOIMINTA-AVUSTUKSET Liikunnan perusjärjestöjen toiminta-avustus Toiminta-avustusta voidaan jakaa vantaalaisille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminnan päätarkoitus on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen. Toiminta-avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan laajuus ja laatu, yhteisöllisyys, toiminnan ainutlaatuisuus ja liikuntapoliittinen ja -kasvatuksellinen merkitys. Toiminnan osa-alueet, jotka painotetaan ohjeellisesti, ovat 1. lasten ja nuorten liikunta ja urheilu, 60 % 2. aikuisten liikunta ja urheilu, 40 % Avustusten valmistelussa arvioidaan liikuntajärjestöjen toimintaa mm. seuraavien tietojen avulla: toiminnan laajuus ja laatu - jäsenmäärä - lisenssi- ja muiden urheilijoiden ja harrastajien määrä - joukkueiden ja harrasteryhmien määrä - valmentajien ja ohjaajien määrä ja koulutustaso - liikuntalajien ja toimintamuotojen määrä - kilpailutoiminta - muut laatutekijät (esim. toiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys, dokumentointi, Sinettiseuratoiminta, toiminnan avoimuus ja pysyvyys)

8 8 yhteisöllisyys - tapahtumat, tempaukset, muut tilaisuudet - alueellinen merkitys - liikuntajärjestön tarjoamat palvelut kuntalaisille - kansainvälinen toiminta - yhteistyö, kumppanuudet toiminnan ainutlaatuisuus - eri väestöryhmien huomioon ottaminen toiminnan järjestämisessä - erityisryhmien liikunta - ikääntyvien liikunta liikuntapoliittinen ja -kasvatuksellinen merkitys - lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen edistäminen - kunto- ja terveysliikunnan edistäminen Erityisryhmien liikunta-avustus Erityisryhmien liikunta-avustusta myönnetään harkinnan mukaan vantaalaisille vammaisyhdistyksille, joiden toiminnasta osa on liikuntaa, tai muille vammaisyhdistyksille, joiden järjestämä liikuntatoiminta kohdistuu vantaalaisiin. Harkinnassa otetaan huomioon hakevan järjestön liikuntatoiminnan laajuus ja laatu. YLEISET OHJEET Toiminta-avustuksen hakeminen Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Toiminta-avustusta haetaan toimintavuonna helmikuun viimeiseen päivään klo mennessä liikuntajärjestöjen avustusten hakulomakkeella, jonka mukana on toimitettava lomakkeessa mainitut liitteet: toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat (tuloslaskelma ja tase, tilintarkastuskertomus). Jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, avustushakemus tulee viimeistään toimittaa seuraavana arkipäivänä klo mennessä. Hakemusten tulee olla määräaikaan mennessä perillä liikuntapalveluissa, kaupungin kirjaamossa tai jossakin Vantaan kaupungin yhteispalvelupisteessä. Myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset hylätään. TOIMINTA-AVUSTUSTEN TILITYKSET Toiminta-avustuksen tilitys eli käyttöselvitys tulee tehdä siihen tarkoitetulla lomakkeella avustusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Tilityksissä noudatetaan avustuksen jakoperusteiden yleiseen osaan kirjattuja tilitysohjeita. Toiminta-avustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat liikuntajärjestön liikuntatoiminnasta aiheutuneet kustannuserät. Menoina ei hyväksytä varainhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvia kuluja, velkojen korkoja tai lyhennyksiä.

9 9 KOHDEAVUSTUKSET Liikuntalaitosten käyttöavustus Liikuntalaitosten käyttöavustusta myönnetään Vantaan alueella oleville yksityisten tai yhteisöjen ylläpitämille liikuntalaitoksille. Avustus maksetaan kaupungin ja liikuntalaitosten välisen sopimuksen perusteella. Avustus on käytettävä vähentämään vantaalaisten liikuntajärjestöjen käyttövuokria avustuksen osuudella. Erittelemätön avustus Erittelemätöntä avustusta myönnetään harkinnan mukaan. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon menokohdalla oleva määräraha ja ennakoitu tapahtumien määrä, joihin erittelemätöntä avustusta kunakin vuonna haetaan. Erittelemätön avustus myönnetään erillisen hakemuksen perusteella. Erittelemättömien avustusten hakemus on toimitettava vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnalle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tapahtuman laatu, ajankohta, paikka ja talousarvio. Erittelemättömän avustuksen ohjeelliset jakoperusteet ovat seuraavat: 1. Huomattavat Vantaalla järjestettävät kilpailut tai liikuntatapahtumat 2. Muu lautakunnan harkinnan mukainen peruste KOHDEAVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Kohdeavustusten tilitykset liitteineen tulee palauttaa seuraavan vuoden toiminta-avustuksen tilityksen yhteydessä tai lautakunnan erikseen määräämässä ajassa. AVUSTUSTEN KÄSITTELY, MAKSAMINEN SEKÄ MUUT OHJEET JA PERUSTEET Avustukset päättää vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta liikuntatoimenjohtajan esityksestä. Toiminta-avustuksen ennakko, enintään 50 % edellisenä vuonna saadusta avustuksesta, voidaan lautakunnan päätöksen perusteella maksaa sitoumusta vastaan sen jälkeen, kun avustushakemus on asianmukaisesti täytettynä jätetty. Lautakunnan päätöksen jälkeen ennen valitusajan päättymistä avustus voidaan maksaa sitoumusta vastaan. Muutoin avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. Liikuntalaitosten käyttöavustus maksetaan voimassaolevan sopimuksen mukaan. Jos kaupungilla on liikuntajärjestöltä saatavia liikuntapaikkojen käyttömaksuista, ne voidaan periä avustuksista. Jos avustusta saanutta järjestöä edustava urheilija tai valmentaja jää kiinni dopingrikkeestä, järjestön saamat avustukset voidaan evätä osittain tai kokonaan. Seuraamuksesta päättää vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta.

10 URHEILUSAAVUTUSTEN PALKITSEMISPERUSTEET 10 Vantaan kaupunki voi palkita rahallisen tai muun tunnusteen muodossa kansainvälisesti tai kansallisesti menestyneitä vantaalaisia urheilijoita, urheilujoukkueita ja valmentajia. Kaupunginhallitus voi myöntää tunnustuspalkinnon omasta aloitteestaan tai liikuntapalveluiden esityksestä.

11 NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET 1. YLEISTÄ Nuorisolaki määrittelee kunnan tehtäviä siten, että kunnan tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorisoryhmiä. Tämä lain velvoite edellyttää kuntia toimimaan nuorisojärjestöjen ja -ryhmien yhteistyökumppanina Vapaa-ajan ja asukaspalveluidenlautakunta voi myöntää avustuksia vantaalaisten nuorisojärjestöjen ja varhaisnuorisojärjestöjen toimintaan tai vantaalaisille nuorten toimintaryhmille. Avustukset on tarkoitettu lasten ja nuorten vapaa-ajan ja asukaspalveluiden käyttöön kohdistuvaan aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen, itsenäistymisen tukemiseen sekä päihteettömyyden edistämiseen. Toiminnan tulee täyttää nuorisopalveluiden hyväksymät laatu ja turvallisuus tavoitteet ja sen tulee olla lapsia ja nuoria osallistavaa toimintaa Vapaa-ajan ja asukaspalveluidenlautakuntalautakunta asettaa pääpainon alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten toiminnallisuuteen sekä varhaisnuoriin kohdistuvan toiminnan osuuteen. Jokaisella avustettavalla järjestöllä pitää olla myös omaa varainhankintaa toimintojensa toteuttamiseksi. 1A. AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus. Yleisavustusta voidaan myöntää vantaalaisille nuorisoyhdistyksille. 2. Kohdeavustus. Kohdeavustusta voidaan myöntää vantaalaisille nuorisoyhdistyksille ja - järjestöille, sekä nuorten toimintaryhmille. 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 2A. MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET 1. Hakijan kotipaikka on Vantaa 2. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua vantaalaisiin lapsiin ja nuoriin 3. Vähintään 2/3 nuorisoyhdistyksen tai nuorten toimintaryhmän jäsenistä on alle 29- vuotiaitatai varhaisnuorisojärjestöllä 3/5 alle 18-vuotiaita 4. Avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Päätöksessä käyttötarkoitusta voidaan vielä tarkentaa 5. Avustusta saava yhdistys sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden mahdollisia tarkastuksia varten 6. Mikäli yhdistyksen sääntömääräinen kokous tekee muutoksia yhdistyksen sääntöihin, yhdistyksen hallitus tai nimenkirjoittajat vaihtuvat, on muutoksista ilmoitettava välittömästi nuorisopalveluihin. 7. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi 8. Jos avustusvaroja käytetään muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen tai avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut nuorisopalveluille virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa, avustus peritään takaisin.

12 12 9. Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen vapaa-ajan ja asukaspalveluidenlautakunnan tai kaupungin muista avustusmäärärahoista 10. Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, mihin avustus on myönnetty 2B. AVUSTUKSEN SUURUUTEEN MYÖNTEISESTI VAIKUTTAVAT ASIAT 1. Toiminta on suunnattu pääosin alle 18-vuotiaille 2. Toimintaan osallistuvien vantaalaisten määrä ja jäsenmäärä 3. Muu julkisen tuen vähäinen osuus suhteessa omaan varainhankintaan 2C. AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ 1. Verotusoikeudellisen yhteisön nuorisotoimintaan 2. Valtakunnallisiin urheilu-, raittius- tai kulttuurijärjestöihin kuuluvien paikallisten yhdistysten nuorisotoimintaan 3. Keskusjärjestöille 4. Piirijärjestöille 5. Koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään nuorisotoimintaan 6. Sellaisille nuorisoryhmille, joiden toiminta on katsottava kunnan toimesta järjestetyksi 7. Toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen 8. Investointeihin (esim. käyttöomaisuuden hankintaan, kiinteistöjen tai osakkeiden hankintaan, käyttöiältään yli 5 v. kestävien koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan) 9. Yritystoimintaan 10. Yksityisille henkilöille, ei koske nuorisotyö-stipendejä 11. Uskonnollisille ryhmille 2D. AVUSTETTAVIEN YHTEISÖJEN MÄÄRITELMÄT 1. Rekisteröity vantaalainen nuorisojärjestö - vantaalainen rekisteröity nuorisojärjestö, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29- vuotiaita tai vantaalainen rekisteröity varhaisnuorisojärjestö, jonka jäsenistä vähintään 3/5 on alle 18-vuotiaita - valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen jäsenyhdistys, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita tai valtakunnallisen varhaisnuorisojärjestön paikallinen osasto, jonka jäsenistä vähintään 3/5 on alle 18-vuotiaita 2. Rekisteröimätön vantaalainen nuorisojärjestö - jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita tai varhaisnuorisojärjestön jäsenistä vähintään 3/5 alle 18-vuotiaita - sillä on säännöt - hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen - nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä - vantaalainen aikuisjärjestön nuorisotoimintaryhmä - osasto tai jaosto, joka on kirjanpidossa ja toiminnassa erotettavissa pääjärjestöstä 3. Vantaalainen nuorten toimintaryhmä - vantaalainen järjestäytynyt nuorisoryhmä, jonka jäsenet ovat alle 29-vuotiaita - nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä 4. Aluenuorisojärjestö - vantaalainen rekisteröity nuorisojärjestö, jolla on alaisuudessaan, vähintään kolme, vantaalaista sisaryhdistystä tai jaostoa.

13 13 2E. AVUSTUSTEN JULKISTAMINEN HAETTAVAKSI Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta julistaa tässä ohjeessa mainitut nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset haettaviksi tammikuussa vuosittain kuulutuksella, siten kuin kaupungin virallisten ilmoitusten kuuluttamisesta on päätetty. 2F. AVUSTUSTEN HAKEMUSMENETTELY Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, paitsi nuorisotyön-stipendiä. Allekirjoittaessaan hakemuksen hakija sitoutuu palauttamaan myönnetyn avustuksen takaisin, mikäli myöntämispäätös kumotaan tai hakija rikkoo avustusehtoja. Avustushakemuksen allekirjoitus tulee olla yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukainen. Muun kuin rekisteröidyn nuorisoyhdistyksen ollessa avustuksen saajana vastuu avustuksen käytöstä on hakemuksen allekirjoittajilla (vähintään 2 kpl). Toiminta-avustusten avustusanomusten on oltava perillä nuorisopalveluissa tai Vantaan kaupungin yhteispalvelupisteessä klo mennessä. Jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, avustushakemus tulee viimeistään toimittaa seuraavana arkipäivänä klo mennessä. Jos hakemus on toimitettu telefaxilla tai sähköpostilla, se on täydennettävä asianmukaisesti allekirjoitetulla lomakkeella viikon aikana. Avustushakemuksen puuttuvat liitteet on toimitettava 7.4.klo mennessä. Jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, avustushakemus tulee viimeistään toimittaa seuraavana arkipäivänä klo mennessä. Liitteiden viimeisen jättöpäivän jälkeen puutteellisia avustushakemuksia ei käsitellä. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei oteta käsittelyyn. Avustushakulomakkeita saa Vantaan nuorisopalveluista, yhteispalvelupisteistä ja kaupungin internet-sivuilta. 2G. MYÖNTÄMISPÄÄTÖS JA MAKSAMISMENETTELY Vapaa-ajan ja asukaspalveluidenlautakunta tekee päätökset toiminta-avustuksesta ja kohdeavustuksesta. Lisäksi lautakuntaa päättää myöntää järjestöille ennakkoavustukset sitoutumista vastaan maksimissaan 50% edellisen vuoden toiminta-avustuksesta. Toiminta-avustus ja muilta julkisyhteisöiltä saadut avustukset voivat olla korkeitaan 80 % hakijan hyväksyttävistä toimintakuluista. - Tämä ei kuitenkaan koske muilta julkisyhteisöiltä saatua projekti rahaa. Myöskään projektin kulut eivät silloin ole avustuskelpoisia kuluja. Järjestö joka saa toiminta-avustusta ja ulkopuolista projektiavustusta tulee selvittä kaupungille myös projektinrahoitus. Kohdeavustuksen prosentuaalisen osuuden hyväksyttävistä kokonaismenoista päättää vapaa-ajan ja asukaspalveluidenlautakunta.

14 Avustusta koskevaan hakemukseen annetaan hakijalle kirjallinen päätös. Päätöksestä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus. 14 Myönnetyt avustukset maksetaan päätöksessä mainitulla tavalla, hakijan ilmoittamalle tilille, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. 2H. AVUSTUSTEN TAKAISIN PERIMINEN Nuorisopalvelut valvoo avustusohjeen noudattamista ja avustuksen käyttöä. Mikäli saaja rikkoo avustusohjetta, on myönnetty ja mahdollisesti jo käyttöön otettu avustus maksettava lyhentämättömänä takaisin. Avustus voidaan myös periä takaisin, jos avustuksen saaja on antanut väärän tiedon tai salannut seikkoja, jotka vaikuttavat avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin. Avustuksen saaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan nuorisopalveluihin sellaisesta seikasta, joka saattaa vaikuttaa avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen. 3. TOIMINTA-AVUSTUS 3A. KUKA VOI SAADA Toiminta-avustusta myönnetään vantaalaisille, vähintään edellisenä kalenterivuotena toimintansa aloittaneille nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille, niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen toiminnan toteuttamiseen. Jos kyseessä on aikuisjärjestön järjestämä nuorisotoiminta, niin nuorisotoiminnan osuus on erotettava kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa yhdistyksen muusta toiminnasta 3B. YLEISTEN EHTOJEN LISÄKSI TOIMINTA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESSÄ OTETAAN HUOMIOON 1. Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu - toimintojen määrä - toiminnan säännöllisyys - alueellinen kattavuus 2. Hakijan taloudellinen asema - hakijan varallisuus - suhteettoman pieni oma varainhankinta (vaikuttaa avustukseen alentavasti) - hallintokulujen suhteettoman suuri osuus edellisen tilikauden kokonaismenoista (vaikuttaa avustukseen alentavasti) 3. Hakijan nuorisopoliittinen ja nuorisokasvatuksellinen merkitys 4. Nuorten osallisuuteen liittyvät toiminnot (omatoimisuus) 5. Toiminnan ainutlaatuisuus - eri yhteiskunnalliset näkemykset - eri väestöryhmät - harvinaiset toimintamuodot 6. Nuorisopalveluiden tarjoamat maksuttomat toimistotilat - otetaan huomioon avustuksia jaettaessa osana avustusta. 3C. TOIMINTA-AVUSTUKSEN KÄYTTÖÖN OIKEUTTAVIA HYVÄKSYTTÄVIÄ MENOJA OVAT: 1. Koulutusmenot

15 15 - Hakijan toimeenpanemien kurssi-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksien matkakulut, opetuspalkkiot, vuokrat, majoitus-, ruokailu-, ja materiaalikulut. - Matkakulut ja osanottomaksut hakijan edustajan / edustajien osallistuessa piirin, läänin tai valtakunnallisen tason kurssi-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin ja kokouksiin. 2. Leiri- ja retkitoiminnan menot - Hakijan toimeenpanemien leirien ja retkien kuljetus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus-, majoitus-, ruokailu- ja vuokrakustannukset. - Osanotto- ja matkakustannukset hakijan edustajan / edustajien osallistuessa piirin tai keskusjärjestön leireille. 3. Harrastustoiminnan ja virkistystoiminnan menot - Toiminnan aiheuttamat materiaalikulut ja pienehköt kalustohankinnat. - Kuljetuskustannukset. 4. Kansainvälisen toiminnan menot - Materiaalikulut, asiantuntijapalkkiot ja ystävyyskuntavierailusta tms. aiheutuvat järjestelyja vieraanvaraisuuskustannukset. - Matka- ja osallistumiskustannukset hakijan vieraillessa kansainvälisen kattojärjestönsä tai sisar- tai veljesjärjestönsä toimesta järjestettävässä tilaisuudessa, seminaarissa, konferenssissa tai leirillä. - Matka- ja osallistumiskustannukset johonkin muuhun laajaan nuorison kansainväliseen tapahtumaan, joka edistää nuorison kansainvälisyys- ja rauhankasvatusta. 5. Tiedotus- ja hallintomenot - Tiedotus- ja julkaisutoiminnasta aiheutuneet kulut. - Vuokra- yms. toimistokulut. - Palkka- ja kokouskulut 6. Kokoontumistilan menot - Vuokrakulut - Kunnossapitokulut (kuten esim. siivous, lämmitys, vesi, jätehuolto) Avustusta ei saa käyttää kuitenkaan pääosin palkkaus-, tiedotus- ja hallintomenoihin. 3D. SEURAAVAT MENOT EIVÄT OLE HYVÄKSYTTÄVIÄ: 1. Välitystoiminnasta, tulonhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvat menot 2. Ilmoitushankintakulut 3. Velkojen lyhennykset, korot 4. Kokouspalkkiot, jäsenmaksut 5. Poistot 6. Toimitilan remontti- ja peruskorjauskulut. 7. Alkoholilaskut 3E. MITEN HAETAAN Toiminta-avustusta haetaan toimintavuonna helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Toiminta-avustusta haetaan Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden toimintaavustuslomakkeella, jonka mukana on toimitettava lomakkeessa mainitut liitteet; toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja tilintarkastuskertomus.

16 3F. SELVITYS 16 Toiminta-avustuksen käyttöselvitys (toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä muut pyydetyt liitteet) on tehtävä ao. lomakkeella avustusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun 7. päivään klo mennessä. Saadun avustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Mikäli avustuksen saanut ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä annettuun päivämäärään mennessä, peritään myönnetyt avustukset takaisin. 3G. KIRJANPITO Avustuksen saajan on laadittava kirjanpitonsa ja talousarvionsa kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa hyvää kirjanpitotapaa noudattaen siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli avustuksen saajan tilit sisältyvät jonkin muun yhteisön kirjanpitoon, on niiden oltava selvästi eroteltavissa pääyhdistyksen kirjanpidosta. Avustuksen saajan toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilipäätöksen tulee olla keskenään verrattavissa. 4. TOIMINTA-AVUSTUKSEN ENNAKKO 4A. KUKA VOI SAADA Ennakon saamiseen oikeutettuja ovat edellisenä vuonna vapaa-ajan ja asukaspalveluidenlautakunnalta toiminta-avustusta saaneet yhdistykset, jotka voivat saada ennakkoa enintään 50 % edellisen vuoden avustuksensa määrästä. 4B. MITEN HAETAAN Toiminta-avustuksen ennakkoa haetaan toimintavuonna joulukuun 15. päivään mennessä. Ennakkoavustusta haetaan Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden ennakkohakemuslomakkeella. 5. KOHDEAVUSTUS 5A. KUKA VOI SAADA Kohdeavustusta myönnetään vantaalaisille nuoriso ja varhaisnuoriso järjestöille, sekä nuorten toimintaryhmille sekä muille nuorisotyötä tekeville ryhmille. 5B. MIHIN TARKOITUKSEEN Kohdeavustus on kertaluonteinen, paitsi kumppanuusavustus, ja sitä voi saada: 1. Erityisistä syistä toiminta-avustusta saava järjestö, joka toteuttaa normaaliin toimintaansa kuulumatonta tai täydentävää projektia, esim. kansainväliseen toimintaan ystävyyskunnassa olevan sisarjärjestöjen kanssa sovittuun yhteistoimintaan. 2. Nuorten vapaat toimintaryhmät, joiden toimintaan osallistuvista henkilöistä 2/3 on alle 29-vuotiaita 3.Toiminta-avustuksen hakemisen jälkeen toimintansa aloittava järjestö toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin ns. starttiavustus

17 4. Koko kaupunkia käsittävä nuorisotoimintaa tekevien järjestöjen yhteistoimintaelin Määrättyjen nuorisotoimintaprojektien takia perustettu eri alojen järjestöjen yhteistoimintaryhmä 6. Maahanmuuttajajärjestöt lapsi- ja nuorisotoimintaan 7. Kumppanuusavustus avoimiin nuorisoiltoihin. 8. Nuorisotyön stipendit Avustusta ei myönnetä hakijan hallintokululuihin( lukuun ottamatta starttiavustusta), palkkakuluihin tai muihin niihin verrattaviin kuluihin. 5C. MITEN HAETAAN (kohdat 1-6) Kohdeavustusta haetaan Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden kohdeavustuslomakkeella. Hakemukseen on liitettävä lomakkeessa mainitut liitteet; hankkeen tai tapahtuman kustannusarvio sekä kuvaus hankkeesta tai tapahtumasta. Jos hakija on toimintaryhmä, mainitaan myös ryhmän jäsenten nimet, osoitteet ja syntymäajat. Hakemuksen allekirjoittajien (vähintään kaksi) tulee olla täysi-ikäisiä. Kohdeavustusta on haettava 21 vrk ennen tilaisuutta tai tapahtumaa mihin avustusta haetaan. 5D. SELVITYS JA MAKSATUS (kohdat 1-6) Kohdeavustuksen saaja voi saada ennakkoon 50 % myönnetystä avustuksesta sitoumusta vastaan. Kohdeavustuksen käyttöselvitys on tehtävä nuorisopalveluille ao. lomakkeella vapaa-ajan ja asukaspalveluidenlautakunnan päätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustuksen saaja ei anna hyväksyttävää selvitystä avustuksen käytöstä määräaikana, voidaan myönnetty avustus periä takaisin. Avustus suoritetaan annettua selvitystä ja hyväksyttäviä tositteita vastaan. - Tositteiksi kelpaa oikeaksi todistetut kuittikopiot. Mikäli tapahtuma, mihin avustusta on haettu, ei toteudu on siitä otettava välittömästi yhteyttä nuorisopalveluihin. 5E. KUMPPANUUSAVUSTUS Nuorisopalvelut myöntävät kumppanuusavustusta sellaisille yhdistyksille joidenka kanssa sillä on yhteistyösopimus avoimista nuorisoilloista. Yhteistyösopimus tehdään erikseen sellaisten yhdistysten kanssa, jotka ylläpitävät avointa toimintaa alueen nuorille pääasiallisesti nuorisotaloilla sekä sellaisilla alueilla joilla ei ole nuorisotaloja. Yhdistys sitoutuu nuorisopalveluiden antamiin ohjeisiin ja yhdistyksen kanssa käydään tavoite- ja palautekeskusteluita kahdesti vuodessa. Sopimus on kolmen vuoden kestoinen, mutta se voidaan purkaa, mikäli sopimusehtoja ei noudateta. Sopimuksella sido-

18 18 taan järjestöjä ja nuorisopalvelut pitkäaikaiseen yhteistyösuhteeseen. Sopimuksella nuorisopalvelut sitoutuu siihen, että järjestö voi tehdä kolme vuotta pitkäjänteistä työtä kyseisissä tiloissa. Edellyttäen, että määräraha myönnetään kaupungin talousarviossa. Kumppanuusavustusta voivat hakea nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistykset sekä muut yhdistykset. 5F. KUMPPANUUSAVUSTUKSEN KÄYTTÄMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Avustus tulee käyttää yhdistyksen varsinaisen toiminnan tukemiseen tai kerhotoiminnasta aiheutuviin kuluihin. Avustuksen myöntämisperusteet - Yhdistys on käynyt keskustelut asiasta nuorisopalveluiden kanssa - Yhdistys on tutustunut nuorisotalon/tilan sääntöihin ja sitoutunut niihin - Yhdistys on asettanut tavoitteet ja suunnitelman toiminnalleen - Yhdistys on allekirjoittanut sopimuksen 5G. KUMPPANUUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN Avustus haetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa, koko kalenterivuodelle. Perustelluista syistä avustusta voi hakea myös kevät- tai syyskaudelle. Avustusta haetaan kahdesti vuodessa: koko kalenterivuodelle ja kevätkaudelle klo mennessä ja syyskaudelle klo mennessä. Jos määrä ajan viimeinen päivä on lauantai, pyhäpäivä, pitää avustushakemus toimittaa seuraavana arkipäivänä klo mennessä. Jos hakemus on toimitettu telefaxilla tai sähköpostilla, on se täydennettävä asianmukaisesti allekirjoitetulla lomakkeella. Määräajan jälkeen tulleita hakemukset hylätään. Hakuilmoitukset julkaistaan Vantaan kaupungin virallisissa kuulutuslehdissä ja Nuorisopalveluiden internet sivuilla. Kumppanuusavustusta haetaan nuorisoyhdistyksen kumppanuusavustus-lomakkeella. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Lomakkeita saa nuorisopalveluista sekä internetistä nuorisopalveluiden sivuilta. Allekirjoittaessaan hakemuslomakkeen yhdistys sitoutuu suorittamaan Vantaan kaupungille takaisin yhdistykselle maksettavan kumppanuusavustuksen, mikäli avustuksen myöntämispäätös kumotaan tai yhdistys rikkoo avustusehtoja. Päätöksen kumppanuusavustusten myöntämisestä tekee vapaa-ajan ja asukaspalveluidenlautakunta joulukuun ja kesäkuun kokouksissa. Avustushakemuksessa tulee käydä seuraavat asiat ilmi - Yhdistyksen nimi, postiosoite (myös henkilön nimi), pankki- tai postisiirtotilin numero - Haettavan avustuksen määrä - Yhdistyksen toimihenkilöt, hallituksen/johtokunnan jäsenet - Toimitila, johon avustusta haetaan - Vahvistus tilan haltijalta, että yhdistyksellä on lupa käyttää tiloja ko. toimintaa. Kumppanuusavustuksen maksu

19 Kumppanuusavustusta maksetaan sopimuksen mukaisesti kevätkaudelle ja syyskaudelle. Avustukset maksetaan takautuvasti sitten, kun yhdistykset ovat palauttaneet omat toimintaselosteensa kauden kerhoilloista ja kävijämääristä, viimeistään tammikuun ja kesäkuun loppuun mennessä. 19 5H VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMÄT NUORISOTYÖN STIPENDIT Nuorisopalvelujen talousarvion avustusrahoista voidaan myöntää Vantaan kaupungin Nuorisotyönstipendi. Stipendien jaossa noudatetaan seuraavia sääntöjä: Stipendi käsittää kunniakirjan ja vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan kulloinkin päättämän rahasumman. Stipendi voidaan myöntää vantaalaiselle - nuoriso- tai varhaisnuorisojärjestölle - vapaaehtoistyötä tekevälle järjestötoimijalle, muuten nuorten puolesta aktiivisesti toimivalle vapaaehtoistyöntekijälle tai toimintaryhmälle Stipendi myönnetään hyvästä ja aktiivisesta toiminnasta lasten ja nuorten elinolojen ja kansalaistoiminnan edistämisestä, joksi katsotaan muun muassa - pitkäaikainen vapaaehtoistoiminta lasten ja nuorten parissa - lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuvien harrastusten ja toimintojen kehittäminen - Muun vantaalaisesti merkittävä teko lasten ja nuorten hyväksi tehdystä työstä Stipendin myöntää vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta nuorisopalvelujen tekemän esityksen perusteella. Järjestöt ja muut tahot voivat tehdä esityksensä nuorityönstipendin saajaksi nuorisopalveluille mennessä.

20 ELÄKELÄIS- JA SOTIEMME VETERAANIJÄRJESTÖJEN TOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET Avustusta myönnetään hakemuksesta vantaalaisten rekisteröityjen eläkeläis- ja sotiemme veteraanijärjestöjen harrastus-, kerho- ja virkistystoimintaan. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhdistyksen toiminnan monipuolisuus, laajuus ja kaupungin yhdistykselle antama muu tuki. Hakemuksessa on ilmoitettava hakemuslomakkeessa edellytetyt tiedot liitteineen. Avustusta ei myönnetä toimintoihin jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tarkoitus on mainonta tai siihen verrattava toiminta. Avustusta haettaessa ja myönnettäessä noudatetaan vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan hyväksymiä yleisiä avustuksen jakoperusteita ja toimintaohjeita. Eläkeläis- ja sotiemme veteraanijärjestöjen toiminta-avustusta haetaan ja edellisenä vuonna saatu avustus tilitetään erillisillä eläkeläisjärjestöjen haku- ja tilityslomakkeilla. Myöhästyneet ja avustushakemuksen täydentämiseen annetun määräajan jälkeen vielä puutteellisena olevat hakemukset vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta hylkää. Toiminta-avustuksen tilitys tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella avustusvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilityksissä noudatetaan vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan avustuksen jakoperusteiden yleiseen osaan kirjattuja tilitysohjeita. Hyväksyttäviä avustuksen käyttökohteita ovat jäsenistölle tarjottava: - harrastuskerhotoiminta, - opintokerhot ja kurssit, - matkat ja retket, - kansainvälinen toiminta, - kurssitoiminnan toteuttamisen palkat ja palkkiot, - käyttövastikkeet/vuokrat ja - aineistohankinnat. Avustuksen haku- ja tilityslomakkeita saa Vantaan kulttuuripalveluista, yhteispalvelupisteistä ja kaupungin internet-sivuilta.

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Vapaa-ajan lautakunnan liikuntatoimintaan myöntämien avustusten myöntämisperiaatteet

Vapaa-ajan lautakunnan liikuntatoimintaan myöntämien avustusten myöntämisperiaatteet Vapaa-ajan lautakunnan liikuntatoimintaan myöntämien avustusten myöntämisperiaatteet Vantaan kaupunki Hyväksytty vala dnro www.vantaa.fi/avustukset SISÄLLYSLUETTELO Avustusten YLEISET myöntämisperiaatteet...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET

NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET Espoon kaupunki Nuorisolautakunta 14.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 1 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 2 1A. Avustusmuodot 2 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 2 2A. Myöntämisen

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet. Vapaa-ajan lautakunnan avustusten myöntämisperiaatteet

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet. Vapaa-ajan lautakunnan avustusten myöntämisperiaatteet Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet Vapaa-ajan lautakunnan avustusten myöntämisperiaatteet Vantaan kaupunki www.vantaa.fi/avustukset Vapaa-ajan lautakunta 21.1.2014 7 VD/5928/02.03.01.03/2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunta 22.8.2017 41 Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto 24.8.2017 11 Kaupunginhallitus 4.9.2017 280 avustussääntö 2 (6) Sisällys 1. Avustuksen saajat...

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet. Vapaa-ajan lautakunnan avustusten myöntämisperiaatteet

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet. Vapaa-ajan lautakunnan avustusten myöntämisperiaatteet Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet Vapaa-ajan lautakunnan avustusten myöntämisperiaatteet Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteet Aluerahan myöntämisen ja käytön perusteet

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 14.2.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikatoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen haettavaksi julistaminen

Lisätiedot

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet. Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteet

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet. Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteet Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteet - terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustukset - avustus merkittävää yhteiskunnallista työtä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 27/29.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleisperiaatteet 3 2 Kulttuuritoiminnan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut. Marju Myllymaa

Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut. Marju Myllymaa Sivistyksen toimiala Kulttuuripalvelut Marju Myllymaa Kulttuuripalvelujen sisältöä kuntalaisen näkökulma Yleinen kulttuuritoimi -Avustukset -Kulttuuripalkinnot -Hankkeet ja niiden organisointi -Kulttuuritapahtumat

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

AVUSTUKSET UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN. Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt Voimaantulo alkaen

AVUSTUKSET UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN. Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt Voimaantulo alkaen Nuoriso- ja liikuntaltk. 9.2.2011 LIITE 2 UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 3.12.2003 Voimaantulo 1.1.2004 alkaen Vapaa-aikalautakunta päivittänyt 24.5.2007

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen KULA 20.5.2014 Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Avustusohjesääntö on hyväksytty Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan kokouksessa 1.12.1993. Avustusohjesääntö on päivitetty 30.3.1995,

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

Vapaa-aikaltk LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

Vapaa-aikaltk LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Vapaa-aikaltk 24.5.2007 LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET 2 Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 3.12.2003 Voimaantulo 1.1.2004 alkaen Vapaa-aikalautakunta päivittänyt 24.5.2007 Päivityksen

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2008 36 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 18.11.2014 24, liite 1 Liikuntalautakunta 18.11.2014

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet 1/14 Avustusten yleiset Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten : terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustukset avustus merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevät järjestöille, yhteisöille ja

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

Vapaa-ajan lautakunnan avustusten myöntämisperiaatteet

Vapaa-ajan lautakunnan avustusten myöntämisperiaatteet 1/23 Avustusten yleiset Vapaa-ajan lautakunnan avustusten Hyväksytty 21.1.2014 VD/5928/02.03.01.03/2013 24.2.2015 VD/1571/02.03.01.03/2015 19.5.2015 VD/1677/02.03.01.03/2014 Kielotie 20 C Etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite nuo nro 3a/28.11.2006 85 KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty nuorisolautakunnassa 28.11.2006 85 Voimassa 1.1.2007 alkaen Kirkkonummen kunta 2006 NUORISOLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Harkinnanvaraisilla avustuksilla luodaan edellytyksiä iittiläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

Vapaa-ajan lautakunnan liikuntatoimintaan myöntämien avustusten myöntämisperiaatteet

Vapaa-ajan lautakunnan liikuntatoimintaan myöntämien avustusten myöntämisperiaatteet Liikunnan avustusperusteet 1/14 Vapaa-ajan lautakunnan liikuntatoimintaan myöntämien avustusten myöntämisperiaatteet Hyväksytty vala diaarinumero VD/1677/02.03.01.03/2014 Kielotie 20 C Etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite Lii nro 2/14.12.2005 93 Liite Lii nro 2/19.12.2007 108 KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty liikuntalautakunnassa 14.12.2005 93 Muutettu 19.12.2007 Voimassa 1.1.2008

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS NUORISOAVUSTUSHAKEMUS Opetus- ja kasvatuslautakunta Vuosiavustus Kohdeavustus Hakija Seura / Yhdistys / Ryhmä Kotipaikka Rekisteröintivuosi Maksaneita jäseniä 31.12. Pankki ja tilin numero Asiaa hoitaa

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset - Dorrit ja August Fuchsin rahaston avustukset - Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

1 (17) Iisalmen kaupunki Lähiosoite PL 10/ Pohjolankatu 14 Kotisivu:

1 (17) Iisalmen kaupunki Lähiosoite PL 10/ Pohjolankatu 14 Kotisivu: 1 (17) Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperusteet KH 19.1.2015 3 (17) 1 Yleistä myöntää vuosittain avustuksia Iisalmelaisille rekisteröityneille yhdistyksille/yhteisöille. Tässä ohjeessa on kuvattu

Lisätiedot

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET.

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. TIEDOTE KUULUTUS / 2013 KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. 2013 URHEILUSEUROJEN VUOSIAVUSTUKSET (6700 euroa )

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 8.12.2015 2 1. Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa avustusten jakamiseen. Avustusten määrä

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2017

Kulttuuriavustussääntö 2017 Kulttuuriavustussääntö 2017 www.nurmijarvi.fi NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 Sisältö 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 2. AVUSTUKSET... 4 2.1 Tuotantotuki... 4 2.2

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 3. LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUS... 4 3.1 Liikuntatoimen kohdeavustuksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

Vantaan avustukset järjestöille vuonna 2017

Vantaan avustukset järjestöille vuonna 2017 Vantaan avustukset järjestöille vuonna 2017 Vantaan avustukset järjestöille Vantaan kaupunki Avustettavan toiminnan tulee olla Vantaan kaupungin arvojen ja strategian mukaista ja täydentää kaupungin omaa

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2011 alkaen 1 Tämä opas perustuu nuorisolautakunnan hyväksymään nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöön 1.1.2011

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 27.09.2015 47 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 27.09.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5. 1 NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.2012 2 RAISIOLAISTEN NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Nuorisolain 27.1.2006/72

Lisätiedot

2016 LIIKUNTA-, NUORISO-

2016 LIIKUNTA-, NUORISO- Julistetaan haettavaksi vuodelle 2016 LIIKUNTA-, NUORISO- ja KULTTUURITOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET - liikuntajärjestöille - nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille - kulttuurijärjestöille Järjestöjen

Lisätiedot

Ii-instituutti Avustukset PL 24

Ii-instituutti Avustukset PL 24 Avustukset PL 24 Lähineuvoston 91101 Ii nimi: Yleisavustus kulttuuri (yhdistys) Yleisavustus liikunta Yleisavustus nuoriso Kohdeavustus kulttuuri (yksityinen henkilö) Kohdeavustus liikunta Kohdeavustus

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2014 alkaen 1 Opas on tiivistelmä nuorisolautakunnan myöntämistä avustuksista ja siinä esitellään avustukset pääkohdittain.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Nlk 20.11.2008 / Voimassa 1.1.2010 alkaen NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Avustusohjesääntö on hyväksytty Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan kokouksessa 1.12.1993.

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 12.2.2013 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.4.2013 1 LIIKUNTATOIMINTAA YHTEISTYÖLLÄ Liikuntalain 2 :n mukaan

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Yhdistyksille myönnettävät avustukset

Yhdistyksille myönnettävät avustukset Yhdistyksille myönnettävät avustukset Säännöt ja ohjeet KFN 6, 11.02.2014 VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto Sivu 1. Yleistietoa yhdistysten avustuksista... 3 Tarkoitukset, joihin ei myönnetä

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 3.4.2017 alkaen Kulttuurilautakunta 14.2.2017 Kulttuurilautakunnan myöntämillä

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJEET

LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJEET 1 LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJEET Hyvinvointilautakunta 29.3.2017 2 Sisällys 1 AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN... 3 2 KUKA VOI HAKEA?... 3 3 AVUSTUSTEN HAKEMINEN... 4 4 AVUSTUSHAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyslautakunnan avustusohjeet 3 1. SIVISTYSLAUTAKUNNALTA HAETTAVAT AVUSTUKSET 4 2. SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ 4 3. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET

KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET Hyväksytty kirkkovaltuustossa 13. päivänä lokakuuta 2016 1 Sisällys 1.1 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ OHJAAVAT KIRKKOLAIN KOHDAT...

Lisätiedot

Liikuntapalveluiden avustusohje

Liikuntapalveluiden avustusohje Liikuntapalveluiden avustusohje 1 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Voimaan 1.5.2016 Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut edistää avustuksilla liikuntaa, kilpaurheilua ja niihin liittyvää

Lisätiedot

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteet:

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteet: 1/15 Avustusten yleiset Kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten : - terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustukset - avustus merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille, yhteisöille

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Päivitetty:

LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Päivitetty: LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Päivitetty: 30.3.2017 2 Sisällys Liikuntapalveluiden avustusohjesääntö...3 Liikunta-avustukset...3 Avustusten haku...3 Avustusten hakuaika...3 Avustusmuodot.4 1. Toiminta-avustukset...4

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO KULTTUURIPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1 1. AVUSTUSKELPOISUUS

Lisätiedot