SUOMEN KOTISEUTULIITTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KOTISEUTULIITTO 24.9.2009"

Transkriptio

1 SUOMEN KOTISEUTULIITTO LVI-KORJAUSKORTTI SEURANTALOILLE ILMALÄMPÖPUMPUT Tämä ilmalämpöpumppujen hankintaan ja asennukseen liittyvä ohje on osa syksyllä 2009 julkaistavaa laajempaa LVI-tekniikan korjauskorttia seurantaloille. Siinä tullaan yleisesti käsittelemään ja ohjeistamaan seurantalojen lämmitys-, vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtolaitteiden ja järjestelmien korjaustoimintaa. Korjauskortissa pyritään huomioimaan seurantalojen erityispiirteet käytön ja toiminnan suhteen sekä rakennuskannan monimuotoisuus. Tässä korjauskortissa käsitellään ensisijaisesti ulkoilmalämpöpumppuja ja erityisesti ilmailma lämpöpumppuja. Muita lämmitysjärjestelmiä tullaan käsittelemään korjauskortin muissa osissa. Lämmitysjärjestelmät Seurantalojen lämmitystavan ratkaisu on haasteellinen tehtävä, jossa on otettava huomioon rakennus ja sen vaatimat korjaustoimenpiteet kokonaisuutena. Lämmitystavan valinta tulee tehdä osana avustusten edellyttämää korjauksen kokonaissuunnitelmaa. Ensisijaisesti tulee aina pyrkiä liittymään kaukolämpöön mutta tämä tulee vain harvoin kysymykseen kaukolämmön saatavuuden rajoittuessa taajamiin. Haja-asutusalueen lämmitysmuodot seurantaloille ovat supistumassa. Öljylämmityksen hintanäkymät eivät ole rohkaisevia. Sähkölämmityksen kustannukset alkavat olla kestämättömiä erityisesti vanhoissa seurojen taloissa. Teknisen- ja taloudellisen käyttöikänsä puolesta toimivan öljylämmityksen säätöön ja ohjaukseen paneutuminen kannattaa. Öljylämmityksen hyötysuhteen nosto voi tuoda nopeammin kustannuksia takaisin kuin esim. ilmalämpöpumppu. Biopolttoaineista puu on ilmastomuutoksen kannalta parasta uusiutuvaa energiaa. Erityisesti siirtymistä öljylämmityksestä hake- tai pellettijärjestelmään tulee tutkia. Ilmalämpöpumput Ilmalämpöpumppujen myynti on kaksinkertaistunut useana vuonna peräkkäin. Ilmalämpöpumppubuumi näkyy myös seurantalojen avustushakemuksissa. Tämän korjauskortin tarkoituksena on esittää ehdot mahdollisille avustuksille sekä antaa ohjeita suunnittelua sekä laitteiden hankintaa ja asennusta varten. Lämpöpumpun toiminta ja ominaisuudet Ilmalämpöpumppu toimii periaatteessa kuten jääkapit ja pakastimet. Lämpöpumpussa lämpöenergia siirretään kylmäaineen avulla kylmästä ulkoilmasta rakennukseen. Ilma-ilma

2 lämpöpumppu kerää lämmön ulkoilmaan sijoitetun puhallin/höyrystinyksikön ( ulkoyksikkö ) kautta ja luovuttaa sen puhallin/lauhdutinyksikön ( sisäyksikkö ) kautta sisäilmaan. Ilmalämpöpumppu on toimiva lämmitysratkaisu suoran sähkölämmityksen rinnalla. Järjestelmä tuottaa ilmaista lisäenergiaa verrattuna suoraan sähkölämmitykseen. Sen hyviin puoliin kuuluu lisäksi helppohoitoisuus, yksinkertainen asennustapa ja huokea hinta. Ilma-ilma lämpöpumpun haittana on se, että se vaatii rinnalleen suurimman energiatarpeen mukaan mitoitetun peruslämmitysjärjestelmän. Ilmalämpöpumppu on myös hankalasti sovitettavissa arvorakennuksiin joita seurantalot pääsääntöisesti ovat. Laitteet edustavat suomalaiselle rakentamiselle vierasta muotokieltä. Laitteiden elinkaariominaisuuksista ei ole kokemusperäistä tietoa. Myös laitteista aiheutuvat ääniongelmat sekä sisä- että ulkoyksikön osalta tulee huomioida. Ilmalämpöpumppu voi toimia suoran sähkölämmityksen korvaajana lämmityskauden alku ja loppupäässä, erityisesti kun ulkona on lämpimämpää kuin -15 C. On kuitenkin huomioitava, että tämä ei mahdollista entisen sähkölämmitysjärjestelmän supistamista. Alle -15 C ulkolämpötilassa ei ilmalämpöpumpun käytöstä tule merkittävää hyötyä vaan lämmitys muuttuu kaikilta osin suoraksi sähkölämmitykseksi. Suunnitteluohje Lämmitysjärjestelmän valinnan tulee perustua kattavaan analyysiin rakennuksen nykyisestä järjestelmästä, rakenteista, energian kulutuksesta, rakennuksen käytön ominaispiirteistä sekä rakennuksen asettamista reunaehdoista laitteen asennukseen ja sijoitukseen liittyen. Lämmitysjärjestelmästä laaditaan kuntokartoitukseen ja järjestelmäanalyysiin perustuvat suunnitelmat kustannusarviot. Rakenteelliset korjaukset Rakennuksen lämmöneristyksen mahdollisten puutteiden parantaminen on ensisijaista energiatalouden parantamisessa. Näiden toimenpiteiden tekemisen jälkeen ne säästävät energiaa ilman huoltoa ja käyttökustannuksia. Lisälämmöneristys edellyttää aina rakennesuunnittelijan asiantuntemusta. Kauneus ja viihtyvyys Ilmalämpöpumpun asennus arvorakennuksissa kuten seurantalot edellyttää erityisen kunnioittavaa suhtautumista rakennuksen arkkitehtuuriin ja historiaan. Ulko- ja sisäyksikön sijoittaminen vaatii huolellista suunnittelua. Laitteet eivät voi sijaita teknistenkään vaatimusten edellyttäessä rakennuksen ulkopuolen "paraatipaikalla" tai interiöörin keskeisillä paikoilla. Molempien yksiköiden sijoittelu on ratkaistava ensisijaisesti esteettisin perustein, tekniset toimintaedellytykset kuitenkin huomioiden. Ulkoyksikköä ei tulisi kiinnittää päärakennuksen ulkovaippaan, vaan se voidaan sijoittaa, laitevalinta huomioiden, myös kauemmaksi (jopa 15 metrin) päähän esim. ulkorakennuksen yhteyteen. Varsinkin puurakennuksissa ulkoseinään kiinnittäminen voi aiheuttaa rakennevaurioita. Sisäyksiköistä lattialla olevat mallit sopivat usein sisätiloihin paremmin kuin seinälle kiinnitettävät. Energiankulutus Ennen korjaustoimia tulee selvittää rakennuksen lämmitykseen kulutettu energia. Lämpöpumpusta mahdollisesti koituvan säästön toteamiseksi tämä on välttämätöntä.

3 Energian kulutusta seuraamalla voidaan myös toiminnalliset ja/tai käytöstä johtuvat virheet jatkossa havaita. Rakennuksen käyttö ja säilytyslämpötila Jos rakennuksen käyttö on jaksottaista ja rakennuksen lämpötilaa halutaan tilaisuuksien välillä laskea, niin turvalliseksi lämpötilaksi on tutkimuksissa todettu vähintään +12 ºC sisälämpötila. Alemmissa lämpötiloissa kosteusvaurioiden riski kasvaa. Puu- ja hirsirakenteiset sekä massiivitiilirakenteiset rakennukset voidaan kokemuksen mukaan myös jättää talvikaudella täysin kylmiksi, jos jäätymisriskiä ei erityisesti vesiputkiin liittyen ole. Rakennuksen kylmilleen jättäminen käytön niin salliessa tulee aina huolellisesti suunnitella asiantuntijavoimin. Säilytyslämpötilan määrittelyn tulee perustua huolelliseen seurantaan sekä optimointiin säilytyslämpötilasta käyttölämpötilaan siirtymiseen kuluvasta ajasta. Normaalisti ilmalämpöpumppujen alin asetteluarvo sisälämpötilalle on +16 ºC ja +12 Csisälämpötilaan pyrkiminen edellyttää lämpöpum pun varustamista tätä tarkoitusta palvelevalla säätötoiminnalla. Säilytyslämpötilaa käytettäessä tulee varmistua koko tilan pysyminen samassa lämpötilassa. Koska ilmalämpöpumppu on pistemäinen lämmönlähde on kondenssivara reuna-alueilla suuri. Tekniset edellytykset Teknisistä toimintaedellytyksistä tulee huomioida erityisesti laitteiden ääneen liittyvät ongelmat ja lämmön tasaisen leviämisen mahdollistava asennustapa. Ulkoyksikön jäänmuodostuksesta aiheutuvien haittojen minimointi sekä sisäyksikön mahdollisesta jäähdytystoiminnasta johtuva kondenssiveden poisto tulee ratkaista ilman kompromisseja. Lämmitysjärjestelmän synkronointi Lämpöpumpun käytössä tulisi erityisesti huomioida muun olemassa olevan tai hankittavan uuden lämmitysjärjestelmän keskinäinen synkronointi säästön maksimoimiseksi. Asetteluarvot perusjärjestelmässä tulee säätää siten, että ilmalämpöpumppu on ainoa lämmönlähde niin pitkälle kuin sen toimintaedellytykset lämpötilojen suhteen riittävät. Peruslämmityksen tulee mennä päälle vasta kun ilmalämpöpumpusta on otettu kaikki irti. Suunnitelma-asiakirjat Kuten edellä on tullut ilmi, lämpöpumpun asennus edellyttää aina suunnitelmien laadintaa. Korjauksen pääsuunnittelijan tehtävä on huolehtia siitä, että tarvittavat suunnitelmat hankitaan ja että ne muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Teknisten suunnitelmien tulee olla LVI-suunnittelijan tai suunnittelutoimiston tai laitetoimittajan tekemät. Arvokkaissa tiloissa tulee sijoitus määritellä arvorakennusten korjaustoimintaan erityisesti perehtyneen arkkitehdin avustuksella. Suunnitelma laitteiden sijoituksesta ja mahdollisesta ulkoyksikön katoksista tulee esittää julkisivupiirustuksissa, pohjapiirustuksissa sekä seinäkaavioissa. Putkien ja johdotusten asennustapa, roilotus ja kotelointi tulee myös esittää. Tekniset suunnitelmat käsittävät laitemääritykset, tehomääritykset, COP-luvun sekä selvityksen lämpöpumpun toiminnan sopeuttamisesta muuhun lämmitysjärjestelmään.

4 Tarjousten pyytäminen Laitevalinnan tulee perustua lämpöpumpputoimittajille järjestettyyn tarjouskilpailuun. Laitteen hankinta ei edullisesta hankintahinnastakaan huolimatta voi perustua yhden toimittajan tarjoukseen. Laitevalinnassa tulisi pyrkiä pitkään alalla toimineiden asennusliikkeiden tunnettuihin merkkeihin. Laitteen takuu, huollon toimivuus ja varaosien saanti oletetun elinkaaren aikana tulee varmistaa. Asennus ja laite tulee hankkia samalta toimittajalta. Tarjouspyynnössä tulee esittää: suunnitelmat laitteista ja laitesijoituksista tehomääritykset lämpökerroin (COP-luku) standardin mukaisesti vaatimus ensimmäisellä lämmityskaudella tapahtuvasta lämpöpumpun toiminnan sopeuttamisesta muuhun lämmitysjärjestelmään huomioiden lämpöpumpun käytöstä saavutettavan säästön maksimointi Tarjouksessa tulee olla eriteltynä: erillishinnat laitteista ja asennuksesta erillishinta asennukseen liittyvistä rakennustöistä erillishinta asennukseen liittyvistä sähkötöistä selvitys takuista, huollosta ja käytönopastuksesta Millä edellytyksillä avustusta ilmalämpöpumpun hankintaan ja asennukseen? Pääsääntöisesti avustusta voidaan myöntää vain niihin seurantalohin joita lämmitetään jo suoralla sähkölämmityksellä. Hakemukseen on liitettävä pätevän suunnittelijan laatimat suunnitelmat. Laitteen ulkoyksikköä ei tulisi kiinnittää rakennuksen ulkovaippaan. Laitetta ei saa hankkia tai käyttää jäähdytystarkoitukseen. Avustusta voi saada enintään 60 % suunnittelu-, hankinta-, asennus- ja rakennuskustannuksista. Lähteet: Lämpöpumput, Suomalainen käsikirja aikamme lämmitysjärjestelmästä, Rae Perälä Alfamer Tekniikanmaailma, Rakennusmaailma lämpöpumppuvertailu Internet Liitteet: Termit Tekniikka Lisätietoja seurantalojen korjausavustusten osalta: Rakennustutkija Leni Pakkala, Suomen Kotiseutuliitto, puh. (09)

5 Liite 1 Termit Ilma-ilma lämpöpumppu Ilma-ilma lämpöpumppu kerää lämmön ulkoilmasta ulos sijoitetun puhallin/höyrystinyksikön kautta ja luovuttaa sen suoraan yhden (split) tai useamman (multisplit) yksikön kautta rakennuksen sisäilmaan. Ilma-vesi lämpöpumppu Ilma-vesi lämpöpumpussa ulkoyksikön keräämä lämpö siirretään veteen, normaalisti rakennuksen lämmönvaraajaan. Laite on käytännössä suoran sähkölämmityksen toimilaite. Lämpökerroin laskee nopeasti ulkolämpötilan laskiessa. Kylmäaine Uusissa lämpöpumpuissa käytetään kylmäaineena fluorihiilivety nk. HFC yhdisteitä. HFC kylmäaineet ovat ongelmajätettä eikä näitä täten saa päästää ilmakehään. Myös kompressoreissa käytettävät voiteluöljyt ovat ongelmajätettä. Lämpökerroin COP (Coefficient Of Performance) on ilmalämpöpumpun antama lämmitysteho jaettuna sen sähköverkosta ottamalla teholla. Tällä hetkellä markkinoilla oleville pumpuille ilmoitetaan COP luvuksi jopa yli kuusi, eli pumppu tuottaa sähköverkosta ottamallaan 1 kw teholla yli 6 kw lämpöenergiaa tämä pitäneekin paikkansa kun COP luku ilmoitetaan standardin mukaan ulkolämpötilassa +7 ºC eikä laskelmassa huomioida pakkaskaudella tapahtuvaa ulkoyksikön sulatusjaksoa, jolloin pumppu ei lämmitä sisäilmaa. Niissä lämpötiloissa, joissa lämpöpumppua käytetään jää lämpökerroin käytännössä tasolle 1,8-2,5. Höyrystin Höyrystin on lämmönvaihdin, jossa lämpö siirtyy ulkoilmasta lämpöpumpussa kiertävään kylmäaineeseen. Lauhdutin Lauhdutin on lämmönvaihdin, jossa lämpöpumpun keräämä energia siirtyy rakennuksen sisälle. Kompressori Kompressori on pumppu, joka imee kylmäainetta höyrystimeltä pitäen paineen höyrystimessä niin alhaisena, että kylmäaineen kiehuminen on mahdollista jonka jälkeen kompressori pumppaa imemänsä kylmäaineen lauhduttimeen niin korkeaan paineeseen, että sen nesteytyminen on mahdollista. Lämpöpumpuissa käytettäviä hermeettisiä kompressori tyyppejä ovat rotary, twin rotary sekä scroll. On/Off lämpöpumppu Näissä pumpuissa kompressorin käyntiä ohjaa termostaatti. Sisälämpötilan laskiessa käynnistyy kompressori täydelle teholle ja käy kunnes termostaatti pysäyttää kompressorin. Lämmön tuotto ei ole tasaista ja lämpökerroin ei ole erityisen hyvä. Kompressorin jaksottainen käynti lyhentää sen käyttöikää. Markkinoiden edullisimmat pumput ovat yleensä on/off pumppuja.

6 Invertterilämpöpumppu Invertteri (taajuusmuuttaja) säätää kompressorin pyörimisnopeutta ja laitteen tehoa portaattomasti lämmitystarpeen mukaan. Lämmön tuotto on tasaista sekä hyötysuhde on korkeampi kuin on/off pumpuilla. Pumppu pystyy käymään osatehoilla jolloin lämpökerroin on parempi. Lämpöpumppua valittaessa tulisi pyrkiä lämmöntarvetta suurempaan kokoluokkaan jolloin voidaan maksimoida pumpun pyöriminen osateholla.

7 Liite 2 Tekniikka Miten lämpöpumppu toimii? Lämmönsiirto perustuu kylmäaineen höyrystymiseen ulkoyksikössä matalamassa lämpötilassa ja paineessa ja lauhtumiseen nesteeksi sisäyksikössä korkeammassa lämpötilassa ja paineessa. Lämmityskäytössä ulkoyksikkö toimii höyrystimenä ja sisäyksikkö lauhduttimena. Jäähdytyskäytössä toiminta on päinvastainen ulkoyksikkö = lauhdutin ja sisäyksikkö = höyrystin. Lämpöpumpun toiminta lämmityskäytössä. Höyrystimeen alhaiseen paineeseen vapautuneen ja samalla voimakkaasti jäähtyneen kylmäaineen annetaan ensin kerätä ulkoilmasta itseensä lämpöä, jolloin se samalla höyrystyy. Tämän jälkeen kompressori puristaa kylmäaineen korkeaan paineeseen (paine n.36 bar), jolloin se kuumenee samalla (lämpötila n.60 ºC). Kuumentunut paineenalainen kylmäaine ohjataan nyt sisätiloissa olevaan lauhduttimeen, missä se luovuttaa ulkoa keräämänsä lämmön rakennuksen lämmittämiseen. Lämpönsä luovuttanut kylmäaine jäähtyy samalla ja tiivistyy taas nesteeksi. Nestemäisen kylmäaineen annetaan nyt purkautua paisuntaventtiilin kautta uudelleen höyrystimeen, jolloin sen paine samalla voimakkaasti alenee, ja kylmäaine jäähtyy. Höyrystimeen vapautunut kylmäaine alkaa taas kerätä lämpöä itseensä, ja samalla kierto alkaa uudelleen. Ilmalämpöpumpun yksiköihin tiivistyy ilmasta kosteutta. Talvella kosteus kertyy ulkoyksikön höyrystimen pintaan ja kesäaikana jäähdytystilanteessa sisäyksikköön. Ulkoyksikössä kondenssivettä tiivistyy nollakelillä runsaimmin. Ilmassa on tällöin kosteutta runsaasti. Jos höyrystimen pintalämpötila on alle 0 ºC, muodostuu kosteus höyrystimen pinnalle jääksi. Höyrystimen pintaa keräytyvä jää eristää lämpöä ja heikentää höyrystimen lämmönkeräyskykyä. Lämpöpumput tunnistavat itse milloin jäätä on kertynyt liiaksi höyrystimen päälle ja käynnistävät sulatustoiminnon. Sulatus toimii onnistuneesti ainoastaan kylmiin olosuhteisiin tarkoitetuilla pumpuilla nk. Nordic malleilla. Tämä tulee tarkistaa pumppua hankittaessa.

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate

Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppu eroaa monissa suhteissa perinteisestä öljylämmityksestä sekä suorasta sähkölämmityksestä. Kuten öljylämmitys, lämpöpumppulämmitys on keskuslämmitys, toisin sanoen lämpö

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU

ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU Opas ilmalämpöpumpun ja ilmavesijärjestelmien hankintaan HELPPO YHTÄLÖ Ilmalämpöpumpulla säästää helposti neljänneksen ja parhaimmillaan jopa puolet omakotitalon energiakuluista.

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012. TkT, yliopettaja Petri Kuisma

LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012. TkT, yliopettaja Petri Kuisma LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012 TkT, yliopettaja Petri Kuisma Maalämpö ja ilmalämpöpumput (omakotitalot, maatilat, rivitalot, pienkerrostalot) yleistä maalämmityksestä ja ilmalämpöpumpuista

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS

ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS K: Miten valitsen oikean tehoisen ilmalämpöpumpun talooni? Meillä on 105 m2 omakotitalo, jossa on suora sähkölämmitys. V: Ensin kannatta miettiä, kumpi

Lisätiedot

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa Jorma Valta Pro Gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Kestävän energian maisterikoulutus 17.10.2012

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen Opinnäytetyö Kevät 2012 Talotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Asiantuntijamme auttavat ja neuvovat mielellään tarkemmin lämmitysratkaisusi yksityiskohdissa.

Asiantuntijamme auttavat ja neuvovat mielellään tarkemmin lämmitysratkaisusi yksityiskohdissa. Tietoa Maalämmöstä Maalämpö on lisännyt suosiotaan talojen lämmitysratkaisuna. Maalämpö on maaperään sitoutunutta auringon lämpöenergiaa, joka pumpataan ylös kiinteistöön tuottamaan lämpöä ja lämmintä

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu. Lampöpumput ja IV:n LTO. Petri Kuisma Ramk

Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu. Lampöpumput ja IV:n LTO. Petri Kuisma Ramk Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu Lampöpumput ja IV:n LTO Petri Kuisma Ramk 1 Sisältö Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppujärjestelmien valintaan vaikuttavia asioita Maalämpöpumppu,

Lisätiedot

Lämpöpumppujen energialaskentaopas

Lämpöpumppujen energialaskentaopas Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 ESIPUHE Lisätään myöhemmin (oppaan laatimiseen ovat osallistuneet tutkija Lari Eskola, erikoistutkija Juha Jokisalo sekä professori Kai Sirén Aalto-yliopistosta.)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

KANNATTAA AINA. Ilma on ilmaista SÄÄSTÖ LÄMPÖ HELPPOUS YMPÄRISTÖ TURVALLISUUS

KANNATTAA AINA. Ilma on ilmaista SÄÄSTÖ LÄMPÖ HELPPOUS YMPÄRISTÖ TURVALLISUUS KANNATTAA AINA SÄÄSTÖ LÄMPÖ HELPPOUS YMPÄRISTÖ TURVALLISUUS Ilma on ilmaista Ilmalämpöpumppu Innova. Markkinoija Ahlsell Oy. Myynti valtuutetut jälleenmyyjäliikkeet kautta maan. Ilma on ilmaista INNOVAN

Lisätiedot