TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-SAVON LIITTO MTK-ETELÄ-SAVO RY. TOIMINTAKERTOMUS

2 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2011 Jukka Leikkonen, MTK-Etelä-Savon johtokunnan puheenjohtaja vuonna 2011, Mäntyharju Vuoden 2011 aikana maatalouden kannattavuus ei parantunut. Tuotantokustannusten ja tuottajahintojen kehitys jatkoivat eriytymistään. Tätä kehitystä ei helpottanut valtion loppuvuoden päätökset mm. energiaveron korotuksista. Erityisen pahana jatkuneeseen lihantuotannon murheen alhoon ei myöskään saatu parannusta. Tuottajahintojen laahaaminen jäljessä verrattaessa eurooppalaisiin kolleegoihin ja kustannusten nousu ajoivat tiloja entistä ahtaammalle. Näin ei voi jatkua kovin pitkään ja vuoden aikana olikin jo havaittavissa kasvavaa tuotannosta luopumista. Lihantuotannon lopettamisen jälkeen tiloilla useimmin jatkui kuitenkin peltoviljely. Maatalouden rakennekehitys ei ole tuonut peltoa markkinoille, mikä olisi helpottanut laajentaneiden ja investoineiden tilojen peltopulaa. Olemme kaksijakoisessa ongelmassa, jossa on tarve turvata tilojen taloudellinen asema ja samalla tarve turvata kehittyvien ja laajentavien tilojen peltojen saatavuus. Tässä tilanteessa emme voi sulkea silmiämme peltojen ohjautumiselta enenevässä määrin tukiviljelyyn. Samalla meidän on muistettava myös tuotannostaan luopumaan joutuvien asema. MTK jatkoi keskustelua järjestön rakenteesta menneen vuoden aikana. Keskustelu huipentuu Savonlinnan liitokokoukseen kesällä Rakenteesta käydyssä keskustelussa on mielestäni aika ajoin unohtanut se tosiasia, että itsensä kanssa ei voi sopia yhteisistä asioista. On keskusteltava kaikkien osallisten kesken. Eniten keskustelua herättänyt osa on, miten metsänhoitoyhdistyskenttä järjestetään osaksi järjestöä. Valmisteilla oleva metsänhoitoyhdistyksiä koskeva lainsäädäntö tekee tästä keskustelusta haastavan. Voimme vain ennakoida mikä on lain lopputulos. Kävi mhy-lain suhteen miten tahansa, on metsänhoitoyhdistysten pystyttävä tarjoamaan metsänomistajille palveluja kilpailukykyisesti ja innovatiivisesti. Tämän päivän metsänomistajat ovat useimmiten kaupunkilaisia, jotka tarvitsevat erilaisia palvelukonsepteja kuin perinteinen maanviljelijämetsänomistaja. Tässä tarjonnassa perinteiset metsänostajat ovat onnistuneet paremmin puhuttelemaan uusia metsänomistajaryhmiä. Kun ajattelemme MTK:n rakennetta ja jäsenkuntaa sekä sen laajentamista, ovat uudet metsänomistajaryhmät keskeisessä roolissa uusia jäseniä haettaessa. Tässä on merkittävä työsarka niin tuottajayhdistyksillä kuin metsänhoitoyhdistyksillä. Järjestössä on löydettävä yhteinen käsitys, miten jäsenyys järjestetään niin, että vahvistamme järjestöä samalla vahvistaen painoarvoamme maa- ja metsätalouden sekä kaikkien muidenkin maaseutuelinkeinojen edunvalvojana. Kuitenkaan emme saa unohtaa jäsenyyden periaatetta, jäsen ja ääni. Toimintakertomusta lukiessaan ei aina ymmärrä niitä perusteluja, miksi MTK -liittoja arvostellaan. Tämä kertomus on itsessään oiva osoitus liiton tarpeellisuudesta. Liittojen välistä yhteistyötä tulee entisestään lisätä tulevaisuudessa. Liittojen yhteistyön tiivistämisen asiantuntijoita ovat liitot itse, jotka varmasti tekevät sen tarpeen mukaan ja toimiessaan vastuullisesti jäsentensä parhaaksi. Vuoden 2011 aikana MTK aktivoitui kuluttajatyön osalta. Etelä-Savossakin järjestettiin tilaisuuksia, joissa kuluttajat ja viljelijät kohtasivat. Näistä tilaisuuksista saimme hyvää palautetta. Tämä työ on viljelijöiden markkinointityötä, jossa me kaikki voimme olla mukana. Laadukas ja vastuullinen työmme pelloilla ja karjasuojissa sekä siitä kertominen ovat yhtä tärkeää kuin perinteinen edunvalvonta esimerkiksi maataloustukien osalta. Meidän on oltava rohkeampia rakentamaan siltaa kuluttajiin ohi jalostuksen ja kaupan, jotta voimme kertoa tuotannostamme ja viljelijän arjesta heille. Vuoden lopulla Kilpailuvirasto julkaisi selvityksen kaupan asemasta elintarvikeketjussa. Selvitys ei paljastanut suoranaisia laittomuuksia, mutta kertoi selvästi kaupan määräävästä markkina-asemasta ja sen mahdollisuudesta käyttää sitä väärin. Tätä samaa viestiä MTK on kertonut jo aiemmin ja on hyvä, että se vahvistettiin myös viranomaisen taholta. Toivottavasti esiin nousseisiin epäkohtiin tartutaan myös konkreettisesti ja niitä korjataan tarvittaessa lainsäädäntö muuttamalla. Elintarviketuotannon uhraaminen ei ole minkään kansakunnan etu. 2

3 TOIMINNAN TARKOITUS Maataloustuottajain Etelä-Savon liitto, MTK-Etelä-Savo ry, toimii jäsenistönsä taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi. Tärkeimpänä tavoitteena on toimia vahvasti maakunnallisella tasolla maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjyyden tuotantomahdollisuuksien ja yrittäjien toimeentulon kehittämiseksi. Samalla vaikutetaan maaseudun yleisiin asumisen ja elämisen edellytyksiin. Muita keskeisiä tavoitteita ovat vaikuttaminen kotimaiseen ja Euroopan unionin päätöksentekoon tuomalla esille eteläsavolaisittain tärkeitä tekijöitä. Vaikka päätöksenteko sekä niihin vaikuttaminen erityisesti maatalouspolitiikassa on siirtynyt entistä kauemmaksi jäsentiloista, ei edunvalvonnan tarpeiden muodostuminen ole muuttunut aiemmasta. Edunvalvonnan tarve lähtee edelleen jäsenten tarpeista, jolloin edunvalvonnan tulee olla nykyisenkaltaisessa MTK:n organisaatiossa katkeamaton ketju jäsentilasta yhdistyksen ja liiton kautta keskusliittoon. Edunvalvonnan keskeinen lähtökohta on, että sen tarpeet muodostuvat ja vaikutukset realisoituvat jäsentiloilla. Maaseudun elinkeinotoiminnan harjoittamiseen ja maaseudulla asumiseen vaikuttavia päätöksiä tehdään valtakunnan ja EU-tason lisäksi edelleen paljon myös kunta- ja maakuntatasolla. Näillä tasoilla vaikutetaan sekä valtakunnallisen lainsäädännön ja ohjelmien laatimiseen tuomalla esille alueellisia erityispiirteitä ja tarpeita että niiden alueelliseen toteuttamiseen, tulkintaan ja soveltamiseen. Tässä tehtävässä on merkittävä rooli niin yhdistyksillä kuin liitoilla. Alueilla sijaitsevat ELY keskukset, maakuntaliitot, kunnat, yrittäjä- ja ammattijärjestöt, osuuskunnat, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, maaseutukeskukset ja metsäkeskukset sekä maatilataloutta lähellä olevat muut viranomaistahot (verottaja, maanmittaus) ja kaupalliset toimijat ovat liittojen keskeisiä yhteistyökumppaneita. Yhdistysten vastinparina toimivat erityisesti kunnat, mutta myös monet liittotason yhteistyökumppanit paikallisen toimintansa kautta. Liitot ovat myös keskeinen toimija tukemaan ja ohjaamaan tuottajayhdistysten toimintaa. Tuottajayhdistys on järjestön läheisin kontakti jäseneen. Elintarvike- ja metsäteollisuusyritysten markkinat ovat kansainvälistyneet, jolloin yritysten toimintaa ohjataan entistä enemmän valtakunnallisella tai kansainvälisellä tasolla. Kaupan ketjut ja ostajayritykset toimivat myös yhä valtakunnallisemmin ja kansainvälisemmin. Harvan yrityksen markkinoita johdetaan maakunnallisesti. Maakunnallinen näkökulma tulee esiin raaka-aineiden hankintojen ohjailussa. Puuraaka-aineen hankinnan markkinat ovat vähintäänkin Itämeren altaan suuruiset. Metsäteollisuusyritysten hankinta-alueiden koko on jatkuvasti kasvanut myös kotimaassa. Toimintasuunnitelma 2011 TYÖTÄ ETELÄSAVOLAISEN MAASEUDUN TALOUDELLISEN JA HENKISEN HYVINVOINNIN LISÄÄMI- SEKSI Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva ja yhtenäinen järjestö on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja. Vahvistamme markkinavaikuttamista ja parannamme maatilatalouden harjoittajien ja maaseutuyrittäjien asemaa markkinoilla. Viestimme aktiivisesti jäsentemme asemasta ja roolista maaseudulta lähtevissä tuoteja arvoketjuissa: - markkinavaikuttaminen yhdessä keskusliiton kanssa, valtakunnallisten toimenpiteiden toteuttaminen liitto- ja yhdistystasolla, vaikuttaminen tuottajahintoihin ja tuotantokustannuksiin - keskusliiton tuottaman markkinainformaation välittäminen jäsenille - tiedottaminen siitä, mikä on tuottajan osuus elintarvikkeiden kuluttajahinnoissa - elintarvikkeiden alkuperän korostaminen ja esillä pitäminen, jotta kotimainen tuote erottuu tuontituotteista, MTK:n kuluttajaohjelman toteuttamiseen osallistuminen Vaikutamme EU- ja kansalliseen politiikkaan jäsentemme toimintaedellytysten parantamiseksi: - alueen kansanedustajiin vaikuttaminen, jotta eduskunnan ja hallituksen päätöksissä otetaan huomioon eteläsavolaiset erityispiirteet - maatalouspolitiikkaan vaikuttaminen maatalouden jatkuvuuden turvaamiseksi Etelä-Savossa yhdessä sidosryhmien kanssa 3

4 - vaikuttaminen EU- ja kansalliseen politiikkaan siten, että niillä parannetaan maatalouden kannattavuutta ja edistetään yrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja maaseudun palvelujen saatavuutta - viljelijöiden, EU avustajien, neuvojien ja maaseutuviranomaisten tiedottaminen tukijärjestelmien uudistuessa (viljelijätuet, investointituet) - viranomaistoimintaan vaikuttaminen, jotta maaseudun yrittäjien ja asukkaiden saamat palvelut kannustavat ja edesauttavat maaseudulla yrittämistä ja asumista. Kehitämme järjestön toimintaa sen jokaisella tasolla: yhdistyksissä, liitossa ja keskusliitossa: - yhdistysten ja liiton taloudellisen aseman kohentaminen edunvalvonnan tason parantamiseksi ja toiminnallisen aseman vahvistamiseksi järjestössä - edunvalvonnallisen yhteistyön lisääminen Itä-Suomen MTK- ja MO -liittojen välillä - tuottajayhdistysten välisen yhteistyön lisääminen erityisesti seudullisessa toiminnassa kuntarakenteessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset huomioiden - viestinnän ja tiedottamisen lisääminen jäsenille järjestön toiminnasta - nuorten toimintaan panostaminen yhdessä Itä-Suomen MTK liittojen kanssa - edunvalvonnan ja osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen liittojen ja keskusliiton välillä - koko järjestön toiminnan suunnitelmallisuuden ja yhteistyön lisääminen viestimällä alueellisista erityispiirteistä ja tarpeista sekä niiden huomioonottamisesta järjestön päätöksenteossa. LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT Liiton johtokunta ja kokoukset vuonna 2011 (lisäksi johtokuntaseminaari 4.10.) Jukka Leikkonen, pj Mäntyharju x x x x Juha Paajanen, vpj Punkaharju x x x - Kalle Björn Savonlinna Sami Heikkinen Enonkoski x x x x Seppo Hynninen Virtasalmi x x - x Petri Miettinen Juva x x x x Tuomo Lahikainen Kangasniemi - x - - Pasi Malinen Heinävesi x - x - Pekka Parkkinen Mikkeli x x x x Marko Piispanen Ristiina x x x x Virpi Valkonen Rantasalmi x x - x Antti Ranta Sulkava - x x x Sanna Hämäläinen, valtuuskunta Kerimäki x - x - Aarno Puttonen, valtuuskunta Puumala x - x x Pasi Häkkinen,maaseutunuorten pj. Haukivuori x x - x Tilintarkastajat: varsinainen Aki Rusanen, HTM, JHTT Kari Pitkälä, agronomi vara Keijo Laitinen, maanviljelijä Ilpo Kiema, maanviljelijä Valiokunnat: Maitovaliokunta Lihavaliokunta Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta Maaseutuyrittäjävaliokunta Luomuvaliokunta Sosiaalivaliokunta Maaseutunuorten valiokunta Sokerijuurikasvaliokunta Viljakasvivaliokunta Kuluttajatyöryhmä Verovaliokunta Työvaliokunta

5 Toimihenkilöt: Vesa Kallio toiminnanjohtaja alkaen Saila Paananen toimistosihteeri alkaen (osa-aikaeläke alkaen) Anu Raatikainen hankevetäjä alkaen, osa-aikainen JÄSENET MTK-Etelä-Savo on yksi neljästätoista MTK:n alueellisesta tuottajaliitosta. Vuonna 2011 liiton jäsenistö koostui 22:sta maataloustuottajayhdistyksestä sekä kuudesta yhteisöjäsenestä. Yhteisöjäseninä ovat liiton alueella toimivat osuustoiminnalliset maito- ja liha-alan yritykset sekä Tapiola. Vuoden 2011 lopussa liiton alueen yhdistyksissä oli jäsentilaa ja kokonaisjäsenmäärä oli jäsentä. Jäsenrekisteriuudistuksesta johtuen vuodenvaihteen yhdistyskohtaisia tietoja ei ollut käytettävissä. ELINKEINOT Etelä-Savo on Suomen maaseutuvaltaisinta aluetta. Alla olevissa taulukoissa esitettyjen myyntitulolaskelmien (Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy) lähtökohtana ovat kunkin tuotteen tuotantomäärät sekä maksetut tuottajahinnat. Tuottajatilitysten yhteydessä maksetut tuet (maidon tuotantotuki) eivät sisälly myyntituloihin. Laskelmat eivät sisällä arvonlisäveroa. Tilastolähteinä on käytetty sekä julkisia että Elintarviketiedon itse keräämiä tilastoja. Maatalouden tilastot ovat pääsääntöisesti Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ja metsätilastot Metsäntutkimuslaitoksen keräämiä tilastoja. Sivuansiotulot lasketaan Tilastokeskuksesta saatavaan aineistoon perustuvana (Maatalouden tulo- ja verotilasto). Huom! Tilastoinnissa tapahtuneiden muutosten takia luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Maitotulot - tuottajahintainen meijerimaitotulo - meijerien laatulisät ja jälkitilit Teurastulot (naudan-, sian-, siipikarjan-, lampaan- ja hevosen liha) - tuottajahintainen teurastulo - teurastamojen jälkitilit Kananmunatulot - tuottajahintainen myyntitulot (pakkaamot ja suoramyynnit) - pakkaamoiden jälkitilit Viljatulot - kaupan kautta kulkeva vilja - tuottajahintainen myyntitulo Muut kasvinviljelytulot (öljykasvit, peruna, sokerijuurikas, herne, avomaavihannekset sekä puutarhamarjat ja hedelmät) - tuottajahintainen myyntitulo Tulotuki (=maatalouden kansallinen ja EU:n maksama tuki; ei sis. kasvihuonetuotannon tukia) - EU-tuet (CAP, LFA, ympäristötuki ja muut EU-tuet) - Kansalliset tuet (pohjoinen tuki, Etelä-Suomen kansallinen tuki, kasvinviljelyn kansallinen tuki, perunantuotannon tuki, siementuotannon tuet, satovahinkokorvaukset, muut kansalliset tulotuet) Metsätulot - yksityismetsänomistajien metsänmyyntitulot (kantorahat ja hankintakauppojen työtulo) Sivuansiot - aktiivitilojen viljelijöiden ja puolison veronalaiset työtulot, tulonsiirrot ja muut tulot 5

6 Maatilojen tulot, brutto, ei sisällä alv. (Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, tilastointiperusteissa tapahtui vuodesta 2005 alkaen muutos) Tiloja Myyntitulot milj. 83,62 81,27 82,04 76,87 77,38 79,34 87,08 78,37 77,95 % Tulotuet milj. 60,70 61,70 63,28 61,83 69,95 64,24 65,48 66,52 67,47 % Metsätulot milj. 70,09 67,51 67,16 60,88 58,07 87,00 62,75 39,49 63,84 % Sivuans/liitännäiset milj. 51,39 68,09 64,83 61,68 66,11 59,94 74,75 74,81 71,41 % Yhteensä milj. 265,80 278,58 277,31 261,24 271,51 290,51 290,16 259,09 280,67 % Maatalouden myyntitulot, brutto, ei sisällä alv (Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy) Maito milj. 49,62 48,42 47,28 45,60 46,30 46,62 52,71 46,55 46,64 % tiloja Naudanliha milj. 10,33 10,52 10,27 9,90 10,64 10,90 10,72 11,23 10,54 % tiloja Sianliha milj. 3,58 3,43 3,63 3,63 3,86 4,08 4,60 3,44 3,01 % tiloja Muu liha milj. 2,75 2,85 3,72 3,56 3,43 2,48 0,17 0,06 0,04 % tiloja Kananmunat milj. 0,27 0,34 0,25 0,14 0,21 0,23 0,63 0,89 2,13 % tiloja Viljat milj. 3,65 3,38 3,16 2,00 1,93 3,20 3,55 1,97 4,23 % tiloja Muut kasvit milj. 13,42 12,33 13,72 12,02 10,99 11,82 14,06 13,30 11,35 % tiloja Pellon käyttö vuosina, ha (Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy) Syysvehnä Kevätvehnä Ruis Ohra Kaura Seosviljat Muut viljat Rypsi, rapsi Peruna Sokerijuurikas Herne Nurmet yhteensä Puutarhakasvit Muut kasvit Ruokohelpi Kesanto Kesanto ja hoidettu viljelemätön pelto Monivuotiset nurmet ja niityt (yli 5 v) Käyt. oleva maat.maa

7 Maatalouden tuotanto (Lähde: TIKE) Maito, milj. litraa 135,0 132,1 129,2 128,8 126,0 119,8 118,0 118,1 116,4 Naudanliha, milj. kg 5,3 5,5 5,3 4,8 4,9 4,9 4,3 4,5 4,4 Sianliha, milj. kg 2,6 2,9 3,0 2,8 3,1 3,1 3,3 2,4 2,2 Kalkkuna, milj. kg 1,5 1,8 1,9 2,1 2,1 1, Kananmunat, milj. kg 0,4 0,3 0,2 0,3 0, ,0 2,4 Vilja, milj. kg 86,1 73,8 69,4 72,4 80,2 63,5 71,6 72,5 50,2 Avom. vihannes, milj. kg 13,2 13,0 12,4 12,3 13,4 12,0 10,9 14,5 11,8 Marjat, milj. kg 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,4 1,1 Maidonlähettäjien lukumäärien ja maitomäärien kehitys vuosina 1990, , kerätty suoraan meijereistä kalenterivuosittaisina tietoina. Maidonlähettäjien määrä on tilanne ko. vuonna. (puuttuu 2010 Ruhan meijerin tiedot). Lähettäjiä, kpl Maitoa, milj.litraa Enonkoski ,8 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 Haukivuori ,9 5,4 Heinävesi ,3 3,4 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 Hirvensalmi ,8 3,7 3,5 3,1 3,0 2,8 2,9 Joroinen ,5 7,4 7,2 6,8 6,9 6,7 6,6 Juva ,4 16,0 15,2 14,9 14,8 14,6 14,2 Jäppilä 57 3,3 Kangaslampi ,6 1,9 1,6 1,3 1,3 1,4 1,3 Kangasniemi ,5 7,5 7,1 6,9 6,9 6,4 6,2 Kerimäki ,5 4,1 3,9 3,9 3,6 3,7 3,3 Mikkeli ,2 13,3 17,8 17,0 17,1 16,8 16,3 Mäntyharju ,5 4,1 4,0 3,9 3,9 3,7 3,6 Pertunmaa ,3 5,3 5,1 4,8 4,7 3,9 4,2 Pieksämäki ,5 11,0 10,7 10,6 10,6-10,4 Punkaharju ,9 5,9 5,5 5,8 6,0 6,0 6,1 Puumala ,4 3,2 3,2 3,4 3,3 3,3 3,1 Rantasalmi ,0 16,1 15,3 14,5 14,4 14,7 14,4 Ristiina ,7 4,5 4,5 4,1 3,8 3,9 3,7 Savonlinna ,9 6,1 6,2 6,5 8,0 7,7 7,4 Savonranta ,4 1,5 1,4 1,4 Sulkava ,7 4,8 4,2 3,9 3,9 3,5 3,6 Virtasalmi 62 3,6 Etelä-Savo ,7 128,7 123,0 119,3 119,4 115,8 114,4 MAASEUDUN JA MAATALOUDEN KEHITTÄMINEN Lähde: Etelä-Savon ELY-keskus Maatalouden investointitukea saaneiden tilojen määrä väheni vuonna 2011 hieman edellisestä vuodesta, mutta myönnettyjen avustusten määrä kasvoi yli 55 % ja oli 2,1 miljoonaa euroa. Investoinneille myönnettiin lisäksi korkotukea 5,4 miljoonan euron lainamäärälle. Nuorten viljelijöiden aloitustukipäätöksiä oli aiempaa vähemmän. Suurimmat investoinnit tehtiin maidontuotannossa, jossa laajennusinvestoinnit näyttäisivät jatkuvan myös kertomusvuotta seuraavana vuonna. Heikosta hintakehityksestä johtuen naudanlihan tuotannossa investoinnit jäivät muutamia yksittäisiä laajennuksia lukuun ottamatta suhteellisen pieniksi. Myös alueen puutarhayritykset pitivät välivuoden investoinneissaan. Kotieläintuotannosta luopumisen seurauksena kasvituotannon tilat lisääntyvät alueella. Aloitus- ja investointitukien vähenemisessä osasyynä on kasvintuotantotilojen pieni koko, jolloin varsinkaan osaaikaisilla kasvituotannon tiloilla ei ylletä investointitukijärjestelmän alimpiin tulorajoihin. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetuista alueellisista hankkeista suurin on Pertunmaan laajakaistarunkoverkon rakentaminen; Pertun kuitu -hanke, johon myönnettiin noin euron EU-rahoitus. Hanke oli ensimmäinen maakuntamme maaseudun laajakaistaverkon rakentamishankkeista. Laajakaistahankkeiden rahoittaminen maaseuturahastosta on osoittautunut haastavaksi. Koko maassa on rahoitettu vasta kaksi maaseutuohjelman kautta rahoitettavaa laajakaistahanketta. Tavoitteena on rahoittaa 7

8 hankkeita maaseutuohjelman kautta Etelä-Savossa 11 kpl ja koko Suomessa 59 kpl. Haasteellisinta on saada teleyritykset jättämään tarjouksia verkon rakentamisesta. Hakemusmenettely koetaan teleyritysten taholta monimutkaiseksi ja aikaa vieväksi. Vuonna 2011 myönnetty hankerahoitus suuntautui monipuolisesti maaseutuohjelman toimenpiteisiin. Metsätalouteen myönnetyllä hankerahoituksella edistetään metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, metsäenergian tarjontaa ja metsänomistajien ammatillista osaamista. Maaseuturahaston hankerahoitusta myönnettiin myös maaseudun jätevesineuvontaan, lähiruokayrittäjyyden edistämiseen, maaseudun nuorten innostamiseen maaseudun ammatteihin sekä vesihuolto- ja muihin pienempiin infrastruktuurihankkeisiin. Maataloutta kehitetään useamman maakunnan alueella toteutettavilla maitotalouden, lammastalouden ja maatalouden vesiensuojelun kehittämishankkeilla. Toimintaryhmien (Rajupusu Leader, Veej jakaja ry, Piällysmies ry, Päijänne Leader) kautta toteutetuissa kehittämishankkeissa suurin hakijaryhmä oli kyläyhdistykset (sis. metsästysseurat ja maaseutunaiset). Näissä hankkeissa avustusta myönnettiin yhteisten tilojen korjaamiseen ja lämpöjärjestelmien muuttamiseen. Myös liikuntaan, reitistöihin ja oman kylän kehittämissuunnitelmiin sekä teatteriharrastuksiin myönnettiin avustuksia. Toimintaryhmien hankkeet ovat tästä rahastosta ainoita, joilla voidaan tehdä kansainvälisiä hankkeita. Näitä ja niiden esiselvityshankkeita tehtiin Etelä-Savossa vuonna 2011 kaksi kappaletta. Vuoden 2011 aikana nousi esille jäsenten kokemia ongelmia investointituen haussa. Aiheesta pidettiin palavereita erilaisilla kokoonpanoilla yhdessä rahoittajaviranomaisen kanssa. Esille nousivat mm. seuraavat asiat: säädökset, jotka helpottavat/mahdollistavat vaiheittaisen investoinnin esim vuoden ajalla Mavi:lta selkeä ohjeistus olennaisen tulon märittelyyn vuokrapeltojen ja sopimusten tulkintojen lieventäminen investointitukipäätöstä tehtäessä vesihuollon jotkut korjaustoimenpiteet tukikelpoisiksi korvausinvestointien sekä uusinvestoinnin rajaus tilalla työskentelevän työntekijän asunnon peruskorjaus/rakentaminen kustannukset tukikelpoiseksi tuen haku maatalouteen silloin, kun maatila on yhtiö, jolla on jatkojalostusta, joka on muuta kuin Annex I -toimintaa hakuaikojen uudelleen pohdintaa (elokuun hakua pidettiin jopa turhana, kun kunnollisia hakemuksia ei kukaan ennätä tekemään ja virkamiehetkin kesällä lomalla) päätökset tehtävä nopeammin ja keskityttävä vain välttämättömien tietojen vaatimiseen hakijalta. VUODEN 2011 TOIMINTAA (poimintoja kuukausittaisista tapahtumista) Tammikuu - liiton johtokunta ja työvaliokunta - maatalouden rahoituslaitosinfo - MEP Riikka Mannerin kummitilatapaaminen - Savonlinnan seudun eläinlääkäripalaveri - Esedu luonnonvara-alan strategiaryhmä - Itä-Suomen viljavaliokunta - Itä-Suomen ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta - Itä-Suomen lihavaliokunta - Maaseutunuorten valiokunta - Itä-Suomen MTK-liittojen yhteistyöpalaveri - Maakuntaliiton materiaalitaseseminaari - Energiapuuta Etelä-Savosta seminaari - sähkölinjapalavereita Suur-Savon Sähkön/Järvi- Suomen Energian kanssa - MTK-liittojen toiminnanjohtajakokous - MTK-jäsenten elokuvapäivä, Savonlinna - ohjausryhmiä ja muita palavereita Helmikuu - MTK:n toimihenkilöpäivät - MMM tukihakukoulutus - Etelä-Savon maaseutuohjelman seurantaryhmä - MTK-jäsenten elokuvapäivä, Mikkeli - Itä-Suomen ympäristöasiamiesten koulutuspäivä - MTK liittokokouspalaveri tuen maatalouspoliittinen seminaari - Itä-Suomen luomuvaliokunta - Etelä-Savon ELY-keskuksen strategiaseminaari - maatalouden rakennusinvestoinnit ja ympäristölupamenettely -seminaari - MTK liittojen puheenjohtaja- ja toiminnanjohtajakokous - sähkölinjapalavereita Suur-Savon Sähkön/Järvi- Suomen Energian kanssa - ohjausryhmiä ja muita palavereita 8

9 Maaliskuu - MTK -yhdistysten luottamushenkilöpäivät - MTK rakennetyöryhmä - Itä-Suomen maitovaliokunta - tuulivoimaseminaari - sähkölinjapalavereita Suur-Savon Sähkön/Järvi- Suomen Energian kanssa - tuottajayhdistysten kokouskierros - EU avustajien ja neuvojien koulutukset - sähköisen tukihaun koulutukset - Etelä-Savon maataloustuottajain säätiön hallitus - liiton johtokunta - liiton ja säätiön tilintarkastus - MTK SporttiStartti -järjestökoulutuspäivät - maaseutunuorten vierailu Otavan koulutilalla - Itä-Suomen maaseutunuorten valiokuntien yhteiskokous - Maakunnan yhteistyöryhmä - eduskuntavaalipaneelit Mikkeli ja Savonlinna - kuntakohtaiset tukihakukoulutukset - ohjausryhmiä ja muita palavereita Huhtikuu - tuottajayhdistysten kokouskierros - kuntakohtaiset tukihakukoulutukset - liiton kevätkokous, Rantasalmi - Etelä-Savon vesienhoitosuunnitelman seurantaryhmä - Yrittäjä- ja kuluttajavastaavien koulutuspäivät - Etelä-Savon bioenergialiiketoimintaseminaari - Itä-Suomen kuluttajatyöryhmä - Lähiruokaa kauppoihin -seminaari - MTK liittojen toiminnanjohtajakokous - MTK liittojen puheenjohtajakokous - MTK:n valtuuskunta - C tukialueen MTK-liittojen pj- ja tj -kokous - koululaisvierailu Otavan koulutilalle - ohjausryhmiä ja muita palavereita Toukokuu - ruoan alkuperäkampanjan suunnittelupalavereita - Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntapäivä - Etelä-Savon maaseutuohjelman seurantaryhmä - hallitusohjelmapalaveri - Itä-Suomen MTK liittojen kehittämispäivät - ohjausryhmiä ja muita palavereita Kesäkuu - MTK liittojen puheenjohtaja- ja toiminnanjohtajakokous - Pellervo-Instituutin 20 vuotisjuhla - ruoan alkuperäkampanjan suunnittelupalavereita - Itä-Suomen MTK-liittojen järjestökoulutuspalaveri - MTK:n liittokokouksen suunnittelupalaveri - Itä-Suomen maaseutuyrittäjävaliokunta - ohjausryhmiä ja muita palavereita Heinäkuu - tuottajayhdistysten kesätapaamisia - pellonpiennarpäivä Elokuu - sosiaalivaliokuntien koulutuspäivät - Itä-Suomen sosiaalivaliokunta - ruoan alkuperäkampanjatapahtumat Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki - kansanedustajien kummitilatapaamiset - Itä-Suomen MTK liittojen yhteistyön kehittämispäivät - elonkorjuumarkkinat, Savonlinna - investointitukipalaveri, ELY-keskus - ohjausryhmiä ja muita palavereita Syyskuu - investointitukipalaveri, ELY-keskus - MTK-liittojen toiminnanjohtajakokous - liiton johtokunta, yhteiskokous ProAgria Etelä- Savo - liiton työvaliokunta - tiedotustilaisuus valtion vuoden 2012 budjetista - Etelä-Savon maaseutustrategian toimenpideohjelman käynnistäminen - Etelä-Savon jäteasiain neuvottelukunta - MTK:n toimihenkilöpäivät - ELY keskuksen neuvottelukunta - ohjausryhmiä ja muita palavereita Lokakuu - investointitukipalaveri, ELY-keskus - Itä-Suomen MTK- ja MO liittojen rakenneseminaari - Etelä-Savon maaseutustrategian toimenpideohjelman ohjausryhmiä - MEP Sari Essayahin tapaaminen - Itä-Suomen MTK liittojen luottamushenkilöpäivät - MTK liittojen puheenjohtaja- ja toiminnanjohtajakokous - Itä-Suomen MTK liittojen yhteistyön kehittämispäivä - MTK:n lihavaliokuntien yhteiskokous - Maakunnan yhteistyöryhmä - Pellervon liha-alan tulevaisuusseminaari - MTK liittojen toiminnanjohtajakokous - MTK:n jäsenristeily, Uudet tuulet - Etelä-Savon maaseutustrategia seminaari - ohjausryhmiä ja muita palavereita Marraskuu - liiton johtokunta - tuottajayhdistysten kokouskierros - MEP Riikka Mannerin kummitilatapaaminen - Itä-Suomen viljavaliokunta - Pellervon vilja-alan tulevaisuusseminaari - MTK:n viljavaliokuntien yhteiskokous - Itä-Suomen maitovaliokunta - Etelä-Savon maaseutuohjelman seurantaryhmä - MTK-liittojen toiminnanjohtajakokous - Itä-Suomen maaseutuyrittäjävaliokunta 9

10 - Etelä-Savon maaseutustrategian toimenpideohjelman työpajoja - maaseutunuorten syysparlamentti - MTK liittojen pj- ja tj kokous - MTK:n valtuuskunta - Itä-Suomen luomuvaliokunta - ohjausryhmiä ja muita palavereita Joulukuu - tuottajayhdistysten kokouskierros - Itä-Suomen Start II -viestintäkurssi - Itä-Suomen verovaliokunta - Etelä-Savon maaseutuohjelman seurantaryhmä - Etelä- ja Itä-Suomen sokerijuurikasvaliokunta - Maakunnan yhteistyöryhmä - liiton syyskokous - Itä-Suomen kuluttajatyöryhmä - Etelä-Savon maaseutustrategian toimenpideohjelman ohjausryhmä - Etelä-Savon maaseutustrategian toimenpideohjelman työpajoja - Itä-Suomen ympäristövaliokunta - Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen tapaaminen - investointitukipalaveri, ELY keskus - Itä-Suomen MTK liittojen yhteistyön kehittämispäivä - ohjausryhmiä ja muita palavereita MTK-ETELÄ-SAVON EDUSTUS MTK:N VALIOKUNNISSA JA JAOSTOISSA VUONNA 2011 Maaseutuyrittäjävaliokunta Luomuvaliokunta Kananmunavaliokunta Sosiaalivaliokunta Sokerijuurikasvaliokunta MTK:n säätiön hallintoneuvosto Aarno Puttonen, Puumala Anssi Laamanen, Juva Jouni Paunonen, Juva Leena Hämäläinen, Pieksämäki Kimmo Ihalainen, Joroinen Matti Korhonen, Rantasalmi Aarno Puttonen, Puumala Valinta-alueen muut edustukset: Maaseutunuorten valiokunta Aluekehitysvaliokunta Nautajaosto Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta Energiavaliokunta Sikajaosto Sosiaalivaliokunta Tuotantotalousvaliokunta Verovaliokunta Kylvösiemenjaosto Maaseutuyrittäjävaliokunta Lammasjaosto Matti Setälä, Pohjois-Savo Ilona Alhoniemi, Pohjois-Karjala Jarkko Pakkanen, Keski-Suomi Tomi Toivanen, Pohjois-Savo Kari Pennanen, Pohjois-Karjala Erkki Kalmari, Keski-Suomi Eero Hetemäki, Keski-Suomi Eero Heinonen, Pohjois-Savo Antti Sivonen, Pohjois-Karjala Juhani Savolainen, Pohjois-Savo Matti Lappalainen, Pohjois-Savo Jussi Lehmuskoski, Keski-Suomi Heikki Peltola, Pohjois-Savo Outi Sirola, Pohjois-Karjala 10

11 LIITON OSALLISTUMINEN MAAKUNNALLISIIN TOIMIELIMIIN JA HANKKEISIIN MTK-Etelä-Savon edustus oli vuonna 2011 seuraavissa ohjausryhmissä ja toimielimissä: Maakunnan yhteistyöryhmä Laajakaista kaikille Etelä-Savon suurpetoneuvottelukunta ELY-keskuksen neuvottelukunta Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelman seurantaryhmä Etelä-Savon jäteneuvottelukunta Vesienhoitosuunnitelmien seurantaryhmä Vesienhoitosuunnitelmien toimenpideohjelmaryhmät Lumo - maaseutuympäristöjen luonnon monimuotoisuus -hanke Maakunnan parhaat maisemat -hanke Päivittäistavarakaupan valmiusharjoituksen seurantaryhmä Maaseudun Bioenergiat Etelä-Savon metsäneuvosto Pro Matkailu - maaseutumatkailuhanke Kilpuri - Kilpailukykyä Eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen Kasvintuotanto kannattaa Lihakas - naudanlihantuotannon esiselvityshanke HYMY - hyvinvoiva maatilayrittäjä Etelä-Savon maaseutustrategian toimenpideohjelma Hallittu kasvu ja nurmesta tankkiin Rae - ravinteet euroiksi, Etelä-Savon osio MaitoTaito - Itä-Suomen maidontuotannon kehittämishanke Rae - ravinteet euroiksi, Itä-Suomen osio Ilmase - ilmastonmuutos ja maaseutu Etelä-Savon maakuntaliitto Etelä-Savon maakuntaliitto Etelä-Savon maakuntaliitto Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Itä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Savon metsäkeskus, ProAgria E-S Etelä-Savon metsäkeskus ProAgria Etelä-Savo ProAgria Etelä-Savo ProAgria Etelä-Savo ProAgria Etelä-Savo ProAgria Etelä-Savo ProAgria Etelä-Savo ProAgria Etelä-Savo ProAgria Etelä-Savo ProAgria Pohjois-Savo Savonia Ammattikorkeakoulu MTT Kasvintuotannon tutkimus Ilme - Etelä-Savon pk -elintarvikeyritysten imagon parantaminen sekä lähi- ja luomutuotteiden menekin edistäminen Elintarvikeosaamiskeskus Ekoneum Etelä-Savon maatilat ympäristönsuojelun edelläkävijöinä Etelä-Savon riistaneuvosto OpinOvi - aikuiskoulutushanke Tukipilari -hanke ESBIO - omavarainen maatila Like -laadukasta liiketoimintaa luonnosta YES - keskus, yrittäjyyskasvatus ProOsa -työelämän kehittämishanke Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla - EMMA Maanomistajien arviointikeskus Asunto Oy Maaherrankatu 34, Mikkeli Mikkelin Ravirata Oy ProAgria Etelä-Savo Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti Suomen riistakeskus Esedu Etelä-Savon ammattiopisto MTK-Etelä-Savo Helsingin yliopisto, Ruralia-Instituutti Helsingin yliopisto, Ruralia-Instituutti HKKK Pienyrityskeskus Työväen sivistysliitto ry Mikkelin ammattikorkeakoulu kokousedustajat kokousedustajat kokousedustajat kokousedustajat 11

Käyntiosoite Näsilinnankatu 48 E puheenjohtaja Postiosoite PL 97, 33101 TRE hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi Tanhua Puhelin 020 413 3462 Virrat

Käyntiosoite Näsilinnankatu 48 E puheenjohtaja Postiosoite PL 97, 33101 TRE hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi Tanhua Puhelin 020 413 3462 Virrat MTK-Pirkanmaa toimintakertomus 2013 Mouhijärvi-Suodenniemi Liiton toimisto Puheenjohtajat Käyntiosoite Näsilinnankatu 48 E puheenjohtaja Postiosoite PL 97, 33101 TRE hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi

Lisätiedot

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010 93. toimintavuosi Tähän KERTOMUKSEEN on koottu keskeisiä asioita MTK-Pohjois-Suomen toiminnasta vuodelta 2010. MTK-Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Navetta kannatti rakentaa yhdessä

Navetta kannatti rakentaa yhdessä UutisJyvät 2/2011 1 MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2/2011 Anne Seppänen Tässä numerossa MTK-yhdistysten syyskokoukset katso sivu 11. Selkeyttä tietotulvaan MTK:n uusi hanke tukee jaksamista, osaamista ja

Lisätiedot

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä.

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä. M Itella Posti Oy Itella Green MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012 Uutisjyvät Satovahinkoja? Satovahinkoilmoitukset ja korvaushakemukset ehtii jättää vielä lokakuun ajan. SIVU 5 Laaturehua Siikajokisella

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Yhteenveto maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmän työstä

Yhteenveto maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmän työstä Yhteenveto maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmän työstä Maa- ja metsätalousministeriö Helsinki, huhtikuu 2011 Tiivistelmä Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman tavoitteena oli, että harjoitettava

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 3 Uusi jäsenetu: Mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta

100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta 100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta 2012 lso osuuskunta 100 vuotta LSO Osuuskunnan tarkoitus ja toiminta-ajatus LSO Osuuskunta on 1 500 aktiivisen lihantuottajan yhteisö, joka käyttää vastuullisesti

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta Loppuraportti 29.12. 2003 Konsulttitoimisto Terra Oy Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 LYHENTEET... 5 1. TIIVISTELMÄ... 6 2. JOHDANTO... 7 2.1. TAUSTA... 7 2.2. METODOLOGIA... 8 2.3. KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot