Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas"

Transkriptio

1 Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy jolloin malleja on helppo työstää omiin tarpeisiin. Jakelu: piirin lippukunnat ja piirin luottamushenkilöt (päivitys ) Sisältö: Lapin Partiolaisten Turvallisuusasiakirja Pelastus-/turvallisuussuunnitelma -malli Tapahtuman turvallisuussuunnitelma -malli Kämpän pelastussuunnitelma -malli Lapin Partiolaisten Kriisitiedotusohje Lapin Partiolaiset ry

2 LAPIN PARTIOLAISET RY TURVALLISUUSASIAKIRJA (5 sivua) Lapin Partiolaiset ry on tehnyt turvallisuusasiakirjan, jossa on määritelty toiminnan turvallisuuteen liittyviä asioita. Asiakirjan tehtävä on myös ohjata lappilaisia partiolaisia turvalliseen toimintaan. Turvallisuusasiakirja on tehty vastaamaan uusia lainsäädännön vaatimuksiaja se pohjautuu Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n turvallisuusasiakirjaan ( ). Toiminnan kuvaus Lapin Partiolaiset ry on yksi Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n piirijärjestöistä. Lapin Partiolaisten toiminnassa mukana on noin jäsentä. Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö ja sen toiminnassa on mukana noin jäsentä. Partioliike on kansainvälinen ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Toiminta on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja elinympäristöstään. Partiossa tuetaan myös henkistä ja hengellistä kasvua. Partio on päihteetön harrastus. Partiossa toimitaan ryhmässä. Toiminnassa uskotaan elämysten ja seikkailun voimaan. Elämykset tuovat iloa ja sisältöä elämään. Seikkailu kasvattaa luottamusta omiin kykyihin. Partiolaiset liikkuvat paljon luonnossa; kävellen, hiihtäen, kiipeillen ja meloen. Luonto on partiolaisille elämysten lähde, seikkailujen areena ja kasvattaja: ystävä, jonka hyvinvointi on tärkeää. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry on kahden partiolaisten maailmanjärjestön WAGGGSin (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ja WOSMin (World Organization of the Scout Movement) jäsen ja maailman partioliikkeen ainoa edustaja Suomessa. Se vastaa suomen- ja ruotsinkielisestä partiotoiminnasta. Suomen Partiolaiset huolehtii, että partiotoiminta pysyy Suomessa maailmanjärjestöjen periaatteiden mukaisena. Partioliike Suomessa koostuu paikallisista partiotoimintaa järjestävistä lippukunnista sekä näiden toimintaa tukevista partiopiireistä ja keskusjärjestöstä. Lapin Partiolaiset ry:n tärkein tehtävä on partiotoiminnan edistäminen Lapissa. Piirijärjestö pitää esillä partion periaatteita ja edistää partioaatteen näkymistä partiotoiminnassa. Keskusjärjestö ylläpitää ja kehittää partio-ohjelmaa ja suomalaisen partioliikkeen koulutusjärjestelmää, jonka maailmanjärjestöt vahvistavat. Keskusjärjestö auttaa partiopiirejä lippukuntien tukemisessa. Partiopiiri on toiminta-alueensa lippukuntien yhteenliittymä. Se on Suomen Partiolaisten jäsen ja edustaa omalla toiminta-alueellaan Suomen Partiolaisia. Piiri noudattaa keskusjärjestön kanssa samoja partioneuvoston (koostuu piirien puheenjohtajista) vahvistamia toiminnallisia periaatteita ja ohjeita. Partiopiirin keskeisin tehtävä on lippukuntien toiminnallinen tukeminen järjestämällä ohjausta, koulutusta ja muita tapahtumia. Lippukunta eli paikallisyhdistys on partiotoiminnan perusyksikkö ja ne ovat juridisesti itsenäisiä toimijoita. Lippukunnissa toimii noin jäsentä. Lippukunnat voivat olla yhteis-, tyttö- tai poikalippukuntia. Lapissa partiolippukuntia on lähes jokaisessa Lapin kunnassa, yhteensä 31 lippukuntaa, joista 26 on yhteislippukuntia ja loput tyttö- tai p oikalippukuntia. Viikoittaista toimintaa on 21 lippukunnassa. Lippukunnissa toimitaan pääasiassa pienryhmissä (sudenpentulaumat, seikkailijajoukkueet, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajavartiot). Vastuuhenkilöt ja toimijat Piirijärjestön ylintä päätösvaltaa käyttää syys- ja kevätkokous, joka muun muassa valitsee piirihallituksen. Piirn kokousten välillä päätösvaltaa käyttää piirihallitus. Piirijärjestön organisaatio jakautuu viiteen valtakunnallisesti yhtenevään toiminnanalaan: aluetyö, ohjelma, koulutus, viestintä ja talous. Ryhmät yhteistyössä piirihallituksen kanssa huolehtivat käytännössä toiminnanaloihin kuuluvasta toiminnasta. Piirihallituksessa on edustus kaikista toiminnanaloista. Lapin Partiolaisten piiritoimistolla työskentelee päätoimisesti yksi vakituinen työntekijä lippukuntien ja luottamushenkilöiden tukena. Lapin Partiolaisissa turvallisuudesta vastaa piirijärjestön puheenjohtaja Leena Pernu yhdessä hallituksen ja järjestösihteerin kanssa. 2

3 Peruspartiotoiminnasta vastaavat lippukuntien erilaiset johtajat. Lippukunnissa ja piirissä johtajatehtävissä toimivat tehtäviin koulutetut partiolaiset. Tehtävien laajuus ja vaativuus määritellään erikseen kullekin johtajalle tehtävän mukaan. Päävastuun kaikesta toiminnasta kantaa lippukunnanjohtaja, yhdessä lippukunnan hallituksen kanssa. Lapin Partiolaisten tapahtumien johtaja on vähintään 18-vuotias jäsenmaksun maksanut partiolainen. Hänellä on partiojohtajavaltakirja ja kokemusta vastaavasta toiminnasta sekä mahdollisesti erikseen määritelty pätevyys tehtävään. Piirinjohtaja, piirihallitus tai piirihallituksen toiminnanalasta vastaava jäsen on hyväksynyt hänet tehtäväänsä. Tapahtuman turvallisuuteen liittyvä ennakkosuunnittelu on tapahtumajohtajan vastuulla. Toimintatavat Turvallisuus huomioidaan partiossa monipuolisesti. Partio-ohjelmassa (sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaohjelma), johtaja ja taitokoulutuksissa, materiaaleissa (esim. Partiojohtajan käsikirjassa ja Johtajakansiossa on luvut turvallisuudesta) sekä tapahtumien järjestämisissä on turvallisuus huomioitu. Partiotoiminnassa opetellaan 7-vuotiaasta alkaen mm. ensiapu-, luonnontuntemus-, retkeily- ja ihmissuhdetaitoja. Näin jokaisella partiolaisella on perustietoa turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa Turvallisuusohjetta. Turvallisuusohjeissa määritellään retki- ja leiritoiminnan vaatimukset, ohjeita partiotoimintaan luonnossa ja esitellään vakuutusehdot. Ohjeet on jaettu jokaiseen lippukuntaan, niitä käydään läpi partiokoulutuksessa ja ne ovat esillä järjestön www-sivuilla, os. Turvallisuusasioista tiedotetaan lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille. Lippukuntia ohjataan laatimaan turvallisuusasiakirja ja kouluttamaan luottamushenkilöitä turvallisuusasioissa. Lapin Partiolaiset ohjaa jokaista vastuullista osapuolta laatimaan tarvittaessa turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat tapahtumille ja rakennuksille. Suunnitelmien tekemisen tueksi keskusjärjestö on tehnyt mallilomakkeet, jotka on toimitettu myös piirien ja lippukuntien käyttöön. Lapin Partiolaiset eivät järjestä kuluttajapalveluita ja partiossa on niitä muutoinkin vähän. Jos partiotaho järjestää kuluttajapalveluita, tekijät vastaavat itse toiminnastaan ja noudattavat Kuluttajaviraston ohjeita ohjelmapalveluiden turvallisuuden parantamiseksi. Partiotoiminnan osaalueissa (esim. melonta ja kiipeily), joihin lajiliitoilla on omat ohjeet, kehotetaan tutustumaan ja noudattamaan lajiliiton ohjeita. Kansainvälisistä partiomatkoista ilmoitetaan aina keskusjärjestön toimistolle. Suomen Partiolasten julkaisema Partiomatkailijan opas -vihko sisältää ohjeita ulkomaanmatkan turvallisuudesta ja neuvoja ikävien yllätysten varalle. Turvallisuussuunnitelma: laaditaan yksittäisille partiopiirin yleisötapahtumille, jos kohderyhmänä ovat partion ulkopuoliset tahot tai jos tapahtumaan osallistuu paljon partiolaisia suositellaan tehtäväksi piiri- ja alueleireille, partiotahdille, partiotaitokilpailuille, paraateille ja piirin ulkomaille suuntautuville matkoille turvallisuussuunnitelmanliitteenä on turvallisuusasiakirja turvallisuussuunnitelma sisältää pelastussuunnitelman tiedot ja se on siksi toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti turvallisuussuunnitelmasta tulee tiedottaa tarvittavassa määrin tapahtuman vastuuhenkilöitä, piirihallitusta ja tapahtuman osanottajia Pelastussuunnitelma: toimitetaan alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti laaditaan kämpälle tai vastaavalle, jos siellä on majoitustilat yli 10 hengelle yleensä rakennuksella on valmiina pelastussuunnitelma, joka pyydetään rakennuksen omistajalta käyttöön Kokoontumislain mukaan isosta yleisötilaisuudesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille Tämän asiakirjan liitteenä on pelastussuunnitelmaan ja turvallisuussuunnitelmaan vaadittavat tiedot. 3

4 Osallistujat Partiotoimintaan osallistuu pääasiassa partion omia jäseniä, lapsia ja nuoria, joille nuoret vertaisjohtajat tai aikuiset järjestävät tai mahdollistavat toimintaa. Seuraavassa on kuvattu ikäkausien erityispiirteitä. Sudenpennut ovat 7 9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikoittaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa. Seikkailijat ovat vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueet suorittavat taitomerkkejä ja käyvät partiotaitokisoissa. Tarpojiksi kutsutaan vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4 12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi. Tärkeintä tarpojaohjelmassa on yhdessä toimiminen, kokemukset kavereiden kanssa, järkevät aktiviteetit ja vartion omien juttujen syntyminen. Tarpojavartio kokoontuu kerran viikossa. Lisäksi tarpojille järjestetään koko ikäkauden tapaamisia yhden kahden kuukauden välein. Ikäkausitapaamiset voivat olla myös leirejä, retkiä, kursseja, kisoja, vaelluksia ja muita tapahtumia. Samoajat ovat vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4 12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Vaeltajat, vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3 5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista. Toimintapaikat sekä välineet ja niiden huolto Partiotoiminta tapahtuu yleensä kokoontumistiloissa eli partiokoloilla sekä luonnossa, metsässä ja vesialueilla. Partiotoimintaa on myös kämpillä, leirialueilla, kurssi- ja leirikeskuksissa, joista osa on partioyhteisöjen omia ja osa muiden tahojen omistuksessa. Lapin Partiolaisilla on yksi vakituinen toimintapaikka, piiritoimisto, joka toimii toimisto- ja kokoustilana. Se sijaitsee Rovaniemellä, osoitteessa Kaartokatu 4 as 1. Kiinteistön isännöitsijä on tehnyt kiinteistölle pelastussuunnitelman. Muualla järjestettävissä piirijärjestön tapahtumissa tapahtumien vastuullisia kehotetaan tutustumaan kulloisenkin kiinteistön turvallisuuteen ja tiedottamaan siitä tapahtumaan osallistuvia. Kukin lippukunta ja piiri huolehtivat omista varusteistaan itse. Lapin Partiolaisilla on varasto piiritoimiston yhteydessä, jonka tavaroita huolletaan tarpeen mukaan. Varastosta vastaa järjestösihteeri. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu Partiotoiminta on monipuolista, siksi riskit tulee arvioida aina tilannekohtaisesti. Yleisimmät ikävät sattumukset partioretkillä ovat haavat, nyrjähdykset ja pienet palovammat. Vakavia eksymisiä, paleltumia tai metsäpaloja sattuu erittäin harvoin. Turvallisuussuunnitelmia laadittaessa kartoitetaan tapahtuman riskit ja esitetään toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Turvallisuutta edistetään koulutuksissa turvallisuusasioiden huomioimisella, Turvallisuusohjeiden noudattamisella sekä käyttämällä asianmukaisia varusteita. 4

5 Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteissa ja niiden jälkeen Onnettomuus- ja hätätilanteissa toimitaan seuraavasti: Arvioidaan tilanne. Estetään lisäonnettomuudet. Annetaan ensiapua. Hälytetään apua. Hoidetaan tilannetta, kunnes apu on tullut paikalle. Mahdollisimman pian, mutta viimeistään onnettomuustilanteen lauettua, tapahtumasta tiedotetaan piirin puheenjohtaja Leena Pernulle puh ja piiritoimistolle puh , jotka ilmoittavat Partioasemalle. Ilmoita: Mitä Missä Milloin Kuka / ketkä Miksi Seuraamukset Toimenpiteet Lisätiedot Liikenneonnettomuus Rovaniemellä Tänään noin klo Kyydissä olleet partiolaiset Auto suistui ojaan Kaksi vaeltajaa loukkaantui hengenvaarallisesti Toimitettiin ambulanssilla Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle Lisätietoja antaa NN numerosta Toimijoiden ohjeistus ja ohjeiden päivitys Piirijärjestössä tiedotetaan ja koulutetaan turvallisuusasioissa. Esimerkiksi piirijärjestön luottamushenkilö saa tämän turvallisuusasiakirjan luottamushenkilömateriaalin mukana aloittaessaan pestin. Turvallisuusasiat ovat esillä tiedotuksessa ja materiaaleissa. Keskusjärjestö ja piirijärjestö päivittävät turvallisuusohjeet tarpeen mukaan. Piirille on laadittu kriisitiedotusohje, jossa on neuvottu miten onnettomuus- tai vastaavassa tilanteessa tulee tapahtuneesta tiedottaa. Kriisitiedotusohje on tämän asiakirjan liitteenä. Vakuutukset Vakuutusnumero: Suomen Partiolaisilla on ryhmävakuutus If Vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutus koostuu useista eri vakuutuslajeista. Vakuutus on voimassa keskusjärjestön ja partiopiirien jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla partiotoiminnassa. Partiotoiminnalla tarkoitetaan toimintasuunnitelman mukaista toimintaa tai toimintaa, joka on lippukunnan, piirin tai keskusjärjestön johdon tiedossa. Partiotoiminnassa noudatetaan lähtökohtaisesti Suomen Partiolaisten voimassa olevia turvallisuusohjeita. Korvausta haettaessa keskusjärjestö vahvistaa, että vahinko on tapahtunut partiotoiminnassa. Lippukunnan uudet jäsenet tulevat partiovakuutuksen piiriin heti, kun lippukunnan ilmoitus uusista jäsenistä on saapunut Suomen Partiolaisten keskustoimistoon. Uusien jäsenten vakuutus on voimassa ilmoituksen saapumisesta (kirjattu jäsenrekisteriin) jäsenmaksun eräpäivään saakka ja katkeaa, jos laskua ei ole eräpäivään mennessä maksettu. Vakuutus on voimassa vain, kun jäsenmaksu on maksettu. Lisätietoa vakuutuksesta saa Turvallisuusohjeista ja SP:n keskusjärjestön infosta. 5

6 Materiaaleissa turvallisuudesta Suomen Partiolaisten materiaaleissa on huomioitu turvallisuus. Seuraavat materiaalit liittyvät erityisesti turvallisuuteen. Turvallisuusohjeet (partioneuvosto ) SP:n turvallisuusasiakirja (hallitus ) Turvallisuusmääräykset ja -ohjeet partiotoimintaan vesillä (hallitus ) Melonnan turvallisuusohje (melontaturvallisuuden neuvottelukunta ) Suomen Partiolaisten kriisitiedotusohje (hallitus , päiv ja ) Partiomatkailijan opas (2000) Opas partiotaitojen SM-kilpailujen järjestäjille Koulutusjärjestelmä (2008) Suomen Partiolaisten päihdeohje (hallitus ) Partiojohtajan käsikirja (2008) Liitteet: - Turvallisuusohjeet (liite 1) - Malli pelastus- / turvallisuussuunnitelmalle (liite 2) - esimerkki tapahtuman turvallisuussuunnitelmasta (liite 3) - esimerkki kämpän pelastussuunnitelmasta (liite 4) - Lapin Partiolaisten kriisitiedotusohje päivitetty (liite 5) 6

7 PELASTUS- / TURVALLISUUSSUUNNITELMA -malli (1 sivu) Turvallisuussuunnitelma sisältää pelastussuunnitelman tiedot ja se on siksi toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Turvallisuussuunnitelmassa tulee esittää jokaisen toiminnan/suorituspaikan osalta (lihavoitu asiat, jotka on oltava pelastussuunnitelmassa): 1. Toiminnan, tapahtuman tai rakennuksen kuvaus 2. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä sekä heidän yhteystietonsa 3. Jos kyseessä on reitti: reittiselostus, lähtöpaikka, paluupaikka, päivämatkat, yöpymis- ja taukopaikat, toimintapaikat. Liitteenä kartta, johon on merkitty selkeästi edellä mainitut kohdat. 4. Ennakoitavat vaaratilanteet ja riskit sekä niiden vaikutukset 5. Riskien hallinta ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi: Osallistujien enimmäismäärä suorituspaikalla Toimintaan liittyvät rajoitukset (säätila, muut olosuhteet, päihteet) Ohjaajien pätevyysvaatimukset Ohjaajien toiminta ennen ohjelman alkua (esim. suorituspaikan turvallisuuden ja varusteiden, mm. ensiapuvälineiden, hälytysyhteyden, varmistaminen) Osallistujien (esim. majoittujien) perehdyttäminen ja opastaminen toimintaan tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen Koneet ja laitteet (esim. turvallisuusvaatimusten täyttäminen) Erityisvarusteet Elintarvikkeiden ja veden kuljetus ja säilytys Paloturvallisuus (esim. palovaroittimet, tulen käsittely, materiaalien paloturvallisuus) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt; ajo-ohjeet tai muut ohjeet paikalle saapumiseen (pelastus- ja sairaankuljetusyksikköjen kulkureitit!) 6. ohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten toiminta fyysisen vamman sattuessa toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa, esim. tulipalo, häkämyrkytys 7. Yleisiä toimintaohjeita (esim. tulen käsittely, metsäpalovaroitukset) 8. Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen: Raportointi (esim. onnettomuuskirjapito) Tapahtumasta tiedottaminen (esim. tiedotuksesta vastaava henkilö ja toimintatapa) Viranomaisille ilmoittaminen (Kuluttajavirasto, työsuojelupiiri, poliisi) Jälkihoito (esim. loukkaantuneen kuljetus, mahdollinen kriisiapu) 9. Muut huomioitavat asiat. 10. Turvallisuussuunnitelmasta tiedottaminen eli miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon tiedottaminen viranomaisille tiedottaminen tapahtuman vastuuhenkilöille tiedottaminen tapahtumaan osallistujille tiedottaminen piirinjohtajalle Laadittaessa suorituspaikkakohtaisia turvallisuussuunnitelmia tulee kiinnittää erityistä huomiota varsinkin seuraavassa listassa esimerkinomaisesti esitettyihin toimintoihin, joihin saattaa liittyä suuria riskejä (suluissa on mainittu esimerkkejä toimintaan liittyvistä vaaroista): kaukana asutuksesta tapahtuvat toiminnat (avun saanti on vaikeaa/hidasta) korkean paikan aktiviteetit (putoaminen, kolhiutuminen) pitkäkestoiset maastoaktiviteetit (paleltuma, hypotermia, lämpöuupumus, nestevajaus, energiavajaus, eksyminen) toiminnat, joissa käytetään moottoriajoneuvoja, kuten moottorikelkkoja, autoja, mönkijöitä, moottoripyöriä, mopoja, vesiskoottereita ym. (liikenneonnettomuus, törmääminen) toiminnat, joissa on tulipalonvaara (palovamma, savumyrkytys) vesiaktiviteetit (heikot jäät, veden varaan joutuminen, hypotermia, kolhiutuminen) Edellä mainittu lista ei ole täydellinen. Saattaa olla myös muita suuria riskejä sisältäviä toimintoja, joissa turvallisuussuunnitelman tekemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lähteet: - Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi, kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003, luku 6.3 (turvallisuussuunnitelma) - Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (2003), 9 ja 10 7

8 TAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA -malli (2 sivua) Tapahtuma: Piirin talvipartiotaitokilpailu Kisat-08 Ajankohta: Lauantaista 9.2. sunnuntaihin Tapahtumapaikka: Osallistujat: Vastuullinen johtaja: Simon Maksniemessä, meren jäällä, saarissa ja rannikolla. Alue rajoittuu pohjoisessa E4-tiehen, etelässä Montajan saaren eteläkärkeen, lännessä Ykskuuseen niemeen ja idässä Munkin hiekkarantaan. Liitteenä on kilpailun kartta, johon on merkitty kaikkien sarjojen kaikki rastit ja reiti sekä tärkeimmät huoltoreitit. Noin 100 yli 10-vuotiasta partiolaista ja noin 50 kisatalkoolaista Matti Partio (kilpailujenjohtaja), , Muut järjestelijät: Varajohtaja ja kilpailusihteeri, Jarkko Vartio Tapahtuman ohjelma ja aikataulu: Perjantai Ilmoittautuminen alkaa ja kisatoimisto avataan Ilmoittautuminen loppuu ja kisatoimisto suljetaan Hiljaisuus koululla Lauantai Herätys koululla 7.00 Ilmoittautuminen alkaa ja kisatoimisto avataan 8.00 Ilmoittautuminen loppuu 8.20 Avajaiset koululla, tapahtuma 8.30 Siirtyminen linja-autolla 9.30 Kilpailu alkaa Kisa etenee maastossa: nuoremmat rannan läheisyydessä, vanhemmat merellä ja aaarissa. Vartiot suorittavat tehtävärasteja ja etenevät hiihtäen, reitin pituus 7-30 km Päiväsarjalaisten ruoka koululla Oranssin ja Vihreän sarjan palkintojenjako Hiljaisuus koululla Viimeisetkin vartiot yörastilla Montajan saaressa Sunnuntai Viimeiset vartiot lähtevät liikkeelle yörastilta Yösarjojen vartiot maalissa Lounas koululla, lämmin ruoka yösarjojen kilpailijoille 15 Palkintojenjako yösarjoille, tapahtuman päätös Riskikartoitus: Suurimpia riskiä tässä tapahtumassa ovat heikot jäät, paleltumisvammat, pienet palovammat nuotioista, vuolemis- ja kirvesvammat kätevyys- ja yörastilla. Vartioiden eksymis- ja uupumistapaukset ovat myös mahdollisia. Moottorikelkkatapaturmat ovat myös mahdollisia. 8

9 Riskien hallinta: Kilpailukarttaan on merkitään tiedossa olevat vaaralliset paikat. Kilpailureitti on suunniteltu välttämään heikkojen jäiden riski. Vartiot kantavat mukanaan naskaleita ja etenevät merellä vähintään 3 hlön ryhmissä. Vilkkaan nelostien ylitys on kilpailuvartiolta kielletty. Kilpailuvartiot käyttävät alikulkutunnelia. Paleltumisvammoja pyritään estämään kannustamalla oikeaan pukeutumiseen ja erityisesti kasvojen suojaukseen on kiinnitettävä huomiota viimaisella kelillä. Säätilan ollessa mahdoton kilpailuorganisaatio harkitsee reitin ja tehtävien muutoksia. Jokaisella vartiolla on mukanaan pieni ensiapulaukku. Tapahtumassa päivystää ammattitaitoinen ensiapuryhmä mm. yö- ja kätevyysrasteilla ja kilpailukeskuksessa. Rastipäälliköt ovat myös ennakoineet yksittäisen rastin mahdollisia vaaratilanteita ja ovat varustautuneet ainakin ensiapulaukulla. Jokaisella rastilla on tehtäväänsä koulutettu rastipäällikkö. Erityistä riskiä myös aiheuttavat huollossa käytettävät moottorikelkat. Kelkkoja pyritään käyttämään viisaasti ja kuljettajat ovat tietoisia tunnetuista heikon jään alueista. Majoittuminen koululla tapahtuu koulun rehtorin ohjein ja kilpailuorganisaatiolla on hallussaan kopio koulun turvallisuussuunnitelmasta. Etukäteisohjeet osallistujille: Osallistujille on kerrottu reitin luonteesta ja kilpailujen avajaisissa kerrotaan viimeiset tiedot ja varoitukset. Tapaturman, fyysisen vamman, vahinkotilanteen tai onnettomuuden sattuessa: Toimitaan tapahtuman edellyttävällä tavalla: - Estä lisätapaturmat - Soitto tarvittaessa välittömästi 112 ja/tai kilpailujen lääkärille Pekka Auttajalle. - Kerro, mitä on tapahtunut ja missä (paikannus kartan koordinaattien avulla, karttasanojen tai kuvailemalla paikkaa muuten). - Kerro, mikä on potilaan tilanne. - Välitön ensiapu ja tarvittavat toimenpiteet (potilaan lämpimänä pitäminen jne.) - Pelastushenkilökunnan opastaminen paikalle valoilla ja opastajilla - Ilmoittaminen tapahtuneesta kilpailujenjohtaja Matti Partiolle , joka ilmoittaa tapahtuneesta piirinjohtajalle Pekka Vaeltajalle Tapahtuneesta tiedottaa tarvittaessa ulkopuolisille vain kilpailujenjohtaja Partio, sihteeri Vartio tai piirinjohtaja Vaeltaja. Suunnitelman jakelu: Järjestelytoimikunnan jäsenet, rastipäälliköt, kilpailujen valvoja, Lapin Partiolaisten piiritoimisto ja piirinjohtaja, Simon palolaitos, Simon terveyskeskus ja Simon sosiaalijohtaja ja mukautettuna kilpailijoille ennakko-ohjeessa. Liitteet: Lapin Partiolaisten turvallisuusasiakirja, kilpailukartta 9

10 PELASTUSSUUNNITELMA -malli (2 sivua) (Muokattu SP:n kämpän pelastussuunnitelmamallista. Lähde ) PARTIOMAJA Lippukunta ry Partiomajantie 124, METSÄLÄ Päivitetty / Lissu Leuto 1 Rakennuksen kuvaus Lippukunta ry:n omistama partiomaja on noin 10 hengen hirsimökki, joka on rakennettu 1984 yhdistyksen omistamalle tontille, joka rajoittuu jokeen. Mökissä on kamiinalämmitys, kaasuhella ja nukkumalaverit. Mökin pihapiirissä on puuliiteri, erillinen saunarakennus ja nuotiopaikka. 2 Riskit Tapaturmat. Kaatumisen aiheuttamat ruhjeet, murtumat, jäsenen sijoiltaan meno, päähän kohdistuvat iskut. Haavat veistäessä, syövyttävän aineen joutuminen iholle. Savun tai kaasun hengittäminen. jäihin putoaminen ja muu vedenvaraan joutuminen. Sairaskohtaus. Tulipalo. Tulen leviäminen tulisijasta, takasta tai nuotiosta. Rasvapalo keittiössä. Maastopalo. Eksyminen/katoaminen. Maastoon eksyminen. Poistuminen alueelta ilmoittamatta asiasta vastuullisille. 3 Ennaltaehkäisevä toiminta Tapaturmat Kämpälle on varattu monipuolinen ensiapulaukku, jota päivittää ja huoltaa kämppäisäntä. Kämpällä järjestettävien tapahtumien johtajat ovat ensiaputaitoisia. On nimettävä valvoja rajujen leikkien ja pelien ajaksi. Uinnin ajaksi nimetään yksi valvoja jokaista 8 uimaria kohden, valvojien on sijoittauduttava siten, että he näkevät uimarit esteettä. Uimareiden lukumäärä tarkistetaan säännöllisesti. Vesillä ollessa on aina varustauduttava pelastusliivein, sekä opastettava niiden oikeassa pukemisessa, lasten ollessa vesillä on vesillä olon ajaksi nimettävä valvoja, sekä mahdollinen turvavene. Myrkylliset pesuaineet, maalit ja muut kemikaalit on sijoitettava omaan turvalliseen varastoon. Kaikkien aineiden käyttöturvallisuusohjeet on oltava käyttäjien saatavissa. Vahvojen pesuaineiden ja kemikaalien käyttöä on opastettava ja valvottava. Opastetaan työkalujen ja koneiden käytössä, sekä korostetaan suojavarusteiden merkitystä, opetetaan ja valvotaan niiden käyttöä. Tulipalo Retkeläisiä opastetaan tulen käytössä eikä tulta jätetä hetkeksikään valvomatta. Nuotion lähistöllä tulee aina olla riittävästi vettä nuotion sammuttamiseen. Sammutusvälineiden sijainti on näytettävä kaikille retken johtajille. Sammuttimen käyttö selostetaan retken johtajille. Palavat nesteet ja kaasupullot varastoidaan asianmukaisesti välittömästi käytön jälkeen. Kaasuhellan käyttöohjeisiin tutustutaan ennen käyttöä. Harjoitellaan poistumista rakennuksesta, kaikille opetetaan kokoontumispaikka, joka on läheinen paikoitusalue (koordinaatit, KKJ piste: X(P) Y(I) Eksyminen / katoaminen Maastoon ei lähetetä ketään varmistamatta hänen kykyä selvitä maastossa yksin. Retken vastuullinen johtaja on selvillä retkeilijöiden määrästä, ja ryhmienjohtajat nimistä. Rasteilla ja muualla maastossa pidetään säännöllistä kontrollia kaikista liikkujista. 10

11 4 Toimintaohjeet 4.1 Tapaturmat Tapaturman sattuessa on ensiaputoimet aloitettava välittömästi, tyrehdyttämällä verenvuodot, varmistamalla hengityksen kulku ja sydämen toiminta. Tarvittaessa on aloitettava elvytystoimet. Vedenvaraan joutunut tuodaan maalle ja varmistetaan elintoiminnot ja tarvittaessa aloitetaan elvytys. Mikäli uhri on tajuton, on hänet käännettävä kylkiasentoon. Jos uhri on tajuton, hänellä on murtumia, suuria haavoja, laajoja palo/paleltuma-vammoja tai hän saanut iskun selkään tai päähän valittaen runsasta kipua ei uhria saa siirtää ja on aina tilattava sairasauto. Sairasauto tilataan aina, jos ei olla varmoja kuinka toimitaan. Avuntulo kestää noin 25 minuuttia, jona aikana potilas on pidettävä lämpimänä ja varmistettava hänen vointinsa. Viimeisellä sivulla on ohjeet avun hälyttämiseksi 4.2 Tulipalo Mikäli tuli pääsee irti, on kiinnitettävä kaikkien huomio tilanteeseen. Kaikki retkeilijät ohjataan kokoontumispaikalle, varusteet otetaan mukaan vain jos siihen on aikaa. Ketään ei saa päästää takaisin noutamaan varusteitaan! Aloita alkusammutus ja hälytä apua. Siirrä kaasupullot ja muut palaviennesteiden astiat kauemmaksi. Mikäli paloa ei saada nopeasti hallintaan, pyri rajoittamaan se sulkemalla ovet ja ikkunat sekä pyri suojaamaan ympäristöä. Toimintaa johtaa retken johtaja tai hänen määräämänsä henkilö, heillä on tilanteessa ehdoton käskyvalta. Kokoontumispaikan vanhin tarkastaa paikallaolijat ja ilmoittaa tiedon sammutustyön johtajalle. Tilanteesta ilmoitetaan kiinteistön omistajalle: Lippukunta ry:n lippukunnanjohtaja Pena Luoto puh Eksyminen / katoaminen Varmistetaan ovatko myös kadonneen henkilön varusteet kadonneet. Tarkistettava onko muitakin kateissa. Missä ja milloin on kadonneesta tehty viimeinen varma havainto. Tarkistetaan lähiympäristö ja mahdolliset piilopaikat. Arvioidaan mihin kadonnut mahdollisesti pyrkii: Lähin bussipysäkki sijaitsee vanhalla valtatiellä Metsäharjun kohdilla. Soitetaan kadonneen matkapuhelimeen (jos hänellä on sellainen). Suoritetaan nopea etsintä oletetulla katoamisalueella. Otetaan yhteyttä kadonneen omaisiin ja selvitetään olemassa oleva tilanne. Samalla kysytään, onko kadonnut ollut mahdollisesti yhteydessä heihin. Yhteys viranomaisiin ja ilmoitetaan asiasta oman organisaation johtajalle. 4.4 Avun hälyttäminen Normaalioloissa alueella toimivat kaikki matkapuhelinverkot. Hätänumerot: Palokunta / ambulanssi 112 Poliisi Neuvontanumerot: Sairaanhoidon neuvonta Myrkytystietokeskus 09 / Soittaessasi: Kerro nimesi ja että soitat Lippukunta ry:n partiomajalta, Partiomajantie 124 Metsälässä, joka on Korven kuntaa. Kerro mitä on tapahtunut, onko loukkaantuneita, kuinka he ovat loukkaantuneet, onko joku kateissa. Kerro paljonko väkeä on alueella ja että heidät on siirretty kokoontumisalueelle partiomajan paikoitusalueelle. Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut siihen luvan hälytyskeskuksen päivystäjältä. Kokoontumispaikan (Partiomajan paikoitusalue) koordinaatit (KKJ-piste): X(P) Y(I) Yhteystietoja: Lippukunta ry:n lippukunnanjohtaja Pena Luoto puh Kämppäisäntä Lissu Leuto puh Mikäli havaitset puutteita Partiomajan alueen turvavarusteissa, koneissa tai laitteissa ilmoita siitä avainta palauttaessasi, tai puhelimitse kämppäisännälle. 11

12 LAPIN PARTIOLAISET RY KRIISITIEDOTUSOHJE (1 sivu) Tämän ohjeen tarkoitus Tämä ohje on tarkoitettu piirin ja lippukuntien (vain johtajistojen) käyttöön. Lippukunta voi tehdä myös oman, jossa on huomioitu omat toimitilat (kolo, kämppä, jne.). Tiedotus käynnistetään ohjeen mukaan tilanteissa, joissa varsinainen tiedotusorganisaatio ei vielä ole ottanut tiedotusvastuuta ja joissa voidaan joutua antamaan tietoja ulkopuolisille. Mikä on kriisi? Kriisi on tapahtumaketju, joka uhkaa organisaation toimintaa tai olemassaoloa. Jos partiotoiminnassa (lippukunnassa / piirissä) tapahtuu onnettomuus tai vastaava tilanne, jossa menetetään ihmishenkiä tai tällainen uhka on olemassa tai jos tapahtuu huomattavia aineellisia vahinkoja, on otettava ensi tilassa yhteyttä piirinjohtajaan ja piiritoimistoon. Toimenpiteet Saatuasi tiedon yllättävästä tapahtumasta ilmoita asiasta välittömästi alla esitetyssä järjestyksessä. Saatuasi yhteyden jompaankumpaan, ilmoita tapahtunut ja pyydä ohjeet jatkotoimenpiteistä. 1) piirinjohtaja Leena Lellu Pernuun puh tai 2) piiritoimistoon puh Ilmoita: Mitä? "Liikenneonnettomuus..." Missä? "Rovaniemellä 4-tiellä n 6 km Napapiiriltä pohjoiseen Milloin? "Tänään noin klo " Kuka/Ketkä? "Kyydissä olleet partiolaiset..." Miksi? "Auto suistui ojaan..." Seuraukset "Kaksi vaeltajaa loukkaantui hengenvaarallisesti..." Toimenpiteet "Toimitettiin ambulanssilla XX sairaalaan..." Lisätiedot "Lisätietoja antaa NN numerosta..." Ulkoinen tiedottaminen Ensi hetkestä lähtien sovitaan ulkoisen tiedottamisen työnjaosta: kuka tiedottaa julkisuuteen. Ensisijaisesti siitä on vastuussa piirinjohtaja, hänen estyessään piirin varajohtaja tai järjestösihteeri. Sovitusta pidetään kiinni kaikissa olosuhteissa. Yhteydenotot ohjataan suoraan oikealle sovitulle henkilölle. Muut eivät tiedota. Kaiken tiedottamisen periaatteena on, että se taho tiedottaa, joka parhaiten tuntee tapauksen. Jos toisin sovitaan, on päätöksen oltava selkeä ja kaikkien tahojen siitä tietoisia. Ja esimerkiksi onnettomuuksien seuraukset siirtyvät nopeasti järjestötasolle ja tiedotuspaineet SP:ssä kasvavat. Yleistä mielenkiintoa herättävistä tapahtumista tiedotusvälineet pyrkivät hankkimaan mahdollisimman nopeasti yksityiskohtaiset tiedot sekä arvioita tapahtuman syistä ja seurauksista. Tiedotusvastaavien on varauduttava ennakolta: - toimittajien suoraviivaisiin, jopa röyhkeisiin yhteydenottoihin ja tapahtumapaikalle pyrkimiseen - yllättävienkin tiedonhankintakanavien käyttöön - useampien henkilöiden ja organisaatiotasojen samanaikaiseen lähestymiseen. Tiedotustoiminnassa on muistettava hienotunteisuuteen, luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat. Tärkeintä on antaa tosiasioihin perustuvaa tietoa tapahtumasta ja sen syistä. Vasta esim. virallisten tutkimusten valmistuttua on mahdollista antaa arvioita tapahtuman syistä, seurauksista ja siitä kuinka tapahtuma olisi ehkä ollut mahdollista välttää. Älä kerro: - henkilöiden nimiä tiedotusvälineille tai muille ulkopuolisille. - poliisitutkintaan liittyviä tietoja, niitä antaa vain poliisi. - arvioita tai olettamuksia tapahtumien syistä. Älä käytä ehkä ja todennäköisesti ilmaisuja. Sisäinen tiedottaminen Sisäisestä tiedottamisesta vastaavat yhdessä piiri ja lippukunta (omalle jäsenkunnalleen) ja SP (valtakunnallisesti). Sisäinen tiedottaminen poikkeuksellisista tapahtumista ja tilanteista on tärkeää. Luottamushenkilöille ja toimihenkilöille kerrotaan tapahtuneesta niin, että heillä on kuva tilanteesta ennen tapahtuneen julkituloa joukkoviestimissä. Tietojen antamisessa omalle väelle on myös huomioitava luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat. 12

Retken johtajan tulee perehtyä tähän suunnitelmaan kämpälle saavuttaessa!

Retken johtajan tulee perehtyä tähän suunnitelmaan kämpälle saavuttaessa! Pelastussuunnitelma Retken johtajan tulee perehtyä tähän suunnitelmaan kämpälle saavuttaessa! KÄMPÄN SIJAINTI NIMI JA OSOITE METSÄKOLO, HUMMELVIKINTIE 99, STORMSIN KYLÄ, 02420 JORVAS, KIRKKONUMMI KOORDINAATIT

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS Outdoors Finland - aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 2011 Pertti Karttunen 2 SISÄLLYSLUETTELO MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS...

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Sisällysluettelo: Kilke-kontaktien tietopaketti 2

Sisällysluettelo: Kilke-kontaktien tietopaketti 2 Kilke-kontaktien tietopaketti 2 Kilke-kontaktien tietopaketti 2 Tämä viesti toimitetaan lippukunnassasi vain Sinulle, arvoisa Kilke-kontakti. Sinulla on tällä hetkellä yksi lippukuntasi tärkeimmistä pesteistä:

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Adventtikalenterikampanjan asiamiesohje 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Sisällysluettelo Hyvä kalenteriasiamies 3 Kalenteriasiamiehen tehtävät 5 Missä ja miten käy parhaiten kauppa? 8 Turvallisuus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 13 TURVALLISUUSASIAKIRJA Komiat Hetket Oy 30.6.2012 Komiat Hetket Oy Nordea 114030-442072 Komiat Hetket Oy Turvallisuusasiakirja Sivu 2 / 13 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Partiomatka: partiolaisten partiolaisille järjestämä ulkomaanmatka, jonka aikana tutustutaan kohdemaan partiotoimintaan ja partiolaisiin.

Partiomatka: partiolaisten partiolaisille järjestämä ulkomaanmatka, jonka aikana tutustutaan kohdemaan partiotoimintaan ja partiolaisiin. PARTIOMATKAILIJAN OPAS Partiomatka: partiolaisten partiolaisille järjestämä ulkomaanmatka, jonka aikana tutustutaan kohdemaan partiotoimintaan ja partiolaisiin. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi 2011 Sara Pietilä PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5 Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9 Flash Mob! s. 14-15 Oikeus partioon! s.4-5 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2012 Pääkirjoitus Oikeus olla nuori Toimituskunta Päätoimittaja: Kimmo Leiviskä kimmo.leiviska@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot