Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas"

Transkriptio

1 Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy jolloin malleja on helppo työstää omiin tarpeisiin. Jakelu: piirin lippukunnat ja piirin luottamushenkilöt (päivitys ) Sisältö: Lapin Partiolaisten Turvallisuusasiakirja Pelastus-/turvallisuussuunnitelma -malli Tapahtuman turvallisuussuunnitelma -malli Kämpän pelastussuunnitelma -malli Lapin Partiolaisten Kriisitiedotusohje Lapin Partiolaiset ry

2 LAPIN PARTIOLAISET RY TURVALLISUUSASIAKIRJA (5 sivua) Lapin Partiolaiset ry on tehnyt turvallisuusasiakirjan, jossa on määritelty toiminnan turvallisuuteen liittyviä asioita. Asiakirjan tehtävä on myös ohjata lappilaisia partiolaisia turvalliseen toimintaan. Turvallisuusasiakirja on tehty vastaamaan uusia lainsäädännön vaatimuksiaja se pohjautuu Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n turvallisuusasiakirjaan ( ). Toiminnan kuvaus Lapin Partiolaiset ry on yksi Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n piirijärjestöistä. Lapin Partiolaisten toiminnassa mukana on noin jäsentä. Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö ja sen toiminnassa on mukana noin jäsentä. Partioliike on kansainvälinen ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Toiminta on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja elinympäristöstään. Partiossa tuetaan myös henkistä ja hengellistä kasvua. Partio on päihteetön harrastus. Partiossa toimitaan ryhmässä. Toiminnassa uskotaan elämysten ja seikkailun voimaan. Elämykset tuovat iloa ja sisältöä elämään. Seikkailu kasvattaa luottamusta omiin kykyihin. Partiolaiset liikkuvat paljon luonnossa; kävellen, hiihtäen, kiipeillen ja meloen. Luonto on partiolaisille elämysten lähde, seikkailujen areena ja kasvattaja: ystävä, jonka hyvinvointi on tärkeää. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry on kahden partiolaisten maailmanjärjestön WAGGGSin (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ja WOSMin (World Organization of the Scout Movement) jäsen ja maailman partioliikkeen ainoa edustaja Suomessa. Se vastaa suomen- ja ruotsinkielisestä partiotoiminnasta. Suomen Partiolaiset huolehtii, että partiotoiminta pysyy Suomessa maailmanjärjestöjen periaatteiden mukaisena. Partioliike Suomessa koostuu paikallisista partiotoimintaa järjestävistä lippukunnista sekä näiden toimintaa tukevista partiopiireistä ja keskusjärjestöstä. Lapin Partiolaiset ry:n tärkein tehtävä on partiotoiminnan edistäminen Lapissa. Piirijärjestö pitää esillä partion periaatteita ja edistää partioaatteen näkymistä partiotoiminnassa. Keskusjärjestö ylläpitää ja kehittää partio-ohjelmaa ja suomalaisen partioliikkeen koulutusjärjestelmää, jonka maailmanjärjestöt vahvistavat. Keskusjärjestö auttaa partiopiirejä lippukuntien tukemisessa. Partiopiiri on toiminta-alueensa lippukuntien yhteenliittymä. Se on Suomen Partiolaisten jäsen ja edustaa omalla toiminta-alueellaan Suomen Partiolaisia. Piiri noudattaa keskusjärjestön kanssa samoja partioneuvoston (koostuu piirien puheenjohtajista) vahvistamia toiminnallisia periaatteita ja ohjeita. Partiopiirin keskeisin tehtävä on lippukuntien toiminnallinen tukeminen järjestämällä ohjausta, koulutusta ja muita tapahtumia. Lippukunta eli paikallisyhdistys on partiotoiminnan perusyksikkö ja ne ovat juridisesti itsenäisiä toimijoita. Lippukunnissa toimii noin jäsentä. Lippukunnat voivat olla yhteis-, tyttö- tai poikalippukuntia. Lapissa partiolippukuntia on lähes jokaisessa Lapin kunnassa, yhteensä 31 lippukuntaa, joista 26 on yhteislippukuntia ja loput tyttö- tai p oikalippukuntia. Viikoittaista toimintaa on 21 lippukunnassa. Lippukunnissa toimitaan pääasiassa pienryhmissä (sudenpentulaumat, seikkailijajoukkueet, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajavartiot). Vastuuhenkilöt ja toimijat Piirijärjestön ylintä päätösvaltaa käyttää syys- ja kevätkokous, joka muun muassa valitsee piirihallituksen. Piirn kokousten välillä päätösvaltaa käyttää piirihallitus. Piirijärjestön organisaatio jakautuu viiteen valtakunnallisesti yhtenevään toiminnanalaan: aluetyö, ohjelma, koulutus, viestintä ja talous. Ryhmät yhteistyössä piirihallituksen kanssa huolehtivat käytännössä toiminnanaloihin kuuluvasta toiminnasta. Piirihallituksessa on edustus kaikista toiminnanaloista. Lapin Partiolaisten piiritoimistolla työskentelee päätoimisesti yksi vakituinen työntekijä lippukuntien ja luottamushenkilöiden tukena. Lapin Partiolaisissa turvallisuudesta vastaa piirijärjestön puheenjohtaja Leena Pernu yhdessä hallituksen ja järjestösihteerin kanssa. 2

3 Peruspartiotoiminnasta vastaavat lippukuntien erilaiset johtajat. Lippukunnissa ja piirissä johtajatehtävissä toimivat tehtäviin koulutetut partiolaiset. Tehtävien laajuus ja vaativuus määritellään erikseen kullekin johtajalle tehtävän mukaan. Päävastuun kaikesta toiminnasta kantaa lippukunnanjohtaja, yhdessä lippukunnan hallituksen kanssa. Lapin Partiolaisten tapahtumien johtaja on vähintään 18-vuotias jäsenmaksun maksanut partiolainen. Hänellä on partiojohtajavaltakirja ja kokemusta vastaavasta toiminnasta sekä mahdollisesti erikseen määritelty pätevyys tehtävään. Piirinjohtaja, piirihallitus tai piirihallituksen toiminnanalasta vastaava jäsen on hyväksynyt hänet tehtäväänsä. Tapahtuman turvallisuuteen liittyvä ennakkosuunnittelu on tapahtumajohtajan vastuulla. Toimintatavat Turvallisuus huomioidaan partiossa monipuolisesti. Partio-ohjelmassa (sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaohjelma), johtaja ja taitokoulutuksissa, materiaaleissa (esim. Partiojohtajan käsikirjassa ja Johtajakansiossa on luvut turvallisuudesta) sekä tapahtumien järjestämisissä on turvallisuus huomioitu. Partiotoiminnassa opetellaan 7-vuotiaasta alkaen mm. ensiapu-, luonnontuntemus-, retkeily- ja ihmissuhdetaitoja. Näin jokaisella partiolaisella on perustietoa turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa Turvallisuusohjetta. Turvallisuusohjeissa määritellään retki- ja leiritoiminnan vaatimukset, ohjeita partiotoimintaan luonnossa ja esitellään vakuutusehdot. Ohjeet on jaettu jokaiseen lippukuntaan, niitä käydään läpi partiokoulutuksessa ja ne ovat esillä järjestön www-sivuilla, os. Turvallisuusasioista tiedotetaan lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille. Lippukuntia ohjataan laatimaan turvallisuusasiakirja ja kouluttamaan luottamushenkilöitä turvallisuusasioissa. Lapin Partiolaiset ohjaa jokaista vastuullista osapuolta laatimaan tarvittaessa turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat tapahtumille ja rakennuksille. Suunnitelmien tekemisen tueksi keskusjärjestö on tehnyt mallilomakkeet, jotka on toimitettu myös piirien ja lippukuntien käyttöön. Lapin Partiolaiset eivät järjestä kuluttajapalveluita ja partiossa on niitä muutoinkin vähän. Jos partiotaho järjestää kuluttajapalveluita, tekijät vastaavat itse toiminnastaan ja noudattavat Kuluttajaviraston ohjeita ohjelmapalveluiden turvallisuuden parantamiseksi. Partiotoiminnan osaalueissa (esim. melonta ja kiipeily), joihin lajiliitoilla on omat ohjeet, kehotetaan tutustumaan ja noudattamaan lajiliiton ohjeita. Kansainvälisistä partiomatkoista ilmoitetaan aina keskusjärjestön toimistolle. Suomen Partiolasten julkaisema Partiomatkailijan opas -vihko sisältää ohjeita ulkomaanmatkan turvallisuudesta ja neuvoja ikävien yllätysten varalle. Turvallisuussuunnitelma: laaditaan yksittäisille partiopiirin yleisötapahtumille, jos kohderyhmänä ovat partion ulkopuoliset tahot tai jos tapahtumaan osallistuu paljon partiolaisia suositellaan tehtäväksi piiri- ja alueleireille, partiotahdille, partiotaitokilpailuille, paraateille ja piirin ulkomaille suuntautuville matkoille turvallisuussuunnitelmanliitteenä on turvallisuusasiakirja turvallisuussuunnitelma sisältää pelastussuunnitelman tiedot ja se on siksi toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti turvallisuussuunnitelmasta tulee tiedottaa tarvittavassa määrin tapahtuman vastuuhenkilöitä, piirihallitusta ja tapahtuman osanottajia Pelastussuunnitelma: toimitetaan alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti laaditaan kämpälle tai vastaavalle, jos siellä on majoitustilat yli 10 hengelle yleensä rakennuksella on valmiina pelastussuunnitelma, joka pyydetään rakennuksen omistajalta käyttöön Kokoontumislain mukaan isosta yleisötilaisuudesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille Tämän asiakirjan liitteenä on pelastussuunnitelmaan ja turvallisuussuunnitelmaan vaadittavat tiedot. 3

4 Osallistujat Partiotoimintaan osallistuu pääasiassa partion omia jäseniä, lapsia ja nuoria, joille nuoret vertaisjohtajat tai aikuiset järjestävät tai mahdollistavat toimintaa. Seuraavassa on kuvattu ikäkausien erityispiirteitä. Sudenpennut ovat 7 9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikoittaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa. Seikkailijat ovat vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueet suorittavat taitomerkkejä ja käyvät partiotaitokisoissa. Tarpojiksi kutsutaan vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4 12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi. Tärkeintä tarpojaohjelmassa on yhdessä toimiminen, kokemukset kavereiden kanssa, järkevät aktiviteetit ja vartion omien juttujen syntyminen. Tarpojavartio kokoontuu kerran viikossa. Lisäksi tarpojille järjestetään koko ikäkauden tapaamisia yhden kahden kuukauden välein. Ikäkausitapaamiset voivat olla myös leirejä, retkiä, kursseja, kisoja, vaelluksia ja muita tapahtumia. Samoajat ovat vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4 12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Vaeltajat, vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3 5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista. Toimintapaikat sekä välineet ja niiden huolto Partiotoiminta tapahtuu yleensä kokoontumistiloissa eli partiokoloilla sekä luonnossa, metsässä ja vesialueilla. Partiotoimintaa on myös kämpillä, leirialueilla, kurssi- ja leirikeskuksissa, joista osa on partioyhteisöjen omia ja osa muiden tahojen omistuksessa. Lapin Partiolaisilla on yksi vakituinen toimintapaikka, piiritoimisto, joka toimii toimisto- ja kokoustilana. Se sijaitsee Rovaniemellä, osoitteessa Kaartokatu 4 as 1. Kiinteistön isännöitsijä on tehnyt kiinteistölle pelastussuunnitelman. Muualla järjestettävissä piirijärjestön tapahtumissa tapahtumien vastuullisia kehotetaan tutustumaan kulloisenkin kiinteistön turvallisuuteen ja tiedottamaan siitä tapahtumaan osallistuvia. Kukin lippukunta ja piiri huolehtivat omista varusteistaan itse. Lapin Partiolaisilla on varasto piiritoimiston yhteydessä, jonka tavaroita huolletaan tarpeen mukaan. Varastosta vastaa järjestösihteeri. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu Partiotoiminta on monipuolista, siksi riskit tulee arvioida aina tilannekohtaisesti. Yleisimmät ikävät sattumukset partioretkillä ovat haavat, nyrjähdykset ja pienet palovammat. Vakavia eksymisiä, paleltumia tai metsäpaloja sattuu erittäin harvoin. Turvallisuussuunnitelmia laadittaessa kartoitetaan tapahtuman riskit ja esitetään toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Turvallisuutta edistetään koulutuksissa turvallisuusasioiden huomioimisella, Turvallisuusohjeiden noudattamisella sekä käyttämällä asianmukaisia varusteita. 4

5 Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteissa ja niiden jälkeen Onnettomuus- ja hätätilanteissa toimitaan seuraavasti: Arvioidaan tilanne. Estetään lisäonnettomuudet. Annetaan ensiapua. Hälytetään apua. Hoidetaan tilannetta, kunnes apu on tullut paikalle. Mahdollisimman pian, mutta viimeistään onnettomuustilanteen lauettua, tapahtumasta tiedotetaan piirin puheenjohtaja Leena Pernulle puh ja piiritoimistolle puh , jotka ilmoittavat Partioasemalle. Ilmoita: Mitä Missä Milloin Kuka / ketkä Miksi Seuraamukset Toimenpiteet Lisätiedot Liikenneonnettomuus Rovaniemellä Tänään noin klo Kyydissä olleet partiolaiset Auto suistui ojaan Kaksi vaeltajaa loukkaantui hengenvaarallisesti Toimitettiin ambulanssilla Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle Lisätietoja antaa NN numerosta Toimijoiden ohjeistus ja ohjeiden päivitys Piirijärjestössä tiedotetaan ja koulutetaan turvallisuusasioissa. Esimerkiksi piirijärjestön luottamushenkilö saa tämän turvallisuusasiakirjan luottamushenkilömateriaalin mukana aloittaessaan pestin. Turvallisuusasiat ovat esillä tiedotuksessa ja materiaaleissa. Keskusjärjestö ja piirijärjestö päivittävät turvallisuusohjeet tarpeen mukaan. Piirille on laadittu kriisitiedotusohje, jossa on neuvottu miten onnettomuus- tai vastaavassa tilanteessa tulee tapahtuneesta tiedottaa. Kriisitiedotusohje on tämän asiakirjan liitteenä. Vakuutukset Vakuutusnumero: Suomen Partiolaisilla on ryhmävakuutus If Vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutus koostuu useista eri vakuutuslajeista. Vakuutus on voimassa keskusjärjestön ja partiopiirien jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla partiotoiminnassa. Partiotoiminnalla tarkoitetaan toimintasuunnitelman mukaista toimintaa tai toimintaa, joka on lippukunnan, piirin tai keskusjärjestön johdon tiedossa. Partiotoiminnassa noudatetaan lähtökohtaisesti Suomen Partiolaisten voimassa olevia turvallisuusohjeita. Korvausta haettaessa keskusjärjestö vahvistaa, että vahinko on tapahtunut partiotoiminnassa. Lippukunnan uudet jäsenet tulevat partiovakuutuksen piiriin heti, kun lippukunnan ilmoitus uusista jäsenistä on saapunut Suomen Partiolaisten keskustoimistoon. Uusien jäsenten vakuutus on voimassa ilmoituksen saapumisesta (kirjattu jäsenrekisteriin) jäsenmaksun eräpäivään saakka ja katkeaa, jos laskua ei ole eräpäivään mennessä maksettu. Vakuutus on voimassa vain, kun jäsenmaksu on maksettu. Lisätietoa vakuutuksesta saa Turvallisuusohjeista ja SP:n keskusjärjestön infosta. 5

6 Materiaaleissa turvallisuudesta Suomen Partiolaisten materiaaleissa on huomioitu turvallisuus. Seuraavat materiaalit liittyvät erityisesti turvallisuuteen. Turvallisuusohjeet (partioneuvosto ) SP:n turvallisuusasiakirja (hallitus ) Turvallisuusmääräykset ja -ohjeet partiotoimintaan vesillä (hallitus ) Melonnan turvallisuusohje (melontaturvallisuuden neuvottelukunta ) Suomen Partiolaisten kriisitiedotusohje (hallitus , päiv ja ) Partiomatkailijan opas (2000) Opas partiotaitojen SM-kilpailujen järjestäjille Koulutusjärjestelmä (2008) Suomen Partiolaisten päihdeohje (hallitus ) Partiojohtajan käsikirja (2008) Liitteet: - Turvallisuusohjeet (liite 1) - Malli pelastus- / turvallisuussuunnitelmalle (liite 2) - esimerkki tapahtuman turvallisuussuunnitelmasta (liite 3) - esimerkki kämpän pelastussuunnitelmasta (liite 4) - Lapin Partiolaisten kriisitiedotusohje päivitetty (liite 5) 6

7 PELASTUS- / TURVALLISUUSSUUNNITELMA -malli (1 sivu) Turvallisuussuunnitelma sisältää pelastussuunnitelman tiedot ja se on siksi toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Turvallisuussuunnitelmassa tulee esittää jokaisen toiminnan/suorituspaikan osalta (lihavoitu asiat, jotka on oltava pelastussuunnitelmassa): 1. Toiminnan, tapahtuman tai rakennuksen kuvaus 2. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä sekä heidän yhteystietonsa 3. Jos kyseessä on reitti: reittiselostus, lähtöpaikka, paluupaikka, päivämatkat, yöpymis- ja taukopaikat, toimintapaikat. Liitteenä kartta, johon on merkitty selkeästi edellä mainitut kohdat. 4. Ennakoitavat vaaratilanteet ja riskit sekä niiden vaikutukset 5. Riskien hallinta ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi: Osallistujien enimmäismäärä suorituspaikalla Toimintaan liittyvät rajoitukset (säätila, muut olosuhteet, päihteet) Ohjaajien pätevyysvaatimukset Ohjaajien toiminta ennen ohjelman alkua (esim. suorituspaikan turvallisuuden ja varusteiden, mm. ensiapuvälineiden, hälytysyhteyden, varmistaminen) Osallistujien (esim. majoittujien) perehdyttäminen ja opastaminen toimintaan tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen Koneet ja laitteet (esim. turvallisuusvaatimusten täyttäminen) Erityisvarusteet Elintarvikkeiden ja veden kuljetus ja säilytys Paloturvallisuus (esim. palovaroittimet, tulen käsittely, materiaalien paloturvallisuus) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt; ajo-ohjeet tai muut ohjeet paikalle saapumiseen (pelastus- ja sairaankuljetusyksikköjen kulkureitit!) 6. ohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten toiminta fyysisen vamman sattuessa toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa, esim. tulipalo, häkämyrkytys 7. Yleisiä toimintaohjeita (esim. tulen käsittely, metsäpalovaroitukset) 8. Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen: Raportointi (esim. onnettomuuskirjapito) Tapahtumasta tiedottaminen (esim. tiedotuksesta vastaava henkilö ja toimintatapa) Viranomaisille ilmoittaminen (Kuluttajavirasto, työsuojelupiiri, poliisi) Jälkihoito (esim. loukkaantuneen kuljetus, mahdollinen kriisiapu) 9. Muut huomioitavat asiat. 10. Turvallisuussuunnitelmasta tiedottaminen eli miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon tiedottaminen viranomaisille tiedottaminen tapahtuman vastuuhenkilöille tiedottaminen tapahtumaan osallistujille tiedottaminen piirinjohtajalle Laadittaessa suorituspaikkakohtaisia turvallisuussuunnitelmia tulee kiinnittää erityistä huomiota varsinkin seuraavassa listassa esimerkinomaisesti esitettyihin toimintoihin, joihin saattaa liittyä suuria riskejä (suluissa on mainittu esimerkkejä toimintaan liittyvistä vaaroista): kaukana asutuksesta tapahtuvat toiminnat (avun saanti on vaikeaa/hidasta) korkean paikan aktiviteetit (putoaminen, kolhiutuminen) pitkäkestoiset maastoaktiviteetit (paleltuma, hypotermia, lämpöuupumus, nestevajaus, energiavajaus, eksyminen) toiminnat, joissa käytetään moottoriajoneuvoja, kuten moottorikelkkoja, autoja, mönkijöitä, moottoripyöriä, mopoja, vesiskoottereita ym. (liikenneonnettomuus, törmääminen) toiminnat, joissa on tulipalonvaara (palovamma, savumyrkytys) vesiaktiviteetit (heikot jäät, veden varaan joutuminen, hypotermia, kolhiutuminen) Edellä mainittu lista ei ole täydellinen. Saattaa olla myös muita suuria riskejä sisältäviä toimintoja, joissa turvallisuussuunnitelman tekemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lähteet: - Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi, kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003, luku 6.3 (turvallisuussuunnitelma) - Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (2003), 9 ja 10 7

8 TAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA -malli (2 sivua) Tapahtuma: Piirin talvipartiotaitokilpailu Kisat-08 Ajankohta: Lauantaista 9.2. sunnuntaihin Tapahtumapaikka: Osallistujat: Vastuullinen johtaja: Simon Maksniemessä, meren jäällä, saarissa ja rannikolla. Alue rajoittuu pohjoisessa E4-tiehen, etelässä Montajan saaren eteläkärkeen, lännessä Ykskuuseen niemeen ja idässä Munkin hiekkarantaan. Liitteenä on kilpailun kartta, johon on merkitty kaikkien sarjojen kaikki rastit ja reiti sekä tärkeimmät huoltoreitit. Noin 100 yli 10-vuotiasta partiolaista ja noin 50 kisatalkoolaista Matti Partio (kilpailujenjohtaja), , Muut järjestelijät: Varajohtaja ja kilpailusihteeri, Jarkko Vartio Tapahtuman ohjelma ja aikataulu: Perjantai Ilmoittautuminen alkaa ja kisatoimisto avataan Ilmoittautuminen loppuu ja kisatoimisto suljetaan Hiljaisuus koululla Lauantai Herätys koululla 7.00 Ilmoittautuminen alkaa ja kisatoimisto avataan 8.00 Ilmoittautuminen loppuu 8.20 Avajaiset koululla, tapahtuma 8.30 Siirtyminen linja-autolla 9.30 Kilpailu alkaa Kisa etenee maastossa: nuoremmat rannan läheisyydessä, vanhemmat merellä ja aaarissa. Vartiot suorittavat tehtävärasteja ja etenevät hiihtäen, reitin pituus 7-30 km Päiväsarjalaisten ruoka koululla Oranssin ja Vihreän sarjan palkintojenjako Hiljaisuus koululla Viimeisetkin vartiot yörastilla Montajan saaressa Sunnuntai Viimeiset vartiot lähtevät liikkeelle yörastilta Yösarjojen vartiot maalissa Lounas koululla, lämmin ruoka yösarjojen kilpailijoille 15 Palkintojenjako yösarjoille, tapahtuman päätös Riskikartoitus: Suurimpia riskiä tässä tapahtumassa ovat heikot jäät, paleltumisvammat, pienet palovammat nuotioista, vuolemis- ja kirvesvammat kätevyys- ja yörastilla. Vartioiden eksymis- ja uupumistapaukset ovat myös mahdollisia. Moottorikelkkatapaturmat ovat myös mahdollisia. 8

9 Riskien hallinta: Kilpailukarttaan on merkitään tiedossa olevat vaaralliset paikat. Kilpailureitti on suunniteltu välttämään heikkojen jäiden riski. Vartiot kantavat mukanaan naskaleita ja etenevät merellä vähintään 3 hlön ryhmissä. Vilkkaan nelostien ylitys on kilpailuvartiolta kielletty. Kilpailuvartiot käyttävät alikulkutunnelia. Paleltumisvammoja pyritään estämään kannustamalla oikeaan pukeutumiseen ja erityisesti kasvojen suojaukseen on kiinnitettävä huomiota viimaisella kelillä. Säätilan ollessa mahdoton kilpailuorganisaatio harkitsee reitin ja tehtävien muutoksia. Jokaisella vartiolla on mukanaan pieni ensiapulaukku. Tapahtumassa päivystää ammattitaitoinen ensiapuryhmä mm. yö- ja kätevyysrasteilla ja kilpailukeskuksessa. Rastipäälliköt ovat myös ennakoineet yksittäisen rastin mahdollisia vaaratilanteita ja ovat varustautuneet ainakin ensiapulaukulla. Jokaisella rastilla on tehtäväänsä koulutettu rastipäällikkö. Erityistä riskiä myös aiheuttavat huollossa käytettävät moottorikelkat. Kelkkoja pyritään käyttämään viisaasti ja kuljettajat ovat tietoisia tunnetuista heikon jään alueista. Majoittuminen koululla tapahtuu koulun rehtorin ohjein ja kilpailuorganisaatiolla on hallussaan kopio koulun turvallisuussuunnitelmasta. Etukäteisohjeet osallistujille: Osallistujille on kerrottu reitin luonteesta ja kilpailujen avajaisissa kerrotaan viimeiset tiedot ja varoitukset. Tapaturman, fyysisen vamman, vahinkotilanteen tai onnettomuuden sattuessa: Toimitaan tapahtuman edellyttävällä tavalla: - Estä lisätapaturmat - Soitto tarvittaessa välittömästi 112 ja/tai kilpailujen lääkärille Pekka Auttajalle. - Kerro, mitä on tapahtunut ja missä (paikannus kartan koordinaattien avulla, karttasanojen tai kuvailemalla paikkaa muuten). - Kerro, mikä on potilaan tilanne. - Välitön ensiapu ja tarvittavat toimenpiteet (potilaan lämpimänä pitäminen jne.) - Pelastushenkilökunnan opastaminen paikalle valoilla ja opastajilla - Ilmoittaminen tapahtuneesta kilpailujenjohtaja Matti Partiolle , joka ilmoittaa tapahtuneesta piirinjohtajalle Pekka Vaeltajalle Tapahtuneesta tiedottaa tarvittaessa ulkopuolisille vain kilpailujenjohtaja Partio, sihteeri Vartio tai piirinjohtaja Vaeltaja. Suunnitelman jakelu: Järjestelytoimikunnan jäsenet, rastipäälliköt, kilpailujen valvoja, Lapin Partiolaisten piiritoimisto ja piirinjohtaja, Simon palolaitos, Simon terveyskeskus ja Simon sosiaalijohtaja ja mukautettuna kilpailijoille ennakko-ohjeessa. Liitteet: Lapin Partiolaisten turvallisuusasiakirja, kilpailukartta 9

10 PELASTUSSUUNNITELMA -malli (2 sivua) (Muokattu SP:n kämpän pelastussuunnitelmamallista. Lähde ) PARTIOMAJA Lippukunta ry Partiomajantie 124, METSÄLÄ Päivitetty / Lissu Leuto 1 Rakennuksen kuvaus Lippukunta ry:n omistama partiomaja on noin 10 hengen hirsimökki, joka on rakennettu 1984 yhdistyksen omistamalle tontille, joka rajoittuu jokeen. Mökissä on kamiinalämmitys, kaasuhella ja nukkumalaverit. Mökin pihapiirissä on puuliiteri, erillinen saunarakennus ja nuotiopaikka. 2 Riskit Tapaturmat. Kaatumisen aiheuttamat ruhjeet, murtumat, jäsenen sijoiltaan meno, päähän kohdistuvat iskut. Haavat veistäessä, syövyttävän aineen joutuminen iholle. Savun tai kaasun hengittäminen. jäihin putoaminen ja muu vedenvaraan joutuminen. Sairaskohtaus. Tulipalo. Tulen leviäminen tulisijasta, takasta tai nuotiosta. Rasvapalo keittiössä. Maastopalo. Eksyminen/katoaminen. Maastoon eksyminen. Poistuminen alueelta ilmoittamatta asiasta vastuullisille. 3 Ennaltaehkäisevä toiminta Tapaturmat Kämpälle on varattu monipuolinen ensiapulaukku, jota päivittää ja huoltaa kämppäisäntä. Kämpällä järjestettävien tapahtumien johtajat ovat ensiaputaitoisia. On nimettävä valvoja rajujen leikkien ja pelien ajaksi. Uinnin ajaksi nimetään yksi valvoja jokaista 8 uimaria kohden, valvojien on sijoittauduttava siten, että he näkevät uimarit esteettä. Uimareiden lukumäärä tarkistetaan säännöllisesti. Vesillä ollessa on aina varustauduttava pelastusliivein, sekä opastettava niiden oikeassa pukemisessa, lasten ollessa vesillä on vesillä olon ajaksi nimettävä valvoja, sekä mahdollinen turvavene. Myrkylliset pesuaineet, maalit ja muut kemikaalit on sijoitettava omaan turvalliseen varastoon. Kaikkien aineiden käyttöturvallisuusohjeet on oltava käyttäjien saatavissa. Vahvojen pesuaineiden ja kemikaalien käyttöä on opastettava ja valvottava. Opastetaan työkalujen ja koneiden käytössä, sekä korostetaan suojavarusteiden merkitystä, opetetaan ja valvotaan niiden käyttöä. Tulipalo Retkeläisiä opastetaan tulen käytössä eikä tulta jätetä hetkeksikään valvomatta. Nuotion lähistöllä tulee aina olla riittävästi vettä nuotion sammuttamiseen. Sammutusvälineiden sijainti on näytettävä kaikille retken johtajille. Sammuttimen käyttö selostetaan retken johtajille. Palavat nesteet ja kaasupullot varastoidaan asianmukaisesti välittömästi käytön jälkeen. Kaasuhellan käyttöohjeisiin tutustutaan ennen käyttöä. Harjoitellaan poistumista rakennuksesta, kaikille opetetaan kokoontumispaikka, joka on läheinen paikoitusalue (koordinaatit, KKJ piste: X(P) Y(I) Eksyminen / katoaminen Maastoon ei lähetetä ketään varmistamatta hänen kykyä selvitä maastossa yksin. Retken vastuullinen johtaja on selvillä retkeilijöiden määrästä, ja ryhmienjohtajat nimistä. Rasteilla ja muualla maastossa pidetään säännöllistä kontrollia kaikista liikkujista. 10

11 4 Toimintaohjeet 4.1 Tapaturmat Tapaturman sattuessa on ensiaputoimet aloitettava välittömästi, tyrehdyttämällä verenvuodot, varmistamalla hengityksen kulku ja sydämen toiminta. Tarvittaessa on aloitettava elvytystoimet. Vedenvaraan joutunut tuodaan maalle ja varmistetaan elintoiminnot ja tarvittaessa aloitetaan elvytys. Mikäli uhri on tajuton, on hänet käännettävä kylkiasentoon. Jos uhri on tajuton, hänellä on murtumia, suuria haavoja, laajoja palo/paleltuma-vammoja tai hän saanut iskun selkään tai päähän valittaen runsasta kipua ei uhria saa siirtää ja on aina tilattava sairasauto. Sairasauto tilataan aina, jos ei olla varmoja kuinka toimitaan. Avuntulo kestää noin 25 minuuttia, jona aikana potilas on pidettävä lämpimänä ja varmistettava hänen vointinsa. Viimeisellä sivulla on ohjeet avun hälyttämiseksi 4.2 Tulipalo Mikäli tuli pääsee irti, on kiinnitettävä kaikkien huomio tilanteeseen. Kaikki retkeilijät ohjataan kokoontumispaikalle, varusteet otetaan mukaan vain jos siihen on aikaa. Ketään ei saa päästää takaisin noutamaan varusteitaan! Aloita alkusammutus ja hälytä apua. Siirrä kaasupullot ja muut palaviennesteiden astiat kauemmaksi. Mikäli paloa ei saada nopeasti hallintaan, pyri rajoittamaan se sulkemalla ovet ja ikkunat sekä pyri suojaamaan ympäristöä. Toimintaa johtaa retken johtaja tai hänen määräämänsä henkilö, heillä on tilanteessa ehdoton käskyvalta. Kokoontumispaikan vanhin tarkastaa paikallaolijat ja ilmoittaa tiedon sammutustyön johtajalle. Tilanteesta ilmoitetaan kiinteistön omistajalle: Lippukunta ry:n lippukunnanjohtaja Pena Luoto puh Eksyminen / katoaminen Varmistetaan ovatko myös kadonneen henkilön varusteet kadonneet. Tarkistettava onko muitakin kateissa. Missä ja milloin on kadonneesta tehty viimeinen varma havainto. Tarkistetaan lähiympäristö ja mahdolliset piilopaikat. Arvioidaan mihin kadonnut mahdollisesti pyrkii: Lähin bussipysäkki sijaitsee vanhalla valtatiellä Metsäharjun kohdilla. Soitetaan kadonneen matkapuhelimeen (jos hänellä on sellainen). Suoritetaan nopea etsintä oletetulla katoamisalueella. Otetaan yhteyttä kadonneen omaisiin ja selvitetään olemassa oleva tilanne. Samalla kysytään, onko kadonnut ollut mahdollisesti yhteydessä heihin. Yhteys viranomaisiin ja ilmoitetaan asiasta oman organisaation johtajalle. 4.4 Avun hälyttäminen Normaalioloissa alueella toimivat kaikki matkapuhelinverkot. Hätänumerot: Palokunta / ambulanssi 112 Poliisi Neuvontanumerot: Sairaanhoidon neuvonta Myrkytystietokeskus 09 / Soittaessasi: Kerro nimesi ja että soitat Lippukunta ry:n partiomajalta, Partiomajantie 124 Metsälässä, joka on Korven kuntaa. Kerro mitä on tapahtunut, onko loukkaantuneita, kuinka he ovat loukkaantuneet, onko joku kateissa. Kerro paljonko väkeä on alueella ja että heidät on siirretty kokoontumisalueelle partiomajan paikoitusalueelle. Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut siihen luvan hälytyskeskuksen päivystäjältä. Kokoontumispaikan (Partiomajan paikoitusalue) koordinaatit (KKJ-piste): X(P) Y(I) Yhteystietoja: Lippukunta ry:n lippukunnanjohtaja Pena Luoto puh Kämppäisäntä Lissu Leuto puh Mikäli havaitset puutteita Partiomajan alueen turvavarusteissa, koneissa tai laitteissa ilmoita siitä avainta palauttaessasi, tai puhelimitse kämppäisännälle. 11

12 LAPIN PARTIOLAISET RY KRIISITIEDOTUSOHJE (1 sivu) Tämän ohjeen tarkoitus Tämä ohje on tarkoitettu piirin ja lippukuntien (vain johtajistojen) käyttöön. Lippukunta voi tehdä myös oman, jossa on huomioitu omat toimitilat (kolo, kämppä, jne.). Tiedotus käynnistetään ohjeen mukaan tilanteissa, joissa varsinainen tiedotusorganisaatio ei vielä ole ottanut tiedotusvastuuta ja joissa voidaan joutua antamaan tietoja ulkopuolisille. Mikä on kriisi? Kriisi on tapahtumaketju, joka uhkaa organisaation toimintaa tai olemassaoloa. Jos partiotoiminnassa (lippukunnassa / piirissä) tapahtuu onnettomuus tai vastaava tilanne, jossa menetetään ihmishenkiä tai tällainen uhka on olemassa tai jos tapahtuu huomattavia aineellisia vahinkoja, on otettava ensi tilassa yhteyttä piirinjohtajaan ja piiritoimistoon. Toimenpiteet Saatuasi tiedon yllättävästä tapahtumasta ilmoita asiasta välittömästi alla esitetyssä järjestyksessä. Saatuasi yhteyden jompaankumpaan, ilmoita tapahtunut ja pyydä ohjeet jatkotoimenpiteistä. 1) piirinjohtaja Leena Lellu Pernuun puh tai 2) piiritoimistoon puh Ilmoita: Mitä? "Liikenneonnettomuus..." Missä? "Rovaniemellä 4-tiellä n 6 km Napapiiriltä pohjoiseen Milloin? "Tänään noin klo " Kuka/Ketkä? "Kyydissä olleet partiolaiset..." Miksi? "Auto suistui ojaan..." Seuraukset "Kaksi vaeltajaa loukkaantui hengenvaarallisesti..." Toimenpiteet "Toimitettiin ambulanssilla XX sairaalaan..." Lisätiedot "Lisätietoja antaa NN numerosta..." Ulkoinen tiedottaminen Ensi hetkestä lähtien sovitaan ulkoisen tiedottamisen työnjaosta: kuka tiedottaa julkisuuteen. Ensisijaisesti siitä on vastuussa piirinjohtaja, hänen estyessään piirin varajohtaja tai järjestösihteeri. Sovitusta pidetään kiinni kaikissa olosuhteissa. Yhteydenotot ohjataan suoraan oikealle sovitulle henkilölle. Muut eivät tiedota. Kaiken tiedottamisen periaatteena on, että se taho tiedottaa, joka parhaiten tuntee tapauksen. Jos toisin sovitaan, on päätöksen oltava selkeä ja kaikkien tahojen siitä tietoisia. Ja esimerkiksi onnettomuuksien seuraukset siirtyvät nopeasti järjestötasolle ja tiedotuspaineet SP:ssä kasvavat. Yleistä mielenkiintoa herättävistä tapahtumista tiedotusvälineet pyrkivät hankkimaan mahdollisimman nopeasti yksityiskohtaiset tiedot sekä arvioita tapahtuman syistä ja seurauksista. Tiedotusvastaavien on varauduttava ennakolta: - toimittajien suoraviivaisiin, jopa röyhkeisiin yhteydenottoihin ja tapahtumapaikalle pyrkimiseen - yllättävienkin tiedonhankintakanavien käyttöön - useampien henkilöiden ja organisaatiotasojen samanaikaiseen lähestymiseen. Tiedotustoiminnassa on muistettava hienotunteisuuteen, luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat. Tärkeintä on antaa tosiasioihin perustuvaa tietoa tapahtumasta ja sen syistä. Vasta esim. virallisten tutkimusten valmistuttua on mahdollista antaa arvioita tapahtuman syistä, seurauksista ja siitä kuinka tapahtuma olisi ehkä ollut mahdollista välttää. Älä kerro: - henkilöiden nimiä tiedotusvälineille tai muille ulkopuolisille. - poliisitutkintaan liittyviä tietoja, niitä antaa vain poliisi. - arvioita tai olettamuksia tapahtumien syistä. Älä käytä ehkä ja todennäköisesti ilmaisuja. Sisäinen tiedottaminen Sisäisestä tiedottamisesta vastaavat yhdessä piiri ja lippukunta (omalle jäsenkunnalleen) ja SP (valtakunnallisesti). Sisäinen tiedottaminen poikkeuksellisista tapahtumista ja tilanteista on tärkeää. Luottamushenkilöille ja toimihenkilöille kerrotaan tapahtuneesta niin, että heillä on kuva tilanteesta ennen tapahtuneen julkituloa joukkoviestimissä. Tietojen antamisessa omalle väelle on myös huomioitava luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat. 12

NUUKSION PARTIOKÄMPÄT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ

NUUKSION PARTIOKÄMPÄT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ N PARTIOKÄMPÄT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ KORVENKOLKKA MÖRRIMÖYKKY PIILOPIRTTI RUUHIJÄRVENTIE 11 02820 ESPOO 1. Riskit Tapaturmat Tulipalo Kaatumisen aiheuttamat ruhjeet, murtumat, jäsenen sijoiltaanmeno,

Lisätiedot

KUUSITUVAN PARTIOKÄMPPÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ

KUUSITUVAN PARTIOKÄMPPÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ KUUSITUVAN PARTIOKÄMPPÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ Partiokämppä Sauna RAJAKOSKENTIE 5 01760 VANTAA 1. Riskit Tapaturmat Tulipalo Kaatumisen aiheuttamat ruhjeet, murtumat, jäsenen sijoiltaanmeno, päähän

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöhemmin piiri) turvallisuusasiakirja esittää kuinka partiolaiset toteuttavat turvallisuus näkökohtia toiminnassaan ja kuinka partiolaisia ohjataan turvalliseen toimintaan.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Myllyjärven kämppä Myllis. Velskolantie 90, ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. Myllyjärven kämppä Myllis. Velskolantie 90, ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA Myllyjärven kämppä Myllis Velskolantie 90, 02740 ESPOO Kämpän omistaa Espoon Partiotuki Ry Töölönkatu 55, 00250 HELSINKI puh. 09 8865 1212 ept@partio.fi 1 Riskit Tapaturmat Kaatumisen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE OHJEEN TARKOITUS Tämä ohje on tarkoitettu Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n luottamushenkilöille ja piirin lippukuntien johdon käyttöön. Tiedotus käynnistetään ohjeen mukaan tilanteissa, joissa piirin tai

Lisätiedot

Riskien arviointi ja turvallisuussuunnitelma Harjoitteet:

Riskien arviointi ja turvallisuussuunnitelma Harjoitteet: Riskien arviointi ja turvallisuussuunnitelma Harjoitteet: 1. Puomi 2. Korikiipeily 3. Miinakenttä 4. Rengastolppa 5. Liaani 6. Hämähäkin verkko 7. Vesihiihto 8. Swing bridge 9. Pomminpurku 10. Shark Island

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Retken johtajan tulee perehtyä tähän suunnitelmaan kämpälle saavuttaessa!

Retken johtajan tulee perehtyä tähän suunnitelmaan kämpälle saavuttaessa! Pelastussuunnitelma Retken johtajan tulee perehtyä tähän suunnitelmaan kämpälle saavuttaessa! KÄMPÄN SIJAINTI NIMI JA OSOITE METSÄKOLO, HUMMELVIKINTIE 99, STORMSIN KYLÄ, 02420 JORVAS, KIRKKONUMMI KOORDINAATIT

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Pelastussuunnitelma GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS Pelastussuunnitelma GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS Retken johtajan tulee perehtyä tähän suunnitelmaan kämpälle saavuttaessa! KÄMPÄN SIJAINTI / LOCATION NIMI JA OSOITE / NAME & ADDRESS: Metsäkolo, Hummelvikintie

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi AM-partiosuunnistus 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Mäntsälän Urheilijat, suunnistusjaosto Simo Sorsa 0400-461702

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 12.8.2012 1(8) SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 1. TAPAHTUMAN ja toiminnan kuvaus... 2 2. Toiminnan turvallisuudesta vastuulliset... 2 3. Suorituspaikat

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön

Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön RISKIARVIO/TOIMENPIDETARKASTELU Lähtökohdat turvallisuusvarautumiseen Luonnossa ja laajalla alueella järjestettävässä erämelonnan kilpailutapahtumassa käytännön turvallisuus riippuu oleellisesti siitä,

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta.

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuosaston johtaminen: - seuraa laumojen toimintaa ja huolehtii, että se on sudenpentuohjelman mukaista,

Lisätiedot

Kiljavan Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kiljavan Leirikeskus. Toimintaohjeet Kiljavan Leirikeskus Toimintaohjeet Kiljavan Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 12.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö. - koulutuskokonaisuus. Tätä on partio. Turvallisesti partiossa

Koulutuksen sisältö. - koulutuskokonaisuus. Tätä on partio. Turvallisesti partiossa Tervetuloa partioon! - koulutuskokonaisuus Koulutuksen sisältö Tätä on partio Partioliikkeen historia Termit, päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet Organisaatiot Kasvatustavoitteet Partiomenetelmä Materiaalit

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES 13.6.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 19. Forssa Games -suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen Rasti 1.3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA

KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA KAIKKI IRTI KESÄLEIRISTÄ! Tulevana kesänä on suunta lippukunnan omalle kesäleirille. Nappaa tästä vinkit käyttöösi: Kesäleiri on monelle matalan

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskisan toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa.

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa. VUOSISELOSTE 2015 TÄYTTÖOHJE Tässä täyttöohjeessa käydään läpi jokainen vuosiselosteen kysymys, ja annetaan ohjeita eri kohtien täyttämiseen. Ohjeet on kirjoitettu harmaalle pohjalle sisennettynä, kysymykset

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS

1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS 1. TURVALLISUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Rastivarsat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

SUUNNISTUSKILPAILUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

SUUNNISTUSKILPAILUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA SUUNNISTUSKILPAILUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Järjestäjä: Kuusankosken Urheiluseura r.y. Tilaisuus Aluemestaruus suunnistuskilpailut, pitkä matka ja viesti Tapahtuma-aika 16.-17.8.2008 klo 10

Lisätiedot

Uskomatonta ja ennenkokematonta:

Uskomatonta ja ennenkokematonta: Uskomatonta ja ennenkokematonta: LEIRI KESKELLÄ KAUPUNKIA! Oululaiset partiolaiset kokoontuvat yhteiselle leirille Kuusisaareen ensi kesänä. Ohjelmaa merellä, rannalla, keskellä kaupunkia. Uusien ja vanhojen

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT 9. 10.9.2016 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Metsätaitoilun kesämestaruuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Pirkanmaan

Lisätiedot

KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS. www.käppäräpartio.fi

KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS. www.käppäräpartio.fi KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS www.käppäräpartio.fi 1 Sisällysluettelo o Partiopuku yhdistää............. 2 o Lippukunnan perinteet............. 2 o Helpotusta ahdingon sijaan............. 2 o Sudenpennun

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Suunnistuksen kansalliset kilpailut 16.-17.5.2015 (keskimatka ja pitkä)

Pelastussuunnitelma. Suunnistuksen kansalliset kilpailut 16.-17.5.2015 (keskimatka ja pitkä) Pelastussuunnitelma Suunnistuksen kansalliset kilpailut 16.-17.5.2015 (keskimatka ja pitkä) YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT) Päivystävä sairaala: OYS, Kajaanintie

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA FORSSA GAMES 14.6.2017 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 23. Forssa Games 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Lounais-Hämeen Rasti 1.3 Järjestämispaikka

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

UUSI JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ KUKSA

UUSI JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ KUKSA 1/5 19.8.2015 KUILUN KULKIJAT RY Pihatie 24 71820 PÖLJÄ «Sukunimi» «Etunimet» «Katuosoite» «Postinumero» «Postipaikka» Olemme koonneet tähän kirjeeseen Kulukijoiden syksyn ohjelmaa. Toimintaa on tarjolla

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja,

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja, 2 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson Rastipäivät 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen, myös sähköpostiosoite) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Pellon

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2011-14.8.2012 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TAPAHTUMAPAIKKA TUPLAJÄÄT OY, Tietäjäntie 2, 70900 Toivala sekä Kuopion kaupungin jäähallit Niiralassa ja Lippumäessä AIKA JÄÄKIEKKOKAUSI 2013-2014 TAPAHTUMA JÄRJESTÄJÄ

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat Järvi-Suomen Partiolaiset ry LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat MUISTATHAN Ajankohtaiset asiat ANSIOMERKIT haetaan neljä kertaa vuodessa: 15.1. Yrjönpäivänä jaettavat merkit 15.4. Kesäleireillä

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto 1. JOHDANTO 1.1. Nämä säännöt sisältävät kilpailumääräykset Lounais-Suomen partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

Pellon Ponsi ry / suunnistusjaosto Jani Harju p. 0405862199, jani.harju(at)lappia.fi

Pellon Ponsi ry / suunnistusjaosto Jani Harju p. 0405862199, jani.harju(at)lappia.fi YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Lapin Lumirastit

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen am-sprinttisuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki

HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA. Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki HONKAJOEN HONKALAN KUNTOSALIN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Honkalan monitoimitalo Honkalantie 1, 38950 Honkajoki LAADITTU 1.7.2012 Hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa pvm:llä 19.9.2012 1. Palvelun

Lisätiedot

SUUNNISTUSKILPAILUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA 25.3.2010

SUUNNISTUSKILPAILUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA 25.3.2010 SUUNNISTUSKILPAILUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA 25.3.2010 Järjestäjä: Kuusankosken Urheiluseura r.y. Tilaisuus Kansallinen suunnistuskilpailut - KuUS rastit Tapahtuma-aika 15-16.5.2010 klo 10

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 3. SUDENPENTUJEN

Lisätiedot

JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ KUKSA

JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ KUKSA 1/5 16.8.2017 KUILUN KULKIJAT RY Pihatie 24 71820 PÖLJÄ «Sukunimi» «Etunimet» JA HUOLTAJA(T) «Katuosoite» «Postinumero» «Postipaikka» Olemme koonneet tähän kirjeeseen Kulukijoiden syksyn ohjelmaa. Toimintaa

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan

Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan Sudenpennun puvut ja merkit Sudenpentu kantaa lippukuntahuivia ja on pukeutunut sudenpentupaitaan, jossa on sudenpää-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

TUOMARNIEMEN KARTANON JA TUPIEN PELASTUSSUUNNITELMA

TUOMARNIEMEN KARTANON JA TUPIEN PELASTUSSUUNNITELMA TUOMARNIEMEN KARTANON JA TUPIEN PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Outokumpu Yrityksen nimi: Tuomarniemi Osoite: Polvijärventie 116, 83500 Outokumpu Vastuuhenkilö vahvistanut pvm ja allekirjoitus: 22.6.2011

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Hiihtosuunnistuksen kansallinen kilpailu (sprintti ja keskimatka)

Pelastussuunnitelma. Hiihtosuunnistuksen kansallinen kilpailu (sprintti ja keskimatka) Pelastussuunnitelma Hiihtosuunnistuksen kansallinen kilpailu 4.-5.2.2017 (sprintti ja keskimatka) YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT) Päivystävä sairaala:

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 Kesä

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä Sivu 1/6 Yleistä Sudenpennut Vuosi 2016 on Töölön Sinisten 84. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme ovat Töölönkadun Kolo ja Siltasaarenkadun Kallionkolo. Lippukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toimii

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

PELASTUSSUUNNITELMA 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Uusimaa-rastit Keinukalliossa 21.5.2015 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Keravan Urheilijat ry; Metsolantie 4; 04200 KERAVA; keu@keravanurheilijat.fi;

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT Tilaisuuden nimi: Fin 5 Suunnistusviikko 9. 14.7.2012 Tilaisuuden järjestäjä: Teuvan Rivakka, Suunta Jurva ja Närpes

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuoden painopisteinä ovat johtajien

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot