Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas"

Transkriptio

1 Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy jolloin malleja on helppo työstää omiin tarpeisiin. Jakelu: piirin lippukunnat ja piirin luottamushenkilöt (päivitys ) Sisältö: Lapin Partiolaisten Turvallisuusasiakirja Pelastus-/turvallisuussuunnitelma -malli Tapahtuman turvallisuussuunnitelma -malli Kämpän pelastussuunnitelma -malli Lapin Partiolaisten Kriisitiedotusohje Lapin Partiolaiset ry

2 LAPIN PARTIOLAISET RY TURVALLISUUSASIAKIRJA (5 sivua) Lapin Partiolaiset ry on tehnyt turvallisuusasiakirjan, jossa on määritelty toiminnan turvallisuuteen liittyviä asioita. Asiakirjan tehtävä on myös ohjata lappilaisia partiolaisia turvalliseen toimintaan. Turvallisuusasiakirja on tehty vastaamaan uusia lainsäädännön vaatimuksiaja se pohjautuu Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n turvallisuusasiakirjaan ( ). Toiminnan kuvaus Lapin Partiolaiset ry on yksi Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n piirijärjestöistä. Lapin Partiolaisten toiminnassa mukana on noin jäsentä. Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö ja sen toiminnassa on mukana noin jäsentä. Partioliike on kansainvälinen ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Toiminta on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja elinympäristöstään. Partiossa tuetaan myös henkistä ja hengellistä kasvua. Partio on päihteetön harrastus. Partiossa toimitaan ryhmässä. Toiminnassa uskotaan elämysten ja seikkailun voimaan. Elämykset tuovat iloa ja sisältöä elämään. Seikkailu kasvattaa luottamusta omiin kykyihin. Partiolaiset liikkuvat paljon luonnossa; kävellen, hiihtäen, kiipeillen ja meloen. Luonto on partiolaisille elämysten lähde, seikkailujen areena ja kasvattaja: ystävä, jonka hyvinvointi on tärkeää. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry on kahden partiolaisten maailmanjärjestön WAGGGSin (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ja WOSMin (World Organization of the Scout Movement) jäsen ja maailman partioliikkeen ainoa edustaja Suomessa. Se vastaa suomen- ja ruotsinkielisestä partiotoiminnasta. Suomen Partiolaiset huolehtii, että partiotoiminta pysyy Suomessa maailmanjärjestöjen periaatteiden mukaisena. Partioliike Suomessa koostuu paikallisista partiotoimintaa järjestävistä lippukunnista sekä näiden toimintaa tukevista partiopiireistä ja keskusjärjestöstä. Lapin Partiolaiset ry:n tärkein tehtävä on partiotoiminnan edistäminen Lapissa. Piirijärjestö pitää esillä partion periaatteita ja edistää partioaatteen näkymistä partiotoiminnassa. Keskusjärjestö ylläpitää ja kehittää partio-ohjelmaa ja suomalaisen partioliikkeen koulutusjärjestelmää, jonka maailmanjärjestöt vahvistavat. Keskusjärjestö auttaa partiopiirejä lippukuntien tukemisessa. Partiopiiri on toiminta-alueensa lippukuntien yhteenliittymä. Se on Suomen Partiolaisten jäsen ja edustaa omalla toiminta-alueellaan Suomen Partiolaisia. Piiri noudattaa keskusjärjestön kanssa samoja partioneuvoston (koostuu piirien puheenjohtajista) vahvistamia toiminnallisia periaatteita ja ohjeita. Partiopiirin keskeisin tehtävä on lippukuntien toiminnallinen tukeminen järjestämällä ohjausta, koulutusta ja muita tapahtumia. Lippukunta eli paikallisyhdistys on partiotoiminnan perusyksikkö ja ne ovat juridisesti itsenäisiä toimijoita. Lippukunnissa toimii noin jäsentä. Lippukunnat voivat olla yhteis-, tyttö- tai poikalippukuntia. Lapissa partiolippukuntia on lähes jokaisessa Lapin kunnassa, yhteensä 31 lippukuntaa, joista 26 on yhteislippukuntia ja loput tyttö- tai p oikalippukuntia. Viikoittaista toimintaa on 21 lippukunnassa. Lippukunnissa toimitaan pääasiassa pienryhmissä (sudenpentulaumat, seikkailijajoukkueet, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajavartiot). Vastuuhenkilöt ja toimijat Piirijärjestön ylintä päätösvaltaa käyttää syys- ja kevätkokous, joka muun muassa valitsee piirihallituksen. Piirn kokousten välillä päätösvaltaa käyttää piirihallitus. Piirijärjestön organisaatio jakautuu viiteen valtakunnallisesti yhtenevään toiminnanalaan: aluetyö, ohjelma, koulutus, viestintä ja talous. Ryhmät yhteistyössä piirihallituksen kanssa huolehtivat käytännössä toiminnanaloihin kuuluvasta toiminnasta. Piirihallituksessa on edustus kaikista toiminnanaloista. Lapin Partiolaisten piiritoimistolla työskentelee päätoimisesti yksi vakituinen työntekijä lippukuntien ja luottamushenkilöiden tukena. Lapin Partiolaisissa turvallisuudesta vastaa piirijärjestön puheenjohtaja Leena Pernu yhdessä hallituksen ja järjestösihteerin kanssa. 2

3 Peruspartiotoiminnasta vastaavat lippukuntien erilaiset johtajat. Lippukunnissa ja piirissä johtajatehtävissä toimivat tehtäviin koulutetut partiolaiset. Tehtävien laajuus ja vaativuus määritellään erikseen kullekin johtajalle tehtävän mukaan. Päävastuun kaikesta toiminnasta kantaa lippukunnanjohtaja, yhdessä lippukunnan hallituksen kanssa. Lapin Partiolaisten tapahtumien johtaja on vähintään 18-vuotias jäsenmaksun maksanut partiolainen. Hänellä on partiojohtajavaltakirja ja kokemusta vastaavasta toiminnasta sekä mahdollisesti erikseen määritelty pätevyys tehtävään. Piirinjohtaja, piirihallitus tai piirihallituksen toiminnanalasta vastaava jäsen on hyväksynyt hänet tehtäväänsä. Tapahtuman turvallisuuteen liittyvä ennakkosuunnittelu on tapahtumajohtajan vastuulla. Toimintatavat Turvallisuus huomioidaan partiossa monipuolisesti. Partio-ohjelmassa (sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaohjelma), johtaja ja taitokoulutuksissa, materiaaleissa (esim. Partiojohtajan käsikirjassa ja Johtajakansiossa on luvut turvallisuudesta) sekä tapahtumien järjestämisissä on turvallisuus huomioitu. Partiotoiminnassa opetellaan 7-vuotiaasta alkaen mm. ensiapu-, luonnontuntemus-, retkeily- ja ihmissuhdetaitoja. Näin jokaisella partiolaisella on perustietoa turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa Turvallisuusohjetta. Turvallisuusohjeissa määritellään retki- ja leiritoiminnan vaatimukset, ohjeita partiotoimintaan luonnossa ja esitellään vakuutusehdot. Ohjeet on jaettu jokaiseen lippukuntaan, niitä käydään läpi partiokoulutuksessa ja ne ovat esillä järjestön www-sivuilla, os. Turvallisuusasioista tiedotetaan lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille. Lippukuntia ohjataan laatimaan turvallisuusasiakirja ja kouluttamaan luottamushenkilöitä turvallisuusasioissa. Lapin Partiolaiset ohjaa jokaista vastuullista osapuolta laatimaan tarvittaessa turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat tapahtumille ja rakennuksille. Suunnitelmien tekemisen tueksi keskusjärjestö on tehnyt mallilomakkeet, jotka on toimitettu myös piirien ja lippukuntien käyttöön. Lapin Partiolaiset eivät järjestä kuluttajapalveluita ja partiossa on niitä muutoinkin vähän. Jos partiotaho järjestää kuluttajapalveluita, tekijät vastaavat itse toiminnastaan ja noudattavat Kuluttajaviraston ohjeita ohjelmapalveluiden turvallisuuden parantamiseksi. Partiotoiminnan osaalueissa (esim. melonta ja kiipeily), joihin lajiliitoilla on omat ohjeet, kehotetaan tutustumaan ja noudattamaan lajiliiton ohjeita. Kansainvälisistä partiomatkoista ilmoitetaan aina keskusjärjestön toimistolle. Suomen Partiolasten julkaisema Partiomatkailijan opas -vihko sisältää ohjeita ulkomaanmatkan turvallisuudesta ja neuvoja ikävien yllätysten varalle. Turvallisuussuunnitelma: laaditaan yksittäisille partiopiirin yleisötapahtumille, jos kohderyhmänä ovat partion ulkopuoliset tahot tai jos tapahtumaan osallistuu paljon partiolaisia suositellaan tehtäväksi piiri- ja alueleireille, partiotahdille, partiotaitokilpailuille, paraateille ja piirin ulkomaille suuntautuville matkoille turvallisuussuunnitelmanliitteenä on turvallisuusasiakirja turvallisuussuunnitelma sisältää pelastussuunnitelman tiedot ja se on siksi toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti turvallisuussuunnitelmasta tulee tiedottaa tarvittavassa määrin tapahtuman vastuuhenkilöitä, piirihallitusta ja tapahtuman osanottajia Pelastussuunnitelma: toimitetaan alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti laaditaan kämpälle tai vastaavalle, jos siellä on majoitustilat yli 10 hengelle yleensä rakennuksella on valmiina pelastussuunnitelma, joka pyydetään rakennuksen omistajalta käyttöön Kokoontumislain mukaan isosta yleisötilaisuudesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille Tämän asiakirjan liitteenä on pelastussuunnitelmaan ja turvallisuussuunnitelmaan vaadittavat tiedot. 3

4 Osallistujat Partiotoimintaan osallistuu pääasiassa partion omia jäseniä, lapsia ja nuoria, joille nuoret vertaisjohtajat tai aikuiset järjestävät tai mahdollistavat toimintaa. Seuraavassa on kuvattu ikäkausien erityispiirteitä. Sudenpennut ovat 7 9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikoittaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa. Seikkailijat ovat vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueet suorittavat taitomerkkejä ja käyvät partiotaitokisoissa. Tarpojiksi kutsutaan vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4 12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi. Tärkeintä tarpojaohjelmassa on yhdessä toimiminen, kokemukset kavereiden kanssa, järkevät aktiviteetit ja vartion omien juttujen syntyminen. Tarpojavartio kokoontuu kerran viikossa. Lisäksi tarpojille järjestetään koko ikäkauden tapaamisia yhden kahden kuukauden välein. Ikäkausitapaamiset voivat olla myös leirejä, retkiä, kursseja, kisoja, vaelluksia ja muita tapahtumia. Samoajat ovat vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4 12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Vaeltajat, vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3 5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista. Toimintapaikat sekä välineet ja niiden huolto Partiotoiminta tapahtuu yleensä kokoontumistiloissa eli partiokoloilla sekä luonnossa, metsässä ja vesialueilla. Partiotoimintaa on myös kämpillä, leirialueilla, kurssi- ja leirikeskuksissa, joista osa on partioyhteisöjen omia ja osa muiden tahojen omistuksessa. Lapin Partiolaisilla on yksi vakituinen toimintapaikka, piiritoimisto, joka toimii toimisto- ja kokoustilana. Se sijaitsee Rovaniemellä, osoitteessa Kaartokatu 4 as 1. Kiinteistön isännöitsijä on tehnyt kiinteistölle pelastussuunnitelman. Muualla järjestettävissä piirijärjestön tapahtumissa tapahtumien vastuullisia kehotetaan tutustumaan kulloisenkin kiinteistön turvallisuuteen ja tiedottamaan siitä tapahtumaan osallistuvia. Kukin lippukunta ja piiri huolehtivat omista varusteistaan itse. Lapin Partiolaisilla on varasto piiritoimiston yhteydessä, jonka tavaroita huolletaan tarpeen mukaan. Varastosta vastaa järjestösihteeri. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu Partiotoiminta on monipuolista, siksi riskit tulee arvioida aina tilannekohtaisesti. Yleisimmät ikävät sattumukset partioretkillä ovat haavat, nyrjähdykset ja pienet palovammat. Vakavia eksymisiä, paleltumia tai metsäpaloja sattuu erittäin harvoin. Turvallisuussuunnitelmia laadittaessa kartoitetaan tapahtuman riskit ja esitetään toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Turvallisuutta edistetään koulutuksissa turvallisuusasioiden huomioimisella, Turvallisuusohjeiden noudattamisella sekä käyttämällä asianmukaisia varusteita. 4

5 Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteissa ja niiden jälkeen Onnettomuus- ja hätätilanteissa toimitaan seuraavasti: Arvioidaan tilanne. Estetään lisäonnettomuudet. Annetaan ensiapua. Hälytetään apua. Hoidetaan tilannetta, kunnes apu on tullut paikalle. Mahdollisimman pian, mutta viimeistään onnettomuustilanteen lauettua, tapahtumasta tiedotetaan piirin puheenjohtaja Leena Pernulle puh ja piiritoimistolle puh , jotka ilmoittavat Partioasemalle. Ilmoita: Mitä Missä Milloin Kuka / ketkä Miksi Seuraamukset Toimenpiteet Lisätiedot Liikenneonnettomuus Rovaniemellä Tänään noin klo Kyydissä olleet partiolaiset Auto suistui ojaan Kaksi vaeltajaa loukkaantui hengenvaarallisesti Toimitettiin ambulanssilla Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle Lisätietoja antaa NN numerosta Toimijoiden ohjeistus ja ohjeiden päivitys Piirijärjestössä tiedotetaan ja koulutetaan turvallisuusasioissa. Esimerkiksi piirijärjestön luottamushenkilö saa tämän turvallisuusasiakirjan luottamushenkilömateriaalin mukana aloittaessaan pestin. Turvallisuusasiat ovat esillä tiedotuksessa ja materiaaleissa. Keskusjärjestö ja piirijärjestö päivittävät turvallisuusohjeet tarpeen mukaan. Piirille on laadittu kriisitiedotusohje, jossa on neuvottu miten onnettomuus- tai vastaavassa tilanteessa tulee tapahtuneesta tiedottaa. Kriisitiedotusohje on tämän asiakirjan liitteenä. Vakuutukset Vakuutusnumero: Suomen Partiolaisilla on ryhmävakuutus If Vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutus koostuu useista eri vakuutuslajeista. Vakuutus on voimassa keskusjärjestön ja partiopiirien jäsenmaksun maksaneilla partiolaisilla partiotoiminnassa. Partiotoiminnalla tarkoitetaan toimintasuunnitelman mukaista toimintaa tai toimintaa, joka on lippukunnan, piirin tai keskusjärjestön johdon tiedossa. Partiotoiminnassa noudatetaan lähtökohtaisesti Suomen Partiolaisten voimassa olevia turvallisuusohjeita. Korvausta haettaessa keskusjärjestö vahvistaa, että vahinko on tapahtunut partiotoiminnassa. Lippukunnan uudet jäsenet tulevat partiovakuutuksen piiriin heti, kun lippukunnan ilmoitus uusista jäsenistä on saapunut Suomen Partiolaisten keskustoimistoon. Uusien jäsenten vakuutus on voimassa ilmoituksen saapumisesta (kirjattu jäsenrekisteriin) jäsenmaksun eräpäivään saakka ja katkeaa, jos laskua ei ole eräpäivään mennessä maksettu. Vakuutus on voimassa vain, kun jäsenmaksu on maksettu. Lisätietoa vakuutuksesta saa Turvallisuusohjeista ja SP:n keskusjärjestön infosta. 5

6 Materiaaleissa turvallisuudesta Suomen Partiolaisten materiaaleissa on huomioitu turvallisuus. Seuraavat materiaalit liittyvät erityisesti turvallisuuteen. Turvallisuusohjeet (partioneuvosto ) SP:n turvallisuusasiakirja (hallitus ) Turvallisuusmääräykset ja -ohjeet partiotoimintaan vesillä (hallitus ) Melonnan turvallisuusohje (melontaturvallisuuden neuvottelukunta ) Suomen Partiolaisten kriisitiedotusohje (hallitus , päiv ja ) Partiomatkailijan opas (2000) Opas partiotaitojen SM-kilpailujen järjestäjille Koulutusjärjestelmä (2008) Suomen Partiolaisten päihdeohje (hallitus ) Partiojohtajan käsikirja (2008) Liitteet: - Turvallisuusohjeet (liite 1) - Malli pelastus- / turvallisuussuunnitelmalle (liite 2) - esimerkki tapahtuman turvallisuussuunnitelmasta (liite 3) - esimerkki kämpän pelastussuunnitelmasta (liite 4) - Lapin Partiolaisten kriisitiedotusohje päivitetty (liite 5) 6

7 PELASTUS- / TURVALLISUUSSUUNNITELMA -malli (1 sivu) Turvallisuussuunnitelma sisältää pelastussuunnitelman tiedot ja se on siksi toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Turvallisuussuunnitelmassa tulee esittää jokaisen toiminnan/suorituspaikan osalta (lihavoitu asiat, jotka on oltava pelastussuunnitelmassa): 1. Toiminnan, tapahtuman tai rakennuksen kuvaus 2. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä sekä heidän yhteystietonsa 3. Jos kyseessä on reitti: reittiselostus, lähtöpaikka, paluupaikka, päivämatkat, yöpymis- ja taukopaikat, toimintapaikat. Liitteenä kartta, johon on merkitty selkeästi edellä mainitut kohdat. 4. Ennakoitavat vaaratilanteet ja riskit sekä niiden vaikutukset 5. Riskien hallinta ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi: Osallistujien enimmäismäärä suorituspaikalla Toimintaan liittyvät rajoitukset (säätila, muut olosuhteet, päihteet) Ohjaajien pätevyysvaatimukset Ohjaajien toiminta ennen ohjelman alkua (esim. suorituspaikan turvallisuuden ja varusteiden, mm. ensiapuvälineiden, hälytysyhteyden, varmistaminen) Osallistujien (esim. majoittujien) perehdyttäminen ja opastaminen toimintaan tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen Koneet ja laitteet (esim. turvallisuusvaatimusten täyttäminen) Erityisvarusteet Elintarvikkeiden ja veden kuljetus ja säilytys Paloturvallisuus (esim. palovaroittimet, tulen käsittely, materiaalien paloturvallisuus) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt; ajo-ohjeet tai muut ohjeet paikalle saapumiseen (pelastus- ja sairaankuljetusyksikköjen kulkureitit!) 6. ohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten toiminta fyysisen vamman sattuessa toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa, esim. tulipalo, häkämyrkytys 7. Yleisiä toimintaohjeita (esim. tulen käsittely, metsäpalovaroitukset) 8. Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen: Raportointi (esim. onnettomuuskirjapito) Tapahtumasta tiedottaminen (esim. tiedotuksesta vastaava henkilö ja toimintatapa) Viranomaisille ilmoittaminen (Kuluttajavirasto, työsuojelupiiri, poliisi) Jälkihoito (esim. loukkaantuneen kuljetus, mahdollinen kriisiapu) 9. Muut huomioitavat asiat. 10. Turvallisuussuunnitelmasta tiedottaminen eli miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon tiedottaminen viranomaisille tiedottaminen tapahtuman vastuuhenkilöille tiedottaminen tapahtumaan osallistujille tiedottaminen piirinjohtajalle Laadittaessa suorituspaikkakohtaisia turvallisuussuunnitelmia tulee kiinnittää erityistä huomiota varsinkin seuraavassa listassa esimerkinomaisesti esitettyihin toimintoihin, joihin saattaa liittyä suuria riskejä (suluissa on mainittu esimerkkejä toimintaan liittyvistä vaaroista): kaukana asutuksesta tapahtuvat toiminnat (avun saanti on vaikeaa/hidasta) korkean paikan aktiviteetit (putoaminen, kolhiutuminen) pitkäkestoiset maastoaktiviteetit (paleltuma, hypotermia, lämpöuupumus, nestevajaus, energiavajaus, eksyminen) toiminnat, joissa käytetään moottoriajoneuvoja, kuten moottorikelkkoja, autoja, mönkijöitä, moottoripyöriä, mopoja, vesiskoottereita ym. (liikenneonnettomuus, törmääminen) toiminnat, joissa on tulipalonvaara (palovamma, savumyrkytys) vesiaktiviteetit (heikot jäät, veden varaan joutuminen, hypotermia, kolhiutuminen) Edellä mainittu lista ei ole täydellinen. Saattaa olla myös muita suuria riskejä sisältäviä toimintoja, joissa turvallisuussuunnitelman tekemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lähteet: - Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi, kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003, luku 6.3 (turvallisuussuunnitelma) - Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (2003), 9 ja 10 7

8 TAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA -malli (2 sivua) Tapahtuma: Piirin talvipartiotaitokilpailu Kisat-08 Ajankohta: Lauantaista 9.2. sunnuntaihin Tapahtumapaikka: Osallistujat: Vastuullinen johtaja: Simon Maksniemessä, meren jäällä, saarissa ja rannikolla. Alue rajoittuu pohjoisessa E4-tiehen, etelässä Montajan saaren eteläkärkeen, lännessä Ykskuuseen niemeen ja idässä Munkin hiekkarantaan. Liitteenä on kilpailun kartta, johon on merkitty kaikkien sarjojen kaikki rastit ja reiti sekä tärkeimmät huoltoreitit. Noin 100 yli 10-vuotiasta partiolaista ja noin 50 kisatalkoolaista Matti Partio (kilpailujenjohtaja), , Muut järjestelijät: Varajohtaja ja kilpailusihteeri, Jarkko Vartio Tapahtuman ohjelma ja aikataulu: Perjantai Ilmoittautuminen alkaa ja kisatoimisto avataan Ilmoittautuminen loppuu ja kisatoimisto suljetaan Hiljaisuus koululla Lauantai Herätys koululla 7.00 Ilmoittautuminen alkaa ja kisatoimisto avataan 8.00 Ilmoittautuminen loppuu 8.20 Avajaiset koululla, tapahtuma 8.30 Siirtyminen linja-autolla 9.30 Kilpailu alkaa Kisa etenee maastossa: nuoremmat rannan läheisyydessä, vanhemmat merellä ja aaarissa. Vartiot suorittavat tehtävärasteja ja etenevät hiihtäen, reitin pituus 7-30 km Päiväsarjalaisten ruoka koululla Oranssin ja Vihreän sarjan palkintojenjako Hiljaisuus koululla Viimeisetkin vartiot yörastilla Montajan saaressa Sunnuntai Viimeiset vartiot lähtevät liikkeelle yörastilta Yösarjojen vartiot maalissa Lounas koululla, lämmin ruoka yösarjojen kilpailijoille 15 Palkintojenjako yösarjoille, tapahtuman päätös Riskikartoitus: Suurimpia riskiä tässä tapahtumassa ovat heikot jäät, paleltumisvammat, pienet palovammat nuotioista, vuolemis- ja kirvesvammat kätevyys- ja yörastilla. Vartioiden eksymis- ja uupumistapaukset ovat myös mahdollisia. Moottorikelkkatapaturmat ovat myös mahdollisia. 8

9 Riskien hallinta: Kilpailukarttaan on merkitään tiedossa olevat vaaralliset paikat. Kilpailureitti on suunniteltu välttämään heikkojen jäiden riski. Vartiot kantavat mukanaan naskaleita ja etenevät merellä vähintään 3 hlön ryhmissä. Vilkkaan nelostien ylitys on kilpailuvartiolta kielletty. Kilpailuvartiot käyttävät alikulkutunnelia. Paleltumisvammoja pyritään estämään kannustamalla oikeaan pukeutumiseen ja erityisesti kasvojen suojaukseen on kiinnitettävä huomiota viimaisella kelillä. Säätilan ollessa mahdoton kilpailuorganisaatio harkitsee reitin ja tehtävien muutoksia. Jokaisella vartiolla on mukanaan pieni ensiapulaukku. Tapahtumassa päivystää ammattitaitoinen ensiapuryhmä mm. yö- ja kätevyysrasteilla ja kilpailukeskuksessa. Rastipäälliköt ovat myös ennakoineet yksittäisen rastin mahdollisia vaaratilanteita ja ovat varustautuneet ainakin ensiapulaukulla. Jokaisella rastilla on tehtäväänsä koulutettu rastipäällikkö. Erityistä riskiä myös aiheuttavat huollossa käytettävät moottorikelkat. Kelkkoja pyritään käyttämään viisaasti ja kuljettajat ovat tietoisia tunnetuista heikon jään alueista. Majoittuminen koululla tapahtuu koulun rehtorin ohjein ja kilpailuorganisaatiolla on hallussaan kopio koulun turvallisuussuunnitelmasta. Etukäteisohjeet osallistujille: Osallistujille on kerrottu reitin luonteesta ja kilpailujen avajaisissa kerrotaan viimeiset tiedot ja varoitukset. Tapaturman, fyysisen vamman, vahinkotilanteen tai onnettomuuden sattuessa: Toimitaan tapahtuman edellyttävällä tavalla: - Estä lisätapaturmat - Soitto tarvittaessa välittömästi 112 ja/tai kilpailujen lääkärille Pekka Auttajalle. - Kerro, mitä on tapahtunut ja missä (paikannus kartan koordinaattien avulla, karttasanojen tai kuvailemalla paikkaa muuten). - Kerro, mikä on potilaan tilanne. - Välitön ensiapu ja tarvittavat toimenpiteet (potilaan lämpimänä pitäminen jne.) - Pelastushenkilökunnan opastaminen paikalle valoilla ja opastajilla - Ilmoittaminen tapahtuneesta kilpailujenjohtaja Matti Partiolle , joka ilmoittaa tapahtuneesta piirinjohtajalle Pekka Vaeltajalle Tapahtuneesta tiedottaa tarvittaessa ulkopuolisille vain kilpailujenjohtaja Partio, sihteeri Vartio tai piirinjohtaja Vaeltaja. Suunnitelman jakelu: Järjestelytoimikunnan jäsenet, rastipäälliköt, kilpailujen valvoja, Lapin Partiolaisten piiritoimisto ja piirinjohtaja, Simon palolaitos, Simon terveyskeskus ja Simon sosiaalijohtaja ja mukautettuna kilpailijoille ennakko-ohjeessa. Liitteet: Lapin Partiolaisten turvallisuusasiakirja, kilpailukartta 9

10 PELASTUSSUUNNITELMA -malli (2 sivua) (Muokattu SP:n kämpän pelastussuunnitelmamallista. Lähde ) PARTIOMAJA Lippukunta ry Partiomajantie 124, METSÄLÄ Päivitetty / Lissu Leuto 1 Rakennuksen kuvaus Lippukunta ry:n omistama partiomaja on noin 10 hengen hirsimökki, joka on rakennettu 1984 yhdistyksen omistamalle tontille, joka rajoittuu jokeen. Mökissä on kamiinalämmitys, kaasuhella ja nukkumalaverit. Mökin pihapiirissä on puuliiteri, erillinen saunarakennus ja nuotiopaikka. 2 Riskit Tapaturmat. Kaatumisen aiheuttamat ruhjeet, murtumat, jäsenen sijoiltaan meno, päähän kohdistuvat iskut. Haavat veistäessä, syövyttävän aineen joutuminen iholle. Savun tai kaasun hengittäminen. jäihin putoaminen ja muu vedenvaraan joutuminen. Sairaskohtaus. Tulipalo. Tulen leviäminen tulisijasta, takasta tai nuotiosta. Rasvapalo keittiössä. Maastopalo. Eksyminen/katoaminen. Maastoon eksyminen. Poistuminen alueelta ilmoittamatta asiasta vastuullisille. 3 Ennaltaehkäisevä toiminta Tapaturmat Kämpälle on varattu monipuolinen ensiapulaukku, jota päivittää ja huoltaa kämppäisäntä. Kämpällä järjestettävien tapahtumien johtajat ovat ensiaputaitoisia. On nimettävä valvoja rajujen leikkien ja pelien ajaksi. Uinnin ajaksi nimetään yksi valvoja jokaista 8 uimaria kohden, valvojien on sijoittauduttava siten, että he näkevät uimarit esteettä. Uimareiden lukumäärä tarkistetaan säännöllisesti. Vesillä ollessa on aina varustauduttava pelastusliivein, sekä opastettava niiden oikeassa pukemisessa, lasten ollessa vesillä on vesillä olon ajaksi nimettävä valvoja, sekä mahdollinen turvavene. Myrkylliset pesuaineet, maalit ja muut kemikaalit on sijoitettava omaan turvalliseen varastoon. Kaikkien aineiden käyttöturvallisuusohjeet on oltava käyttäjien saatavissa. Vahvojen pesuaineiden ja kemikaalien käyttöä on opastettava ja valvottava. Opastetaan työkalujen ja koneiden käytössä, sekä korostetaan suojavarusteiden merkitystä, opetetaan ja valvotaan niiden käyttöä. Tulipalo Retkeläisiä opastetaan tulen käytössä eikä tulta jätetä hetkeksikään valvomatta. Nuotion lähistöllä tulee aina olla riittävästi vettä nuotion sammuttamiseen. Sammutusvälineiden sijainti on näytettävä kaikille retken johtajille. Sammuttimen käyttö selostetaan retken johtajille. Palavat nesteet ja kaasupullot varastoidaan asianmukaisesti välittömästi käytön jälkeen. Kaasuhellan käyttöohjeisiin tutustutaan ennen käyttöä. Harjoitellaan poistumista rakennuksesta, kaikille opetetaan kokoontumispaikka, joka on läheinen paikoitusalue (koordinaatit, KKJ piste: X(P) Y(I) Eksyminen / katoaminen Maastoon ei lähetetä ketään varmistamatta hänen kykyä selvitä maastossa yksin. Retken vastuullinen johtaja on selvillä retkeilijöiden määrästä, ja ryhmienjohtajat nimistä. Rasteilla ja muualla maastossa pidetään säännöllistä kontrollia kaikista liikkujista. 10

11 4 Toimintaohjeet 4.1 Tapaturmat Tapaturman sattuessa on ensiaputoimet aloitettava välittömästi, tyrehdyttämällä verenvuodot, varmistamalla hengityksen kulku ja sydämen toiminta. Tarvittaessa on aloitettava elvytystoimet. Vedenvaraan joutunut tuodaan maalle ja varmistetaan elintoiminnot ja tarvittaessa aloitetaan elvytys. Mikäli uhri on tajuton, on hänet käännettävä kylkiasentoon. Jos uhri on tajuton, hänellä on murtumia, suuria haavoja, laajoja palo/paleltuma-vammoja tai hän saanut iskun selkään tai päähän valittaen runsasta kipua ei uhria saa siirtää ja on aina tilattava sairasauto. Sairasauto tilataan aina, jos ei olla varmoja kuinka toimitaan. Avuntulo kestää noin 25 minuuttia, jona aikana potilas on pidettävä lämpimänä ja varmistettava hänen vointinsa. Viimeisellä sivulla on ohjeet avun hälyttämiseksi 4.2 Tulipalo Mikäli tuli pääsee irti, on kiinnitettävä kaikkien huomio tilanteeseen. Kaikki retkeilijät ohjataan kokoontumispaikalle, varusteet otetaan mukaan vain jos siihen on aikaa. Ketään ei saa päästää takaisin noutamaan varusteitaan! Aloita alkusammutus ja hälytä apua. Siirrä kaasupullot ja muut palaviennesteiden astiat kauemmaksi. Mikäli paloa ei saada nopeasti hallintaan, pyri rajoittamaan se sulkemalla ovet ja ikkunat sekä pyri suojaamaan ympäristöä. Toimintaa johtaa retken johtaja tai hänen määräämänsä henkilö, heillä on tilanteessa ehdoton käskyvalta. Kokoontumispaikan vanhin tarkastaa paikallaolijat ja ilmoittaa tiedon sammutustyön johtajalle. Tilanteesta ilmoitetaan kiinteistön omistajalle: Lippukunta ry:n lippukunnanjohtaja Pena Luoto puh Eksyminen / katoaminen Varmistetaan ovatko myös kadonneen henkilön varusteet kadonneet. Tarkistettava onko muitakin kateissa. Missä ja milloin on kadonneesta tehty viimeinen varma havainto. Tarkistetaan lähiympäristö ja mahdolliset piilopaikat. Arvioidaan mihin kadonnut mahdollisesti pyrkii: Lähin bussipysäkki sijaitsee vanhalla valtatiellä Metsäharjun kohdilla. Soitetaan kadonneen matkapuhelimeen (jos hänellä on sellainen). Suoritetaan nopea etsintä oletetulla katoamisalueella. Otetaan yhteyttä kadonneen omaisiin ja selvitetään olemassa oleva tilanne. Samalla kysytään, onko kadonnut ollut mahdollisesti yhteydessä heihin. Yhteys viranomaisiin ja ilmoitetaan asiasta oman organisaation johtajalle. 4.4 Avun hälyttäminen Normaalioloissa alueella toimivat kaikki matkapuhelinverkot. Hätänumerot: Palokunta / ambulanssi 112 Poliisi Neuvontanumerot: Sairaanhoidon neuvonta Myrkytystietokeskus 09 / Soittaessasi: Kerro nimesi ja että soitat Lippukunta ry:n partiomajalta, Partiomajantie 124 Metsälässä, joka on Korven kuntaa. Kerro mitä on tapahtunut, onko loukkaantuneita, kuinka he ovat loukkaantuneet, onko joku kateissa. Kerro paljonko väkeä on alueella ja että heidät on siirretty kokoontumisalueelle partiomajan paikoitusalueelle. Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut siihen luvan hälytyskeskuksen päivystäjältä. Kokoontumispaikan (Partiomajan paikoitusalue) koordinaatit (KKJ-piste): X(P) Y(I) Yhteystietoja: Lippukunta ry:n lippukunnanjohtaja Pena Luoto puh Kämppäisäntä Lissu Leuto puh Mikäli havaitset puutteita Partiomajan alueen turvavarusteissa, koneissa tai laitteissa ilmoita siitä avainta palauttaessasi, tai puhelimitse kämppäisännälle. 11

12 LAPIN PARTIOLAISET RY KRIISITIEDOTUSOHJE (1 sivu) Tämän ohjeen tarkoitus Tämä ohje on tarkoitettu piirin ja lippukuntien (vain johtajistojen) käyttöön. Lippukunta voi tehdä myös oman, jossa on huomioitu omat toimitilat (kolo, kämppä, jne.). Tiedotus käynnistetään ohjeen mukaan tilanteissa, joissa varsinainen tiedotusorganisaatio ei vielä ole ottanut tiedotusvastuuta ja joissa voidaan joutua antamaan tietoja ulkopuolisille. Mikä on kriisi? Kriisi on tapahtumaketju, joka uhkaa organisaation toimintaa tai olemassaoloa. Jos partiotoiminnassa (lippukunnassa / piirissä) tapahtuu onnettomuus tai vastaava tilanne, jossa menetetään ihmishenkiä tai tällainen uhka on olemassa tai jos tapahtuu huomattavia aineellisia vahinkoja, on otettava ensi tilassa yhteyttä piirinjohtajaan ja piiritoimistoon. Toimenpiteet Saatuasi tiedon yllättävästä tapahtumasta ilmoita asiasta välittömästi alla esitetyssä järjestyksessä. Saatuasi yhteyden jompaankumpaan, ilmoita tapahtunut ja pyydä ohjeet jatkotoimenpiteistä. 1) piirinjohtaja Leena Lellu Pernuun puh tai 2) piiritoimistoon puh Ilmoita: Mitä? "Liikenneonnettomuus..." Missä? "Rovaniemellä 4-tiellä n 6 km Napapiiriltä pohjoiseen Milloin? "Tänään noin klo " Kuka/Ketkä? "Kyydissä olleet partiolaiset..." Miksi? "Auto suistui ojaan..." Seuraukset "Kaksi vaeltajaa loukkaantui hengenvaarallisesti..." Toimenpiteet "Toimitettiin ambulanssilla XX sairaalaan..." Lisätiedot "Lisätietoja antaa NN numerosta..." Ulkoinen tiedottaminen Ensi hetkestä lähtien sovitaan ulkoisen tiedottamisen työnjaosta: kuka tiedottaa julkisuuteen. Ensisijaisesti siitä on vastuussa piirinjohtaja, hänen estyessään piirin varajohtaja tai järjestösihteeri. Sovitusta pidetään kiinni kaikissa olosuhteissa. Yhteydenotot ohjataan suoraan oikealle sovitulle henkilölle. Muut eivät tiedota. Kaiken tiedottamisen periaatteena on, että se taho tiedottaa, joka parhaiten tuntee tapauksen. Jos toisin sovitaan, on päätöksen oltava selkeä ja kaikkien tahojen siitä tietoisia. Ja esimerkiksi onnettomuuksien seuraukset siirtyvät nopeasti järjestötasolle ja tiedotuspaineet SP:ssä kasvavat. Yleistä mielenkiintoa herättävistä tapahtumista tiedotusvälineet pyrkivät hankkimaan mahdollisimman nopeasti yksityiskohtaiset tiedot sekä arvioita tapahtuman syistä ja seurauksista. Tiedotusvastaavien on varauduttava ennakolta: - toimittajien suoraviivaisiin, jopa röyhkeisiin yhteydenottoihin ja tapahtumapaikalle pyrkimiseen - yllättävienkin tiedonhankintakanavien käyttöön - useampien henkilöiden ja organisaatiotasojen samanaikaiseen lähestymiseen. Tiedotustoiminnassa on muistettava hienotunteisuuteen, luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat. Tärkeintä on antaa tosiasioihin perustuvaa tietoa tapahtumasta ja sen syistä. Vasta esim. virallisten tutkimusten valmistuttua on mahdollista antaa arvioita tapahtuman syistä, seurauksista ja siitä kuinka tapahtuma olisi ehkä ollut mahdollista välttää. Älä kerro: - henkilöiden nimiä tiedotusvälineille tai muille ulkopuolisille. - poliisitutkintaan liittyviä tietoja, niitä antaa vain poliisi. - arvioita tai olettamuksia tapahtumien syistä. Älä käytä ehkä ja todennäköisesti ilmaisuja. Sisäinen tiedottaminen Sisäisestä tiedottamisesta vastaavat yhdessä piiri ja lippukunta (omalle jäsenkunnalleen) ja SP (valtakunnallisesti). Sisäinen tiedottaminen poikkeuksellisista tapahtumista ja tilanteista on tärkeää. Luottamushenkilöille ja toimihenkilöille kerrotaan tapahtuneesta niin, että heillä on kuva tilanteesta ennen tapahtuneen julkituloa joukkoviestimissä. Tietojen antamisessa omalle väelle on myös huomioitava luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyvät näkökohdat. 12

PELASTUSSUUNNITELMA. Myllyjärven kämppä Myllis. Velskolantie 90, ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. Myllyjärven kämppä Myllis. Velskolantie 90, ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA Myllyjärven kämppä Myllis Velskolantie 90, 02740 ESPOO Kämpän omistaa Espoon Partiotuki Ry Töölönkatu 55, 00250 HELSINKI puh. 09 8865 1212 ept@partio.fi 1 Riskit Tapaturmat Kaatumisen

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Pelastussuunnitelma GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS Pelastussuunnitelma GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS Retken johtajan tulee perehtyä tähän suunnitelmaan kämpälle saavuttaessa! KÄMPÄN SIJAINTI / LOCATION NIMI JA OSOITE / NAME & ADDRESS: Metsäkolo, Hummelvikintie

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Suunnistuksen kansalliset kilpailut 16.-17.5.2015 (keskimatka ja pitkä)

Pelastussuunnitelma. Suunnistuksen kansalliset kilpailut 16.-17.5.2015 (keskimatka ja pitkä) Pelastussuunnitelma Suunnistuksen kansalliset kilpailut 16.-17.5.2015 (keskimatka ja pitkä) YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT) Päivystävä sairaala: OYS, Kajaanintie

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT 9. 10.9.2016 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Metsätaitoilun kesämestaruuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Pirkanmaan

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat Järvi-Suomen Partiolaiset ry LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat MUISTATHAN Ajankohtaiset asiat ANSIOMERKIT haetaan neljä kertaa vuodessa: 15.1. Yrjönpäivänä jaettavat merkit 15.4. Kesäleireillä

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Hiihtosuunnistuksen kansallinen kilpailu (sprintti ja keskimatka)

Pelastussuunnitelma. Hiihtosuunnistuksen kansallinen kilpailu (sprintti ja keskimatka) Pelastussuunnitelma Hiihtosuunnistuksen kansallinen kilpailu 4.-5.2.2017 (sprintti ja keskimatka) YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT) Päivystävä sairaala:

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

HONKAJOEN HIIHTOLATUJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA

HONKAJOEN HIIHTOLATUJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA HONKAJOEN HIIHTOLATUJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Honkalan murtomaahiihtoladut 1km, 2 km ja 5 km LAADITTU 1.7.2012 Hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa pvm:llä 19.9.2012 1. Palvelun tarjoajan

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu 20.9.2015, Kisko (Salo) Tilaisuuden nimi 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuoden painopisteinä ovat johtajien

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE Päivitetty 02.06.2015 No:31 KAUHAJOKI TEMPO 13.6.2015 klo 12.00 Mastercupin osakilpailu Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki No:32 HYYPÄNLAAKSO

Lisätiedot

METTÄSÄ 2015. Kilpailun järjestävät Saviseudun alueen lippukunnat. METTÄSÄ 2015 kotisivut http://www.lonu.fi/talvikisa/

METTÄSÄ 2015. Kilpailun järjestävät Saviseudun alueen lippukunnat. METTÄSÄ 2015 kotisivut http://www.lonu.fi/talvikisa/ METTÄSÄ2015 L SP:ntalvimestaruuskilpailut7.2.2015LoimaanAlastarolla 1(9) ENNAKKO JAKILPAILUOHJE TervetuloakilpailemaanMETTÄSÄ2015 kisaan! Tämäonyhdistettyennakko jakilpailuohje.kilpailupaikallaeijaetaerillistäkilpailuoh

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA

Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Marraskuu 2010 Nurmijärven Latu ry TURVALLISUUSASIAKIRJA Sisällys 1. Yhdistyksen toiminnan kuvaus 2. Yhdistyksen vastuuhenkilöt ja toimijat 3. Toimintatavat 4.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA

PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA 21.5.2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskilpailun toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2009 uutta partiohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtuma on Susiveikkojen oma 30-vuotisjuhlakesäleiri.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot

Tukea ja turvaa Älä jää yksin

Tukea ja turvaa Älä jää yksin Tukea ja turvaa Älä jää yksin 1. ALU EOHJA AJA TUKEE LI PPUKU N NAN JOHTA J I STOA Lippukunnanjohtajan lähin tuki on oma alueohjaaja. Silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin oman lippukunnan johtajakollegat

Lisätiedot

Sudenpentukilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje

Sudenpentukilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje 1 Sudenpentukilpailu 5.5.2012 Ennakko-ohje 2 Kerman Kiertäjät ry toivottaa sudenpentulaumanne tervetulleeksi mukaan Järvi-Suomen Partiolaisten itäisen alueen Sankarimatka-sudenpentukilpailuun. Kilpailuun

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Suunnistuksen Pohjantähti-sprintti YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT)

Pelastussuunnitelma. Suunnistuksen Pohjantähti-sprintti YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT) Pelastussuunnitelma Suunnistuksen Pohjantähti-sprintti 10.9.2016 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT) Päivystävä sairaala: OYS, Kajaanintie 50, 90220 Oulu,

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 16.11.2014 Yleistä Vuosi 2015 on Kirkkonummen Metsänkävijöiden (KiMe) 39. toimintavuosi. Vuoden päätapahtumat ovat kaikille lippukunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Partiolippukunta Nummen Samoojat ry:ssä vuoden 2013 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. 40 v juhlavuosi 2. Tarpojaikäkausi 3. omatoiminen varainhankinta 4. Retkitoiminta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET 2. PIIRIN KOKOUKSET Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt, 9. : TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 15.5.2014 1/6 Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (787/2003 9 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suomen Tunturisuunnistus

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi.

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. Vuonna 2014 Hespartossa painotetaan erityisesti lippukuntamme kehittämistä ja

Lisätiedot

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 PELASTUSUUNNITELMA Versiopäivä 27.5.2014 sivu 1. Kansallinen suunnistuskilpailu Kerus-rastit 4.6.2014, klo 18:00-22:00 Osoitteessa: Keruksentieltä (metsäautotie)

Lisätiedot

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA LIEKKITYTÖT RY

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA LIEKKITYTÖT RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA LIEKKITYTÖT RY YHTEYSTIEDOT Lippukunnan nimi: Lippukunnan www-sivut: Kokoontumispaikka eli kolot: Partiolippukunta Liekkitytöt ry www.liekkitytot.fi Poltinahon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 6/04 1 Aika tiistaina 14.9.04, alkaen klo 17.00 Paikka Nuorisokeskus kahvio, Puskantie, 60100 Seinäjoki Läsnä: Marjanne Kuntsi piirinjohtaja/puheenjohtaja Valtteri

Lisätiedot

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Taustaa Hevosopisto Oy erilaisia hevostalouden kehittämishankkeita v. 1995 lähtien, mm. hevosreittityö yhteistyössä eri

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Hämeenlinnan hiihdot

Hämeenlinnan hiihdot 1 (5) Hämeenlinnan hiihdot Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 27.2.2016 Kilpailuohje 2 (5) KILPAILU Hämeenlinnan hiihdot, hiihtotapa perinteinen (P), kilpailunumero 154. KILPAILUKESKUS JA -TOIMISTO

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo TEKNINEN OPAS Liakan tempo 2.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt 2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille 3. Kilpailu 4. Liitteet - kartat - kilpailunumeron kiinnittäminen - lähtöluettelot

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Kilpailu alkaa klo 10:30 ja kilpailijat saapuvat kilpailupaikalle n. 1-2 tuntia ennen kilpailun alkamista.

Kilpailu alkaa klo 10:30 ja kilpailijat saapuvat kilpailupaikalle n. 1-2 tuntia ennen kilpailun alkamista. TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleistä Anttolan Urheilijat järjestää erikoispitkän matkan suunnistuksen SM-kilpailun sunnuntaina 19.5.2013 Mikkelin ja Puumalan rajalla, Tikirasinmäessä. Kilpailun järjestämissopimus

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen

LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA. Turvallisuusasiakirja. Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen LAHDEN SEUDUN LOMAXI TOIMINTA Turvallisuusasiakirja Työstänyt: Ulla Riitta Moilanen Annina Kurki Virpi Rantanen SISÄLTÖ: 1 Lomaxi...3 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 3 Toimintojen käsitteiden määrittely...3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi:

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi: Nenustannokka Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006 LEIRILÄISEN KÄSIKIRJA Vartiolaisen nimi: Tervetuloa Nenustannokalle! Hyvä vartiolainen. Olet ilmoittautunut Salon alueen lippukuntien yhteiselle

Lisätiedot

OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen

OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot