Egoprise -hanke: Lainsäädäntöselvitys osana hankkeen tulevaisuuden toimintasuunnitelmaa

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Egoprise -hanke: Lainsäädäntöselvitys osana hankkeen tulevaisuuden toimintasuunnitelmaa"

Transkriptio

1 Egoprise -hanke: Lainsäädäntöselvitys osana hankkeen tulevaisuuden toimintasuunnitelmaa Seinäjoella 18. heinäkuuta 2012 (muokattu ulkoasua 22. marraskuuta 2012) Tilaaja: Laatija: Asia: Viite: Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (SeAMK), Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Asianajotoimisto Legistum Oy Lainsäädäntöselvitys Tarjouspyyntö , tarjous , tilaus ja hankintasopimus sekä aloitusneuvottelu / Saara Leppänen - Mikko Pihlajamäki Vilhonkatu 9 C Linnankatu 9 B Yliopistonkatu 28 A Kampusranta 9 C Sivulantie 11 WTC Ahti 8 FI Helsinki FI Turku FI Jyväskylä FI Seinäjoki FI Saarijärvi EE Tallinn Tel Tel Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax Fax Fax Asianajotoimisto Legistum Oy Legistum Attorneys Ltd Y FI-Seinäjoki

2 2/33 LAINSÄÄDÄNTÖSELVITYKSEN TARKOITUS Tämän selvityksen tarkoituksena on tuottaa perusteltu listaus niistä lainkohdista, jotka estävät tai vaikeuttavat viranomaisten välistä sähköistä tiedonvälitystä työhön tulevan maahanmuuttajan tilaajan esittämässä ideaalissa viranomaisprosessissa. Selvitys on osa Egoprise -hankkeen tulevaisuuden toimintasuunnitelmaa (Action Plan) työhön tulevan maahanmuuttajan viranomaisprosessin tehokkuuden edistämiseksi. Selvitys tehdään hankkeessa luodun niin kutsutun ideaaliprosessin pohjalta. Egoprise -hanke toteutetaan osana EU:n Interreg -rahoitteista Egoprise -hanketta. Egoprise -hankkeen tavoitteena on edistää muun muassa yritysten viranomaisasiointia sähköisten palvelujen avulla. SeAMK (tilaaja) on hankkeessa johtavana partnerina Suomessa. Muut partnerit Suomessa ovat Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari, Etelä- Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Yhtenä tavoitteena hankkeessa on työhön tulevan maahanmuuttajan tukeminen viranomaisasioinnissa. Näin pyritään välillisesti tukemaan myös yrittäjiä ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden rekrytoinnissa. Lainsäädäntöselvitys on osa työhön tulevan maahanmuuttajan viranomaisprosessin nykytilan selvittämistä. Lainsäädäntöselvityksen tarkoituksena on listata ne lainkohdat, jotka estävät tai vaikeuttavat hankkeessa määritellyn ideaaliprosessin käyttöönottoa. Hankkeen tarkoituksena on edelleen luoda suosituksia viranomaisprosessin kehittämiselle tulevaisuudessa. Lainsäädäntöselvityksen laatija on tutustunut hankkeessa luotuun tietojärjestelmiin nojaavaan ideaaliprosessiin. Hankkeessa luotu ideaaliprosessi on tiivistettynä seuraava: työhön tulevan maahanmuuttajan oleskelulupaa (kolmannen maan kansalainen) tai rekisteröintiä (EU/ETA -kansalainen) koskevat kaikenkattavat tiedot välitetään Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisrekisteristä sähköisellä liitännällä Väestörekisterijärjestelmään, josta ne välittyvät eteenpäin muille prosessissa mukana oleville viranomaisille. Laatijan tiedot ideaaliprosessista perustuvat tilaajan toimittamaan asiakirjaan Ideal Process for the employment of foreign labor sekä tilaajan kanssa käytyihin keskusteluihin. Nykytilaa koskevien tietojen selvittämiseksi laatija on tilaajan toimittaman selvityksen lisäksi muun muassa haastatellut viranomaisia, jotka virkansa puolesta vaikuttavat työhön tulevan maahanmuuttajan viranomaisprosessiin sen nykytilassa sekä tutustunut relevanttiin ratkaisukäytäntöön. Esitys käsittelee ensin niin sanottujen kolmansien maiden kansalaisia koskevia oikeusohjeita. EU/ETA -kansalaisia koskevat oikeusohjeet esitetään poikkeuksina kolmansien maiden kansalaisiin nähden.

3 3/33 LAINSÄÄDÄNTÖSELVITYS Lainsäädäntö Maahanmuuttajan työntekijästatukseen vaikuttava lainsäädäntö: /301 Ulkomaalaislaki /1270 Laki ulkomaalaisrekisteristä /156 Laki Maahanmuuttovirastosta /193 Valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta /661 Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista /201 Kotikuntalaki /1573 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta /21 Yhdenvertaisuuslaki (3 : lakia ei sovelleta, kun sovelletaan ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua koskevia säännöksiä, eikä ulkomaalaisten asettamiseen erilaiseen asemaan heidän lakiin perustuvasta oikeusasemastaan aiheutuvasta syystä)

4 4/33 KOLMANNEN MAAN KANSALAISET (muut kuin Euroopan unionin kansalaiset ja näihin rinnastettavat) Ulkomaalaislaki ( /301) 3 : Määritelmät Ulkomaalaislaissa tarkoitetaan: Ulkomaalaisen työntekijän ensimmäinen Suomeen tuloa edeltävä vaihe on maahantulon järjestäminen. Maahantulon edellytyksistä ja maahantulosta vastaavista viranomaisista säädetään Ulkomaalaislaissa (301/2004). Ideaaliprosessin lainsäädännöllinen selvitys käsittelee ensin ulkomaalaislain sääntelemiä ulkomaalaisen työntekijän maahantulon edellytyksiä sekä maahantuloa koskevien oikeusohjeiden ideaaliprosessin toteutumiselle asettamia riskejä. Maahantuloa koskevien oikeusohjeiden jälkeen selvityksessä käsitellään ulkomaalaista työntekijää koskevien tietojen tallettamista eri rekistereihin sekä tietojen tallettamista koskevien lakien asettamat esteet ideaaliprosessin toteutumiselle. Mainittakoon, että lainsäädäntöselvityksessä merkitystä ei anneta sille, mikä on lopulta ensimmäinen taho, jolle oleskelulupahakemus osoitetaan. Vastaanottava viranomainen saattaa olla lähetystö Suomen ulkopuolella tai poliisiviranomainen Suomessa. Päätöksen ulkomaalaiselle työntekijän oleskeluluvasta tekee joka tapauksessa ensikädessä Maahanmuuttovirasto. Ideaalin viranomaisprosessin kannalta mielekkäintä on tarkastella tilannetta siitä lähtökohdasta, että rekrytointiprosessi tapahtuisi ulkomaalaisen työntekijän ollessa Suomen rajojen ulkopuolella, milloin on kyse kolmannen maan kansalaisesta. 1) ulkomaalaisella henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen; 2) unionin kansalaisella ja häneen rinnastettavalla Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaista; 2 a) kolmannen maan kansalaisella muun maan kansalaista kuin unionin kansalaista ja häneen rinnastettavaa; ( /358) 4) viisumilla lupaa, jonka perusteella ulkomaalaisen maahantulo ja lyhytaikainen oleskelu sallitaan muiden maahantulon edellytysten täyttyessä; 5) oleskeluluvalla ulkomaalaiselle muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävää lupaa toistuvasti saapua maahan ja oleskella maassa; 5 a) pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvalla Euroopan unionin jäsenvaltion kolmannen maan kansalaiselle myöntämää pitkään oleskelleiden kolmannen maan kansalaisten asemasta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/109/EY määriteltyä asemaa ja oleskelulupaa; ( /358)

5 5/33 11 : Maahantulon edellytykset 6) työntekijän oleskeluluvalla ulkomaalaiselta vaadittavaa lupaa oleskella Suomessa tai suomalaisessa aluksessa, kun hänen tarkoituksenaan on sellaisen ansiotyön tekeminen, johon hänellä ei ole oikeutta muun oleskeluluvan nojalla tai ilman oleskelulupaa; Ulkomaalaisen maahantulo edellyttää, että: 1) hänellä on voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja; 2) hänellä on voimassa oleva vaadittava viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oleskelulupa, jollei Euroopan yhteisön lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu; 3) hän pystyy tarvittaessa esittämään asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus ja edellytykset ja hän pystyy osoittamaan, että hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat, kun otetaan huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varmistettu, tai että hän pystyy laillisesti hankkimaan nämä varat; 4) häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon; ja 5) hänen ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita. Työntekoa varten myönnettävistä oleskeluluvista säädetään ulkomaalaislain (301/2004) 5 luvussa. Lain 5 luku sisältää erityissäännökset työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskeluluvista. Ulkomaalaislain 70 :n mukaan työntekijän oleskelulupajärjestelmän tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti ottaen huomioon työnantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturva sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuus työllistyä. Muut kuin EU-kansalaiset ja heihin rinnastettavat tarvitsevat pääsääntöisesti erityisen työntekijän oleskeluluvan työskennelläkseen Suomessa. Oleskelulupa voidaan myöntää tilapäisen tai jatkuvaluonteisen työnteon perusteella.

6 6/33 Työvoimapoliittinen hidaste lainsäädännössä [Ulkomaalaislaki (301/2004) 71 ja 72 ] Voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaisen työnteko Suomessa edellyttää pääsääntöisesti työntekijän oleskelulupaa, joka myönnetään kaksivaiheisesti. Harkitessaan työntekijän oleskeluluvan myöntämistä, työvoimatoimisto ottaa huomioon ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevat Valtioneuvoston päätöksellä annetut valtakunnalliset linjaukset sekä ELY-keskusten alueelliset linjaukset, joiden laadintaan myös työmarkkinaosapuolet osallistuvat ulkomaalaislain 71 :n nojalla. Työvoimatoimisto arvioi tämän jälkeen työnteon keskeiset ehdot, työnantajan edellytykset toimia työnantajana, ulkomaalaisen toimeentulon riittävyyden sekä varmistaa 72 :n mukaisesti, että työntekijän oleskelulupa myönnetään vain edellytykset täyttävälle henkilölle, jos työssä vaaditaan erityistä pätevyyttä tai hyväksyttyä terveydentilaa. Työministeriö on keskittänyt työntekijöiden oleskelulupahakemusten käsittelyn kolmeen työlupayksikköön, jotka on sijoitettu Uudellemaalle, Tampereelle ja Lappeenrantaan. Työlupayksiköissä hoidetaan ainoastaan työntekijän oleskelulupa-asioita. Työntekijän oleskeluluvan harkinnan sisältö; Ulkomaalaislaki (301/2004) 72 : Työntekijän oleskeluluvan myöntäminen perustuu harkintaan, jossa tulee: 1) selvittää tarkoitettuun työhön sopivan, työmarkkinoilla käytettävissä olevan työvoiman saatavuus kohtuullisessa ajassa; 2) huolehtia siitä, että työntekijän oleskeluluvan myöntäminen ei estä 1 kohdassa tarkoitetun henkilön työllistymistä; ja 3) varmistaa se, että työntekijän oleskelulupa myönnetään vain edellytykset täyttävälle henkilölle, jos työssä vaaditaan erityistä pätevyyttä tai hyväksyttyä terveydentilaa. Harkittaessa työntekijän oleskeluluvan myöntämistä tulee ottaa huomioon 71 :ssä tarkoitetut linjaukset. Harkittaessa työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan myöntämistä on varmistuttava, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu ansiotyöllä, elinkeinotoiminnalla tai muulla tavalla. Ulkomaalaislain mukaan työntekijän oleskelulupaa koskevan hakemuksen panee vireille ulkomaalainen itse. Hakemus osoitetaan Suomen edustustoon tai kihlakunnan poliisilaitokselle. Ulkomaalaislain 83 :n nojalla Maahanmuuttovirasto myöntää työvoimatoimiston tekemän myönteisen ratkaisun jälkeen ulkomaalaiselle ensimmäisen työntekijän oleskeluluvan. Jos ulkomaalaisella on hakemusta jätettäessä voimassa oleva oleskelulupa ja yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle täyttyvät, kihlakunnan poliisilaitos myöntää työvoimatoimiston tekemän myönteisen ratkaisun jälkeen uuden työntekijän oleskeluluvan. Jos hakemus koskee samaa ammattialaa, työvoimatoimisto ei kuitenkaan suorita toistamiseen saatavuusharkintaa.

7 7/33 Suhde ideaaliprosessiin Ulkomaalaislain 73 :ssä säädetään työnantajan velvollisuudet. Kyseisen lainkohdan mukaan työnantajan on liitettävä työntekijän oleskelulupahakemukseen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, vakuutus siitä, että ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja asianomaisen työehtosopimuksen mukaiset tai, jos työehtosopimusta ei ole sovellettava, että ehdot vastaavat työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin noudatettavaa käytäntöä. Työnantajan on myös työvoimatoimiston vaatiessa liitettävä selvitys siitä, että työnantaja on huolehtinut ja vastaisuudessa kykenee huolehtimaan velvoitteistaan työnantajana. Käytännössä ulkomaalaislaki (301/2004) ei aseta esteitä ideaaliprosessin toteutumiselle sen suunnitellussa muodossa lukuun ottamatta yllä esitettyä saatavuusharkintaa. Ulkomaalaislain 72 :ssä säädelty saatavuusharkinta on sikäli lainsäädännöllinen riski ideaaliprosessin toteutumiselle, että työntekijän oleskeluluvan edellytykset eivät ole yksinomaan riippuvaisia työnantajan ja työntekijän tahdosta. Vaikka työnantaja ja työntekijä tekisivät sopimuksen työnteosta ja vaikka työnantaja täyttää ulkomaalaislain 73 :n työnantajalle asettamat vaatimukset, käytännössä työvoimatoimistolla on edelleen lain nojalla oikeus tehdä kieltävä osaratkaisu. Sanottu saatavuusharkinta ei ole suoranainen lainsäädännöllinen este ideaaliprosessin toteutumiselle. Saatavuusharkinta on otsikon mukaisesti työvoimapoliittinen lainsäädännöllinen hidaste ja riski ulkomaalaisen työntekijän maahanpääsylle. Mainittakoon edelleen, että saatavuusharkinta on ideaaliprosessin näkökulmasta ainoa prosessin vaihe, jonka toteutuminen ei ole sidoksissa viranomaista velvoittavaan lakiin. Ideaaliprosessin tarkoitus on, että ulkomaalaisen työntekijän maahantulon mahdollistava oleskelulupahakemus voitaisiin toimittaa ulkomaalaisen työntekijän toimesta siten, että se sisältäisi kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeellisia koko viranomaisprosessin loppuun saattamiseksi mukaan lukien, maahanmuuttoviraston lisäksi, väestörekisteri-, vero- ja sosiaaliviranomaiset. Koska päätös työntekijän oleskeluluvan myöntämisestä tehdään kaksivaiheisesti siten, että lopullisen päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttovirastolle toimitettavan hakemuksen ja sen liitteiden tulisi sisältää kaikki oleskeluluvan kannalta merkittävä tieto sekä myös henkilötunnuksen saamiseksi tarvittava tieto. Toisaalta Maahanmuuttoviraston ylläpitämän rekisterin (ulkomaalaisrekisteri) tulisi olla tarpeellisilta osin väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjän käytettävissä. Mainittakoon, että myös ne tiedot, jotka työnantaja on velvollinen liittämään oleskelulupahakemukseen, on Maahanmuuttoviraston käytettävissä, mikäli työvoimatoimisto on antanut asiassa puoltavan osaratkaisun. Mainittakoon edelleen, että lainmuutoksen /631 myötä työnantaja ei voi enää työntekijästä riippumatta hakea työntekijän oleskelulupaa, vaan ulkomaalaisen työntekijän tulee hakea oleskelulupaa itse.

8 8/33 Laki ulkomaalaisrekisteristä ( /1270) Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ( /1270) mukaan ulkomaalaisrekisteri on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävä henkilörekisteri. Ulkomaalaisrekisteriä pidetään ja käytetään ulkomaalaisten maahantuloa ja maastalähtöä sekä oleskelua ja työntekoa koskevien asioiden käsittelyä, päätöksentekoa ja valvontaa varten, valtion turvallisuuden suojaamiseksi ja perusmuotoisen turvallisuusselvityksen ja laajan turvallisuusselvityksen tekemiseksi. Ulkomaalaisrekisteriä pidetään lisäksi Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä ja menettämistä sekä kansalaisuusaseman määrittämistä koskevien asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa varten. Maahanmuuttovirasto on päävastuullisena rekisterinpitäjänä ulkomaalaisrekisteriin kuuluvien hakemusasioiden osarekisterin, muukalaispassien ja pakolaisen matkustusasiakirjojen osarekisterin, maahantulon ja maastalähdön valvonnan osarekisterin, tutkinto-osarekisterin sekä kansalaisuusasioiden osarekisterin osalta ja vastaa myös näiden osarekisterien ylläpidosta. Ulkoasiainministeriö on erikseen pidettävien ulkomaalaisrekisteriin kuuluvien viisumiasioiden osarekisterin ja maahantuloedellytysten osarekisterin päävastuullinen rekisterinpitäjä ja vastaa näiden ylläpidosta. Ulkomaalaisrekisteriä pitää ja käyttää myös poliisi, rajavartiolaitos, tullilaitos, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, työ- ja elinkeinotoimisto, vankeinhoitoviranomainen ja vähemmistövaltuutettu. Rekisteriä pitävien ja käyttävien viranomaisten palveluksessa olevat ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään teknisen käyttöyhteyden avulla ulkomaalaisrekisteriin talletettuja tietoja ainoastaan rekisterin 2 :ssä säädettyyn tarkoitukseen liittyvien toimivaltuuksiensa rajoissa (ulkomaalaisten maahantuloa ja maastalähtöä, oleskelua ja työntekoa koskevien asioiden käsittely, päätöksenteko ja valvonta, valtion turvallisuuden suojaaminen, jne.). Päävastuullinen rekisterinpitäjä myöntää viranomaisen esityksestä henkilölle käyttöoikeuden niihin osarekistereihin ja osarekistereiden tietoryhmiin tai tietokenttiin, joiden päävastuullinen rekisterinpitäjä katsoo olevan tarpeen kyseisen viranomaisen ulkomaalais- ja kansalaisuusasioita koskevien lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. Maahanmuuttovirasto toimii sisäasiainministeriön alaisena. Maahanmuuttoviraston lakisääteisiin tehtäviin (Laki Maahanmuuttovirastosta /156) kuuluu muun muassa tuottaa toimialaansa koskevissa asioissa tietopalveluita ministeriöille ja muille viranomaisille sekä kansainvälisille järjestöille. Mainittakoon, että ulkomaalaisrekisteristä annetun lain (1270/1997) 7 :ssä nimenomaisesti määrätään, että oleskelulupaa hakevan henkilön henkilö- ja tunnistetietojen lisäksi ulkomaalaisrekisteriin saa, siltä osin kuin on tarpeen, tallettaa myös työnantajaa koskevia tietoja.

9 9/33 Suhde ideaaliprosessiin Työnantajaa koskevina tietoina ulkomaalaisrekisteriin voidaan tallettaa yleisesti tiedot työnantajista ja työnteosta, työnantajan veronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja verojen maksuun liittyvästä maksujärjestelystä sekä ulkomaalaislain 73 :n 1 momentissa tarkoitetut työntekijän oleskelulupaan liitettävät tiedot sekä oleskelulupa-asian käsittelystä, niihin liittyvistä selvityksistä, lausunnoista, asian ratkaisusta ja päätöksen perusteista, asian raukeamisesta sekä muutoksenhausta. Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain nojalla Maahanmuuttovirastolla ei ole oikeutta luovuttaa ulkomaalaista työntekijää koskevia tietoja muille kuin laissa määritellyille viranomaisille. Ulkomaalaisrekisteriin kuitenkin sovelletaan henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä, joka tarkoittaa Suomessa henkilötietolakia ( /523). Henkilötietolain mukaan henkilötietoja saa käsitellä: 1) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella; 2) rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä; 3) jos käsittely yksittäistapauksessa on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi (Henkilötietolaki 8 ). Näin ollen voidaan esittää perustellusti, että ulkomaalainen oleskelulupaa hakeva työntekijä voisi nimenomaisesti antaa suostumuksensa kaiken ulkomaalaisrekisteriin antamansa tiedon välittämiseen ideaaliprosessin kuvauksessa esitetyille viranomaisille. Sanottu soveltuu Ideal Process for the employment of foreign labor -dokumentin sivulla 3 esitettyihin molempiin kuviin picture 1 ja picture 2. Tämä suostumus voitaisiin antaa jo oleskelulupahakemuksen toimittamisen yhteydessä. Ideaaliprosessin lainsäädännöllinen ongelma koskee ennen muuta väestötietojärjestelmää ja väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia ( /661). Työnantajaa koskevat tiedot ulkomaalaisrekisteristä Kansaneläkelaitos Kansaneläkelaitoksella, silloin kun on kyse asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ( /1573) mukaisen päätöksen tekemisestä, on lain nojalla oikeus saada käyttöönsä kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat yksittäisen tehtävän täytäntöönpanoa varten välttämättömiä. Tietojenantovelvollisuus koskee paitsi viranomaisia myös työnantajia. Tietojenantovelvollisuudesta säädetään lain (1573/1993) 15 :ssä. Lainkohdan perusteella kansaneläkelaitos saa teknisen käyttöyhteyden avulla hakea myös salassapidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lainsäädäntö siis jo nykytilassaan mahdollistaa työnantajatietojen siirtymisen ulkomaalaisrekisteristä kansaneläkelaitokselle. Sanottu soveltuu Ideal Process for the employment of foreign labor -dokumentin sivulla 3 esitettyyn kuvaan picture 2.

10 10/33 Mainittakoon, että väestötietojärjestelmä ei väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) sananmuodon mukaan sisällä työnantajatietoja ideaaliprosessin edellyttämässä laajuudessa. Veroviranomainen Verohallinnon oikeus saada käyttöönsä ulkomaalaisrekisterin tietoja perustuu lakiin verotusmenettelystä ( /1558). Lain 18 :n mukaan ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa (1270/1997) tarkoitetun rekisterinpitäjän on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot ulkomaalaisrekisterissä olevan ulkomaalaisen Suomessa oleskelusta, työnantajasta ja palvelussuhteesta sekä elinkeinotoiminnasta. Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen ajankohdasta ja tavasta tai rajoittaa tiedonantovelvollisuutta. Lainsäädäntö nykytilassaan mahdollistaa työnantajatietojen siirtymisen ulkomaalaisrekisteristä verohallinnolle. Sanottu soveltuu Ideal Process for the employment of foreign labor - dokumentin sivulla 3 esitettyyn kuvaan picture 2. Ideaaliprosessin lainsäädännöllinen ongelma johtuukin eritoten väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetusta laista ( /661). Henkilötunnuksen saaminen, jota myös verohallinto edellyttää ulkomaalaisilta työntekijöiltä, vaatii henkilökohtaista käyntiä maistraatissa tai verotoimistossa (ks. alla). Verohallinnon ohjeen mukaisesti ulkomaisen työntekijän on siis henkilökohtaisesti käytävä verotoimistossa henkilötunnuksen saamiseksi, mikäli henkilötunnusta haetaan veroviranomaiselta eikä maistraatilta. Ohjeensa mukaisesti Verohallinto kerää samassa yhteydessä verotusta varten tarpeellisia tietoja, kuten esimerkiksi tiedot työntai toimeksiantajasta, oleskelun ja työskentelyn kestosta, palkan/tulon määrästä, työskentelyoikeuden perusteesta ja työntekijän statuksesta. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista ( /661) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 9 säätelee ulkomaan kansalaisen rekisteröinnin edellytykset. Lainkohdassa määritellään ne edellytykset, joiden täyttyessä ulkomaan kansalaista koskevat tiedot voidaan rekisteröidä väestötietojärjestelmään. Rekisteröinnin yhteydessä ratkaistaan myös mitä henkilötietoja ulkomaan kansalaisesta voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään sekä tallennettavien tietojen luotettavuus. Järjestelmään talletettavia henkilötietoja ja niiden laatua koskevat keskeisimmät säännökset ovat lain 10, 13, 17, 18 ja 19 :ssä. Maahan muuttavan ulkomaan kansalaisen kotikunnan määräytymistä koskeva asia ratkaistaan kotikuntalain säännösten nojalla esikysymyksenä. Ulkomaan kansalaista koskevat tiedot talletetaan lainkohdan 1 momentin mukaan väestötietojärjestelmään, jos hänellä on Suomessa kotikuntalain mukaan määräytynyt kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka. Säännös on hallituksen esityksen (HE 89/2008) mukaan tarkoitettu ehdottomaksi ja tyhjentäväksi. Kaikki ne henkilöt, jotka täyttävät siinä säädetyt edellytykset, on rekisteröitävä väestötietojärjestelmään.

11 11/33 Lain 9 :n 1 momentin toisessa lauseessa määritellään rekisteröinnin edellytykset muiden kuin edellä mainittujen ulkomaalaisten osalta. Säännös ei anna ulkomaan kansalaiselle ehdotonta oikeutta tulla rekisteröidyksi Suomen väestötietojärjestelmään. Säännöksen soveltajalla olisi hallituksen esityksen (HE 89/2008) mukaan mahdollisuus käyttää asiassa oikeusharkintaa, jonka puitteissa soveltajan on oikeuskysymyksenä määriteltävä, mikä merkityssisältö säännöksessä mainituille edellytyksille on annettava ja tehtävä ratkaisunsa tämän kokonaisharkinnan perusteella. Momentin 1 kohdan mukaan ulkomaan kansalaista koskevat tiedot voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään, jos hänellä on Suomessa kotikuntalaissa tarkoitettu tilapäinen asuinpaikka, ja tallettaminen on tarpeen työskentelyyn, opiskeluun tai muuhun vastaavaan olosuhteeseen liittyvien velvollisuuksien tai oikeuksien toteuttamisen vuoksi. Tilapäinen asuminen määrittyy kotikuntalain 3 :n säännösten perusteella. Työskentelyyn, opiskeluun tai muuhun vastaavaan olosuhteeseen liittyvillä velvollisuuksilla tai oikeuksilla tarkoitetaan säännöksessä esimerkiksi tilanteita, joissa on kysymys työansioiden ja varallisuuden verotuksesta, eläkemaksuista ja -etuuksista, terveyden ja sosiaalihuollon palveluista sekä pankki- ja vakuutuspalveluista. Lainkohdan 2 momentti sisältää tietojen tallettamispyyntöä koskevan menettelysäännöksen. Sen mukaan ulkomaan kansalaisen on esitettävä tietojen tallettamista koskeva perusteltu pyyntö sille maistraatille, jonka virka-alueella hän ilmoittaa asuvansa. Maistraatin on varmistuttava pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä voimassa olevasta matkustusasiakirjasta tai muusta vastaavasta luotettavasta asiakirjasta. Järjestelmään talletettavien henkilötietojen laatua koskevat lisäksi ehdotetun lain 10 ja 19 :n säännökset. Pääsääntöisesti edellytetään, että pyyntö esitettäisiin maistraatille henkilökohtaisesti. Pyynnön perustelemisen ja sen esittäjän henkilöllisyyden varmistamisen tarkoituksena on hallituksen esityksen (HE 89/2008) mukaan huolehtia, että rekisteröinnin todellinen tarve voidaan selvittää mahdollisimman tarkasti ja että talletettavat henkilötiedot olisivat mahdollisimman luotettavat. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 10 koskee ulkomaan kansalaista koskevien tietojen luotettavuuden varmistamista. Lainkohta sisältää väestötietojärjestelmään rekisteröitävän ulkomaan kansalaisen tietojen luotettavuuden varmistamista koskevat menettelysäännökset. Lainvalmisteluaineiston mukaan tietojen luotettavuuden varmistaminen tapahtuu maistraattien ja maahanmuuttoviraston yhteistyönä. Vaikka lainkohdan ensisijaisena tavoitteena on väestötietojärjestelmän näkökulmasta varmistaa ulkomaan kansalaisen henkilöllisyys ja häntä koskevien henkilötietojen luotettavuus, on sääntelyn tavoitteena ollut myös varmistaa, että väestötietojärjestelmän ja ulkomaalaisrekisterin tiedot asianomaisesta henkilöstä eivät poikkeaisi toisistaan. Sääntely täydentää osaltaan lisäksi lain 19 :ssä olevia väestötietojärjestelmän tietojen laatua koskevia säännöksiä.

12 12/33 Lainkohdan 1 momentin mukaan ulkomaalaisrekisteriin talletetuilla henkilötiedoilla on tietojen laatua ohjaava vaikutus niissä tapauksissa, joissa ulkomaalaisesta talletetaan henkilötietoja myös väestötietojärjestelmään. Ohjaava vaikutus lakkaa viimeistään siinä vaiheessa, kun asianomainen henkilö saa Suomen kansalaisuuden. Säännöksen mukaan maistraatin on tarkistettava, mitä tietoja ulkomaan kansalaisesta on talletettu ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa (1270/1997) tarkoitettuun ulkomaalaisrekisteriin, ennen kuin se päättää häntä koskevan henkilötiedon lisäämistä, muuttamista tai korjaamista koskevan rekisterimerkinnän tekemisestä väestötietojärjestelmään. Sellaisia henkilötietoja, joita ulkomaalaisrekisterin ohjaava vaikutus koskee, ovat ainakin ulkomaan kansalaisen nimet, syntymäaika, sukupuoli, syntymäpaikka ja -valtio, kansalaisuus, siviilisääty, tiedot puolisosta ja lapsista sekä alaikäisen kohdalla tiedot vanhemmista. Lainkohdan 2 momentti sisältää tarkistamisvelvollisuutta täsmentävän lausuntomenettelyä koskevan säännöksen. Jos ulkomaan kansalaisen maistraatille ilmoittamia tietoja ei ole talletettu ulkomaalaisrekisteriin tai tiedot poikkeaisivat ulkomaalaisrekisteriin talletetuista tiedoista, maistraatin on lain esitöiden mukaan ennen rekisterimerkinnän tekemistä pyydettävä asiasta Maahanmuuttoviraston lausunto. Maahanmuuttoviraston on käsiteltävä asia ilman aiheetonta viivytystä. Säännöksellä pyritään estämään käsittelyprosessin tarpeeton pitkittyminen, koska väestötietojärjestelmään tehdyillä merkinnöillä on yleensä asianomaisen henkilön kannalta merkittäviäkin oikeusvaikutuksia. Säännöksessä ei kuitenkaan ole asetettu lausunnon käsittelylle ehdotonta tiukkaa määräaikaa, koska hallituksen esityksen mukaan henkilöllisyyden selvittäminen ja henkilötietojen tarkistaminen saattavat edellyttää joissakin tapauksissa muun muassa poliisitutkinnan suorittamista tai yhteydenottoa ulkomaan viranomaisiin. Saatuaan maahanmuuttoviraston lausunnon maistraatti päättää, onko ulkomaalaisen henkilötietoja pidettävä niin luotettavina, että ne voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään. Maistraatin tulee ilmoittaa tekemästään rekisterimerkinnästä asianomaiselle henkilölle ja jos ulkomaan kansalainen katsoo, että näin tehty rekisterimerkintä olisi virheellinen tai puutteellinen, olisi hänellä mahdollisuus hakea siihen oikaisua. Lainkohdan 3 momentti sisältää rekisterimerkinnän sisällön tiedoksiantoa koskevan säännöksen. Maistraatin on välittömästi rekisterimerkinnän tehtyään ilmoitettava sen sisällöstä kirjallisesti ulkomaan kansalaiselle. Jos maistraatin väestötietojärjestelmään tekemän ulkomaan kansalaista koskevan rekisterimerkinnän sisältö poikkeaa maahanmuuttoviraston lausunnossa ilmoitetuista tiedoista, maistraatin on välittömästi ilmoitettava merkinnän sisällöstä myös maahanmuuttovirastolle. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 11 koskee henkilötunnusta ja sen antamista. Säännös perustuu EU:n tietosuojadirektiivin 8 artiklaan. Lainkohdassa tarkoitettu henkilötunnus on tietosuojadirektiivissä tarkoitettu yleinen tunniste.

13 13/33 Kun henkilön tiedot talletettaan ensimmäisen kerran väestötietojärjestelmään, on hänelle lainkohdan 1 momentin mukaan annettava henkilötunnus. Henkilötunnus annetaan automaattisesti väestötietojärjestelmästä ja sen antamisesta vastaa Väestörekisterikeskus. Säännös koskee siis muiden lisäksi maahan muuttavia ulkomaan kansalaisia, jos heitä koskevat tiedot talletetaan lain 9 :n säännösten (yllä) perusteella väestötietojärjestelmään. Hallituksen esityksen mukaan, siitä johtuen, että henkilötunnusta käytetään laajasti eri rekistereissä ja muissakin yhteyksissä eräänä keskeisenä henkilön yksilöivänä tekijänä, on säännöksessä haluttu painottaa erityisesti tunnuksen yksilöivää ja eri henkilöt toisistaan erottavaa ominaisuutta. Tunnuksen käyttöön liittyy käytännössä myös eräitä välillisiä ominaisuuksia, joista merkittävin on tunnuksen käyttö henkilön tunnistamisen yhteydessä eräänä tunnistustekijänä. Edelleen lainvalmisteluaineistossa todetaan, että tunnuksen käytön kannalta on aina otettava huomioon, ettei henkilön tunnistamisen ja yksilöinnin tulisi milloinkaan tapahtua pelkästään tunnuksen avulla, vaan siihen tulisi aina käyttää lisäksi muita tietoja ja havaintoja henkilöstä. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 19 sääntelee järjestelmän tietojen luotettavuuden varmistamista. Lainkohta sisältää säännökset siitä, kuinka ulkomaisen asiakirjan luotettavuus olisi selvitettävä ennen kuin siihen perustuvia tietoja talletetaan väestötietojärjestelmään sekä millä keinoilla järjestelmän tietojen ajantasaisuus ja luotettavuus tulisi ylläpitää. Lainkohdan 1 momentissa säädetään ulkomaisen asiakirjan luotettavuuden selvittämisestä. Jos väestötietojärjestelmään talletettavaksi ilmoitettu tieto perustuu ulkomaiseen asiakirjaan, voidaan säännöksen mukaan julkisesti luotettavana tietona väestötietojärjestelmään tallettaa asiakirjan perusteella vain sellainen tieto, jonka luotettavuus on varmistettu alkuperäisestä virallisesta asiakirjasta tai sen luotettavasti oikeaksi todistetusta jäljennöksestä taikka tiedon luotettavuus on aiemmin varmistettu suomalaisessa tuomioistuin- tai hallintomenettelyssä. Asiakirjan on säännöksen mukaan oltava laillistettu tai siihen on liitettävä asianomaisen valtion toimivaltaisen viranomaisen todistus sen alkuperästä, jollei Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä muuta johdu. Ulkomaisen asiakirjan esittäjä on velvollinen tarvittaessa huolehtimaan esittämänsä asiakirjan kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle sekä sen laillistamisesta. Maistraatti voi tarvittaessa pyytää Ulkoasiainministeriön, Maahanmuuttoviraston tai poliisiviranomaisen lausunnon edellä tarkoitetun asiakirjan aitoudesta ja luotettavuudesta. Suomalaisessa tuomioistuin- tai hallintomenettelyssä tapahtuvalla asiakirjan luotettavuusarvioinnilla tarkoitetaan kyseisen asiakirjan luotettavuuden nimenomaista varmistusta. Pelkkä asiakirjan esittäminen tai jättäminen tuomioistuimelle tai hallintoviranomaiselle jonkin asian käsittelyä varten ei ole vielä riittävä luotettavuuden osoitus, vaan asian käsittelyssä tulee asiakirjan luotettavuus erikseen todeta. Jos henkilötiedon luotettavuudesta ei ole saatu säännöksessä tarkoitettua varmistusta, ei tietoa tule säännöksen mukaan myöskään tallettaa Väestötietojärjestelmään, koska järjestelmän henkilötiedoilla on lähtökohtaisesti julkinen luotettavuus.

14 14/33 Väestötietojärjestelmän tietoja on lainkohdan 2 momentin mukaan tarkistettava säännöllisesti niiden ajantasaisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Väestörekisterikeskus antaa tarkempia määräyksiä tarkistettavista tiedoista sekä tarkistuksen toteuttamismenetelmistä ja -ajankohdasta. Säännöllisyydellä tarkoitetaan lain esitöiden mukaan tässä yhteydessä sitä, että sellaisiin järjestelmän tietoryhmiin, joiden ajantasaisuuden ja luotettavuuden ylläpitämisessä on havaittu rakenteellisia puutteita, tulisi kohdistaa tarkistustoimenpiteitä tiheämmällä rytmillä kuin sellaisiin tietoryhmiin, joissa on ilmennyt vain yksittäisiä virheellisyyksiä. Tarkistamisen tulee olla lainvalmisteluaineiston mukaan suunnitelmallista ja dokumentoitua, jotta väestötietojärjestelmän tietokokonaisuuden eheys pystyttäisiin hallitsemaan ja takaamaan myös pitkällä aikavälillä. Maistraateilla ja myös Väestörekisterikeskuksella on velvollisuus jo henkilötietolain 5 :ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen ja 9 :n 2 momentissa säädetyn virheettömyysvaatimuksen perusteella huolehtia yleisesti tietojen ajantasaisuudesta ja luotettavuudesta. Muiden viranomaisten toimivalta. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 22 :ssä säädetään rekisterihallinnon ulkopuolisten viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta väestötietojärjestelmän tietojen ylläpidossa. Näille viranomaisille annettava toimivalta voisi säännöksen mukaan koskea vain ulkomaan kansalaisten rekisteröintiin sekä järjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Muiden viranomaisten toimivalta on hallituksen esityksen mukaan poikkeuksellinen järjestely, sillä maistraatit ja Väestörekisterikeskus ovat lain esitöiden mukaan väestötietojärjestelmän pääasiallisia rekisterinpitäjiä ja niille kuuluu myös järjestelmän tietojen ylläpitoon liittyvät keskeiset tehtävät. Lain 9 :n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettu ulkomaan kansalainen voi esittää tietojensa tallettamista koskevan pyynnön maistraatin lisäksi verotoimistolle. Pyynnön vastaanottajan on varmistettava henkilötietojen tallettamisen perusteeksi esitettyjen asiakirjojen luotettavuus siten kuin laissa säädetään. Viittaus tarkoittaa lain 19 :n 1 momentin mukaisen menettelyn noudattamista (ks. yllä). Säännöksen mukaan vastaanottajan on toimitettava pyyntö sekä sen yhteydessä esitetyt henkilötiedot ja asiakirjat viipymättä väestötietojärjestelmään tallettamista varten sille maistraatille, jonka virka-alueella ulkomaan kansalainen ilmoittaa asuvansa. Maistraatin vastuulla on ennen rekisterimerkinnän tekemistä tehdä lain 10 :ssä tarkoitettu tietojen luotettavuuden tarkistusmenettely ulkomaalaisrekisteriin. Säännöksessä tarkoitettujen viranomaisten toimivalta on varsin rajoitettu ja koskisi ensisijaisesti vain avustavia tehtäviä. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 22 :n 3 momentin viimeisen lauseen mukaan Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä pyynnön vastaanottajana toimivan viranomaisen tehtävistä.

15 15/33 Suhde ideaaliprosessiin Verohallinnolla on alkaen ollut maistraatin kanssa rinnakkainen toimivalta kirjata väestötietojärjestelmään tilapäisesti Suomeen töihin tulevia ulkomaalaisia ja antaa heille henkilötunnuksia. Jos henkilötunnusta hakeva työntekijä aikoo oleskella Suomessa yli kaksitoista (12) kuukautta, henkilötunnuksen antaa edelleen maistraatti. Verohallinto voi kirjata henkilön väestötietojärjestelmään silloin, kun henkilö oleskelee Suomessa alle kaksitoista (12) kuukautta eikä saa kotikuntaa. Tällöin hänestä kirjataan yleisimmin tarvittavat tiedot: täydellinen nimi, syntymäaika, sukupuoli, syntymäpaikka, osoite, kansalaisuus, äidinkieli ja ammatti. Ulkomaalaisen on täytettävä rekisteröintilomake henkilötunnuksen saadakseen. Henkilötunnuksen saaminen edellyttää henkilökohtaista asiointia Verohallinnon toimipisteessä. Kaikki toimipisteet eivät anna henkilötunnuksia. Verohallinnon ohjeen mukaan hakemuksen vastaanottaneen virkailijan on tunnistettava henkilö hänen virallisesta matkustusasiakirjastaan. Lisäksi Verohallinto tutkii rekisteröinnin edellytysten olemassaolon kuten esimerkiksi maassaolon laillisuuden. Tämän vuoksi asiakkaalla on oltava mukanaan asiakirjoja, joista henkilö voidaan tunnistaa ja rekisteröinnin edellytykset tutkia. Asiakkaan asioinnissa tarvitsemat asiakirjat riippuvat siitä, mistä maasta hän tulee Suomeen. Yllä esitetyn Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 661/2009 suhde ideaaliprosessiin on ristiriitainen. Toisaalta säädöksen yhtenä ulkomaalaisia koskevana tavoitteena on varmistaa se, että ulkomaalaisrekisterin tiedot ja väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole keskenään ristiriitaisia, mutta toisaalta väestötietojärjestelmään tehtävä tietojen tallettaminen on täysin erillinen prosessi ulkomaalaisrekisteristä. Toisaalta tulee myös huomioida, että säädös on kokonaisuudessaan hyvin uusi ja perusteluiltaan kattava, joten on perusteltua sanoa, että kyse on lainsäätäjän tietoisesta ja tarkoituksellisesta valinnasta. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettu laki (661/2009) ei mainitse henkilöä koskevana talletettavana tietona myöskään työnantajatietoja. Henkilön ammatti voidaan lain mukaan tallettaa väestötietojärjestelmään. Kuitenkaan ideaaliprosessin edellyttämässä laajuudessa työnantajatietoja ei voitaisi ilman lakimuutosta tai valtioneuvoston asetusta tallettaa väestötietojärjestelmään. Kuten todettua yllä, työnantajatiedot, jotka on toimitettu oleskelulupahakemuksen yhteydessä maahanmuuttovirastolle, voidaan merkitä ulkomaalaisrekisteriin. Jos ulkomaan kansalaisella on Suomessa kotikuntalain mukaan määräytynyt kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka, on häntä koskevat tiedot talletettava väestötietojärjestelmään. Säännös on hallituksen esityksen (HE 89/2008) mukaan tarkoitettu ehdottomaksi. Alla on selvitys kotikuntalain ( /201) maahanmuuttoa koskevista säännöksistä.

16 16/33 Kotikuntalaki ( /201) Kotikuntalaki (201/1994) on yleislaki, jota sovelletaan lain 1 :n 3 momentin mukaan maistraattien lisäksi itsenäisesti myös muualla julkishallinnossa. Maistraatin tekemä kotikuntaratkaisu ei oikeudellisesti sido muiden hallinnonalojen viranomaisia. Käytännössä maistraatin ratkaisulla on kuitenkin huomattava tosiasiallinen merkitys. Kotikuntalaissa ei säädetä henkilöiden oikeudesta julkisiin palveluihin, vaan palvelujen saamisen edellytykset määräytyvät erityislainsäädännön mukaisesti. Kotikuntalain 4 :n 1 momentissa säädetään maahan muuttavan henkilön kotikunnan saamisen yleisistä ja erityisistä edellytyksistä. Lainkohdan 2 momentti määrittelee niitä kriteereitä, jotka otetaan huomioon silloin, kun lainkohdan 1 momentissa erikseen mainituissa tapauksissa kotikunnan saamisen erityisenä edellytyksenä olevaa vakinaisen asumisen tarkoituksen olemassaoloa selvitetään. Kotikuntalain 4 :n 2 momentin 2 kohdan mukaan Suomeen ulkomailta tulleen ja täällä asuvan henkilön kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka määräytyy kotikuntalain säännösten mukaisesti, jos hänellä on ulkomaalaislaissa tarkoitettu voimassa oleva jatkuvaan tai pysyvään oleskeluun oikeuttava lupa. Säännös koskee sellaisia ulkomaan kansalaisia, jotka eivät ole Euroopan unionin jäsenmaan kansalaisia tai tällaiseen rinnastettavia henkilöitä. Kotikunnan saaminen on siis näissä tapauksissa välittömästi sidottu oleskeluluvan statukseen. Samaisen 4 :n 2 momentin 5 kohdan mukaan Suomeen ulkomailta tulleen ja täällä asuvan henkilön kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka määräytyy kotikuntalain säännösten mukaisesti, jos hänellä on ulkomaalaislaissa tarkoitettu voimassa oleva vähintään yhden (1) vuoden tilapäiseen oleskeluun oikeuttava lupa ja hänellä on lisäksi tarkoitus olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan. Säännös koskee sellaisia ulkomaan kansalaisia, jotka eivät ole Euroopan unionin jäsenmaan kansalaisia tai tällaiseen rinnastettavia henkilöitä. Hallituksen esityksen (HE 206/2006) mukaan säännöksen tarkoittama kotikunnan saaminen Suomessa edellyttää lisäksi, että maahan muuttajalla on tarkoitus hänen olosuhteensa kokonaisuudessaan huomioon ottaen jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan. Maahan muuttavan henkilön velvollisuutena on esittää selvitys asumistarkoituksensa vakinaisuudesta. Selvityksen tulee olla vähintään sellainen, että asumistarkoituksen vakinaisuus on sen perusteella ainakin todennäköinen. Lain esitöiden mukaan olosuhteiden kokonaisvaltaisella huomioonottamisella tarkoitetaan säännöksessä sitä, että vakinaisen asumisen tarkoituksen tulee aina perustua maahanmuuttajan subjektiivisen tahdonilmaisun lisäksi objektiivisesti todettaviin ja ulkoisesti havaittaviin seikkoihin. Pelkkä maahanmuuttajan oma ilmoitus tarkoituksesta jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan ei ole riittävä edellytys kotikunnan saamiselle. Lainkohdan 2 momentti sisältää kriteerejä, jotka voidaan ottaa huomioon asumistarkoituksen vakinaisuutta selvitettäessä. Säännös on tarkoitettu tulkittavaksi suppeasti. Säännöksen mukaan esikysymyksenä on aina ensin ratkaistava täyttyvätkö vakinaisen maahanmuuton edellytykset vai onko henkilön oleskelu maassa katsottava tilapäiseksi. Jos vakinaisen asumisen edellytykset täyttyvät, voidaan ratkaisu maahanmuuttajan kotikunnasta ja siellä olevasta asuinpaikasta Suomessa tämän jälkeen tehdä.

17 17/33 Suhde ideaaliprosessiin Kotikuntalain 7 :n mukaan muuttoa koskeva ilmoitus on tehtävä maistraatille, joka tekee ilmoituksen perusteella merkinnän kotikunnasta ja siellä olevasta asuinpaikasta tai tilapäisestä asuinpaikasta väestötietojärjestelmään. Käytännössä maahan muuttavan henkilön on käytävä henkilökohtaisesti asuinpaikkansa maistraatissa, koska hänen kotikuntansa tai tilapäinen asuinpaikkansa Suomessa ratkaistaan yleensä samalla, kun hän ilmoittaa muut henkilö- ja perhesuhdetietonsa maistraatille väestötietojärjestelmään tallettamista varten. Voimassaolevan kotikuntalain (201/1994) säännökset eivät mahdollista ideaalin viranomaisprosessin toteutumista suunnitellulla tavalla, vaan ulkomaalaisen työntekijän tulee kotikunnan saamiseksi vierailla henkilökohtaisesti maistraatissa. UNIONIN KANSALAISET JA RINNASTETTAVAT Ulkomaalaislaki ( /301) 3 : Määritelmät Ulkomaalaislaissa tarkoitetaan unionin kansalaisella ja häneen rinnastettavalla Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaista. Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan oleskelusta Suomessa säädetään ulkomaalaislain 10 luvussa. Poikkeuksena kolmannen valtion kansalaiseen unionin kansalaisen maahantulon ja oleskelun edellytyksenä on, että hänellä on voimassa oleva henkilötodistus tai passi. Unionin kansalainen saa oleskella Suomessa rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan enintään kolme (3) kuukautta ilman muita edellytyksiä tai muodollisuuksia kuin se, että hänellä on voimassa oleva henkilökortti tai passi. Työnhakijana oleva unionin kansalainen saa oleskella Suomessa kolmen (3) kuukauden jälkeenkin kohtuullisen ajan rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan, jos hän edelleen hakee työtä ja jos hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet saada työtä. Jos unionin kansalainen oleskelee Suomessa yli kolme kuukautta, hänen on rekisteröitävä oleskelunsa. Rekisteröintihakemus jätetään asuinpaikan poliisilaitokselle kolmen kuukauden kuluessa maahantulopäivästä (Ulkomaalaislaki 301/2004, 159 ). Mikäli unionin kansalaisella on ulkomaalaislain 10 luvussa tarkoitettu oleskeluoikeus Suomessa, on hänellä rajoittamaton oikeus tehdä ansiotyötä ilman työntekijän oleskelulupaa ja harjoittaa elinkeinoa ilman elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa. Rekisteröintitodistusta haettaessa on esitettävä voimassa oleva henkilökortti tai passi sekä jos kyse on ansiotyöstä, työnantajalta saatu vahvistus palvelussuhteesta tai todistus työssäolosta.

18 18/33 Suhde ideaaliprosessiin Milloin on kyse unionin kansalaisesta ja häneen rinnastettavasta, ulkomaalaislaki (301/2004) ei aseta esteitä ideaaliprosessin toteutumiselle sen suunnitellussa muodossa oleskelun rekisteröintiin liittyen. Rekisteröintihakemuksen yhteydessä voitaisiin poliisiviranomaiselle toimittaa myös kaikki ne rekisteröintiä hakevaa henkilöä koskevat henkilö- ja tunnistetiedot sekä työnantajatiedot, jotka ovat tarpeellisia ideaaliprosessin muissa viranomaisvaiheissa mukaan lukien väestörekisteri-, vero- ja sosiaaliviranomaiset. Laki ulkomaalaisrekisteristä ( /1270) Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain (1270/1997) 5 :n mukaan ulkomaalaisrekisteriin saa kerätä ja tallettaa tietoja henkilöistä, joiden oleskeluoikeus rekisteröidään ulkomaalaislain nojalla tai joiden työntekoa koskevat tiedot rekisteröidään muun lain nojalla. Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan henkilön osalta siis on voimassa soveltuvin osin mitä yllä on kerrottu kolmansien maiden kansalaisista. Myös rekisteritietojen sisältöä ja luovutusta koskevat oikeusohjeet ovat yhtenevät. Lainsäädännön luomat esteet, ja toisaalta mahdollisuudet ideaaliprosessin toteuttamiseksi ovat samat kuin yllä. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista ( /661) Kotikuntalaki ( /201) Euroopan unionin lainsäädännön kannalta se seikka, kuinka kukin jäsenvaltio on järjestänyt väestönsä rekisteröinnin, kuuluu jäsenvaltioiden oman päätösvallan piiriin. Suomen lainsäätäjän ratkaisu on ollut, että Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan henkilön osalta laki ei sisällä erityissäännöksiä kolmannen maiden kansalaisiin nähden. Myös Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan henkilön osalta väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) nojalla väestötietojärjestelmään tehtävä tietojen tallettaminen on täysin erillinen prosessi ulkomaalaisrekisteristä. Suomeen ulkomailta tulleen ja täällä asuvan henkilön kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka määräytyy kotikuntalain säännösten mukaisesti, jos hän on Euroopan unionin jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen ja hän on ulkomaalaislain säännösten mukaisesti rekisteröinyt oleskeluoikeutensa Suomessa, jos häneltä edellytetään tällainen rekisteröinti. Säännöksen mukaan kotikunnan saaminen edellyttää Pohjoismaiden kansalaisia lukuun ottamatta aina, että henkilö on ulkomaalaislain mukaisesti rekisteröinyt oleskeluoikeutensa Suomessa. Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinnistä ja sen edellytyksistä säädetään ulkomaalaislain 159 :ssä. Sääntelyn tarkoitus on hallituksen esityksen (HE 206/2006) mukaan myös osaltaan tukea Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2004/38/EY) kansallista täytäntöönpanoa.

19 19/33 Yhteenveto EU/ETA maiden kansalaisia koskevan sääntelyn suhteesta ideaaliprosessiin Vaikka ulkomaalaislain (301/2004) valossa näyttää, että Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan henkilön osalta tilanne eroaisi kolmannen maan kansalaisesta, ideaaliprosessia ajatellen lainsäädännön asettamat esteet ovat osittain samat. Poikkeuksena kolmannen valtion kansalaisiin Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan henkilön maahantulo ei edellytä työntekijän oleskelulupaa. Kotikuntalain osalta Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan henkilön ei tarvitse osoittaa olosuhteiden perusteella, että hän tarkoituksensa olisi jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan, kuten tilanne on kolmansien maiden kansalaisten kohdalla. Vaikka EU/ETA -kansalaiselle olisikin helpompi määrittää kotikuntalain tarkoittama kotikunta, ei se silti vaikuta ideaaliprosessin toteutumiseen. Henkilökohtaista asiointia maistraatissa edellytetään myös Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan henkilön kohdalla.

20 20/33 OTTEET KÄSITELLYISTÄ LAINKOHDISTA Ulkomaalaislaki ( /301) 3 Määritelmät Tässä laissa tarkoitetaan: 1) ulkomaalaisella henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen; 2) unionin kansalaisella ja häneen rinnastettavalla Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion sekä Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaista; 2 a) kolmannen maan kansalaisella muun maan kansalaista kuin unionin kansalaista ja häneen rinnastettavaa; ( /358) 3) liikenteenharjoittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa ammattimaisesti henkilöiden kuljetusta ilma-, maa-, rauta- tai vesiteitse; 4) viisumilla lupaa, jonka perusteella ulkomaalaisen maahantulo ja lyhytaikainen oleskelu sallitaan muiden maahantulon edellytysten täyttyessä; 5) oleskeluluvalla ulkomaalaiselle muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävää lupaa toistuvasti saapua maahan ja oleskella maassa; 5 a) pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvalla Euroopan unionin jäsenvaltion kolmannen maan kansalaiselle myöntämää pitkään oleskelleiden kolmannen maan kansalaisten asemasta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/109/EY määriteltyä asemaa ja oleskelulupaa; ( /358) 6) työntekijän oleskeluluvalla ulkomaalaiselta vaadittavaa lupaa oleskella Suomessa tai suomalaisessa aluksessa, kun hänen tarkoituksenaan on sellaisen ansiotyön tekeminen, johon hänellä ei ole oikeutta muun oleskeluluvan nojalla tai ilman oleskelulupaa; 11 Maahantulon edellytykset Ulkomaalaisen maahantulo edellyttää, että: 1) hänellä on voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja; 2) hänellä on voimassa oleva vaadittava viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oleskelulupa, jollei Euroopan yhteisön lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu; 3) hän pystyy tarvittaessa esittämään asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus ja edellytykset ja hän pystyy osoittamaan, että hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat, kun otetaan huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varmistettu, tai että hän pystyy laillisesti hankkimaan nämä varat; 4) häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon; ja 5) hänen ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita. 5 luku Työnteko Säännökset työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskeluluvasta 70 Työntekijän oleskelulupajärjestelmän tarkoitus Työntekijän oleskelulupa -järjestelmän tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti ottaen huomioon työnantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturva sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuus työllistyä.

Kotikunnan rekisteröinti maistraatissa UMTI/AS

Kotikunnan rekisteröinti maistraatissa UMTI/AS Kotikunnan rekisteröinti maistraatissa UMTI/AS 15.6.2017 VTVPL 9 :n 1 momentissa on säädetty niistä seikoista, joiden on oltava olemassa, jotta ulkomaalaisen tiedot voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään:

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

Henkilötunnuksen ja kotikunnan saaminen ulkomaan kansalaiselle

Henkilötunnuksen ja kotikunnan saaminen ulkomaan kansalaiselle Henkilötunnuksen ja kotikunnan saaminen ulkomaan kansalaiselle Kelan kv-kesätilaisuus 28.8.2018 Torbjörn Sandell Henkilötunnuksen ja kotikunnan saaminen Rekisteröintiprosessi Sisältö Henkilötunnuksen ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)

EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) EU_REK 1 EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) Haen oleskeluoikeuden rekisteröintiä Koskee myös Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisia (UlkL

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin viranomaisasioinnin ideaalimalli

Ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin viranomaisasioinnin ideaalimalli www.egoprise.eu Ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin viranomaisasioinnin ideaalimalli Ideaalimallin esittely ja vertailu nykyisiin käytäntöihin Suomessa Projektipäällikkö Saara Leppänen Egoprise-hanke, Seinäjoen

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Asumisen määrittelyä lainsäädännössä

Asumisen määrittelyä lainsäädännössä Asumisen määrittelyä lainsäädännössä Kotikunta Tässä laissa säädetään henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan sekä ulkomailla vakinaisesti asuvan Suomen kansalaisen väestökirjanpitokunnan määräytymisestä.

Lisätiedot

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto  TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet Maahanmuuttovirasto www.migri.fi TE-toimiston työnantaja-tilaisuus 18.5.2017 Leena Kallio Maahanmuuttoyksikkö Tiina Suominen Oikeus ja tukipalvelut Tiimit Työ Perhe Maasta

Lisätiedot

Laki. väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta. Lain soveltamisala

Laki. väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta. Lain soveltamisala Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ulkomaalainen työntekijä Suomessa. Asiantuntija Merja Niemelä Pirkanmaan TE-toimisto/ Työlupapalvelut

Ulkomaalainen työntekijä Suomessa. Asiantuntija Merja Niemelä Pirkanmaan TE-toimisto/ Työlupapalvelut Ulkomaalainen työntekijä Suomessa Asiantuntija Merja Niemelä Pirkanmaan TE-toimisto/ Työlupapalvelut 4.10.2018 Ulkomaalaisen työnteko-oikeus Ulkomaalaisella työntekijällä pitää olla työnteko-oikeus Suomessa

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) EU_KORTTI 1 OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) Haen oleskelukorttia Haen pysyvää oleskelukorttia

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi väestötietolain muuttamiseksi. Lausunnonantajan lausunto. Maahanmuuttovirasto. Lausunto MIGDno

Luonnos hallituksen esitykseksi väestötietolain muuttamiseksi. Lausunnonantajan lausunto. Maahanmuuttovirasto. Lausunto MIGDno Maahanmuuttovirasto Lausunto 29.11.2017 MIGDno20171487 Asia: VM144:00/2017 VM/2067/03.01.00/2017 Luonnos hallituksen esitykseksi väestötietolain muuttamiseksi Lausunnonantajan lausunto Yleiset kommentit

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa

Työntekijän oleskelulupa Työntekijän oleskelulupa Merja Niemelä, Pirkanmaan TE-toimisto Meriteollisuuden infotori ja yhteistyöfoorumi 21.9.2017, Turku Ulkomaalaisen työnteko-oikeuden perusteet Ulkomaisella työntekijällä pitää

Lisätiedot

Ajankohtaista työelämän tietosuojasta Johanna Ylitepsa

Ajankohtaista työelämän tietosuojasta Johanna Ylitepsa Ajankohtaista työelämän tietosuojasta 20.5.2019 Johanna Ylitepsa Tietosuoja-asetus 88 artikla Käsittely työsuhteen yhteydessä Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtaisempia

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 3 :n 7 ja 9 kohta, 11, 45 ja 47, 49 :n 1 momentin 3 kohta, 49 a, 53, 54, 60 ja 60 d, 70 :n edellä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tällä lailla

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 200 a, sellaisena kuin se on laissa 674/2015, muutetaan 172, 192, 196, 198 b ja 199 202, sellaisina

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat

Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat Henna Huhtamäki 17.8.2017 1 23.2.2018 Etunimi Sukunimi Lupatyypit 2015-2017 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1.8.2017 2 0 1 6 2015 2 23.2.2018

Lisätiedot

Asumiseen perustuva vakuuttaminen - kriteerit ja haasteet. Mobiili Antti Klemola, Kela

Asumiseen perustuva vakuuttaminen - kriteerit ja haasteet. Mobiili Antti Klemola, Kela Asumiseen perustuva vakuuttaminen - kriteerit ja haasteet Mobiili 20.6.2017 Antti Klemola, Kela Millä perusteella Suomeen muuttava kuuluu Kelan sosiaaliturvaan? Oikeus Kelan etuuksiin perustuu 1. Ensisijaisesti

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

Ulkomaille muutto ja kotikunta

Ulkomaille muutto ja kotikunta Ulkomaille muutto ja kotikunta Kelan kv-kesätilaisuus 28./29.8.2018 Torbjörn Sandell Sisältö Kotikunnan määräytyminen Muuttajan velvollisuudet Muuttoilmoitus Väestötietojen pitäminen ajan tasalla Kotikunnan

Lisätiedot

HE 161/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä

HE 161/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen tarkoituksena on toteuttaa

Lisätiedot

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä. Yleiset säännökset.

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä. Yleiset säännökset. Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tällä lailla

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta OLE_ADO_240518PP +

+ + Syntymäpaikkakunta OLE_ADO_240518PP + OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työnteko-oikeus Suomessa

Ulkomaalaisen työnteko-oikeus Suomessa Ulkomaalaisen työnteko-oikeus Suomessa 28.8.2018 Kelan kv. kesätilaisuus Anna Kokkola Ylitarkastaja Maahanmuuttovirasto Sisältö Millä edellytyksillä ulkomaalainen henkilö voi työskennellä Suomessa? Kolmannen

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

WestStar Oy Aleksanterinkatu 17 B Lahti. Liite Henkilötietojen käsittely

WestStar Oy Aleksanterinkatu 17 B Lahti. Liite Henkilötietojen käsittely 1 WestStar Oy 24.5.2018 2223699-7 Aleksanterinkatu 17 B 15110 Lahti Liite Henkilötietojen käsittely 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet 2. Tausta ja tarkoitus 3. Määritelmät 4. Käsittelyn kohde ja tarkoitus

Lisätiedot

Tietosuojalainsäännön katsaus Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos

Tietosuojalainsäännön katsaus Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos Tietosuojalainsäännön katsaus 24.9.2018 Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos Tietosuojaa koskeva EU-tasoinen sääntely Yleinen tietosuoja-asetus suoraan sovellettava Euroopan unionin rikosasioiden tietosuojadirektiivi

Lisätiedot

Varustekorttirekisteri - Tietosuojaseloste

Varustekorttirekisteri - Tietosuojaseloste Tietosuojaseloste 1 (5) Varustekorttirekisteri - Tietosuojaseloste 1. Rekisterin nimi Varustekorttirekisteri 2. Rekisterinpitäjä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 3. Rekisterin vastuuhenkilö Palomestari Kalle

Lisätiedot

Työelämän tietosuojalaki Johanna Ylitepsa

Työelämän tietosuojalaki Johanna Ylitepsa Työelämän tietosuojalaki 19.11.2018 Johanna Ylitepsa Tietosuoja-asetus 88 artikla Käsittely työsuhteen yhteydessä Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtaisempia

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh:

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Rekisterinpitäjä: Tmi ML-hahmoterapia Yhteyshenkilö: Mikko Lounela Puh: 0505490789 Sp: mikko.lounela@hahmoterapia.com REKISTERIN NIMI Tmi

Lisätiedot

2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille;

2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille; Artikla 15 artikla - Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

1. Matkustajarekisterinpitäjä Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Länsikatu 15, Joensuu Toimisto ,

1. Matkustajarekisterinpitäjä Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Länsikatu 15, Joensuu Toimisto , Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy, Finnhostel Joensuu, Matkustajarekisteri EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n matkustajarekisterissä tapahtuvasta

Lisätiedot

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE Henkilötietotietolain 10 ja 24 :ien sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 :n mukaisesti. 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Pii Niemi Oy Puhelin: 02

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Rekrytointia koskeva tietosuojaseloste

Rekrytointia koskeva tietosuojaseloste TIETOSUOJASELOSTE 1 (6) Rekrytointia koskeva tietosuojaseloste SISÄLLYSLUETTELO 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Mitä tietoja käsittelemme?... 2 3. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?... 2 4. Säilytysaika...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006 N:o 95 101 SISÄLLYS N:o Sivu 95 Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Ulkomaalaisrekisteri on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävä henkilörekisteri.

Ulkomaalaisrekisteri on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävä henkilörekisteri. 1 of 10 25/08/2011 13:26 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 19.12.1997/1270 19.12.1997/1270 Seurattu SDK 959/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki ulkomaalaisrekisteristä

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

puh

puh 1. Rekisterin nimi Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri 2. Rekisterin pitäjä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö Hyvinvointijohtaja 4. Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa

Lisätiedot

Asumiseen perustuva sosiaaliturva kansainvälisissä tilanteissa

Asumiseen perustuva sosiaaliturva kansainvälisissä tilanteissa Asumiseen perustuva sosiaaliturva kansainvälisissä tilanteissa Lainsäädäntöhanke Suomen asumiseen perustuvan sosiaaliturvan tarkoituksenmukaisesta kohdentumisesta rajat ylittävissä tilanteissa Julkaisija

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

Laki. väestötietolain muuttamisesta

Laki. väestötietolain muuttamisesta EV 27711998 vp - HE 192/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 192/1998 vp

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä

Henkilötietojen käsittelyn ehdot. 1. Yleistä Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 7 1 (6) Henkilötietojen käsittelyn ehdot 1. Yleistä 1.1. Tämä sopimusliite Henkilötietojen käsittelyn ehdot on osa PISA 2021 -palvelusopimusta (Dnro ), jäljempänä

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Nimenmuutoshakemus. Etunimen muuttaminen Sukunimen muuttaminen Etu- ja sukunimen muuttaminen. Hakemuksen laatimista koskevat ohjeet ovat sivulla 4

Nimenmuutoshakemus. Etunimen muuttaminen Sukunimen muuttaminen Etu- ja sukunimen muuttaminen. Hakemuksen laatimista koskevat ohjeet ovat sivulla 4 Nimenmuutoshakemus Etunimen muuttaminen Sukunimen muuttaminen Etu- ja sukunimen muuttaminen Hakemuksen laatimista koskevat ohjeet ovat sivulla 4 MAISTRAATTI TÄYTTÄÄ SAAPUMISPÄIVÄN JA DIAARINUMERON Saapumispäivä

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Rekisterin nimi Varhaiskasvatuksen tuettu varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen

Rekisterin nimi Varhaiskasvatuksen tuettu varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen Tietosuojaseloste 1 (5) Tietosuojaseloste 1. Rekisterin nimi Varhaiskasvatuksen tuettu varhaiskasvatussuunnitelma 2. Rekisterinpitäjä Kotkan kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Hyvinvointilautakunta Tehtävänimike

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

HE 206/2006 vp. Esityksessä ulkomaan kansalaisen kotikunnan saamisen edellytykset sidottaisiin nykyistä. 1. Nykytila

HE 206/2006 vp. Esityksessä ulkomaan kansalaisen kotikunnan saamisen edellytykset sidottaisiin nykyistä. 1. Nykytila HE 206/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotikuntalain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotikuntalain maahanmuuttoa koskevaa säännöstä

Lisätiedot

1. Terveydenhuollon toimintayksikkö. HammasOskari Oy, Liesikuja 4A, Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

1. Terveydenhuollon toimintayksikkö. HammasOskari Oy, Liesikuja 4A, Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Tietosuojaseloste 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö HammasOskari Oy, Liesikuja 4A, 01600 HammasOskari Oy:n potilasrekisteri on sen toimintayksikössä käytössä niiden terveyshuollon ammattihenkilöiden

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden KAN_7 1 *1229901* KANSALAISUUSILMOITUS; ENTINEN SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden Jos haluat hakea Suomen

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Vähittäiskaupan tutkimussäätiössä

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Vähittäiskaupan tutkimussäätiössä Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä ssä 1. Rekisterinpitäjä Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö - Detaljhandelns Forskningsstiftelse on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä.

Lisätiedot