SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43"

Transkriptio

1 KULINARISK FI SE IS

2

3 SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43

4 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 9 Kellotoiminnot 12 Lisävarusteiden käyttäminen 12 Lisätoiminnot 14 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 14 Hoito ja puhdistus 16 Käyttöhäiriöt 19 Tekniset tiedot 20 Ympäristönsuojelu 20 IKEA-TAKUU 21 Oikeus muutoksiin pidätetään. Turvallisuustiedot Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Varoitus! Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara. Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laite on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia. Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

5 SUOMI 5 Yleiset turvallisuusohjeet Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia. Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria. Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet. Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen. Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä. Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua paistolämpömittaria. Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. Turvallisuusohjeet Asennus Varoitus! Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Poista kaikki pakkausmateriaalit. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä. Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen. Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle. Laitteen sivujen on oltava saman korkuisten laitteiden tai kalusteiden lähellä. Sähköliitäntä Varoitus! Tulipalo- ja sähköiskuvaara. Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.

6 SUOMI 6 Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkuun, varsinkaan luukun ollessa kuuma. Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit. Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm. Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä Sulje laitteen luukku kokonaan ennen pistokkeen liittämistä pistorasiaan. Käyttö Varoitus! Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai räjähdyksen vaara. Käytä laitetta kotiympäristössä. Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä. Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana. Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen. Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa. Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen. Älä paina avointa uunin luukkua. Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona. Pidä laitteen luukku aina suljettuna, kun laite on toiminnassa. Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen. Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Varoitus! Laite voi muutoin vaurioitua. Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen: Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan laitteen pohjalle. Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle. Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen. Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen. Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita. Emalipintojen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan. Niitä ei katsota viaksi takuuoikeudellisessa mielessä. Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä. Hoito ja puhdistus Varoitus! Henkilövahinkojen, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen vaara. Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen. Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ole varovainen irrottaessasi laitteen luukkua. Luukku on painava! Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu. Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi aiheuttaa tulipalon.

7 SUOMI 7 Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita. Pyrolyysipuhdistus Varoitus! Olemassa on palovammojen vaara. Ennen pyrolyysi- tai käyttöönottotoiminnon käyttöä on uunista poistettava: Ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai rasvaroiskeet/-jäämät. Irrotettavat varusteet (mukaan lukien tuotteen mukana toimitetut ritilät, kannattimet jne.), erityisesti tarttumattomat kattilat, pannut, pellit, välineet jne. Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet huolellisesti. Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun pyrolyysipuhdistus on käynnissä. Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Pyrolyysipuhdistus on korkealla lämpötilalla toimiva toiminto, jonka aikana ruokajäämistä ja valmistusmateriaaleista voi syntyä höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on erittäin suositeltavaa: Varmista hyvä tuuletus pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen. Varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen maksimilämpötilan käyttökerran aikana ja sen jälkeen. Varmista, ettei laitteen lähettyvillä ole eläimiä (varsinkaan lintuja) pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen ja käytä ensin maksimilämpötilaa hyvin tuuletetussa tilassa. Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja matelijat voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana mahdollisesti muodostuville höyryille. Asennus Varoitus! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Lue asennusohjeet. Myös pienet kotieläimet voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun pyrolyysipuhdistus on toiminnassa. Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat pinnat voivat vaurioitua pyrolyysiuunien pyrolyysipuhdistuksen korkean lämpötilan seurauksena ja niistä voi päästä myös pienessä määrin haitallista höyryä. Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/ruokajäämistä muodostuvat höyryt eivät ole haitallisia ihmisille, tämä koskee myös pikkulapsia ja heikkokuntoisia henkilöitä. Sisävalo Käytä ainoastaan kodinkoneisiin tarkoitettuja hehkulamppuja tai halogeenilamppua. Älä käytä sitä rakennuksen valaisemiseen. Varoitus! Sähköiskun vaara. Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava pistorasiasta. Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja. Hävittäminen Varoitus! Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle. Sähköliitäntä Varoitus! Sähköliitäntä on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

8 SUOMI 8 Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos kappaleen "Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole noudatettu. Laitteen mukana toimitetaan virtajohto. Johto Asennuksen tai vaihdon johtotyypit: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. Määritä johdon läpileikkaus kokonaistehon (tunnuskilpi) ja taulukon mukaan: Laitteen kuvaus Elektroninen ohjelmointilaite 2 Paistolämpömittarin pistorasia 3 Grilli Käyttöönotto 6 Kokonaisteho Johdon läpileikkaus enintään 1380 W 3 x 0,75 mm² enintään 2300 W 3 x 1 mm² enintään 3680 W 3 x 1,5 mm² Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja nollajotimeen (sininen ja ruskea johto) verrattuna. 4 Uunin lamppu 5 Puhallin 6 Uunipeltien kannatinkisko, irrotettava 7 Arvokilpi 8 Kannatintasot Uunin varusteet Paistoritilä x 2 Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja paistien alustana. Leivinpelti x 1 Kakkuja ja pikkuleipiä varten. Grilli / uunipannu x 1 Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai rasvankeruuastiana. Paistolämpömittari x 1 Osoittaa ruoan kypsyyden. Teleskooppikannattimet x 2 sarjaa Ritilöitä ja leivinpeltiä varten. Varoitus! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Ensimmäinen puhdistus Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien kannatinkiskot (mikäli varusteena). Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tärkeää Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus". Kellonajan asettaminen ja muuttaminen Kellonaika on asetettava ennen uunin käyttämistä. Kun uuni kytketään sähköverkkoon tai kun on tapahtunut sähkökatkos, symboli vilkkuu. Aseta kellonaika painamalla painiketta + tai -. Aika-asetuksen muuttaminen 1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes symboli vilkkuu.

9 SUOMI 9 2. Aseta kellonaika painamalla painiketta + tai -. Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin kuluttua ja näytössä näkyy asetettu aika. Esikuumennus Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen rasvan polttamiseksi pois. 1. Valitse toiminto ja maksimilämpötila. 2. Anna laitteen käydä 45 minuuttia. 3. Valitse toiminto ja maksimilämpötila. 4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia. Varusteet voivat kuumentua tavallista enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että ilmavirtaus on riittävä. Päivittäinen käyttö Varoitus! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Näyttö Mekaaninen lapsilukko Laitteen lapsilukko on asennettu ja kytketty toimintaan. Se sijaitsee uunin käyttöpaneelin alapuolella, oikealla puolella. Kun lapsilukko on asennettu, uuninluukku avataan nostamalla lukituksen vipua kuvan mukaisesti. Sulje uuninluukku vetämättä lapsilukon vipua. 1 Keittotoiminto 2 Lämpötila 3 Aika Poista lapsilukko käytöstä avaamalla uuninluukku ja poistamalla lapsilukko Torx-avaimella. Torx-avain löytyy uunin varustepussista. Painike Toiminto Kuvaus Virtakytkin Valinta Pikakuumennus Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta. Uunin toimintojen asettaminen. Pikakuumennus-toiminnon käynnistäminen.

10 SUOMI 10 Painike Toiminto Kuvaus Pyrolyysi Kello Pyrolyysipuhdistuksen käynnistäminen. Kellotoiminnon asettaminen. / Miinus, plus Aika-asetuksen ja lämpötilan säätäminen. Uunin toimintojen valitseminen Kytke laite toimintaan. 2. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes vastaavan uunin toiminnon symboli vilkkuu. Näytössä näkyy oletuslämpötila. Jos lämpötilaa ei muuteta noin viiden sekunnin kuluessa, uuni käynnistyy. Uunin toiminnot Uunin toiminto 3. Lämpötilaa voidaan muuttaa painamalla painiketta + tai -. Lämpötilan muuttaminen Lämpötilan muuttaminen laitteen toimiessa: 1. Paina painiketta. Symboli vilkkuu. 2. Säädä lämpötilaa painamalla painiketta + tai -. Kun asetat uunitoiminnon, lämpötilan symboli vilkkuu. Symboli osoittaa, että laitteen lämpötila nousee. Kun laite on saavuttanut asetetun lämpötilan, laitteesta kuuluu äänimerkki ja lämpötilan symboli lakkaa vilkkumasta. Käyttötarkoitus Valo Kiertoilma Perinteinen kypsennys (Ylä- ja alalämpö) Grilli Alalämpö Kiertoilmagrilli Lampun sytyttäminen ilman uunitoimintoa. Paistaminen useammalla kuin yhdellä tasolla samanaikaisesti. Ruoan kuivattaminen. Säädä lämpötila C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö -toiminnossa. Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla. Matalien ruokalajien grillaus ritilän keskellä. Leivän paahtaminen. Rapea- tai mureapohjaisten kakkujen paistaminen. Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.

11 SUOMI 11 Uunin toiminto Leipä ja pizza Sulatus Ylälämpö Maksigrilli Kiertoilma Liha Lämpimänäpito Käyttötarkoitus Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Säädä lämpötila C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö -toiminnossa. Pakasteiden sulattaminen. Valmiiden ruokien loppukypsennys. Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus. Leivän paahtaminen. Saman paistolämpötilan vaativien ruokien paistaminen samanaikaisesti useammalla kannatintasolla ilman, että tuoksut sekoittuvat. Murean ja mehukkaan ruoan kypsentäminen. Ruokien lämpimänä pitäminen. Pyrolyysi Jälkilämpötoiminto Kestoaika-toiminnossa uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta joitakin minuutteja ennen aika-asetuksen päättymistä. Uuni käyttää jälkilämpöä kypsennyksen viimeistelyyn kuluttamatta energiaa. Tärkeää Jälkilämpötoiminto edellyttää, että Kestoaika-toiminnon aika-asetus on vähintään 15 minuuttia. Pikakuumennus-toiminto Pikakuumennus-toiminnon avulla voidaan lyhentää esikuumennusaikaa. Voit käyttää sitä kaikkien uunitoimintojen kanssa Lämpimänäpito ja Sulatus -toimintoja lukuun ottamatta. Pikakuumennus-toiminto edellyttää, että vaadittu lämpötila on 100 C nykyistä uunin lämpötilaa korkeampi. Tärkeää Älä aseta ruoka-aineita uuniin, ennen kuin Pikakuumennus-toiminto on suoritettu loppuun. Uunin puhdistaminen. Korkea lämpötila polttaa jäljelle jääneen lian pois. Lika voidaan tämän jälkeen poistaa liinalla, kun laite on jäähtynyt. 1. Valitse haluamasi uunitoiminto. Muuta tarvittaessa lämpötilaa. 2. Paina painiketta. Näytössä näkyy FHU. Pikakuumennus-toiminto käynnistyy. 3. Kun Pikakuumennus-toiminto päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki. FHU sammuu. Asetettu uunitoiminto jatkaa toimintaa. 4. Aseta ruoka-ainekset uuniin.

12 SUOMI 12 Kellotoiminnot Kellotoiminto Kellonaika Hälytinajastin Kestoaika Lopetus Voit valita toiminnot Kesto ja Loppu samanaikaisesti asettaaksesi laitteen käynnistymis- ja sammumisajan. Aseta ensin Kesto ja sitten Loppu. Kellotoimintojen asettaminen 1. Ohjelmoi Kestoaika ja Lopetus - toiminnot asettamalla uunin toiminto ja lämpötila. Tämä ei koske hälytinajastinta. Katso kohta "Uunin toimintojen valitseminen". 2. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes vastaavan kellotoiminnon symboli vilkkuu. Lisävarusteiden käyttäminen Varoitus! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Paistolämpömittari Paistolämpömittari mittaa lihan sisälämpötilan. Kun lihan lämpötila on saavuttanut asetetun lämpötilan, laite kytkeytyy pois päältä. Paistolämpömittaria käytettäessä on asetettava kaksi lämpötilaa: Uunin lämpötila Ruoan sisälämpötila Käyttötarkoitus Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen. Hälytinajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla uunin toimintaan. Laitteen toiminta-ajan asettaminen. Laitteen sammumisajan asettaminen Aseta haluamasi kellotoiminto painamalla + tai -. Näytössä näkyy asettamasi kellotoiminnon symboli. Kun asetettu aika päättyy, symboli vilkkuu ja laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. Kestoaika- ja Lopetus -toiminnoissa laite sammuu automaattisesti. 4. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta. 5. Kytke laite pois päältä. Kellotoimintojen peruuttaminen 1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes vastaavan kellotoiminnon symboli ja vilkkuvat näytössä. 2. Paina ja pidä alhaalla painiketta -, kunnes kellotoiminto sammuu. Tärkeää Käytä vain laitteen mukana toimitettua paistolämpömittaria tai alkuperäisiä varaosia. Varmista, että paistolämpömittari pysyy lihassa ja sen pistoke pistorasiassa koko kypsennyksen ajan.

13 SUOMI Aseta paistolämpömittarin kärki ( kädensijassa) lihan keskelle. 2. Kytke laite toimintaan. 3. Valitse haluamasi uunitoiminto. 4. Liitä paistolämpömittarin pistoke laitteen edessä olevaan pistorasiaan. Näytössä näkyy uunin oletuslämpötila. Symboli o vilkkuu. 5. Muuta uunin lämpötilaa painamalla painiketta tai. Asetukset tallentuvat automaattisesti 5 sekunnin kuluttua. 6. Symboli vilkkuu ja näytössä näkyy paistolämpömittarin oletuslämpötila. Lämpötila on 60 C ensimmäisen käytön aikana. Seuraavien käyttöjen aikana lämpötila on aina edellisen kerran asetettu arvo. 7. Aseta paistolämpömittarin lämpötila painamalla painiketta tai. Asetukset tallentuvat automaattisesti 5 sekunnin kuluttua. 8. Laite käynnistyy. Senhetkinen paistolämpömittarin lämpötila näkyy näytössä. 9. Kun liha on saavuttanut asetetun paistolämpömittarin lämpötilan, paistolämpömittarin lämpötila ja vilkkuvat näytössä. Laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta. 10. Kytke laite pois päältä. 11. Irrota paistolämpömittari pistorasiasta ja poista liha uunista. Varoitus! Irrota paistolämpömittari varovasti. Se on kuuma. Olemassa on palovammojen vaara. Voit muuttaa asetettuja lämpötiloja vain, kun laite on toiminnassa. Asetetun uunin lämpötilan muuttaminen 1. Paina painiketta. 2. Aseta uunin lämpötila painamalla painiketta tai. Asetetun paistolämpömittarin lämpötilan muuttaminen 1. Paina painiketta toistuvasti, kunnes symboli vilkkuu näytössä. 2. Aseta paistolämpömittarin lämpötila painamalla painiketta tai. Teleskooppikannattimet Tärkeää Säilytä teleskooppikannattimien asennusohjeet tulevia käyttökertoja varten. Ritilät voidaan asettaa ja poistaa helpommin teleskooppikannattimien avulla. 1 2 C Vedä oikea ja vasen teleskooppikisko ulos. C Aseta ritilä teleskooppikannattimien päälle ja työnnä ne varovasti laitteeseen. Voit käyttää teleskooppikannattimia myös laitteen mukana toimitettujen peltien tai pannujen kanssa (katso Laitteen kuvaus ).

14 SUOMI 14 Varmista, että painat teleskooppikannattimet kokonaan laitteeseen ennen uuninluukun sulkemista. Huomio Teleskooppikannattimia ei saa pestä astianpesukoneessa. Älä voitele teleskooppikannattimia. Lisätoiminnot Lapsilukko Kun lapsilukko on toiminnassa, laitetta ei voi käyttää. Uuninluukku lukittuu, kun lapsilukko kytketään päälle. Lapsilukon kytkeminen toimintaan 1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta. 2. Paina painiketta ja - samanaikaisesti, kunnes näytössä näkyy SAFE. Lapsilukko on kytketty toimintaan. Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta Kytke lapsilukko pois toiminnasta toistamalla yllä kuvatut toimenpiteet. Painikeäänet Säädön äänimerkin kytkeminen pois toiminnasta 1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta. 2. Paina ja pidä alhaalla painikkeita ja + samanaikaisesti noin kahden sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki. Säädön äänimerkki on kytketty pois toiminnasta. Säädön äänimerkin kytkeminen toimintaan Kytke säädön äänimerkki toimintaan toistamalla yllä kuvatut toimenpiteet. Virtakytkimen ääntä ei voida kytkeä pois päältä. Automaattinen virrankatkaisu Turvallisuussyistä laite kytkeytyy pois päältä jonkin ajan kuluttua seuraavissa tilanteissa: Jos uunin toiminto on toiminnassa. Jos et muuta uunin lämpötilaa. Uunin lämpötila Sammutusaika C 12.0 tuntia C 8.5 tuntia C 5.5 tuntia maksimilämpötila 3.0 tuntia C Kytke laite kokonaan pois päältä automaattisen virrankatkaisun jälkeen. Tämän jälkeen uuni on mahdollista kytkeä uudelleen toimintaan. Tärkeää Automaattinen virrankatkaisu toimii kaikkien uunitoimintojen kanssa, lukuun ottamatta toimintoja Paistolämpömittari, Kestoaika ja Lopetus. Virhekoodi Jos jotkut arvot ovat virheellisiä, säätöyksikkö keskeyttää aktivoidut toiminnot ja näyttöön ilmestyy virhekoodi. Katso luku "Käyttöhäiriöt". Jäähdytyspuhallin Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan laitteen pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket laitteen pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes laite on jäähtynyt. Turvatermostaatti Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi uunissa on turvatermostaatti, joka katkaisee virransyötön. Uunin virta kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle. Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen. Laitteessa on erityinen järjestelmä, joka kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti. Ky-

15 SUOMI 15 seisen järjestelmän avulla ruoka paistuu jatkuvasti kosteassa ympäristössä, minkä ansiosta se on sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa. Se vähentää paistoajan ja energian kulutuksen minimiin. Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tämä on normaalia. Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta avatessasi luukkua toiminnan aikana. Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä laitetta 10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä. Poista kosteus jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin pohjalle, älä myöskään aseta osiin alumiinifoliota kypsennyksen aikana. Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja vaurioittaa emalipintaa. Kakkujen leipominen Älä avaa uuninluukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on kulunut. Paino (kg) Ruokalaji Uunin toiminto Taso Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi tyhjä kannatintaso. Lihan ja kalan kypsentäminen Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä tahroja. Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi. Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa käryä paistamisen aikana, lisää grilli-/uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun. Paistoajat Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen koostumuksesta ja määrästä. Tarkkaile valmistumista alustavasti kypsennyksen aikana. Määritä parhaat asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika, jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille laitetta käyttäessä. Uunin lämpötila ( C) Paistoaika (min) 1-1,5 Porsaanliha ,5 Lammas Naudanliha ,5 Kana ,2 Jänis ,5 Ankka Kalkkuna Kala Rusinakakku Piiraat Pikkuleivät 2 ja Lasagne Vehnäleipä Pizza

16 SUOMI 16 Hoito ja puhdistus Varoitus! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa. Käytä metallipintojen puhdistuksessa tavanomaista puhdistusainetta. Puhdista uuni sisältä jokaisen käytön jälkeen. Tällä tavoin se on helpompi puhdistaa eivätkä roiskeet pala kiinni. Poista itsepintaiset tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella. Puhdista kaikki uunin lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla, teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä astianpesukoneessa. Tarttumaton pinta voi vaurioitua. Ruostumattomat teräs- ja alumiinipintaiset laitteet: Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan kosteaa sientä. Kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä teräsvillaa, happoja tai hankaavia aineita, sillä ne saattavat vahingoittaa uunin pintaa. Noudata vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin puhdistuksen aikana. Uunipeltien kannatinkiskot Voit poistaa uunipeltien kannatinkiskot sivuseinien puhdistamisen ajaksi. Uunipeltien kannatinkiskojen irrottaminen 1 2 Vedä uunipeltien kannatinkiskon etuosa irti sivuseinästä. 1 2 Vedä uunipeltien kannatinkiskon takaosa irti seinästä ja poista se. Uunipeltien kannatinkiskojen kiinnittäminen Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. Uunipeltien kannatinkiskojen pyöristettyjen päiden on oltava eteenpäin. Pyrolyysi Varoitus! Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Olemassa on palovammojen vaara. Huomio Jos keittotaso asennetaan laitteen mukana, älä käytä sitä samaan aikaan Pyrolyysi-toiminnon kanssa. Se voi vahingoittaa laitetta. 1. Poista irrotettavat kannatinkiskot ja lisävarusteet laitteesta. Katso kohta "Kannatinkiskojen irrottaminen". Huomio Poista irrotettavat kannatinkiskot laitteesta pyrolyysipuhdistuksen ajaksi. Olemassa on vaurioitumisen vaara. 2. Poista suurin lika ensin käsin. 3. Sulje uuninluukku kokonaan. Puhdistustoiminto ei voi käynnistyä, jos uuninluukkua ei suljeta ja paistolämpömittaria irroteta pistokkeesta.

17 SUOMI Paina painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy. Näytössä näkyy P1 ja peräkkäin. Laitteesta kuuluu äänimerkki, joka muistuttaa kaikkien lisävarusteiden poistamisesta uunista. Kellonäytössä näkyy 1:30. Kestoaika vilkkuu. 5. Kun vilkkuu, aseta haluamasi toiminto painamalla + tai -: P1 - Jos uuni ei ole hyvin likainen. Toiminto kestää 1 h 30 min. P2 - Jos uuni on likaisempi. Toiminto kestää 2 h 30 min. 6. Paina -painiketta käynnistääksesi toiminnon. Symbolin palkit syttyvät yksi kerrallaan osoittaakseen, että uunin lämpötila nousee. Symboli vilkkuu. Luukku lukittuu muutaman minuutin kuluttua. Näytössä näkyy symboli. Pyrolyysi-toiminnon jälkeen näytössä näkyy kellonaika. Uunin luukku on edelleen lukittu. Kun laite on jäähtynyt, siitä kuuluu äänimerkki ja luukun lukitus avautuu. Voit pysäyttää Pyrolyysi-toiminnon ennen sen päättymistä painamalla painiketta. Pyrolyysi-toiminnon päättymisajan asettaminen Voit siirtää toiminnon alkamista käyttämällä Lopetus -toimintoa. 1. Käynnistä Pyrolyysi-toiminto. 2. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes symboli vilkkuu. Näytössä näkyy Pyrolyysi-toiminnon päättymisaika. 3. Voit muuttaa Pyrolyysi-toiminnon päättymisaikaa painamalla painiketta + tai -. Uunin lamppu Varoitus! Ole varovainen vaihtaessasi uunin lamppua. Olemassa on sähköiskuvaara. Ennen uunin lampun vaihtamista: Kytke uuni pois toiminnasta. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai katkaise virta pääkytkimestä. Laita uunin pohjalle pyyhe, jotta lamppu tai suojalasi eivät rikkoudu, jos ne vahingossa putoavat. Pidä halogeenilamppua aina kankaalla estääksesi rasvajäämien palamisen lamppuun. 1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään. 2. Puhdista suojalasi. 3. Vaihda uunin lamppu uuteen 40 W, 230V (50Hz) lamppuun, jonka lämmönkestävyys on 350 C (kanta G9). 4. Kiinnitä suojalasi paikalleen. Uuninluukun puhdistaminen Uuninluukussa on neljä lasilevyä. Voit poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevat lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Uuninluukku voi vahingossa sulkeutua, jos yrität irrottaa lasilevyt ennen uuninluukun irrottamista. Uunin luukun ja lasilevyjen irrottaminen 1 2 Avaa luukku kokonaan auki. Nosta ja käännä saranoissa olevia vipuja.

18 SUOMI 18 3 Sulje uuninluukku ensimmäiseen avausasentoon (puoliväliin). Vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja irrota se paikaltaan. 5 4 Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle pehmeän kankaan päälle. 6 Puhdista lasit vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen. Luukun ja lasilevyjen kiinnittäminen takaisin paikalleen Puhdistettuasi lasilevyn ja uuninluukun asenna ne takaisin paikalleen. Noudata edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että lasilevyt (1, 2 ja 3) tulevat oikeaan järjestykseen. Keskimmäisessä lasilevyssä (2) on koristeellinen kehys. Kehyksen painatuspuolen on osoitettava luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn kehyksen (2) painatuspuolen pinta ole asennuksen jälkeen karkea siihen koskettaessa Vapauta lukitusjärjestelmä, jotta voit irrottaa lasilevyt. 7 Käännä kahta kiinnitintä 90 ja vedä ne irti paikoiltaan. Varmista, että asennat ylemmän lasilevyn oikein paikoilleen. 1 2 Nosta (vaihe 1) ja poista (vaihe 2) lasilevyt varovasti pois paikaltaan yksi kerrallaan. Aloita ylimmästä levystä.

19 SUOMI 19 Käyttöhäiriöt Varoitus! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Uuni ei kuumene. Laite on poistettu käytöstä. Kytke laite toimintaan. Uuni ei kuumene. Kelloa ei ole asetettu. Aseta kello. Uuni ei kuumene. Uuni ei kuumene. Uuni ei kuumene. Uuni ei kuumene. Tarvittavia asetuksia ei ole tehty. Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa. Lapsilukko on kytketty toimintaan. Sulaketaulun sulake on palanut. Varmista, että asetukset ovat oikein. Katso kohta "Automaattinen virrankatkaisu". Katso kohta "Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta". Tarkista sulake. Jos sulake palaa useita kertoja, ota yhteys sähköasentajaan. Uunin valo ei syty. Uunin lamppu on palanut. Vaihda uunin lamppu. Uuni ei kuumene. Puhallin ei toimi. Näytössä näkyy tai. Näytössä näkyy virhekoodi. Kypsentämiseen kuluu liikaa tai liian vähän aikaa. Ruokien päällä ja uunin sisällä on höyryä ja kosteutta. Esitystila on päällä. 1. Kytke laite pois päältä. 2. Paina ja pidä alhaalla - painiketta noin kaksi sekuntia. Laitteesta kuuluu äänimerkki. 3. Paina ja pidä alhaalla painikkeita ja samanaikaisesti, kunnes uunista kuuluu äänimerkki uudelleen ja merkkivalo sammuu. Kyseessä on sähköhäiriö. 1. Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä, ja kytke se takaisin päälle. 2. Jos näytössä näkyy uudelleen häiriökoodi, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Lämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi ajaksi. Säädä tarvittaessa lämpötilaa. Noudata ohjekirjan ohjeita. Älä jätä ruokia laitteeseen minuuttia pitemmäksi ajaksi kypsennyksen jälkeen.

20 SUOMI 20 Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä laitteesta. Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän: Malli (MOD.)... Tuotenumero (PNC)... Sarjanumero (S.N.)... Tekniset tiedot Sisämitat Leveys Korkeus Syvyys Tilavuus 71 l Uunipellin pinta-ala 1438 cm² Ylälämpövastus 2300 W Alalämpövastus 1000 W Grilli 2300 W Puhallin 2400 W Kokonaisteho 3480 W Jännite 230 V Taajuus 50 Hz Toimintojen lukumäärä 12 Energiankulutus normaalikäytössä Ylä 0.89 kwh + alalämpö -toiminnossa Energiankulutus normaalikäytössä 0.79 kwh Kiertoilma-toiminnossa Ympäristönsuojelu Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme

21 SUOMI 21 Pakkausmateriaalit IKEA-TAKUU IKEA-takuun voimassaolo Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen tai uusien osien takuuaika ei pitene sen vuoksi. Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden takuu ei koske LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja kaikki ennen IKEA:sta ostetut laitteet. Huoltotöiden suorittaja IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta. Takuun kattavuus Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät IKEA:n omistukseen. Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty kansainvälinen materiaalin tunniste, esim. PE ja PS. Vie pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin jätteenkeräyssäiliöihin. Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa perustuen, onko tuote tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi, IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen. Takuun piiriin kuulumattomat asiat Normaali kuluminen. Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot mukaan lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus, epätavallisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot. Kulutusosat mukaan lukien paristot ja lamput. Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset. Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien, vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot. Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa valmistusvirheiden aiheuttamiksi.

22 SUOMI 22 Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana. Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia. Virheellisen tai määräysten vastaisen asennuksen aiheuttamat korjaukset. Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä. Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen. IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen. Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä, jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi. Maakohtaisen lainsäädännön soveltaminen IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia. Kelpoisuusalue Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on olemassa vain, jos: laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on asennettu näiden vaatimusten mukaisesti. laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu niiden mukaisesti. IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu: Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen: 1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen, 2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEA-laitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen. Huolto ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä tietoja: IKEA-keittiön yleinen asennus, sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on annettava valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. 3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen. Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin. Yhteydenotot palvelua tarvittaessa Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa. Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua mahdollisimman nopeasti, pyydämme soittamaan tämän oppaan lopussa mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan laitteen numero. Ennen kuin soitat meille, ota esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n tuotenumero (8-numeroinen koodi).

23 SUOMI 23 Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI! Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero (8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta. Lisäavun tarve Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.

24 SVENSKA 24 Innehåll Säkerhetsinformation 24 Säkerhetsföreskrifter 25 Installation 27 Produktbeskrivning 28 Innan maskinen används första gången 28 Daglig användning 29 Klockfunktioner 31 Med reservation för ändringar. Använda tillbehören 32 Tillvalsfunktioner 33 Råd och tips 34 Underhåll och rengöring 35 Om maskinen inte fungerar 38 Tekniska data 39 Miljöskydd 40 IKEA-GARANTI 40 Säkerhetsinformation Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk. Säkerhet för barn och handikappade Varning Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet. Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet. Låt inte barn leka med produkten. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma. Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

25 SVENSKA 25 Allmän säkerhet Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar. Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten. Koppla från strömtillförseln före underhåll. Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker. Grövre smuts måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring. Ta bort alla delar från ugnen. Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen. För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning. Säkerhetsföreskrifter Installation Varning Endast en behörig person får installera den här produkten. Avlägsna allt förpackningsmaterial. Installera eller använd inte en skadad produkt. Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten. Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar. Dra aldrig produkten i handtaget. Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar. Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd. Elektrisk anslutning Varning Risk för brand och elektriska stötar. Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker. Produkten måste vara jordad. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel. Låt inte nätkablar komma i kontakt med produktens lucka, speciellt inte när luckan är het.

26 SVENSKA 26 Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg. Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst. Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer. Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred. Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv Stäng produktens lucka helt innan du ansluter kontakten till eluttaget. Använd Varning Risk för skador, brännskador eller elstötar eller explosion föreligger. Använd denna produkt i en hushållsmiljö. Ändra inte produktens specifikationer. Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade. Lämna inte produkten utan tillsyn under användning. Stäng av produkten efter varje användningstillfälle. Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut. Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten. Tyng inte ner luckan när den är öppen. Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta. Produktens lucka ska alltid vara stängd när produkten är igång. Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol. Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan. Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten. Varning Risk för skador på produkten föreligger. För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen: sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten. - lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten. - Ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten. - Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar. - Var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör. Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin. Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta. Skötsel och rengöring Varning Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glasen kan spricka. Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta service. Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung! Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

27 SVENSKA 27 Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan orsaka brand. Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen. Pyrolysrengöring Varning Risk för brännskador. Innan du utför en pyrolytisk självrengöringsfunktion eller funktion för Första användningstillfället ska du ta ut följande ur ugnsutrymmet: Alla överblivna matrester, olje- eller fettspill / -rester. Alla löstagbara föremål (inklusive hyllor, sidoskenor osv. som medföljer produkten) särskilt kastruller, pannor, brickor, köksredskap osv. som är behandlade så att mat inte fastnar i dem. Läs noggrant alla anvisningar om Pyrolysrengöring. Håll barn och husdjur borta från produkten när Pyrolysrengöring är igång. Produkten blir mycket het. Pyrolysrengöring är en högtemperaturfunktion som kan avge ångor från matrester och byggnadsmateriel och därför bör användare: Tillse god ventilation under och efter varje Pyrolysrengöring. Tillse god ventilation under och efter första användningstillfället vid användning vid maximal temperatur. Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från produktens närhet under och efter Pyrolysrengöringen. Detta gäller även vid det första användningstillfället av produkten på maximal temperatur i ett välventilerat utrymme. Installation Varning Se säkerhetskapitlena. Se monteringsanvisningarna för installationen. Till skillnad från människan kan vissa fåglar och reptiler kan vara extremt känsliga mot potentiella ångor som släpps ut vid rengöringen i alla Pyrolysugnar. Små husdjur kan också vara mycket känsliga mot de begränsade temperaturändringarna i närheten av alla Pyrolysugnar när det Pyrolytiska självrengöringsprogrammet används. Teflonbeläggningar på kastruller, stekpannor, brickor, köksredskap osv. kan skadas av den höga temperaturen vid användning av Pyrolytisk rengöring i alla Pyrolysugnar och kan även vara en källa till skadliga ångor i små mängder. Ångor som släpps ut från alla Pyrolysugnar/matlagningsrester som beskrivs är inte skadliga för människor, inklusive barn eller personer med sjukdom. Inre belysning Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i hus. Varning Risk för elektrisk stöt. Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget. Använd bara lampor med samma specifikationer. Avfallshantering Varning Risk för kvävning eller skador. Koppla loss produkten från eluttaget. Klipp av strömkabeln och kassera den. Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten. Elektrisk installation Varning Endast en kvalificerad person får utföra den elektriska installationen.

28 SVENSKA 28 Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om säkerhetsföreskrifterna i kapitlet "Säkerhetsinformation" inte följs. Denna produkt levereras endast med en huvudkabel. Kabel Tillämpliga sladdtyper för installation eller utbyte: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. För sladdelen, se total effekt (på typskylten) och tabellen: Produktbeskrivning Elektronisk programmeringsenhet 2 Uttag för matlagningstermometern 3 Grillning 6 Innan maskinen används första gången Varning Se säkerhetskapitlena. Första rengöring Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall). Rengör ugnen innan du använder den första gången. Viktigt Se kapitlet "Underhåll och rengöring". Total effekt Sladdel max W 3 x 0,75 mm² max W 3 x 1 mm² max W 3 x 1,5 mm² Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än fas och neutral kabel (blå och brun kabel). 4 Ugnslampa 5 Fläkt 6 Ugnsstege, löstagbar 7 Typskylt 8 Ugnsnivåer Ugnstillbehör Galler x 2 För kokkärl, bakformar och stekkärl. Bakplåt x 1 För kakor och småkakor. Långpanna x 1 För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat. Matlagningstermometer x 1 För att mäta hur väl maten är tillagad. Teleskopskenor x 2 set För hyllor och plåtar. Ställa in och ställa om klockan Du måste ställa in tiden innan du kan använda ugnen. Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar symbolen. Tryck på + eller --knappen för att ställa in rätt tid. Ändra tid 1. Tryck på flera gånger tills symbolen blinkar.

29 SVENSKA Tryck på + eller --knappen för att ställa in rätt tid. Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden. Bränna ur ugnen Bränn ur den tomma produkten för att bränna bort fett. 1. Välj funktionen och maximal temperatur. 2. Låt produkten stå på i 45 minuter. 3. Välj funktionen och maximal temperatur. 4. Låt produkten stå på i 15 minuter. Tillbehören kan bli varmare än normalt. Produkten kan avge lukt och rök. Det är helt normalt. Se till att du har tillräckligt med ventilation. Daglig användning Varning Se säkerhetskapitlena. 2 1 Mekaniskt barnlås Produkten har ett barnlås monterat och aktiverat. Det sitter precis under kontrollpanelen på höger sida. För att öppna ugnen med barnlåset på plats, dra barnlåsets handtag uppåt såsom visas i figuren. Stäng luckan utan att dra i barnlåset. Ta bort barnlåset genom att öppna ugnsluckan och ta loss barnlåset med skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i tillbehörspåsen. Display Tillagningsfunktion 2 Temperatur 3 Tid Knapp Funktion Beskrivning På/Av Val Snabbstart Pyrolys För att aktivera eller avaktivera produkten. För att välja ugnsfunktion. För att aktivera funktionen Snabbuppvärmning. För att starta pyrolysrengöringen.

BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS

BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 8 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 9 Kellotoiminnot 11 Lisävarusteiden

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI GRÄNSLÖS SE SUOMI 4 SVENSKA 29 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöönotto 10 Päivittäinen käyttö 11 Kellotoiminnot 13 Lisävarusteiden käyttäminen

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43 KULINARISK FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 8 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 9 Kellotoiminnot 12 Lisävarusteiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B41012-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347857

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B41012-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347857 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB3311AAW http://fi.yourpdfguides.com/dref/4226150

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB3311AAW http://fi.yourpdfguides.com/dref/4226150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI KULINARISK SE SUOMI 4 SVENSKA 32 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöpaneeli 9 Käyttöönotto 11 Päivittäinen käyttö 12 Kellotoiminnot 17 Automaattiset

Lisätiedot

BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS

BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 9 Kellotoiminnot 11 Lisävarusteiden

Lisätiedot

EOP601. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33

EOP601. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 EOP601 FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B4001-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347856

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B4001-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347856 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI GRÄNSLÖS SE SUOMI 4 SVENSKA 29 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöönotto 10 Päivittäinen käyttö 11 Kellotoiminnot 13 Lisävarusteiden käyttäminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E4001-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627236

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E4001-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627236 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI GRÄNSLÖS SE SUOMI 4 SVENSKA 25 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 9 Päivittäinen käyttö 10 Kellotoiminnot 12 Lisävarusteiden käyttäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI KULINARISK SE SUOMI 4 SVENSKA 34 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöpaneeli 9 Käyttöönotto 11 Päivittäinen käyttö 12 Kellotoiminnot 17 Automaattiset

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI MIRAKULÖS SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E44319-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627576

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E44319-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627576 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

EKB200 EOB200. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 27

EKB200 EOB200. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 27 EKB200 EOB200 FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 27 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...7

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI MIRAKULÖS SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

EOB300. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 25

EOB300. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 25 EOB300 FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS FI SE IS

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS FI SE IS MIRAKULÖS GRÄNSLÖS FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 9 Kellotoiminnot 12

Lisätiedot

EKC60301OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27

EKC60301OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27 EKC60301OW FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO -

Lisätiedot

EKC60305IW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27

EKC60305IW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27 EKC60305IW FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO -

Lisätiedot

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 FAVORIT FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. FAVORIT on korkealaatuinen ruoanlaittoastiasarja. Sarjan tuotteet testataan huolellisesti,

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI MIRAKULÖS SE SUOMI 4 SVENSKA 28 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöönotto 9 Päivittäinen käyttö 10 Mikroaaltotoiminto 12 Kellotoiminnot 16 Lisätoiminnot

Lisätiedot

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat on tarkoin testattu, jotta voisimme olla varmoja,

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI MIRAKULÖS SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

FI SV SPIS KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 22

FI SV SPIS KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 22 EKS50151OW FI SV LIESI SPIS KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 22 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO...8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet TURVALLISUUS 1. Toimivaa laitetta ei saa jättää ilman valvontaa. Erityisesti on varottava, jos käytetään rasvaa tai öljyä nämä aineet syttyvät helposti.

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

BE3013421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE

BE3013421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE BE3013421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn

Lisätiedot

EKP600X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33

EKP600X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 EKP600X FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

RAFFINERAD RUTINERAD FI SE IS

RAFFINERAD RUTINERAD FI SE IS RAFFINERAD RUTINERAD FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 21 ÍSLENSKA 38 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 9 Kellotoiminnot

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

BPB331021B BPB331021M BPB331021W BPS33102ZM. FI Käyttöohje 2 Uuni SV Bruksanvisning 31 Inbyggnadsugn USER MANUAL

BPB331021B BPB331021M BPB331021W BPS33102ZM. FI Käyttöohje 2 Uuni SV Bruksanvisning 31 Inbyggnadsugn USER MANUAL BPB331021B BPB331021M BPB331021W BPS33102ZM FI Käyttöohje 2 Uuni SV Bruksanvisning 31 Inbyggnadsugn USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI KULINARISK SE SUOMI 4 SVENSKA 32 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöpaneeli 10 Käyttöönotto 12 Päivittäinen käyttö 12 Mikroaaltotoiminto 16

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI KULINARISK SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

EOB3020 EOB7000. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 24

EOB3020 EOB7000. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 24 EOB3020 EOB7000 FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 24 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...7

Lisätiedot

EOB000. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 20

EOB000. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 20 EOB000 FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 20 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB68000X

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB68000X Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

EKC55551OW EKC55566OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 30

EKC55551OW EKC55566OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 30 EKC55551OW EKC55566OW FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 30 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO

Lisätiedot

EOP601X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 34

EOP601X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 34 EOP601X FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 34 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Liesi SV Bruksanvisning 29 Spis 40095VD-WN

FI Käyttöohje 2 Liesi SV Bruksanvisning 29 Spis 40095VD-WN FI Käyttöohje 2 Liesi SV Bruksanvisning 29 Spis 40095VD-WN 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

RAFFINERAD RUTINERAD FI SE IS

RAFFINERAD RUTINERAD FI SE IS RAFFINERAD RUTINERAD FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 39 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 7 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 8 Kellotoiminnot

Lisätiedot

IKEA ruoanlaittoastiat

IKEA ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA365_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:17:29 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

BPB352021M BPB352021W. FI Käyttöohje 2 Höyryuuni SV Bruksanvisning 36 Ångugn USER MANUAL

BPB352021M BPB352021W. FI Käyttöohje 2 Höyryuuni SV Bruksanvisning 36 Ångugn USER MANUAL BPB352021M BPB352021W FI Käyttöohje 2 Höyryuuni SV Bruksanvisning 36 Ångugn USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO...7

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI KULINARISK SE SUOMI 4 SVENSKA 33 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöpaneeli 10 Käyttöönotto 12 Päivittäinen käyttö 13 Kellotoiminnot 17 Automaattiset

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F F UUNI

KÄYTTÖOHJE F F UUNI KÄYTTÖOHJE F059005645 F0559000083 UUNI 600 30V/50HZ W max 3570 W Made in EU AR46 Mod. 5H- 96 N Typ. HVC Cod. 9005093 Serie: 07776 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 900500 560 555 min 597 560 555 min 590 N L

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

EOA8000. FI Uuni Käyttöohje

EOA8000. FI Uuni Käyttöohje EOA8000 FI Uuni Käyttöohje 2 Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilöwww.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

EOP601X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33

EOP601X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 EOP601X FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖPANEELI... 8 5. KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-,

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, GODMORGON Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, NORRVIKEN- ja BREDVIKEN-pesualtaat sekä GODMORGON-lokerikot

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

EKC6351AGW EKC6351AOW EKC6358AFW... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 SV SPIS BRUKSANVISNING 32

EKC6351AGW EKC6351AOW EKC6358AFW... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 SV SPIS BRUKSANVISNING 32 EKC6351AGW EKC6351AOW EKC6358AFW...... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 SV SPIS BRUKSANVISNING 32 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI KULINARISK SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot