BPB331021B BPB331021M BPB331021W BPS33102ZM. FI Käyttöohje 2 Uuni SV Bruksanvisning 31 Inbyggnadsugn USER MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BPB331021B BPB331021M BPB331021W BPS33102ZM. FI Käyttöohje 2 Uuni SV Bruksanvisning 31 Inbyggnadsugn USER MANUAL"

Transkriptio

1 BPB331021B BPB331021M BPB331021W BPS33102ZM FI Käyttöohje 2 Uuni SV Bruksanvisning 31 Inbyggnadsugn USER MANUAL

2 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT TURVALLISUUSOHJEET LAITTEEN KUVAUS KÄYTTÖÖNOTTO PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ KELLOTOIMINNOT LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN LISÄTOIMINNOT VIHJEITÄ JA NEUVOJA HOITO JA PUHDISTUS VIANMÄÄRITYS ASENNUS ENERGIATEHOKKUUS TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Vieraile verkkosivullamme: Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita: Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten: Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia: ASIAKASPALVELU JA HUOLTO Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet Yleisohjeet ja vinkit Ympäristönsuojelu Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 1. TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat ovat kuumia. Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä. 3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa. 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet SUOMI 3 Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

4 4 Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia. Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa. Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun. Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria. Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen. Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä. Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. 2. TURVALLISUUSOHJEET 2.1 Asennus VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Poista kaikki pakkausmateriaalit. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita. Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen. Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin. Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle. Laitteen sivujen on oltava saman korkuisten laitteiden tai kalusteiden lähellä. Laitteessa on sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä verkkovirralla. 2.2 Sähköliitäntä VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara. Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

5 SUOMI 5 Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkuun tai päästä niitä sen lähelle, varsinkaan luukun ollessa kuuma. Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit. Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm. Sulje laitteen luukku kokonaan ennen pistokkeen liittämistä pistorasiaan. Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä. 2.3 Käyttö VAROITUS! Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä. Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana. Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen. Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa. Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen. Älä paina avointa uunin luukkua. Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona. Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen. Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua. Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen: Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan laitteen pohjalle. Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle. Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen. älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen. Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita. Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan. Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen lämmittämiseen. Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen aikana. Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin taakse ja se laite, kotelointi tai lattia voi sen seurauksena vaurioitua. Älä

6 6 sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen. 2.4 Hoito ja puhdistus VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen. Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista. Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen. Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on painava! Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata sen tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita. Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos olemassa) pesuaineella. 2.5 Pyrolyysipuhdistus Henkilövahinkojen / tulipalon / kemiallisten päästöjen (höyryt) vaara pyrolyysitoiminnossa. Ennen pyrolyysi- tai käyttöönottotoiminnon käyttöä on uunista poistettava: ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai rasvaroiskeet/-jäämät irrotettavat varusteet (mukaan lukien tuotteen mukana toimitetut ritilät, kannattimet jne.), erityisesti tarttumattomat kattilat, pannut, pellit, välineet jne. Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen ohjeet huolellisesti. Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun pyrolyysipuhdistus on käynnissä. Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja kuumaa ilmaa pääsee etuosan jäähdytysaukoista. Pyrolyysipuhdistus on korkealla lämpötilalla toimiva toiminto, jonka aikana ruokajäämistä ja valmistusmateriaaleista voi syntyä höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on erittäin suositeltavaa: varmistaa hyvä tuuletus pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen varmistaa hyvä tuuletus ensimmäisen maksimilämpötilan käyttökerran aikana ja sen jälkeen. Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja matelijat voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana mahdollisesti muodostuville höyryille. Varmista, ettei laitteen lähettyvillä ole eläimiä (varsinkaan lintuja) pyrolyysipuhdistuksen aikana ja sen jälkeen ja käytä ensin maksimilämpötilaa hyvin tuuletetussa tilassa. Myös pienet kotieläimet voivat olla erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun pyrolyysipuhdistus on toiminnassa. Keittoastioiden, pannujen, tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne. tarttumattomat pinnat voivat vaurioitua pyrolyysiuunien pyrolyysipuhdistuksen korkean lämpötilan seurauksena ja niistä voi päästä myös pienessä määrin haitallista höyryä. Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/ ruokajäämistä muodostuvat höyryt eivät ole haitallisia ihmisille, tämä koskee myös pikkulapsia ja heikkokuntoisia henkilöitä. 2.6 Sisävalo Käytä ainoastaan kodinkoneisiin tarkoitettuja hehkulamppuja tai halogeenilamppua. Älä käytä sitä rakennuksen valaisemiseen. VAROITUS! Sähköiskun vaara.

7 SUOMI 7 Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava pistorasiasta. Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja. 2.7 Hävittäminen VAROITUS! Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. 3. LAITTEEN KUVAUS 3.1 Laitteen osat Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle. 2.8 Huolto Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia Käyttöpaneeli 2 Uunin toimintojen väännin 3 Elektroninen ohjelmointilaite 4 Lämpötilan valitsin 5 Lämpövastus 6 Valo 7 Puhallin 8 Irrotettava kannatinkisko 9 Kannatintasot Lisävarusteet Ritilä Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja paistien alustana. 4. KÄYTTÖÖNOTTO VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Lisätietoja kellonajan asettamisesta on kappaleessa "Kellotoiminnot". Combi-pannu Kakkuja ja pikkuleipiä varten. Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai rasvankeruuastiana. 4.1 Uuden laitteen puhdistaminen Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien kannatinkiskot laitteesta. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus". Puhdista laite ja lisävarusteet ennen ensimmäistä käyttökertaa.

8 8 Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet takaisin alkuperäiseen asentoon. 4.2 Esikuumennus Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen rasvan polttamiseksi pois. 1. Valitse toiminto ja maksimilämpötila. 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. 5.1 Sisäänpainettava vääntimet Paina väännintä käyttääksesi laitetta. Väännin tulee ulos. 2. Anna laitteen käydä 1 tunti. 3. Valitse toiminto ja aseta maksimilämpötila. 4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia. Varusteet voivat kuumentua tavallista enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että huoneen ilmavirtaus on riittävä. 1. Käännä uunin toimintojen väännin haluamasi toiminnon kohdalle. 2. Käännä lämpötilan väännin haluamasi lämpötilan kohdalle. 3. Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä uunin toimintojen vääntimet ja lämpötilan väännin Offasentoon. 5.2 Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta Laitteen lamput, säätimien symbolit ja merkkivalot ovat mallikohtaisia: Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana. Symboli osoittaa, säätääkö valitsin uunin toimintoja vai lämpötilaa. Merkkivalo syttyy uunin kuumenemisen aikana. 5.3 Uunin toiminnot Uunin toiminto Pois toiminnasta Käyttötarkoitus Laitteesta on katkaistu virta. Kiertoilma Ylä-/Alalämpö Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja ruokien kuivaaminen.aseta lämpötila C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö -toiminnossa. Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.

9 SUOMI 9 Uunin toiminto Kostea Kiertoilma Maksigrilli Gratinointi Pizzatoiminto Liha Käyttötarkoitus Pellillä olevien leipomotuotteiden paistaminen yhdellä kannatintasolla. Energian säästäminen paistamisen aikana. Tätä toimintoa tulee käyttää ruoanvalmistustaulukoiden mukaisesti halutun paistotuloksen saavuttamiseksi. Katso ruoanvalmistustaulukoista lisätietoja suositelluista asetuksista. Tämän toiminnon avulla määritetään energialuokka standardin EN mukaisesti. Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän paahtaminen. Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus. Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Aseta lämpötila C alhaisemmaksi kuin Ylä + alalämpö -toiminnossa. Murean ja mehukkaan ruoan kypsentäminen. Lämpimänä Pito Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen. Sulatus Pyrolyysi Tätä toimintoa voidaan käyttää pakasteruokien, kuten vihannesten ja hedelmien, sulattamiseen. Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja koosta. Uunin automaattisen pyrolyysipuhdistuksen aktivoiminen. Tämä toiminto poistaa polttamalla uuniin jääneen lian. 5.4 Näyttö G A F E B C D A. Ajastin B. Kuumennuksen ja jälkilämmön merkkivalo C. Vesisäiliö (vain tietyt mallit) D. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit) E. Luukun lukitus (vain tietyt mallit) F. Tunnit / minuutit G. Kellotoiminnot 5.5 Painikkeet Painike Toiminto Kuvaus MIINUS Ajan asettaminen.

10 10 Painike Toiminto Kuvaus KELLO PLUS Kellotoiminnon asettaminen. Ajan asettaminen. 5.6 Kuumennuksen osoitin Kun otat uunin toiminnon käyttöön, näytön palkit syttyvät yksitellen. Palkit 6. KELLOTOIMINNOT 6.1 Kellotoimintojen taulukko ilmaisevat, että uunin lämpötila nousee tai laskee. Kellotoiminto KELLONAIKA KESTOAIKA LOPETUS AJASTIN HÄLYTINAJASTIN Käyttötarkoitus Kellonajan näyttö tai muuttaminen. Kellonajan muuttaminen edellyttää, että laite on kytketty pois toiminnasta. Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa. Käytä vain, kun uunin toiminto on asetettu. Voit asettaa, milloin laite kytkeytyy pois päältä. Käytä vain, kun uunin toiminto on asetettu. KESTOAIKA ja LOPETUS -toimintojen yhdistelmä. Ajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN voi ottaa käyttöön vaikka laite on pois päältä. 0:00 LISÄÄNTYVÄN AI- KANÄYTÖN AJAS- TIN Jos mitään muuta kellotoimintoa ei aseteta, LISÄÄNTY- VÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN tarkkailee automaattisesti laitteen toiminta-aikaa. Se on heti päällä, kun uuni alkaa lämpenemään. Lisääntyvän aikanäytön ajastinta ei voida käyttää toiminnoilla: KESTOAIKA, LOPETUS. 6.2 Kellonajan asettaminen ja muuttaminen Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä näkyy ja "12:00". "12" vilkkuu. 1. Aseta tunnit painamalla tai. 2. Vahvista ja siirry minuuttien asetukseen painamalla. Näytössä näkyy "00" vilkkuu. ja asetettu tunti. 3. Aseta minuutit painamalla tai. 4. Vahvista painamalla painiketta tai asetettu kellonaika tallentuu automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Uusi aika näkyy näytössä. Voit muuttaa kellonaikaa painamalla painiketta kellonajan merkkivalo näytössä. toistuvasti, kunnes vilkkuu

11 SUOMI KESTOAIKA-toiminnon asettaminen 1. Valitse haluamasi uunitoiminto. 2. Paina painiketta toistuvasti, kunnes alkaa vilkkua. 3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon minuutit ja tunnit painamalla painiketta tai. 4. Vahvista painamalla. Kun aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. ja aika-asetus vilkkuvat näytössä. Laite kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. 5. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta. 6. Käännä uunin toimintojen valitsin Off-asentoon. 6.4 LOPETUS-toiminnon asettaminen 1. Valitse haluamasi uunitoiminto. 2. Paina painiketta toistuvasti, kunnes alkaa vilkkua. 3. Aseta LOPETUS-toiminnon tunnit ja minuutit painamalla painiketta. tai 4. Vahvista painamalla. Kun asetettu aika saavutetaan, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. ja aika-asetus vilkkuvat näytössä. Laite kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. 5. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta. 6. Käännä uunin toimintojen valitsin Off-asentoon. 6.5 AJASTIN-toiminnon asettaminen 1. Valitse haluamasi uunitoiminto. 2. Paina painiketta toistuvasti, kunnes alkaa vilkkua. 3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon minuutit ja tunnit painamalla painiketta tai. 4. Vahvista painamalla. Näytössä vilkkuu. 5. Aseta LOPETUS-toiminnon tunnit ja minuutit painamalla painiketta. tai 6. Vahvista painamalla. Laite käynnistyy automaattisesti myöhemmin, se toimii asetetun KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu, kun LOPETUS-toiminnon aika saavutetaan. Kun asetettu aika saavutetaan, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. ja aika-asetus vilkkuvat näytössä. Laite kytkeytyy pois toiminnasta. 7. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta. 8. Käännä uunin toimintojen valitsin Off-asentoon. 6.6 HÄLYTINAJASTINtoiminnon asettaminen 1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes ja "00" vilkkuvat näytössä. 2. Aseta HÄLYTINAJASTIN painamalla tai. Aseta ensin sekunnit, sen jälkeen minuutit. Kun asetettu aika on yli 60 minuuttia, vilkkuu näytössä. 3. Aseta tunnit. 4. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Kun asetusajasta on kulunut 90%, laitteesta kuuluu äänimerkki. 5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. "00:00" ja vilkkuvat näytössä. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta. 6.7 LISÄÄNTYVÄN AIKANÄYTÖN AJASTIN Resetoi lisääntyvän aikanäytön ajastin painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta ja. Ajastimen ajanlaskenta käynnistyy uudelleen.

12 LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. 7.1 Peltien ja ritilän asettaminen kannattimille Paistoritilä: Paina ritilä liukukiskojen väliin kannatinkiskoon ja varmista, että jalat osoittavat alaspäin. Paistoritilä ja uunipannu yhdessä: Paina uunipannu kannatinkiskon ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin. Varmista, että jalat osoittavat alaspäin. Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta. Lovet estävät myös kallistumisen. Ritilän yläreuna estää keittoastioiden luisumisen kannatintasolta. Uunipannu: Työnnä uunipannu kannatintason ohjauskiskojen väliin. 8. LISÄTOIMINNOT 8.1 Lapsilukon käyttäminen Kun lapsilukko on toiminnassa, laitetta ei voi kytkeä toimintaan vahingossa. Luukku on lukittu, symbolit SAFE ja syttyvät näyttöön myös Pyrolyysi-toiminnon ollessa toiminnassa. Se voidaan tarkistaa nupista. 1. Varmista, että uunin toimintojen valitsin on Off-asennossa. 2. Paina ja pidä alhaalla painiketta ja samanaikaisesti 2 sekunnin ajan. Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE ja tulee näkyviin näyttöön. Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta toistamalla vaihe 2.

13 SUOMI Jälkilämmön merkkivalo Kun kytket laitteen pois toiminnasta, näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo, jos uunin lämpötila on yli 40 C. Käännä lämpötilan valitsinta vasemmalle tai oikealle nähdäksesi uunin lämpötilan näytössä. 8.3 Automaattinen virrankatkaisu Turvallisuussyistä laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä ja asetuksiin ei tehdä muutoksia. Lämpötila , , , maksimilämpötila Sammutusaika (h) 1,5 uudelleen päälle painamalla mitä tahansa painiketta. Automaattinen virrankatkaisu ei toimi seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo, Kestoaika ja Lopetus. 8.4 Jäähdytyspuhallin Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan laitteen pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket laitteen pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes laite on jäähtynyt. 8.5 Ylikuumenemissuoja Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi uunissa on turvatermostaatti, joka katkaisee virransyötön. Uunin virta kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle. Kun laite on kytkeytynyt pois päältä automaattisesti, voit kytkeä sen 9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA 9.1 Yleistä VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut. Taulukoissa mainitut lämpötilat ja paistoajat ovat ainoastaan suuntaa antavia. Lämpötila ja paistoaika riippuvat reseptistä sekä käytettyjen ainesten laadusta ja määrästä. Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen. Laitteessa on erityinen järjestelmä, joka kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti. Kyseisen järjestelmän avulla ruoka paistuu jatkuvasti kosteassa ympäristössä, minkä ansiosta se on sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa. Se vähentää paistoajan ja energian kulutuksen minimiin. Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tämä on normaalia. Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta avatessasi luukkua toiminnan aikana. Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä laitetta 10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä. Poista kosteus jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin pohjalle, älä myöskään aseta osiin alumiinifoliota kypsennyksen aikana. Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja vaurioittaa emalipintaa. 9.2 Kakkujen leipominen Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on kulunut.

14 14 Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi tyhjä kannatintaso. 9.3 Lihan ja kalan kypsentäminen Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä tahroja. Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi. Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua paistamisen aikana, lisää grilli-/ 9.5 Paistotaulukko Kakut uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun. 9.4 Paistoajat Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen koostumuksesta ja määrästä. Tarkkaile valmistumista alustavasti kypsennyksen aikana. Määritä parhaat asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika, jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille laitetta käyttäessä. Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit Lämpötila Kannatintaso Lämpötila Kannatintaso Vatkatut leivonnaiset (2 ja 4) Kakkuvuoassa Murotaikina (2 ja 4) Kakkuvuoassa Piimä-juustokakku cm:n kakkuvuoassa Omenapiiras (vasen ja 1) oikea) Kahdessa 20 cm:n kakkuvuoassa uuniritilän päällä Struudeli Leivinpellillä Hillotorttu (vasen ja oikea) cm:n kakkuvuoassa Sokerikakku cm:n kakkuvuoassa

15 SUOMI 15 Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit Lämpötila Kannatintaso Lämpötila Kannatintaso Joulukakku/hedel- mäkakku 1) cm:n kakkuvuoassa Rusinakakku Leipävuoassa 1) Pienet kakut - yksi taso 1) Pienet kakut - kaksi tasoa 1) Pienet kakut - kolme tasoa 1) , 3 ja Leivinpellillä Pikkuleivät / pasteijat - yksi taso Leivinpellillä Pikkuleivät / pasteijat - kaksi tasoa ja Leivinpellillä Pikkuleivät / pasteijat - kolme tasoa Marengit - yksi taso Marengit - kaksi tasoa 1) Leivinpellillä ja Leivinpellillä , 3 ja Leivinpellillä Leivinpellillä ja Leivinpellillä Pullat1) Leivinpellillä Eclair-leivokset - yksi taso Leivinpellillä

16 16 Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit Lämpötila Kannatintaso Lämpötila Kannatintaso Eclair-leivokset - kaksi tasoa ja Leivinpellillä Piiraat cm:n kakkuvuoassa Hedelmäkakku cm:n kakkuvuoassa Täytekakkupohja (vasen ja 1) oikea) cm:n kakkuvuoassa 1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan. Leipä ja pizza Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit Lämpötila Kannatintaso Lämpötila Kannatintaso Vaalea leipä 1) letta, kappa- g/kpl Ruisleipä Leipävuoassa Sämpylät1) (2 ja 4) kpl leivinpellillä Pizza1) Leivinpellillä tai grilli-/ uunipannussa Teeleipä1) Leivinpellillä 1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan.

17 SUOMI 17 Paistokset Vuoassa Vuoassa Piiras1) Vuoassa Lasagne1) Vuoassa Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit Lämpötila Kannatintaso Lämpötila Kannatintaso Pastapaistos Vihannespaistos Cannelloni Vuoassa 1) 1) Esikuumenna uunia 10 minuutin ajan. Liha Naudanliha Uuniritilällä Porsaanliha Uuniritilällä Vasikanliha Uuniritilällä Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit Lämpötila Kannatintaso Lämpötila Kannatintaso Englantilainen paahtopaisti, raaka Englantilainen paahtopaisti, puolikypsä Englantilainen paahtopaisti, kypsä Porsaanlapa Porsaan potka Uuniritilällä Uuniritilällä Uuniritilällä Mukana kamara kappaletta Lammas Koipi

18 18 Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit Lämpötila Kannatintaso Lämpötila Kannatintaso Broileri Kokonainen Kalkkuna Kokonainen Ankka Kokonainen Hanhi Kokonainen Jänis Palasina Jänis Palasina Fasaani Kokonainen Kala Taimen/ Lahna Tonnikala/ Lohi kalaa fileetä 9.6 Grilli Esikuumenna tyhjää uunia 3 minuuttia ennen ruokien asettamista uuniin. Ruokalaji Määrä Lämpötila Aika (min) Kpl (g) 1. puoli 2. puoli Ruokalaji Ylä-/alalämpö Kiertoilma Aika (min) Kommentit Lämpötila Kannatintaso Lämpötila Kannatintaso Kannatintaso Naudanfileepihvit Naudanlihapihvit maks maks Makkarat 8 - maks

19 SUOMI 19 Ruokalaji Määrä Lämpötila Aika (min) Kpl (g) 1. puoli 2. puoli maks Broileri (puolikkaat) maks Kebab 4 - maks Broilerin rintapala maks maks Kalafile maks Lämpimät leivät Kannatintaso Porsaankyljykset Jauhelihapihvi Paahtoleivät maks maks Gratinointi Naudanliha Ruokalaji Määrä Lämpötila Aika (min) Kannatintaso Paahtopaisti tai filee, per paksuus/cm tai 2 1) raaka Paahtopaisti tai filee, per paksuus/cm tai 2 1) puolikypsä Paahtopaisti tai filee, per paksuus/cm tai 2 1) kypsä 1) Esikuumenna uuni. Porsaanliha Ruokalaji Määrä (kg) Lämpötila Aika (min) Kannatintaso Lapa, niska, kinkku 1-1, tai 2 Kyljykset, siankylki 1-1, tai 2 Lihamureke 0, tai 2 Porsaan potkapaisti (esikypsennetty) 0, tai 2

20 20 Vasikanliha Ruokalaji Määrä (kg) Lämpötila Aika (min) Kannatintaso Vasikanpaisti tai 2 Vasikanreisi 1, tai 2 Lammas Ruokalaji Määrä (kg) Lämpötila Aika (min) Kannatintaso Lampaanreisi, lammaspaisti 1-1, tai 2 Lampaanselkä 1-1, tai 2 Lintupaisti Ruokalaji Määrä (kg) Lämpötila Aika (min) Kannatintaso Linnunliha paloina 0,2-0,25 kpl tai 2 Puolikas kana 0,4-0,5 kpl tai 2 Broileri, kana 1-1, tai 2 Ankka 1, tai 2 Hanhi 3, tai 2 Kalkkuna 2,5-3, tai 2 Kalkkuna tai 2 Kala (haudutettu) Ruokalaji Määrä (kg) Lämpötila Aika (min) Kannatintaso Kokonainen kala 1-1, tai Kostea Kiertoilma Noudata alla olevan taulukon paistoaikoja parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Avaa laitteen luukku kypsennyksen aikana ainoastaan tarvittaessa. Ruokalaji Lämpötila Aika (min) Kannatintaso Makaronivuoka Perunapaistos Moussaka Lasagne

21 SUOMI 21 Ruokalaji Lämpötila Aika (min) Kannatintaso Cannelloni Leipävanukas Riisivanukas Omenakakku Vaalea leipä Sulatus Ruokalaji Määrä (g) Sulatusaika (min) Jälkisulatusaika (min) Kommentit Kana Aseta broileri suurikokoiselle vadille ylösalaisin käännetyn aluslautasen päälle. Käännä kypsennyksen puolivälissä. Liha Käännä kypsennyksen puolivälissä. Liha Käännä kypsennyksen puolivälissä. Taimen Mansikat Voi Kerma 2 x Kerman voi vatkata, vaikka siinä on vielä hiukan jäisiä kohtia. Gateau (perunalaatikko) Kuivaus - Kiertoilma Peitä uunipellit leivinpaperilla. Parempien tuloksien saavuttamiseksi on suositeltavaa sammuttaa uuni kuivausajan puolessa välissä, avata uunin luukku ja antaa sen jäähtyä yön yli kuivauksen loppuun suorittamiseksi. Vihannekset Ruokalaji Lämpötila Aika (h) Kannatintaso 1 taso 2 tasoa Pavut / 4 Paprikat / 4

22 22 Ruokalaji Lämpötila Aika (h) Kannatintaso 1 taso 2 tasoa Vihannekset hapanruokiin / 4 Sienet / 4 Yrtit / 4 Hedelmät Ruokalaji Lämpötila Aika (h) Kannatintaso 1 taso 2 tasoa Luumut / 4 Aprikoosit / 4 Omenaviipaleet / 4 Päärynät / HOITO JA PUHDISTUS VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut Puhdistukseen liittyviä huomautuksia Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa. Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta. Puhdista laite sisältä jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa. Poista itsepintaiset tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella. Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla, teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä astianpesukoneessa. Muutoin tarttumaton pinta voi vaurioitua Ruostumattomat teräs- ja alumiinipintaiset laitteet Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä. Kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä teräsvillaa, happoja tai hankaavia aineita, sillä ne saattavat vahingoittaa uunin pintaa. Noudata vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin puhdistuksen aikana Kannattimien Puhdista uuni poistamalla kannattimet. 1. Vedä uunipeltien kannatinkiskon etuosa irti sivuseinästä.

23 SUOMI Kun vilkkuu, aseta haluamasi toimenpide painamalla tai : 2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon takaosa irti seinästä ja poista se. Lisätoiminto P1 Kuvaus Jos uuni ei ole hyvin likainen. Toimenpiteen aika: 1 h. 1 2 P2 Jos lian poistaminen ei ole helppoa. Toimenpiteen aika: 1 h 30 min. Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä Pyrolyysi HUOMIO! Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat peltien kannattimet. Älä käynnistä Pyrolyysitoimintoa, jos et sulkenut uuninluukkua kokonaan. Joissakin malleissa näytössä näkyy C3, kun virhe tapahtuu. VAROITUS! Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Olemassa on palovammojen vaara. HUOMIO! Jos samaan kaappiin on asennettu muita laitteita, älä käytä niitä Pyrolyysitoiminnon ollessa toiminnassa. Se voi vahingoittaa laitetta. 1. Poista suurin lika ensin käsin. 2. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla vedellä, jotta jäämät eivät palaisi siihen kuuman ilman vuoksi. 3. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso "Uunin toiminnot". Paina painiketta tai käännä lämpötilan säädintä toiminnon käynnistämiseksi. Voit siirtää puhdistuksen alkamista käyttämällä Lopetus-toimintoa. Uunin valo on kytketty pois päältä Pyrolyysi-toiminnon aikana. 5. Kun uuni on saavuttanut asetetun lämpötilan, luukku lukittuu. Näytössä näkyy symboli ja lämpötilanäytön palkit, kunnes luukun lukitus avautuu. Voit lopettaa Pyrolyysi-toiminnon ennen sen päättymistä kääntämällä uunin toimintojen väännin Offasentoon. 6. Pyrolyysi-toiminnon jälkeen näytössä näkyy kellonaika. Uunin luukku on edelleen lukittu. 7. Kun laite on jäähtynyt, siitä kuuluu äänimerkki ja luukun lukitus avautuu Puhdistusmuistutus Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta ilmoittaa PYR, joka vilkkuu näytössä 10 sekuntia aina kun laite kytketään toimintaan tai pois toiminnasta. Puhdistuksen merkkivalo sammuu: Pyrolyysi-toiminnon päättyessä. Jos painat painiketta ja samanaikaisesti merkkivalon PYR vilkkuessa näytössä.

24 Uuninluukun puhdistaminen Uuninluukussa on neljä lasilevyä.voit poistaa uuninluukun ja sisäiset lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Uuninluukku voi vahingossa sulkeutua, jos yrität irrottaa lasilevyt ennen uuninluukun irrottamista. HUOMIO! Älä käytä uunia ilman lasilevyjä. 1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä kiinni molemmista saranoista. 4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle pehmeän kankaan päälle. 5. Pidä kiinni luukun yläreunassa olevasta listasta (B) kummaltakin puolelta ja työnnä sisäänpäin siten, että kiinnitystiiviste vapautuu. 2 B 1 2. Nosta ja käännä saranoissa olevia vipuja. 6. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä eteenpäin. 7. Pitele luukun lasilevyjä niiden yläreunasta ja vedä ne varoen ulos. Aloita ylimmästä levystä. Varmista, että lasi irtoaa kannattimista kokonaan. 3. Sulje uuninluukku puoliväliin ensimmäiseen avausasentoon. Vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja irrota se paikaltaan. 8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen. Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun asenna ne takaisin paikalleen. Noudata edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

25 SUOMI 25 Varmista, että lasilevyt (A, B ja C) tulevat oikeaan järjestykseen. Keskimmäisessä lasilevyssä (B) on koristeellinen kehys. Kehyksen painatuspuolen on osoitettava luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn kehyksen (B) painatuspuolen pinta ole asennuksen jälkeen karkea siihen koskettaessa. A B C 10.7 Lampun vaihtaminen Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää lampun suojalasin ja uunin vaurioitumisen. VAROITUS! Sähköiskuvaara! Irrota sulake ennen lampun vaihtamista. Lamppu ja lampun suojalasi voivat olla kuumia. HUOMIO! Pidä halogeenilamppua aina kankaalla estääksesi rasvajäämien palamisen lamppuun. Varmista, että asennat keskimmäisen lasilevyn oikein paikoilleen. A B 1. Kytke laite pois päältä. 2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai katkaise virta pääkytkimestä. Takalamppu 1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään. 2. Puhdista suojalasi. 3. Vaihda lamppu sopivaan 300 C lämmönkestävään lamppuun. 4. Kiinnitä suojalasi paikalleen. C 11. VIANMÄÄRITYS VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut Käyttöhäiriöt Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Uuni ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää. Uuni ei kuumene. Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti. Uuni on kytketty pois toiminnasta. Tarkista että uuni on liitetty oikein sähköverkkoon (ks. kytkentäkaavio, jos saatavilla). Kytke uuni toimintaan. Uuni ei kuumene. Kelloa ei ole asetettu. Aseta kello.

26 26 Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Uuni ei kuumene. Uuni ei kuumene. Uuni ei kuumene. Tarvittavia asetuksia ei ole tehty. Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa. Lapsilukko on kytketty toimintaan. Varmista, että asetukset ovat oikein. Katso kohta "Automaattinen virrankatkaisu". Katso kohta "Lapsilukon käyttäminen". Uuni ei kuumene. Sulake on palanut. Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen. Valo ei syty. Lamppu on palanut. Vaihda lamppu. Kypsentämiseen kuluu liikaa tai liian vähän aikaa. Höyryä ja kosteutta muodostuu ruokaan ja uunin sisälle. Näytössä näkyy C3. Lämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi ajaksi. Puhdistustoiminto ei toimi lainkaan. Luukkua ei ole suljettu kokonaan, tai luukun lukitus on viallinen. Säädä tarvittaessa lämpötilaa. Noudata ohjekirjan ohjeita. Älä jätä ruokia uuniin minuuttia pitemmäksi ajaksi kypsennyksen jälkeen. Sulje luukku kokonaan. Näytössä näkyy F102. Luukkua ei ole suljettu kokonaan. Luukun lukko on viallinen. Sulje luukku kokonaan. Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä, ja kytke se takaisin päälle. Käänny asiakaspalvelun puoleen, jos näytössä näkyy F102 uudelleen. Näytössä näkyy virhekoodi, jota ei ole tässä taulukossa. Kyseessä on sähköhäiriö. Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä, ja kytke se takaisin päälle. Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.

27 SUOMI 27 Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Laite on kytketty toimintaan, mutta se ei kuumene. Puhallin ei toimi. Näytössä näkyy "Demo". Esitystila on päällä. 1. Kytke uuni pois toiminnasta. 2. Paina ja pidä -painiketta alhaalla. 3. Näytön ensimmäinen numero ja Demo-merkkivalo alkavat vilkkua. 4. Syötä koodi 2468 painamalla painiketta tai arvojen säätämiseksi ja vahvista painamalla. 5. Seuraava numero alkaa vilkkua. 6. Demo -toiminto kytkeytyy pois päältä, kun vahvistat viimeisen numeron ja koodi on oikein Huoltotiedot Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun. Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen sisäosan etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä laitteen sisäosasta. Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän: Malli (MOD.)... Tuotenumero (PNC)... Sarjanumero (S.N.) ASENNUS VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

28 Asentaminen kalusteeseen 600 min min / Sähköliitäntä Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos kappaleiden "Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole noudatettu. Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto Johto Asennuksen tai vaihdon johtotyypit: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F Määritä johdon poikkipinta-ala arvokilvessä olevan kokonaistehon mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa: min min Kokonaisteho (W) enintään x 0.75 enintään x 1 enintään x 1.5 Johdon läpileikkaus (mm²) /-1 Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja nollajotimeen (sininen ja ruskea johto) verrattuna Kalusteeseen kiinnittäminen A B

29 SUOMI ENERGIATEHOKKUUS 13.1 Tuoteseloste ja -tiedot standardin EU 65-66/2014 mukaisesti Toimittajan nimi Mallin tunnus AEG BPB331021B BPB331021M BPB331021W BPS33102ZM Energialuokka 81.2 Energiatehokkuusluokka A+ Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö - toiminnossa Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa 0.93 kwh/kierros 0.69 kwh/kierros Uunien lukumäärä 1 Lämmönlähde Äänimer.voimak Uunityyppi Sähkö 72 l Kalusteeseen asennettava uuni Massa BPB331021B BPB331021M BPB331021W BPS33102ZM 33.6 kg 33.6 kg 33.6 kg 34.0 kg EN Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat Energiansäästö Laitteessa on joitakin toimintoja, joiden avulla voit säästää energiaa. Yleisohjeita Varmista, että uuninluukku on suljettu oikein laitteen ollessa toiminnassa ja pidä luukku suljettuna mahdollisimman hyvin käytön aikana. Käytä metallisia astioita energiatehokkuuden parantamiseksi. Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen kuin asetat ruoka-ainekset uuniin. Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin lämpötila minimiin 3-10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä kypsennysajan pituudesta riippuen. Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen. Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen. Puhallintoiminnon käyttäminen Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja puhaltimella energian säästämiseksi. Jälkilämpö Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja kypsennysaika on yli 30 minuuttia, joissakin uunitoiminnoissa

30 30 lämpövastukset sammuvat automaattisesti aikaisemmin. Puhallin ja lamppu toimivat edelleen. Ruokien lämpimänäpito Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja säilyttääksesi aterian lämpimänä. Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila näkyy näytössä. Kostea Kiertoilma Toiminto säästää energiaa paistamisen aikana. Kyseisen toiminnon aikana uunin 14. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä sisälämpötila voi poiketa näytössä näkyvästä lämpötilasta uunin toiminnan aikana ja kypsennysajat voivat poiketa muiden ohjelmien kypsennysajoista. Kun valitset Kostea Kiertoilma - toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

31 SVENSKA 31 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION SÄKERHETSINSTRUKTIONER PRODUKTBESKRIVNING FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING DAGLIG ANVÄNDNING KLOCKFUNKTIONER ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR TILLVALSFUNKTIONER TRICKS OCH TIPS SKÖTSEL OCH RENGÖRING FELSÖKNING INSTALLATION ENERGIEFFEKTIVITET FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att: Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation: Registrera din produkt för bättre service: Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt: KUNDTJÄNST OCH SERVICE Vi rekommenderar att originalreservdelar används. Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer. Informationen står på typskylten. Varnings-/viktig säkerhetsinformation Allmän information och tips Miljöinformation Med reservation för ändringar.

32 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Låt inte barn leka med produkten. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt. Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma. Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras. Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt. Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när den är igång. 1.2 Allmän säkerhet Endast behöriga personer får installera den här produkten och byta kabel. VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt. Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.

33 Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten från nätuttaget. Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar. Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten. Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker. Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara. Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring. Ta bort alla delar från ugnen. För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning. 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2.1 Installation VARNING! Endast en behörig person får installera den här produkten. Avlägsna allt förpackningsmaterial. Installera eller använd inte en skadad produkt. Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten. Var alltid försiktig när apparaten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor. Dra aldrig produkten i handtaget. Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas. Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar. Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd. Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Det måste användas tillsammans med det elektriska nätuttaget. 2.2 Elektrisk anslutning SVENSKA 33 VARNING! Risk för brand och elektriska stötar. Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker. Produkten måste jordas. Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

34 34 Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter. Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka, speciellt inte när luckan är het. Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg. Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst. Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer. Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred. Stäng produktens lucka helt innan du ansluter kontakten till eluttaget. Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv. 2.3 Använd VARNING! Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Ändra inte produktens specifikationer. Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade. Lämna inte produkten utan tillsyn under användning. Stäng av produkten efter varje användningstillfälle. Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut. Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten. Tyng inte ner luckan när den är öppen. Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta. Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol. Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan. Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen. VARNING! Risk för skador på produkten föreligger. För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen: sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten. lägg inte aluminiumfolie direkt på botten. ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten. låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar. var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör. Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion. Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta. Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning. Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagningen. Om apparaten installeras i till exempel ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är stängd när apparaten är i drift. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB3311AAW http://fi.yourpdfguides.com/dref/4226150

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB3311AAW http://fi.yourpdfguides.com/dref/4226150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B41012-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347857

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B41012-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347857 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

EOP601. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33

EOP601. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 EOP601 FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

BPB352021M BPB352021W. FI Käyttöohje 2 Höyryuuni SV Bruksanvisning 36 Ångugn USER MANUAL

BPB352021M BPB352021W. FI Käyttöohje 2 Höyryuuni SV Bruksanvisning 36 Ångugn USER MANUAL BPB352021M BPB352021W FI Käyttöohje 2 Höyryuuni SV Bruksanvisning 36 Ångugn USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO...7

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B4001-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347856

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B4001-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347856 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

EOP601X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 34

EOP601X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 34 EOP601X FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 34 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI GRÄNSLÖS SE SUOMI 4 SVENSKA 29 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöönotto 10 Päivittäinen käyttö 11 Kellotoiminnot 13 Lisävarusteiden käyttäminen

Lisätiedot

EOP601X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33

EOP601X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 EOP601X FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖPANEELI... 8 5. KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI MIRAKULÖS SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E4001-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627236

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E4001-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627236 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryuuni BP500432S

Käyttöohje Höyryuuni BP500432S FI Käyttöohje Höyryuuni BP500432S 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEET... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 6. KELLOTOIMINNOT...

Lisätiedot

EKP600X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33

EKP600X. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 EKP600X FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

BE3013421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE

BE3013421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE BE3013421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn

Lisätiedot

BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS

BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 23 ÍSLENSKA 42 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 8 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 9 Kellotoiminnot 11 Lisävarusteiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E44319-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627576

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E44319-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627576 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

OOP600. FI Höyryuuni Käyttöohje 2 SV Ångugn Bruksanvisning 40

OOP600. FI Höyryuuni Käyttöohje 2 SV Ångugn Bruksanvisning 40 OOP600 FI Höyryuuni Käyttöohje 2 SV Ångugn Bruksanvisning 40 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8 6. KELLOTOIMINNOT...

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI MIRAKULÖS SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI GRÄNSLÖS SE SUOMI 4 SVENSKA 29 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöönotto 10 Päivittäinen käyttö 11 Kellotoiminnot 13 Lisävarusteiden käyttäminen

Lisätiedot

EOA8000. FI Uuni Käyttöohje

EOA8000. FI Uuni Käyttöohje EOA8000 FI Uuni Käyttöohje 2 Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilöwww.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

EOB740X. FI Höyryuuni Käyttöohje 2 SV Ångugn Bruksanvisning 41

EOB740X. FI Höyryuuni Käyttöohje 2 SV Ångugn Bruksanvisning 41 EOB740X FI Höyryuuni Käyttöohje 2 SV Ångugn Bruksanvisning 41 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

EOB740. FI Höyryuuni Käyttöohje 2 SV Ångugn Bruksanvisning 40

EOB740. FI Höyryuuni Käyttöohje 2 SV Ångugn Bruksanvisning 40 EOB740 FI Höyryuuni Käyttöohje 2 SV Ångugn Bruksanvisning 40 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Käyttöohje Uuni BP M BP W BP B BP W

Käyttöohje Uuni BP M BP W BP B BP W FI Käyttöohje Uuni BP8500442M BP8500442W BP8530440B BP8530440W 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...2 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO...8 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

OOP500NX. FI Uuni Käyttöohje

OOP500NX. FI Uuni Käyttöohje OOP500NX FI Uuni Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8 6. KELLOTOIMINNOT...

Lisätiedot

EKC60305IW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27

EKC60305IW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27 EKC60305IW FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO -

Lisätiedot

EKP700X. FI Uuni Käyttöohje

EKP700X. FI Uuni Käyttöohje EKP700X FI Uuni Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8 6. KELLOTOIMINNOT...

Lisätiedot

EKP700. FI Uuni Käyttöohje

EKP700. FI Uuni Käyttöohje EKP700 FI Uuni Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8 6. KELLOTOIMINNOT...

Lisätiedot

EOP600W EOP600X. FI Uuni Käyttöohje

EOP600W EOP600X. FI Uuni Käyttöohje EOP600W EOP600X FI Uuni Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8 6. KELLOTOIMINNOT...

Lisätiedot

Käyttöohje Uuni BP BP300302S

Käyttöohje Uuni BP BP300302S FI Käyttöohje Uuni BP3003001 BP300302S 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 6. KELLOTOIMINNOT...

Lisätiedot

Käyttöohje Uuni BP BP

Käyttöohje Uuni BP BP FI Käyttöohje Uuni BP8500442 BP8530440 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 6. KELLOTOIMINNOT...

Lisätiedot

Käyttöohje Uuni BP

Käyttöohje Uuni BP FI Käyttöohje Uuni BP8530450 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 6. KELLOTOIMINNOT... 11

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43 KULINARISK FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 8 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 9 Kellotoiminnot 12 Lisävarusteiden

Lisätiedot

EE3000421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE

EE3000421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE EE3000421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn

Lisätiedot

BCK552250M BCS552250M. Käyttöohje Uuni USER MANUAL

BCK552250M BCS552250M. Käyttöohje Uuni USER MANUAL BCK552250M BCS552250M FI Käyttöohje Uuni USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...2 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖÖNOTTO...7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 7 6.

Lisätiedot

Käyttöohje. Liesi RKL508

Käyttöohje. Liesi RKL508 FI Käyttöohje Liesi RKL508 Sisältö Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 6 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 7 Keittotaso - Vihjeitä ja vinkkejä 7 Keittotaso - Hoito ja

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryuuni BP801271SM

Käyttöohje Höyryuuni BP801271SM FI Käyttöohje Höyryuuni BP801271SM 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖPANEELI...8 5. KÄYTTÖÖNOTTO...10 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

EKC60301OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27

EKC60301OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27 EKC60301OW FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO -

Lisätiedot

EOP720. FI Uuni Käyttöohje

EOP720. FI Uuni Käyttöohje EOP720 FI Uuni Käyttöohje 2 Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilöwww.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Käyttöohje Uuni BE M BE W BE M BE W

Käyttöohje Uuni BE M BE W BE M BE W FI Käyttöohje Uuni BE3002401M BE3002401W BE3002421M BE3002421W 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...2 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖÖNOTTO...7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43 KULINARISK FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 43 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 9 Kellotoiminnot 12 Lisävarusteiden

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI KULINARISK SE SUOMI 4 SVENSKA 32 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöpaneeli 9 Käyttöönotto 11 Päivittäinen käyttö 12 Kellotoiminnot 17 Automaattiset

Lisätiedot

EKC55551OW EKC55566OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 30

EKC55551OW EKC55566OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 30 EKC55551OW EKC55566OW FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 30 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO

Lisätiedot

Käyttöohje Uuni BP

Käyttöohje Uuni BP FI Käyttöohje Uuni BP8500452 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...2 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO...8 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 6. KELLOTOIMINNOT...11 7.

Lisätiedot

EOP840X. FI Höyryuuni Käyttöohje

EOP840X. FI Höyryuuni Käyttöohje EOP840X FI Höyryuuni Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖPANEELI... 8 5. KÄYTTÖÖNOTTO... 10 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...10

Lisätiedot

EKB200 EOB200. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 27

EKB200 EOB200. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 27 EKB200 EOB200 FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 27 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...7

Lisätiedot

EOP800. FI Uuni Käyttöohje

EOP800. FI Uuni Käyttöohje EOP800 FI Uuni Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖPANEELI... 8 5. KÄYTTÖÖNOTTO... 10 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...10

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

OOC550NX. FI Uuni Käyttöohje

OOC550NX. FI Uuni Käyttöohje OOC550NX FI Uuni Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8 6. KELLOTOIMINNOT...

Lisätiedot

BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS

BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS BEJUBLAD HYLLAD FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 9 Kellotoiminnot 11 Lisävarusteiden

Lisätiedot

EOC700. FI Uuni Käyttöohje

EOC700. FI Uuni Käyttöohje EOC700 FI Uuni Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8 6. KELLOTOIMINNOT...

Lisätiedot

EKB500. FI Uuni Käyttöohje

EKB500. FI Uuni Käyttöohje EKB500 FI Uuni Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...8 6. KELLOTOIMINNOT...

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI KULINARISK SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Liesi SV Bruksanvisning 29 Spis 40095VD-WN

FI Käyttöohje 2 Liesi SV Bruksanvisning 29 Spis 40095VD-WN FI Käyttöohje 2 Liesi SV Bruksanvisning 29 Spis 40095VD-WN 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

EOB300. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 25

EOB300. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 25 EOB300 FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

EKP840. FI Höyryuuni Käyttöohje

EKP840. FI Höyryuuni Käyttöohje EKP840 FI Höyryuuni Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖPANEELI... 8 5. KÄYTTÖÖNOTTO... 10 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...10

Lisätiedot

BEB352010W. Käyttöohje Uuni USER MANUAL

BEB352010W. Käyttöohje Uuni USER MANUAL BEB352010W FI Käyttöohje Uuni USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...2 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖÖNOTTO...7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 7 6. KELLOTOIMINNOT...10

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

EKC6051BOW. FI Liesi Käyttöohje

EKC6051BOW. FI Liesi Käyttöohje EKC6051BOW FI Liesi Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...9 6.

Lisätiedot

OOC500N. FI Uuni Käyttöohje

OOC500N. FI Uuni Käyttöohje OOC500N FI Uuni Käyttöohje 2 Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilöwww.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

EKI55551OW EKI55551OX. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33

EKI55551OW EKI55551OX. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33 EKI55551OW EKI55551OX FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW EKI55566OX. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 35

EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW EKI55566OX. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 35 EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW EKI55566OX FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 35 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...8 4.

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

EKC55565OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 30

EKC55565OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 30 EKC55565OW FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 30 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...8 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 9 5. KEITTOTASO -

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI MIRAKULÖS SE SUOMI 4 SVENSKA 28 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöönotto 9 Päivittäinen käyttö 10 Mikroaaltotoiminto 12 Kellotoiminnot 16 Lisätoiminnot

Lisätiedot

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet TURVALLISUUS 1. Toimivaa laitetta ei saa jättää ilman valvontaa. Erityisesti on varottava, jos käytetään rasvaa tai öljyä nämä aineet syttyvät helposti.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje. Höyrytin PCD41100X

Käyttöohje. Höyrytin PCD41100X Käyttöohje Höyrytin PCD41100X 2 Progress SISÄLTÖ Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 6 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 9 Kellotoiminnot 10 Automaattiset ohjelmat

Lisätiedot

EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33

EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33 EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI KULINARISK SE SUOMI 4 SVENSKA 34 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöpaneeli 9 Käyttöönotto 11 Päivittäinen käyttö 12 Kellotoiminnot 17 Automaattiset

Lisätiedot

Kompakti yhdistelmähöyryuuni Teräs CS 858GRS1

Kompakti yhdistelmähöyryuuni Teräs CS 858GRS1 teräs 2540* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Uunimalli / toiminnot k Uunin tilavuus: 47 l k Energialuokka: A+ k 15 uunitoimintoa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/ alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F F UUNI

KÄYTTÖOHJE F F UUNI KÄYTTÖOHJE F059005645 F0559000083 UUNI 600 30V/50HZ W max 3570 W Made in EU AR46 Mod. 5H- 96 N Typ. HVC Cod. 9005093 Serie: 07776 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 900500 560 555 min 597 560 555 min 590 N L

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB68000X

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB68000X Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI KULINARISK SE SUOMI 4 SVENSKA 33 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 6 Asennus 8 Laitteen kuvaus 9 Käyttöpaneeli 10 Käyttöönotto 12 Päivittäinen käyttö 13 Kellotoiminnot 17 Automaattiset

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E8931-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627894

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E8931-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627894 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

EKC6351AGW EKC6351AOW EKC6358AFW... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 SV SPIS BRUKSANVISNING 32

EKC6351AGW EKC6351AOW EKC6358AFW... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 SV SPIS BRUKSANVISNING 32 EKC6351AGW EKC6351AOW EKC6358AFW...... FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 SV SPIS BRUKSANVISNING 32 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

EEB342010M EEB342010W. Käyttöohje Uuni USER MANUAL

EEB342010M EEB342010W. Käyttöohje Uuni USER MANUAL EEB342010M EEB342010W FI Käyttöohje Uuni USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...2 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO...8 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 6.

Lisätiedot

EKI6670AOW. FI Liesi Käyttöohje

EKI6670AOW. FI Liesi Käyttöohje EKI6670AOW FI Liesi Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...8 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 9 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...10 6.

Lisätiedot

Käyttöohje Uuni BE BE200002S

Käyttöohje Uuni BE BE200002S FI Käyttöohje Uuni BE2000001 BE200002S 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 7 6. LISÄVARUSTEIDEN

Lisätiedot

CIB54000BW CIB54000BX. FI Käyttöohje 2 Liesi SV Bruksanvisning 29 Spis USER MANUAL

CIB54000BW CIB54000BX. FI Käyttöohje 2 Liesi SV Bruksanvisning 29 Spis USER MANUAL CIB54000BW CIB54000BX FI Käyttöohje 2 Liesi SV Bruksanvisning 29 Spis USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...5 3. LAITTEEN KUVAUS... 8 4. KÄYTTÖÖNOTTO...9 5.

Lisätiedot

Käyttöohje Liesi 42156VE-WN

Käyttöohje Liesi 42156VE-WN FI Käyttöohje Liesi 42156VE-WN 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 10 6. KEITTOTASO

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI MIRAKULÖS SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Käyttöohje Liesi 62116IU-MN 62116IU-WN

Käyttöohje Liesi 62116IU-MN 62116IU-WN FI Käyttöohje Liesi 62116IU-MN 62116IU-WN 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...5 3. LAITTEEN KUVAUS... 8 4. KÄYTTÖÖNOTTO...8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...10

Lisätiedot

Käyttöohje Liesi 63476IU-MN 63476IU-WN

Käyttöohje Liesi 63476IU-MN 63476IU-WN FI Käyttöohje Liesi 63476IU-MN 63476IU-WN 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...5 3. LAITTEEN KUVAUS... 8 4. KÄYTTÖÖNOTTO...8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...9 6.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA Tässä käyttöohjeessa sekä itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia viestejä. Lue ne aina ja noudata niitä. Tämä

Lisätiedot

EOB3020 EOB7000. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 24

EOB3020 EOB7000. FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 24 EOB3020 EOB7000 FI Uuni Käyttöohje 2 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 24 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 7 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...7

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI GRÄNSLÖS SE SUOMI 4 SVENSKA 25 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuusohjeet 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 8 Käyttöönotto 9 Päivittäinen käyttö 10 Kellotoiminnot 12 Lisävarusteiden käyttäminen

Lisätiedot

EKC6552AOX FI LIESI KÄYTTÖOHJE

EKC6552AOX FI LIESI KÄYTTÖOHJE EKC6552AOX FI LIESI KÄYTTÖOHJE 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS... 7 4. KÄYTTÖÖNOTTO...8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 10 6.

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI KULINARISK SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZOBK93SX http://fi.yourpdfguides.com/dref/657659

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZOBK93SX http://fi.yourpdfguides.com/dref/657659 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot