KUNNANHALLITUS 7/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 7/2015"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Otava Antti jäsen Suominen Päivi varapuheenjohtaja Poissa Niemenmaa Jaana jäsen Vainionpää Joni kunnanvaltuuston I varapj Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja, esteellinen 109 ajan, klo Raita-aho Voitto kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kaskimäki Veijo kunnanvaltuuston II varapj Laitila Sami kunnanvaltuuston III varapj Honkanen Arja palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä, esteellinen 114 Muut asiat, kohta 3 Palkkatmk:n päätösten KVTES:n palkkahinnoittelukohdan ajan klo Kallioniemi Jaakko kunnanrakennusmestari, läsnä :t 110, 111, 112 klo välisen ajan Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 YHTENÄISKOULUTYÖRYHMÄ 4 MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS 5 JÄKÄLÄKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO, SIIHEN LIITTYVÄ OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) JA VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN 10 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N HALLITUKSEEN KUNNANHALLITUKSEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 12 LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 13 KIINTEISTÖYHTIÖ KARVIAN VUOKRATALOJEN LAINAN NOSTON TIEDOKSI SAATTAMINEN KUNNANVALTUUSTOLLE 15 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 21 MUUT ASIAT 22 ILMOITUSASIAT 24 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 28

3 Ennen kokouksen alkua Suupohjan seutuverkon toimitusjohtaja Aatu Samppala selosti Sunet, Suupohjan Seutuverkon toimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Verkkoa on rakennettu lisää. Palvelutarjonta supistunut v. 2013, tarjontaa halutaan laajentaa. Suunnitelmissa on verkkoyhteistyön kehittäminen oman alueen ulkopuolelle. PoSan yhteydet ovat suunnitelmissa kesän aikana. Painopistettä suunnataan enemmän taloyhtiöihin. Uusia toimintamalleja kehitetään, kuten taloyhtiö Internet palveluita syksyn aikana. Aatu Samppala oli paikalla klo välisen ajan. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 105 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 106 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Otava ja Päivi Suominen Työjärjestyksen muutos: Puheenjohtaja esitti työjärjestyksen muutosta siten, että käsitellään ensin pykälän numeroita vaihtamatta pykälät 110, 111 ja 112, joita kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi on pyydetty kunnanhallitukselle esittelemään. Kunnanhallitus hyväksyi työjärjestyksen muutoksen.

4 YHTENÄISKOULUTYÖRYHMÄ KH 110 Kunnanhallituksen nimeämä yhtenäiskoulutyöryhmä on kokoontunut kevään 2015 aikana seitsemän kertaa. Työryhmä on selvittänyt asioita monipuolisesti ja laajaalaisesti kuullen opettajia, huoltajia ja oppilaita, tutustuen useisiin eri kohteisiin sekä viranhaltijoiden valmistelutyöllä. Työryhmän näkemykset on esitelty kunnanvaltuustolle valtuustoseminaarissa , jolloin valtuusto antoi raameja suunnittelulle. Seitsemännessä kokoontumisessa valmisteltiin hankesuunnitelma valtuuston linjausten mukaisesti sekä kilpailutuksen perusteet. Työryhmän kokoustyöskentely ja valmistelun tulokset viedään kasvatus- ja opetuslautakunnalle tiedoksi kokouksessa Liitteet: Työryhmän kokousmuistiot hankesuunnitelma KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi yhtenäiskoulutyöryhmän tähänastisen valmistelun tulokset ja laaditun hankesuunnitelman. PÄÄTÖS: Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi selvitti kunnanhallitukselle yhtenäiskoulun tähänastista valmistelua ja hankesuunnitelmaa. Lisäksi kunnanrakennusmestari valotti käytettävän arkkitehtisuunnittelun pisteytystä. Jaakko Kallioniemi oli kokouksessa tämän asiakohdan ajan klo Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi tähänastisen työryhmän valmistelun tulokset ja laaditun hankesuunnitelman ja hyväksyi arkkitehtisuunnittelukilpailutuksen käynnistämisen oheisen hankesuunnitelman mukaan.

5 ARTO SARVILUOMAN MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS Rakltk Hakija: Arto Sarviluoma Saarnintie Sarvela Maanomistaja: Arto Sarviluoma Saarnintie Sarvela Ottamisalue: Karvia, Kirkonkylä Soraniemi 17:32 Niemi Ottamisalueen pinta-ala 3,4ha Pohjavesi: Pohjaveden keskimääräinen korkeusasema + 161,0 m Toimenpide: Arto Sarviluoma hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseen alueelle, jonka edellinen 10 vuoden maaainestenottolupa on myönnetty Lisäksi ottamistoimintaa on tarkoitus laajentaa naapuritilan puolelle. Tila Soraniemi RN:o 17:32 koostuu kahdesta palstasta, joiden pinta-ala on yhteensä 2,65 hehtaaria. Määräala tilasta Niemi RN:o 17:35 on 0,75 hehtaaria. (Maanmittauslaitoksen tietojen mukaan hakemuksen tarkoittaman tilan Niemi kiinteistötunnus on RN:o 17:37.) Maa-ainesten ottaminen jakautuu kahteen osa-alueeseen. Otettavan maa-aineksen kokonaismäärä on m3 siten, että alueelta A otetaan m3 ja alueelta B otetaan m3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottamismäärä ja aika: Haettu kokonaismäärä m 3 Vuotuinen otto keskimäärin m 3 Ottamisaika kymmenen (10) vuotta Lausunnot: SATAKUNTALIITTO: Puoltaa huomautuksin. ( ) VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS: Puoltaa huomautuksin ( ) Naapurin kuulemiset: Naapuritiloilla ei huomautettavaa

6 Liitteet: Maa-aineslupahakemus_ Lausunto Satakuntaliitto Lausunto Ely-keskus Hakijan vastine lausuntoihin Kommentti hakijan vastineeseen (Ely-keskus) Ilmakuvia ottoalueesta 2015 RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Käydään ennen kokousta tutustumassa soranottoalueeseen. Koska Ely-keskuksen ja Satakuntaliiton lausunnot eivät puolla kokonaan hakemusta, tehdään vasta katselmuksen perusteella asiaan lopulliset päätökset. PÄÄTÖS: Rakennuslautakunta suoritti ennen kokousta katselmuksen maa-ainestenottoalueella. Katselmuksen perusteella rakennuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle maa-ainestenottoluvan myöntämistä haetussa muodossa. Perusteluina päätökselle lautakunnan mielestä voidaan pitää muun muassa seuraavia asioita: Maa-ainesten ottamistoiminta tilalla Niemi RN:o 17:37 on mahdollista, koska rakennuslautakunta katsoo ottamistoiminnan maisemoivaksi toiminnaksi ja eikä suunniteltu ottamistoiminta aiheuta maa-aineslain 3 tarkoittamia vahingollisia ympäristövaikutuksia. Vaikka vuonna 1996 Geoinsinööri Oy:n laatimassa Elliharjun alueellisessa ottamissuunnitelmassa on maa-ainesten ottamistoiminta rajoitettu tilan Niemi RN:o17:37 rajaan, voidaan rakennuslautakunnan mielestä suunnitelmasta poiketa, koska poikkeama parantaa koko alueen maisemointia ja suunniteltu ottamistoiminta sijoittuu vanhalla maa-ainesten ottamisalueelle, joka ei ole vielä kunnolla maisemoitunut. Jos tilalla Niemi RN:o 17:37 ei saisi enää suorittaa maa-ainesten ottamistoimintaa jäisi tilojen Niemi RN:o17:37 ja Soraniemi RN:o 17:32 väliin kumpare, joka tekisi alueesta ottamistoiminnan jälkeen maisemallisesti rikkonaisen ja ei luonnonmukaisen. Rakennuslautakunnan mielestä on myös tärkeää, että vanhat maa-ainesten ottamisalueet hyödynnetään tehokkaasti, jotta maa-ainesten ottamisalueet sijoittuisivat/keskittyisivät tietyille alueille eikä uusia maa-ainesten ottamisalueita tarvitsisi aukaista paljoa.

7 Rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ottoluvan myöntämistä seuraavin ehdoin: Maa-aineksia otetaan suunnitelman mukaisesti ja lisäksi huomioidaan seuraavat asiat: Ottamisalueen sijainti arvokkaalla harjualueella tulee huomioida alueen jälkihoidossa. Ottamisalueen tulee olla jälkihoidettu jo maa-ainesluvan voimassaoloaikana, riippumatta siitä, onko kaikki otettavaksi suunniteltu aines otettu vai ei. Pintamaata tulee poistaa mahdollisimman vähän kerrallaan työn edistymisen mukaan ja ainoastaan siitä ottamisalueen osasta, jossa kaivu kulloinkin on käynnissä. Ottamisalueen luiskiin tai pohjalle ei saa läjittää tai haudata orgaanista ainesta sisältävää materiaalia, vaan orgaanista ainesta voidaan käyttää ainoastaan maisemoinnissa maan pintakerroksessa. Maa-ainesten ottaminen tulee vaiheistaa, jotta ottamisalueiden maisemointi saataisiin tehtyä mahdollisimman nopeasti. Tiivistyneet alueet, kuten toiminnassa käytetyt liikennöinti- ja varastoalueet möyhennetään ja pehmennetään pohjaveden muodostumisolosuhteiden ja kasvillisuuden kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Luiskat loivennetaan kaltevuuteen 1 : 3 tai loivemmiksi. Jyrkempi luiska ottamisalueiden välisen kannaksen poistamiseksi on mahdollinen, jos ottamisalue rajautuu voimassa olevaan maa-aineslupa-alueeseen. Soravaltaisella alueella karkea pohjasora peitetään noin cm:n paksuisella hiekkakerroksella. Hiekkaisen maan pintaosaan sekoitetaan noin cm vahvuinen kerros humusta, joka voi olla joko alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen tutkitusti soveltuvaa humusta (esim. maatunut turve). Aluskasvillisuudeksi kylvetään harjualueelle luonteenomaisia heinäkasvin siemeniä ja istutetaan tarvittaessa varpukasveja. Puustoksi istutetaan sekametsää. Ylimmän havaitun pohjavedenpinnan päälle tulee jäädä vähintään neljän metrin suojakerros. Pohjaveden pinnan taso on mitattava ottamisalueella läheisyydessä sijaitsevasta havaintoputkesta kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Alinta ottotasoa on nostettava, mikäli tarkkailun tulokset sitä edellyttävät. Pohjaveden laatu alueella tulee määrittää kerran vuodessa. Vedestä tulee analysoida lämpötila, haju, maku, sameus, väri, ph, happi, KMnO4-luku, hiilidioksidi, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, typpiyhdisteet, kloridi, kovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt sekä koliformiset ja E. coli bakteerit. Tulokset raportoidaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä kunnan valvontaviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristöja luonnonvarat vastuualueelle sekä sähköisesti ympäristöhallinnon VYHtiedonsiirtomuodossa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen pohjavesitietojärjestelmään.

8 Pohjavesialueella ei saa säilyttää öljytuotteita eikä huoltaa tai tankata koneita tai laitteita. Koneiden ja laitteiden huolto-, säilytys- ja tankkauspaikkojen maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden ja toiminnanaikaisten hulevesien pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. Mahdollisia orsivettä pidättäviä tiiviitä välikerroksia ei saa puhkaista. Mikäli kaivun yhteydessä havaitaan tiiviitä maakerroksia tai orsivettä, on kaivu keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteyttä kunnan valvontaviranomaiseen ja ELY-keskukseen toimintaohjeita varten. Ottotoiminnassa tulee huomioida, että ottamisalue on I-luokan pohjavesialuetta, joten alueen ympäristöarvot ovat tärkeässä roolissa. Ottoalueen rajat merkitään selvin, pysyvin, n mm pitkin merkkipaaluin, k- 20 m. Ottamisalueelle pitää olla kiinteä korkeuspiste, jonka avulla voidaan helposti tarkkailla ottamisalueen syvyyttä. Pintamaata tulee poistaa mahdollisimman vähän kerrallaan työn edistymisen mukaan ja ottoalueen maisemointia pitää suorittaa sitä mukaan kun se on mahdollista Rakennuslautakunta katsoo erittäin tärkeäksi, että ottamisalue maisemoidaan mahdollisimman hyvin ja huolellisesti ottamistoiminnan päätyttyä. Ottamisajan vakuudeksi esitetään , mikä palautetaan vasta kun maaainesten ottamistoiminta on lopetettu ja ottoalue on maisemoitu luvan mukaisesti. Maisemointityö tulee lopuksi hyväksyttää kunnan viranomaiselle. KH 111 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOSTUS: Kunnanhallitus päättää myöntää maa-ainesten ottoluvan rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti. Ennen maa-ainesten oton aloittamista on Karvian kunnalle toimitettava rakennuslautakunnan esittämä euron vakuus. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi oli paikalla kunnanhallituksen kokouksessa klo esittelemässä maa-aineksenottolupaa, ottoaluetta ja Ely-keskuksen ja Satakuntaliiton antamia lausuntoja. Kunnanhallitus päätti myöntää maa-ainesten ottoluvan rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että tarvittava lainmukainen koskematon etäisyys tulee jättää kulttuurihistorialliseen Kyrönkankaan museotiehen.

9 Ennen maa-ainesten oton aloittamista on Karvian kunnalle toimitettava rakennuslautakunnan esittämä euron vakuus. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

10 JÄKÄLÄKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO, SIIHEN LIITTYVÄ OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) JA VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN Rakltk Karvian kunnassa, Jäkäläkankaan alueelle ollaan laatimassa tuulivoimapuiston osayleiskaavaa. Huhtikuussa 2011 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä tuulivoimarakentaminen voi perustua suoraan yleiskaavaan (MRL 77 a ). Tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisesti eli rakentamista ohjaavaksi. Kaavoitusprosessi aloitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten-arvioinnista. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa siten kuin MRL:ssa säädetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten heillä joita kaavoitus koskee, on mahdollisuus seurata ja osallistua kaavoitukseen. Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta kuulutetaan paikallisissa lehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä (MRL 63 ). Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. Jäkäläkankaan tuulivoimapuiston suunnittelualue on seuraavanlainen: Liitteet: Suunnittelualue sijaitsee Karvian pohjoispuolella sijoittuen Karviajärven ja Mustajärven väliselle alueelle. Suunnittelualue rajautuu etelässä Mustajärventien ja pohjoisessa Karvian ja Jalasjärven kuntien välisen rajan mukaisesti. Suunnittelualue sijaitsee pääosin yhden kiinteistön alueella (Ilvesjoen yhteismetsä ). Alueen pinta-ala on noin 9,4 km2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Melu- ja välkeselvitys

11 RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. KH 112 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOSTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti Jäkäläkankaan tuulipuiston osayleiskaavan vireilletulon ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättää asettaa kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. PÄÄTÖS: Jaakko Kallioniemi kuultavana kokouksessa tämän pykälän ajan klo Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti Jäkäläkankaan tuulipuiston osayleiskaavan vireille tulon ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päätti asettaa kaavamateriaalin nähtäville tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY:N HALLITUKSEEN KUNNANHALLITUKSEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI KH 107 Vatajankosken Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan Karvian kunnalla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut hallituksen jäsenet ja varajäsenet Vatajankoski Oy:n hallitukseen vuosille seuraavasti: Vatajankosken Sähkön hallitus: Varsinaiset jäsenenet Risto Mustakoski Päivi Suominen Henkilökohtaiset varajäsenet Jaakko Hietaluoma Merja Holkko Vatajankoski Oy:n yhtiökokous on pidetty ja kunnanjohtaja on kunnanhallitukseen jäseniltä asiaa tiedusteltuaan alustavasti ilmoittanut, että samat jäsenet jatkavat Vatajankoski Oy:n hallituksessa Karvian kunnan edustajina. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus nimeää jäljellä olevaksi toimikaudekseen Vatajankosken Sähkö Oy:n hallitukseen jäsenet seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Risto Mustakoski Päivi Suominen Henkilökohtaiset varajäsenet Jaakko Hietaluoma Merja Holkko PÄÄTÖS: Kunnanhallitus nimesi jäljellä olevaksi toimikaudekseen Vatajankosken Sähkö Oy:n hallitukseen jäsenet seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Risto Mustakoski Päivi Suominen Henkilökohtaiset varajäsenet Jaakko Hietaluoma Merja Holkko

13 LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA KH 108 Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti käynnistää Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laadinnan. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen on käynnistynyt lähtötietojen keräämisellä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen virallinen asiakirja, jossa määritellään kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja toteuttamistavat. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavan tarkoitus ja kaavan laatimisen lähtökohdat. Satakuntaliitto pyytää lausuntoanne Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumisja arviointisuunnitelmasta. Pyydämme esittämään lausuntonne käyttämällä liitettä 1. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 tavoitteita on käsitelty yleisellä tasolla osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Pyydämme vaihemaakuntakaavan 2 jatkosuunnittelua varten esityksiä teemoittain valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tarkentaviksi maakunnallisiksi ja seudullisiksi tavoitteiksi. Tavoite-esityksiä hyödynnetään vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelussa muun käytettävissä olevan aineiston ohella ja esitykset sovitetaan yhteen maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Pyydämme esittämään tavoitteita käyttämällä liitettä 2. Satakuntaliitto pyytää samalla Satakunnan kuntia nimeämään yhteyshenkilönsä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatimista varten kuntien ja sidosryhmien yhteistyöryhmään. Satakuntaliitto pyytää palauttamaan lausunnon, tavoite-esityksen mahdollisine karttaliitteineen sekä nimeämään yhteyshenkilön tiedot mennessä osoitteeseen sähköpostilla word- ja pdf-tiedostona. Liitteet: Lausuntopyyntö, Satakuntaliiton vaihemaakuntakaava 2, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos Lausunto, liite 1 Tavoitteet, liite 2 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

14 Kunnanhallitus antaa liitteiden 1 ja 2 mukaiset lausunnot Satakunnan vaihekaava 2:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja esittää pyynnön, että Satakuntaliitto pitäisi kuulemistilaisuuden Karviassa, jossa esittelisi kaavaluonnosta ja kuulisi kuntalaisia. Kunnanhallitus nimeää yhteyshenkilön yhteistyöryhmään. PÄÄTÖS: Kunnanjohtaja selvitti laadittuja lausuntoluonnoksia. Kunnanhallitus päätti antaa liitteiden 1 ja 2 mukaiset lausunnot Satakunnan vaihekaava 2:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Lisäksi kunnanhallitus esittää pyynnön, että Satakuntaliitto pitäisi kuulemistilaisuuden Karviassa, jossa esittelisi kaavaluonnosta ja kuulisi kuntalaisia. Kunnanhallitus nimesi kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoman yhteyshenkilöksi yhteistyöryhmään.

15 KIINTEISTÖYHTIÖ KARVIAN VUOKRATALOJEN LAINAN NOSTON TIEDOKSI SAATTAMINEN KUNNANVALTUUSTOLLE KH Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen asuntoihin on tehty asuntokohtainen kuntokartoitus kuluneen kevään aikana ja jo aiemmin on kiinteistökohtaisesti käyty läpi tulevia kunnostustarpeita. Kaaren katto- ja julkisivuremontti on loppusuoralla ja seuraavassa vaiheessa on tarkoitus toteuttaa kiireellisyysjärjestyksessä seuraavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä eri kiinteistöissä. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen kehittämiseksi nimetty työryhmä on käsitellyt tulevia remontteja kokouksessaan 3.6 ja Seuraavan vaiheen kunnostustoimenpiteitä ovat esim. seuraavat asiat: -Kaaren pihakaltevuuksien korjaus -Haapasenkatu 3:n asuntojen ulko-ovien vaihto ja autokatoksen korjaus -Talvitie 2:n ja Leppipellon peltikattojen huolto -Aitojen uusinta/korjaus ja maalaus kaikissa kohteissa -Sammaloituneiden tiilikattojen pesu -Huoltomaalausta kaikissa kohteissa -Ulko-ovien ja rännien uusiminen Leppipellossa -Agrikaattien ja kiinteistöhälytysjärjestelmän hankkiminen kaikkiin kohteisiin -Asuntokohtaisen kuntotarkastusten osoittamien kiireellisten vikojen korjaus -Tyhjien asuntojen remontointi tarpeen mukaisessa järjestyksessä. Edellä mainitut remontit ovat kiireellisiä ja välttämättömiä, jotta vältytään isommilta vauriolta ja kustannuksilta tulevaisuudessa. Remontit pohjautuvat kuntoarvioihin ja käytännössä ilmenneisiin ongelmiin. Ovien ja termostaattien vaihdot tuovat pieniä säästöjä lämmitysmenoissa ja agrikaattien hankinta on tarpeen varautumisen kannalta. Aitojen uusinta ja kunnostus, sisäremontit sekä maalaustyöt parantavat yleistä viihtyvyyttä. Remontit toteutetaan kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti ja osa remonteista on toteutettava kuluneen kesän ja syksyn aikana. Kokonaisuutena remontit tulevat toteutetuksi kesän 2016 loppuun mennessä. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot tiedottaa kunnanhallitusta vuosittain remonttien etenemisestä ja ostaa tarvittavan määrän suunnittelu- ja valvontatyötä. Vuokratalojen kehittämistyöryhmä seuraa remonttien vaikutusta vuokrausasteen kehitykseen. Kustannusarvio toteutettavan remontin osalta on euroa. Laina sisältää kunnalta otetun euron luoton, joka maksetaan pois. Lainan myöntämisen ehtona on kunnan omavelkainen takaus. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen hallitus on päättänyt pyytää Karvian kunnalta omavelkaista takausta. Laina-aika tulee olemaan 20 vuotta ja lainan alussa on kaksi lyhennysvapaata vuotta. Lainatarjoukset on pyydetään ja käsitellään valtuuston kokoukseen mennessä. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen pöytäkirja toimitetaan hallituksen kokoukseen ja toimitetaan kunnanvaltuustolle liitteeksi. Liitteet:

16 Taloyhtiön kokouspöytäkirja (toimitetaan kokoukseen) KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi euron suuruisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Vuokratalojen ottamaan perusparannuslainaan. PÄÄTÖS: KV PÄÄTÖS: Kunnanjohtaja ilmoitti jääviytensä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo (Kunnanhallitus piti tauon klo ) Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen puheenjohtaja täsmensi aiempaa päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallituksen puheenjohtajan täydennetty päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron suuruisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Vuokratalojen ottamaan perusparannuslainaan jaksotetusti siten, että ensimmäisenä vuotena lainan takaus käsittää euron lainaosuuden ja kahtena seuraavana vuotena, kumpanakin euron lainaosuuden. Ensimmäisen vuoden lainaosuus tulee käyttää Karvian Kaaren pihakaltevuuksien korjaamiseen, kiireellisyysluokka 5 remontteihin sekä kunnan euron lainan takaisinmaksuun. Lisäksi Kiinteistö Oy Karvian Vuokrataloilta edellytetään vuosittaista raportointia kunnanhallitukselle töiden etenemisestä. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen jäsenen, Tiina Järvisen, kannattamana puheenjohtajan täydennetty päätösehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Valtuuston puheenjohtaja antoi kunnanjohtajalle alustuspuheenvuoron ennen kuin tämä poistui salista esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Kunnanjohtaja selitti valtuutetuille Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen lainatarvetta, jolle se on pyytänyt kunnan omavelkaista takausta. Valtuusto sai seikkaperäisen selvityksen tehtävistä toimenpiteistä, joita aiotulla lainalla tullaan korjaamaan. Korjauslistalla kiireellisimpinä olivat Kaaren pihojen kaltevuudet, Yläkoulun autokatos, Leppipellon katon huolto, aggregaatin hankinta, kunnan euron lainan takaisin maksu. Lisäksi on edessä tiilikattojen pesua, asumisviihtyvyyttä tuovaa aitojen uusintaa ja maalausta, yleisen pesuhuoneen kunnostusta sekä asuntojen kunnostusta sitä mukaa kun asukkaita tyhjillään oleviin asuntoihin on muuttamassa.

17 Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa valmis vastaamaan valtuutettujen esittämiin asiaa koskeviin kysymyksiin ennen salista poistumistaan. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen hallitus oli käsitellyt laina-asiaa kokouksessaan ja tuonut valtuustoryhmien tietoon kokouksen pöytäkirjan saapuneista lainatarjouksista ja niiden ehdoista. Valtuustoryhmät olivat ryhmissään käsitelleet uutta kokoukseen tuotua esitystä otettavan lainan ehdoista ja lainan jaksotuksesta. Saadun pöytäkirjan, joka on liitteenä, mukaan Karvian Vuokratalot oli saanut kaksi lainatarjousta, Kuntarahoitukselta ja Karvian Osuuspankilta. Kuntarahoituksen tarjouksen marginaali on 1,050 % yksikköä ja Karvian Osuuspankin tarjouksen marginaali on 1,55 % yksikköä. Karvian Osuuspankin lainasta peritään nostokulua 0,25 %. Kuntarahoitus ei peri nostokulua. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen hallitus päätti valita korkoehdoksi 12 kuukauden euriborin. 12 kuukauden euriborin arvo oli 0,541 eli Kuntarahoituksen korkoindikaatio oli 1,591, sisältäen marginaalin. Tällä korkoindikaatiolla Karvian Osuuspankin lainatarjous 12 kk:n euriborilla on 2,091, sisältäen marginaalin. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen hallitus oli päättänyt pitämässään kokouksessa hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää sille takauksen. Laina-aika on tarjouspyynnön mukaisesti 20 vuotta. Lainan alussa on kaksi vapaavuotta. Kunnanjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon klo väliseksi ajaksi. Varavaltuutettuna paikalla ollut Paavo Tuuliniemi, joka on Karvian Vuokratalojen hallituksen puheenjohtaja, ilmoitti myös esteellisyytensä poistuen salista klo väliseksi ajaksi. Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Jaakko Hietaluoma, Veijo Kaskimäki, Päivi Suominen, Jari Kannisto, Joni Vainionpää, Jorma Niskala, Sami Laitila, Merja Holkko, Kaija Kangas sekä Jukka Ohrankämmen. Puheenvuoroissaan valtuutetut ilmaisivat kannatustaan takauksen myöntämiselle jaksotettavalle lainalle. Samalla korostettiin työrauhan antamista vuokrataloyhtiön hallitukselle ja työryhmälle, jotta remontit voidaan tehdä kokonaisuuksina järkevästi suunnitellen ja kustannuksia säästäen. Vastuu lainan käytöstä on kuitenkin taloyhtiön hallituksella. Työryhmän tehtävänä on pääasiassa suunnata ajatuksia tulevaisuuteen. Kolmelle vuodelle jaksottamista pidettiin hyvänä. Puheenvuoroissa valtuustolle muistutettiin siitä, että viime vuonna valtuusto päätti ulkopuoliselle myynnin sijasta pitää Karvian Vuokratalot edelleen kunnan omistuksessa. Samalla päätettiin pitää niiden kunnosta huolta. Silloista päätöstä pidettiin hyvänä ratkaisuna, koska asunnot pysyvät siten omissa käsissä. Sen vuoksi toimenpiteitä ei tule jarrutella. Toimitusjohtajan työpanosta kiiteltiin. Todettiin, että nyt käsiteltävä takaus koskee koko lainamäärää. Kolmelle vuodelle jaksotettujen osalainojen nostoista valtuusto saa vuosittain tiedon.

18 KH Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Jukka Ohrankämmen tarkensi valtuustolle, että nyt ollaan myöntämässä takausta koko euron lainamäärälle tällä päätöksellä. Jokaisesta kolmesta lainan nostosta tulee kuitenkin tieto valtuustolle. Keskustelun jälkeen kunnanvaltuuston päätös on seuraava: Valtuustoryhmien yksimielisellä kannatuksella ja alla luetelluin ehdoin Karvian kunnanvaltuusto myönsi Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen euron lainalle Karvian kunnan omavelkaisen takauksen. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot ottaa lainan kolmessa erässä siten, että ensin nostetaan euron luotto kunnanvaltuuston päätöksen saatua lainvoiman aja sen jälkeen nostetaan euron luotto ja samoin euron luotto. Kaikkien näiden lainojen vakuutena on kunnanvaltuuston myöntämä takaus. Kaikki nostot ovat erillisiä lainoja. Ensimmäisen vuoden lainaosuus käytetään Karvian Kaaren pihakaltevuuksien korjaamiseen, kiireellisyysluokka 5 remontteihin sekä kunnan euron lainan takaisinmaksuun. Kiinteistö Oy Karvian Vuokrataloilta edellytetään vuosittaista raportointia kunnanhallitukselle töiden etenemisestä. 100 Toimitusjohtaja on raportoinut kunnanhallitukselle remonttien etenemisestä joulukuun kokouksessa. Valtuuston myöntämän takauksen ensimmäisestä lainaerästä on maksettu pois kunnalta otettu lyhytaikainen luotto, tehty katselmuksessa esille tulleita kiireellisiä sähkö- ja lvi töitä ja remontteja. Pesuhuoneremontteja on aloitettu ja niitä tehdään kunnan teknisen toimen resurssien mukaan kiireellisyysjärjestyksessä. Kiinteistöhälytysjärjestelmät on laitettu kuntoon, laadittu pelastussuunnitelmat ja huoneistojen huolto- ja käyttöohjeet sekä osa aggregaattivalmiuksista on kunnossa. Kaaren piharemontti on kilpailutuksessa ja toteutetaan touko-kesäkuussa. Huoneistoremontteja on tehty myös tyhjillään olevissa asunnoissa. Remontit ovat olleet välttämättömiä vuokrausasteen korjaamiseksi. Tällä hetkellä asuntojen vuokrausaste on hyvällä tasolla. Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalot on nostanut valtuuston takauspäätöksen mukaisesti euron lainan elokuussa 2013 ja on nyt nostamassa toista lainaerää. Toista lainaerää on tarkoitus käyttää mm. Leppipellon ja Haapasenkatu 3:n ulko-ovien vaihtoon ja Haapasenkatu 3:n autokatoksen korjaukseen ja Talvitie 2:n ja Leppipellon peltikattojen huoltoon. Myös pesuhuoneiden remontointia jatketaan. Toimenpiteet tehdään kiireellisyysjärjestyksessä teknisen puolen resurssien puitteissa sekä tarvittavin osin ostopalveluna. Toimitusjohtaja on pyytänyt lainatarjoukset euron lainasta mennessä Kuntarahoitukselta, Satapirkan Osuuspankilta ja Oma Säästöpankki Oy:ltä. Taloyhtiön hallitus käsitteli lainatarjoukset kokouksessaan Korkoehdoksi

19 päätettiin valita 12 kuukauden euribor ja lainoittajaksi Kuntarahoitus. Kuntarahoituksen tarjouspyynnön mukainen korkoindikaatio on 1,698 % sisältäen marginaalin ja 12 kuukauden euribor koron. KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston myöntämästä euron takauksesta on nostettu elokuussa euroa ja kesäkuussa 2014 nostetaan euroa Kuntarahoitukselta. Korkoehtona on 12 kuukauden euribor ja korkoindikaatio on 1,698 %, sisältäen marginaalin ja 12 kuukauden euribor koron. PÄÄTÖS: Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston myöntämästä euron takauksesta on nostettu elokuussa euroa ja kesäkuussa 2014 nostetaan euroa Kuntarahoitukselta. Korkoehtona on 12 kuukauden euribor ja korkoindikaatio on 1,698 %, sisältäen marginaalin ja 12 kuukauden euribor koron. KH 109 Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen toimitusjohtaja on raportoinut remonttien etenemisestä ja suunnitellut remontit valmistuvat suunnitellusti. Kunnanvaltuuston myöntämästä takauksesta on nostettavissa viimeinen erä, euroa. Toimitusjohtaja on pyytänyt lainatarjoukset euron lainasta mennessä Kuntarahoitukselta, Satapirkan Osuuspankilta ja Oma Säästöpankki Oy:ltä. Taloyhtiön hallitus käsitteli lainatarjoukset kokouksessaan Korkoehdoksi päätettiin valita 12 kuukauden euribor ja lainoittajaksi Satapirkan Osuuspankki. Satapirkan Osuuspankin tarjouspyynnön mukainen korkoindikaatio on 1,362 % sisältäen marginaalin ja 12 kuukauden euribor koron. Liitteet: Kiinteistö Oy Karvian Vuokratalojen kokouspöytäkirja KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston myöntämästä euron takauksesta on nostettu vuoden 2013 elokuussa euroa ja vuoden 2014 kesäkuussa euroa ja kesäkuussa 2015 nostetaan Satapirkan Osuuspankilta euroa. Korkoehtona on 12 kuukauden euribor ja korkoindikaatio on 1,362 %, sisältäen marginaalin ja 12 kuukauden euribor koron. PÄÄTÖS:

20 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston myöntämästä euron takauksesta on nostettu vuoden 2013 elokuussa euroa ja vuoden 2014 kesäkuussa euroa ja kesäkuussa 2015 nostetaan Satapirkan Osuuspankilta euroa. Korkoehtona on 12 kuukauden euribor ja korkoindikaatio on 1,362 %, sisältäen marginaalin ja 12 kuukauden euribor koron. Kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma oli esteellinen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot