2. Ohjelmiston asennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Ohjelmiston asennus"

Transkriptio

1 Käy ööno o-ohje

2 Työkellon käy öönoton vaiheet Työkello-työajanseurantajärjestelmän käy ööno o on helppoa ja nopeaa. Seuraamalla tätä ohje a, saat järjestelmän perusasetukset tehtyä ja lai een käy öön. 1. Leimauslai een asennus 2. Työkello-ohjelmiston asennus PC:lle 3. Perusasetusten määritys Työkello-ohjelmistoon: Leimauslai eet, IP-osoi een selvi äminen tai määri äminen Henkilöryhmät Henkilöt Työkoodit 4. Käy äjä etojen siirto leimauslai eeseen 5. Leimauslai een käy ö 6. Leimausten käsi ely 7. Raportoin 8. Varmuuskopioin 9. Leimauslai een käy ö USB-muis kulla Apua käy ö ja asennusongelmiin saat osoi eesta h p://tukipalvelu.aacon.fi 1. Leimauslai een asennus ja käy ööno o Leimauslaite kytketään sähköverkkoon ja lähiverkkoon mukana toimite avilla kaapeleilla. Lai een takaosassa on irroite ava muovilevy, jonka avulla laite on helppo asentaa seinään. Asenna laite aina sisä loihin, kuivaan paikkaan. Laite ei kestä pakkasta, eikä suoraa auringonpaiste a. Kun laite kytketään sähköverkkoon, se menee automaa ses päälle ja on muutaman sekunnin kulu ua valmis vastaano amaan leimauksia. Kun lai een ruudulla lukee Leimaus sisään toimi ohjekappaleen 3.1. mukaan saadaksesi selville lai een verkkoosoi een (IP-osoite). Tarvitset osoite a ohjelmiston käy öönotossa. Leimauslai een asetusten muu aminen tai nollaus voi sekoi aa lai een toiminnan. Ethän tee muutoksia leimauslai een asetuksiin lai een valikoissa!! Leimauslai een hallinta Leimauslai een valikoissa liikutaan nuolinäppäimillä (F2 ja F3). OK-näppäimellä (F4) valitaan halu u kohta ja ESC-näppäimellä (F1) peruutetaan takaisinpäin. Tässä ohjeessa valikoissa liikkumista kuvataan pystyviivalla ( ). Pystyviiva tarkoi aa siis seuraavaan valikkoon siirtymistä.

3 2. Ohjelmiston asennus Työkello-työajanseuranta perustuu edellä kuva uun leimauslai eeseen sekä sen ohjaamiseen tarkoite uun PC-sovellukseen. PC-sovellus asennetaan mukana olevalta medialta (muis kku). Ohjelma asennetaan PC:lle käynnistämällä asennusohjelma ylläpitäjän oikeuksilla (setup.exe) ja seuraamalla sen ohjeita. Hallintaohjelma on tehty Microso in uusimmilla työkaluilla ja se tarvitsee Microso.NET 4.0 ympäristön. Asennusohjelma osaa asentaa myös tarvi avat lisäsovellukset. Hyväksy niiden asennus tai sovellus ei toimi oikein.! Asennusohjelman käy ö ja sovelluksen ensimmäinen käynnistyskerta vaa vat PC:n ylläpitäjäoikeudet. HUOM! Useat virustorjunta- ja palomuurisovellukset varoi avat asennusohjelmista ja kysyvät lupaa niiden sallimiseen. Jo a Työkello sovellus toimisi oikein, sallithan sen toiminnan palomuuri/virustorjuntasovelluksessa. Asennuksen jälkeen Työkello löytyy sekä Käynnistä-valikosta, e ä työpöydältä pikakuvakkeena. 3. Perusasetusten määri äminen Leimauslai een käy ö edelly ää perusasetusten määri ämistä. Ennen leimausten tekoa pitää tehdä seuraavat vaiheet: 1. Määritä leimauslai eiden asetukset 2. Perusta henkilöryhmät [Perus edot Henkilöryhmät] 3. Perusta henkilöt [Perus edot Henkilöt] 4. Perusta työkoodit tarvi aessa 5. Siirrä henkilö edot leimauslai eisiin Näiden vaiheiden jälkeen voit aloi aa leimauslai een käytön ja noutaa rapor eja. Kaikki edellä mainitut vaiheet on kuva u tässä oppaassa. Kun käynnistät PC-sovelluksen ensimmäistä kertaa, sovellus luo pohja etokannan ja kertoo sen hakemistopolun. Huolehdithan etokannan varmuuskopioinnista! Ohjeet toiseksi viimeisellä sivulla. Kaikissa perus eto-ikkunoissa on samanlainen käy ölogiikka ja napit etueiden muokkaamiseen. Nuolinapeilla voit liikkua etueissa, + -napilla lisätä uuden ja punaisella ras lla poistaa. Levykkeen kuva tallentaa tehdyt muutokset.

4 3.1. Määritä leimauslai eiden asetukset Jo a edonsiirto PC-sovelluksen ja leimauslai eiden välillä onnistuisi, sinun pitää määri ää lai eiden asetukset. Perus edot-valikosta löytyy kohta Leimauslai eet, josta pääsee lisäämään, poistamaan ja muu amaan leimauslai eiden asetuksia. Samassa järjestelmässä voi olla useita leimauslai eita, joista edot noudetaan. Lai eiden hakuun on olemassa kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa: Tapa I: Automaa nen leimauslai eiden haku Tällä toiminnolla voidaan hakea leimauslai eet verkosta. Haun jälkeen lai eet lisätään leimauslai eiden ylläpitoon automaa ses. 1. Valitse Työkello-ohjelman valikosta: Perus edot Leimauslai eiden automaa haku 2. Valitse leimauslai eiden määrä ja paina Aloita haku nappia Huom! Haku saa aa kestää yli 10 minuu a! 3. Paina lai een löytymisilmoituksen OK-nappia Tapa II: Lai een IP-osoi een selvi äminen Laite hakee automaa ses IP-osoi een verkosta. Jos osoite a ei ole saatavilla se voidaan myös määri ää käsin (ks. seuraava kappale). Lai een saaman IP-osoi een saa selville näin: 1. Paina leimauslai een Menu-näppäintä. Laite pyytää pääkäy äjän kor a. 2. Näytä lai eelle mukana tullu a pääkäy äjäkor a niin pääset valikkoon. 3. Valitse valikosta Asetukset Yhteys IP-osoite. 4. Kirjoita IP-osoite muis in ja paina si en ESC-nappia rii ävän monta kertaa palataksesi perus laan. Lai een IP-osoi een määri äminen käsin: Jos lai een IP-osoite on automaa sen haun jälkeen se ei ole saanut osoite a verkosta. Määritä osoite siinä tapauksessa käsin: 1. Paina lai een Menu-näppäintä. Laite pyytää pääkäy äjän kor a. 2. Näytä lai eelle mukana tullu a pääkäy äjäkor a niin pääset valikkoon. 3. Valitse valikoista Asetukset Yhteys IP-osoite. 4. Kirjoita IP-osoite en sen osoi een päälle (F3 vie seuraavaan numerosarjaan) ja paina OK (F4). 5. Paina ESC (F1), OK (F4) ja vielä kaksi kertaa ESC tallentaaksesi osoi een.

5 Lai een asetuksia ohjelmassa: Sarjanumero ken ään voit syö ää leimauslai een pohjasta löytyvän sarjanumeron. Kun käytössä on vain yksi laite, numerolla ei ole merkitystä (voit myös syö ää siihen vaikka ykkösen). Yhteystapa pudotusvalikosta valitaan leimauslai een edonsiirtotapa. Kun laite on samassa verkossa PC:n kanssa niin valitaan Lähiverkkoyhtes. Jos halutaan käy ää USB-muis kkua edonsiirtoon, valitaan USB-muis kku. Lai een IP-osoite ken ään kirjoitetaan lai een IP-osoite (muodossa ). Tiedostopolku ken ään kirjoitetaan USB-muis kun edostopolku silloin kun sitä käytetään edonsiirrossa ( muodossa E:\ ). Pääkäy äjän RFID ken ään kirjoitetaan pääkäy äjän kor n RFID-tunnusnumero. Pääkäy äjäkor a ei voi käy ää leimaamiseen, ainoastaan asetusten muu amiseen. Muista täy ää ensimmäiset 10 merkkiä! Kellonajan päivitys PC:ltä toiminto pitää leimauslai een kellon ajassa pc:n kellon kanssa. Työkoodin kysely käytössä toiminto mahdollistaa työkoodien keräämisen leimauksen yhteydessä. Automaa nen IP-osoite (DHCP) toiminto mahdollistaa IP-osoi een automaa sen haun. Jos tämä ei ole käytössä, IP-osoite pitää syö ää lai een asetuksiin käsin. Muista tallentaa muutokset painamalla tallennusnappia! 3.2. Perusta henkilöryhmät Leimauslai een käy äjät voidaan jakaa henkilöryhmiin. Ryhmiä käytetään rapor en tulostamisessa rajauksena, rapor t voidaan tulostaa halu uun ryhmään kuuluvista henkilöistä. Valitse Työkello-ohjelman valikosta: Perus edot Henkilöryhmät Henkilöryhmille annetaan numero ja nimi, jotka näkyvät rapor eja tuloste aessa. Ryhmiä ei käytetä leimaamisessa.

6 3.3. Perusta henkilöt Käy äjien henkilö etoja ylläpidetään Perus edot Henkilöt toiminnossa. Henkilö etoihin syötetään henkilönumeron ja nimen lisäksi mahdollinen ryhmä eto sekä RFID-leimaustunnisteen sarjanumero. Lisäksi henkilö etoihin voidaan syö ää henkilön numero tai tunnus palkanlaskennassa tai muussa ulkoisessa järjestelmässä. Muista täy ää sekä etu e ä sukunimi kaikille käy äjille! Henkilönumero on aina numeroita, välillä RFID-tunnistenumero on tärkeä leimauksen onnistumisen kannalta, tarkistathan e ä se on oikein Perusta työkoodit tarvi aessa Jos leimaukset halutaan kohdistaa esimerkiksi kustannuspaikalle tai projek numerolle, käytetään työkoodeja. Työkoodit luodaan Perus edot Työkoodit toiminnossa. Kun työkoodit on ak voitu leimauslai eelle, laite kysyy aina leimauksen yhteydessä työkoodia. Koodia ei ole pakko antaa leimausta tehdessä. Työkoodien perusteella voidaan tulostaa rapor eja työajasta työkoodei ain Siirrä henkilö edot leimauslai eeseen Valitse päävalikosta Tiedonsiirto Päivitä käy äjä edot lai eisiin. Tämä toiminto siirtää ja päivi ää ohjelmaan perustetut henkilö edot leimauslai eeseen. Leimausavaimenperät toimivat vasta tämän toimenpiteen jälkeen. 4. Tiedonsiirto pc-sovelluksen ja leimauslai een välillä Työkello työajanseurannan leimauslaite toimii itsenäisenä leimauspää eenä, joka kerää leimaus etoja omaan varmenne uun muis insa.! Huom! Jo a edonsiirto toimisi, pitää leimauslaiteasetusten olla määrite y. Palomuurisovellukset voivat häiritä edonsiirtoa, varmistathan e ä palomuurisi sallii liikenteen pc-sovelluksen ja leimauslai een välillä. Sovellus käy ää liikennöin in por a 4370.

7 Käy äjä etojen siirto leimauslai eeseen Valitse päävalikosta Tiedonsiirto Päivitä käy äjä edot lai eisiin. Tämä toiminto siirtää ja päivi ää ohjelmaan perustetut henkilö edot leimauslai eeseen. Leimausavaimenperät toimivat vasta tämän toimenpiteen jälkeen. Leimausten nouto lai eesta Valitse päävalikosta Tiedonsiirto Hae leimaukset lai eesta. Tämä toiminto noutaa leimaus edot leimauslai eesta pc-sovellukseen. Noudon jälkeen leimaukset poistuvat lai een muis sta. 5. Leimauslai een käy ö Leimauslaite a voidaan käy ää ilman työkoodin kyselyä tai työkoodikysely ak- voituna. Valinta tehdään leimauslai een asetuksissa. Leimaus ilman työkoodikyselyä Kun työkoodikysely ei ole käytössä, leimauksen teko on eri äin yksinkertaista: 1. Ensin valitaan leimaustapa: F1 SISÄÄN F2 ULOS 2. Tämän jälkeen käytetään leimaustunniste a (avaimenperä tai tarra) lai een edessä oikeassa reunassa merkkivalojen alapuolella. 3. Laite piippaa lyhyes ja leimaus on tehty. Jos lai eessa oleva valo on punainen, käy äjää ei tunniste u. Tämä voi johtua siitä, e ä käy äjä etoja ei vielä ole siirre y edonsiirrolla lai eeseen tai RFIDtunnistenumero on väärin käy äjä edoissa. Leimaus työkoodikyselyn kanssa Kun halutaan kerätä tarkempaa etoa työajasta, voidaan ak voida työkoodikysely. Tällöin laite kysyy aina leimatessa työkoodia. Työkoodi kysytään sekä sisääne ä ulosleimauksessa. Ulosleimauksessa anne u työkoodi ylikirjoi aa sisäänleimauksen työkoodin. Jokaisella työaikakirjauksella on siis vain yksi työkoodi. Leimaustapahtuma on myös työkoodikyselyn kanssa hyvin yksinkertainen ja nopea: 1. Ensin valitaan leimaustapa, F1 SISÄÄN tai F2 ULOS painamalla oikeaa näppäintä. 2. Tämän jälkeen käytetään leimaustunniste a (avaimenperä tai tarra) lai een edessä oikeassa reunassa merkkivalojen alapuolella. 3. Laite kysyy työkoodia. Koodi syötetään numeronäppäimillä ja painetaan OK (F4). 4. Laite piippaa lyhyes ja leimaus on tehty.

8 6. Leimausten käsi ely Lai eesta siirre yjen leimausten käsi ely tehdään samanlaisessa näkymässä kuin perus etojenkin. Voit tarvi aessa muu aa, poistaa tai lisätä leimauksia valitsemalla valikosta Leimaukset Muokkaa/Selaa leimauksia. Voit järjestää leimaukset halu uun järjestykseen helpos klikkaamalla sarakeotsikkoja (henkilö, nimi, sisään, ulos). Voit myös ryhmitellä ne esimerkiksi henkilöi äin vetämällä nimi-sarakkeen taulukon yläreunaan ryhmi elyalueelle. Klikkaamalla sarakeotsikon alla olevaa suodatusalue a voit suoda aa näkyvät leimaukset haluamillasi rajauksilla. Voit myös viedä rajaamasi edot Microso Exceliin helpos painamalla Vie Exceliin nappia Leimausten manuaalinen syö ö ja muokkaus Leimauksia voidaan syö ää käsin tai lai eella tehtyjä leimauksia voidaan muokata valikossa Leimaukset Muokkaa / Selaa leimauksia tai klikkaamalla pikakuvake a Muokkaa leimauksia. Uuden rivin lisäys Uuden rivin lisääminen tapahtuu suoraan taulukon ensimmäisellä rivillä, jossa lukee Klikkaa tätä riviä lisätäksesi uuden leimaukset. Kun klikkaat kyseisellä rivillä tyhjää ken ää Nimi-sarakkeen kohdalla, aukeaa pudotusvalikko, jolta voit valita työntekijän nimen. Kentästä toiseen kanna aa liikkua hiirellä. Vali uasi nimen, klikkaa hiirellä tyhjää ken ää Sisään-sarakkeessa, jolloin pääset syö ämään sisäänleimausajan. Syötä leimauspäivä ja aika kaksinumeroisina merkkeinä, eli muodossa pp.kk.vvvv 00:00:00. Kellonajan voit myös valita painamalla kentässä näkyvää kellon kuvake a. Kun painat Enteriä viimeisessä Tyyppi-sarakkeessa, lisätään rivi taulukkoon. Rivi on tallenne ava vielä erikseen Tallennus-kuvakkeella. Mikäli suljet ikkunan painama a Tallenna, katoaa lisä y rivi taulukosta. Sen vuoksi on suositeltavaa painaa Tallennakuvake a jokaisen lisätyn rivin jälkeen.

9 Leimausten muokkaus Tehtyjä leimauksia voi muokata suoraan taulukossa. Klikkaa hiirellä esimerkiksi leimausaikaa ja kirjoita päälle uusi arvo. Muista tallentaa muutokset Tallennakuvakkeella. Leimauksen poistaminen Valitse poiste ava rivi ja paina sen jälkeen Poista. 7. Rapor t Kun leimaukset on tarkiste u, niistä voidaan tulostaa rapor t toiminnolla Leimaukset Työaikarapor t. 1. Valitse sopiva rapor malli pudotusvalikosta. 2. Valitse haluamasi henkilöryhmä tai henkilö (tai kaikki henkilöt). 3. Valitse oikea aikaväli. 4. Paina Muodosta rapor nappia. Voit tulostaa rapor n painamalla kirjoi men kuvaa rapor n yläreunassa. Tallennusnapilla voit tehdä rapor sta esimerkiksi PDF- tai excel-muotoisen. 8. Varmuuskopioin Tietokanta on tärkeää varmuuskopioida, jo a edot voidaan palau aa varmuuskopioista, jos alkuperäinen eto häviää tai tuhoutuu syystä tai toisesta. Henkilö edot ja leimaukset ovat vain etokannassa, niitä ei säilytetä leimauslai eessa. Tietokannan sijain vaihtelee asennuksesta riippuen. Sen vuoksi se on tarkiste ava valikosta Ohje Tietoja. Avautuvan ikkunan alarivillä on kerro u hakemistopolku, joka kanna aa varmuuskopioida säännöllises.

10

11

12 Tuotetuki Käy öongelmissa voit o aa yhtey ä tuotetukeemme numerossa (2,95 /min) Lisä etoa tuo eistamme löydät www-sivuiltamme:

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 7 1 LISENSSIEHDOT... 8 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Mikä Linux on?... 2 Lubuntu yleiskatsaus... 5 Tiedostojen hallinta... 9 Asetukset ja ylläpito... 13 Komentorivi... 23 Hyödyllisiä linkkejä...

Mikä Linux on?... 2 Lubuntu yleiskatsaus... 5 Tiedostojen hallinta... 9 Asetukset ja ylläpito... 13 Komentorivi... 23 Hyödyllisiä linkkejä... 1. Mikä Linux on?... 2 1.1. Vahvuudet ja heikkoudet... 2 1.2. Tietoturva... 3 1.3. Linux-ohjelmat vs. Windows-ohjelmat... 3 1.4. Erilaiset jakeluversiot (distribuutiot eli distrot)... 4 2. Lubuntu yleiskatsaus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Ovaport Käyttöohje ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Sisällysluettelo Esittely...3 Käyttöönotto...3 Kirjautuminen...4 Käyttöliittymä...6 Kokonaiskuva-sivu... 11 Hälytykset-sivu... 24 Raportointi-sivu...

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Käyttöopas Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 HUAWEI MediaPad ulkoiset osat...2 SIM- ja microsd-korttien

Lisätiedot

Opiskelijan ohje. LearnLinc 10. http://ilinc.tokem.fi

Opiskelijan ohje. LearnLinc 10. http://ilinc.tokem.fi Tämä peruskäyttöohje on tuotettu Lapin etäopetuksen tukipalvelut (LATU) -hankkeen 1.8.2008 31.12.2010 tuella. ilinc 10 Opiskelijan peruskäyttöohje Opiskelijan ohje LearnLinc 10 http://ilinc.tokem.fi Virtuaaliopintojen

Lisätiedot

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos Nokia 6111 -käyttöohje FI 9241589 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RM-82-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0 Käyttöohje Nets ict250 Nets ict250g Nets iwl250be Nets iwl250g EMV FI versio 5.3.0 www.nets.fi Sisällysluettelo 1. Tervetuloa Nets-maksupäätteen käyttäjäksi...4 2. Perusasetukset...5 3. Maksupäätteen päivittäminen...6

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

TomTom Start 20-sarjan viiteopas

TomTom Start 20-sarjan viiteopas TomTom Start 20-sarjan viiteopas Sisällys Pakkauksen sisältö 6 Pakkauksen sisältö... 6 Lue minut ensin 7 Asentaminen autoon... 7 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 7 Määrittäminen... 7 GPS-vastaanotto...

Lisätiedot

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje 9243658 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-127 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA AINA Laajakaistaliittymä Käyttäjän opas UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVETULOA... 3 1.1. Mitä tarvitaan?...3 1.2. Perustietoja yhteydestä...3 2. AVAUSPAKETIN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Pelasta kadonneet tiedostot Hups, tuli poistettua väärä tiedosto. Eikä varmuuskopiota tietenkään ole. Mikä nyt avuksi?

Pelasta kadonneet tiedostot Hups, tuli poistettua väärä tiedosto. Eikä varmuuskopiota tietenkään ole. Mikä nyt avuksi? Tiedonpelastus TEKSTI: NIKO JAKOBSSON KUVAT: ERIC LERAILLEZ Pelasta kadonneet tiedostot Hups, tuli poistettua väärä tiedosto. Eikä varmuuskopiota tietenkään ole. Mikä nyt avuksi? 34 MikroPC 8/2012 WWW.MIKROPC.NET

Lisätiedot