Ryhmätöiden tuloksia koottuna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmätöiden tuloksia koottuna"

Transkriptio

1 Ryhmätöiden tuloksia koottuna Low Carbon Finland 2050 platform, 3. työpaja, , Dipoli, Espoo Susanna Kihlman & Saku Vuori, GTK Tiina Koljonen, VTT Juhani Laurikko & Pekka Tuominen, VTT Maarit Kallio, Metla

2 Työpajan ohjelma Tavoitteena saada kommentteja, ehdotuksia, kritiikkiä, yms. alustaviin vähähiiliskenaarioiden määrittelyihin ja skenaariotuloksiin Tilaisuuden avaus, Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö (Sali 4A) Alustavien skenaarioiden esittely Skenaariomatriisi ja prosessi, Tiina Koljonen, VTT Kansantalous, Juha Honkatukia, VATT Metsien käytön kehitys, Maarit Kallio, Metla Kaivannaisteollisuus: Metallikaivostoiminta, Susanna Kihlman, GTK Energiajärjestelmät, Antti Lehtilä, VTT Kahvi ja jakaantuminen työryhmiin Työskentelyä ryhmissä Ryhmätöiden purku Yhteenveto ja tilaisuuden lopetus

3 Ohjeistus ryhmätyöskentelyyn Ryhmät: Sali 13: Asuminen, palvelut ja liikenne Sali 22: Kaivannais- ja metalliteollisuus Sali 24: Metsäteollisuus, maatalous, bioenergia ja biojalosteet Sali 25: Muu energiantuotanto ja energiainfrastruktuuri Ryhmätyöskentelyn tavoitteet: Arvioida skenaarioiden lähtökohtia ja tuloksia Oletukset tulokset edellytykset pullonkaulat Johdonmukaisuus, koherenttius Analyysi: mitä vaihtoehtoiset polut tarkoittaisivat ryhmän toimialan tai sektorin näkökulmasta? Haasteiden konkretisointi! Muut kommentit (jos jää aikaa): Miten tuloksia pitäisi esittää suurelle yleisölle vs. asiantuntijoille vs. päätöksentekijöille (tärkeät indikaattorit tms.) CleanTech ja Suomen kilpailukyky: Suomen valttikortit eri skenaarioissa

4 Ryhmätyön tuloksia: Kaivannais- ja metalliteollisuus Low Carbon Finland 2050 platform Työpaja

5 Ryhmätyön tuloksia - Kaivannais- ja metalliteollisuus Teknologian kehitys, miten käsitellään eri materiaalia, esim. Uraania Säädökset kuten Natura Erityisen tärkeät mineraaliesiintymät (koko, aine yms.: tutkimuksen kautta määritys) Kauppapolitiikka, energiankäyttö, metallien hintakehitys (kriittisten metallien hintapaine -> vihreä teknologia) Malmin louhinta mittarina: erilaiset malmit, kuinka hyvin kokonaislouhinta kuvaa alan kehitystä? Kuinka merkittävä on kaivannaismalli kokonaisuudelle? (miksi mukana ja mikä vaikutus/jatkojalostus) Sähkönkulutus: pysähdyksessä suurin kulutus metallikaivoksessa, TIMES ristiriidassa: siinä pienin kulutus? Kierrätysmetalli terästuotannon raaka-aineena: esim. Outokummun massiivinen kierrätysmetallin käyttö Kivihiilen tarve teräksen valmistuksessa esim. Rautaruukki Mitä oletuksia tehdään jatkojalostuksen suhteen: Tuleeko jatkojalostusta paikanpäälle? Esim. platinahankkeissa suunnitelmissa -> jatkojalostuksen variaatio eri skenaarioissa Kaivosteollisuuden ristiriitaisuus yleisten skenaario-oletusten kanssa: etenkin pysähdys Kriittiset mineraalit: mitkä suomen kannalta kriittisiä? Teollisuusmineraalit mukaan malliin?

6 Ryhmätyön tuloksia - Kaivannais- ja metalliteollisuus Rajanveto eri teollisuuksien välillä Muiden ympäristövaikutusten osuus mallissa/hiilidioksidipäästöt Osuus Bkt:stä eri skenaariossa Ristiriita Talvivaaran sulkemisessa: muutos, vaikka cleantech käytettävissä? Talvivaaran käyttö noin ylipäänsä skenaarioissa: Yksittäisen laitoksen nimeäminen? Esim. Rautaruukki pyrkii erikoisteräksiin -> polttoainesäästöt esim. kontin keveys: materiaalitehokkuuden huomioiminen/materiaaliteknologian kehittyminen -> Rautaruukilta dataa asiaan liittyen Pysähdys: Pullonkaula: louhinnan sosiaalinen hyväksyttävyys, verot yms. Aika paljon viestinnällistä avattavaa Eri metallin jatkojalostuksen osuudet? Sivukivien määrät? Johtaako heikko talouskasvu ryöstölouhintaan Pullonkaulana sosiaalinen toimilupa ja lupien saanti?

7 Ryhmätyön tuloksia: Energiantuotanto ja energiainfrastruktuuri Low Carbon Finland 2050 platform Työpaja

8 Skenaarioiden oletukset 2,5 asteen skenaario => 2 asteen skenaario Skenaarioissa mahdollisuus käyttää enemmän joustomekanismeja, jotta pidetään CO2-hinta kohtuullisella tasolla? Onko kahden asteen skenaariossa mahdollista olettaa jatkuvaa kasvua? Miten Suomi mukautuu? Metaanitalous mukaan tarkasteluihin

9 Skenaarioiden tulokset Pysähdys ja säästö: sähkökaupan kehitys (kapasiteettimarkkina, siirtoyhteydet Pohjoismaat/muu Eurooppa) Regulaation vaikutukset, trendit (vrt. esim. post-fukushima), politiikkariskit Pysähdysskenaarion talouskasvu - sopiiko tarinaan? Lämpöpumput näkyviin tuloksiin

10 Edellytykset ja pullonkaulat Yhteistuotanto muutosskenaariossa Biomassan hinta näkyviin Bioenergian kestävyystarkastelut/huomiointi Sähkön varastointi esim. muutosskenaariossa Turpeen rooli tulevaisuudessa? Kansainvälisen ilmastosopimuksen viivästyminen ja sen vaikutukset Mikä olisi säästöskenaarion edellyttämä regulaatio

11 Muut huomiot Skenaarioiden nimeäminen (neutraalit nimet) Päästöjen vähentämisen rajakustannukseen selkeämmin esille, että mukana on kaikki Kioton khk-päästöt ja kaikki päästöjä tuottavat sektorit Skenaarioiden karsiminen esitystavassa (esim. esitetään ainoastaan vuosi base-year ja v. 2050) Johtopäätökset otsikkoon Teollisuuden käsittely aggregoidusti

12 Ryhmätyön tuloksia: Asuminen, palvelut, liikenne Low Carbon Finland 2050 platform Työpaja

13 Ryhmätyössä esiin tulleita näkökohtia - 1 Missä on ihminen? Skenaariot ja tarinat kovin niukkoja sen suhteen, millainen on väestönkehitys/yhdyskuntarakenne ja miten esim. ruoantuotanto on ajateltu tapahtuvan Tarkempi systeeminen rajaus esiin; onko globaalia resurssi-taistelua energiasta, raaka-aineista ja/tai ruoasta? Miten ja missä näkyvät kierrätystalous, materiaali/resurssitehokkuus, urban mining? Ihmisten käyttäytyminen ja valinnat kuitenkin pitkälle ohjaavat kehitystä; miten niihin vaikutetaan; informaatio-ohjaus ja hyvät kansalaistaidot tarpeen tulevaisuudessa, jotta osataan tehdä fiksuja valintoja; koulutuksellinen haaste Selkeämpi erittely tuloksissa siitä, mitä voidaan pitää vääjäämättömänä (meistä riippumattomana) kehityksenä ja mihin taas skenaariot voivat tuoda jotain eroja

14 Ryhmätyössä esiin tulleita näkökohtia - 2 Asumisen energiankäyttö merkittävä; pitää saada parempaan seurantaan; arvio oletetusta energiatehokkuuden paranemisesta varsin maltillinen (-20 % koko kanta) Rakennuskannan kehitys selvemmin näkyviin; onko eroja eri skenaarioiden välillä? Vanhan rakennuskannan uusiokäyttö merkittävä mahdollisuus; energiatehokkuuden parantaminen ja energiamuodon uudelleen valinta Uudisrakentamisessa energiatehokkuus vain yksi dimensio, pitäisi samalla panostaa myös käytettävyyteen, muunneltavuuteen ja tilatehokkuuteen, pitkään kestoikään Rakennuskannan lisäksi pitäisi tarkastella muutakin infrastruktuuria; (vesi/viemäri, liikenneväylät, jne.) seurausta oletetusta yhdyskunta-rakenteesta

15 Ryhmätyössä esiin tulleita näkökohtia - 3 Tarvittaisiin selvennystä siihen, mitkä ovat kussakin skenaariossa tärkeimmät tavoitteet ja ajavat voimat, ja miten tavoiteltuun tulokseen päästään; mitkä toimet/muutokset välttämättömiä Poliittiset toimet epävarmoja; miten tehokkaampaa ohjausta? Onko oletettu poliittinen vakaus edes mahdollista tulevaisuudessa? Selkeämpi kuvaus mallilaskennan logiikasta; miten reunaehdot ohjaavat laskentatulosta? Liikenteen osalta tarkempi kuvaus jaosta eri liikennemuotojen kesken ja mitä energiaa käytetään (uusiutuvien osuus ja muoto) GROWTH ja CHANGE kovin samanlaisia monin tavoin (onko totta?)

16 Ryhmätyön tuloksia: Metsäteollisuus, maatalous, bioenergia ja biojalosteet Low Carbon Finland 2050 platform Sidosryhmätilaisuus

17 Laskelmien ja tarinoiden oletukset metsiin pohjautuvien elinkeinojen näkökulmasta. Johdonmukaisuus yms.? Onko energiasektorin puunkäyttö kestävällä pohjalla? Ydinvoima ja metsäenergia: ovatko synkronissa keskenään? Voisi tarkastella maailmantalouden kauppamallilla skenaariot läpi vielä (VATT). Tarinan konkretisointi sitä kautta.

18 Aluepolitiikka. Biojalostamo vaikuttaa lähialueen biomassakilpailuun. Bioenergia nostaa puun hintaa Metsäteollisuudelle huono juttu. Säästössä bio-ccs: CCS-laitokset vaativat paljon innovaatioita ja investointeja. Kuuluvatko säästö - skenaarioon? Jatkuvan kasvun ja muutoksen ero? JK:ssa vahvempi innovaatiopolitiikka. Säästö: miksei vienti takkua enemmän? Metsäpoliittinen selonteko: samanlaisia asioita. Mutta onko ok, että puubiomassan energiakäyttö kasvaa kaikissa skenaarioissa?

19 Maatalous: Skenaariossa Pysähdys ilmastonmuutos iskee myös ruuantuotantoon. JK & Muutos: Jos peltopinta-ala supistuu voimakkaasti, miten luomun lisätuotanto mahdollinen? Maatalous: Peltohehtaarimäärä ei kerro päästön suuruutta, vaan maalaatu ja viljelytapa - eikä eläinkanta, vaan eläinten koko. Ovatko tulokset johdonmukaisia näiden asioiden suhteen? Kuluttajien arvot eivät välttämättä erilaisia eri skenaarioissa, vaan voisi olla herkkyysanalyysia eri arvoille samassa skenaariossa Tilarakenne ja sen eheytyminen. Pitäisi huomioida maatalousskenaariossa.

20 Laskelmat ja tarinoiden tulokset metsäsektorin näkökulmasta. Mitä skenaario tarkoittaisi? Mitä muutoksia liiketoimintaympäristöön ja liiketoimintaan? JK: biojalostamoja tuetaan nytkin. Vaatii merkittäviä investointeja ja tukia toteutuakseen. 3D: jotta impaktia metsäpuolella, tarvitaan isoja t&k investointeja. Muutos & JK: Kehittämistyötä rahoitetaan nytkin. Mutta markkinointi ja käyttöönotto vaatii enemmän työtä. Kotimarkkinat ensin.

21 Edellytyksiä tai pullonkauloja skenaarioiden toteutumiselle. Liittyen esimerkiksi teknologian kehitykseen, poliittisiin päätöksiin, taloudellisuuteen tai ympäristövaikutuksiin. Konkreettisia haasteita? EU:n bioenergiapolitiikka uhkana metsäenergian käytölle. Skenaariot eivät voi nojata ruuan tuontiin. Huoltovarmuus. Lähiruoan arvostaminen. Ruokavalion muutos olennainen juttu. Lihansyönnin väheneminen ei näköpiirissä. Muualla niukkuus vedestä.

22 Edellytyksiä tai pullonkauloja skenaarioiden toteutumiselle. Liittyen esimerkiksi teknologian kehitykseen, poliittisiin päätöksiin, taloudellisuuteen tai ympäristövaikutuksiin. Konkreettisia haasteita? Biojalostamot: muu tuote kuin energia voi olla näissä se tärkeämpi juttu. Design ym. Korkeamman jalostusasteen tuotantoakin voisi olla. Mitä vaaditaan teknologiahyppyyn? Kysyntä- (brändäys) vai tarjontapuoli? Monimuotoisuusvaikutukset?

23 Muita kommentteja, esimerkiksi tulosten esittämistapaan liittyviä toiveita. Skenaarioiden profiileja pitäisi selkeyttää - Esim. Muutos ja Jatkuva kasvu, Säästö ja pysähdys. Skenaarioiden neutraali esittäminen. Ei hyvä vs. paha -normatiivisuutta. Oletuksia vai tuloksia? Ero. Kantojen energiakäyttö vaikutus nieluihin. Voisi tarkastella.

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO 1 HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU - MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE

ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE PTT työpapereita 159 PTT Working Papers 159 ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN AIHEUTTAMA KUSTANNUSPAINE TEOLLISUUDELLE JA KOTITALOUKSILLE Pasi Holm Markus Lahtinen Helsinki 2014 PTT työpapereita 159 ISBN 978-952-224-150-4

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot