GM:n globaalisti hyväksytyt maalausmateriaalit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GM:n globaalisti hyväksytyt maalausmateriaalit"

Transkriptio

1 2014 GM:n globaalisti hyväksytyt maalausmateriaalit GMW

2 Vuoden 2014 GM-hyväksytyt maalausmateriaalit Esipuhe GM on hyväksynyt tässä kirjasessa luetellut tuotteet perusteellisen, normitetun testauksen jälkeen. Sillä on varmistettu, että tuotteet täyttävät GMW15406M-laatuvaatimukset. Nämä laatuvaatimukset koskevat kaikkia maita, joissa GM:n autoja valmistetaan, myydään tai korjataan. Vain l ueteltuja tuotteita j a ni itä t ukevia t uotteita ( esim. l aimennusaineet) v oidaan k äyttään G M:n takuukorjauksiin. Tämä kirjanen korvaa aiemmat julkaisut. Näiden l aatuvaatimusten mukaan hy väksytyt pohj amaalit, pi ntavärit, er otusaineet, hi ontavärit j a kirkaslakat muodostavat k iinteän J ÄRJESTELMÄN, j ossa t uotteita ei v oi v aihtaa k eskenään. Tuotteiden s ekoittaminen eri v almistajan hyväksytyistä t uotesarjoista t ai y leisten k orvaavien tuotteiden k äyttö on j yrkästi k ielletty. H yväksymättömien k orvaavien t uotteiden k äyttö m itätöi valmistajan t akuun j a j ohtaa G M:n hy väksymien t akuutyökorvausten m enetykseen (takaisinveloitukseen). Vaikka franchisingsopimuksiin liittyvä korjaustakuu alikohtineen koskee vain Pohjois-Amerikkaa, G M suosittaa voimakkaasti näi den laatuvaatimusten m aailmanlaajuista käyttöönottoa. Tämän k irjasen t uotetiedot p erustuvat j ulkaisun hy väksyntähetkellä uus impiin s aatavana ol eviin tietoihin. P idätämme oikeiden t ehdä t uotteeseen t ai j ulkaisuun muutoksia milloin tahansa i lman ennakkoilmoitusta. Tätä kirjasta tai mitään sen osaa ei saa jäljentää ilman General Motorsin, LLC kirjallista suostumusta. Julkaisija: North American Operations, General Motors, LLC, Warren, Michigan General Motors, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen viimeinen korjauspäivä PAINETTU AMERIKAN YHDYSVALLOISSA ii

3 Sisältö Sisältö 1.0 Esittely iv Faktat iv 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät Yhteystiedot Maalinvalmistajat GMW15406-laatuvaatimukset Hyväksytyt järjestelmäluokat Akzo Nobel Coatings, Inc BASF Glasurit BASF R-M DuPont Refinish Martin-Senour Nexa Autocolor PPG-Deltron -järjestelmät PPG-Global -järjestelmät Sherwin-Williams Spies Hecker Standox Maalinvalmistajien tietoja saat seuraavista Internet-osoitteista: Akzo Nobel Coatings... BASF... DuPont Performance Coatings DuPont (P-Amerikka)... DuPont ()... Standox... Standox (P-Amerikka)... Spies Hecker... Spies Hecker (P-Amerikka)... PPG Nexa Autocolor... PPG... Sherwin-Williams Martin-Senour... Sherwin-Williams... Sherwin-Williams ()... Sherwin-Williams (Brasilia)... Sherwin-Williams (Kiina)... iii

4 1.0 Esittely Esittely General M otors py rkii j atkuvasti par antamaan laatua. S en v uoksi G M on l aatinut au tojen korjausmaalausta koskevat nor mit i tselleen k uin myös M arketing Divisionin myyntiliikkeille j a jälleenmyyjille. G M on ens immäinen kotimainen autonvalmistaja, joka asettaa laatuvaatimukset jälkimarkkinoilla tehtäville maalauksille. GM on l aatinut nor mit aut ojen korjausmaalauksille. J okainen jaos edel lyttää m yyntiliikkeitä käyttämään korjauksissa, m aalauksissa j a os ien v aihdoissa ai noastaan m ateriaaleja ja menetelmiä, jotka ov at GM:n nor min GMW15406 m ukaisia. Milloin ha vaitaan, et tä m yyntiliike ei ol e k äyttänyt G MW15406 nor mien m ukaisia maalijärjestelmiä tai menetelmiä, saatetaan päätyä asianmukaisiin neuvotteluihin ja/tai korjaaviin toimiin. Faktat Pohjois-Amerikan m yyntiliikkeiden j a j älleenmyyjien täytyy taata, että k aikki m aalaustyöt, m ukaan lukien alihankintana teetetyt, täyttävät GM GMW laatuvaatimukset. GM:n normeja täyttämättömien raaka-aineiden (ja niihin liittyvien menetelmien) käyttö saattaa johtaa valituskäsittelyyn ja takaisinmaksuun. Koska takuuajat pitenevät, asiakkaiden odotukset jatkavat kasvuaan. Monet myyntiliikkeet/jälleenmyyjät ymmärtävät asiakkaiden odotukset. Sen seurauksena he ovat valinneet yhden järjestelmän lähestymistavan, joka kattaa kaikki korjaukset. He käyttävät vain maalausmenetelmiä, jotka takaavat parhaan laadun ja kestävyyden. Kaikki m aalinvalmistajat, j oiden tuotteet t äyttävät GMW15406-laatuvaatimukset, ovat k äyttäneet t uhansia miestyövuosia tutkimukseen ja kehitystyöhön, voidakseen taata, että maalijärjestelmän visuaaliset ja toiminnalliset ominaisuudet s ekä kestävyys ov at verrattavissa t ehtaalla t ehtyyn al kuperäiseen m aalaukseen. Tässä kirjassa lueteltujen maalijärjestelmien t uotteet ov at kaikkein par haita käytettäviä t uotteita. N iiden k äytöllä t aataan korkea tasainen l aatu, j ollaista G M:n as iakkaat od ottavat. Tämä t ekee teille, aut okauppiaana/jälleenmyyjänä, helpommaksi maksimoida asiakastyytyväisyys. Joka v uosi kaikki uude t m aalijärjestelmät testataan j a ar vioidaan. M yös uudet j a pa rannetut tuotteet t estataan. Tämän vuosittaisen tarkastusprosessin läpäisevät maalijärjestelmät julkaistaan tässä kirjasessa, joka päivitetään joka vuosi. Kansallinen s ääntö on otettu käyttöön v uonna Y hdysvalloissa l iiketoiminnalta v aaditaan, et tä v ain t ässä kirjassa lueteltuja VOC-järjestelmiä käytetään. Joitakin VOC-järjestelmiin kuulumattomia m aalijärjestelmiä, j otka täyttävät GMW15406-laatuvaatimukset, ovat edleen hyväksyttäviä Kanadassa. Muissa maissa tulee tarkistaa maalintoimittajiltamme, kuuluuko jokin luettelossa mainitsematon ei-voc-järjestelmä niiden joukkoon. iv

5 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät Hyväksytyt maalijärjestelmät Maalinvalmistajat Maalinvalmistajat ja heidän maalijärjestelmänsä, jotka ovat läpäisseet GMW15406-laatuvaatimukset: Akzo Nobel Coatings, Inc. BASF DuPont Martin-Senour Nexa Autocolor PPG Sherwin-Williams Spies Hecker Standox GMW15406-laatuvaatimusten testaus Varmistaakseen l aatuvaatimusten t äyttymisen j okainen v almistaja on t ehnyt s euraavat t estit maalijärjestelmilleen: Tukon-kovuus maalikalvon pistekovuustesti kuivumisen jälkeen Kosteuden i meytyminen maalikalvojen k estävyys, k un ne altistetaan sateelle j a k ostean s ään olosuhteille Lohkeamisenesto maalikalvojen s ieto l ohkeamista v astaan es im. s orateiden kiveniskemät ja pienet naarmut Jaksotesti maalikalvojen k estävyys siirryttäessä k ylmä-kuuma-kylmä tai k uuma-kylmä-kuuma olosuhteisiin Bensiininsieto maalin kyky sietää bensiinialtistusta värjääntymättä tai pehmenemättä Kemikaalien sieto kyky sietää ympäristön kemikaaleja/tuotteita Säänkesto maalijärjestelmän pi tkän a jan kyky k estää kaikkia as iakkaiden t yytymättömyyteen johtavia seikkoja kuten halkeilu, pistehuokoset, haalistuminen, sameneminen tai sumuuntuminen. 2-1

6 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät Hyväksytyt maalijärjestelmäluokat Huoli y mpäristöstä on j ohtanut m aalituotteita koskevien as etusten l aatimiseen E uroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Näiden asetusten tarkoituksena on rajoittaa maalauksen aikana ilmakehään haihtuvien haihtuvien orgaanisten y hdisteiden (VOC) määrää. Vuoden 2010 GMW kirjassa säädökset on jaettu neljään luokkaan. Myös viidennen luokan US BAAQMD Rule 45 mukaan ottamista harkittiin, mutta kirjan m ennessä pai noon B ay A rea A ir Quality Management D istrictillä on m eneillään työryhmiä, ja asetuksen 45 VOC-rajat saattavat muuttua vuoden 2009 aikana. Neuvomme tarkistamaan BAAQMD:n Internet-sivustolta voimassa olevat rajat ja säädökset. : Vuonna 1998 the United States Environmental Protection Agency laati National Rule f or Automotive Refinish C oatings (Autojen k orjausmaalausten k ansalliset säädökset). Kansallisissa s äädöissä s äädellään hai htuvien orgaanisten y hdisteiden ( VOC) pääs töjä Y hdysvalloissa, elleivät pai kalliset i lmansuojelurajoitukset, kuten R ule 45 S an Fr anciscossa, K alifornian al ueella j a Ru le 1151 Los Angelesissa Kalifornian alueella aseta tätä tiukempia päästörajoituksia. US SCAQMD Rule 1151: The South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) on alueen ilmansaastumista valvova elin, jonka alueena on koko Orange County sekä Los Angelesin, Riversideen ja San B ernardinon k untien k aupunkimaiset al ueet. V uonna 1988 ol i m aailman ens immäinen s eutu, j ossa lainsäädännöllä rajoitettiin joidenkin autoihin tarkoitettujen maalituotteiden VOC-pitoisuuksien rajoja. Rule 1151 valtuuttaa maailman pienimpiin VOC-päästöihin. Se on johtava säädös, jota tarkastellaan vastaavien seutujen säädöksiä asetettaessa. : Euroopan Unionin ensimmäinen laki, joka vaikuttaa autojen maalausalaan, julkaistiin vuonna Vuonna 2004, Euroopan Parlamentti otti käyttöön uuden yleisen direktiivin, joka rajoittaa haihtuvien orgaanistin yhdisteiden päästöjä. Tämä uusi direktiivi astui voimaan vuonna Ei-säädelty: Monissa maailman m aissa ei ol e v ielä ot ettu käyttöön s äädöksiä, j otka r ajoittaisivat VOC-päästöjä. Sen seurauksena näillä alueilla ei ole m itään korjausmaalaustuotetyyppejä koskevia valmistuksen, maahantuonnin, myynnin tai käytön rajoituksia. Näihin neljään luokkaan mahtuvat koko maailman useimmat huomattavimmat lain määräykset ja säädökset ja säädösten puut tuminen. On kuitenkin pal jon muitakin v altakunnallisia al ueita, j oita koskevat niiden omat ilmanlaatumääräykset. Yksistään Kaliforniassa on yli 30 i lmanlaatualuetta. Tarkista aina m aalintoimittajaltasi, t äyttääkö k äyttämäsi m aalijärjestelmä omalla al ueellasi voimassa ol evat VOC-vaatimukset. Valmistajan tuotevalikoimassa voi olla useampia kuin yksi maalijärjestelmä, joka täyttää GMW laatuvaatimukset. Jokainen l ueteltu m aalijärjestelmä on hy väksyttävä k aikenkattavana, t estauksen mukaisesti, ilman korvaavia tuotteita, vaikkakin toisessa järjestelmässä saattaisi olla samanlainen tuote. Vertailun hel pottamiseksi s euraavilla s ivuilla m aalinvalmistajat ja G M-hyväksytyt maalijärjestelmät o n esitetty taulukkomuodossa 2-2

7 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Akzo Nobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Lesonal-järjestelmät - pohjaväri; 2,1 paunaa/gallona, 250 g/l kirkaslakka YKSIKOMPONENTTI ERISTEVÄRI 2K HS Premium Clear 420 Basecoat WB* Hardener WB (# ) Topcoat HS 420 2K Filler 540 2K Filler 540 (ei hiontaa) 1K Etch Primer# * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjamaaliin. # Nämä pohjamaalit voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille. 2-3

8 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel pohjaväri; 2,1 paunaa/gallona, 250 g/l kirkaslakka pohjaväri; kirkaslakka 2K HS Premium Clear 420 Basecoat WB* Hardener WB (# ) YKSIKOMPONENTTI Topcoat HS 420 2K Epoxy Primer Tarpeeton * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin. 2-4

9 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Lesonal-järjestelmät (jatkuu) 600 g/l BC/CC komposiitti) YKSIKOMPONENTTI * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 2K HS Fast Clear 420 Basecoat WB* Hardener WB (# ) Topcoat HS 420 2K Epoxy Primer Tarpeeton 600 g/l BC/CC komposiitti) YKSIKOMPONENTTI ERISTEVÄRI * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin # Näitä pohjamaaleja voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille. 2K HS Fast Clear 420 Basecoat WB* Hardener WB (# ) Topcoat HS 420 2K Filler 540 2K Filler 540 (ei hiontaa) 1K Etch Primer# 2-5

10 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Joustavat substraatit: Lesonal-järjestelmät 2K HS Premium Clear 420 Basecoat WB* Hardener WB (# ) YKSIKOMPONENTTI Topcoat HS 420 2K Universal Plastic Primer TARTUNTAPOHJAMAALI 1K Multi Plastic Primer * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 2K HS Fast Clear 420 Basecoat WB* Hardener WB (# ) YKSIKOMPONENTTI Topcoat HS 420 2K Universal Plastic Primer TARTUNTAPOHJAMAALI 1K Multi Plastic Primer * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 2-6

11 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Lesonal-järjestelmät 600 g/l BC/CC komposiitti) YKSIKOMPONENTTI 2K MS Clear Fast Basecoat SB* Yleiskovetin 2K Topcoat 2K Epoxy Primer Tarpeeton * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 600 g/l BC/CC komposiitti) YKSIKOMPONENTTI ERISTEVÄRI 2K MS Clear Fast Basecoat SB* Yleiskovetin 2K Topcoat 2K Filler 540 2K Filler 540 (ei hiontaa) 1K Etch Primer# * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin. # Näitä pohjamaaleja voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille. 2-7

12 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Lesonal-järjestelmät (jatkuu) 600 g/l BC/CC komposiitti) YKSIKOMPONENTTI ERISTEVÄRI 2K HS Extra Clear Basecoat SB* Yleiskovetin 2K Topcoat 2K Filler 540 2K Filler 540 (ei hiontaa) 1K Etch Primer# * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin. # Näitä pohjamaaleja voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille. 600 g/l BC/CC komposiitti) YKSIKOMPONENTTI 2K HS Extra Clear Basecoat SB* Yleiskovetin 2K Topcoat 2K Epoxy Primer Tarpeeton * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin. 2-8

13 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Joustavat substraatit: Lesonal-järjestelmät 600 g/l BC/CC komposiitti) 2K HS Extra Clear Basecoat SB* Yleiskovetin YKSIKOMPONENTTI 2K Topcoat 2K Universal Plastics Primer TARTUNTAPOHJAMAALI 1K Multi Plastic Primer * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 600 g/l BC/CC komposiitti) 2K MS Clear Fast Basecoat SB* Yleiskovetin YKSIKOMPONENTTI 2K Topcoat 2K Universal Plastics Primer TARTUNTAPOHJAMAALI 1K Multi Plastic Primer * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 2-9

14 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Lesonal-järjestelmät Pohjois-Amerikka Universal Clear LV Basecoat WB* Hardener WB (389760) LV HS Surfacer AutoPrep Pretreatment Wipes * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin # Näitä pohjamaaleja voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille Joustavat substraatit: Lesonal-järjestelmät Pohjois-Amerikka Universal Clear LV Basecoat WB* Hardener WB (389760) LV HS Surfacer TARTUNTAPOHJAMAALI All Plastic Primer LV * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 2-10

15 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Lesonal-järjestelmät Pohjois-Amerikka 600 g/l BC/CC komposiitti) Kirkas yleislakka Basecoat SB* Kirkas kovetin HS Surfacer AutoPrep Pretreatment Wipes * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjamaaliin. # Nämä pohjamaalit voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille Joustavat substraatit: Lesonal-järjestelmät Pohjois-Amerikka 600 g/l BC/CC komposiitti) Kirkas yleislakka Basecoat SB* Kirkas kovetin HS Surfacer TARTUNTAPOHJAMAALI Yleispohjamaali muoville * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 2-11

16 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Opel YKSIKOMPONENTTI Saphir Klarlack Wasser-Basislack* Wasserbasis Klarlack Härter ( ) VOC Plus Decklack 2K HS Multifueller, vaaleanharmaa 2K HS Multifueller, tummanharmaa Washprimer chromatfrei# Isoliergrund# (paikkakorjauksiin) * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin # Näitä pohjamaaleja voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille 2-12

17 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Opel EP YKSIKOMPONENTTI Saphir Klarlack Wasser-Basislack* Wasserbasis Klarlack Härter ( ) VOC Plus Decklack 2K EP Grundierfueller# (suoraan metallille) Tarpeeton * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjamaaliin. # Nämä pohjamaalit voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Opel WB YKSIKOMPONENTTI Wasserbasis Klarlack Wasser-Basislack* Wasserbasis Klarlack Härter ( ) VOC Plus Decklack Hydrofüller Washprimer chromatfrei# Isoliergrund# (paikkakorjauksiin) * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjamaaliin. # Nämä pohjamaalit voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille 2-13

18 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Joustavat substraatit: Opel muovit 600 g/l BC/CC komposiitti) Saphir Klarlack Wasser-Basislack* Wasserbasis Klarlack Härter ( ) YKSIKOMPONENTTI VOC Plus Decklack Tarpeeton TARTUNTAPOHJAMAALI 2K Kunststoffprimer, vaaleanharmaa * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin Joustavat substraatit: Opel pehmeät muovit 600 g/l BC/CC komposiitti) Saphir Klarlack Wasser-Basislack* Wasserbasis Klarlack Härter ( ) YKSIKOMPONENTTI VOC Plus Decklack Tarpeeton TARTUNTAPOHJAMAALI 1K Kunststoffprimer (pehmeille muoveille) * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 2-14

19 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Sikkens YKSIKOMPONENTTI ERISTEVÄRI Autoclear Plus HS Autobase Plus* Hardener P25 Autocryl Plus Colorbuild Colorbuild Plus Sealer Plus Washprimer EMCF# * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjamaaliin. # Nämä pohjamaalit voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Sikkens EP YKSIKOMPONENTTI ERISTEVÄRI Autoclear Plus HS Autobase Plus* Hardener P25 Autocryl Plus Primer Surfacer EP II # (suoraan metallille) Sealer Plus Tarpeeton * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjamaaliin. # Nämä pohjamaalit voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille 2-15

20 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Sikkens Classic 600 g/l BC/CC komposiitti) Autoclear Plus HS Autobase Classic* Hardener P25 YKSIKOMPONENTTI Autocryl Plus Colorbuild Colorbuild Plus ERISTEVÄRI Sealer Plus Washprimer EMCF# * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjamaaliin. # Nämä pohjamaalit voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Sikkens Classic 600 g/l BC/CC komposiitti) Autoclear Plus HS Autobase Classic* Hardener P25 YKSIKOMPONENTTI Autocryl Plus Primer Surfacer EP II # (suoraan metallille) ERISTEVÄRI Sealer Plus Tarpeeton * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjamaaliin. # Nämä pohjamaalit voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille 2-16

21 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Muovisubstraatit: Sikkens - joustava Autoclear Plus HS Autobase Plus* Hardener P25 YKSIKOMPONENTTI Autocryl Plus 2K Plastic Primer TARTUNTAPOHJAMAALI Tarpeeton * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin Muovisubstraatit: Sikkens - joustava Autoclear Plus HS Autobase Classic* Hardener P25 YKSIKOMPONENTTI Autocryl Plus 2K Plastic Primer TARTUNTAPOHJAMAALI Tarpeeton * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 2-17

22 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Sikkens Europe YKSIKOMPONENTTI ERISTEVÄRI Autoclear LV Superior Autowave* Autoclear Hardener WB ( ) Autocryl Plus LV Colorbuild Colorbuild Plus Sealer Plus Washprimer EMCF# * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjamaaliin. # Nämä pohjamaalit voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Sikkens Europe EP Autoclear LV Superior Autowave* Autoclear Hardener WB ( ) YKSIKOMPONENTTI Autocryl Plus LV Primer Surfacer EP II # (suoraan metallille) ERISTEVÄRI Sealer Plus Tarpeeton * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin # Näitä pohjamaaleja voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille 2-18

23 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Muovisubstraatit: Sikkens Europe - joustava Autoclear LV Superior Autowave* Autoclear Hardener WB ( ) YKSIKOMPONENTTI Autocryl Plus LV 2K Plastic Primer TARTUNTAPOHJAMAALI Tarpeeton * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Sikkens Pohjois-Amerikka Autoclear Superior 250 Autowave* WB Hardener (389576) Colorbuild Plus 250 AutoPrep Pretreatment Wipes * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin # Näitä pohjamaaleja voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille 2-19

24 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Joustavat substraatit: Sikkens Pohjois-Amerikka Autoclear Superior 250 Autowave* WB Hardener (389576) Colorbuild Plus 250 TARTUNTAPOHJAMAALI Pohjamaali PO LV * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Sikkens Pohjois-Amerikka Kirka matalakiiltoinen Autowave* WB Hardener (389576) * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjamaaliin. # Nämä pohjamaalit voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille Joustavat substraatit: Sikkens Pohjois-Amerikka ; Kirka matalakiiltoinen Autowave* WB Hardener (389576) * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 2-20

25 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät AkzoNobel Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Sikkens Pohjois-Amerikka Autoclear III Autobase Plus* Vakiokovetin Colorbuild Plus AutoPrep Pretreatment Wipes * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin # Näitä pohjamaaleja voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille Joustavat substraatit: Sikkens Pohjois-Amerikka Autoclear III Autobase Plus* Vakiokovetin Colorbuild Plus TARTUNTAPOHJAMAALI Primer PO * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin 2-21

26 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät BASF Grasurit BASF Glasurit Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Glasurit No-Bake Rapid Repair Clear (kirkas) HS Multi-Clear (kirkas) Multi-Purpose Gloss Clear US/Canada Low VOC (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) Ultra Low VOC Clear HS Multi Clear VOC Acrylic Clear Low VOC Klarlack Low VOC Multi-Purpose Gloss Clear Low VOC No-Bake Rapid Repair Clear (VOC-pienipäästöinen, kirkas) Line 55 Basecoat * Line 90 Basecoat * Line 90 Basecoat * Line 55 Basecoat * Line 90 Basecoat * Line 90 Basecoat * T/ERISTEVÄRIT HS primer Filler UV Light Activated Primer- Filler Universal HS Primer K Transparent Filler Line (vain 55-tuotelinja) low VOC Transparent Sealer (VOC-pienipäästöinen kirkas eristeväri) /49 HS Non-Sanding Sealer VOC Primer HS Primer Filler, harmaa UV Light Activated Primer-Filler / 29 VOC-pienipäästöiset eristevärit Universal HS Primer (yleispohjamaali) HS Primer Filler, harmaa HS Primer, harmaa K Transparent Filler /49 HS Non- Sanding Sealer Etching Primer Etching Primer Etching Primer Etching Primer Chromate Free Epoxy Primer Low VOC Epoxy Primer (VOC-vähäpäästöinen epoksi-pohjamaali) * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen lisäämistä pohjaväriin Chromate Free Epoxy Primer Chromate Free Epoxy Primer (kromaatiton epoksi-pohjamaali) 2-2

27 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät BASF Grasurit Joustavat substraatit: Glasurit (7,0 paunaa/gallona, 840 g/l BC/CC komposiitti) US/Canada Low VOC (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine Line 55 Basecoat * Line 90 Basecoat * Line 90 Basecoat * Line 55 Basecoat * Line 90 Basecoat * Line 90 Basecoat * jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine TARTUNTAPOHJAMAALI K plastic Adhesion promoter One Step Plastic Ad-Pro (yksivaiheinen muovin pohjustusaine) One Step Plastic Ad-Pro (yksivaiheinen muovin pohjustusaine) K Plastic Adhesion Promoter VOC-pienipäästöinen 1K Adhesion Promoter * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen lisäämistä pohjaväriin 2-2

28 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät BASF R-M BASF R-M Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): R-M US/Canada Low VOC (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) DC01NB Speed Clear DC5300 CTR Baking Clear Clear DC98 Low VOC (2.0) Clear ChrystalClear CP ChrystalClear CP DC21NB Low VOC Speed Clear (VOC-pienipäästöinen nopea, kirkas) Supremelux CP DC5335 Glamour Clear Diamont * Onyx HD * Onyx HD * Onyx HD * Onyx HD * Diamont * T/ERISTEVÄRIT DP20 2K Urethane Primer DP22 2K Productive Primer DP21 2K Color-it- Primer DS30 Clear 2K Sealer VP126 Flash Fill UV primer DE17 Chromate Free Etch Primer DP200 Exempt Low VOC 2K Primer DP321 Low VOC Tintable sealer (VOC-pienipäästöinen, sävytettävä eristeväri) DP322 / 323 Eristeväri VP126 Flash Fill UV primer DE17 Chromate Free Etch Primer EP369 Grey Epoxy Primer LVOC (harmaa) Perfectfiller Euroxy CP DP20 2K Urethane Primer Perfectfiller DE17 Chromate Free Etch Primer Euroxy CP * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen lisäämistä pohjaväriin 2-2

29 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät BASF R-M Joustavat substraatit: R-M (7,0 paunaa/gallona, 840 g/l BC/CC komposiitti) US/Canada Low VOC DC5335 Glamour Clear jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine DC5300 CTR Baking Clear jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine DC01NB Speed Clear jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine DC98 Low VOC Clear jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine DC21NB Low VOC Speed Clear jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine ChrystalClear CP jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine Diamont * Onyx HD* Onyx HD * Onyx HD * Onyx HD * Diamont * DP22 2K Productive Primer jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine DP21 2K Color-it-Primer jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine DP31 Power Fill 2K Sealer Grey jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine DP20 2K Urethane Primer jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine TARTUNTAPOHJAMAALI 868 1K Plastic Primer 870 HS Muoviin kiinnittymistä parantava aine DP200 jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine PerfectFiller jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine ChrystalClear CP jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine DC5300 CTR Baking Clear jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine jossa mukana joustavuutta parantava lisäaine 870 HS Muoviin kiinnittymistä SealerPlast K Plastic Primer parantava aine 869 1K Ad Pro SealerPlast 80 * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen lisäämistä pohjaväriin 2-2

30 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät DuPont Refinish DuPont Refinish Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): DuPont DPR CARB SCM CA:han, OTC Basecoat; 2,1 paunaa/gallona, 250 g/l 72200S ChromaPremier Productive Clear 2400S ChromaClear Multi-Purpose Clear 3700S Ultra Productive Chroma-Clear HS 72500S ChromaPremier Premium Appearance Clear LE 5100S ChromaClear Multi-Panel 3800S Chroma-Clear HS G2-7779S ChromaClear Multi-Mix & Overall LE 8300S PremierClear Productive Ultra Productive VOC Clear 3750S TM 2371S ChromaClear Matte Cromax Pro Star Clear CC6600 TM # Voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille! Voidaan suihkuttaa suoraan magnesiumille * Jotta GMW15406-vaatimukset tulevat täytetyiksi, tulee lisätä ChromaSystem-aktivaattori pohjaväriin ** Jotta GMW15406-vaatimukset tulevat täytetyiksi, tulee lisätä Cromax Pro -aktivaattori 2075S pohjaväriin *** Ei täytä 420 g/l VOC-vaatimusta 2-2

31 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät DuPont Refinish Kiinteät substraatit: DuPont DPR (jatkuu) CARB SCM CA:han, OTC Basecoat; 2,1 paunaa/gallona, 250 g/l * ChromaPremier BaseCoat Color "F"- loppukirjain ** Cromax Pro BaseCoat Color "CP"-loppukirjain Cromax BaseCoat * ChromaBase Basecoat Color "K"- loppukirjain ** Cromax Pro BaseCoat Color "CP"-loppukirjain ***Centari 600 BaseCoat ***Centari 6000 BaseCoat T/ERISTEVÄRIT 424x0S ChromaPremier Sealer LE 3404XS Premier Filler LE 2001/2004/2007 Low Emission Primer Plus 77x0S Urethane Primer Sealer PremierSealer TM LE34X0S TM Cromax Pro Surfacer PS106X 770XS Urethane Primer Filler 25X0S DuPont Epoxy DTM Primer/Sealer # 615S Variprime Self-Etching Primer #22880S Chroma-Premier Low VOC Etch Primer Etching Primer 635R # 22860S Premier Etch Primer 42R/44R/46R 1K QuickPrime # Voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille! Voidaan suihkuttaa suoraan magnesiumille * Jotta GMW15406-vaatimukset tulevat täytetyiksi, tulee lisätä ChromaSystem-aktivaattori pohjaväriin ** Jotta GMW15406-vaatimukset tulevat täytetyiksi, tulee lisätä Cromax Pro -aktivaattori 2075S pohjaväriin *** Ei täytä 420 g/l VOC-vaatimusta 2-2

32 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät DuPont Refinish Joustavat substraatit: DuPont DPR Joustavat pintavärit (7,0 paunaa/gallona, 840 g/l BC/CC Composite) CARB SCM CA:han, OTC Basecoat; 2,1 paunaa/gallona, 250 g/l G2-7779S ChromaClear Multi-Mix ja Overall Plus 2350S Flex Additive 2400S ChromaClear Low VOC Multi-Purpose Clear Plus V-2350S Flex Additive 3700S Ultra Productive ChromaClear HS + 805R Flexible Additive LE 5100S Multi-Panel Plus V-2350S Flex Additive 3800S Ultra Productive ChromaClear HS + 805R Flexible Additive LE 8300S PremierClear Productive Plus V-2350S Flex Additive Ultra Productive VOC Clear 3750S TM Plus 805R Flexible Additive * ChromaPremier BaseCoat Color "F"-loppukirjain T/ERISTEVÄRIT 77x0S Urethane Primer Sealer Plus 2350S Flex Additive TARTUNNANTEHOSTIN 2330S Plas-Stick Adhesion Promoter (tartunnantehostin) 2371S ChromaClear Matte plus V-2350S Flex Additive **Cromax Pro BaseCoat Color "CP"-loppukirjain LE 30X0S ChromaSeal PremierSealer TM LE34X0S TM Plus V-2350S Flex Additive LE 340XS Premier Filler Plus V-2350S Flex Additive 2332S Plas-Stick Adhesion Promoter (tartunnantehostin) Cromax Pro Star Clear CC660 TM Plus 805R Flexible Additive Cromax Basecoat Centai 600 BaseCoat **Cromax Pro Basecoat Color "CP"-loppukirjain ***Centari 600 BaseCoat ***Centari 6000 BaseCoat LE 2001/2004/2007 Low Emission Primer Plus 805R Flexible Additive Cromax Pro Surfacer PS106X Plus 805R Flexible Additive 800R Plastic Adhesion Promoter Centari 6000 BaseCoat # Voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille! Voidaan suihkuttaa suoraan magnesiumille * Jotta GMW15406-vaatimukset tulevat täytetyiksi, tulee lisätä ChromaSystem-aktivaattori pohjaväriin ** Jotta GMW15406-vaatimukset tulevat täytetyiksi, tulee lisätä Cromax Pro -aktivaattori 2075S pohjaväriin *** Ei täytä 420 g/l VOC-vaatimusta 2-2

33 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät DuPont Refinish Magneesiumsubstraatit: DuPont DPR CARB SCM CA:han, OTC Basecoat; 2,1 paunaa/gallona, 250 g/l G2-7779S Chroma-Clear Multi-Mix & Overall 2400S ChromaClear Low VOC Multi-Purpose Clear LE 5100S TM ChromaClear Multi-Panel LE 8300S TM PremierClear Productive 2371S ChromaClear Matte * ChromaPremier BaseCoat Color "F"-loppukirjain ** Cromax Pro BaseCoat Color "CP" -loppukirjain T / ERISTEVÄRIT 77x0S Urethane Primer Sealer LE 3404XS PremierFiller 770XS Urethane Primer Filler! 615S Variprime Self-Etching Primer! 22880S ChromaPremier Low VOC Etch Primer # Voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille! Voidaan suihkuttaa suoraan magnesiumille * Jotta GMW15406-vaatimukset tulevat täytetyiksi, tulee lisätä ChromaSystem-aktivaattori pohjaväriin ** Jotta GMW15406-vaatimukset tulevat täytetyiksi, tulee lisätä Cromax Pro -aktivaattori 2075S pohjaväriin *** Ei täytä 420 g/l VOC-vaatimusta 2-2

34 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät Martin-Senour Martin-Senour Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Martin-Senour TC755 Elegance IPC15 IP Process with Air-Dry Technology TC731 Tec/BASE High Gloss (korkeakiiltoinen kirkaslakka) TC732 Tec/BASE Extreme Speed TC730 Tec/BASE Speed TC751 Tec/BASE High Performance TC748 Low Gloss Tec/BASE Basecoat, jossa mukana TH704* TC755 Elegance IPC21 Low VOC HP Process with Air-Dry Technology TC VOC Extreme Speed TC VOC TC VOC Matte Vortex, jossa V302* TC755 Elegance IPC15 IP Process with Air-Dry Technology TC731 Tec/BASE High Gloss (korkeakiiltoinen kirkaslakka) TC732 Tec/BASE Extreme Speed TC730 Tec/BASE Speed TC751 Tec/BASE High Performance TC748 Low Gloss Tec/BASE Basecoat, jossa mukana TH704* Vortex, jossa V302* Vortex, jossa V302* * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin. # Pohjamaaleja voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille. 2-

35 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät Martin-Senour Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Martin-Senour (jatkuu) T/ERISTEVÄRIT TP Complete Primer Surfacer TP Complete Sealer System #TP570 suoraan metallille (DTM) 5103 Tint/PRIME pohjamaali/hiontaväri TE502 LCF Wash Primer #TP570 suoraan metallille (DTM) TE504 Trio/Prime LCF Etching Primer TP VOC Complete Color Sealer TP VOC Complete Color Sealer #TP570 suoraan metallille (DTM) TE502 LCF Wash Primer TE504 Trio/Prime LCF Etching Primer TP Complete Primer Surfacer TP Complete Sealer System #TP570 suoraan metallille (DTM) 5103 Tint/PRIME pohjamaali/hiontaväri TE502 LCF Wash Primer #TP570 suoraan metallille (DTM) TE504 Trio/Prime LCF Etching Primer * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjaväriin. # Pohjamaaleja voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille. 2-3

36 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät Martin-Senour Joustavat substraatit:martin-senour Joustavat pintavärit (7,0 paunaa/gallona, 840 g/l BC/CC komposiitti) TC755 Elegance TC755 Elegance TC755 Elegance IPC15 IP Process with Air-Dry Technology IPC21 Low VOC HP Process with Air-Dry Technology IPC15 IP Process with Air-Dry Technology TC731 Tec/BASE High Gloss (korkeakiiltoinen kirkaslakka) TC VOC Extreme Speed TC731 Tec/BASE High Gloss (korkeakiiltoinen kirkaslakka) TC732 Tec/BASE Extreme Speed TC VOC TC732 Tec/BASE Extreme Speed TC741 Tec/BASE Performance Urethane TC VOC Matte TC741 Tec/BASE Performance Urethane TC730 Tec/BASE Speed TC730 Tec/BASE Speed TC751 Tec/BASE High Performance TC751 Tec/BASE High Performance TC748 Low Gloss TC748 Low Gloss Tec/BASE Basecoat, jossa mukana TH704* Vortex, jossa V302* Tec/BASE Basecoat, jossa mukana TH704* Vortex, jossa V302* Vortex, jossa V302* T/ERISTEVÄRIT TP Complete Primer Surfacer TP Complete Sealer System 5103 Tint/PRIME pohjamaali/hiontaväri TARTUNNANTEHOSTIN 6249 National Rule Adhesion Promoter TP VOC Complete Color Primer Surfacer TP VOC Complete Color SealerPrimer Surfacer 6248 Low VOC Adhesion Promoter TP Complete Primer Surfacer TP Complete Sealer System 5103 Tint/PRIME pohjamaali/hiontaväri 6249 National Rule Adhesion Promoter * GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää kovettimen tai aktivaattorin lisäämistä pohjamaaliin. # Pohjamaali voidaan ruiskuttaa suoraan alumiinille. 2-3

37 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät Martin-Senour Magnesiumsubstraatit: Martin-Senour TC751 Tec/BASE High Performance Tec/BASE Basecoat, jossa mukana TH704 TP570 suoraan metallille (DTM) TP Complete Sealer System TE504 Trio/Prime LCF Etching Primer TC751 Tec/BASE High Performance Tec/BASE Basecoat, jossa mukana TH704 TP570 suoraan metallille (DTM) TP Complete Sealer System TE504 Trio/Prime LCF Etching Primer * Magnesiumin esikäsittelysubstraatti, jossa on mukana 6877 TRIPLE ETCH 2-3

38 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät Nexa Autocolor Nexa Autocolor Kinteät substraatit (teräs ja alumiini) liuotinpohjaiset pohjavärit Joustavat pintavärit (7,0 paunaa/gallona, 840 g/l BC/CC komposiitti) USA:n SCAQMD -säädös 1151 pohjaväri; 2,1 paunaa/gallona, 250 g/l kirkaslakka pohjaväri; kirkaslakka (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) P Fast HS P K MS P HS P K MS P HS Plus P HS P HS Express P K HS P kirkaslakka - Matt P Semi-gloss ** P422-line 2K Basecoat Colour ** P422-line 2K Basecoat Colour ERISTEVÄRI P x Fast P /358 Wet on Wet Sealer Wet on Wet Sealer (märkää-märälle -eristeväri) P x HS+ Wet-on-Wet Sealer P /511 HS Primer Surfacer P UV Speedprime (vain paikkakorjaukseen) P /5605/5607 Self-Levelling Primer P /511 HS Primer Surfacer P /4505/4507 Spectral Grey Primer Filler P VOC Etch Primer P Chromate-Free Etch Primer P Chromate-Free Wash Etch Primer ** Jotta GMW15406-vaatimukset täyttyvät P /798 kovetin täytyy lisätä P422-line 2K -pohjaväriin. Tässä luettelossa on vain viimeisimmät hyväksytyt teknologiat. Käyttöön on hyväksytty muitakin teknologioita, jotka löytyvät mallivuotta GMW15406 aiemmista julkaisuista. 2-3

39 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät Nexa Autocolor Joustavat substraatit liuotinpohjaiset pohjavärit Joustavat pintavärit (7,0 paunaa/gallona, 840 g/l BC/CC komposiitti) pohjaväri; 2,1 paunaa/gallona, 250 g/l kirkaslakka * pohjaväri; kirkaslakka (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) P Fast HS P K MS P HS P K MS P HS Plus P HS P HS Express P K HS P kirkaslakka - Matt P Semi- Gloss ** P422-Line 2K Basecoat Colour ** P422-Line 2K Basecoat Colour ERISTEVÄRI P x Fast Wet on Wet Sealer P x HS+ Wet-on-Wet Sealer P /358 Wet on Wet Sealer P /5605/5607 Self-Levelling Primer P /511 HS Primer Surfacer P /511 HS Primer Surfacer P UV Speedprime (vain paikkakorjaukseen) P /4505/4507 Spectral Grey Primer Filler TARTUNNANTEHOSTIN SU4901/SU4902/SU4903/ SUA4903 One Choice Plastic Prep System P Aerosol Primer for Plastic P K Adhesion Primer for Plastic P Plastics Adhesion Promoter ** Jotta GMW15406-vaatimukset täyttyvät, P /798 -kovetin täytyy lisätä P422-tuotesarjan 2K Basecoat Colour -maaliin * laisten VOC-vaatimusten mukaiset lakat eivät vaadi joustavuutta parantavaa lisäainetta koville muoveille maalattaessa. Katso joustoainesuositukset paikallisista TDSohjeista. Tässä luettelossa on vain viimeisimmät hyväksytyt teknologiat. Käyttöön on hyväksytty muitakin teknologioita, jotka löytyvät mallivuotta GMW15406 aiemmista julkaisuista. 2-3

40 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät Nexa Autocolor Kinteät substraatit (teräs ja alumiini) vesiliukoiset pohjavärit pohjaväri; kirkaslakka (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) P HS Plus P HS Plus P K HS Plus Express P K MS P K HS Plus P High Solids - LV P Express LV P High Solids - LV P K HS Plus P HS Plus P HS P K HS P K HS Plus Express P Express LV P HS Express P kirkaslakka - Matt P Semi-gloss P kirkaslakka - Matt P Semi-gloss P HS Express P K HS Plus ** P989-line Aquabase Plus Basecoat ** P989-line Aquabase Plus Basecoat ** P989-line Aquabase Plus Basecoat ** P989-line Aquabase Plus Basecoat ERISTEVÄRI P x HS + Wet-on-Wet Sealer P x HS Plus Wet-On-Wet Sealer LV P /5605/5607 Self-Levelling Primer P /358 Wet on Wet Sealer P x HS Plus Wet-On-Wet Sealer LV P /5605/5607 Self-Levelling Primer P UV Speedprime (vain paikkakorjaukseen) P UV Speedprime (vain paikkakorjaukseen) P /511 HS Primer Surfacer P /511 HS Primer Surfacer P x HS Plus Primer Surfacer P x HS Plus Primer Surfacer P /4505/4507 Spectral Grey Primer Filler P /4505/4507 Spectral Grey Primer Filler P VOC Etch Primer P VOC Etch Primer P Chromate- Free Etch Primer P Chromate- Free Wash Etch Primer P Chromate-Free Etch Primer P Chromate-Free Wash Etch Primer ** Jotta GMW15406-vaatimukset täyttyvät, P tai P pohjavärin aktivaattori tai P pohjavärin säätöaine täytyy lisätä Aquabase Plus -pohjaväriin. Käytettäväksi ainoastaan Aquabase Plus -tuotteen kanssa. Tässä luettelossa on vain viimeisimmät hyväksytyt teknologiat. Käyttöön on hyväksytty muitakin teknologioita, jotka löytyvät mallivuotta GMW15406 aiemmista julkaisuista. 2-3

41 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät Nexa Autocolor Joustavat substraatit vesiliukoiset pohjavärit Joustavat pintavärit (7,0 paunaa/gallona, 840 g/l BC/CC komposiitti) * pohjaväri; kirkaslakka (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) P HS Plus P HS Plus P K HS Plus Express P K MS P K HS Plus Express P Express LV P K HS Plus P HS P K HS Plus P High Solids LV P K HS Plus P K HS P Express LV P HS Express P HS Plus P kirkaslakka Matt P High Solids LV P kirkaslakka Matt P Semi-gloss P High Solids LV P Semi-gloss P HS Express ** P989-line Aquabase Plus Basecoat ** P989-line Aquabase Plus Basecoat ** P989-line Aquabase Plus Basecoat ** P989-line Aquabase Plus Basecoat ERISTEVÄRI P x HS+ Wet-on-Wet Sealer P x HS Plus Wet-On-Wet Sealer LV P /5605/5607 Self-Levelling Primer P /358 Wet on Wet Sealer P x HS Plus Wet-On- Wet Sealer LV P /5605/5607 Self-Levelling Primer P UV Speedprime (vain paikkakorjaukseen) P UV Speedprime (vain paikkakorjaukseen) P /4505/ 4507 Spectral Grey Primer Filler P /511 HS Primer Surfacer P x HS Plus Primer Surfacer P x HS Plus Primer Surfacer P /4505/4507 Spectral Grey Primer Filler TARTUNNANTEHOSTIN SU4901/SU4902/SU4903/ SUA4903 One Choice Plastic Prep System SU4901/ SUA4903 One Choice Plastic Prep System P Aerosol Primer for Plastic P Aerosol Primer for Plastic P K Adhesion Primer for Plastic P Adhesion Promoter P Adhesion Promoter ** Jotta GMW15406 vaatimukset täyttyvät, P tai P pohjavärin aktivaattori sekä P pohjavärin säätöaine täytyy lisätä Aquabase Plus Basecoat - tuotteeseen. Käytettäväksi ainoastaan Aquabase Plus -tuotteen kanssa. *laisten VOC-vaatimusten mukaiset lakat eivät vaadi joustavuutta parantavaa lisäainetta koville muoveille maalattaessa. Katso joustoainesuositukset paikallisista TDS-ohjeista. Tässä luettelossa on vain viimeisimmät hyväksytyt teknologiat. Käyttöön on hyväksytty muitakin teknologioita, jotka löytyvät mallivuotta GMW15406 aiemmista julkaisuista. 2-3

42 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät PPG-Deltron -järjestelmät PPG-Deltron -järjestelmät Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Deltron-järjestelmät liuotinpohjaväri USA:n SCAQMD -säädös 1151 pohjaväri; 2,1 paunaa/gallona, 250 g/l kirkaslakka pohjaväri; kirkaslakka (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) DCU2042 Low VOC Speed Clear DC2000 Ultra Velocity DC3000 High Velocity DC4000 Velocity Premium DBU Deltron Basecoat ** DBC Deltron 2000 Basecoat ERISTEVÄRI DAS302x V-Seal Acrylic Urethane Sealer SX1056 Flexible 2K Sealer DS1002 UV Cured Primer Surfacer (vain paikkakorjaukseen) DPS305x V-Prime Acrylic Urethane Surfacer SX1057 Flexible 2K Primer Surfacer VIIMEISTELYPOHJAMAALI NCP270 Corrosion Resistant Primer DPX171 Non-Chrome Self-Etching Primer DX1791 Wash Primer DPLF Non-Sanding Epoxy Primer SX1071 Etch Primer ** Jotta GMW15406-vaatimukset täyttyvät DX57 basecoat crosslinker täytyy lisätä DBC -pohjaväriin. Tässä luettelossa on vain viimeisimmät hyväksytyt teknologiat. Käyttöön on hyväksytty muitakin teknologioita, jotka löytyvät mallivuotta GMW15406 aiemmista julkaisuista. 2-3

43 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät PPG-Deltron -järjestelmät Joustavat substraatit: Deltron-järjestelmät liuotinpohjaväri Joustavat pintavärit (7,0 paunaa/gallona, 840 g/l BC/CC komposiitti) pohjaväri; 2,1 paunaa/gallona, 250 g/l kirkaslakka pohjaväri; kirkaslakka (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) DCU2042 Low VOC Speed Clear DC2000 Ultra Velocity DC3000 High Velocity DC4000 Velocity Premium DCU2060 Flexed "N" Flat Clear DBU Deltron Basecoat ** DBC Deltron 2000 Basecoat ERISTEVÄRI DAS302x V-Seal Acrylic Urethane Sealer SX1056 Flexible 2K Sealer DS1002 UV Cured Primer Surfacer (vain paikkakorjaukseen) DPS305x V-Prime Acrylic Urethane Surfacer SX1057 2K Flexible Primer Surfacer TARTUNNANTEHOSTIN SU4901/SU4902/SU4903/SUA4903 One Choice Plastic Prep System DPX801 Plastic Adhesion Promoter ** Jotta GMW15406-vaatimukset täyttyvät DX57 basecoat crosslinker täytyy lisätä DBC -pohjaväriin. Tässä luettelossa on vain viimeisimmät hyväksytyt teknologiat. Käyttöön on hyväksytty muitakin teknologioita, jotka löytyvät mallivuotta GMW15406 aiemmista julkaisuista. 2-3

44 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät PPG-Deltron -järjestelmät Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Deltron-järjestelmät vesiliukoinen pohjaväri pohjaväri; kirkaslakka (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) DC4000 Velocity Premium DC2000 Ultra Velocity EC700 One-Visit Production EC750 One-Visit Appearance EC800 Ultra Fast 2.1 DC4010 Velocity Premium LV DCU Speed Clear EC700 One-Visit Production EC750 One-Visit Appearance EC800 Ultra Fast 2.1 ** Envirobase High Performance Basecoat ** Envirobase High Performance Basecoat ERISTEVÄRI ECS6x A-Chromatic Sealer ECS2x A-Chromatic LV Sealer SX1056 Flexible 2K Primer Surfacer DS1002 UV Cured Primer Surfacer (vain paikkakorjaukseen) DS1002 UV Cured Primer Surfacer (vain paikkakorjaukseen) DPS305x V-Prime Acrylic Urethane Surfacer ECP1x A-Chromatic Surfacer DPLV305x V-Prime LV Acrylic Urethane Surfacer ECP1x A-Chromatic Surfacer VIIMEISTELYPOHJAMAALI NCP270 Corrosion Resistant Primer DPX171 Non-Chrome Self-Etching Primer SX1071 Etch Primer DX1791 Wash Primer DPLF Non-Sanding Epoxy Primer SX1071 Etch Primer ** Jotta GMW15406-vaatimukset täyttyvät, T581 aktivointiaine sekä T492 pohjavärin säätöaine täytyy lisätä Envirobase High Performance -pohjaväriin. Tässä luettelossa on vain viimeisimmät hyväksytyt teknologiat. Käyttöön on hyväksytty muitakin teknologioita, jotka löytyvät mallivuotta GMW15406 aiemmista julkaisuista. 2-

45 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät PPG-Deltron -järjestelmät Joustavat substraatit: Deltron-järjestelmät vesliliukoinen pohjaväri Joustavat pintavärit (7,0 paunaa/gallona, 840 g/l BC/CC komposiitti) pohjaväri; kirkaslakka (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) DC4000 Velocity Premium DC4010 Velocity Premium LV DC2000 Ultra Velocity DCU Speed Clear DCU2060 Flexed "n" Flat Clear EC700 One-Visit Production EC700 One-Visit Production EC750 One-Visit Appearance EC750 One-Visit Appearance EC800 Ultra Fast 2.1 EC800 Ultra Fast 2.1 ** Envirobase High Performance Basecoat ** Envirobase High Performance Basecoat ERISTEVÄRI SX1056 Flexible 2K Sealer ECS2x A-Chromatic LV Sealer ECS6x A-Chromatic Sealer DS1002 UV Cured Primer Surfacer (vain paikkakorjaukseen) DPLV305x V-Prime LV Acrylic Urethane Surfacer DPS305x V-Prime Acrylic Urethane Surfacer ECP1x A-Chromatic Surfacer SX1057 Flexible 2K Primer Surfacer DS1002 UV Cured Primer Surfacer (vain paikkakorjaukseen) ECP1x A-Chromatic Surfacer TARTUNNANTEHOSTIN SU4901/SU4902/SU4903/ SUA4903 One Choice Plastic Prep System SU4901/SUA4903 One Choice Plastic Prep System DPX801 Plastic Adhesion Promoter ** GMW15406-vaatimusten täyttämiseksi T581-aktivointiaine sekä T492-pohjavärin säätöaine on lisättävä Envirobase High Performance -pohjaväriin. Tässä luettelossa on vain viimeisimmät hyväksytyt teknologiat. Käyttöön on hyväksytty muitakin teknologioita, jotka löytyvät mallivuotta GMW15406 aiemmista julkaisuista. 2-4

46 2.0 Hyväksytyt maalijärjestelmät PPG-Global -järjestelmät PPG-Global -järjestelmät Kiinteät substraatit (teräs ja alumiini): Global-järjestelmät liuotinpohjaväri pohjaväri; kirkaslakka (US/EU-järjestelmiä voidaan käyttää saatavuuden mukaan myös alueilla, joissa ei ole säätelyä.) D8152 Performance + Glamour D893 Low VOC Performance D8115 Matt D8117 Semi-Gloss D8150 Performance D800 GRS Deltron D880 High Solids D893 Low VOC Performance D894 High Solids D8115 Matt D8117 Semi-Gloss ** BC Global Basecoat Color BC Global Basecoat Color ERISTEVÄRI D808x 2K Chromatic Sealer D8018/19/24 Wet on Wet Mode SX1056 Flexible 2K Sealer D8501/D8505/D8507 DP4000 2K Primer ** GMW15406-laatuvaatimusten täyttyminen edellyttää, D888-pohjavärin sitojan lisäämistä BC-pohjaväriin Jotta GMW15406-vaatimukset täyttyvät D841 kovetin täytyy lisätä BC -pohjaväriin. Tässä luettelossa on vain viimeisimmät hyväksytyt teknologiat. Käyttöön on hyväksytty muitakin teknologioita, jotka löytyvät mallivuotta GMW15406 aiemmista julkaisuista. 2-4

Vuoden 2013 GM-hyväksytyt maalausmateriaalit

Vuoden 2013 GM-hyväksytyt maalausmateriaalit FINNISH Vuoden 2013 GM-hyväksytyt maalausmateriaalit Esipuhe GM on hyväksynyt tässä kirjasessa luetellut tuotteet perusteellisen, normitetun testauksen jälkeen. Sillä on varmistettu, että tuotteet täyttävät

Lisätiedot

Tekninen Tuoteseloste 9.1.101 Pintamaalit 07.2012 LV 351 TOPCOAT MM/RM 3519-001 VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Tekninen Tuoteseloste 9.1.101 Pintamaalit 07.2012 LV 351 TOPCOAT MM/RM 3519-001 VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN 100 Topcoat 40 Hardener 30 Reducer Kuvaus: Korkea kiiltoinen, viimeisimmän maaliteknologian 2K High Solid polyuretaani pintamaali uudistuotantoon ja hyötyajoneuvojen korjausmaalaukseen. EU:n raja-arvot

Lisätiedot

Kitit S Kovettajat Ohentimet Glasurit RATIO-kitti valkoinen /20K max. 4 % , -50

Kitit S Kovettajat Ohentimet Glasurit RATIO-kitti valkoinen /20K max. 4 % , -50 Kitit S Kovettajat Ohentimet Glasurit RATIO-kitti valkoinen 839-20/20K 948-36 948-52 Glasurit Hienokitti vaaleanharmaa 839-25 948-36 Glasurit Soft-Body Filler 839-55 948-36 948-52 Glasurit Yleiskitti vaaleanharmaa

Lisätiedot

2K Graphite Filler Tekninen tuoteseloste 16 / 10 / 2015 L EMEA Pohjamaalit/Fillerit

2K Graphite Filler Tekninen tuoteseloste 16 / 10 / 2015 L EMEA Pohjamaalit/Fillerit Kuvaus Kaksikomponenttinen, VOC-hyväksytty monikäyttöinen filleri, joka soveltuu käytettäväksi henkilö- ja pakettiautojen korjausmaalauksessa. Muuttamalla sekoitussuhdetta Lesonal 2K Graphite Filler toimii

Lisätiedot

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla.

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla. GLOBAL REFINISH SYSTEM Marraskuu 2011 TUOTEKUVAUS D8511 vaalean harmaa G1 D8515 harmaa G5 D8517 tumman harmaa G7 D8225 kovete D8718/19/20 ohenteet DP3000 on 2K hiomapohjamaalien sarja, joka sopii laajalti

Lisätiedot

Deltron Progress UHS DG on erittäin hyvän peittokyvyn omaava UHS-suorakiiltopintamaali kaikentyyppiseen korjausmaalaukseen

Deltron Progress UHS DG on erittäin hyvän peittokyvyn omaava UHS-suorakiiltopintamaali kaikentyyppiseen korjausmaalaukseen GLOBAL REFINISH SYSTEM Elokuu 2013 Tuotetiedote Tuotteet Deltron Progress UHS DG Sävyt Deltron UHS Kovete Deltron ohenteet Kiihdytetty ohenne D60xx D8302 D8718/D8719 D8714 Ultra-High Solids Direct Gloss

Lisätiedot

OLET ODOTTANUT JO TARPEEKSI

OLET ODOTTANUT JO TARPEEKSI OLET ODOTTANUT JO TARPEEKSI AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND UUTTA NOPEUSENNÄTYSTÄ UUSI NOPEASTI KUIVUVA HIONTAVÄRI JA ESIKÄSITTELYPYYHKEET CROMAXILTA PS1081, PS1084, PS1087 Ultra Performance Energy Surfacer

Lisätiedot

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella.

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella. GLOBAL REFINISH SYSTEM WB Epoksi Pohjamaali Valkoinen WB Epoksi Pohjamaali Tumman Harmaa Kovete D8067 D8069 D8267 TUOTEKUVAUS Vesiohenteinen Epoksi Pohjamaali on low-voc 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen,

Lisätiedot

Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali

Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2015 Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali D8531 Vaaleanharmaa D8535 Harmaa D8537 Tummanharmaa D8302 UHS kovete D8716 Pikaohenne D8719 IR-kuivaukseen TUOTEKUVAUS DP6000 2K

Lisätiedot

Tuotetiedote Lokakuu 2014

Tuotetiedote Lokakuu 2014 Premium Surfacer P565-5701, P565-5705 & P565-5707 H5620V Tuotetiedote Lokakuu 2014 TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5672V Premium Pohjamaali P565-5701, P565-5705 & P565-5707 (P210-8815 HS+ Kovetteella) Tuote

Lisätiedot

Tuotetiedote Maaliskuu 2013

Tuotetiedote Maaliskuu 2013 Tuotetiedote Maaliskuu 2013 VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H4700V Tuote Eco+ hiomapohjamaali P565-4471, P565-4475 & P565-4477 Kuvaus P565-4471 Eco+ hiomapohjamaali vaalean harmaa SG01 P565-4475 Eco+ hiomapohjamaali

Lisätiedot

Läpihiotut kohdat tulisi pohjustaa D8421 spray pohjamaalilla.

Läpihiotut kohdat tulisi pohjustaa D8421 spray pohjamaalilla. GLOBAL REFINISH SYSTEM Huhtikuu 2008 TUOTEKUVAUS T510 WB Engine Bay Converter D8260 Aktivaattori T494 Ohenne T495 Hidas Ohenne Envirobase High Performance moottoritilan maalausjärjestelmä on suunniteltu

Lisätiedot

Premium Surfacer P , P & P Pikapohjamaali P , P & P

Premium Surfacer P , P & P Pikapohjamaali P , P & P Premium Surfacer P565-5701, P565-5705 & P565-5707 Tuotetiedote Kesäkuu 2016 TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Tuote Pikapohjamaali P565-5801, P565-5805 & P565-5807 Kuvaus P565-5801 Pikapohjamaali - Valkoinen

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja,

Lisätiedot

Tekninen tuotetiedote Elokuu 2012

Tekninen tuotetiedote Elokuu 2012 Tekninen tuotetiedote Elokuu 2012 TUOTTEET TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5872V Tuote Täytepohjamaali P565-4501, P565-4505 & P565-4507 (P210-8815 HS+ Kovete) Kuvaus P565-4501 Täytepohjamaali Valkoinen

Lisätiedot

Käyttötekninen tiedote.

Käyttötekninen tiedote. Käyttötekninen tiedote. Priomat 1K tartuntapohjamaali 4085 Priomat 1K tartuntapohjamaali 4085 on sinkkikromaattivapaa, yksikomponenttinen tuote "PVB-järjestelmässämme". Käyttöalue: Tartuntapohjamaalina

Lisätiedot

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2014 Tuotetiedote GRS Deltron Premium UHS Kirkaslakka D8141 TUOTTEET Deltron Premium UHS Kirkaslakka Deltron UHS Kovete Deltron Ohenteet Deltron Nopea Ohenne D8141 D8302

Lisätiedot

Tuotetiedote Vivid Red Erikois 3-kerrosmaali Käyttömenetelmä

Tuotetiedote Vivid Red Erikois 3-kerrosmaali Käyttömenetelmä GLOBAL REFINISH SYSTEM Tammikuu 2015 Tuotetiedote Vivid Red Erikois 3-kerrosmaali Käyttömenetelmä D8199 Vivid Red Erikois 3-kerrosmaali TUOTTEET Vivid Red Erikois 3-kerrosmaali D8199 Lisäksi tarvitaan

Lisätiedot

Huhtikuu 2015 Tuotetiedote 2K AEROSOLIT D8470 2K Tartuntapohjamaali (kromaattivapaa) D8410 2K Epoksipohjamaali D8163 2K Kirkaslakka

Huhtikuu 2015 Tuotetiedote 2K AEROSOLIT D8470 2K Tartuntapohjamaali (kromaattivapaa) D8410 2K Epoksipohjamaali D8163 2K Kirkaslakka GLOBAL REFINISH SYSTEM Huhtikuu 2015 Tuotetiedote 2K AEROSOLIT D8470 2K Tartuntapohjamaali (kromaattivapaa) D8410 2K Epoksipohjamaali D8163 2K Kirkaslakka Tuotekuvaus 2K Tartuntapohjamaali (kromaattivapaa)

Lisätiedot

D814 joustavuutta joustavien pintojen maalaukseen D819 matta- ja satiinivaikutelma joustaville pinnoille D843 hieno mokkamainen vaikutelma

D814 joustavuutta joustavien pintojen maalaukseen D819 matta- ja satiinivaikutelma joustaville pinnoille D843 hieno mokkamainen vaikutelma GLOBAL REFINISH SYSTEM Heinäkuu 2014 Tuotetiedote DELTRON Premium UHS Rapid Kirkaslakka D8135 TUOTTEET Deltron Premium UHS Rapid Kirkaslakka D8135 Deltron UHS Kovete D8302 Deltron Ohenteet D8717, D8718,

Lisätiedot

Aquabase TM Plus Vesiohenteinen Basecoat

Aquabase TM Plus Vesiohenteinen Basecoat Aquabase Plus Waterborne Basecoat System I0600 Tekninen tuotetiedote 2011 TUOTTEET TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Product Aquabase TM Plus Vesiohenteinen Basecoat Description P989-sarja Basecoat Sekoitussävyt

Lisätiedot

Lanseeraustiedote. DP6000 2K Pikapohjamaali. Lokakuu 2015

Lanseeraustiedote. DP6000 2K Pikapohjamaali. Lokakuu 2015 Tuotteen Lanseeraus: Taustaa: Nopea 2K pohjamaali kolmessa harmaan sävyssä ja uusi pikaohenne. D8531/E1 Valkoinen G1 D8535/E3 Harmaa G5 D8537/E1 Tummanharmaa G7 D8716/E1 Pikaohenne DP6000 kehitettiin lyhentämään

Lisätiedot

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2008 Vesiohenteinen epoksipohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS vesiohenteinen pohjamaali tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet maalikalvoille jotka ovat herkkiä liuotinpohjaisille

Lisätiedot

Tekninen tuotetiedote Marraskuu 2006

Tekninen tuotetiedote Marraskuu 2006 Tekninen tuotetiedote Marraskuu 2006 TUOTTEET ON TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5620V HS+ Täytepohjamaali P565-5301, P565-5305 & P565-5307 Tuote Kuvaus P565-5301 HS+ Täytepohjamaali valkoinen -Spectral

Lisätiedot

Pikakuivaus UV-lamppua käyttäen nopeuttaa korjaustyötä perinteisiin kuivausmenetelmiin verrattuna.

Pikakuivaus UV-lamppua käyttäen nopeuttaa korjaustyötä perinteisiin kuivausmenetelmiin verrattuna. GLOBAL REFINISH SYSTEM Kesäkuu 2014 Tuotetiedote D8082 D8082 UV-kuivattava pohjamaali D8783 Aktivaattori UV-kuivattavalle pohjamaalille TUOTEKUVAUS D8082 UV-kuivattava pohjamaali on erittäin nopea ruiskuttaa

Lisätiedot

Kesäkuu 2014 Tuotetiedote GRS Deltron UHS Premium Kirkaslakka D8137

Kesäkuu 2014 Tuotetiedote GRS Deltron UHS Premium Kirkaslakka D8137 GLOBAL REFINISH SYSTEM Kesäkuu 2014 Tuotetiedote GRS Deltron UHS Premium Kirkaslakka D8137 D8137 UHS Premium Kirkaslakka TUOTTEET Deltron UHS Premium Kirkaslakka Deltron UHS Kovetteet D8137 D8216, D8217,

Lisätiedot

Tuotetiedote NOPEA GREYMATIC 2K hiomapohjamaali

Tuotetiedote NOPEA GREYMATIC 2K hiomapohjamaali Tuotetiedote NOPEA GREYMATIC 2K hiomapohjamaali D800 Vaalean harmaa D807 Tumman harmaa TUOTEKUVAUS 2K NOPEA GreyMatic on monenlaiseen korjauskäyttöön soveltuva 2K pohjamaali. Tuote on nopeasti kuivuva

Lisätiedot

2K HS Plus Kirkaslakka P (P HS+ Kovete) P K HS Plus Express Ohenne

2K HS Plus Kirkaslakka P (P HS+ Kovete) P K HS Plus Express Ohenne Tuotetiedote Syyskuu 2014 VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Tuote 2K HS Plus Kirkaslakka P190-6690 (P210-8815 HS+ Kovete) Kuvaus P190-6690 2K HS Plus Kirkaslakka P210-8815 2K HS Plus Kovete P850-1692/1693/1694/1695

Lisätiedot

Käyttötekninen tiedote.

Käyttötekninen tiedote. Käyttötekninen tiedote. Priomat tartuntapohjamaali 4075 uusi Priomat tartuntapohjamaali 4075 uusi on sinkkikromaattivapaa, fenolivapaa, happokovetteinen, kaksikomponenttinen tartuntapohjamaali "PVBjärjestelmässämme".

Lisätiedot

Tehtävänä kustannusarvion tekeminen maalattavasta ajoneuvosta Cabas- ohjelmaa käyttäen. Tuomari antaa ajoneuvon rekisteri- sekä asiakastiedot.

Tehtävänä kustannusarvion tekeminen maalattavasta ajoneuvosta Cabas- ohjelmaa käyttäen. Tuomari antaa ajoneuvon rekisteri- sekä asiakastiedot. AUTONMAALAUS 2011 KILPAILUTEHTÄVÄT Kilpailussa maalattava kohde on TOYOTA YARIS etuosa A. Kustannuslaskelma ja suojaustehtävä TEHTÄVÄ A 1. KUSTANNUSLASKENTA Tehtävänä kustannusarvion tekeminen maalattavasta

Lisätiedot

Tuotetiedote DP5000. Tuote voidaan päällemaalata suoraan käyttäen seuraavia tuotteita: DELTRON UHS Progress tai ENVIROBASE High Performance basecoat.

Tuotetiedote DP5000. Tuote voidaan päällemaalata suoraan käyttäen seuraavia tuotteita: DELTRON UHS Progress tai ENVIROBASE High Performance basecoat. GLOBAL REFINISH SYSTEM Huhtikuu 2014 Tuotetiedote DP5000 (D8302 UHS Kovete) TUOTEKUVAUS D8521 Vaaleanharmaa D8525 Harmaa D8527 Tummanharmaa D8302 UHS Kovete D8717/18/19 Ohenteet DP5000 on 2K pohjamaalien

Lisätiedot

HS Plus Kirkaslakka P

HS Plus Kirkaslakka P Tekninen tuotetiedote TUOTTEET ON TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN HS Plus Kirkaslakka P190-6676 Tuote Kuvaus P190-6676 HS Plus Kirkaslakka P210-870 2K HS Kovete Pika P210-872 2K HS Kovete Nopea P210-875

Lisätiedot

Käyttötekninen tiedote.

Käyttötekninen tiedote. Käyttötekninen tiedote. Häivytys Tämä käyttötekninen tiedote kertoo, kuinka Permasolid 2K HS kirkaslakkoja ja Permasolid 2K HS pintamaaleja häivytetään. Yleinen häivytysmenetelmä Tummien värien häivytys

Lisätiedot

Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390

Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390 Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390 DELFLEET BC TUOTTEET Delfleet BC (F3140 sideaine) Delfleet Kirkaslakka F390 Delfleet ohenne hidas F371 Delfleet MS kovete F361 Delfleet ohenne F372 Delfleet

Lisätiedot

Käyttötekninen tiedote.

Käyttötekninen tiedote. Käyttötekninen tiedote. Permasolid HS läpikuultava hiomamaali 5180 uusi Permasolid HS läpikuultava hiomamaali 5180 uusi on läpikuultava, kaksikomponenttinen hiomamaali. tartunnanedistäjä uusintamaalauksissa

Lisätiedot

Basecoat WB GT Tekninen Tuoteseloste Tammikuu 2015 L /L Kaksikerrosmassat

Basecoat WB GT Tekninen Tuoteseloste Tammikuu 2015 L /L Kaksikerrosmassat Kuvaus Yksikomponenttinen, viimeisimmän teknologian vesiohenteinen kaksi kerrosjärjestelmä. Laaja sävyskaala sisältäen metalli-, helmiäis- ja peittovärit. Suunniteltu käytettäväksi henkilö-autojen ja kevyiden

Lisätiedot

REAKTIO ILMAN PAINEESSA TWO 2K. MASTON TWO tekee 2-komponentti maalauksesta yhtä helppoa ja käyttäjäystävällistä

REAKTIO ILMAN PAINEESSA TWO 2K. MASTON TWO tekee 2-komponentti maalauksesta yhtä helppoa ja käyttäjäystävällistä PAINTS GENERAL PURPOSE MOLEKYYLIEN VERKOTTUMINEN PONNEAINE 2K SIDOSAINE VÄRIAINE KOVETIN LISÄAINEET REAKTIO ILMAN PAINEESSA 2-KOMPONENTTI SPRAY MAALI TWO COMPONENT REAGOIMATTOMIA YHDISTEITÄ PATENTTI HAETTU

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM 2006 D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete D8239 HS Hidas Kovete D8427 HS Sekoitussävy

Lisätiedot

UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P P UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P UV Speedprimerin Aktivaattori

UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P P UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P UV Speedprimerin Aktivaattori Tuotetiedote Kesäkuu 2014 VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5110V UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P110-5001 Tuote Kuvaus P110-5001 UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P275-5002 UV Speedprimerin Aktivaattori

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM Joulukuu 2007 D8718 / D8719 ohenteella D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete

Lisätiedot

P on 2K akryylikirkaslakka, joka soveltuu AQUABASE ja AQUABASE Plus basecoat pinnoille.

P on 2K akryylikirkaslakka, joka soveltuu AQUABASE ja AQUABASE Plus basecoat pinnoille. Tekninen Tuotetiedote Elokuu 2013 TUOTTEET TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN 2K HS Plus Kirkaslakka P190-7020 Tuote Kuvaus P190-7020 HS Plus Kirkaslakka P210-8815 HS Plus Kovete P850-1692/1693/1694 2K Low

Lisätiedot

Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600.

Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600. Uusi Standox VOC Xtreme Filler -hiontaväri U7600. An Axalta Coating Systems Brand XTREME- VALLANKUMOUS Vallankumouksellista! Todella nopeasti kuivuva hiontaväri. Esittelemme uuden Standox VOC Xtreme Filler

Lisätiedot

2 : % VOC-sovellettu 2 : % Sekoitussuhde 100% til. % HVLP-ruisku: 1.3 mm bar / 0.

2 : % VOC-sovellettu 2 : % Sekoitussuhde 100% til. % HVLP-ruisku: 1.3 mm bar / 0. Työmenetelmä: Kuivumista nopeuttava lisäaine Glasurit-vakiokirkalakoille (VOC-yhteensopivat ja ei-voc-yhteensopivat), -linjalle, -linja VOC:lle sekä 85 HS-praimerfyllerille/-fyllerille Ominaisuudet: Lyhentää

Lisätiedot

May 2006 TUOTTEET TUOTEKUVAUS. D8141 Premium UHS Kirkaslakka. Deltron Premium UHS Kirkaslakka. Deltron Käyttöajan pidentäjä

May 2006 TUOTTEET TUOTEKUVAUS. D8141 Premium UHS Kirkaslakka. Deltron Premium UHS Kirkaslakka. Deltron Käyttöajan pidentäjä GLOBAL REFINISH SYSTEM May 2006 D8141 Premium UHS Kirkaslakka TUOTTEET Deltron Premium UHS Kirkaslakka Deltron UHS Kovetteet Deltron Ohenteet Deltron Käyttöajan pidentäjä D8141 D8216, D8217, D8218, D8219

Lisätiedot

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Toukokuu 2008 Epoksi täytepohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS on VOC yhteensopiva, hiottava, 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen, hyvin hiottavissa ja erinomaiset tartuntaominaisuudet

Lisätiedot

Käyttötekninen tiedote.

Käyttötekninen tiedote. Käyttötekninen tiedote. Permacron ohenteet henkilöautojen korjausmaalaukseen Seuraavilla sivuilla kerrotaan niistä Permacron ohenteista, jotka soveltuvat ihanteellisesti henkilöautojen korjausmaalauksiin.

Lisätiedot

Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä

Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä Tällä yleiskäyttöisellä maalausjärjestelmällä voidaan pinnoittaa kaikki ajoneuvojen ulkopinnoissa yleisesti esiintyvät muoviosat helposti ja luotettavasti

Lisätiedot

D819 matta tai satiinivaikutelma joustaville pinnoille

D819 matta tai satiinivaikutelma joustaville pinnoille GLOBAL REFINISH SYSTEM Toukokuu 2008 TUOTTEET Deltron UHS Kirkaslakka Deltron UHS Kovetteet Deltron Häivytysohenne D8130 D8242, D8243, D8244 D8730 D8130 UHS kirkaslakka D8242 UHS kovete nopea D8243 UHS

Lisätiedot

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan.

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2011 TUOTTEET Vesiohenteinen kirkaslakka D8186 Vesiohenteisen kirkaslakan kovete D8224 Ohenne T494 Vesiohenteisen kirkaslakan häivytysohenne D8449 TUOTEKUVAUS D8186 perustuu

Lisätiedot

MATERIAALIT SOLVENT- JA VESIPOHJAISILLE VÄREILLE 2014 COALA. SUURI VALIKOIMA SUURILLE IDEOILLE.

MATERIAALIT SOLVENT- JA VESIPOHJAISILLE VÄREILLE 2014 COALA. SUURI VALIKOIMA SUURILLE IDEOILLE. T SOLVENT- JA VESIPOHJAISILLE VÄREILLE 2014 COALA. SUURI VALIKOIMA SUURILLE IDEOILLE. Coala on osa Antaliksen d2b-konseptia. Tämän Digital to Business -konseptin mukaisesti me tukkukauppana tarjoamme valikoiman

Lisätiedot

Käyttötekninen tiedote.

Käyttötekninen tiedote. Käyttötekninen tiedote. Permasolid HS timanttikirkaslakka 8450 Permasolid HS timanttikirkaslakka 8450 on VOC-raja-arvot täyttävä (VOC-arvo

Lisätiedot

Tekninen Tuoteseloste S1.03.01 Pintamaalit

Tekninen Tuoteseloste S1.03.01 Pintamaalit Kuvaus Sikkens on matalakiiltoinen musta pintamaali munakuorimaisella kiillolla. in matalampi kiiloasteinen pintamaali on sopiva kun tarvitaan mattapintaista pinnan viimeistelyä. 3 1 Autocryl Plus LV Hardener

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Toukokuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien

Lisätiedot

Heinäkuu 2014 Tuotetiedote Deltron Progress UHS DG UHS DG sävyt

Heinäkuu 2014 Tuotetiedote Deltron Progress UHS DG UHS DG sävyt GLOBAL REFINISH SYSTEM Heinäkuu 2014 Tuotetiedote Deltron Progress UHS DG UHS DG sävyt TUOTTEET Deltron Progress UHS DG Sävyt D60xx Deltron UHS Kovete D8302 Deltron Ohenteet D8717/D8718/D8719/D8720 Deltron

Lisätiedot

Teollisuusmaalien tuotedirektiivi valmisteilla

Teollisuusmaalien tuotedirektiivi valmisteilla Paint with Pride WORLD OF THE GENERAL INDUSTRY AND POWDER COATINGS 5:2009 Sisältö 5/2009 Teollisuusmaalien tuotedirektiivi valmisteilla...1 Vastaus tulevaisuuden haasteisiin... 2-5 Julkaisija: Teknos Oy

Lisätiedot

COLOR HORIZONS CANDY TIIVISTEET

COLOR HORIZONS CANDY TIIVISTEET COLOR HORIZONS CANDY TIIVISTEET LUE UE OHJEET ENNENKUIN KÄYT YTÄT T TUOTTEIT TTEITA! A! Ei ole suositeltavaa maalata alle 21 C asteen lämpötilassa. COLOR OR HORIZONS CANDY Y TIIVISTEET ovat universaaleja

Lisätiedot

Standoblue Teknologia, johon valmistaja luottaa.

Standoblue Teknologia, johon valmistaja luottaa. Standoblue Teknologia, johon valmistaja luottaa. Paikkamaalaus, tai MicroRepair korjaus. Täydelliset häivytykset pienimmillekin alueille. Standoblue Teknologia, johon valmistaja luottaa. Uusi Standoblue

Lisätiedot

SEALCO OY RATASTIE 15 03100 NUMMELA Puh. 09-2252 520 Fax 09-2252 5270 www.sealco.fi

SEALCO OY RATASTIE 15 03100 NUMMELA Puh. 09-2252 520 Fax 09-2252 5270 www.sealco.fi SEALCO OY RATASTIE 15 03100 NUMMELA Puh. 09-2252 520 Fax 09-2252 5270 www.sealco.fi - TUOTTEET ESIKÄSITTELY JA PUHDISTUS 39362 SEM PUHDISTAJAGEELI MUOVILLE JA VINYYLILLE (SEM SOAP) Puhdistusaine ennen

Lisätiedot

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2015

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2015 TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2015 Sivu 1 TUOTE SÄVY L.hinta 20 10 3/4/5 OHENNE ALKYDIMAALIT PRAIMEX metallin pohjamaali punainen, harmaa 5,33 106,60 20 L 7 PRAIMEX metallin pohjamaali valk, kelt. Vihreä

Lisätiedot

Muovin ja elastomeerin liimausopas

Muovin ja elastomeerin liimausopas Muovin ja elastomeerin liimausopas 3 Miksi käyttää Loctite ja Teroson liimoja muiden liitosmenetelmien sijaan Tämä esite opastaa valitsemaan oikean Loctite ja Teroson liimat Henkelin tuotevalikoimista

Lisätiedot

Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa. TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite

Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa. TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite Perinteinen epoksipinnoite ja TEKNOPUR 300-20 C:ssa suoritetun iskunkestotestin jälkeen. Vertaansa vailla olevaa puhdasta

Lisätiedot

Tuotetiedote. Kesäkuu D8175 Nopea kirkaslakka. TUOTTEET UHS Nopea kirkaslakka TUOTEKUVAUS

Tuotetiedote. Kesäkuu D8175 Nopea kirkaslakka. TUOTTEET UHS Nopea kirkaslakka TUOTEKUVAUS GLOBAL REFINISH SYSTEM Kesäkuu 2016 Tuotetiedote D8175 Nopea kirkaslakka TUOTTEET UHS Nopea kirkaslakka UHS Kovete Katalyyttiohenne Katalyyttiohenne korkeisiin lämpötiloihin D8175 D8305 D8745 D8746 Matta,

Lisätiedot

Frisläppt. Öppen. Status. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Dokumentnamn G25 TBY Tekniska bestämmelser för ytskydd. Utgåva 2. Reg nr 2008-10696FI

Frisläppt. Öppen. Status. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Dokumentnamn G25 TBY Tekniska bestämmelser för ytskydd. Utgåva 2. Reg nr 2008-10696FI Status Frisläppt Dokumentnamn G25 TBY Tekniska bestämmelser för ytskydd Reg nr 2008-10696FI Utgåva 2 Utfärdad 2011-02-01 Titel Hyväksytyt maalausjärjestelmät - TBY Gäller fr o m Gäller t o m Skriv- och

Lisätiedot

Käyttötekninen tiedote

Käyttötekninen tiedote Käyttötekninen tiedote Permafleet päivänloistemaali 8568 punainen Permafleet päivänloistemaalit sisältävät erityisiä fluorisoivia pigmenttejä, jotka muuttavat osan ultraviolettisäteilystä näkyväksi valoksi

Lisätiedot

13. Pinnoituskohteet ja suositeltavat maalausyhdistelmät. Tikkurila Oyj, 2010 Puun teollinen pintakäsittely Luku 13

13. Pinnoituskohteet ja suositeltavat maalausyhdistelmät. Tikkurila Oyj, 2010 Puun teollinen pintakäsittely Luku 13 13. Pinnoituskohteet ja suositeltavat maalausyhdistelmät 1 13.1 Huonekalut Katalyyttimaalit ja -lakat ovat vakiinnuttaneet asemansa huonekalujen pintakäsittelyaineina. Vesiohenteisia ja UV-kovettuvia tuotteita

Lisätiedot

HUOM:Tällä järjestelmällä on erilainen ruiskutusprosessi, kuin normaalisti.

HUOM:Tällä järjestelmällä on erilainen ruiskutusprosessi, kuin normaalisti. GLOBAL REFINISH SYSTEM Marraskuu 2011 Tuotetiedote ENVIROBASE High Performance TUOTEKUVAUS Envirobase Vesiohenteinen Basecoat sävy T4xx Envirobase ohenne T494 Envirobase hidas ohenne T495 Envirobase ohenne

Lisätiedot

Design-värien kokoelma

Design-värien kokoelma Design-värien kokoelma HARLEKIINIVÄRIESITTELY Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin Millainen tuote on kyseessä? Harlekiini Basecoat värit sisältävät ainutlaatuista monikerroksisista pigmenttia, joka antaa

Lisätiedot

D8740 muovilisäaineen käyttö DP4000 pohjamaaliseoksessa mahdollistaa uusien Bare TPO, PP/EPDM pintojen maalaamisen DP4000:lla.

D8740 muovilisäaineen käyttö DP4000 pohjamaaliseoksessa mahdollistaa uusien Bare TPO, PP/EPDM pintojen maalaamisen DP4000:lla. GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2015 Tuotetiedote D8501, D8505, D8507 2K Pohjamaali DP4000 (UHS Kovete D8302) D8501 2K Pohjamaali Valkoinen G1 D8505 2K Pohjamaali Harmaa G5 D8507 2K Pohjamaali Tummanharmaa

Lisätiedot

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2016

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2016 TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2016 Sivu 1 TUOTE SÄVY L.hinta 20 10 3/4/5 OHENNE ALKYDIMAALIT PRAIMEX metallin pohjamaali punainen, harmaa 5,33 106,60 20 L 7 PRAIMEX metallin pohjamaali valkoinen 7,60

Lisätiedot

Auto- ja kuljetustekniikka

Auto- ja kuljetustekniikka Auto- ja kuljetustekniikka 103 Automaalaus Kuva: Skills Finland / Tuomas Mikkonen Lajivastaava Petri Keltaniemi Keudan petri.keltaniemi(at)keuda.fi puh. 050 415 0680 Finalistit 1 / 8 Hanna Snellman Keudan

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT

7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT TUOTETIEDOTE 592 TUOTEKUVAUS 7-538, 7-539 SELEMIX DIRECT TO METAL - KIILTÄVÄT PINTAMAALIT Selemix Direct Gloss on 2-komponenttinen polyuretaani maali, joka maalataan suoraan maalattavan kohteen päälle.

Lisätiedot

Lokakuu 2011 TUOTEKUVAUS PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS

Lokakuu 2011 TUOTEKUVAUS PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2011 TUOTEKUVAUS D8501 vaalean harmaa G1 D8505 harmaa G5 D8507 tumman harmaa G7 D8238 HS nopea kovete D8239 HS hidas kovete D8715 produktiivinen ohenne Uusinta pohjamaaliteknologiaa

Lisätiedot

Tuotetiedote D8501, D8505, D8507 2K pohjamaali DP4000

Tuotetiedote D8501, D8505, D8507 2K pohjamaali DP4000 GLOBAL REFINISH SYSTEM Tammikuu 2016 Tuotetiedote D8501, D8505, D8507 2K pohjamaali DP4000 TUOTEKUVAUS Uusinta pohjamaaliteknologiaa hyödyntävä DP4000 on suunniteltu nopeuttamaan ja helpottamaan pohjamaalausta

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT HIHNAT 110

KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT HIHNAT 110 KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT HIHNAT 11 SISÄLLYSLUETTELO 11 2 112 Kiilahihnat, tyyppi Z...3 Kiilahihnat,

Lisätiedot

Lokakuu 2011 TUOTEKUVAUS ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE EXPRESS

Lokakuu 2011 TUOTEKUVAUS ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE EXPRESS GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2011 TUOTEKUVAUS Envirobase Vesiohenteinen Basecoat sävy T4xx Envirobase ohenne T494 Envirobase hidas ohenne T495 Envirobase ohenne T492 Envirobase High Performance on vesiohenteinen

Lisätiedot

Elokuu D8501, D8505, D8507 2K pohjamaali DP4000 (UHS Kovettaja D8302) TUOTEKUVAUS PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS

Elokuu D8501, D8505, D8507 2K pohjamaali DP4000 (UHS Kovettaja D8302) TUOTEKUVAUS PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS GLOBAL REFINISH SYSTEM Elokuu 2012 D8501, D8505, D8507 2K pohjamaali DP4000 (UHS Kovettaja D8302) D8501 vaalean harmaa G1 D8505 harmaa G5 D8507 tumman harmaa G7 TUOTEKUVAUS Uusinta pohjamaaliteknologiaa

Lisätiedot

1 Laatukorjausmenetelmät (VOC) 2 Informaatio. 3 Tekniset tuotetiedot. 1-1 VOC Takuumaalausmenetelmä

1 Laatukorjausmenetelmät (VOC) 2 Informaatio. 3 Tekniset tuotetiedot. 1-1 VOC Takuumaalausmenetelmä 1 Laatukorjausmenetelmät (VOC) 1-1 VOC Takuumaalausmenetelmä 1-1-1 Metalli - Takuumaalausmenetelmä 1-1-1-1 VOC - Takuumaalausmenetelmä V5 1-2 VOC Laatukorjausmenetelmät 1-2-1 Metalli - Laatukorjausmenetelmät

Lisätiedot

Heinäkuu 2014 Tuotetiedote. Premium UHS Kirkaslakka TUOTTEET TUOTEKUVAUS. D8171 Premium UHS Kirkaslakka. Premium UHS Kirkaslakka D8171

Heinäkuu 2014 Tuotetiedote. Premium UHS Kirkaslakka TUOTTEET TUOTEKUVAUS. D8171 Premium UHS Kirkaslakka. Premium UHS Kirkaslakka D8171 GLOBAL REFINISH SYSTEM Heinäkuu 2014 Tuotetiedote Premium UHS Kirkaslakka D8171 TUOTTEET Premium UHS Kirkaslakka D8171 UHS Kovete D8302 Ohenteet D8717/D8718/D8719/D8720 Nopea Ohenne D8713/14 D8171 Premium

Lisätiedot

Täältä löydät kaikki verkkokauppamme tarjonnassa olevat moottoriöljyt. Alavalikkoihin olemme eritelleet tuotteet valintaa helpottamaan seuraavasti:

Täältä löydät kaikki verkkokauppamme tarjonnassa olevat moottoriöljyt. Alavalikkoihin olemme eritelleet tuotteet valintaa helpottamaan seuraavasti: Täältä löydät kaikki verkkokauppamme tarjonnassa olevat t. Alavalikkoihin olemme eritelleet tuotteet valintaa helpottamaan seuraavasti: Raskaan kaluston t Henkilö- ja pakettiautojen t Moottoripyörä-, pienkone-ja

Lisätiedot

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2014

TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2014 TEOLLISUUSMAALIEN NETTOHINNASTO 2014 Sivu 1 TUOTE SÄVY L.hinta 20 10 3/4/5 OHENNE ALKYDIMAALIT PRAIMEX metallin pohjamaali punainen, harmaa 5,33 106,60 20 L 7 PRAIMEX metallin pohjamaali valk, kelt. Vihreä

Lisätiedot

Huipputeknologia kaiken typpisille menetelmille

Huipputeknologia kaiken typpisille menetelmille Huipputeknologia kaiken typpisille menetelmille Alasta riippumatta Erikokoisille kohteille SELEMIX SYSTEM koostuu useista korkealaatuisista SELEMIX SYSTEM tarjoaa: SELEMIX SYSTEM sisältää myös erityisen

Lisätiedot

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI

THE BRIDGE IIIP. ipod- ja iphone-telakka. Omistajan käsikirja. iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI THE BRIDGE IIIP ipod- ja iphone-telakka Omistajan käsikirja iphone ei sisälly toimitukseen SUOMI Sisältö Johdanto 3 Ominaisuudet 3 Pakkauksen sisältö 3 Yhteensopivuus 3 Asennus 4 ipod/iphone akun lataus

Lisätiedot

SECURE. SIDEAINE: Akryylisidos, liuotinpohjainen

SECURE. SIDEAINE: Akryylisidos, liuotinpohjainen PAINTS GENERAL PURPOSE NEW SECURESEAL SECURE C A P S E A L E D Propellants Maston One! 150ml Solvents Binders Pastes and Additives 110ml 100ml 40ml ONE! SPRAYPAINT 3m 2 HIGH COVERAGE MATERIAL HARDNESS

Lisätiedot

Tekninen Tuotetiedote Maaliskuu 2014

Tekninen Tuotetiedote Maaliskuu 2014 Tekninen Tuotetiedote Maaliskuu 2014 TUOTTEET TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Product 2K Mattalakka (P210-8815 HS+ Kovetteella) Description P190-1062 Lakka - Matta P190-1063 Lakka - Puolikiiltävä P210-8815

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 103 Skill Automaalaus Competition Day 2. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 103 Skill Automaalaus Competition Day 2. Competitor Name Objective ing Sub Criterion Kirjallinen tehtävä Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 28-03-2014 15:38:34 Entry Lock 09-04-2014 18:25:54 O1 7.00 Jokaisesta oikeasta vastauksesta 1 p 7.00 imum for Sub Criterion

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

HINNASTO 2015 (ALV. 0 %)

HINNASTO 2015 (ALV. 0 %) HINNASTO 2015 (ALV. 0 %) Epoksimaalit, pohjusteet, sulkuepoksi Bio -pohjaiset epoksipinnoitteet Hengittävät epoksipinnoitteet Polyuretaanimaalit ja pinnoitteet Akryylituotteet Muut tuotteet Työkalut ja

Lisätiedot

SIDEAINE: Alkydisidos, vesipohjainen

SIDEAINE: Alkydisidos, vesipohjainen PAINTS GENERAL PURPOSE NEW SECURESEAL SECURE C A P S E A L E D ZERO SPRAYPAINT THE 1ST SOLVENT FREE SPRAYPAINT IN THE WORLD 3m 2 (400 ml) COVERAGE MATERIAL HARDNESS NO SMELL USE PLASTIC PRIMER EASY CLEAN

Lisätiedot

Tuotteet Tuotteet autokorikorjaukseen autokorikorjaukseen www.fi nnsco.fi

Tuotteet Tuotteet autokorikorjaukseen autokorikorjaukseen www.fi nnsco.fi Tuotteet autokorikorjaukseen www.finnsco.fi Liimat ja liimaustarvikkeet Metalliliima EPOX-90 musta, 220 ml Vahva epoksipohjainen autokoriliima Korin teräs ja peltiosien liimauksiin Sisältää lasikuulia,

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja

Lisätiedot

Käyttötekninen tiedote.

Käyttötekninen tiedote. Käyttötekninen tiedote. Permafleet HS Vario pintamaali sarja 675 Permafleet HS Vario pintamaali sarja 675 on korkealuokkainen, VOC-raja-arvot täyttävä High Solid 2K pintamaalijärjestelmä eimetallihohtoväreille.

Lisätiedot

Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä. BC Menestyksekästä pintakäsittelyä

Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä. BC Menestyksekästä pintakäsittelyä Maailman täydeltä efektejä... Mipa Sekoitusjärjestelmä BC Menestyksekästä pintakäsittelyä Auto ja muotoilu - Maailma on täynnä efektejä Muotoilluista pinnoista ja sävyistä on tullut olennainen osa autojen

Lisätiedot

DELFLEET PU MATTA DELFLEET PU MATTA -JÄRJESTELMÄN TUOTTEET. Ohenne, Nopea F373 TUOTEKUVAUS

DELFLEET PU MATTA DELFLEET PU MATTA -JÄRJESTELMÄN TUOTTEET. Ohenne, Nopea F373 TUOTEKUVAUS DELFLEET PU MATTA DELFLEET PU MATTA -JÄRJESTELMÄN TUOTTEET PU Matta Väri Ohenne, Hidas F371 Ohenne F372 Ohenne, Nopea F373 TUOTEKUVAUS Kovete F363 MS Kovete, Nopea F362 Kiihdytin F381 Delfleet PU Matt

Lisätiedot

10/2011 Vinkkejä värivastaavuuden määritykseen

10/2011 Vinkkejä värivastaavuuden määritykseen Sävyvastaavaisuus Hyvä korjaustyö edellyttää joskus että sävyvastaavuus saavutetaan sävyttämällä tai häivytyksen avulla, tai kiillottamalla vanha maali. On siis tärkeää että vertaus alkuperäisen maalin

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot