Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas"

Transkriptio

1 Tamperelaisen opiskelijan ympäristöopas

2 Sisällys Lukijalle Ympäristöuhat Merkittävimpiä ympäristöongelmia Muita ympäristöongelmia Ekologisesti yliopistolla Yliopiston ympäristötyö Mitä opiskelija voi tehdä yliopistolla Tamy Ekologisesti arjessa Asuminen Opiskelijatalossa Liikenne ja matkailu Miten matkailen ekologisesti Vapaa-aika Jäte Lajitteluohje Kulutus Miksi käytän luonnonkosmetiikkaa Ruoka Miksi olen vegaani Ympäristömerkit Osallistu ja vaikuta Tamperelaisia ja Tampereella toimivia järjestöjä Lisälukemista ja lähteitä Teksti: Roosa Nääppä Taitto ja ulkoasu: Lotta-Liina Salonen Kuvitukset: Lotta-Liina S., Samuli Tanner ja Miia Wallius Julkaisija: Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Painos: 3000 kpl Kirjapaino Hermes Oy, 2011 Opas on painettu 100% uusiopaperille 2

3 LUKIJALLE Tästä päivitetystä Tamperelaisen opiskelijan ympäristöoppaasta saat perustietoa ympäristöasioista yliopistolla ja arjessa sekä ohjeita ympäristöystävälliseen toimintaan. Oppaasta saat käsityksen siitä, mitkä ovat oman arkesi ympäristövaikutukset, ja millaisilla muutoksilla voit vähentää niitä. Ekologinen elämäntapa ei tarkoita pelkästään luomumaidon ostamista, sillä yksittäisten tuotteiden osuus omien ympäristövaikutusten kokonaisuudessa on valitettavasti vähäinen. On opittava ajattelemaan laajemmin ja siirryttävä yksittäisistä valinnoista kohti kokonaisvaltaisempaa ympäristön huomioimista. Oleellinen osa ympäristöystävällistä elämäntapaa on myös pyrkimys vaikuttaa ympäristön puolesta lähipiirissä ja yhteiskunnassa. Ympäristöongelmiin voi olla haastavaa löytää toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Joskus yhden ongelman torjuminen voi edesauttaa muidenkin ratkaisemisessa, mutta näin ei aina kuitenkaan ole. Esimerkiksi biopolttoaineiden laajamittainen käyttöönotto auttaisi ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta vahingoittaisi luonnon monimuotoisuutta ja maailman elintarviketuotantoa. Ympäristöongelmien ratkaisemiseen ei ole olemassa yhtä oikeata tietä, vaan keskustelu parhaista keinoista käy ajoittain kiivaana. Luonnon uusiutumiskyky ylittyy tällä hetkellä noin 25 prosentilla, joten varmaa kuitenkin on, että nykyinen kulutusyhteiskunta on rakennettu kestämättömälle pohjalle. Meidän on opittava ajattelemaan pitkäjänteisemmin ja ymmärtämään toimintamme vaikutukset tulevien sukupolvien elämään. Ennemmin tai myöhemmin meidän on muutettava elintapojamme. Mitä aikaisemmin se tehdään, sitä pienempiä konkreettiset muutokset ovat. Elämän tärkeimmät asiat eivät liity materiaan, joten ympäristöystävällinen elintapa ei aina vaadi suuria uhrauksia. Yksilön valinnan merkityksestä on keskusteltu paljon ja on selvää, ettei kaikilla ole samanlaisia mahdollisuuksia toimia ympäristöystävällisesti. Poliittinen ilmapiiri ja yhteiskunnan asettamat rajat vaikuttavat siihen, minkälaiset valinnat ovat mahdollisia. Omien ympäristövaikutuksien vähentämisen voi aloittaa pienillä teoilla. Puroista syntyy lopulta jokia. Tässä oppaassa on paljon vinkkejä pieniin ja vähän isompiinkin ekotekoihin. Oppaasta löydät myös kolme tositarinaa ekologisuudesta elämän eri osaalueilla, joista huomaat, ettei ympäristön huomioiminen ole vaikeaa. Lisäksi ympäristöystävällinen elämäntapa tulee pidemmällä tähtäimellä usein edullisemmaksi, ja rahaahan opiskelijoilla ei koskaan ole liikaa. Ympäristön huomioiminen arjessa ei vaadi juuri muuta kuin tietoa, ja jo tämän oppaan avulla pääset pitkälle. Kannattaa myös hyödyntää lisätietovinkit ja oppaan loppupuolelta löytyvä linkkilista tamperelaisista ympäristöjärjestöistä. Tampereella heinäkuussa 2011 Roosa Nääppä 3

4 YMPÄRISTÖUHAT Ihminen muuttaa jatkuvasti ympäristöään joko tahattomasti tai tahallaan, ja tulevaisuudessa joudumme kohtaamaan monia itse aiheuttamiamme maailmanlaajuisia uhkia. Osa ongelmista on ajankohtaisia jo nyt. Luonnonympäristön toiminta rakentuu erilaisille vaikutusten ketjuille. Se on monimutkainen kokonaisuus, ja on vaikeaa arvioida täsmällisesti, miten jokin muutos vaikuttaa muuhun kokonaisuuteen. Merkittävimpiä ympäristöongelmi a Ilmastonmuutos Maapallon ilmakehässä olevat kasvihuonekaasut päästävät lävitseen auringon säteilyä, mutta estävät osaa lämpöenergiasta karkaamasta takaisin avaruuteen. Tämä kasvihuoneilmiö voimistuu ilmakehän lisääntyneiden kasvihuonekaasujen takia ja ilmasto lämpenee. Kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä on tiiviissä yhteydessä teollistuneiden maiden elämäntapoihin. Merkittävimpiä ihmisen tuottamia kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi, dityppioksidi ja metaani. Hiilidioksidia syntyy esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden polttamisesta ja metsien hävittämisestä. Dityppioksidin lähteenä on hiilidioksidin tavoin liikenne, energiantuotanto ja teollisuus, mutta myös maatalous. Metaania, joka on erittäin voimakas kasvihuonekaasu, syntyy maataloudessa ja jätehuollossa. Tähän saakka ilmastonmuutos on ollut monilla alueilla huomaamatonta, ja ihmisten näkökulmasta tilanne muuttuu edelleen varsin hitaasti. Tosiasiassa muutokset ovat kuitenkin historiallisesti nopeita. Jäätiköt sulavat, merenpinta nousee ja monet lajit siirtyvät uusille elinalueille tai kuolevat sukupuuttoon. Äärimmäiset sääilmiöt, kuten myrskyt ja kuivuus, yleistyvät ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmastonmuutos saattaa kiihdyttää myös otsonikatoa. Köyhille maille muutoksiin sopeutuminen voi olla ylivoimaista. Ilmastonmuutosta yritetään hillitä ja sen vaikutuksiin sopeutumista edesauttaa kansainvälisillä sopimuksilla, joita monet tosin pitävät riittämättöminä. Lisätietoa: Laske omat hiilidioksidipäästösi: Vesistöjen rehevöityminen Vesistö rehevöityy, kun sinne pääsee liikaa ravinteita, pääasiassa fosforia ja typpeä. Ravinteiden myötä vesistön kasviplankton ja vesikasvit runsastuvat. Kasvua tapahtuu yleensä myös ravintoketjun seuraavillakin tasoilla. Rehevöitymisen haittavaikutuksia ovat muun muassa levien massaesiintymät, rantakivien limaantuminen ja happikato, eikä valo tavoita enää vesistön pohjakasvillisuutta. Ylivoimaisesti suurin vesistön rehevöittäjä Suomessa on maatalous. Itämeri on pahasti rehevöitynyt kuten myös monet yksittäiset järvet erityisesti Etelä-Suomessa, esimerkiksi Tampereen Iidesjärvi ja Kangasalan Kirkkojärvi. 4

5 Ympäristömyrkyt Monien haitallisten aineiden tuotantomäärät ovat teollisuusmaissa vähentyneet, mutta koko ajan kehitetään uusia aineita, joiden vaikutuksia ei voida tarkasti arvioida etukäteen. Monet myrkylliset aineet kertyvät ravintoketjun yläpäähän ja hajoavat luonnossa erittäin hitaasti, jolloin niiden vaikutukset saattavat ilmetä vasta pitkien aikojen kuluttua. Eri myrkkyjen yhteisvaikutuksista tiedetään varsin vähän. Ympäristömyrkkyjä ovat esimerkiksi raskasmetallit ja DDT. Luonnonmonimuotoisuuden köyhtyminen Biologisella monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan kaikkea elävässä luonnossa ja elävissä olioissa esiintyvää vaihtelevuutta. Ihmisen vaikutus voi olla monimuotoisuutta joko lisäävää, tai kuten tällä hetkellä, sitä vähentävää. Monet ihmisen aiheuttamat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja happamoituminen, uhkaavat monimuotoisuutta. Myös maankäytön muutokset ja väestönkasvu muokkaavat lajien elinympäristöjä elinkelvottomiksi. On arvioitu, että puolet maailman eliölajeista katoaa vuodessa. Luonnonvarojen hupeneminen Luonnonvaroja ovat esimerkiksi kaikki teollisuuden raaka-aineet, energianlähteet, maaperä ja vesi. Luonnonvaroista ei saada pelkästään fyysisiä tuotteita, vaan esimerkiksi luonnon monimuotoisuus tarjoaa virkistystä. Luonnonvarojen kulutusta pyritään mittaamaan esimerkiksi ekotehokkuus-käsitteen avulla, joka kuvaa saatujen hyötyjen ja käytettyjen luonnonvarojen ja energian suhdetta. Luonnonvaroja on tyypillisesti luokiteltu ehtymättömiin, uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Esimerkiksi aurinkoenergia on ehtymätön luonnonvara. Uusiutuvat luonnonvarat eivät ehdy, jos niistä pidetään huolta. Kuitenkin esimerkiksi liiallinen metsästys tai metsien hakkuut saattavat vähentää uusiutumiskykyä. Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus aiheuttaa usein suurta haittaa ympäristölle, ja esimerkiksi öljyn loppuminen saattaa aiheuttaa energiakriisin. Materiaalien kierrätys ja esimerkiksi energian säästö on lisääntynyt, mutta luonnonvarojen käyttö on edelleen kestämättömällä tasolla. Muita ympäristöongelmia Otsonikadolla tarkoitetaan otsonin vähenemistä ja otsonikerroksen ohenemista yläilmakehässä, jolloin haitallinen UVsäteily voimistuu. Maaperän, vesistöjen ja metsien happamoituminen aiheutuu laskeumasta, joka sisältää ilmaan päästettyjä rikin ja typen yhdisteitä. Säteily voi vaurioittaa solujen DNA-ketjuja ja aiheuttaa mutaatioita. Suomessa eniten säteilyä saadaan radonista, mutta ydinvoimaloiden onnettomuudet ja riskit ovat herättäneet paljon huomiota. Melu voi häiritä ja vaikeuttaa esimerkiksi nukkumista, työntekoa tai oppimista. Suurin melun aiheuttaja Suomessa on tieliikenne. Aavikoitumisella tarkoitetaan runsaskasvuisen maan muuttumista biologisesti tuottamattomaksi esimerkiksi intensiivisen maanviljelyn, liikalaidunnuksen tai metsäkadon seurauksena. Lisätietoa: Hakala-Lyytimäki 2008: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. 5

6 EKOLOGISESTI YLIOPISTOLLA Yliopiston ympäristötyö Tampereen yliopisto sitoutuu strategiassaan edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailmankansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia. Tampereen yliopiston ympäristöasioiden hoitoa koordinoiva Ekokampus käynnistyi opiskelijoiden aloitteesta vuonna Projektimuotoisena alkanut toiminta on kehittynyt osaksi yliopiston hallintoa. Ekokampus koordinoi työtä yliopiston ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä järjestää tapahtumia, joiden avulla yliopistoyhteisön jäsenet saavat tietoa ympäristönäkökohdista. Ekokampuksen toimintaa ohjaa yliopiston ympäristöryhmä. Se myös seuraa ympäristömyötäisen toiminnan toteutumista yliopistolla sekä ottaa kantaa yliopiston kannalta merkittäviin ympäristönäkökohtiin. Mitä Ekokampustoiminnan avulla on saatu aikaan? Tampereen yliopiston kiinteistöissä käytetään pohjoismaisella vesivoimalla tuotettua sähköä. Yliopiston energiankulutukseen vaikutetaan aktiivisesti sekä kiinteistöautomaation avulla että ihmisten toimintaa ohjaamalla. joiden sähköisiä palveluita. Siitä huolimatta yliopisto käytti seitsemän Näsinneulan korkuista pinoa A4 kopiopaperia vuonna Yliopistolla edistetään kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Henkilökunnalle ja opiskelijoille on kierrätyshuone (Päätalon huone E105) sekä verkossa toimiva kirpputori. Päätalon pääaulassa on kaikille avoin kirjojen kierrätyshylly. Yliopiston tiloissa lajitellaan erikseen paperi, kuivajäte, biojäte ja hyötyjätteet. Tiet ympäröivät yliopiston keskustakampusta. Kampuksella on kuitenkin kauniita viheralueita, joista on koottu esittely verkkoon. Kasvillisuus suojaa rakennuksia tuulelta ja paahteelta. Lisäksi se sitoo pölyä ja pienhiukkasia sekä vaimentaa liikenteen melua. Tampereen yliopisto on Suomen ensimmäinen Reilun kaupan korkeakoulu. Monet yliopiston yksiköt ja opiskelijoiden ainejärjestöt ovat sitoutuneet käyttämään tarjoiluissaan Reilun kaupan kahvia ja teetä. Kaikissa yliopiston ravintoloissa ja kahviloissa on tarjolla Reilun kaupan tuotteita. Yliopistolla toimii Reilun kaupan kannatustyöryhmä, jonka toimintaan kaikki kiinnostuneet yliopistoyhteisön jäsenet ovat tervetulleita. Tutustu Ekokampukseen osoitteessa : Tampereen yliopistossa on tehty paljon työtä paperinkulutuksen vähentämiseksi kehittämällä henkilökunnan ja opiskeli- 6

7 MITÄ OPISKELIJA VOI TEHDÄ YLIOPISTOLLA Huolehdi valot ja laitteet sammuksiin, jos poistut opetustilasta viimeisenä. Sammuta työasema, kun poistut tietokoneluokasta klo 18 jälkeen. Sammuta päivälläkin työaseman näyttö. Tulosta ja kopioi paperin molemmille puolille. Laita keräyspaperi sille kuuluvaan keräysastiaan. Päätalossa sekä Linnan 1 kerroksen aulassa voit lajitella erikseen myös biojätteet. Jos luennoilla jaettava materiaali on yksipuolisesti tulostettua, huomauta asiasta luennoitsijalle. Ryhdy ainejärjestösi ympäristövastaavaksi. Tule mukaan Reilun kaupan kannatustyöryhmään. Lisätietoa ympäristökoordinaattorilta. Tutustu Ekokampukseen osoitteessa: Siellä voit myös antaa palautetta ja ideoita ympäristökoordinaattorille. Tuo itsellesi tarpeettomat kirjat Päätalon pääaulan kierrätyskirjahyllyyn. Tuo tarpeeton, mutta hyväkuntoinen tavara yliopiston kierrätyshuoneeseen (Päätalo E105). Osta, myy tai lahjoita yliopiston kirpputorilla: www11.uta.fi/webtori Valitse ravintolassa Reilun kaupan tuotteita ja kasvisruokaa. Vältä jätteen syntymistä ottamalla ruokaa vain sen verran kuin jaksat syödä. Vältä kertakäyttöisten take away -mukien käyttöä. Juo kahvi kahvilassa tai osta itsellesi termosmuki kahvin mukaan ostamista varten. Kauppakatu 4, a p a p 4 4 Luonnontuott ita, kasvis uoka ain ksia, luontaiskos tiikkaa ja kologisia p suain ita. www. unsaud nsa vi.n t 7

8 TAMY Ylioppilaskunnassa ympäristöasioita hoitaa hallituksen ympäristövastaava ja ympäristöasioista vastaava sihteeri. Lisäksi Tamyssa toimii kaikille opiskelijoille avoin ympäristövaliokunta, joka on hyvä kanava vaikuttaa ympäristöasioihin yliopistolla, ylioppilaskunnassa ja laajemminkin. Kannattaa myös liittyä GAIA-sähköpostilistalle, joka toimii Tamyn ympäristöaiheisena tiedotuslistana. Tamyn yleistoimistosta voi lainata työkalupakin, porakoneen ja erilaisia pelejä. Yhdistyksille Tamy lainaa myös ruokatarjoiluun sopivaa 50 hengen astiastoa. Lisäksi Tamy vuokraa pakettiautoa. Tamyn yhteydessä toimii luomuruokapiiri, jonka kautta voi kerran kuukaudessa tilata luomukasviksia suoraan viljelijöiltä ja muita luomutuotteita edullisesti. Luomuruokapiiri toimii vapaaehtoisvoimin, ja tilaajien toivotaan ainakin kerran vuodessa avustavan ruoan jakamisessa. Tampereen ylioppilaslehteä Aviisia voi lukea myös netissä paperisen lehden näköisversiona. Lisätietoa: 8

9 EKOLOGISESTI ARJESSA Suomalaisten luonnonvarojen kulutus on lähes sata tonnia henkilöä kohti vuodessa, kun mukaan lasketaan myös julkiset hankinnat. Yksityisten kotitalouksien kulutus muodostaa noin puolet luonnonvarojen kulutuksesta, joten ei ole lainkaan yhdentekevää, miten järjestämme arkemme. Kehityssuuntana on pitkään ollut luonnonvarojen kulutuksen kasvu. Vaikka opiskelijaelämän ympäristövaikutukset ovat usein taloudellisista syistä maan keskiarvoa pienempiä, on opiskelijoidenkin valinnoilla merkitystä. Lisäksi on hyvä sisäistää ekologisen elämäntavan perusasiat tulevaisuuden valintojen varalle. Diagrammit kuvaavat eri toimintojen elottomien ja elollisten luonnonvarojen kulutusta. Siten osuudet ovat jakaantuneet hieman eri tavalla kuin vaikkapa hiilijalanjälkeä kuvaavissa diagrammeissa, jolloin esimerkiksi ruoan osuus olisi suurempi. rakennus 27% lämmitys 35% Keskivertosuomalaisen luonnonvarojen kulutuksen muodostuminen henkilö/vuosi piha 22% sähkö 4% kylmä ja lämmin vesi 12% Asuminen Kotitalouksien määrä kasvaa, niiden henkilömäärät pienenevät ja asumisväljyys lisääntyy. Esimerkiksi vuonna 1966 kotitalouden koko oli keskimäärin 3,34 henkilöä, kun vuosituhannen vaihteessa se oli pudonnut 2,15 henkilöön. Näistä seikoista aiheutuu myös materiaalinkulutuksen kasvua. Monet toiminnot ovat muuttuneet kotitalouskohtaisiksi, ja yksin asuva usein omis- taa samat laitteet kuin isompi perhekin. Asumisväljyys taas vaikuttaa suoraan lämmitykseen, valaistukseen ja muuhun energiankäyttöön. Kimppakämpät ja kommuunit ovat ympäristöystävällinen ja edullinen vaihtoehto opiskelijalle. Ekologisempaa on yleensä asua kaupungissa kuin maaseudulla. Kaupungissa asunnot ovat pienempiä ja asukastiheys suurempi. Palvelut ovat lähempänä ja joukkoliikenne voidaan järjestää tehokkaasti. Puhelin- 9

10 linjoja, teitä ja muuta infrastruktuuria voi käyttää suuri joukko kotitalouksia. Eroa saattaa kuitenkin tasata se, että kaupungeissa asuvien kulutustottumukset saattavat olla ympäristön kannalta huonommat. liikenne 43% asuminen 27% Keskivertosuomalaisen asumisen luonnonvarojen kulutus henkilö/ vuosi ruoka 15% harrastukset ja vapaa-aika 5% kodin tavaroiden valmistus 7% yöpymiset hotelleissa ja mökeissä 3% Sähkö ja valaistus Vaihda vihreään sähköön! Vihreä sähkö tuotetaan esimerkiksi vesivoimalla, tuulivoimalla ja bioenergialla. Kun vihreälle sähkölle on kysyntää, sen tuotantoa lisätään. Vaihda virtaa! kampanjan nettisivuilla voit vertailla eri yhtiöiden hintoja ja tilata vihreän sähkösopimuksen kotiisi. Älä osta turhia sähkölaitteita. Mieti, tarvitsetko jotakin laitetta todella ennen kuin hankit sen. Tarkista laitteen energialuokitus, A on paras. Sammuta sähkölaitteet kokonaan, kun et käytä niitä. Valmiusasento (standby) kuluttaa myös energiaa. Ota laturi pois pistorasiasta, kun et käytä sitä. Vaihda hehkulamput loisteputkiin tai energiansäästölamppuihin ja sammuta valot, kun poistut huoneesta. Lämmitys Sopiva lämpötila oleskelutiloille on C, makuuhuoneessa riittää vähempikin lämpö. Asteen lasku huonelämpötilassa vähentää energian kulutusta noin 5 %. Tuuleta nopeasti ja tehokkaasti ristivedolla. Sulje patterit tuuletuksen ajaksi. Tiivistä ikkunat, joista vetää. Älä peitä pattereita, jotta ne pääsevät lämmittämään kunnolla. Pyyhi pölyt pattereista. Moni opiskelija päätyy lopulta omistusasuntoon, jossa on mahdollista valita lämmitysmuoto. Esimerkiksi maalämpö on ekologisesti ja taloudellisesti varteenotettava vaihtoehto. 10

11 Keittiössä Valitse hellasta levy, joka on pienempi tai saman kokoinen kuin käyttämäsi pannu tai kattila. Käytä kattilassa kantta. Pienennä lämpöä heti kun kiehuminen alkaa, kiehuminen jatkuu silti. Käytä uunia harkiten. Käytä hyväksesi uunin alku- ja jälkilämpö. Leivo kerralla enemmän ja pakasta osa. Mikroaaltouuni on erittäin energiatehokas, käytä sitä aina kun mahdollista. Termospullo pitää kahvin ja teen lämpimänä. Sulata pakastin, kun pakastin on kauttaaltaan huurteen peitossa. Ota pakasteet hyvissä ajoin sulamaan jääkaappiin, jolloin niiden kylmyys vähentää jääkaapin sähkönkulutusta. Vesi ja sauna pyykinpesu (20l) 13% keittiö (35l) 22% wc:n huuhtelu (40l) 26% henk.koht. hygienia (60l) 39& Suihku kuluttaa vähemmän vettä kuin kylpy. Sammuta suihku saippuoinnin ajaksi. Sauno kimppasaunassa. Älä sauno joka päivä. Sähkökiukaan voi sammuttaa jo ennen kuin lopettaa saunomisen. Mene saunaan heti kun se on lämmin. Korjauta vuotavat hanat ja wc-pytty. Älä tiskaa juoksevan veden alla. Siivous, tiskaus ja pyykinpesu Tee usein kevyt siivous, jolloin lika ei pääse pinttymään. Käytä ekologisia pesu- ja puhdistusaineita (esim. Ole Hyvä, Ecover, Elokuu). Monet ekopesuainepurkit voi myös täytättää uudelleen ekokaupoissa. Käytä mahdollisuus hyväksesi! Tutustu myös pesupähkinöihin. Mikäli et pääse ekokauppaan ostoksille, muista, että tavallinen mäntysuopa sopii monenlaiseen puhdistamiseen. Hanki tiski- ja hammasharjat, joissa on vaihtopäät. Kiinnitä huomiota pyykinpesuaineen annosteluun. Usein pakkauksen suositusta vähempikin määrä riittää. Jos peset vajaan koneellisen pyykkiä, käytä vajaatäyttöohjelmaa. 40 asteen lämpötila riittää useimmalle pyykille. Jos pyykkiä on hyvin vähän, nyrkkipyykki kannattaa. Ekologisinta on kuivata pyykit ulkona narulla. Lisätietoa energian ja materiaalien tehokkaasta käytöstä: Veden kulutus, yhteensä keskimäärin 155 litraa/hlö päivässä 11

12 Opiskelijatalossa Opiskelijatalossa, esimerkiksi TOAS:lla, asuvalla on useita mahdollisuuksia säästää sekä rahaa että ympäristöä: TOAS:n taloissa on asukastoimikunnat, jotka organisoivat monien tavaroiden lainaamista. TOAS:n kerhohuoneisiin tulee sanomalehtiä, ja asukkaat voivat viedä tilaamiaan aikakauslehtiä muidenkin luettavaksi. Kerhohuoneessa on yhteinen televisio, joten et välttämättä tarvitse omaa laitetta. Joissakin taloissa on myös tavaranvaihtopiste, johon voi viedä hyväkuntoista itselle tarpeetonta tavaraa kiertoon tai hakea jotakin itselleen. Asukastoimikunnan jäsenenä pääset vaikuttamaan talosi asioihin, ja uudet aktiivit ovat tervetulleita. Asukastoimikunta voi nimetä keskuudestaan ympäristövastaavan. Sähkön- ja vedensäästö on tärkeä muistaa myös opiskelijataloissa, vaikka ne sisältyvätkin usein kiinteään käyttömaksuun: tuhlaileva käyttö näkyy ennen pitkää koko talon vuokrissa. TOAS on kiinnittänyt paljon huomiota energiatehokkuuteen, ja asukastoimikuntia voidaan palkita energiankulutuksen pienentymisestä. Liikenne ja matkailu Liikenne on yksi suurimpia ilmastonmuutoksen aiheuttajia. Lisääntynyt yksityisautoilu on tuonut mukanaan muitakin ongelmia kuten meluhaitat, maa-alan lisääntyvän käytön teihin ja parkkipaikkoihin sekä pienhiukkaspäästöt. Yksityisautoilu kuluttaa ylivoimaisesti eniten luonnonvaroja, mutta myös lentoliikenne on erittäin haitallista ympäristölle. Turhaa liikkumista voi välttää hoitamalla useita asioita yhdellä reissulla ja suosimalla lähipalveluja, kuten lähikauppaa. Noin puolet automatkoista on alle kuuden kilometrin mittaisia ja nämä matkat voisi mainiosti tehdä kävellen, pyöräillen tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Matkoista kotoa kauppaan ja takaisin saattaa aiheutua enemmän päästöjä kuin itse tuotteen kuljettamisesta kauppaan, koska tuotteita kuljetetaan isoissa erissä. Lähipalveluiden suosiminen edesauttaa myös niiden säilymistä. Pitkillä matkoilla suositeltavinta on kulkea junalla, toiseksi paras vaihtoehto on linja-auto. Autolla ajaessa kannattaa suosia taloudellista ajotapaa ja kimppakyytejä, suunnitella reitti etukäteen ja välttää ruuhka-aikoja. 12

13 Moottorikelkka Lentokone Henkilöauto (1 hlö) Juna 0 6 Polkupyörä Linja-auto 5,3 Henkilöauto (4 hlö) Eri kulkuneuvojen hiilidioksidipäästöt kg/henkilö/100 km Pyöräilyvinkkejä Yliopistolla on paljon pyöräparkkeja. Tampereen pyörätiekartan voit noutaa kaupungin palvelupisteestä osoitteesta Frenckellinaukio 2B. Löydät kartan ja kevyen liikenteen reittioppaan myös Tampereen kaupungin nettisivuilta. Edullisen polkupyörän voi löytää joka kevät ja syksy pidettävästä poliisin huutokaupasta. Siellä myydään myös muuta löytötavaraa. Kunnostettuja pyöriä saa ostaa myös Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:stä (Sarvijaakonkatu 28 ja 30) sekä yliopiston pyöräilypäivänä. Tampereen polkupyöräilijät ry lainaa sähköpyöriä ja taakkapyörää. Lisää lainapyöristä ja muuta hyödyllistä pyöräilytietoa: Muista huoltaa pyörääsi, sen käyttöikä pitenee ja ajomukavuus lisääntyy! Vaadi päättäjiltä parempia pyöräteitä Tampereelle! Ihmiset matkustavat pidemmälle ja myös lyhyet matkat Eurooppaan ovat lisään- tyneet. On arvioitu, että lentoliikenteen päästöt vuoteen 2012 mennessä olisivat jopa 4 % kaikista kasvihuonepäästöistä Euroopassa. Yksi edestakainen lento Thaimaahan tuottaa matkustajaa kohden yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin kolmen intialaisen yhteensä vuodessa aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Lentomatkailu synnyttää muitakin päästöjä, esimerkiksi typen oksideja ja vesihöyryä. Lisäksi lentokoneiden valmistaminen kuluttaa erilaisia luonnonvaroja ja tuottaa päästöjä. Lentokentät vievät maa-alaa muulta maankäytöltä, kuten ruoantuotannolta. Matkailuvinkkejä Suosi lähikohteita, joihin pääsee junalla, linja-autolla tai vaikkapa polkupyörällä. Suomessa ja naapurimaissamme on paljon nähtävää. Matkusta harvemmin ja pidemmäksi ajaksi kerrallaan. Matkusta huippusesongin ulkopuolella. Ympäristö kuormittuu kohdemaassa tasaisemmin. Kuivuus uhkaa monia alueita. Älä tuhlaa vettä matkallasi! 13

14 Pieta Hyvärinen, opiskelija Pidän matkustelusta, mutta sen ympäristövaikutukset huolestuttavat. Niinpä jo matkaa suunnitellessani pyrin huomiomaan ympäristönäkökohdat. Ensimmäiseksi täytyy tietysti harkita, tarvitseeko minun matkustaa lainkaan vai voisinko vaihteeksi rentoutua kotikaupungissa seikkaillen ja ystäviä tavaten. Jos matkakuume on kuitenkin polttava, etsin kiinnostavan kohteen mahdollisimman läheltä, sillä matkailun suurimmat ympäristövaikutukset tulevat kohteeseen siirtymisestä. Pyöräretket Tampereen lähikuntiin eivät vaadi ihmeellisiä varusteita: mummopyörä ja teltta riittävät yllättävän pitkälle. Pidemmälle suuntautuvat kotimaanmatkat teen junalla, bussilla tai liftaten. Joskus tekee kuitenkin mieli karistaa kotimaan pölyt jaloistaan. Tällöin minua usein houkuttelee Venäjä, joka ei ole ekologisen omatunnon kannalta huono vaihtoehto: muutaman tunnin junamatkan päässä on jo ensimmäinen miljoonakaupunki, ja raiteita pitkin pääsee halutessaan läpi koko mantereen. Eurooppaan suuntaavan ekomatkaajan ensimmäinen este on Itämeri: sen ylittäminen autolautalla on vain hieman ekologisempaa kuin lentokoneella. Pienet alukset, joissa ei ole turhaa painolastia, ovatkin parhaita. Euroopassa junat, bussit ja peukalokyyti kuljettavat helposti ympäriins Lentomatkailua pyrin välttämään sekä ekologisista syistä että siksi, että mielestäni matkailussa kiinnostavinta on itse matkanteko, mistä lentäessä ei juuri pääse nauttimaan. Jos kuitenkin lentäisin, luultavasti puhdistaisin omaatuntoani lahjoittamalla rahaa vapaaehtoisena lentoverona jollekin ympäristöjärjestölle. Määränpäähäni päästyäni yritän mahdollisimman pitkälle elää yhtä lailla ekologisesti kuin kotonakin, vaikka kierrättäminen ja kasvissyönti saattavat vaatia joissain paikoissa vähän enemmän vaivaa. Turhan kulutuksen välttäminen on helppoa matkallakin, sillä en halua tuhlata yleensä pientä matkabudjettiani tavaraan, jonka joutuisin vielä raahaamaan mukanani kotiin. Tuliaisten sijaan koetan muistaa lähettää postikortteja ja ottaa valokuvia kotona näytettäväksi. 14

15 Käytä matkallasi paikallisia palveluja ja osta paikallisia tuotteita. Älä osta epäeettisiä tuotteita, jotka on tehty esimerkiksi uhanalaisista eläimistä! Tutustu paikallisiin tapoihin ja noudata niitä. Ekologisesta matkailusta tietoa esimerkiksi: Kalmari & Ketola 2009: Vastuullisen matkailijan käsikirja Vapaa-aika Vapaa-ajan valinnoillakin voit vähentää ympäristönkuormitusta. Harrastuksissa kannattaa keskittyä olennaiseen, eli harrastukseen. Harrastaminen ja retkeily on antoisaa ilman uusimpia välineitäkin. Suurin osa harrastukseen käytettävästä energiasta kuluu liikkumiseen harrastuspaikalle. Kannattaa siis suosia lajeja, joita pystyy harrastamaan lähellä tai kulkea paikalle mahdollisimman ekologisesti. Lisäksi isot lämmitetyt sisähallit kuluttavat paljon energiaa. Eräiden harrastusten ja niihin kulkemisen elottomien luonnonvarojen kulutus harrastustuntia kohden Kesämökit ovat olennainen osa suomalaisten vapaa-aikaa, mutta useimmat mökit ovat käytössä vain muutaman viikon vuodesta. Mökin vuokraaminen oman mökin sijaan voi siis olla järkevää ympäristön ja lompakon kannalta. Omaa mökkiä voi myös lainata tai vuokrata toisille. Lähde lähiluontoon Tampereella on monia arvokkaita luontokohteita, joihin kannattaa tutustua. Pyynikinluonnonsuojelualue sijaitsee kaupungin sydämessä. Muita hienoja kohteita on mm. Tohlopissa, Tahmelassa, Hyhkyssä, Iidesjärvellä, Peltolammilla ja Viikinsaaressa. Kaupissa aivan Kalevan ja Tammelan kupeessa on laaja virkistysmetsä, kansanpuisto. Seitsemisen, Helvetinjärven ja Isojärven kansallispuistot sijaitsevat vajaan sadan 15

16 kilometrin etäisyydellä Tampereelta ja ovat melko hyvin saavutettavissa myös julkisilla kulkuneuvoilla. Lisää tietoa kansallispuistoista ja luonnonsuojelualueista saat Metsähallitukselta. Metsähallituksen ylläpitämät luontopolut, retkeilyreitit, tulentekopaikat, laavut, autiotuvat ja varaustuvat ovat ilmaiseksi retkeilijöiden käytössä. Lisää tietoa: Vinkkejä kohteiden valintaan: tai Tutustu jokamiehen oikeuksiin ja noudata niitä luonnossa liikkuessasi! Järjestötoiminta Jos ympäristön tila huolestuttaa, on parempi pyrkiä joukolla vaikuttamaan kuin murehtia yksin kotona. Ympäristöjärjestöjen toimintaan osallistuminen on hyödyllisyyden lisäksi myös mukavaa vapaa-ajan toimintaa. Järjestöistä saa helposti uusia, samanhenkisiä ystäviä, hyvää kokemusta työelämää varten ja sisältöä elämään. Monet järjestöt järjestävät uusien iltoja, joihin on helppo mennä mukaan. Tampereella toimii monia aktiivisia ympäristöjärjestöjä. Tarjolla on myös eläinten oikeuksia ja suojelua edistäviä järjestöjä ja luonnonharrastusjärjestöjä. Oppaan lopusta löytyy listan paikallisista järjestöistä. EDULLINEN EKOTEKO joukkoliikenne.tampere.fi Yksi kaikkien puolesta. Joko sinulla on Tampereen matkakortti? 16

17 Jäte Pidämme jätteiden viemistä kaatopaikalle loppusijoitukseen normaalina asiana. Kaatopaikat voidaan kuitenkin tehdä liki tarpeettomiksi panostamalla jätteen synnyn ennaltaehkäisyyn sekä kierrättämällä materiaalit tehokkaasti. Näin ei tarvitse valmistaa niin paljon uusia tavaroita ja pakkauksia, mikä kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja. Jätteiden kierrätys kuuluu ihan jokaiselle! Jätteen ennaltaehkäisy Vältä ylipakattuja tuotteita. Ehjät tai korjauskelpoiset tekstiilit ja Liimaa oveen tai postilaatikkoon Ei kengät voi viedä puhtaina ja pestyinä mainoksia, kiitos -tarra. Nimellä hyväntekeväisyysjärjestöjen keräyslaatikoihin (esim. UFF ja Fida). Pakkaa tulevat mainokset voi estää soittamalla Suoramarkkinointiliittoon. vaatteet puhtaisiin muovikasseihin. Osta paristoja, jotka voi ladata uudelleen. Tiensä päähän tulleista vaatteista voi leikata siivousrättejä tai matonkudetta. Ainakin Pelastusarmeijan kirpputorit ottavat vastaan puhtaita puuvillalumppuja. Vanhat, vielä kelvolliset huonekalut kannattaa myydä (laita ilmoitus vaikkapa opiskelijatalon seinälle tai yliopiston nettikirpputorille) tai ne voi lahjoittaa kierrätyskeskukselle. Monilla kierrätyskeskuksilla on noutopalvelu. Vanhat autonrenkaat voi viedä takaisin rengasliikkeeseen. Vanha kännykkä kannattaa palauttaa matkapuhelinliikkeeseen. Käytä kaupassa omaa kassia, varakasseja kannattaa aina olla mukana. Huomaathan, että puuvillaista kassia on käytettävä paljon, jotta se olisi muovipussia ekologisempi. Askartele valoverhosta kestopussi hedelmille ja vihanneksille tai valitse kompostoituva pussi kaupassa. Esimerkiksi banaanit eivät tarvitse pussia. Opiskelijan lajitteluohje löytyy oppaan keskiaukeamalta. Repe ja Romu -autot ottavat maksutta kyytiinsä kodin ongelmajätteet, metalliromut sekä sähkö- ja elektroniikkaromut. Aikataulut löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon sivuilta ja vuosittain kotiin jaettavasta kalenterista. Myös jäteasemat ottavat suurimman osan kodinjätteistä ilmaiseksi vastaan. Lisäksi elektroniikkaa ja kodinkoneita myyvät liikkeet ottavat vanhoja laitteita vastaan veloituksetta. Sekajäte Sekajätettä on kaikki jäte, mitä ei voida kompostoida, kierrättää ja mikä ei ole ongelmajätettä. Sekajätteen määrä olisi hyvä minimoida myös kustannussyistä, sillä sekajätteen vieminen kaatopaikalle maksaa enemmän kuin muiden jätteiden kuljetus, mikä näkyy mm. yhtiövastikkeessa. 17

HÄMEEN VESIEN SUOJELU- VINKIT. Mitä minä voin tehdä?

HÄMEEN VESIEN SUOJELU- VINKIT. Mitä minä voin tehdä? HÄMEEN VESIEN SUOJELU- VINKIT Mitä minä voin tehdä? Leväpartaiset rantakivet, sinilevämassat ja verkkojen limoittuminen ovat kaikki oireita rehevöitymisestä. Myös vieraslajit uhkaavat herkkää järviluontoa.

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA

ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA YK:n Polaari-vuosi ILMASTONMUUTOS ARKTISILLA ALUEILLA Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut ympärist ristöuhka. Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti arktisilla alueilla. Vaikutus

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi

Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi Kasvihuoneilmiö tekee elämän maapallolla mahdolliseksi H2O CO2 CH4 N2O Lähde: IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Lämpötilan vaihtelut pohjoisella pallonpuoliskolla 1 000 vuodessa Lämpötila

Lisätiedot

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia

LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia LOHASPACK 2011-14 LOHAS etnografia Satu Jokinen Pakkaustutkimus PTR ry Loistava Paketti! 9.4.2014 Tavoite Lisätä ymmärrystä LOHAS-kuluttajien ostopäätösprosesseista Todentaa kyselytutkimuksessa mitattuja

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op

Ryhmä 5. Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Ryhmä 5 Ihminen ja Ympäristö Tms. 5 op Perustiedot Ajankohta: kevätlukukausi, muiden moduulien jälkeen Korvaa: YMPP123 YMPP105 (biologia, avoin yliopisto) Koordinoi: YMP Keskeisin oppiaines.ideointia.

Lisätiedot

Ympäristömegatrendit osaksi yritysten arvoketjua

Ympäristömegatrendit osaksi yritysten arvoketjua Ympäristömegatrendit osaksi yritysten arvoketjua Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ympäristöosaaminen arvoketjussa 20.9.2011 Teknologiateollisuus, Helsinki Kuva: Lauri Rotko/Plugi Megatrendit - lähtökohdat

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat Ruokafaktat - 0 10 % 20 % 30 % 40 % ilmastopäästöt Sähkönkäyttö Liikenne Fossiilisten polttoaineiden käyttö Teollisuustuotanto hiilidioksidi Metsäkato Maatalous Jätteet METAANI Ruoan ILMASTOPÄÄSTÖT Kauppa

Lisätiedot

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin PERUSTELE VÄITTÄMÄT: Ympäristöystävällinen ruoka Ruokaa syödään päivittäin ja ruokavalinnoilla on suuri vaikutus ympäristöön. Tutustutaan erilaisiin tapoihin vähentää oman syömisen ympäristökuormitusta.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

Onni on rajaton Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Aiheet: Mitä onni on? Happy Planet Index BKT & onnellisuus Hyvän elämän osatekijät Mikä lisää onnellisuutta? Kestävä kulutus - rajat on Vastuulliset

Lisätiedot

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta?

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? VASTUULLINEN LEIPÄ Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? Varsinkin täysjyväleipä on osa ympäristöystävällistä ruokavaliota. Suurin osa leivistä valmistetaan käyttämällä vain kasvipohjaisia raaka-aineita.

Lisätiedot

Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä

Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä Maaperä ravinnon laadun ja riittävyyden kulmakivenä Sanna Kanerva ja Helena Soinne Helsinki Insight aamukahviseminaari 26.10.2012 29.10.2012 1 Maaperä elämän ylläpitäjä ja ekosysteemipalvelujen tuottaja

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Olet saanut luettavaksesi päivitetyn

Olet saanut luettavaksesi päivitetyn SISÄLLYS: Lukijalle 2 Ekologisesti yliopistolla 3 Ekokampus 4 Ekologisesti kotona 5-6 Opiskelijatalossa 6 Liikenne 7 Matkailu ja retkeily 8 Jokamiehenoikeudet lyhyesti 9 Ilmastonmuutos 10 Vähemmän jätettä

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Tupakointi vähenee koko ajan

Tupakointi vähenee koko ajan TOSITIETOA Tupakka Tupakointi vähenee koko ajan Ennen vanhaan tupakoitiin paljon. Tupakointi oli sallittua ravintoloissa, junissa, lentokoneissa ja työpaikoilla. Nykyään tupakointia sisätiloissa rajoittaa

Lisätiedot

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä

Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011. Hyvinvointi megatrendinä Kati Hienonen Perhosvaikutus Oy Syö ja sauno seminaari / 01.11. 2011 Hyvinvointi megatrendinä Sisältö Miksi vastuullisuus, hyvinvointi ja hitaus voimistuu kuluttajakäyttäytymisessä? Elämysyhteiskunnasta

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kulutuksen ja asumisen ilmastovaikutukset

Kulutuksen ja asumisen ilmastovaikutukset Kulutuksen ja asumisen ilmastovaikutukset Ilmastotohtorin vastaanotto Kampin kauppakeskuksessa Tieteen päivät 9-10.1.2013 Ari Nissinen, erikoistutkija Marja Salo, tutkija Maija Mattinen, tutkija Suomen

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA KOTITALOUSALA IFHE Position Paper / Terhi Lindqvist Marttaliitto 2016 IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET IFHE hyväksyi Korean maailmankongressissa IFHE Position

Lisätiedot

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Sadevettä valuu pintavaluntana vesistöön. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Joki

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA

KIERRÄTTÄMÄLLÄ MATERIAALISTA SAADAAN RAAKA- AINETTA KODIN JÄTEOPAS Kodeissa syntyy monia erilaisia roskia ja jätteitä. Osa jätteistä voi olla vaarallisia ja myrkyllisiä kuten esimerkiksi jäteöljy tai hyönteismyrkky. Jätteet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Lapissa Ilmastotietoa ja -vinkkejä lappilaisille

Ilmastonmuutos Lapissa Ilmastotietoa ja -vinkkejä lappilaisille Ilmastonmuutos Lapissa Ilmastotietoa ja -vinkkejä lappilaisille LAPIN LIITTO Lapin liitto Julkaisunumero A32/2012 ISBN 978-951-9244-64-8 Rovaniemi 2012 Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset Lapissa Luonnollinen

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki Ympäristöohjelma Top Camping Kalajoki Lähteet: www.energia.fi www.findikaattori.fi www.lindstrom.fi www.motiva.fi www.vihreapolku.info www.ymparisto.fi Top Camping Kalajoen leirintäalue sijaitsee ainutlaatuisessa

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Tulevaisuus (ilmaston)muutoksessa tilannekatsaus Suomeen ja ulkomaille. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Tulevaisuus (ilmaston)muutoksessa tilannekatsaus Suomeen ja ulkomaille. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Tulevaisuus (ilmaston)muutoksessa tilannekatsaus Suomeen ja ulkomaille Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ilmastotalkoot Satakunnassa, Rauma 9.11.2016 Ilmastonmuutoksen taustalla etenkin fossiilisten

Lisätiedot

Viljakaupan rooli ympäristöviestinnässä. Jaakko Laurinen Kehityspäällikkö Raisio Oyj

Viljakaupan rooli ympäristöviestinnässä. Jaakko Laurinen Kehityspäällikkö Raisio Oyj Viljakaupan rooli ympäristöviestinnässä Jaakko Laurinen Kehityspäällikkö Raisio Oyj 2.11.2011 Ympäristöasioita viljaketjussa Väestö lisääntyy nyt 7 mrd. vuonna 2050 9 mrd. Samaan aikaan ruokavalio muuttuu

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helmikuu 2013 Vastaajia yhteensä 539 Koonti Inkeri Ahvenisto Vastaajat alaluokkien kyselyssä: yht. 314 hlö Vastaajat yllun + henkilöstön

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖONGELMAT. Vesien rehevöityminen Ilmansaasteet Kierrätys

YMPÄRISTÖONGELMAT. Vesien rehevöityminen Ilmansaasteet Kierrätys YMPÄRISTÖONGELMAT Vesien rehevöityminen Ilmansaasteet Kierrätys Vesien rehevöityminen Järviekosysteemien uhat Ylimääräisten ravinteiden kertyminen vesistöihin rehevöittää niitä. Ravinteita kertyy ihmistoiminnasta

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Zero(ish) waste nollatoleranssi jätteelle

Zero(ish) waste nollatoleranssi jätteelle Zero(ish) waste nollatoleranssi jätteelle Meres enemmän muovii ku kaloi 2020, räppää Mikael Gabriel coverissaan Chisun kappaleesta Mun koti ei oo täällä. Tämä kuvaus on hyvinkin mahdollinen, kun mietitään

Lisätiedot

Pienet muutokset arjessa ovat ilmastotekoja

Pienet muutokset arjessa ovat ilmastotekoja Pienet muutokset arjessa ovat ilmastotekoja WIN-WIN: Monilla ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta hyvillä valinnoilla on myös muita positiivisia vaikutuksia. Säästämällä ilmastoa voit säästää myös euroja

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Varainhankintaa.com. Paperit( Pesuaineet( Kuvasto(1(/(2015(

Varainhankintaa.com. Paperit( Pesuaineet( Kuvasto(1(/(2015( Varainhankintaa.com Teemme varainhankintaa toimintamme kehittämiseksi. Osallistumisenne on meille tärkeää Kiittäen, Kuvasto(1(/(2015( Koulu / Joukkue / Yhdistys Paperit( Pesuaineet( 40# # säkki 25# # säkki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat

Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Muuttuva ruokakulttuuri ja kuluttajien valinnat Saako tätä syödä? -seminaari 15.6.2016 klo 8.30-12.00 Lihaa vai soijaa, lohta vai silakkaa, lisää proteiinia vai vegeilyä? Mari Niva Kuluttajatutkimuskeskus

Lisätiedot

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä

Lisätiedot

VALINTOJA KUUMENTAVIA SKENAARIOITA & VIILENTÄVIÄ. Näyttely ilmastonmuutoksesta. Kuumentavia skenaarioita & Viilentäviä valintoja, juliste 1.

VALINTOJA KUUMENTAVIA SKENAARIOITA & VIILENTÄVIÄ. Näyttely ilmastonmuutoksesta. Kuumentavia skenaarioita & Viilentäviä valintoja, juliste 1. KUUMENTAVIA SKENAARIOITA & VIILENTÄVIÄ VALINTOJA Näyttely ilmastonmuutoksesta Kuumentavia skenaarioita & Viilentäviä valintoja, juliste 1. Tee Muutos -ilmastokampanja 2006. MITEN IHMINEN OSAA MUUTTAA ILMASTOA?

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Maatalouden ilmasto-ohjelma. Askeleita kohti ilmastoystävällistä

Maatalouden ilmasto-ohjelma. Askeleita kohti ilmastoystävällistä Maatalouden ilmasto-ohjelma Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa Maatalouden ilmasto-ohjelma Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa SISÄLLYS: Askel 1: Hoidetaan hyvin maaperää 4 Askel 2: Hoidetaan

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Luku 7 Energiansäästö

Luku 7 Energiansäästö Luku 7 Energiansäästö Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Energialasku Lämmitys Sähkö Liikenne Ravinto 2 ENERGIALASKU 3 Perheen energialasku Asuminen Kulutuskohde

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. RAKENNA RUOHOKATTILA Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan laite, joka käyttää vastaleikattua ruohoa veden lämmittämiseen.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Jätehuolto ja ravinnejalanjälki

Jätehuolto ja ravinnejalanjälki Jätehuolto ja ravinnejalanjälki Jenni Ypyä, MTT Kaisa Grönman, LUT 21.11.2013 Esityssisältö Miksi huomio ravinteisiin? Miten päästään kestävään ravinnetalouteen? Ravinnejalanjälki Ravinteet jätevirroissa

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Jenni Kankaanniemi. Lento. Annele Heikkilä & Mirja Uusi- Illikainen. Karppinen Minttu Koskela & Aino Lainesalo. Julia Koskimies & Roosa Vanhanen

Jenni Kankaanniemi. Lento. Annele Heikkilä & Mirja Uusi- Illikainen. Karppinen Minttu Koskela & Aino Lainesalo. Julia Koskimies & Roosa Vanhanen Biologian kurssi 3: Ympäristöekologia Globaalit eli maailmanlaajuiset biodiversiteettiä kaventavat ympäristöongelmat (ekologiset häiriöt) Tutustu huolella omaan aiheeseesi ja laadi selkeä esitys siitä

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta?

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Finsifin seminaari 20.9.2011 Hanna Hiidenpalo 19.9.2011 1 Miksi elintarvikkeet ja ruuan tuotanto kiinnostavat myös sijoittajia? 35 % maailman työväestöstä

Lisätiedot