OSA IV Yleissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSA IV Yleissuunnitelma"

Transkriptio

1 Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Lohjan, Karkkilan ja Karjaan kaupungit Vihdin, Pohjan, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON OSA IV Yleissuunnitelma K&R Kiuru & Rautiainen Oy

2 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 YLEISSUUNNITELMA Yleistä Vesihuollon kuntakohtaiset kehittämissuunnitelmat Vedenhankinnan ja pohjavesien suojelun kehittämissuunnitelma Jätevedenkäsittelyn ja viemäröinnin kehittämissuunnitelma Lietteenkäsittelyn kehittämissuunnitelma Organisaatioiden kehittämissuunnitelma Toimenpideohjelma Rahoitussuunnitelma 15 KARTTALUETTELO Nro Kartta Mittakaava Paperikoko KR Suunnitellut vesi- ja viemärilinjat 1: A0

3 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 3/16 1 JOHDANTO Tässä raportissa on esitetty Hiiden alueen vesihuollon yleissuunnitteluun liittyvä yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmaosa sisältää alueen kuntien kehittämissuunnitelman, suunnitellun investointiaikataulun ja rahoitussuunnitelman. Suunnittelualueesta on liitteenä kartta-aineisto liitteenä osaraporteissa 1 ja 3. Tämän osaraportin liitekarttana olevassa KR on esitetty yleissuunnitelma vedenhankinnan sekä jätevesien johtamisen ja puhdistamisen toteuttamiseksi vuoteen 2030 asti. Yleissuunnitteluun liittyvistä muista raporteista osaraportissa 3 on esitetty suunnitteluvaihtoehdot ja vertailu. Perusselvitykset on esitetty erillisessä osaraportissa 1. Ennusteet ja tavoitteet osaraportissa 2. Vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman ovat tilanneet Uudenmaan ympäristökeskus ja Uudenmaan liitto yhdessä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnittelutyöhön on osallistunut seuraava ohjausryhmä: Marketta Virta, Uudenmaan ympäristökeskus Kari Vaitomaa, Uudenmaan ympäristökeskus Aino Tamsi, Uudenmaan ympäristökeskus Ilkka Juva, Uudenmaan ympäristökeskus Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan Liitto Pentti Laakkonen, Lohjan kaupunki Markku Kytäjä, Karkkilan kaupunki Henrik Westerlund, Karjaan kaupunki Tapio Lankinen, Vihdin vesihuoltolaitos Kukka-Maaria Luukkonen, Pohjan kunta Nina Turpeinen, Sammatin kunta Markku Kärkkäinen, Siuntion kunta Jyrki Uusitalo, Nummi-Pusulan kunta Kari Vismanen, Karjalohjan kunta ( saakka) Katja Erätuli-Keskinen, Karjalohjan kunta ( ) Veijo Kiimamaa, Karjalohjan kunta ( lähtien) Ossi Jokinen, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry. Erja Vaarala, Hiiden Pilotti Juho Kähkönen, M-real Kirkniemi ( saakka) Maria Mäntymäki, M-real Kirkniemi ( lähtien) Petri Niemi, UPM-Kymmene Konsultin edustajina suunnittelutyöhön ovat osallistuneet: Risto Saarinen, Econet Engineering Oy Jyri Rautiainen, Kiuru & Rautiainen Oy Anna Mikola, Kiuru & Rautiainen Oy Teemu Vehmaskoski, Kiuru & Rautiainen Oy Teemu Heikkinen, Kiuru & Rautiainen Oy

4 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 4/16 2 YLEISSUUNNITELMA 2.1 Yleistä Vedenhankinta Suunnittelualueella tarkasteltiin vedenhankinnan ja jakelun vaihtoehtoja Karjalohjan, Sammatin ja Nummi-Pusulan kunnissa, joissa erityistilanteiden vedentarvetta ei pystytä kattamaan nykyisillä vedenottamoilla pääasiallisen vedenottamon ollessa poissa käytöstä. Karjaan, Karkkilan, Pohjan, Siuntion, Lohjan osalta vedenhankinnan tilanne on niin hyvä, ettei kehittämistarpeita niiden kohdalla ollut. Vihdissä varavedenhankintaa on tarve pikaisesti tehostaa, mutta ratkaisut sen tekemiseksi ovat jo valmiina. Vihdin ja Lohjan vesivarat sijaitsevat alueella, jossa on runsaasti asutusta, teollisuutta sekä tiestöä ja liikennettä. Suunnitelmassa etsittiin pitkän tähtäimen vaihtoehtoja Lohjan ja Vihdin vedenhankinnan kehittämiseksi siten, että vedenotossa ei olla riippuvaisia yksinomaan riskialttiiden pohjavesialueiden vedestä. Jätevesienkäsittely Jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetti on tällä hetkellä riittävä. Suunnitelmassa lähdettiin siitä, että vuoteen 2030 mennessä kaikilla puhdistamoilla on nitrifikaatiovaatimus. Lisäksi fosforinpoistoa tehostetaan tarvittaessa ja käsitelty jätevesi hygienisoidaan, jos purkualueella on paljon virkistyskäyttöä. Suunnittelutyössä keskityttiin jätevesien osalta Lohjan, Vihdin ja Karkkilan sekä Nummi-Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin käsittelyn tehostamiseen, koska Siuntion jätevesiä ei 2030 enää puhdisteta alueella ja Karjaan-Pohjan rakenteilla olevan yhteispuhdistamon voidaan olettaa riittävän vuoteen 2030 saakka. Yhteispuhdistamon osalta toimenpide-ehdotuksia tehtiin ainoastaan mahdollisten uusien puhdistamolle viemäröitävien jätevesien osalta. Lohjan keskuspuhdistamovaihtoehdoissa huomioitiin yhteiskäsittelyn mahdollisuus teollisuusjätevesien kanssa. Karjalohjan, Sammatin ja Nummi-Pusulan osalta vaihtoehtoina käsiteltiin nykyisten puhdistamoiden saneerausta ja laajennusta, kolmen kunnan yhteispuhdistamoa Karjalohjalla, jätevesien johtamista Åminneforsin uudelle puhdistamolle tai jätevesien johtamista Lohjalle. Lohjan, Vihdin ja Karkkilan jätevesienkäsittelyn osalta vaihtoehtoina käsiteltiin nykyisten puhdistamoiden saneerausta ja laajennusta, keskittämistä kuntien sisällä niin, että Lohjan puhdistamot yhdistetään ja Vihdin kirkonkylän jätevedet johdetaan Nummelan puhdistamolle tai jätevesien johtamista Espooseen Vihdin ja Karkkilan osalta. Keskitettyinä ratkaisuina tutkittiin keskuspuhdistamoa Etelä-Lohjalla, keskuspuhdistamoa, josta rakennetaan purkuputki Suomenlahdelle tai ratkaisua, jossa lähes kaikki puhdistamot säilytetään, mutta käsitellyt jätevedet kootaan Suomenlahteen laskevaan purkuputkeen.

5 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 5/16 Lietteenkäsittely Lietteen käsittelyvaihtoehdoissa käsiteltiin erikseen suurien puhdistamoiden lietteitä (Lohja, Vihti, Karjaa-Pohja ja Kirkniemi). Suunnitelmassa tarkasteltiin tilannetta, jossa kukin kunta ja Kirkniemi jatkaa lietteenkäsittelyä itse kuitenkin niin, että käsittelyn tasoa parannetaan vastaamaan kiristyviä vaatimuksia (=laitoskompostointi tai vastaava). Vaihtoehtoisesti isot puhdistamot voivat keskittää lietteenkäsittelyn yhteen laitokseen. Pienien puhdistamoiden (Karkkila, Nummi-Pusula, Karjalohja ja Sammatti) osalta tarkasteltiin oman lietteenkäsittelyn aloittamisen kustannuksia verrattuna lietteiden kuljettamiseen käsiteltäväksi muualle. Organisaatioiden kehittäminen Vesihuollon organisaatioiden näkökulmasta suunnittelualueella on erilaisia kehittämistarpeita. Karjaa ja Pohjan kunta ovat jo päättäneet rakentaa Åminneforsin uuden yhteispuhdistamon. Lohjalla, Vihdissä ja Karkkilassa kuvaavaa on suuri väestömäärä ja liiketoiminnan volyymi, asukkaiden ja liittyjien ennustettu kasvu sekä jo aiemmin vireillä olleet yhteistyöjärjestelyt. Siuntio, Sammatti, Nummi-Pusula ja Karjalohja taas ovat pieniä ja heikosti tai niukasti kannattavia laitoksia. Suunnittelutyössä pyrittiin kullekin kunnalle tarjoamaan työkaluja organisaatioiden edelleen kehittämiseksi syntyvien teknisten ratkaisujen perusteella. Pohjana on erilaisten yhteistoimintamallien yleinen kuvaus, ja yksittäisenä mutta muillekin tarvittaessa sovellettavana painopisteenä on Karjaan ja Pohjan lähes väistämättä toteutuvan yhteistyöjärjestelyn vaiheiden kuvaaminen. Lisäksi tarkasteltiin osuuskuntien etuja ja haittoja haja-asutusalueiden vesihuollon rakentamisessa.

6 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 6/ Vesihuollon kuntakohtaiset kehittämissuunnitelmat Karjaa Karjaan vedenhankinta on turvattu myös erityistilanteissa. Karjaan kaikille riskialttiille pohjavesialueille on tehty suojelusuunnitelma. Ei tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Karjaan jätevesien käsittelyn kapasiteetti ja puhdistustaso tulee uuden Åminneforsin puhdistamon myötä riittämään vuoteen 2030 saakka. Jos Lohjan purkuputki Suomenlahteen toteutetaan, voidaan Åminneforsin seuraavan saneerauksen yhteydessä tutkia myös mahdollisuus johtaa käsitellyt vedet purkuputkeen. Alueen kunnista Karjaan vuotovesien määrä oli suurin, jopa 66 % puhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Verkostossa suositellaan vuotovesiselvityksen tekemistä ja sen jälkeen saneerausta. Karjaa osallistuu lietteenkäsittely-yhteistyöhön keskitetyn käsittelyn aloittamiseksi alueella. Lisäksi Åminneforsin puhdistamon organisaation kehittäminen käynnistetään heti. Karjalohja Karjalohjan varavedenhankinnan kehittämiseksi suositellaan yhdysvesijohdon rakentamista Lohjalle siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä. Hankkeen yleissuunnittelu aloitetaan vuonna Koska kunnan vedenhankinnassa on akuutti varmistamisen tarve, rakennetaan myös uusi vedenottamo Härjänvatsan alueelle, jos veden laatu ja antoisuus osoittautuvat hyviksi. Alueella tehdään ensin täydentäviä pohjavesitutkimuksia veden laadun ja antoisuuden varmistamiseksi sekä vedenottamon paikan valitsemiseksi. Pohjavesitutkimukset aloitetaan vuonna Vedenottamo toteutetaan yhdessä Sammatin kunnan kanssa. Karjalohjan alueen riskialttiista pohjavesialueista suojelusuunnitelma puuttuu Linhamarinharjun alueelta (Luokka II, arvioitu antoisuus 950 m 3 /d). Suojelusuunnitelman tekemistä suositellaan. Karjalohjan jätevesien johtamista Lohjalle suositellaan ennen kuin Karjalohjan nykyisen puhdistamon saneeraus olisi ajankohtainen vuonna Karkkila Karkkilan vedenhankinta on turvattu myös erityistilanteissa sitten, kun uusi vedenottamo valmistuu. Karkkilan alueen riskialttiista pohjavesialueista suojelusuunnitelma puuttuu Asemanseudun alueelta (Luokka II, arvioitu antoisuus 1100 m 3 /d). Suojelusuunnitelman tekemistä suositellaan.

7 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 7/16 Karkkilan jätevesien johtamista Vihdin Kirkonkylän ja Nummelan kautta Espooseen suositellaan siinä vaiheessa, kun nykyisen puhdistamon saneeraus olisi ajankohtainen noin vuonna Ikkalan kylän jätevedet Nummi-Pusulan puolelta suositellaan johdettavaksi Karkkilan jätevedenpuhdistamolle. Samalla Ikkalan kylään rakennetaan vesijohto Karkkilan verkostosta. Viemäri voidaan toteuttaa samanaikaisesti vesijohdon kanssa. Alueen kunnista Karkkilan vuotovesien määrä oli kolmanneksi suurin, jopa 50 % puhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Verkostossa suositellaan vuotovesiselvityksen tekemistä ja sen jälkeen saneerausta. Lohja Lohjalla ei ole akuuttia tarvetta kehittää varavedenhankintaa. Pitkällä tähtäimellä (50 vuotta) tulee kuitenkin tarvittaessa varautua korvaamaan Salpausselän vedenottamot. Vedenhankinnan kehittämiseksi Lohjalla suositellaan Tytyrin laitoksen kehittämistä edelleen, jotta tarvittaessa voidaan paremmin käsitellä myös pintavettä Lohjanjärvestä. Lohjan riskialttiista pohjavesialueista suojelusuunnitelma puuttuu Kirkniemen alueelta (Luokka I, arvioitu antoisuus 750 m 3 /d). Lohjan käsiteltyjen jätevesien johtamista Suomenlahteen suositellaan. Jätevesien kuormituksen vaikutuksien selvittämiseksi ja eri vaihtoehtojen tarkastelemiseksi suositellaan YVA-prosessin käynnistämistä. Hanke aloitetaan vuonna Samalla voidaan tutkia jätevesien johtamista Espooseen. Lohjan nykyisten puhdistamoiden saneeraus on ajankohtainen noin vuonna Jos Pitkäniemen puhdistamo tulevaisuudessa poistuu, voidaan suositella esiselkeytysaltaiden säilyttämistä puhdistamoalueella ja Pitkäniemen teollisuusalueen ja keskusta-alueen hulevesien käsittelyä vanhoissa altaissa. Alueen kunnista Lohjan vuotovesien määrä oli neljänneksi alhaisin, 30 % puhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Saneeraustoimenpiteiden jatkamista vuotovesien vähentämiseksi suositellaan. Lohjan kaupunki osallistuu lietteenkäsittely-yhteistyöhön puhdistamolietteen keskitetyn käsittelyn aloittamiseksi alueella. Valmistelu aloitetaan vuonna Nummi-Pusula Nummi-Pusulan varavedenhankinnan kehittämiseksi suositellaan yhdysvesijohdon rakentamista Lohjalle siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä. Hankkeen yleissuunnittelu aloitetaan vuonna 2006 yhdessä Sammatin ja Karjalohjan yhdysvesijohtojen kanssa. Nummi-Pusulan alueen riskialttiista pohjavesialueista suojelusuunnitelma puuttuu Saukkolan-Mäntsälän alueelta (Luokka I, arvioitu antoisuus 800 m 3 /d). Nummi-Pusulan jätevesien johtamista Lohjalle suositellaan siinä vaiheessa, kun nykyisen puhdistamon saneeraus olisi ajankohtainen noin vuonna 2015.

8 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 8/16 Alueen kunnista Nummi-Pusulan vuotovesien määrä oli kolmanneksi alhaisin, 21 % puhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Saneeraustoimenpiteiden jatkamista vuotovesien vähentämiseksi suositellaan. Ikkalan kylän vedenhankinta suositellaan rakennettavaksi jatkamalla Karkkilan verkostoa Ikkalaan. Samalla alue viemäröidään Karkkilan puhdistamolle. Uuteen E18- tien liittymään rakennetaan vesijohto ja viemäri Sammatin verkostosta. Pohja Pohjan vedenhankinta on turvattu myös erityistilanteissa. Pohjan kunnan riskialttiista pohjavesialueista suojelusuunnitelma puuttuu: - Pohjan keskusta (Luokka I, arvioitu antoisuus 600 m 3 /d) - Brödtorp B (Luokka I, arvioitu antoisuus 370 m 3 /d) - Forsby (Luokka I, arvioitu antoisuus 500 m 3 /d) - Brödtorp A (Luokka II, arvioitu antoisuus 300 m 3 /d) Suojelusuunnitelmien tekemistä suositellaan. Pohjan kunnan jätevesien käsittelyn kapasiteetti ja puhdistustaso tulee uuden Åminneforsin puhdistamon myötä riittämään vuoteen 2030 saakka. Jos Lohjan purkuputki Suomenlahteen toteutetaan, voidaan Åminneforsin saneerauksen yhteydessä tutkia myös mahdollisuus johtaa käsitellyt vedet purkuputkeen. Alueen kunnista Pohjan vuotovesien määrä oli toiseksi suurin, jopa 55 % puhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Verkostossa suositellaan vuotovesiselvityksen tekemistä ja sen jälkeen saneerausta. Antskogin ja Manibackan kylien liittämistä vesihuoltolaitoksen verkostoon suositellaan. Pohjan kunta osallistuu yhdessä Karjaan kanssa lietteenkäsittely-yhteistyöhön keskitetyn käsittelyn aloittamiseksi alueella. Käsittelylaitokselle toimitetaan Åminneforsin puhdistamon lietteet. Lisäksi Åminneforsin puhdistamon organisaation kehittäminen käynnistetään heti. Sammatti Sammatin varavedenhankinnan kehittämiseksi suositellaan yhdysvesijohdon rakentamista Lohjalle siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä. Hankkeen yleissuunnittelu aloitetaan vuonna 2006 yhdessä Nummi-Pusulan ja Karjalohjan yhdysvesijohtojen kanssa. Koska kunnan vedenhankinnassa on akuutti varmistamisen tarve, rakennetaan myös uusi vedenottamo Härjänvatsan alueelle, jos veden laatu ja antoisuus osoittautuvat hyviksi. Alueella tehdään ensin täydentäviä pohjavesitutkimuksia veden laadun ja antoisuuden varmistamiseksi sekä vedenottamon paikan valitsemiseksi. Pohjavesitutkimukset aloitetaan vuonna Vedenottamo toteutetaan yhdessä Karjalohjan kunnan kanssa. Vedenottamohanke toteutetaan mahdollisimman nopeasti.

9 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 9/16 Sammatin kunnan riskialttiista pohjavesialueista suojelusuunnitelma puuttuu Sammatin alueelta (Luokka I, arvioitu antoisuus 2300 m 3 /d). Suojelusuunnitelman tekemistä suositellaan. Sammatin jätevesien johtamista Lohjalle suositellaan ennen kuin nykyisen puhdistamon saneeraus olisi ajankohtainen Sammatin vuotovesien määrä oli kohtalaisen suuri, jopa 32 % puhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Verkostossa suositellaan vuotovesiselvityksen tekemistä ja sen jälkeen saneerausta. Haarjärvelle ja uuteen E18-tien liittymään rakennetaan vesijohto ja viemäri Sammatin verkostosta. Lisäksi Nummi-Pusulan uuteen E18-tien liittymään rakennetaan vesijohto ja viemäri Sammatin kunnan puolelta. Siuntio Siuntion vedenhankinta on turvattu myös erityistilanteissa. Ei tarvittavia toimenpiteitä. Siuntion riskialttiista pohjavesialueista suojelusuunnitelma puuttuu: - Gårdskulla (Luokka I, arvioitu antoisuus 1200 m 3 /d) - Nikus (Luokka I, arvioitu antoisuus 800 m 3 /d) - Billskog (Luokka II, arvioitu antoisuus 170 m 3 /d) Suojelusuunnitelman tekemistä erityisesti Gårdskullan ja Nikuksen alueille suositellaan. Siuntio tulee johtamaan jätevetensä Espoon Suomenojan puhdistamolle vuodesta 2007 lähtien. Ei tarvittavia toimenpiteitä. Kunnan sako- ja umpikaivolietteiden osalta voidaan pitää suositeltavana niiden ohjaamista naapurikuntien puhdistamoille. Kaakkois-Siuntiossa ja Störsvikin alueella alueilla suositellaan ensisijaisesti vesihuoltolaitoksen verkoston laajentamista nyt viemäröimättömille alueille. Siuntion vuotovesien määrä oli kohtalaisen suuri, jopa 35 % puhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Verkostossa suositellaan vuotovesiselvityksen tekemistä ja sen jälkeen saneerausta. Vihti Vihdin vedenhankintaa ei toistaiseksi ole turvattu erityistilanteissa. Vihdinkin vedenhankinta erityistilanteissa on turvattu sitten, kun uusi Lautojan vedenottamo ja yhdysvesijohto Lohjalle ovat valmiit. Pitkällä tähtäimellä (50 vuotta) tulee kuitenkin tarvittaessa varautua korvaamaan Salpausselän vedenottamot. Vedenhankinnan kehittämiseksi Vihdissä suositellaan yhdysvesijohdon rakentamista Espooseen. Yhdysvesijohto voidaan rakentaa samalla siirtoviemärin kanssa. Vihdin riskialttiista pohjavesialueista suojelusuunnitelma puuttuu: - Nummelanharju (Luokka I, arvioitu antoisuus 6500 m 3 /d) - Kuonjoennummi (Luokka II, arvioitu antoisuus 1400 m 3 /d) Vihdin jätevesien johtamista Espooseen suositellaan. Yleissuunnittelu siirtoviemärin toteuttamisesta käynnistetään vuonna 2007.

10 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 10/16 Alueen kunnista Vihdin vuotovesien määrä oli toiseksi alhaisin, 19 % puhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Saneeraustoimenpiteiden jatkamista vähäisen vuotovesimäärän ylläpitämiseksi suositellaan. Vihti osallistuu lietteenkäsittely-yhteistyöhön puhdistamolietteen keskitetyn käsittelyn aloittamiseksi alueella. Valmistelu aloitetaan vuonna Vedenhankinnan ja pohjavesien suojelun kehittämissuunnitelma Vedenhankinnan kehittäminen Karjalohja, Sammatti ja Nummi-Pusula Karjalohjan, Sammatin ja Nummi-Pusulan varavedenhankinnan kehittämiseksi suositellaan yhdysvesijohdon rakentamista Lohjalle siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä. Hankkeen yleissuunnittelu aloitetaan vuonna Koska Karjalohjalla ja Sammatissa vedenhankinnassa on akuutti varmistamisen tarve, rakennetaan myös uusi vedenottamo Härjänvatsan alueelle, jos veden laatu ja antoisuus osoittautuvat hyviksi. Lohja Lohjalla ei ole akuuttia tarvetta kehittää varavedenhankintaa. Pitkällä tähtäimellä (50 vuotta) tulee kuitenkin tarvittaessa varautua korvaamaan Salpausselän vedenottamot. Vedenhankinnan kehittämiseksi Lohjalla suositellaan Tytyrin laitoksen kehittämistä edelleen, jotta tarvittaessa voidaan paremmin käsitellä myös pintavettä Lohjanjärvestä. Vihti Vihdin vedenhankintaa ei toistaiseksi ole turvattu erityistilanteissa. Vihdinkin vedenhankinta erityistilanteissa on turvattu sitten, kun uusi Lautojan vedenottamo ja yhdysvesijohto Lohjalle ovat valmiit. Pitkällä tähtäimellä (50 vuotta) tulee kuitenkin tarvittaessa varautua korvaamaan Salpausselän vedenottamot. Vedenhankinnan kehittämiseksi Vihdissä suositellaan yhdysvesijohdon rakentamista Espooseen. Yhdysvesijohto voidaan rakentaa samalla siirtoviemärin kanssa. Uusien alueiden liittäminen vesijohtoverkostoon Vesijohtoverkoston rakentamista suositellaan seuraaville alueille: - Nummi-Pusulan kunnan Ikkalan kylän vedenhankinta rakennettaan jatkamalla Karkkilan verkostoa Ikkalaan. - Nummi-Pusulan uuteen E18-tien liittymään rakennetaan vesijohto Sammatin verkostosta. - Pohjan kunnan Antskogin ja Manibackan kylät liitetään vesihuoltolaitoksen verkostoon. - Sammatin Haarjärvelle ja uuteen E18-tien liittymään rakennetaan vesijohto Sammatin verkostosta.

11 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 11/16 Pohjavesien suojelun kehittäminen Pohjavesien suojelua alueella suositellaan kehitettäväksi niin, että ainakin riskialttiiksi luokitelluille I- tai II-luokan pohjavesialueille tehdään suojelusuunnitelma. 2.4 Jätevedenkäsittelyn ja viemäröinnin kehittämissuunnitelma Jätevesienkäsittelyn kehittäminen Lohja Lohjan käsiteltyjen jätevesien johtamista Suomenlahteen suositellaan. Jätevesien kuormituksen vaikutuksien selvittämiseksi ja eri vaihtoehtojen tarkastelemiseksi suositellaan YVA-prosessin käynnistämistä. Hanke aloitetaan vuonna Samalla voidaan tutkia jätevesien johtamista Espooseen. Jos Pitkäniemen puhdistamo tulevaisuudessa poistuu, voidaan suositella esiselkeytysaltaiden säilyttämistä puhdistamoalueella ja hulevesien käsittelyä vanhoissa altaissa. Vihti ja Karkkila Vihdin jätevesien johtamista Espooseen suositellaan. Yleissuunnittelu siirtoviemärin toteuttamisesta käynnistetään vuonna Karkkilan jätevesien johtamista Vihdin Kirkonkylän ja Nummelan kautta Espooseen suositellaan siinä vaiheessa, kun nykyisen puhdistamon saneeraus olisi ajankohtainen noin vuonna Karjalohja, Sammatti ja Nummi-Pusula Karjalohjan, Sammatin ja Nummi-Pusulan jätevesien johtamista Lohjalle suositellaan ennen kuin puhdistamoita joudutaan saneeraamaan. Nykyisten puhdistamoiden saneeraus on ajankohtaista vuosina Karjaa ja Pohja Karjaan ja Pohjan kunnan jätevesien käsittelyn kapasiteetti ja puhdistustaso tulee uuden Åminneforsin puhdistamon myötä riittämään vuoteen 2030 saakka. Jos Lohjan purkuputki Suomenlahteen toteutetaan, voidaan Åminneforsin saneerauksen yhteydessä tutkia myös mahdollisuus johtaa käsitellyt vedet purkuputkeen. Uusien alueiden liittäminen viemäriverkostoon Viemärin rakentamista suositellaan seuraaville alueille: - Nummi-Pusulan kunnan Ikkalan kylän viemäröinti rakennetaan jatkamalla Karkkilan verkostoa Ikkalaan. - Nummi-Pusulan uuteen E18-tien liittymään rakennetaan viemäri Sammatin verkostosta. - Pohjan kunnan Antskogin ja Manibackan kylät liitetään vesihuoltolaitoksen verkostoon. - Sammatin Haarjärvelle ja uuteen E18-tien liittymään rakennetaan viemäri Sammatin verkostosta.

12 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 12/16 Siuntion sako- ja umpikaivolietteiden osalta voidaan pitää suositeltavana niiden ohjaamista naapurikuntien puhdistamoille. Kaakkois-Siuntiossa ja Störsvikin alueella alueilla suositellaan ensisijaisesti vesihuoltolaitoksen verkoston laajentamista nyt viemäröimättömille alueille. Viemäröinnin kehittäminen Kunnissa, joissa vuotovesien määrä on suuri, suositellaan vuotovesiselvityksen tekemistä ja sen jälkeen saneerausta. 2.5 Lietteenkäsittelyn kehittämissuunnitelma Lietteenkäsittelyn osalta voidaan suositella keskitettyä käsittelyä, johon lietettä toimittaisivat Lohja, Vihti sekä Karjaa ja Pohjan kunta. Lisäksi Kirkniemen biolietteet käsiteltäisiin käsittelylaitoksessa. Pienten kuntien osalta (Karkkila, Nummi-Pusula, Karjalohja ja Sammatti) voidaan myös suositella lietteiden toimittamista keskitettyyn käsittelylaitokseen, koska, jos laitos toteutetaan suunnittelualueella, kuljetusmatkat ovat lyhyemmät verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Ratkaisuun vaikuttaa luonnollisesti myös käsittelytaksa eri käsittelylaitoksilla. Koska kuntien tavoitteena on luopua omasta puhdistamolietteenkäsittelystä, keskitetty käsittely voidaan antaa ulkopuolisen yrityksen tehtäväksi. Keskitetyn käsittelyn aloittamiseksi kuntien ja teollisuuden täytyy kuitenkin käynnistää yhteistyö ja valita yhdessä palveluntarjoaja. Alueen kuntien jätehuoltoyhtiö Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy (Rosk n Roll Oy Ab) voi toimia käsittelyn järjestäjänä ja tarjouskilpailun valmistelijana. 2.6 Organisaatioiden kehittämissuunnitelma Jo nykymuotoisina toimiessaan etenkin Nummi-Pusulan ja Sammatin on suositeltavaa tarkistaa maksujensa tasoa vastaamaan toiminnan kustannuksia. Lohjaa ja Karkkilaa lukuun ottamatta kaikilla laitoksilla on myös pääomien käytössä tehostettavaa. Harvempien verkostojen laitoksilla ei todennäköisesti voida yrityksistäkään huolimatta päästä samanlaisiin tehokkuuslukuihin kuin suuremmilla ja tiheämpään rakennetuilla laitoksilla. Siksi alueen jokaisen laitoksen olisi suositeltavaa aloittaa vertailuyhteistyö (benchmarking) esimerkiksi noin viiden vastaavaa kokoluokkaa ja rakennetta edustavan suo-malaisen laitoksen kanssa. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi kerran vuodessa tapahtuva-na tiedon keruuna ja vertailupalaverina. Erityisesti pienten laitosten tulee myös kiinnittää huomiota lukumäärällisesti kapean henkilöstönsä osaamiseen ja jaksamiseen. Alueen laitosten yhteenlasketusta 58 hengen kokonaismiehityksestä jopa 35 tulee eläkeikään seuraavien kymmenen vuoden aikana, joten uudenkin henkilöstön ottamiseen ja tiedon siirtämiseen tulee varautua kaikilla laitoksilla. Henkilöstön muutos voi myös olla riittävä syy koko vesihuollon organisoinnin uudelleen tarkasteluun.

13 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 13/16 Jos laitostoiminnan mittakaavaa kasvatetaan ja sitä saadaan samalla tehostettua, laitokset muuttuvat houkuttelevammiksi myös yksityisten palveluntarjoajien näkökulmasta. Niitä tuleekin tarkastella aitona vaihtoehtona toiminnan järjestämiselle, erityisesti koska hankinta- ja kilpailulainsäädäntö saattavat tiukentaa toimialan uudelleenjärjestelyiden ehtoja jo lähitulevaisuudessa yhä markkinahenkisemmiksi. Kuntien hallinnossa on joka tapauksessa panostettava tilaajaosaamisen kehittämiseen. Lopuksi alueella toimivista vesiosuuskunnista on suositeltavaa kerätä tiedot myös kuntien laitoksille, jotta niillä säilyisi kokonaiskuva vesihuollon kehityksestä myös oman toiminta-alueensa ulkopuolella. Uusille osuuskunnille tulee antaa apua ainakin neuvonnan muodossa, mutta ehdoksi tulee minimissään asettaa laitoksen oikeus määrittää verkostomitoituksen standardit. Osuuskunnan sääntöihin on myös kirjattava purkulauseke silmällä pitäen tilannetta, jossa sen omaisuus yhdistetään kunnan tai alueen yleiseen vesihuoltolaitokseen. Hankkeita, jotka on jo päätetty toteuttaa Keskitetty puhdistamolietteen käsittely alueella Yhdysvesijohto Siirtoviemäri Purkuputki Sammatin, Karjalohjan ja Nummi- Pusulan jätevedet Lohjalle ja Lohjalta vettä Uusi Karjalohjan ja 2007 Sammatin vedenottamo Vihdin ja Karkkilan jätevedet Espooseen Espoosta vettä Vihtiin 2007 Karjaan ja Pohjan jätevesien käsittelyn keskittäminen Lohjan käsitellyt jätevedet purkuputkessa Suomenlahteen Siuntion jätevedet Espooseen Kuva 1. Tärkeimmät kehittämissuunnitelman hankkeet.

14 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 14/ Toimenpideohjelma Toimenpideohjelma Toteutusaikataularvio, Kustannus- Vastuutaho Vihti-Lohja yhdysvesijohto Vihdin kunta Karjalohjan ja Sammatin varavedenottamo (Härjänvatsa) ja Sammatin kunta Karjalohjan kunta Karjalohja-Sammatti yhdysvesijohto Antskogin ja Manibackan kylien Pohjan kunta vesijohto ja viemäri Pohjan kunnassa Lohjanjärven YVA Lohjan kaupunki (Purkuputki Suomenlahdelle) ( ) Keskitetyn lietteenkäsittelyn tarjousprosessi Hiiden Pilotti Rosk n Roll Åminneforsin organisaation Karjaan kaupunki kehittäminen Sammatti-Lohja yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin rakentaminen Karjalohja-Sammatti siirtoviemärin rakentaminen Nummela-Espoo vesijohdon ja siirtoviemärin rakentaminen Kirkonkylä-Nummela - siirtoviemärin rakentaminen Nummi-Pusulan Ikkalan kylän vesijohdon ja viemärin rakentaminen Karkkilasta Nummi-Pusulan E-18-liittymän vesijohdon ja viemärin rakentaminen Sammatista Nummi-Pusula Lohja yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin rakentaminen Haarjärven ja Sammatin E18- liittymän vesijohto ja viemäri Sammatissa Karkkila-Kirkonkylä - siirtoviemärin rakentaminen Lohjan puhdistamoiden saneeraus/uusi puhdistamo Pohjan kunta Sammatin kunta Karjalohjan kunta Lohjan kaupunki Karjalohjan kunta Vihdin kunta Karkkilan kaupunki Vihdin kunta Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Nummi-Pusulan kunta Sammatin kunta Nummi-Pusulan kunta Lohjan kaupunki Sammatin kunta Karkkilan kaupunki / YHTEENSÄ Lohjan kaupunki

15 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 15/ Rahoitussuunnitelma Vesihuoltolain 18 :n mukaan vesihuoltolaitosten kustannukset tulisi kattaa pääsääntöisesti palvelujen käyttäjiltä perittävillä maksuilla aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Vesihuoltolaki sallii kuitenkin edelleen vesihuollon tukemisen kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tämä on mahdollista, sillä vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan kustannusten kattamisen sosiaaliset, ympäristöön kohdistuvat ja taloudelliset vaikutukset sekä alueen maantieteelliset ja ilmasto-olot saadaan ottaa huomioon. Tuen salliminen on tarkoitettu ensisijaisesti tukemaan maksujen kohtuullisuuden ja tasapuolisuuden vaatimuksen toteuttamista esimerkiksi, jos pitkistä etäisyyksistä aiheutuisi kohtuuttomia liittymismaksuja. Mahdollinen tuki on vastaavasti otettava kustannuksia vähentävänä tekijänä huomioon vesihuollon maksuja määrättäessä. Vesihuoltoon myönnettävät avustukset ovat luonteeltaan investointiavustuksia ja niiden osuus vähennetään laitosten käyttöomaisuuden hankintamenosta ennen taseeseen merkitsemistä. Tällä hetkellä vesihuoltoon on saatavissa seuraavia avustusmuotoja: 1) VALTION VESIHUOLTOTYÖ Lähtökohtana kustannusten jakaminen puoliksi niin, että valtio vastaa pääosin töistä ja yhteistyöosapuoli pääosin tarvikehankinnoista. Paikallinen yhteistyöosapuoli vastaa suunnittelusta, ympäristövaikutusten selvittämisestä ja kaikista luvista. Suurehkoja, usein ylikunnallisia hankkeita, syöttö-, yhdys- tai merkittäviä haja-asutusalueen runkojohtoja, siirto-, purku- tai kokoojaviemäreitä. Hakuaika jatkuva 2) VALTION VESIHUOLTOAVUSTUS Kattaa suunnittelu-, tarvike- ja työkustannukset Käytetty yleensä haja-asutuksen verkostojen rahoittamiseen Avustuksen määrä % Hakuaika syksyllä 3) EU-AVUSTUS Kattaa suunnittelu-, tarvike- ja työkustannukset EU:n ja valtion rahoitusosuus yhteensä enintään 75 % (käytännössä 50 %) EU:n osuus pääsääntöisesti vähintään 50 % julkisesta rahoituksesta Vain suurehkoihin, yleensä elinkeinotoimintaa edistäviin, vesihuoltohankkeisiin (matkailuhankkeet yms.). Hakuaika jatkuva

16 HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON 16/16 4) KUNTIEN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET Kunnanvaltuuston päätöksellä verovaroista myönnettävä avustus esimerkiksi vesiosuuskunnan investointeihin Tyypillisesti kunnat tukevat vesiosuuskuntien alkuinvestointeja %:n osuudella Käytäntö on täysin kuntakohtainen Suunnittelualueen laitosten tulee myös huolehtia taloutensa tasapainottamisesta samanaikaisesti asianmukaisen teknisen tason kanssa. Suurin osa investointiohjelman investoinneista toteutunee myöhemmin kuin parin vuoden kuluessa, joten omistajakuntien on annettava laitoksille mahdollisuus varautua niihin omarahoitusosuudella sen sijaan, että hankkeet toteutettaisiin kokonaan lainarahalla. Kohtuullisena osuutena voi pitää prosenttia investoinnin nettohinnasta. Sekä laitos että kunta voivat laatia laskelmia edullisimmasta rahoitusrakenteesta. Merkittävimpiin kuntarajat ylittäviin yhteishankkeisiin soveltuvien uusien organisaatioiden tärkein tehtävä optimaalisen toiminnallisen kokonaisuuden luomisen lisäksi on investointiriskin kantaminen. Perustamalla uuden organisaation, lähinnä osakeyhtiön, osakkaat rajaavat oman riskinsä sijoittamansa osakepääoman suuruiseksi. Samalla uudelle yhtiölle tehtävät työt saadaan helpommin rajattua ja perustellusti laskutettua. Osakepääoma voidaan haluttaessa jättää nimelliseksi ja rahoittaa toiminnan käynnis-täminen vahvalla velkaantumisella, koska selväpiirteisenä ja pitkäkestoisena infra-struktuurihankkeena yhtiön on todennäköisesti helppo saada edullista lainaa. Osakkaat takaavat lainat osakepääomiensa suhteessa. Ylikunnalliset organisaatiot voivat myös hakea investointeihinsa julkisia avustuksia. Avustuspolitiikka on viime aikoina ohjautunut yhä voimakkaammin alueellistamisen suuntaan, joten uudelle organisaatiolle niiden saamista voi pitää jopa todennäköisempänä kuin sopimuspohjaisesti laaditulle vastaavalle järjestelylle.

17

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus

Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Lapin vesihuollon ajankohtaiskatsaus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät Kemi 16.11.2016 Arto Seppälä Aiheita Lapin vesihuollon tila Vesihuollon rahoitus Ajankohtaista vesihuoltolain siirtymäsäännöksissä Maakuntauudistus

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 2016 RAUMA 16.11.2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KUULUMISIA YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Edellytykset biotalouteen ja ruokaan

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Sisältö 1 Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa 3 2 Palvelutason määritteleminen on omistajaohjauksen väline 4 3

Lisätiedot

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014 Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus - Vesihuollon investointistrategian valmistelu Vesihuollon valmistelun lähtöaineistona on käytetty vuonna 2009 valmisteltua vesihuollon investointistrategiaa,

Lisätiedot

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =!

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =! Saastamoinen Liisa Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Liitteet: Setälä Kari 3L elokuuta 2015 13:21 Saastamoinen Liisa Luukkanen Antti; Nummela Hannu ; Lankinen Tapio; Napari Salme VL: Myllylammen

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto

Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Kunnan määrittelemä palvelutaso vesihuollon kehittämistä ohjaavana tekijänä Erityisasiantuntija Tuulia Innala Suomen Kuntaliitto Asiantuntija Henna Leppänen Pöyry Finland Oy Vesihuolto 2016 Hämeenlinna

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 2015 LAITILA 11.11.2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KUULUMISIA Hallituksen kärkihankkeet ja vesihuolto Biotalous Vesihuolto-osaaminen mukaan

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 3.9.2013, Kankaanpää Suunnittelualue Kunta Väestö: Vesijohtoon liittyneet: Viemäröintiin liittyneet: 2011 2035 2011 vok 2035 2011 2035 as

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA TYÖNUMERO: E26101 PARKANON KAUPUNKI PARKANON VESILAITOS POHJOIS-PARKANON VESIOSUUSKUNTA VEDENHANKINNAN, JÄTEVESIENKÄSITTELYN JA HULEVESIEN VIEMÄRÖINNIN VER- KOSTOALUEET

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 196 02.12.2014 Maankäyttölautakunta 11 21.01.2015 Tekninen lautakunta 20 24.02.2015 Tekninen lautakunta 47 21.04.2015 Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2010 2016 3.1.2017 Nro 615-17-12 2 (10) KEMIÖNSAAREN VESI JÄTEVESIEN KUORMITUS VESISTÖÖN 2010-2016 Sisällys 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus, Vesihuollon riskit ja niiden hallinta Vesiosuuskunnissa koulutuspäivä, 20.-21.3.2014 Vesihuolto

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta Sammutusvesisuunnitelman liitetiedot SASTAMALA YHTEYSTIEDOT Vesihuollosta vastaava organisaatio, yhteystietoineen Sastamalan Vesi liikelaitos Jorma Tuomisto p. 050 517 0957 jorma.tuomisto@sastamala.fi

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että Kunnanhallitus 5 29.01.2004 Kunnanhallitus 24 24.02.2004 LEHTIMÄEN OPISTOLLE MYÖNNETTÄVÄN AVUSTUKSEN SISÄLTÖ 4/04/045/2004 KH 5 Kunta on myöntänyt Lehtimäen Opistolle vuosittain avustuksen, joka on sisältänyt

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa Tekes seminaari 23.11.2009 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Markku Maunula Suomen Ympäristökeskus Havaitut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 78 Asianro 1880/02.05.01.00/2016 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku EURAJOEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E24957 Turku 04.11.2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 04.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.04.2013 Sivu 1 / 1 1234/00.01.02/2013 35 Ympäristölautakunnan lausunto tekniselle keskukselle Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS MAKSUPERUSTEET Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut MAKSUT Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut Rakennusaikainen vesi Kesävesipostien käyttömaksu Viivästyskorko

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro Tekesin Vesi-ohjelman ja Suomen Akatemian yhteinen seminaari: Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa? Suomen Kansallismuseo 23.11.2009 Sopeutumistarpeet ja varautuminen

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon 20.12.2013 Page 1 Yleistä mallinnuksista Päivitetty 2013 alkupuolella. Mallinnettu FCGswmm ja FCGnet ohjelmistoilla. Mallinnukset suoritettu nykyisellä

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

PYHÄSELÄN VESIOSUUSKUNNAN VIEMÄRÖINTISOPIMUS

PYHÄSELÄN VESIOSUUSKUNNAN VIEMÄRÖINTISOPIMUS SOPIMUS PYHÄSELÄN VESIOSUUSKUNNAN VIEMÄRÖINTISOPIMUS Sopijapuolet: Joensuun Vesi liikelaitos Muuntamontie 5 80100 Joensuu Pyhäselän vesiosuuskunta Kettämöntie 55 82210 Suhmura Joensuun Vesi liikelaitos,

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013 2050

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013 2050 OSARAPORTTI III ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013 2050 Loppuraportti Kaakkois-Suomen ELY-Keskus Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys RAPORTTI KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE... 3 3 TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMISEN PERIAATTEET KOUVOLASSA... 4 4 KOUVOLAN

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Veden johtokunta

Liikelaitos Salon Veden johtokunta Kehittämis- ja elinkeinolautakunta 43 26.05.2010 Kehittämis- ja elinkeinolautakunnan lausunto kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmasta vuosille 2010-2030 698/02.07.01/2009 kehiteli 43 Valmistelijat:

Lisätiedot

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin Kyläillat 2.5.2016 ja 3.5.2016 Suomen Vesi-isännöinti Vesi-isännöitsijä Laura Laine ja vedenkäsittelyn asiantuntija ins. Viivi Virta

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA

VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA VIHDIN KUNNAN ITÄMERI- TOIMENPIDEOHJELMA Mari Pihlaja-Kuhna Ympäristötarkastaja, Vihdin kunta Itämeriseminaari 3.12.2008 MPK 1 pinta-ala 567 km2 Vihdin kunta vesistöjen osuus 45 km2 järviä ja lampia 104

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 681/2014 Laki vesihuoltolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesihuoltolain

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan. PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Liite 5 Vesihuoltolaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven Vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 25.11.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen

HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen HAKEVE-hanke ja Porvoo oliko käytännön apua? Risto Saarinen Vesihuollon jako alueittain: - Porvoon veden toimintaalueet - Porvoon veden palvelualueet - Osuuskuntien toimintaalueet - Osuuskuntien palvelualueet

Lisätiedot

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

16X161108 26.2.2014 SIIKALATVAN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

16X161108 26.2.2014 SIIKALATVAN KUNTA. Vesihuollon kehittämissuunnitelma 16X161108 26.2.2014 SIIKALATVAN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot