OHJE Jatko-opintosuunnitelmat (6) JATKO-OPINTOJEN AIKANA LAADITTAVAT SUUNNITELMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE Jatko-opintosuunnitelmat 24.8.2012 1 (6) JATKO-OPINTOJEN AIKANA LAADITTAVAT SUUNNITELMAT"

Transkriptio

1 1 (6) JATKO-OPINTOJEN AIKANA LAADITTAVAT SUUNNITELMAT Suunnitelmat Opiskelija laatii ennen jatko-opiskelijaksi hakeutumistaan yhteistyössä työnohjaajansa, työnohjaajiensa tai ohjausryhmän kanssa tutkinnonsuorittamissuunnitelman, väitöskirjan työ- ja aikataulusuunnitelman ja ohjaussuunnitelman. Suunnitelmia päivitetään jatkuvasti. Suunnitelmat muodostavat perustan opiskelijan opintojen suunnittelulle ja hallinnalle sekä vuotuiselle raportoinnille. 1. Tutkinnonsuorittamissuunnitelma Tutkinnonsuorittamissuunnitelma on väline, jolla tohtoriopiskelija määrittää jatko-opintojensa sisällön, rakenteen ja aikataulun, sekä seuraa työnsä edistymistä, hallitsee projektiaan ja reagoi olosuhteiden muutoksiin. Tutkinnonsuorittamissuunnitelma laaditaan ensimmäisen kerran, kun opiskelija hakee tohtoriohjelmaan. Suunnitelmaa muutetaan, täydennetään ja tarkennetaan opintojen edistyessä. Tutkinnonsuorittamissuunnitelman päivittämiseen liittyy olennaisena osana myös työn edistyminen seuraaminen. Suunnitelmaan kirjataan, miten jatko-opinnot ovat tosi asiassa edistyneet. Tutkinnonsuorittamissuunnitelma sisältää tutkimussuunnitelman, koulutussuunnitelman ja rahoitussuunnitelman Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma kirjoitetaan oikeustieteen asiantuntijalle, jonka tehtävänä on arvioida hakijan esittämän hankkeen tieteellisiä ansioita ja toteuttamiskelpoisuutta. Tutkimussuunnitelman tarkoituksena on osoittaa, että jatko-opiskelijan hanke on tieteellisesti kiinnostava, mielekäs ja toteuttamiskelpoinen ja että hänellä on riittävät valmiudet toteuttaa suunnittelemansa hanke. Tutkimussuunnitelman enimmäispituus on 4000 sanaa lukuun ottamatta lähteitä ja lähdeviittauksia. Tutkimussuunnitelmaan on lisäksi liitettävä korkeintaan 300 sanan pituinen tiivistelmä, jossa selostetaan lyhyesti tutkimushankkeen tausta, tavoitteet, menetelmät ja odotettavissa olevat tulokset. Tutkimussuunnitelma koostuu pääsääntöisesti seuraavista jaksoista: 0. Otsikko: Väitöskirjatyön työnimi, ohjaajan nimi, tutkimushankkeen tähänastinen kesto ja arvioitu kokonaiskesto. 1. Tutkimuksen tausta: Jaksossa väitöskirjahanke asemoidaan suhteessa sen tutkimukselliseen ympäristöön ja esitellään aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus lyhyesti.

2 2 (6) 2. Tavoitteet: Jaksossa selostetaan tutkimushankkeen lähtökoh- dat ja siinä asetettavat tutkimuskysymykset sekä määritetään tutkimukselle asetettavat tieteelliset tavoitteet. 3. Menetelmät: Jaksossa selostetaan väitöskirjahankkeen meto- diset lähtökohdat, mahdollisuudet ja riskit sekä kartoitetaan tutkimusaineistoa ja siihen mahdollisesti liittyvät eettiset kysymykset. 4. Aikataulu: Jaksossa hahmotetaan tutkimustyön ja sen eri vaiheiden aikataulu. 5. Tulokset: Jaksossa arvioidaan minkälaisia tuloksia tutkimus voi tuottaa, mikä tulosten merkitys voi olla ja miten tutkimustulokset aiotaan julkistaa. Artikkeliväitöskirjaa laativa esittää artikkelien sisältöä, julkaisukanavia ja -aikatauluja koskevan suunnitelman. 6. Kirjallisuus: Jaksossa luetteloidaan tutkimussuunnitelmassa käytetyt keskeiset lähteet. Suunnitelman päivittämiseen liittyy olennaisena osana myös työn edistyminen seuraaminen. Suunnitelmaan kirjataan, miten väitöskirjatyö on edistynyt ja millaiseksi käsikirjoitus on muotoutumassa Koulutussuunnitelma Koulutussuunnitelmassa hahmotetaan tutkijankoulutuksen suuntaviivat. Suunnitelmaan kirjataan, mitä jatko-opintokokonaisuuksia opiskelija suorittaa, minkälaisiin seminaareihin ja konferensseihin hän suunnittelee osallistuvansa, millaisia tutkijavierailuja hän kaavailee ja miten opiskelija muutoin suunnittelee kehittävänsä asiantuntemustaan jatko-opintojensa aikana. Suunnitelmaan kirjataan myös em. opintojen suunniteltu aikataulu. Suunnitelmaan kirjataan, miten jatko-opinnot ovat edistyneet Rahoitussuunnitelma Rahoitussuunnitelmassa opiskelija hahmottelee, miten tutkimustyö aiotaan rahoittaa. Rahoitussuunnitelmaan kirjataan, millaisista lähteistä opiskelija aikoorahoitusta hankkia. Suunnitelmaan kirjataan, miten tutkimustyö on rahoitettu. 2. Väitöskirjan työ- ja aikataulusuunnitelma Väitöskirjan työ- ja aikataulusuunnitelmalle ei voida esittää yleistä mallia. Suunnitelman muoto ja sisältö määrittyvät tohtoriopiskelijan omien tarpeiden näkökulmasta. Suunnitelma on kuitenkin välttämättä varsin yksityiskohtainen asiakir-

3 3 (6) ja ja siinä esitetyt tavoitteet konkreettisia, koska suunnitelmaa käytetään sekä työn suunniteluun että sen seurantaan. Suunnitelmassa tulee asettaa väitöskirjatyöskentelylle selkeät ja kontrolloitavissa olevat tavoitteet, jotka toteuttamalla väitöskirja voidaan suorittaa suositusajassa. Suunnitelman täytyy olla myös siinä määrin selkeä, että ulkopuolinen pystyy sen perusteella arvioimaan suunnitelman realistisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta ja hahmottamaan, miten tohtoriopiskelijan työ on edistynyt. Suunnitelmassa esitetään 1) yksityiskohtainen hahmotelma väitöskirjatyön osakokonaisuuksista, vaiheista ja eri vaiheiden aikataulusta ja 2) yksityiskohtaiset väitöskirjaprojektin tavoitteet kullekin lukuvuodelle. Suunnitelmaan kirjataan, miten väitöskirjatyö on edistynyt suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 3. Ohjaussuunnitelma Ohjaussuunnitelmassa tohtoriopiskelija ja ohjaaja asettavat yhdessä tavoitteet tohtoriopiskelijan vuotuiselle työskentelylle ja hahmottavat, miten ohjaus käytännössä seuraavana vuonna järjestetään. Tohtoriopiskelija ja ohjaaja laativat ohjaussuunnitelman yhdessä. Ohjaussuunnitelma perustuu opiskelijan tutkinnonsuorittamissuunnitelmalle ja väitöskirjan työ- ja aikataulusuunnitelmalle ja niissä asetetuille tavoitteille. Ohjaussuunnitelmaan kirjataan: 1) väitöskirjatyön edistymistä ja tieteellisten tekstien tuottamista koskevat konkreettiset tavoitteet, 2) tohtoriopiskelijan vuotuiselle työskentelylle asetettavat muut konkreettiset tavoitteet ja 3) ohjaustapaamisten suunnitellut ajankohdat. Suunnitelmat ja raportointi Suunnitelmat ja niissä asetetut tavoitteet toimivat pohjana vuosittaiselle ohjaussuunnitelmalle ja tohtoriopiskelijan vuotuiselle raportoinnille. Opiskelija toimittaa viikkoa ennen lukuvuoden viimeistä ohjauspalaveria työnohjaajalleen, työnohjaajilleen tai ohjausryhmälle lyhyen kirjallisen selvityksen (vuosiraportti), jossa hän arvioi, miten hänen jatko-opintonsa ja väitöskirjansa ovat edistyneet kuluneen lukuvuoden aikana. Opiskelija ja tämän työnohjaaja, työnohjaajat tai ohjausryhmä keskustelevat vuosiraportin perusteella opintojen etenemisestä ja päivittävät ja tarkastavat opiskelijan tutkinnonsuorittamissuunnitelman ja väitöskirjan työ- ja aikataulusuunnitelman keskustelujen pohjalta. Opiskelija, työnohjaaja, työnohjaajat tai ohjausryhmä laativat ohjaussuunnitelman seuraavan lukuvuoden työskentelyä varten. Vuosiraportti ja ajantasaiset tutkinnonsuorittamissuunnitelma, väitöskir-

4 4 (6) jan työ- ja aikataulusuunnitelma ja ohjaussuunnitelma toimitetaan tohtoriohjelman johtajalle syyskuun 15. päivään mennessä. Suunnitelmien laatiminen siirtymävaiheessa Tohtoriohjelmaan ennen hyväksytyt jatko-opiskelijat toimittavat tutkinnonsuorittamisohjelman, väitöskirjan työ- ja aikataulusuunnitelman ja ohjaussuunnitelman tohtoriohjelman johtajalle mennessä. Liite: Esimerkki ohjaussuunnitelmasta

5 5 (6) Ohjaussuunnitelma vuodelle [2012] (Esimerkki) Tohtoriopiskelijan velvollisuudet Ohjaajan velvollisuudet Tohtoriopiskelija sitoutuu suunnitelmalliseen väitöskirjatyöhön, jonka tavoitteena on tuottaa väitöskirja vuoden [2015] loppuun mennessä. Tohtoriopiskelija sitoutuu toteuttamaan ohjaussuunnitelmassa asetettavat tavoitteet. Tohtoriopiskelija ilmoittaa ohjaajalle seikoista, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti hänen väitöskirjatyöhönsä edistymiseen tai viivästyttää työn valmistumista. Tohtoriopiskelija ja ohjaaja sitoutuvat rakentavaan yhteistyöhön, jos havaitaan, että tohtoriopiskelijan työ ei edisty suunnitellulla tavalla. Tohtoriopiskelija on tutustunut Hyvän työnohjauksen periaatteisiin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Ohjaaja sitoutuu ohjaamaan ja kannustamaan tohtoriopiskelijaa, jotta tämä voi saavuttaa väitöskirjatyölle asetetut tavoitteet. Ohjaaja tukee ja ohjaa aktiivisesti tohtoriopiskelijan tutkimusteeman ja tutkimussuunnitelman kehittelyä ja tukee tohtoriopiskelijan integroitumista osaksi tiedeyhteisöä. Ohjaaja kannustaa ja ohjaa tohtoriopiskelijaa suunnitelmalliseen ja tarkoituksenmukaiseen työskentelyyn. Ohjaaja seuraa tohtoriopiskelijan työn edistymistä aktiivisesti ja säännöllisesti sekä esittää rakentavaa kritiikkiä työn kehittämiseksi. Ohjaaja on tutustunut Hyvän työnohjauksen periaatteisiin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Tavoitteet (Esimerkkejä tavoitekirjauksien teemoista): Ohjaustapaamiset 1. väitöskirjaan liittyvien tekstien tai muiden tieteellisten kirjoitusten tuottamissuunnitelmat tavoiteaikatauluineen, 2. tutkimussuunnitelman, aineistosuunnitelman, väitöskirjan lukujen tai artikkelien sisältösuunnitelmien laatiminen tai päivittäminen tavoiteaikatauluineen 3. osallistuminen seminaareihin tai konferensseihin 4. väitöskirjaseminaariin osallistuminen 5. tutkintoon kuuluvien opintojen suorittaminen 6. muut väitöskirjaprosessia tukevat toimenpiteet (esimerkiksi ohjaajan kanssa sovittavat taustoittavat lukupaketit, osallistuminen tohtoriohjelman ulkopuoliseen koulutukseen tai opetukseen) tavoiteaikatauluineen Tohtoriopiskelija ja ohjaaja tapaavat säännöllisesti [esimerkiksi kuukausittain] ohjauspalaverissa. Ohjaustapaamiset pidetään vuonna [2012]

6 6 (6) Xx.xx.xxxx klo xx.xx-xx.xx... Xx.xx.xxxx.klo xx.xx.-xx.xx Tohtoriopiskelija ilmoittaa [esimerkiksi sähköpostitse] ohjaajalle ennen kutakin ohjaustapaamista ne työhönsä liittyvät teemat, joista hän haluaa keskustella jotta ohjaaja voi valmistautua tapaamiseen. Jatko-opiskelija selvittää ohjaajalle kussakin ohjaustapaamisessa, miten hänen työnsä on edistynyt edellisen tapaamisen jälkeen. Tohtoriopiskelija N.N. Ohjaaja M.M.

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS Hallinto-osaston julkaisuja 2002/3 TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS MAURI AIRILA - MARTTI PEKKANEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Opintoasiat TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS 1 ISBN 951-22-5822-6 ISSN 1456-601X Painopaikka:

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle

Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle Apurahojen ja tuen hakeminen - neuvoja nuorelle tutkijalle Brita Stenius-Aarniala ja Krister Höckerstedt Etkö saanut rahaa viime kerralla? Tunnetko itsesi syrjityksi ja väärinymmärretyksi? Syy hakemuksen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot