KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE POKEVA"

Transkriptio

1 YKSILÖLLISEN PALVELUSUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA JA VAMMAISPALVELUISSA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2009

2 2 SISÄLTÖ 1 PALVELUOHJAUKSESTA YKSILÖLLISEN PALVELUSUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI - HANKKEESSA LAINSÄÄDÄNTÖ MILLOIN PALVELUSUUNNITELMA LAADITAAN? PALVELUSUUNNITELMAN VASTUUHENKILÖ PALVELUSUUNNITTELUN MERKITYS ASIAKKAALLE PALVELUSUUNNITTELUN MERKITYS KUNNAN SOSIAALIPALVELUN VIRANOMAISILLE PROSESSIKUVAUS PALVELUSUUNNITELMAN LAATIMISESTA PALVELUOHJAUKSEN ASIANTUNTIJARYHMÄ LÄHTEET LIITTEET... 14

3 3 1 PALVELUOHJAUKSESTA Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa, jota voidaan toteuttaa kolmella eri työotteella: neuvonta ja ohjaus, palveluohjauksellinen työote sekä yksilökohtainen palveluohjaus. Näitä eritasoisia työotteita voidaan käyttää asiakkaan eri elämänvaiheissa siten, että mikäli neuvontatasoinen työ ei riitä, niin asiakasta voidaan auttaa palveluohjauksellisella työotteella, jossa määrätty henkilö koordinoi asiakkaalle tulevat palvelut. Mikäli asiakas tarvitsee monipuolista tukea, voidaan häntä parhaiten auttaa yksilökohtaisella palveluohjauksella. (Hänninen 2007) Toinen tapa hahmottaa palveluohjausta on selkiyttää toimintamalleja palveluohjaajan tehtävien näkökulmasta, jolloin malleista on esitetty seuraava kolmijako: yleinen eli perinteinen, voimavarakeskeinen ja intensiivinen palveluohjaus. Yleisessä palveluohjauksessa on kyse asiakkaan palvelutarpeiden selvittämisestä, palvelusuunnitelman tekemisestä ja toteutuksen seurannasta sekä palveluiden yhteensovittamisesta ja linkittämisestä. Kahdessa jälkimmäisessä toimintamallissa keskeisellä on sijalla on palveluohjaajan ja asiakkaan välinen suhde ja palveluohjaaja toimii tiiviisti asiakkaan kanssa tukien häntä omien voimavarojen käyttämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. (Suominen ja Tuominen 2007) 2 YKSILÖLLISEN PALVELUSUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI - HANKKEESSA -hankkeen palveluohjauksen asiantuntijatyöryhmä on laatinut palvelusuunnittelun toimintamallin, joka perustuu ns. yleisen palveluohjauksen näkökulmaan, jossa palvelujen yksilöllinen suunnittelu ja seuranta ovat keskeisellä sijalla. Toimintamallissa kuvataan ja annetaan suosituksia yksilöllisen palvelu-

4 4 suunnittelun eri vaiheiden hyvistä käytännöistä ja työvälineistä kehitysvammahuollossa ja vammaispalveluissa. Tarkoituksena on antaa jäsennelty toimintamalli sekä niihin tilanteisiin, joissa palveluohjaaja toimii asiakkaan kanssa että erityisesti niihin tilanteisiin, kun nimettyä palveluohjaajaa ei ole ja palvelusuunnittelu toteutetaan osana vammaispalvelun sosiaalityötä. Palvelusuunnittelu kuvataan prosessina, joka alkaa siitä kun asiakas, hänen lähiomaisensa tai lähityöntekijänsä on ilmaissut uuden tai muuttuneen palvelutarpeen kunnan vammaispalvelun työntekijälle ja päättyy siihen kun tehtyä palvelusuunnitelmaa tarkistetaan seuraavan kerran ja arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yksilöllisen palvelusuunnittelun toimintamallin kokonaisuus sisältää seuraavat ohjeet ja lomakkeet: Yksilöllisen palvelusuunnittelun toimintamalli kehitysvammahuollossa ja vammaispalveluissa Yksilöllinen palvelusuunnittelu kehitysvammahuollossa ja vammaispalveluissa Ohjeita asiakkaille ja perheille Palvelusuunnitelmalomake Ohjeita palvelusuunnitelmalomakkeen täyttämisen Tarkistuslista alle 16-vuotiatia vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista v Tarkistuslista yli 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista etuuksista ja palveluista v Kutsu palvelusuunnitelmakokoukseen Kaikki yksilöllisen palvelusuunnittelun toimintamalliin liittyvä materiaali on luettavissa ja tulostettavissa -hankkeen verkkosivuilta

5 5 3 LAINSÄÄDÄNTÖ Palvelusuunnitelman laatimisesta on annettu lainsäädännössä seuraavia ohjeita ja määräyksiä: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus tai muu vastaava suunnitelma, jollei kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta, ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta (7 ). Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa sekä edunvalvontatapauksissa asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa taikka asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisen kanssa (7 ). Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan (8 ) Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu (8 ). Vammaispalvelulaki ( voimaan astuneen uudistetun lain mukaan) Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avuntarve (3 ) Palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas tai muu taho on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi (3 a )

6 6 Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on laadittava palvelusuunnitelma ilman aiheetonta viivytystä siten kuin sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetään. Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan. (3 a ) Koko prosessi päätöksineen on saatettava loppuun viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen esittämisestä (3 a ). 4 MILLOIN PALVELUSUUNNITELMA LAADITAAN? Palvelusuunnitelma suositellaan laadittavaksi ainakin seuraavissa tilanteissa: Lapsi tai aikuinen henkilö tulee ensimmäistä kertaa uutena asiakkaana kehitysvammahuollon tai vammaispalvelujen piiriin eikä kyseessä ole tilapäinen ohjaus tai neuvonta Lapsi aloittaa päivähoidossa (siirtymävaihe) Lapsi aloittaa koulunkäynnin (siirtymävaihe) 16-vuoden ikä, jolloin tehdään suunnitelma peruskoulun jälkeisistä jatko-opinnoista tai muusta toiminnasta sekä Kelan etuuksista (siirtymävaihe) Jatko-opinnot tai ammatillinen koulutus päättyy (siirtymävaihe) Tämän jälkeen palvelusuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään 3 vuoden välein. Tyypillisiä tarkistusajankohtia ovat esim. muutokset asumisessa tai työssä. Asiakkaan esittäessä pyynnön palvelusuunnitelman laatimisesta tai tarkistamisesta tähän pyritään aina vastaamaan. On huomioitava myös uuden Vammaispalvelulain säädös palvelutarpeen selvittämisestä yhteydenoton jälkeen ja palvelusuunnitelman viivytyksettömästä laatimisesta.

7 7 Siirtymävaiheissa palvelusuunnitelma on syytä laatia riittävän aikaisessa vaiheessa, mielellään noin vuotta ennen uuden toiminnan ja palvelun alkamista. 5 PALVELUSUUNNITELMAN VASTUUHENKILÖ Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa ensisijaisesti kunnan vammaispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä tai muu sovittu viranhaltija/toimenhaltija. Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaava työntekijä voi olla kunnan kanssa niin sovittaessa myös erityishuollon kuntayhtymän sosiaalityöntekijä tai jokin muu työntekijä (esim. asuntolan tai toimintakeskuksen työntekijä). Vastuuhenkilö on koko palvelusuunnitteluprosessin yhteyshenkilö sekä asiakkaan että hänen verkostonsa suuntaan. Hänen tehtävänään on huolehtia palvelusuunnittelun prosessin käynnistämisestä, palvelusuunnitelmapalaverin järjestämisestä ja palvelusuunnitelman arvioinnista ja tarkistamisesta. Tehtävät kuvataan tarkemmin myöhemmin prosessikuvauksessa. Palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä voidaan nimetä vielä erikseen vastuuhenkilö/henkilöt eri palvelu- ja tukimuodoille, joiden piirissä asiakas on. Tämän vastuuhenkilön tehtävänä on vastata ensisijaisesti kyseisen palvelun tai tuen toteutumisesta sovitulla tavalla. 6 PALVELUSUUNNITTELUN MERKITYS ASIAKKAALLE Asiakkaalla on lakisääteinen oikeus palvelusuunnitelman laatimiselle. Palvelusuunnittelun lähtökohtana eivät ole paikkakunnan nykyiset palvelut ja resurssit vaan asiakkaan ja lähiomaisten ilmaisemat tarpeet, toiveet ja ratkaisuehdotukset palveluiden ja tuen järjestämistavoista. Yksilöllinen palvelusuunnittelu antaa asiakkaalle mahdollisuuden

8 8 osallistua oman tukensa suunnitteluun (kuulluksi tuleminen) vaikuttaa saamaansa tukeen ja palveluihin saada tietoa palvelu- ja tukimuodoista saada yksilöllistä palveluohjausta jakaa vastuuta palveluiden hakemisesta esim. palveluohjaajan kanssa muuttaa tukea ja palveluja joustavasti elämäntilanteiden muuttuessa (Lähde: Kaukola J. 2006) Palvelusuunnittelun avulla pyritään saamaan selkeä kokonaiskäsitys asiakkaan ja tarvittaessa myös hänen perheensä elämäntilanteesta, tarpeista ja mielipiteistä. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukimuodot sekä hänen esittämänsä toiveet palvelun ja tuen järjestämistavoista.. Yksilöllinen palvelusuunnittelu vahvistaa henkilön avuntarpeen, elämäntilanteen ja toiveitten huomioonottamista palveluista ja tukitoimista päätettäessä. Lisäksi hyvin toteutetulla palvelujen suunnittelulla voidaan turvata palvelujen saannin jatkuvuus. Palvelusuunnitelma ei ole päätös asiakkaalle annettavista palveluista vaan tarvittavaa palvelua on haettava erikseen. Hakumenettelystä tulee kertoa asiakkaalle palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä ja se kirjataan palvelusuunnitelmalomakkeelle. 7 PALVELUSUUNNITTELUN MERKITYS KUNNAN SOSIAALIPALVELUN VIRANOMAISILLE Yksilöllinen palvelusuunnittelu mahdollistaa asiakaslähtöisen työskentelyn vammaispalveluissa. Pitkän aikavälin suunnittelulla saadaan hallittuja ratkaisuja asiakkaan eri elämänvaiheisiin. Esim. siirtymävaiheet kotoa päivähoitoon, kouluun, opiskelemaan ja työelämään voidaan ennakoida riittävän aikaisessa vai-

9 9 heessa ja sekä asiakas, perhe että viranomaiset voivat valmistautua muutoksiin ennakolta. Palvelusuunnitelmien avulla saadaan kerättyä tietoa kunnassa esiintyvästä palveluiden ja tukitoimien tarpeesta. Kertynyttä tietoa tulee hyödyntää sekä budjettisuunnittelussa että laajemminkin suunniteltaessa ja kehitettäessä kunnan vammaispalveluja. Palvelusuunnittelu ohjaa tuen ja palvelut oikeisiin tarpeisiin ja mahdollistaa resursseja kohdistamisen tasa-arvoisesti palvelujen käyttäjien kesken. 8 PROSESSIKUVAUS PALVELUSUUNNITELMAN LAATIMISESTA Yksilöllisen palvelusuunnitelman laatiminen on prosessi, joka alkaa siitä, kun asiakas, hänen lähiomaisensa tai lähityöntekijä on ilmaissut uuden tai muuttuneen palvelutarpeen vammaispalvelun työntekijälle. Palvelusuunnitelma voidaan laatia myös, kun asiakas esittää toiveen elämäntilanteensa yhteisestä kartoittamisesta ja palvelujen suunnittelemisesta. Prosessi päättyy siihen, kun palvelusuunnitelmaa tarkistetaan seuraavan kerran ja arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Asiakas on palvelusuunnittelun päähenkilö. Palvelusuunnitelman laatimisessa on huomioitava erityisesti asiakkaan esittämät toiveet, mielipiteet ja tarpeet. Kehitysvammaisen henkilön palvelusuunnitelmaa laadittaessa tietojen antajana ja tarpeiden esittäjänä ovat usein myös hänen vanhempansa tai lähityöntekijät. Myös tässä tilanteessa on aina mahdollisuuksien mukaan pyrittävä selvittämään asiakkaan omat toiveet ja tukemaan asiakasta osallistumisessa ja päätöksenteossa. Asiakas ei aina ole tottunut ilmaisemaan omia toiveitaan ja mielipiteitään ja hän saattaa tarvita apua kommunikoinnissa. Tarvittaessa on käytettävä tukena puhetta korvaavia tai tukevia kommunikaatiomenetelmiä (AAC), tulkkipalvelua tai muita kommunikaation apuvälineitä.

10 10 Seuraavassa esitetty yksilöllisen palvelusuunnittelun prosessikuvaus ja toimintamalli perustuu työskentelytapaan, jossa ennen palvelusuunnitelmapalaveria valmistaudutaan palaveriin yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas saa näin mahdollisuuden valmistautua ja pohtia omia toiveitaan ja tarpeitaan. Tarkoituksena on koota etukäteen yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelmalomakkeelle perustiedot, asiakkaan kuvauksen omasta toimintakyvystään ja avun tarpeestaan, nykyisistä palveluista sekä uusista palvelutarpeista. Varsinaisessa palvelusuunnitelmapalaverissa voidaan keskittyä yhdessä suunnittelemaan, miten tuen ja palvelujen tarpeisiin voidaan parhaiten vastata.

11 VALMISTELU /palvelutarpeiden arvioiminen ja palaverin järjestäminen ASIAN VIREILLETULO 11 PALVELUSUUNNITTELUN VAIHEET JA SUUNNITTELUUN OSALLISTUVIEN TEHTÄVÄT Asiakas/vanhempi/edunvalvoja tekee aloitteen palvelun tai tuen saamiseksi ottamalla yhteyttä asiakkaan lähityöntekijään tai kunnan vammaispalveluista vastaavaan työntekijään (palvelusuunnitelmista vastaavaan työntekijään) tai esittää toiveen palvelusuunnitelman laatimisesta Palvelusuunnitelmista vastaava työntekijä kirjaa asiakastietojärjestelmään yhteydenoton ja kuvauksen tarpeista/huolesta Vastuuhenkilö sopii asiakkaan ja/tai lähiomaisen kanssa palaverin ajankohdan ja paikan sopii asiakkaan/lähiomaisen kanssa palaverin osallistujat keskustelee asiakkaan/lähiomaisen kanssa, kuka on lähityöntekijä, joka tuntee parhaiten asiakkaan tilanteen kertoo asiakkaalle ja/tai lähiomaiselle palvelusuunnitelmasta, sen merkityksestä ja laatimisen toteutuksesta antaa tai lähettää asiakkaalle palvelusuunnitelmalomakkeen etukäteen tutustuttavaksi antaa tai lähettää asiakkaalle oppaan Yksilöllinen palvelusuunnittelu kehitysvammahuollossa ja vammaispalveluissa Ohjeita asiakkaille ja perheille tiedottaa lähityöntekijälle palvelusuunnitelman laatimisesta lähettää osallistujille kutsun palaveriin sopii palaverille puheenjohtajan ja kirjaajan Asiakas / vanhempi / edunvalvoja nimeää henkilöt tai tahot, joiden edustajien toivoo osallistuvan palvelusuunnitelmapalaveriin nimeää lähityöntekijän, jonka kanssa valmistautuu palaveriin valmistautuu palaveriin yhdessä lähityöntekijän kanssa, kertoo tarvittavat taustatiedot ja nimeää uudet palvelutarpee Lähityöntekijä sopii tapaamisesta asiakkaan ja/tai lähiomaisen kanssa ennen palvelusuunnitelmapalaveria (tarvittaessa useampia tapaamisia) tutustuu asiakkaan luvalla häntä koskeviin aikaisempiin dokumentteihin (asiakaskertomus, aikaisemmat palvelusuunnitelmat jne.) valmistautuu palaveriin yhdessä asiakkaan ja/tai lähiomaisen kanssa käymällä läpi palvelusuunnitelmalomakkeen henkilötiedot, diagnoosit, toimintakyvyn kuvauksen, merkittävät elämänvaiheet, palvelut ja tukimuodot tällä hetkellä sekä asiakkaan palvelu- ja tuen tarpeet; nykyisten palvelujen koonnissa voi käyttää tukena Tarkistuslistaa (tarkistuslistat etuuksista ja palveluista erikseen alle 16- vuotiaille ja yli 16-vuotiaille vammaisille ja pitkäaikaissairaille) kirjaa em. asiat palvelusuunnitelmalomakkeelle

12 ARVIOINTI PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN / päätökset, toimenpiteet ja palvelut PALVELUSUUNNITELMAPALAVERI palveluiden suunnittelu 12 Asiakas / vanhempi / edunvalvoja kertoo pääkohdat asiakkaan elämäntilanteesta haluamassaan laajuudessa - elämänhistoriasta ja nykytilanteesta kertoo mahdollisista huolenaiheista esittää tarpeet palveluista ja tukitoimista sekä toiveen niiden toteuttamistavasta antaa luvan, kenelle palvelusuunnitelma voidaan lähettää Puheenjohtaja avaa kokouksen, sopii palaverin aikataulusta ja huolehtii, että siitä pidetään kiinni jakaa puheenvuorot, ensimmäinen puheenvuoro on aina asiakkaalla huolehtii, että kaikki saavat äänensä kuuluviin ja huomioi erityisesti, että asiakas on pääroolissa käy läpi kaikki osa-alueet palaverin lopussa tekee yhteenvedon palvelusuunnitelmaan kirjattavista tavoitteista, keinoista ja vastuuhenkilöistä varmistaa, että kaikki ovat ymmärtäneet, mitä on sovittu Muut osallistujat tiedottavat oman yksikön palveluista ja arvioivat, voivatko ne vastata asiakkaan tarpeisiin arvioivat yhdessä asiakkaan ja muun palveluverkoston kanssa, millainen palvelukokonaisuus vastaa parhaiten asiakkaan tarpeisiin Kirjaaja kirjaa käydyn keskustelun pohjalta asiakkaan palvelusuunnitelmalomakkeelle asiakkaan palvelutarpeet, suunnitelman uusien palveluiden toteuttamisesta ym. tiedot Asiakas / vanhempi / edunvalvoja tarkistaa ja allekirjoittaa palvelusuunnitelman tekee tarvittavat hakemukset palveluista ja tuista, joita haetaan Lähityöntekijä käy tarvittaessa yhdessä asiakkaan ja vanhempien kanssa läpi palvelusuunnitelmaan kirjatut asiat Vastuuhenkilö tarkistaa ja allekirjoittaa palvelusuunnitelmalomakkeen Kirjaaja lähettää palvelusuunnitelman vastuuhenkilölle tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi lähettää palvelusuunnitelman asiakkaalle allekirjoitettavaksi lähettää palvelusuunnitelman tiedoksi sovituille tahoille Muut osallistujat yksittäisille palveluille sovitut lähivastuuhenkilöt huolehtivat palvelujen ja toimenpiteiden toteutumisesta päätösten jälkeen Vastuuhenkilö järjestää palvelusuunnitelman tarkistuspalaverin sovittuna ajankohtana Kaikki osallistujat arvioivat tarkistuspalaverissa, miten edelliseen palvelusuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ovat toteutuneet arvioivat syitä, mikäli jokin tavoite ei ole toteutunut arvioivat, tarvitaanko tavoitteisiin muutoksia ja millaisia

13 13 Palvelusuunnittelun kuvaus julkaistaan QPR-prosessimallina hankkeen verkkosivuilla: 9 PALVELUOHJAUKSEN ASIANTUNTIJARYHMÄ Yksilöllisen palvelusuunnittelun toimintamallin kehittämiseen, palvelusuunnittelun prosessin kuvaamisen ja palvelusuunnitelmalomakkeen laatimiseen ovat osallistuneet Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke n palveluohjauksen asiantuntijaryhmän jäsenet: Aittola Merja, vammaispalveluohjaaja, Seinäjoen kaupunki, työryhmän pj. Ilkka Leena, sosiaalityöntekijä, Erityisneuvola Silmu, Eskoon sosiaalipalvelujen y. Jokela Sari, vs. palvelukeskuksen johtaja, Alavuden kaupunki Jussila Saija, johtava sosiaalityöntekijä/vammaispalvelut, Vaasa kaupunki Kangasluoma Elina, sosiaalityöntekijä, Nurmon kunta (5/08 asti) Lehtoranta Anneli, vs. johtava ohjaaja, Ähtärin kaupungin toimintakeskus Luokkala Päivi, avopalvelun ohjaaja, Kokkolan kaupunki Mustakallio Armi, kehittämissuunnittelija, -hanke Murtonen Virpi, sosiaaliohjaaja, Vaasan kaupunki Paananen Marianne, palvelukodin johtaja, Alavuden kaupunki (5/08 asti) Pellinen Saija, johtava aikuiskouluttaja, Kaarisilta, Eskoon sosiaalipalvelujen ky. Saariaho Marja-Liisa, opettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu/sos. ja terveysalan yksikkö Verlin Tarja, sosiaalityöntekijä, Ähtärin kaupunki Yli-Hynnilä Ulla, kehittämissuunnittelija, -hanke, työryhmän sihteeri Lisätietoja -hankkeesta verkkosivuilla 10 LÄHTEET Hänninen Kaija. Palveluohjaus, Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin. Stakes. Raportteja 20/2007.

14 14 Kaukola Jukka. Millaista tukea sinä tarvitset? EKOTUKI-hanke, Raportteja ja oppaita 10/2006, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Suominen Sauli & Tuominen Merja. Palveluohjaus, portti itsenäiseen elämään. Helsinki LIITTEET Liite 1: Palvelusuunnitelmalomake Liite 2: Ohje palvelusuunnitelmalomakkeen täyttämiseen Liite 3:TARKISTUSLISTA ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v Liite 4: TARKISTUSLISTA YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita koskevista etuuksista ja palveluista v Liite 5: Kutsu palvelusuunnitelmakokoukseen Liite 6: Yksilöllinen palvelusuunnittelu kehitysvammahuollossa ja vammaispalveluissa Ohjeita asiakkaille ja perheille Liite 7: Yksilöllisen palvelusuunnittelun QPR-prosessikuvaus

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Palvelusuunnitelma prosessina (laaja tulkinta) Palvelusuunnitelma lomakkeena tai sähköisenä järjestelmänä (suppea tulkinta) Ajattelutavan

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli 12.9.2008 Taustalla uusi Äänekoski 1.1.2007 Rakennettu uutta kuntaa/perusturvaa; Suolahti, Sumiainen

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma. Mikä se on?

Palvelusuunnitelma. Mikä se on? Palvelusuunnitelma Mikä se on? Palvelusuunnitelma on kirjallinen asiakirja, jonka avulla vammainen ihminen ja sosiaaliviranomainen suunnittelevat yhdessä vammaisen ihmisen palveluja. Haluatko tietää lisää,

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma prosessina. Päivi Nurmi-Koikkalainen

Palvelusuunnitelma prosessina. Päivi Nurmi-Koikkalainen Palvelusuunnitelma prosessina Päivi Nurmi-Koikkalainen OIKEUDENMUKAISUUS = KÄYTÄNTÖ + NORMIT H.T.KLAMI 1990 2 Palvelusuunnittelu /palvelusuunnitelma Palvelusuunnittelu on prosessi, johon kuuluu palvelutarpeen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Mirva Vesamäki ja Päivi Pulli 28.9.2007

Mirva Vesamäki ja Päivi Pulli 28.9.2007 Mirva Vesamäki ja Päivi Pulli 28.9.2007 Vammaispalvelutiimi ½ vammaispalveluiden palveluohjaaja, joka toimii myös ½ asuntolan hoitajana, kaksi kehitysvammaisten kuntoutusohjaajaa, toimintakeskuksen johtaja,

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Palveluohjaus Valtakunnallinen vammaispalveluhanke palveluohjaustiimi:

Palveluohjaus Valtakunnallinen vammaispalveluhanke palveluohjaustiimi: Palveluohjaus Valtakunnallinen vammaispalveluhanke palveluohjaustiimi: Tuija Anttila Tiina Kanniainen Nina Korkeala Miia Koski Niina Kähkönen Liisa Lindberg Maria Ruuskanen Anni Seppälä Kevät 2012 Sisältö

Lisätiedot

uudistaminen Kehittäjäasiakkaat; Tämä kommentointi on ollut todellista osallisuutta ja vaikuttamista hieno juttu! 2.7.

uudistaminen Kehittäjäasiakkaat; Tämä kommentointi on ollut todellista osallisuutta ja vaikuttamista hieno juttu! 2.7. Sosiaalihuoltolainsäädännön uudistaminen Kehittäjäasiakkaat; Tämä kommentointi on ollut todellista osallisuutta ja vaikuttamista hieno juttu! 2.7.2012 Asta Niskala 1 11 Ennaltaehkäisevät toimet Neuvonta,

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio Sosiaalityön palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeessa olevan asiakkaan palveluprosessi: Palvelusuunnitelman teko 1 Sosiaalityöntekijä työntekijä 2.Muu työntekijä 4 3 Palvelusuunnitelma

Lisätiedot

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 17.3.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Asiakkaan oikeuksista sosiaalihuollossa Oikeus

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke

Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa. Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Dokumentoinnin käytännön haasteet tvammaispalvelussa l Inari Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Poske/PaKaste-hanke Taustaa Vammaispalvelulain l l i ja sosiaalihuoltolain l l i velvoitteet: Kunnan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Huusko sari.huusko@turku.fi

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti RITVA TILTTI ritva@tiltti.net Organisaatio, jota vastaus edustaa Tuusulan vammaispalvelu

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS VAMMAISTYÖSSÄSSÄ TYÖKOKOUS. 28.9.2008 Keski-Suomessa

PALVELUOHJAUS VAMMAISTYÖSSÄSSÄ TYÖKOKOUS. 28.9.2008 Keski-Suomessa PALVELUOHJAUS VAMMAISTYÖSSÄSSÄ TYÖKOKOUS 28.9.2008 Keski-Suomessa TYÖKOKOUKSEN TAVOITE Saavuttaa yhteistä ymmärrystä palveluohjauksen mahdollisuuksista vammaispalveluissa Keski-Suomessa. Tuotetaan rakennustarpeita

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Lea Mäntyniemi lea.mantyniemi@finanssi

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Hiekkataipale irma.tolmunen@okv.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Riitta Jolanki riitta.jolanki@hiy.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Helsingin

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sanna Suomi sanna.suomi@ylasavons

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Masonen yksityishenkilö

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pekka Räsänen pekka.rasanen@kpsaatio.

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki 21.10.2014 Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa on asukkaita 67 806, joista

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Päivi Niiranen-Linkama

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA 1 PALVELUOHJAUS - Asiakkaan etua korostava työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Raimo Ojanlatva raimo.ojanlatva@ouka.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Oulun

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana

Asiakas- ja palvelusuunnitelma. pohjana Asiakas- ja palvelusuunnitelma l l suunnitelmallisen asiakastyön pohjana PaKaste, Rovaniemi 14.4.2011 Dokumentoinnin kehittäminen Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa 2012 suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Tanja

Lisätiedot

Kunnan vastuutyöntekijä

Kunnan vastuutyöntekijä Kunnan vastuutyöntekijä t t Vanhuspalvelulain uusi keino iäkkään henkilön palvelujen turvaamiseksi Ikäihminen toimijana -hanke Lapissa Arja Honkakoski Kehittämispäällikkö, Poske Kunnan vastuutyöntekijä

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma vammaisen apuna

Palvelusuunnitelma vammaisen apuna Palvelusuunnitelma vammaisen apuna TERVE-SOS 2009, 14.5.2009 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, vammaisasiamies/lakimies, Invalidiliitto ry. 1 Miten MEITÄ määritellään vammaisuuden kautta Historia, kulttuuriperinne

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

assistentti INFO Palvelusuunnittelu Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2010 INFO sarja nro 9

assistentti INFO Palvelusuunnittelu Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2010 INFO sarja nro 9 assistentti INFO Palvelusuunnittelu Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2010 INFO sarja nro 9 ISBN 978-952-67335-3-1 (nid.) ISBN 978-952-67335-4-8 (PDF) Painopaikka: Arkmedia, Vaasa 2010 SISÄLTÖ 1. Vammaispalveluiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN UUDISTUS

VAMMAISPALVELULAIN UUDISTUS VAMMAISPALVELULAIN UUDISTUS Henkilökohtainen apu ja palvelusuunnittelu Tampere 1.6.2009 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vammaispalvelulain uudistus Osa vammaislainsäädännön

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Tuula Vilenius tuula.vilenius@oikeus.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Suomen

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN

AMMATTITAITOVAATIMUS: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS: Jatkuu.. 2.12.2010 KUNTOUTUSSUUNNITELMA YKSINKERTAISIMMILLAAN AMMATTITAITOVAATIMUS: Päivi Pesonen syksy 2010 SUUNNITELMALLINEN TYÖSKENTELY: - Toimintakyvyn vahvuuksien ja tuen tarpeen tunnistaminen ja erilaisten tiedonkeruumenetelmien käyttö - Kuntoutujalähtöisen

Lisätiedot

Tampereen työparimalli

Tampereen työparimalli VAIKEASTI PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELU Tampereen työparimalli sosiaalityöntekijä Seija-Sisko Heikkilä 20.9.2007 Jyväskylä PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELUA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen perustuslaki 1999/731

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Toni

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Jouni Nummi jouni.nummi@eskoo.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Eskoon sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (10 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (10 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (10 ) Vammaisneuvosto 15.04.2016 AIKA 15.04.2016 klo 10:10-11:35 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea Sanna Ahola 25.4.2017 Sanna Ahola 1 Mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa? Oikeus päättää omista asioistaan kaikkia koskevien reunaehtojen rajoissa Missä

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anita Lammassaari anita.lammassaari@lshp.f

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ulla Kuittu ulla.kuittu@jkl.fi

Lisätiedot

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite:

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite: TUKI- JA PALVELUSUUNNITELMA Suunnitelmaan kirjattavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta. Suunnitelman alkuperäinen kappale jää rekisterinpitäjälle ja yksi kappale (kopio) annetaan asiakkaalle tai

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa Muuttovalmennuksen tarve Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013 Yhteydenotto kotikuntaan Verkostopalaveri/ palvelusuunnitelma - päätös muuttovalmennuksen toteuttamistavasta Muuton jälkeen Muutto Muuttovalmennus

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö-hanke 2007-2009

Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö-hanke 2007-2009 Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö-hanke 2007-2009 Kehittämisyksikön toiminnalla tuetaan vammaisten henkilöiden lähipalveluja ja niiden kehittämistä sekä

Lisätiedot

Teemme minulle palvelusuunnitelman

Teemme minulle palvelusuunnitelman Teemme minulle palvelusuunnitelman Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mikä palvelusuunnitelma on? 5 1. Palvelusuunnitelma on hyvän elämäni suunnitelma 5 2. Palvelusuunnitelma on kirjallinen asiapaperi 5 3. Palvelusuunnitelma

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET Esite asumis-, työ- ja päivätoiminta- sekä koulutusyksiköistä Heli Perälä Kehitysvammaisten Hyvän Elämän Perusteet -hanke Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot