Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma Liite 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1"

Transkriptio

1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa tarpeellisen käyttöomaisuuden hankintaan ja sen muutos- ja parannustöihin. - alle 10 työntekijän mikroyritykset maaseudulla - alle 250 työntekijän pk-yritykset, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta - maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa. Pääosa yritystuista tulee ohjelman mukaisesti suunnata ydin- ja harvaan asutulle maaseudulle, joten se saattaa rajoittaa tukien myöntämistä kaupunkien läheisille alueille. Käynnistystuki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä: - Uusien rakennusten rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen, laajentamiseen ja muuttamiseen yritystoimintaan soveltuviksi - Koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan. Myös käytetyt koneet ja laitteet ovat tukikelpoisia tietyin perustein. - Tukea voidaan myöntää kiinteistön hankintaan tietyin edellytyksin (mm. maapohjan osuus kiinteistön arvosta ei saa ylittää kymmentä prosenttia) Tukiprosentti riippuu yrityksen koosta ja sijainnista Virrat & Ruovesi - keskisuuri yritys 15 % - pieni yritys 25 % - maatilan muu yritystoiminta tai mikroyritys 35 % Mänttä-Vilppula & Juupajoki - keskisuuri yritys 15 % - pieni yritys 25 % - maatilan muu yritystoiminta tai mikroyritys 25 % Yritys voi saada käynnistystukea palkatessaan ensimmäisiä vieraita työntekijöitä. aloittavat yritykset tai yritykset, joilla ei vielä ole palkattuja työntekijöitä Haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai Leader-toimintaryhmältä: - enintään kahden henkilötyövuoden palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin kahden vuoden aikana - rahana ja luontaisetuina suoritettaviin ennakonpidätyksenalaisiin kohtuullisiin palkkakustannuksiin Tukea myönnetään enintään 50 % palkasta 1

2 Kehittämistuki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Kehittämistuella tuetaan yrityksen ulkopuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimista, jolla parannetaan yrityksen liiketoimintaa. Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai Leadertoimintaryhmältä: - yrityksen ulkopuolisen asiantuntemuksen ja koulutuksen hankkimiseen, joka kehittää yrityksen tuotteita, tuotantomenetelmiä tai markkinointia tai muuten parantaa yrityksen liiketoimintaa. - alle 10 työntekijän mikroyritykset maaseudulla - alle 250 työntekijän pk-yritykset, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta - maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa Yritysryhmän kehittämistuki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Kehittämistuella tuetaan yritysryhmän ulkopuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimista, jolla parannetaan yrityksen liiketoimintaa. Vähintään kolme yritystä voi toteuttaa kehittämishankkeen ryhmänä. Kaikkien yritysten tulee täyttää ohjelman edellytykset. Hakijana voi toimia kehittämisyhteisö tai yksi ryhmän jäsenistä. Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai Leadertoimintaryhmältä: - yritysryhmän ulkopuolisen asiantuntemuksen ja koulutuksen hankkimiseen, joka kehittää yrityksien tuotteita, tuotantomenetelmiä tai markkinointia tai muuten parantaa yrityksien liiketoimintaa. Tuen määrä enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista. Tukea voidaan myöntää myös yrityksen liiketoimintaedellytysten selvittämistä koskevaan neuvonta- ja asiantuntijapalvelun hankkimiseen, jolloin tuen määrä voi olla enintään 90 % korkeintaan 3000 euron kustannuksista. Tuen määrä enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista. Yritysryhmälle myönnettävän kehittämistuen määrä voi olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista silloin, kun tuki myönnetään kehittämisyhteisölle. Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta haettavien tukien erityisehtoja: - Tukea ei myönnetä traktorin hankintaan maatalouteen, metsätraktorin tai puunkorjuun monitoimikoneen hankintaan eikä yritysostoihin tai tavanomaisiin korvausinvestointeihin - Turpeen tuottamista energiakäyttöön ei tueta - Kilpailluilla aloilla, kuten esimerkiksi koneurakoinnissa, maan- ja talonrakennuksessa tai liikenteen ja kaupan alalla tukea ei pääsääntöisesti myönnetä. Poikkeuksena joissakin tapauksissa saattaa muodostua tilanne, jossa alueella ei ole lainkaan ko. palveluiden tarjontaa. Ennen hakemista on tarkistettava ELY-keskuksen kanta - Pääosa yritystuista tulee ohjelman mukaisesti suunnata harvaan asutulle- ja ydinmaaseudulle 2

3 Yrityksen kehittämisavustus Tarkoitettu merkittäviin kehittämishankkeisiin, joilla kehitetään liikkeenjohto- tai markkinointitaitoja, uusia tai uudistettuja tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä, parannetaan kansainvälistymisvalmiuksia ja vientiedellytyksiä, kehitetään toiminnan suunnittelua, strategiaa, logistiikkaa, seurantaa ja laatua, kartoitetaan uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Avustusta myönnetään pienille ja keskisuurille yrityksille, ja suurelle yritykselle sellaisissa hankkeissa, joiden toteuttamiseen osallistuu myös pk-yrityksiä (kalatalous, maatalous, metsätalous ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostus ja markkinointi poissuljettuja) Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta - Investointeihin: maa-alueet, rakennukset, koneet ja laitteet, aineettomat investoinnit - Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen: asiantuntijapalvelut, palkat, matkat, raaka-aineet, puolivalmisteet, koneet ja laitteet - Liiketoimintaosaamisen, kv-osaamisen tai muun vastaavan toiminnan kehittäminen: asiantuntijapalvelut, palkat, matkat, ulkomaisille messu- ja näyttelymatkoille osallistuminen - Pienen yrityksen palkka- ja toimintamenoihin: palkat, asiantuntijapalvelut, toimitilojen vuokrat - Kyläkaupan investointeihin (>2011) (ei myönnetä varsinaiseen vientitoimintaan, markkinointiin tai mainontaan; eikä koulutustukena kurssien, koulutuskokonaisuuksien tai opiskelun rahoitukseen) Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä menoista koko maassa. (Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksen internetsivuilta) Toimintaympäristötuki Yritysten toimintaympäristön parantamiseen tähtäävän rahoituksen tarkoituksena on kehittää yritysten tarvitsemia palveluita ja yritysten toimintaympäristöä. Tukea voidaan myöntää mm. esiselvityksiin suunnitteilla olevista pk-yritysten palvelujen parantamiseen tähtäävistä hankkeista. Toimintaympäristötuella tuetaan sellaisia hankkeita, jotka parantavat pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä uusien työpaikkojen tarjontaan ja yritysten toiminnan laadulliseen kehittämiseen ja jotka edistävät uuden yritystoiminnan käynnistymistä tai parantavat alueen houkuttelevuutta yritystoiminnan kannalta. Toimintaympäristötuki on harkinnanvarainen avustus. Tukea voidaan myöntää lähinnä julkisille ja yksityisille yhteisöille, säätiöille ja julkisomisteisille yrityksille. Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta hakijan esittämään hankkeeseen, joka voi sisältää sekä kehittämis- että investointikustannuksia: - asiantuntijapalveluihin - tilojen, koneiden ja laitteiden vuokriin - materiaali-, raaka-aine ja puolivalmistehankintoihin - käyttöomaisuuden hankintamenoihin - koneisiin, laitteisiin, rakennuksiin ja maa-alueisiin - käyttö- ja valmistusoikeusmaksuihin - palkka- ja matkakustannuksiin, yleiskustannuksiin Toimintaympäristötukea voidaan myöntää enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä menoista. Keskimääräinen tukitaso on 50 %. Pirkanmaalla avustusta voidaan myöntää pk-yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin ja esiselvityksiin, jolloin avustuksen suuruus voi olla enintään %. Palvelujen ja verkostojen kehittämishankkeisiin tuen määrä voi olla enintään 80 %. Hankkeiden toteuttamisaikataulun tulee olla rajattu. 3

4 Valmistelurahoitus Haasteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun voidaan myöntää harkinnanvaraista valmistelurahoitusta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa myöhemmin toteutettavaksi tarkoitetun tutkimus- ja kehittämishankkeen valmistelu. Pienelle tai keskisuurelle yritykselle. Valmistelurahoituksella edistetään yrityksessä jo aikaansaadun lupaavan kehittämisidean edellyttämiä toimenpiteitä. Haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta hankkeisiin, jotka edistävät pkyritysten: - valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita - uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä - kansainvälistymistä - kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä Rahoitettavat toimenpiteet ovat - lyhytkestoisia selvityksiä - sisältävät asiantuntijapalvelujen ostamista - menoiksi voidaan hyväksyä myös palkka- ja matkamenoja Valmistelurahoitusta myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään Avustusta ei voida myöntää, jos hanke saa muuta julkista rahoitusta. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin Valtion avustus yritysten yhdessä toteuttamiin yhteishankkeisiin ja muihin laajoihin kansainvälistymishankkeisiin. Hankkeeseen osallistuttava vähintään 4 yritystä. Määrärahalla tuetaan vienninedistämistapahtumia, kaupallis-teollisia viestintähankkeita, laajoja matkailun ulkomaan markkinoinnin hankkeita, valtakunnallisia luovien alojen ja kulttuurialojen yhteishankkeita, osallistumisia Kansainvälisen maailmannäyttelyjärjestön BIE:n tunnustamiin tai rekisteröimiin maailmannäyttelyihin sekä muita vastaavia suomalaisten yritysten vientiä ja kansainvälistymistä sekä yritysten kansainvälistä kilpailukykyä edistäviä hankkeita. Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille, hyvämaineisille yrityksille sekä yhteisöille ja järjestöille. Avustusta voivat saada suomalaiset teollisuusyritykset, palveluyritykset, luovien alojen yritykset; joiden tuotteet ovat Suomessa valmistettuja ja kotimaisuusaste on vähintään 50 %. Rahoitusta haetaan: - pienten ja keskisuurten yritysten vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen - uuden vientitoiminnan käynnistymisen edistämiseen - uusien markkinoiden avaamiseen - viennin rakenteen monipuolistamiseen - lisätä yritysten vientiä myös vanhoille markkina-alueille sekä vaikuttaa myönteisen Suomi-kuvan kehittymiseen ulkomailla. Messuihin ja näyttelyihin avustusta haetaan Hämeen ELYkeskukselta ja vientirengashankkeisiin Satakunnan ELYkeskukselta. Yritysten yhteisiä vientiponnisteluita avustamalla pyritään edistämään yritysten markkinoille pääsyä ja madaltamaan yritysten kansainvälistymiskynnystä. Pääsääntöisesti 50 %, lukuisia poikkeustapauksia 4

5 Energiatuki Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin Energiatukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille energiansäästöselvitykseen, jonka suorittaa hyväksytty asiantuntija. Tukihakemus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jonka toimintaalueella investointi- tai selvityshanke toteutetaan, ja muissa tapauksissa hakijan kotipaikkakunnan mukaan. Asiantuntijan tekemiin energiakatselmuksiin myönnettävä tuki voi olla enintään 40 % asiantuntijakustannuksista. Energian säästöä ja kotimaisten energialähteiden hyödyntämistä edistäviin investointeihin on myös mahdollista hakea tukea. Silloin tuen suuruus voi olla enintään 30 %. Pirkanmaan ELY-keskuksen Asiantuntijapalvelut Ulkopuolisen asiantuntijan johdolla toteutettavien kehittämisohjelmien periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa. PK-yritysten elinkaaren eri vaiheisiin ja ongelmiin. Pieni yritys 550, keskisuuri 700 Pieni yritys 600, keskisuuri 750 Pieni yritys 760, keskisuuri 980 Pieni yritys 450, keskisuuri 550 ELY-keskus on kilpailuttanut eri osaamis- ja toimialojen asiantuntijoita, jotka on valmennettu kehittämisohjelmien toteuttajiksi. - Balanssi - Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma, varmistaa yrityksen rahoituksellisen tasapainon sekä alentaa rahoituskustannuksia - easkel - Tietotekniikka liiketoiminnassa kehittämisohjelma, tehostaa ja kehittää yritysten liiketoimintaa tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyödyntämällä - Globaali - Kansainvälistymisen kehittämisohjelma, selvittää ja arvioi yrityksen kansainvälistymisvalmiudet, kansainvälistymisenkehittämissuunnitelman laatiminen - Kunto - Liiketoiminnan kehittämisohjelma, selvittää yrityksen liiketoiminnan nykytila ja kehittämisen painopisteet, kehittämissuunnitelman laatiminen - Myyntiteho - Myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma, yrityksen ja markkinoiden nykytilan arvioinnin sekä ennakoinnin pohjalta suunniteltavat strategiat - PK-LTS - Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma, yritykselle kirjallisen liiketoimintasuunnitelman laatiminen - ProStart - Yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelma, auttaa yrittäjäksi aikovaa arvioimaan yritysideansa elinkelpoisuus ja valmiudet ryhtyä yrittäjäksi - TuoteStart - Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma, auttaa tuote- ja palveluideoiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa. - Tuotto+ - Tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma, selvittää yrityksen tuottavuuden nykytila sekä kehittämismahdollisuudet, yrityksen tuottavuuden kehittämissuunnitelman laatiminen - ViestinVaihto - Hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma, auttaa yrityksen sukupolven- ja/tai omistajanvaihdostilanteissa Pieni yritys 500, keskisuuri 750 Pieni yritys 350 / 2pv, 700 / 4pv, keskisuuri 880/ 4 pv Henkilöasiakas 100 Henkilöasiakas 100 / pv Pieni yritys 200, keskisuuri 300 Pieni yritys 600 / 3,5 pv Keskisuuri 750 / 3,5 pv Pieni yritys 840, keskisuuri 980 5

6 Pirkanmaan Buusti Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri ja Pirkanmaan Yrittäjät ry toteuttavat yrityksille suunnattua kehittämistoimintaa Pirkanmaan alueella. Pirkanmaan buustin tavoitteena on ohjata, neuvoa, kouluttaa ja konsultoida yrityksiä yritystoiminnan eri osaalueilla. Palvelu tarjoaa koulutuksia, neuvontaa, konsultointeja ja seminaareja. Mukana on suuri verkosto eri alojen asiantuntijoita. Yhteystiedot löytyvät sivuilta - KasvuBuusti alle viisi vuotta toimineille palvelualan yrityksille tai pidempään toimineille yrityksille, joissa kasvua pidetään tärkeänä ja on halua kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa JatkoBuusti antaa asiantuntija-apua omistajanvaihdostilanteisiin, kuten yrityksen arvon määrittämiseen, kauppamuotojen selvittämiseen, rahoitusjärjestelyihin ym ebuusti, toimialasta riippumaton, tukea yrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen MyyntiBuusti, alle viisi vuotta toimineille, lähinnä palvelualojen yrityksille; tukea mm. myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen PisnesKoutsi, neuvontapalvelu yrityksille Jatkajan tarvitsema koulutus räätälöidään tapauskohtaisesti. JatkoBuusti ja Pirkanmaan Viestinvaihto toimivat yhteistyössä Asiantuntijan tekemä maksuton alkuneuvonta ja sähköisen liiketoiminnan perusselvitys Palvelu tarjoaa neuvontaa ja konsultointiapua, ja sen käytettävissä on laaja asiantuntijaverkosto. Myynti- Buusti järjestää myös koulutuksia ja seminaareja Yrityksen koulutukseen, kehittämiseen, rahoitukseen, kasvuun, taloudenhoitoon, myyntiin ym. liittyviin kysymyksiin. Yritys maksaa osallistumisestaan pienen omavastuuosuuden Jatkajakokelas maksaa nimellisen omavastuuosuuden Alkuneuvonta maksuton Yritys pääsee mukaan maksamalla pienen omavastuuosuuden Maksuton neuvontapalvelu 6

7 * Tekes Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus Alle kuusivuotias, pieni, innovaatiotoimintaan voimakkaasti panostava yritys voi hakea Tekesistä rahoitusta nopeaan kansainväliseen kasvuun. Yritykselle, joka on pieni, kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Yritys panostaa tutkimukseen ja kehittämiseen, sen kasvusuunnitelma on uskottava ja sillä on sitoutunut ja osaava johtotiimi. Ei toimialarajoituksia. Rahoitusta haetaan Tekesiltä hakemusten ja arvioinnin perusteella. Rahoitus myönnetään vaiheittain ja kustannuksiin voidaan hyväksyä laajalti yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä menoja. Tukeen liittyy useita erityisehtoja, kts. tarkemmat tiedot Tekesin sivuilta: Rahoituspalvelut kansainväliseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan Rahoituksen enimmäismäärä on 1 milj. euroa (tukialueilla 25 %:lla korotettuna), 75 % hyväksytyistä kustannuksista. Tutkimus- ja kehittämiskustannuksia voidaan hyväksyä enintään 25 % kokonaiskustannuksista. Tekes asettaa yritykselle rahoituspäätökseen tavoitteita, jotka toteutuessaan mahdollistavat pääsyn seuraavaan vaiheeseen. Tekes edistää suomalaisten yritysten ja tutkimusryhmien verkottumista kansainvälisten kumppanien kanssa. Tekesin asiantuntijat välittävät tietoa kansainvälisistä teknologiaan tai tutkimukseen liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista ja rahoituskanavista. Kasvuhakuiselle ja kansainvälistyvälle yritykselle Kansainväliset ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden kansainväliseen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön. Osa kansainvälisistä ohjelmista tarjoaa myös rahoitusta ja osaan yritykset voivat hakea rahoitusta Tekesistä. Tekesin rahoituksessa noudatetaan normaaleja Tekesin rahoituksen käytäntöjä. Lukuisia eri ohjelmia. Yritysten tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitus Tekes tarjoaa rahoitusta uutuusarvoa sisältäviin kehittämisprojekteihin, jotka vauhdittavat kehitettävän liiketoiminnan merkittävään kasvuun. Riskiä jakamalla tekes luo yrityksille edellytyksiä toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprojektinsa laajempina ja nopeammin. Kasvu- ja kehittymishaluiselle yrityksille, joilla on mahdollisuuksia laajentaa markkinoita tai kehittää kilpailuetuaan olemassa olevilla markkinoilla. Rahoitus myönnetään hakemusten ja arvioinnin perusteella edelläkävijäyritysten hankkeille. Hakemukset kilpailevat keskenään. Rahoituksella yritys voi - terävöittää liiketoimintamalliaan ja strategiaansa - kehittää tuotteita, palveluita ja toimintamalleja - toteuttaa konseptien ja brändien kehittämiseen tähtääviä tutkimus- ja kehittämisprojekteja, kartoittaa kumppanuuksia Rahoitusosuus riippuu yrityksen koosta ja projektin luonteesta. Rahoitus voidaan myöntää avustuksena, lainana tai näiden yhdistelmänä. 7

8 Tekesin ohjelmat Tekesin ohjelmat ovat määräaikaisia ja kohdennettuja rahoitus- ja asiantuntijapalveluiden kokonaisuuksia. Niitä käynnistetään alueille, joilla on tärkeimmiksi todettuja haasteita. Ohjelmat ovat avoimia kaikille yrityksille ja julkisille tutkimusyksiköille. Tekesin ohjelmilla vahvistetaan kansallista omistuspohjaa, edistetään elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä tutkimustoimintaa ja lisätään yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä. Kukin ohjelma kohdentuu jollekin määritellylle teematai siältöalueelle. Tekesin ohjelmat tarjoavat: - rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan projekteihin - ohjelmapalveluja, joilla edistetään tavoitteiden toteutumista, kuten verkottumista, ohjelmapalveluja, työpajoja, julkaisuja, valmennusta, tutustumismatkoja ym. - osaajien yhteisön, jossa myös kilpailijat voivat kohdata kumppaneina. Rahoitusta ohjaavat Tekesin rahoituskriteerit ja mahdolliset ohjelmakohtaiset kriteerit. Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus edistää työelämäinnovaatioiden syntymistä suomalaisilla työpaikoilla. Työelämäinnovaatioilla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön yhteistoiminnassa toteuttamia muutoksia työpaikan työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä. Niiden tulee johtaa mitattavissa oleviin parannuksiin tuottavuudessa (tuloksellisuudessa) ja työelämän laadussa. Pk-yritykset, suuret yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja järjestöt voivat hakea Tekesin rahoitusta työorganisaatioiden kehittämiseen. Rahoitusta voi hakea innovatiivisiin projekteihin, joissa kehitetään työpaikan toimintatapoja. Muutokset parantavat sekä tuottavuutta että työelämän laatua. Kehittämiseen osallistuvat johto ja henkilöstö yhteistyössä. Hakijan on annettava selvitys siitä, että myös henkilöstön edustajat ovat osallistuneet projektin työorganisaation kehittämistä koskevan osuuden suunnitteluun ja sitoutuneet sen toteuttamiseen. Kehittämisen kohteina voivat olla esimerkiksi -työprosessit -työn organisointi -työmenetelmät - työpaikan sisäinen ja ulkoinen toiminnallinen verkostoituminen - henkilöstöä laajasti osallistavan kehittämis- ja innovaatiotoiminnan organisointi - esimiestyö - osaamisen johtaminen ja kehittäminen - suorituksen arviointijärjestelmät - palkitsemisjärjestelmät - työaikajärjestelmät. Tuen enimmäismäärä on euroa yritystä tai muuta työorganisaatiota kohti. Rahoitus voi olla enintään 35 % projektille hyväksytyistä kustannuksista, jos projektilla on merkittävää uutuusarvoa vain hakijalle. Jos projektilla on laajempaa uutuusarvoa ja hyödynnettävyyttä muillakin työpaikoilla, rahoituksen enimmäismäärä voi olla 50 % projektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 8

9 * Finnvera Lainat Yritys voi hakea lainaa Finnverasta tilanteessa, jossa rahoitus ei ole järjestynyt markkinaehtoisilta rahoittajilta. - Investointi- ja käyttöpääomalaina - Kansainvälistymislaina - Kehittämislaina - Naisyrittäjälaina - Pienlaina - Suhdannelaina - Ympäristölaina - Yrittäjälaina Lähes kaikille toimialoille, lukuun ottamatta varsinaista maataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Yrityksellä tulee olla pitkällä tähtäimellä mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan. Lainoja voidaan käyttää esim.: - kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin - käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen - erilaisten yritysjärjestelyjen rahoittamiseen Rahoituksen hakeminen edellyttää huolellista suunnittelua ja erilaisten taloudellisten laskelmien tekemistä. Finnveran lainat ovat kokonaisuudessaan takaisin maksettavia, ja niistä peritään yrityksen riskiä vastaava hinta. (Rakennemuutosalueilla hankkeet arvioidaan, ja rahoitusosuuksissa on olemassa ehtoja, joita voidaan tulkita normaalikäytännöstä verraten hieman eri tavoin. Riskinotto voi olla rakennemuutosalueilla suurempaa) Takaukset Omavelkaisia takauksia vakuudeksi yrityksen rahoitustarpeisiin sen eri kehitysvaiheissa. - Alustakaus - Finnvera-takaus - Kansainvälistymistakaus - Pientakaus - Suhdannetakaus - Vientitakaus - Ympäristötakaus Lähes kaikille toimialoille, lukuun ottamatta varsinaista maataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Yrityksellä tulee olla pitkällä tähtäimellä mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan. Takauksia voidaan käyttää vakuutena esim.: - kone-, laite- tai rakennusinvestointien rahoituksessa - käyttöpääomatarpeiden rahoituksessa - erilaisten yritysjärjestelyjen rahoituksessa - pankin antamien toimitusvakuuksien vastavakuutena Finnveran takauksista peritään yrityksen riskiä vastaava hinta. Käytettävissä olevat vakuudet vaikuttavat myös lopullisen hinnan määräytymiseen. 9

10 *Työ- ja elinkeinotoimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksen on turvata yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo sinä aikana, jonka luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, enintään 10 kk. Päätoimisesti yrittäjäksi ryhtyvälle henkilölle. Useita ehtoja, kuten - yrittäjäkokemusta tai tarvittava koulutus - edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja valmiudet toimia yrittäjänä - tuki ei saa vääristää kilpailua Haetaan TE-toimistosta. Starttirahapäätös tehdään kahdessa jaksossa. Yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen päätöstä tuen myöntämisestä. Vuonna 2011 perustuen suuruus on ensimmäiseltä 6kk:lta 33,46 /pv ja erikseen haettavalta 4kk:n jatkoajalta 25,74 /pv Palkkatuki Taloudellista tukea työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille, kotitalouksille jne. Harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää jos palkkatuen myöntäminen katsotaan työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaiseksi keinoksi edistää työttömän työnhakijan työllistymistä. Tuen saamisessa ehtoja, kuten työnantaja ei saa olla lomauttanut henkilöstöään viimeisen 12 kk aikana. Palkkatuen määrä ja kesto määräytyvät palkkatukea hakevan työnantajan ja tuella palkattavan työvoimapoliittisen statuksen mukaisesti. Koulutuspalvelut Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa uusia tai nykyisiä työntekijöitään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Työantaja järjestää yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa uusille tai nykyisille työntekijöilleen; koulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä työntekijöidensä rinnalla. Myös vuokratyöntekijät voivat osallistua. - RekryKoulutus, kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia. - TäsmäKoulutus, yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perustai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin. - MuutosKoulutus, työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään. Koulutuksia voidaan yhdistää muihin pk-yritysten kehittämispalveluihin. Työnantaja ja työja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat koulutuksen yhdessä. 10

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Green Care Viva Etelä-Karjala, Joutseno Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Kehitä kilpailukykyäsi!

Kehitä kilpailukykyäsi! Kehitä kilpailukykyäsi! TE-keskuksen palvelut yrityksille Kimmo Puolitaival Työllisyys- ja yrittäjyys vastuualue Varsinais-Suomen TE-keskus 1 Työkaluja taantuman ylittämiseen ja paremman kilpailukyvyn

Lisätiedot

Seuraavissa kappaleissa 1-6 esitettävät rahoituslinjaukset koskevat yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista kehittämisavustusta.

Seuraavissa kappaleissa 1-6 esitettävät rahoituslinjaukset koskevat yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista kehittämisavustusta. POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISLINJAUKSET YRITYSTUKIHANKKEISSA Yritystukien myöntämistä säätelevät valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (1336/2006) ja siihen

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana

ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana 1 Osaaminen, kulttuuri ja työllisyys Innovaatiot ja yritysrahoitus Maaseutu ja energia Ohjaus Liikennejärjestelmä Kunnossapito Rakentaminen Liikenteen palvelut Alueiden

Lisätiedot

Tuet ja avustukset lyhyesti

Tuet ja avustukset lyhyesti Tuet ja avustukset lyhyesti TE toimiston palkkatuki palkkatuella voi työllistää henkilön, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon TE- toimisto selvittää asian aina tapauskohtaisesti

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES 7.5.2010 Hämeen ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, Vuori Tiina

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen palvelut ELY-keskuksen palvelut Hoivayrittäjien tilaisuus 6.10.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.10.2011 1 Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Yrittäjäkoulutusta Ideasta yritykseksi -päivä,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Yritysrahoitusstrategia 12.3.2013 Kalevi Pölönen Yksikön päällikkö Innovaatiot ja yritysrahoitus Kalevi Pölönen www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 12.3.2013 1 Taustaa Rahoitusstrategialla

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Pääehdot yritykselle Maaseutumaisella alueella sijaitsevat pienet (alle 50 htv) - ja mikro-yritykset tai elintarvikkeiden

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Kehittämisen ja kasvun rahoitus Kehittämisen ja kasvun rahoitus ELY- keskuksen rahoituspalvelut pk- yrityksille Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.5.2017 Mistä suuntaa kasvulle? Kehittämiskartoitus Analyysi Yrityksen omatoimiseen kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014 Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtioavustus yritystoiminnan kehittämiseksi hyväksytty 30.12.2013. Lakia tarkennetaan erillisellä asetuksella,

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystuet Maaseudun yritystuet Yritystuet ja kehittämishanketyypit Yritystuet Hanketuet Kehittämistuki -toimintaedellytykset / aloitettava - yritysryhmähanke - muu kehittäminen Käynnistystuki Yleishyödyllinen kehittämishanke

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoitukset Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystuet

Maaseutuohjelman yritystuet Maaseutuohjelman 2014-2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 ELY-keskuksen rahoitus pk-yrityksille Team Finland Yritysten kehittämispalvelut (Hämeen ELY-keskus) Kehittämisavustus + ÄRM/ERM + TF-tuki

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 Valmistelurahoitus Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 VALMISTELURAHOITUKSEN TARKOITUS Valmistelurahoituksella autetaan pk-yrityksiä valmistelemaan

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Yritystuet Yritystuen tavoitteena on - lisätä toimeentulomahdollisuuksia ja työpaikkoja maaseudulla - Edesauttaa uusien yritysten

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Mistä tukea pk-yrityksen kansainvälistymiseen?

Mistä tukea pk-yrityksen kansainvälistymiseen? Mistä tukea pk-yrityksen kansainvälistymiseen? Enterprise Forum 2/2012 Elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Innovaatiot

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020 Yritystuki-info 11.6.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Sivu 1 27.5.2015 Yritystukien suuntaaminen Toteutetaan Manner-Suomen

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet. Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki. Perustamistuki. Hyrrä toteutettavuustutkimus.

Maaseudun yritystuet. Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki. Perustamistuki. Hyrrä  toteutettavuustutkimus. Maaseudun yritystuet Lainsäädäntö, valintaperusteet Investointituki toteutettavuustutkimus Perustamistuki kokeilu Hyrrä www.mavi.fi/hyrra Säädöksiä Maaseutuohjelma 2014-2020 Laki maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto LINJA 1 Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn kehittäminen osaaminen (koulutus)

Lisätiedot

SoLoMo - Rahoitusmahdollisuuksia. Olli Lukkari Jokapaikan tietotekniikka OSKE Tammikuu 2013

SoLoMo - Rahoitusmahdollisuuksia. Olli Lukkari Jokapaikan tietotekniikka OSKE Tammikuu 2013 SoLoMo - Rahoitusmahdollisuuksia Olli Lukkari Jokapaikan tietotekniikka OSKE Tammikuu 2013 Tekes pk-yritykset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti joko teknologiaohjelmiin liittyen tai riippumatta teknologiaohjelmista

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksena on edistää yritysten ja työpaikkojen syntymistä Suomessa turvaamalla yrittäjäksi ryhtyvän henkilön (työttömän työnhakijan tai henkilöasiakkaan) toimeentulo yritystoiminnan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 YRITYSRAHOITUKSELLA Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-Keskus Haasteita ohjelman ratkaistavaksi Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE

ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE ENERGIAREMONTIT - SÄÄSTÖÄ JA ARVONNOUSUA KIINTEISTÖILLE Energiatuet Keski-Suomen ELY-keskus 9.10.2012 Panu Kässi 23.10.201 2 1 ENERGIATUKI Tukea voidaan harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille

Lisätiedot

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee Protek-hanke 2008-20144 Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee yrityksiä verkostoitumaan ja sopeutumaan työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Tavoitteena on, että yritysten työntekijät voisivat jatkaa

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan

Ideasta Liiketoimintaan Ideasta Liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Metsäalan ennakointiyksikön järjestämä aamukahvitilaisuus 17.2.2009 Kalevi Pölönen DM 375387 04-2008 Copyright Tekes DM 125809 01-2005 Copyright

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Yleistä maaseudun yritystuesta 1/2 Perustuu maaseudun kehittämistä koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut. Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija

Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut. Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija 1 Esityksen aiheena Yrityksen kehittämisavustus ja rahoituslinjaukset Pikaisessa esittelyssä myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yrityksen kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Eija Tabell-Jokelainen Yleisiä periaatteita Taustalla kansallinen lainsäädäntö, EU:n rakennerahastoohjelma,

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot