Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma Liite 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1"

Transkriptio

1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa tarpeellisen käyttöomaisuuden hankintaan ja sen muutos- ja parannustöihin. - alle 10 työntekijän mikroyritykset maaseudulla - alle 250 työntekijän pk-yritykset, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta - maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa. Pääosa yritystuista tulee ohjelman mukaisesti suunnata ydin- ja harvaan asutulle maaseudulle, joten se saattaa rajoittaa tukien myöntämistä kaupunkien läheisille alueille. Käynnistystuki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä: - Uusien rakennusten rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen, laajentamiseen ja muuttamiseen yritystoimintaan soveltuviksi - Koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan. Myös käytetyt koneet ja laitteet ovat tukikelpoisia tietyin perustein. - Tukea voidaan myöntää kiinteistön hankintaan tietyin edellytyksin (mm. maapohjan osuus kiinteistön arvosta ei saa ylittää kymmentä prosenttia) Tukiprosentti riippuu yrityksen koosta ja sijainnista Virrat & Ruovesi - keskisuuri yritys 15 % - pieni yritys 25 % - maatilan muu yritystoiminta tai mikroyritys 35 % Mänttä-Vilppula & Juupajoki - keskisuuri yritys 15 % - pieni yritys 25 % - maatilan muu yritystoiminta tai mikroyritys 25 % Yritys voi saada käynnistystukea palkatessaan ensimmäisiä vieraita työntekijöitä. aloittavat yritykset tai yritykset, joilla ei vielä ole palkattuja työntekijöitä Haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai Leader-toimintaryhmältä: - enintään kahden henkilötyövuoden palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin kahden vuoden aikana - rahana ja luontaisetuina suoritettaviin ennakonpidätyksenalaisiin kohtuullisiin palkkakustannuksiin Tukea myönnetään enintään 50 % palkasta 1

2 Kehittämistuki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Kehittämistuella tuetaan yrityksen ulkopuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimista, jolla parannetaan yrityksen liiketoimintaa. Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai Leadertoimintaryhmältä: - yrityksen ulkopuolisen asiantuntemuksen ja koulutuksen hankkimiseen, joka kehittää yrityksen tuotteita, tuotantomenetelmiä tai markkinointia tai muuten parantaa yrityksen liiketoimintaa. - alle 10 työntekijän mikroyritykset maaseudulla - alle 250 työntekijän pk-yritykset, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta - maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa Yritysryhmän kehittämistuki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Kehittämistuella tuetaan yritysryhmän ulkopuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimista, jolla parannetaan yrityksen liiketoimintaa. Vähintään kolme yritystä voi toteuttaa kehittämishankkeen ryhmänä. Kaikkien yritysten tulee täyttää ohjelman edellytykset. Hakijana voi toimia kehittämisyhteisö tai yksi ryhmän jäsenistä. Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai Leadertoimintaryhmältä: - yritysryhmän ulkopuolisen asiantuntemuksen ja koulutuksen hankkimiseen, joka kehittää yrityksien tuotteita, tuotantomenetelmiä tai markkinointia tai muuten parantaa yrityksien liiketoimintaa. Tuen määrä enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista. Tukea voidaan myöntää myös yrityksen liiketoimintaedellytysten selvittämistä koskevaan neuvonta- ja asiantuntijapalvelun hankkimiseen, jolloin tuen määrä voi olla enintään 90 % korkeintaan 3000 euron kustannuksista. Tuen määrä enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista. Yritysryhmälle myönnettävän kehittämistuen määrä voi olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista silloin, kun tuki myönnetään kehittämisyhteisölle. Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta haettavien tukien erityisehtoja: - Tukea ei myönnetä traktorin hankintaan maatalouteen, metsätraktorin tai puunkorjuun monitoimikoneen hankintaan eikä yritysostoihin tai tavanomaisiin korvausinvestointeihin - Turpeen tuottamista energiakäyttöön ei tueta - Kilpailluilla aloilla, kuten esimerkiksi koneurakoinnissa, maan- ja talonrakennuksessa tai liikenteen ja kaupan alalla tukea ei pääsääntöisesti myönnetä. Poikkeuksena joissakin tapauksissa saattaa muodostua tilanne, jossa alueella ei ole lainkaan ko. palveluiden tarjontaa. Ennen hakemista on tarkistettava ELY-keskuksen kanta - Pääosa yritystuista tulee ohjelman mukaisesti suunnata harvaan asutulle- ja ydinmaaseudulle 2

3 Yrityksen kehittämisavustus Tarkoitettu merkittäviin kehittämishankkeisiin, joilla kehitetään liikkeenjohto- tai markkinointitaitoja, uusia tai uudistettuja tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä, parannetaan kansainvälistymisvalmiuksia ja vientiedellytyksiä, kehitetään toiminnan suunnittelua, strategiaa, logistiikkaa, seurantaa ja laatua, kartoitetaan uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Avustusta myönnetään pienille ja keskisuurille yrityksille, ja suurelle yritykselle sellaisissa hankkeissa, joiden toteuttamiseen osallistuu myös pk-yrityksiä (kalatalous, maatalous, metsätalous ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostus ja markkinointi poissuljettuja) Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta - Investointeihin: maa-alueet, rakennukset, koneet ja laitteet, aineettomat investoinnit - Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen: asiantuntijapalvelut, palkat, matkat, raaka-aineet, puolivalmisteet, koneet ja laitteet - Liiketoimintaosaamisen, kv-osaamisen tai muun vastaavan toiminnan kehittäminen: asiantuntijapalvelut, palkat, matkat, ulkomaisille messu- ja näyttelymatkoille osallistuminen - Pienen yrityksen palkka- ja toimintamenoihin: palkat, asiantuntijapalvelut, toimitilojen vuokrat - Kyläkaupan investointeihin (>2011) (ei myönnetä varsinaiseen vientitoimintaan, markkinointiin tai mainontaan; eikä koulutustukena kurssien, koulutuskokonaisuuksien tai opiskelun rahoitukseen) Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä menoista koko maassa. (Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksen internetsivuilta) Toimintaympäristötuki Yritysten toimintaympäristön parantamiseen tähtäävän rahoituksen tarkoituksena on kehittää yritysten tarvitsemia palveluita ja yritysten toimintaympäristöä. Tukea voidaan myöntää mm. esiselvityksiin suunnitteilla olevista pk-yritysten palvelujen parantamiseen tähtäävistä hankkeista. Toimintaympäristötuella tuetaan sellaisia hankkeita, jotka parantavat pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä uusien työpaikkojen tarjontaan ja yritysten toiminnan laadulliseen kehittämiseen ja jotka edistävät uuden yritystoiminnan käynnistymistä tai parantavat alueen houkuttelevuutta yritystoiminnan kannalta. Toimintaympäristötuki on harkinnanvarainen avustus. Tukea voidaan myöntää lähinnä julkisille ja yksityisille yhteisöille, säätiöille ja julkisomisteisille yrityksille. Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta hakijan esittämään hankkeeseen, joka voi sisältää sekä kehittämis- että investointikustannuksia: - asiantuntijapalveluihin - tilojen, koneiden ja laitteiden vuokriin - materiaali-, raaka-aine ja puolivalmistehankintoihin - käyttöomaisuuden hankintamenoihin - koneisiin, laitteisiin, rakennuksiin ja maa-alueisiin - käyttö- ja valmistusoikeusmaksuihin - palkka- ja matkakustannuksiin, yleiskustannuksiin Toimintaympäristötukea voidaan myöntää enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä menoista. Keskimääräinen tukitaso on 50 %. Pirkanmaalla avustusta voidaan myöntää pk-yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin ja esiselvityksiin, jolloin avustuksen suuruus voi olla enintään %. Palvelujen ja verkostojen kehittämishankkeisiin tuen määrä voi olla enintään 80 %. Hankkeiden toteuttamisaikataulun tulee olla rajattu. 3

4 Valmistelurahoitus Haasteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun voidaan myöntää harkinnanvaraista valmistelurahoitusta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa myöhemmin toteutettavaksi tarkoitetun tutkimus- ja kehittämishankkeen valmistelu. Pienelle tai keskisuurelle yritykselle. Valmistelurahoituksella edistetään yrityksessä jo aikaansaadun lupaavan kehittämisidean edellyttämiä toimenpiteitä. Haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta hankkeisiin, jotka edistävät pkyritysten: - valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita - uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä - kansainvälistymistä - kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä Rahoitettavat toimenpiteet ovat - lyhytkestoisia selvityksiä - sisältävät asiantuntijapalvelujen ostamista - menoiksi voidaan hyväksyä myös palkka- ja matkamenoja Valmistelurahoitusta myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään Avustusta ei voida myöntää, jos hanke saa muuta julkista rahoitusta. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin Valtion avustus yritysten yhdessä toteuttamiin yhteishankkeisiin ja muihin laajoihin kansainvälistymishankkeisiin. Hankkeeseen osallistuttava vähintään 4 yritystä. Määrärahalla tuetaan vienninedistämistapahtumia, kaupallis-teollisia viestintähankkeita, laajoja matkailun ulkomaan markkinoinnin hankkeita, valtakunnallisia luovien alojen ja kulttuurialojen yhteishankkeita, osallistumisia Kansainvälisen maailmannäyttelyjärjestön BIE:n tunnustamiin tai rekisteröimiin maailmannäyttelyihin sekä muita vastaavia suomalaisten yritysten vientiä ja kansainvälistymistä sekä yritysten kansainvälistä kilpailukykyä edistäviä hankkeita. Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille, hyvämaineisille yrityksille sekä yhteisöille ja järjestöille. Avustusta voivat saada suomalaiset teollisuusyritykset, palveluyritykset, luovien alojen yritykset; joiden tuotteet ovat Suomessa valmistettuja ja kotimaisuusaste on vähintään 50 %. Rahoitusta haetaan: - pienten ja keskisuurten yritysten vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen - uuden vientitoiminnan käynnistymisen edistämiseen - uusien markkinoiden avaamiseen - viennin rakenteen monipuolistamiseen - lisätä yritysten vientiä myös vanhoille markkina-alueille sekä vaikuttaa myönteisen Suomi-kuvan kehittymiseen ulkomailla. Messuihin ja näyttelyihin avustusta haetaan Hämeen ELYkeskukselta ja vientirengashankkeisiin Satakunnan ELYkeskukselta. Yritysten yhteisiä vientiponnisteluita avustamalla pyritään edistämään yritysten markkinoille pääsyä ja madaltamaan yritysten kansainvälistymiskynnystä. Pääsääntöisesti 50 %, lukuisia poikkeustapauksia 4

5 Energiatuki Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin Energiatukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille energiansäästöselvitykseen, jonka suorittaa hyväksytty asiantuntija. Tukihakemus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jonka toimintaalueella investointi- tai selvityshanke toteutetaan, ja muissa tapauksissa hakijan kotipaikkakunnan mukaan. Asiantuntijan tekemiin energiakatselmuksiin myönnettävä tuki voi olla enintään 40 % asiantuntijakustannuksista. Energian säästöä ja kotimaisten energialähteiden hyödyntämistä edistäviin investointeihin on myös mahdollista hakea tukea. Silloin tuen suuruus voi olla enintään 30 %. Pirkanmaan ELY-keskuksen Asiantuntijapalvelut Ulkopuolisen asiantuntijan johdolla toteutettavien kehittämisohjelmien periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa. PK-yritysten elinkaaren eri vaiheisiin ja ongelmiin. Pieni yritys 550, keskisuuri 700 Pieni yritys 600, keskisuuri 750 Pieni yritys 760, keskisuuri 980 Pieni yritys 450, keskisuuri 550 ELY-keskus on kilpailuttanut eri osaamis- ja toimialojen asiantuntijoita, jotka on valmennettu kehittämisohjelmien toteuttajiksi. - Balanssi - Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma, varmistaa yrityksen rahoituksellisen tasapainon sekä alentaa rahoituskustannuksia - easkel - Tietotekniikka liiketoiminnassa kehittämisohjelma, tehostaa ja kehittää yritysten liiketoimintaa tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyödyntämällä - Globaali - Kansainvälistymisen kehittämisohjelma, selvittää ja arvioi yrityksen kansainvälistymisvalmiudet, kansainvälistymisenkehittämissuunnitelman laatiminen - Kunto - Liiketoiminnan kehittämisohjelma, selvittää yrityksen liiketoiminnan nykytila ja kehittämisen painopisteet, kehittämissuunnitelman laatiminen - Myyntiteho - Myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma, yrityksen ja markkinoiden nykytilan arvioinnin sekä ennakoinnin pohjalta suunniteltavat strategiat - PK-LTS - Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma, yritykselle kirjallisen liiketoimintasuunnitelman laatiminen - ProStart - Yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelma, auttaa yrittäjäksi aikovaa arvioimaan yritysideansa elinkelpoisuus ja valmiudet ryhtyä yrittäjäksi - TuoteStart - Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma, auttaa tuote- ja palveluideoiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa. - Tuotto+ - Tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma, selvittää yrityksen tuottavuuden nykytila sekä kehittämismahdollisuudet, yrityksen tuottavuuden kehittämissuunnitelman laatiminen - ViestinVaihto - Hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma, auttaa yrityksen sukupolven- ja/tai omistajanvaihdostilanteissa Pieni yritys 500, keskisuuri 750 Pieni yritys 350 / 2pv, 700 / 4pv, keskisuuri 880/ 4 pv Henkilöasiakas 100 Henkilöasiakas 100 / pv Pieni yritys 200, keskisuuri 300 Pieni yritys 600 / 3,5 pv Keskisuuri 750 / 3,5 pv Pieni yritys 840, keskisuuri 980 5

6 Pirkanmaan Buusti Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri ja Pirkanmaan Yrittäjät ry toteuttavat yrityksille suunnattua kehittämistoimintaa Pirkanmaan alueella. Pirkanmaan buustin tavoitteena on ohjata, neuvoa, kouluttaa ja konsultoida yrityksiä yritystoiminnan eri osaalueilla. Palvelu tarjoaa koulutuksia, neuvontaa, konsultointeja ja seminaareja. Mukana on suuri verkosto eri alojen asiantuntijoita. Yhteystiedot löytyvät sivuilta - KasvuBuusti alle viisi vuotta toimineille palvelualan yrityksille tai pidempään toimineille yrityksille, joissa kasvua pidetään tärkeänä ja on halua kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa JatkoBuusti antaa asiantuntija-apua omistajanvaihdostilanteisiin, kuten yrityksen arvon määrittämiseen, kauppamuotojen selvittämiseen, rahoitusjärjestelyihin ym ebuusti, toimialasta riippumaton, tukea yrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen MyyntiBuusti, alle viisi vuotta toimineille, lähinnä palvelualojen yrityksille; tukea mm. myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen PisnesKoutsi, neuvontapalvelu yrityksille Jatkajan tarvitsema koulutus räätälöidään tapauskohtaisesti. JatkoBuusti ja Pirkanmaan Viestinvaihto toimivat yhteistyössä Asiantuntijan tekemä maksuton alkuneuvonta ja sähköisen liiketoiminnan perusselvitys Palvelu tarjoaa neuvontaa ja konsultointiapua, ja sen käytettävissä on laaja asiantuntijaverkosto. Myynti- Buusti järjestää myös koulutuksia ja seminaareja Yrityksen koulutukseen, kehittämiseen, rahoitukseen, kasvuun, taloudenhoitoon, myyntiin ym. liittyviin kysymyksiin. Yritys maksaa osallistumisestaan pienen omavastuuosuuden Jatkajakokelas maksaa nimellisen omavastuuosuuden Alkuneuvonta maksuton Yritys pääsee mukaan maksamalla pienen omavastuuosuuden Maksuton neuvontapalvelu 6

7 * Tekes Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus Alle kuusivuotias, pieni, innovaatiotoimintaan voimakkaasti panostava yritys voi hakea Tekesistä rahoitusta nopeaan kansainväliseen kasvuun. Yritykselle, joka on pieni, kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Yritys panostaa tutkimukseen ja kehittämiseen, sen kasvusuunnitelma on uskottava ja sillä on sitoutunut ja osaava johtotiimi. Ei toimialarajoituksia. Rahoitusta haetaan Tekesiltä hakemusten ja arvioinnin perusteella. Rahoitus myönnetään vaiheittain ja kustannuksiin voidaan hyväksyä laajalti yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä menoja. Tukeen liittyy useita erityisehtoja, kts. tarkemmat tiedot Tekesin sivuilta: Rahoituspalvelut kansainväliseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan Rahoituksen enimmäismäärä on 1 milj. euroa (tukialueilla 25 %:lla korotettuna), 75 % hyväksytyistä kustannuksista. Tutkimus- ja kehittämiskustannuksia voidaan hyväksyä enintään 25 % kokonaiskustannuksista. Tekes asettaa yritykselle rahoituspäätökseen tavoitteita, jotka toteutuessaan mahdollistavat pääsyn seuraavaan vaiheeseen. Tekes edistää suomalaisten yritysten ja tutkimusryhmien verkottumista kansainvälisten kumppanien kanssa. Tekesin asiantuntijat välittävät tietoa kansainvälisistä teknologiaan tai tutkimukseen liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista ja rahoituskanavista. Kasvuhakuiselle ja kansainvälistyvälle yritykselle Kansainväliset ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden kansainväliseen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön. Osa kansainvälisistä ohjelmista tarjoaa myös rahoitusta ja osaan yritykset voivat hakea rahoitusta Tekesistä. Tekesin rahoituksessa noudatetaan normaaleja Tekesin rahoituksen käytäntöjä. Lukuisia eri ohjelmia. Yritysten tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitus Tekes tarjoaa rahoitusta uutuusarvoa sisältäviin kehittämisprojekteihin, jotka vauhdittavat kehitettävän liiketoiminnan merkittävään kasvuun. Riskiä jakamalla tekes luo yrityksille edellytyksiä toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprojektinsa laajempina ja nopeammin. Kasvu- ja kehittymishaluiselle yrityksille, joilla on mahdollisuuksia laajentaa markkinoita tai kehittää kilpailuetuaan olemassa olevilla markkinoilla. Rahoitus myönnetään hakemusten ja arvioinnin perusteella edelläkävijäyritysten hankkeille. Hakemukset kilpailevat keskenään. Rahoituksella yritys voi - terävöittää liiketoimintamalliaan ja strategiaansa - kehittää tuotteita, palveluita ja toimintamalleja - toteuttaa konseptien ja brändien kehittämiseen tähtääviä tutkimus- ja kehittämisprojekteja, kartoittaa kumppanuuksia Rahoitusosuus riippuu yrityksen koosta ja projektin luonteesta. Rahoitus voidaan myöntää avustuksena, lainana tai näiden yhdistelmänä. 7

8 Tekesin ohjelmat Tekesin ohjelmat ovat määräaikaisia ja kohdennettuja rahoitus- ja asiantuntijapalveluiden kokonaisuuksia. Niitä käynnistetään alueille, joilla on tärkeimmiksi todettuja haasteita. Ohjelmat ovat avoimia kaikille yrityksille ja julkisille tutkimusyksiköille. Tekesin ohjelmilla vahvistetaan kansallista omistuspohjaa, edistetään elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä tutkimustoimintaa ja lisätään yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä. Kukin ohjelma kohdentuu jollekin määritellylle teematai siältöalueelle. Tekesin ohjelmat tarjoavat: - rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan projekteihin - ohjelmapalveluja, joilla edistetään tavoitteiden toteutumista, kuten verkottumista, ohjelmapalveluja, työpajoja, julkaisuja, valmennusta, tutustumismatkoja ym. - osaajien yhteisön, jossa myös kilpailijat voivat kohdata kumppaneina. Rahoitusta ohjaavat Tekesin rahoituskriteerit ja mahdolliset ohjelmakohtaiset kriteerit. Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus edistää työelämäinnovaatioiden syntymistä suomalaisilla työpaikoilla. Työelämäinnovaatioilla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön yhteistoiminnassa toteuttamia muutoksia työpaikan työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä. Niiden tulee johtaa mitattavissa oleviin parannuksiin tuottavuudessa (tuloksellisuudessa) ja työelämän laadussa. Pk-yritykset, suuret yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja järjestöt voivat hakea Tekesin rahoitusta työorganisaatioiden kehittämiseen. Rahoitusta voi hakea innovatiivisiin projekteihin, joissa kehitetään työpaikan toimintatapoja. Muutokset parantavat sekä tuottavuutta että työelämän laatua. Kehittämiseen osallistuvat johto ja henkilöstö yhteistyössä. Hakijan on annettava selvitys siitä, että myös henkilöstön edustajat ovat osallistuneet projektin työorganisaation kehittämistä koskevan osuuden suunnitteluun ja sitoutuneet sen toteuttamiseen. Kehittämisen kohteina voivat olla esimerkiksi -työprosessit -työn organisointi -työmenetelmät - työpaikan sisäinen ja ulkoinen toiminnallinen verkostoituminen - henkilöstöä laajasti osallistavan kehittämis- ja innovaatiotoiminnan organisointi - esimiestyö - osaamisen johtaminen ja kehittäminen - suorituksen arviointijärjestelmät - palkitsemisjärjestelmät - työaikajärjestelmät. Tuen enimmäismäärä on euroa yritystä tai muuta työorganisaatiota kohti. Rahoitus voi olla enintään 35 % projektille hyväksytyistä kustannuksista, jos projektilla on merkittävää uutuusarvoa vain hakijalle. Jos projektilla on laajempaa uutuusarvoa ja hyödynnettävyyttä muillakin työpaikoilla, rahoituksen enimmäismäärä voi olla 50 % projektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 8

9 * Finnvera Lainat Yritys voi hakea lainaa Finnverasta tilanteessa, jossa rahoitus ei ole järjestynyt markkinaehtoisilta rahoittajilta. - Investointi- ja käyttöpääomalaina - Kansainvälistymislaina - Kehittämislaina - Naisyrittäjälaina - Pienlaina - Suhdannelaina - Ympäristölaina - Yrittäjälaina Lähes kaikille toimialoille, lukuun ottamatta varsinaista maataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Yrityksellä tulee olla pitkällä tähtäimellä mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan. Lainoja voidaan käyttää esim.: - kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin - käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen - erilaisten yritysjärjestelyjen rahoittamiseen Rahoituksen hakeminen edellyttää huolellista suunnittelua ja erilaisten taloudellisten laskelmien tekemistä. Finnveran lainat ovat kokonaisuudessaan takaisin maksettavia, ja niistä peritään yrityksen riskiä vastaava hinta. (Rakennemuutosalueilla hankkeet arvioidaan, ja rahoitusosuuksissa on olemassa ehtoja, joita voidaan tulkita normaalikäytännöstä verraten hieman eri tavoin. Riskinotto voi olla rakennemuutosalueilla suurempaa) Takaukset Omavelkaisia takauksia vakuudeksi yrityksen rahoitustarpeisiin sen eri kehitysvaiheissa. - Alustakaus - Finnvera-takaus - Kansainvälistymistakaus - Pientakaus - Suhdannetakaus - Vientitakaus - Ympäristötakaus Lähes kaikille toimialoille, lukuun ottamatta varsinaista maataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Yrityksellä tulee olla pitkällä tähtäimellä mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan. Takauksia voidaan käyttää vakuutena esim.: - kone-, laite- tai rakennusinvestointien rahoituksessa - käyttöpääomatarpeiden rahoituksessa - erilaisten yritysjärjestelyjen rahoituksessa - pankin antamien toimitusvakuuksien vastavakuutena Finnveran takauksista peritään yrityksen riskiä vastaava hinta. Käytettävissä olevat vakuudet vaikuttavat myös lopullisen hinnan määräytymiseen. 9

10 *Työ- ja elinkeinotoimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksen on turvata yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo sinä aikana, jonka luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, enintään 10 kk. Päätoimisesti yrittäjäksi ryhtyvälle henkilölle. Useita ehtoja, kuten - yrittäjäkokemusta tai tarvittava koulutus - edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja valmiudet toimia yrittäjänä - tuki ei saa vääristää kilpailua Haetaan TE-toimistosta. Starttirahapäätös tehdään kahdessa jaksossa. Yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen päätöstä tuen myöntämisestä. Vuonna 2011 perustuen suuruus on ensimmäiseltä 6kk:lta 33,46 /pv ja erikseen haettavalta 4kk:n jatkoajalta 25,74 /pv Palkkatuki Taloudellista tukea työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille, kotitalouksille jne. Harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää jos palkkatuen myöntäminen katsotaan työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaiseksi keinoksi edistää työttömän työnhakijan työllistymistä. Tuen saamisessa ehtoja, kuten työnantaja ei saa olla lomauttanut henkilöstöään viimeisen 12 kk aikana. Palkkatuen määrä ja kesto määräytyvät palkkatukea hakevan työnantajan ja tuella palkattavan työvoimapoliittisen statuksen mukaisesti. Koulutuspalvelut Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa uusia tai nykyisiä työntekijöitään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Työantaja järjestää yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa uusille tai nykyisille työntekijöilleen; koulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä työntekijöidensä rinnalla. Myös vuokratyöntekijät voivat osallistua. - RekryKoulutus, kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia. - TäsmäKoulutus, yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perustai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin. - MuutosKoulutus, työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään. Koulutuksia voidaan yhdistää muihin pk-yritysten kehittämispalveluihin. Työnantaja ja työja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat koulutuksen yhdessä. 10

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS MARRASKUU 2014 1 JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukimuotoja. Ne vaihtelevat rahoitus- ja hankekaudesta

Lisätiedot

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Innovaatiot ja yritysrahoitus Kari Rintala 13.12.2012 1 Rahoitustuotteet yrityksille 1. Maaseuturahaston yritystuki

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA julkiset yrityspalvelut 2 Osaavat yritysneuvojat palveluksessanne Sosiaali- ja terveyspalvelualan (SOTE) yrityksessä tarvitaan monenlaista tietoa ja osaamista. Yritys

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Ratapihankatu 36, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Yritysten kasvun

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 14.12.2009 1 Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) 15 kpl Suomessa Työ-

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot