Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma Liite 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1"

Transkriptio

1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa tarpeellisen käyttöomaisuuden hankintaan ja sen muutos- ja parannustöihin. - alle 10 työntekijän mikroyritykset maaseudulla - alle 250 työntekijän pk-yritykset, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta - maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa. Pääosa yritystuista tulee ohjelman mukaisesti suunnata ydin- ja harvaan asutulle maaseudulle, joten se saattaa rajoittaa tukien myöntämistä kaupunkien läheisille alueille. Käynnistystuki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä: - Uusien rakennusten rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen, laajentamiseen ja muuttamiseen yritystoimintaan soveltuviksi - Koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan. Myös käytetyt koneet ja laitteet ovat tukikelpoisia tietyin perustein. - Tukea voidaan myöntää kiinteistön hankintaan tietyin edellytyksin (mm. maapohjan osuus kiinteistön arvosta ei saa ylittää kymmentä prosenttia) Tukiprosentti riippuu yrityksen koosta ja sijainnista Virrat & Ruovesi - keskisuuri yritys 15 % - pieni yritys 25 % - maatilan muu yritystoiminta tai mikroyritys 35 % Mänttä-Vilppula & Juupajoki - keskisuuri yritys 15 % - pieni yritys 25 % - maatilan muu yritystoiminta tai mikroyritys 25 % Yritys voi saada käynnistystukea palkatessaan ensimmäisiä vieraita työntekijöitä. aloittavat yritykset tai yritykset, joilla ei vielä ole palkattuja työntekijöitä Haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai Leader-toimintaryhmältä: - enintään kahden henkilötyövuoden palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin kahden vuoden aikana - rahana ja luontaisetuina suoritettaviin ennakonpidätyksenalaisiin kohtuullisiin palkkakustannuksiin Tukea myönnetään enintään 50 % palkasta 1

2 Kehittämistuki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Kehittämistuella tuetaan yrityksen ulkopuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimista, jolla parannetaan yrityksen liiketoimintaa. Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai Leadertoimintaryhmältä: - yrityksen ulkopuolisen asiantuntemuksen ja koulutuksen hankkimiseen, joka kehittää yrityksen tuotteita, tuotantomenetelmiä tai markkinointia tai muuten parantaa yrityksen liiketoimintaa. - alle 10 työntekijän mikroyritykset maaseudulla - alle 250 työntekijän pk-yritykset, jotka harjoittavat maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta - maatilat, jotka harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa Yritysryhmän kehittämistuki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Kehittämistuella tuetaan yritysryhmän ulkopuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimista, jolla parannetaan yrityksen liiketoimintaa. Vähintään kolme yritystä voi toteuttaa kehittämishankkeen ryhmänä. Kaikkien yritysten tulee täyttää ohjelman edellytykset. Hakijana voi toimia kehittämisyhteisö tai yksi ryhmän jäsenistä. Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta tai Leadertoimintaryhmältä: - yritysryhmän ulkopuolisen asiantuntemuksen ja koulutuksen hankkimiseen, joka kehittää yrityksien tuotteita, tuotantomenetelmiä tai markkinointia tai muuten parantaa yrityksien liiketoimintaa. Tuen määrä enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista. Tukea voidaan myöntää myös yrityksen liiketoimintaedellytysten selvittämistä koskevaan neuvonta- ja asiantuntijapalvelun hankkimiseen, jolloin tuen määrä voi olla enintään 90 % korkeintaan 3000 euron kustannuksista. Tuen määrä enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista. Yritysryhmälle myönnettävän kehittämistuen määrä voi olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista silloin, kun tuki myönnetään kehittämisyhteisölle. Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta haettavien tukien erityisehtoja: - Tukea ei myönnetä traktorin hankintaan maatalouteen, metsätraktorin tai puunkorjuun monitoimikoneen hankintaan eikä yritysostoihin tai tavanomaisiin korvausinvestointeihin - Turpeen tuottamista energiakäyttöön ei tueta - Kilpailluilla aloilla, kuten esimerkiksi koneurakoinnissa, maan- ja talonrakennuksessa tai liikenteen ja kaupan alalla tukea ei pääsääntöisesti myönnetä. Poikkeuksena joissakin tapauksissa saattaa muodostua tilanne, jossa alueella ei ole lainkaan ko. palveluiden tarjontaa. Ennen hakemista on tarkistettava ELY-keskuksen kanta - Pääosa yritystuista tulee ohjelman mukaisesti suunnata harvaan asutulle- ja ydinmaaseudulle 2

3 Yrityksen kehittämisavustus Tarkoitettu merkittäviin kehittämishankkeisiin, joilla kehitetään liikkeenjohto- tai markkinointitaitoja, uusia tai uudistettuja tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä, parannetaan kansainvälistymisvalmiuksia ja vientiedellytyksiä, kehitetään toiminnan suunnittelua, strategiaa, logistiikkaa, seurantaa ja laatua, kartoitetaan uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Avustusta myönnetään pienille ja keskisuurille yrityksille, ja suurelle yritykselle sellaisissa hankkeissa, joiden toteuttamiseen osallistuu myös pk-yrityksiä (kalatalous, maatalous, metsätalous ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostus ja markkinointi poissuljettuja) Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta - Investointeihin: maa-alueet, rakennukset, koneet ja laitteet, aineettomat investoinnit - Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen: asiantuntijapalvelut, palkat, matkat, raaka-aineet, puolivalmisteet, koneet ja laitteet - Liiketoimintaosaamisen, kv-osaamisen tai muun vastaavan toiminnan kehittäminen: asiantuntijapalvelut, palkat, matkat, ulkomaisille messu- ja näyttelymatkoille osallistuminen - Pienen yrityksen palkka- ja toimintamenoihin: palkat, asiantuntijapalvelut, toimitilojen vuokrat - Kyläkaupan investointeihin (>2011) (ei myönnetä varsinaiseen vientitoimintaan, markkinointiin tai mainontaan; eikä koulutustukena kurssien, koulutuskokonaisuuksien tai opiskelun rahoitukseen) Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä menoista koko maassa. (Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksen internetsivuilta) Toimintaympäristötuki Yritysten toimintaympäristön parantamiseen tähtäävän rahoituksen tarkoituksena on kehittää yritysten tarvitsemia palveluita ja yritysten toimintaympäristöä. Tukea voidaan myöntää mm. esiselvityksiin suunnitteilla olevista pk-yritysten palvelujen parantamiseen tähtäävistä hankkeista. Toimintaympäristötuella tuetaan sellaisia hankkeita, jotka parantavat pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä uusien työpaikkojen tarjontaan ja yritysten toiminnan laadulliseen kehittämiseen ja jotka edistävät uuden yritystoiminnan käynnistymistä tai parantavat alueen houkuttelevuutta yritystoiminnan kannalta. Toimintaympäristötuki on harkinnanvarainen avustus. Tukea voidaan myöntää lähinnä julkisille ja yksityisille yhteisöille, säätiöille ja julkisomisteisille yrityksille. Tukea haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta hakijan esittämään hankkeeseen, joka voi sisältää sekä kehittämis- että investointikustannuksia: - asiantuntijapalveluihin - tilojen, koneiden ja laitteiden vuokriin - materiaali-, raaka-aine ja puolivalmistehankintoihin - käyttöomaisuuden hankintamenoihin - koneisiin, laitteisiin, rakennuksiin ja maa-alueisiin - käyttö- ja valmistusoikeusmaksuihin - palkka- ja matkakustannuksiin, yleiskustannuksiin Toimintaympäristötukea voidaan myöntää enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä menoista. Keskimääräinen tukitaso on 50 %. Pirkanmaalla avustusta voidaan myöntää pk-yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin ja esiselvityksiin, jolloin avustuksen suuruus voi olla enintään %. Palvelujen ja verkostojen kehittämishankkeisiin tuen määrä voi olla enintään 80 %. Hankkeiden toteuttamisaikataulun tulee olla rajattu. 3

4 Valmistelurahoitus Haasteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun voidaan myöntää harkinnanvaraista valmistelurahoitusta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa myöhemmin toteutettavaksi tarkoitetun tutkimus- ja kehittämishankkeen valmistelu. Pienelle tai keskisuurelle yritykselle. Valmistelurahoituksella edistetään yrityksessä jo aikaansaadun lupaavan kehittämisidean edellyttämiä toimenpiteitä. Haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta hankkeisiin, jotka edistävät pkyritysten: - valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita - uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä - kansainvälistymistä - kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä Rahoitettavat toimenpiteet ovat - lyhytkestoisia selvityksiä - sisältävät asiantuntijapalvelujen ostamista - menoiksi voidaan hyväksyä myös palkka- ja matkamenoja Valmistelurahoitusta myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään Avustusta ei voida myöntää, jos hanke saa muuta julkista rahoitusta. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin Valtion avustus yritysten yhdessä toteuttamiin yhteishankkeisiin ja muihin laajoihin kansainvälistymishankkeisiin. Hankkeeseen osallistuttava vähintään 4 yritystä. Määrärahalla tuetaan vienninedistämistapahtumia, kaupallis-teollisia viestintähankkeita, laajoja matkailun ulkomaan markkinoinnin hankkeita, valtakunnallisia luovien alojen ja kulttuurialojen yhteishankkeita, osallistumisia Kansainvälisen maailmannäyttelyjärjestön BIE:n tunnustamiin tai rekisteröimiin maailmannäyttelyihin sekä muita vastaavia suomalaisten yritysten vientiä ja kansainvälistymistä sekä yritysten kansainvälistä kilpailukykyä edistäviä hankkeita. Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille, hyvämaineisille yrityksille sekä yhteisöille ja järjestöille. Avustusta voivat saada suomalaiset teollisuusyritykset, palveluyritykset, luovien alojen yritykset; joiden tuotteet ovat Suomessa valmistettuja ja kotimaisuusaste on vähintään 50 %. Rahoitusta haetaan: - pienten ja keskisuurten yritysten vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen - uuden vientitoiminnan käynnistymisen edistämiseen - uusien markkinoiden avaamiseen - viennin rakenteen monipuolistamiseen - lisätä yritysten vientiä myös vanhoille markkina-alueille sekä vaikuttaa myönteisen Suomi-kuvan kehittymiseen ulkomailla. Messuihin ja näyttelyihin avustusta haetaan Hämeen ELYkeskukselta ja vientirengashankkeisiin Satakunnan ELYkeskukselta. Yritysten yhteisiä vientiponnisteluita avustamalla pyritään edistämään yritysten markkinoille pääsyä ja madaltamaan yritysten kansainvälistymiskynnystä. Pääsääntöisesti 50 %, lukuisia poikkeustapauksia 4

5 Energiatuki Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin Energiatukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille energiansäästöselvitykseen, jonka suorittaa hyväksytty asiantuntija. Tukihakemus toimitetaan siihen ELY-keskukseen, jonka toimintaalueella investointi- tai selvityshanke toteutetaan, ja muissa tapauksissa hakijan kotipaikkakunnan mukaan. Asiantuntijan tekemiin energiakatselmuksiin myönnettävä tuki voi olla enintään 40 % asiantuntijakustannuksista. Energian säästöä ja kotimaisten energialähteiden hyödyntämistä edistäviin investointeihin on myös mahdollista hakea tukea. Silloin tuen suuruus voi olla enintään 30 %. Pirkanmaan ELY-keskuksen Asiantuntijapalvelut Ulkopuolisen asiantuntijan johdolla toteutettavien kehittämisohjelmien periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa. PK-yritysten elinkaaren eri vaiheisiin ja ongelmiin. Pieni yritys 550, keskisuuri 700 Pieni yritys 600, keskisuuri 750 Pieni yritys 760, keskisuuri 980 Pieni yritys 450, keskisuuri 550 ELY-keskus on kilpailuttanut eri osaamis- ja toimialojen asiantuntijoita, jotka on valmennettu kehittämisohjelmien toteuttajiksi. - Balanssi - Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma, varmistaa yrityksen rahoituksellisen tasapainon sekä alentaa rahoituskustannuksia - easkel - Tietotekniikka liiketoiminnassa kehittämisohjelma, tehostaa ja kehittää yritysten liiketoimintaa tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyödyntämällä - Globaali - Kansainvälistymisen kehittämisohjelma, selvittää ja arvioi yrityksen kansainvälistymisvalmiudet, kansainvälistymisenkehittämissuunnitelman laatiminen - Kunto - Liiketoiminnan kehittämisohjelma, selvittää yrityksen liiketoiminnan nykytila ja kehittämisen painopisteet, kehittämissuunnitelman laatiminen - Myyntiteho - Myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma, yrityksen ja markkinoiden nykytilan arvioinnin sekä ennakoinnin pohjalta suunniteltavat strategiat - PK-LTS - Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma, yritykselle kirjallisen liiketoimintasuunnitelman laatiminen - ProStart - Yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelma, auttaa yrittäjäksi aikovaa arvioimaan yritysideansa elinkelpoisuus ja valmiudet ryhtyä yrittäjäksi - TuoteStart - Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma, auttaa tuote- ja palveluideoiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa. - Tuotto+ - Tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma, selvittää yrityksen tuottavuuden nykytila sekä kehittämismahdollisuudet, yrityksen tuottavuuden kehittämissuunnitelman laatiminen - ViestinVaihto - Hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma, auttaa yrityksen sukupolven- ja/tai omistajanvaihdostilanteissa Pieni yritys 500, keskisuuri 750 Pieni yritys 350 / 2pv, 700 / 4pv, keskisuuri 880/ 4 pv Henkilöasiakas 100 Henkilöasiakas 100 / pv Pieni yritys 200, keskisuuri 300 Pieni yritys 600 / 3,5 pv Keskisuuri 750 / 3,5 pv Pieni yritys 840, keskisuuri 980 5

6 Pirkanmaan Buusti Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri ja Pirkanmaan Yrittäjät ry toteuttavat yrityksille suunnattua kehittämistoimintaa Pirkanmaan alueella. Pirkanmaan buustin tavoitteena on ohjata, neuvoa, kouluttaa ja konsultoida yrityksiä yritystoiminnan eri osaalueilla. Palvelu tarjoaa koulutuksia, neuvontaa, konsultointeja ja seminaareja. Mukana on suuri verkosto eri alojen asiantuntijoita. Yhteystiedot löytyvät sivuilta - KasvuBuusti alle viisi vuotta toimineille palvelualan yrityksille tai pidempään toimineille yrityksille, joissa kasvua pidetään tärkeänä ja on halua kasvattaa ja kehittää liiketoimintaa JatkoBuusti antaa asiantuntija-apua omistajanvaihdostilanteisiin, kuten yrityksen arvon määrittämiseen, kauppamuotojen selvittämiseen, rahoitusjärjestelyihin ym ebuusti, toimialasta riippumaton, tukea yrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen MyyntiBuusti, alle viisi vuotta toimineille, lähinnä palvelualojen yrityksille; tukea mm. myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen PisnesKoutsi, neuvontapalvelu yrityksille Jatkajan tarvitsema koulutus räätälöidään tapauskohtaisesti. JatkoBuusti ja Pirkanmaan Viestinvaihto toimivat yhteistyössä Asiantuntijan tekemä maksuton alkuneuvonta ja sähköisen liiketoiminnan perusselvitys Palvelu tarjoaa neuvontaa ja konsultointiapua, ja sen käytettävissä on laaja asiantuntijaverkosto. Myynti- Buusti järjestää myös koulutuksia ja seminaareja Yrityksen koulutukseen, kehittämiseen, rahoitukseen, kasvuun, taloudenhoitoon, myyntiin ym. liittyviin kysymyksiin. Yritys maksaa osallistumisestaan pienen omavastuuosuuden Jatkajakokelas maksaa nimellisen omavastuuosuuden Alkuneuvonta maksuton Yritys pääsee mukaan maksamalla pienen omavastuuosuuden Maksuton neuvontapalvelu 6

7 * Tekes Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus Alle kuusivuotias, pieni, innovaatiotoimintaan voimakkaasti panostava yritys voi hakea Tekesistä rahoitusta nopeaan kansainväliseen kasvuun. Yritykselle, joka on pieni, kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Yritys panostaa tutkimukseen ja kehittämiseen, sen kasvusuunnitelma on uskottava ja sillä on sitoutunut ja osaava johtotiimi. Ei toimialarajoituksia. Rahoitusta haetaan Tekesiltä hakemusten ja arvioinnin perusteella. Rahoitus myönnetään vaiheittain ja kustannuksiin voidaan hyväksyä laajalti yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä menoja. Tukeen liittyy useita erityisehtoja, kts. tarkemmat tiedot Tekesin sivuilta: Rahoituspalvelut kansainväliseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan Rahoituksen enimmäismäärä on 1 milj. euroa (tukialueilla 25 %:lla korotettuna), 75 % hyväksytyistä kustannuksista. Tutkimus- ja kehittämiskustannuksia voidaan hyväksyä enintään 25 % kokonaiskustannuksista. Tekes asettaa yritykselle rahoituspäätökseen tavoitteita, jotka toteutuessaan mahdollistavat pääsyn seuraavaan vaiheeseen. Tekes edistää suomalaisten yritysten ja tutkimusryhmien verkottumista kansainvälisten kumppanien kanssa. Tekesin asiantuntijat välittävät tietoa kansainvälisistä teknologiaan tai tutkimukseen liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista ja rahoituskanavista. Kasvuhakuiselle ja kansainvälistyvälle yritykselle Kansainväliset ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden kansainväliseen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön. Osa kansainvälisistä ohjelmista tarjoaa myös rahoitusta ja osaan yritykset voivat hakea rahoitusta Tekesistä. Tekesin rahoituksessa noudatetaan normaaleja Tekesin rahoituksen käytäntöjä. Lukuisia eri ohjelmia. Yritysten tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitus Tekes tarjoaa rahoitusta uutuusarvoa sisältäviin kehittämisprojekteihin, jotka vauhdittavat kehitettävän liiketoiminnan merkittävään kasvuun. Riskiä jakamalla tekes luo yrityksille edellytyksiä toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprojektinsa laajempina ja nopeammin. Kasvu- ja kehittymishaluiselle yrityksille, joilla on mahdollisuuksia laajentaa markkinoita tai kehittää kilpailuetuaan olemassa olevilla markkinoilla. Rahoitus myönnetään hakemusten ja arvioinnin perusteella edelläkävijäyritysten hankkeille. Hakemukset kilpailevat keskenään. Rahoituksella yritys voi - terävöittää liiketoimintamalliaan ja strategiaansa - kehittää tuotteita, palveluita ja toimintamalleja - toteuttaa konseptien ja brändien kehittämiseen tähtääviä tutkimus- ja kehittämisprojekteja, kartoittaa kumppanuuksia Rahoitusosuus riippuu yrityksen koosta ja projektin luonteesta. Rahoitus voidaan myöntää avustuksena, lainana tai näiden yhdistelmänä. 7

8 Tekesin ohjelmat Tekesin ohjelmat ovat määräaikaisia ja kohdennettuja rahoitus- ja asiantuntijapalveluiden kokonaisuuksia. Niitä käynnistetään alueille, joilla on tärkeimmiksi todettuja haasteita. Ohjelmat ovat avoimia kaikille yrityksille ja julkisille tutkimusyksiköille. Tekesin ohjelmilla vahvistetaan kansallista omistuspohjaa, edistetään elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä tutkimustoimintaa ja lisätään yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä. Kukin ohjelma kohdentuu jollekin määritellylle teematai siältöalueelle. Tekesin ohjelmat tarjoavat: - rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan projekteihin - ohjelmapalveluja, joilla edistetään tavoitteiden toteutumista, kuten verkottumista, ohjelmapalveluja, työpajoja, julkaisuja, valmennusta, tutustumismatkoja ym. - osaajien yhteisön, jossa myös kilpailijat voivat kohdata kumppaneina. Rahoitusta ohjaavat Tekesin rahoituskriteerit ja mahdolliset ohjelmakohtaiset kriteerit. Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus edistää työelämäinnovaatioiden syntymistä suomalaisilla työpaikoilla. Työelämäinnovaatioilla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön yhteistoiminnassa toteuttamia muutoksia työpaikan työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä. Niiden tulee johtaa mitattavissa oleviin parannuksiin tuottavuudessa (tuloksellisuudessa) ja työelämän laadussa. Pk-yritykset, suuret yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja järjestöt voivat hakea Tekesin rahoitusta työorganisaatioiden kehittämiseen. Rahoitusta voi hakea innovatiivisiin projekteihin, joissa kehitetään työpaikan toimintatapoja. Muutokset parantavat sekä tuottavuutta että työelämän laatua. Kehittämiseen osallistuvat johto ja henkilöstö yhteistyössä. Hakijan on annettava selvitys siitä, että myös henkilöstön edustajat ovat osallistuneet projektin työorganisaation kehittämistä koskevan osuuden suunnitteluun ja sitoutuneet sen toteuttamiseen. Kehittämisen kohteina voivat olla esimerkiksi -työprosessit -työn organisointi -työmenetelmät - työpaikan sisäinen ja ulkoinen toiminnallinen verkostoituminen - henkilöstöä laajasti osallistavan kehittämis- ja innovaatiotoiminnan organisointi - esimiestyö - osaamisen johtaminen ja kehittäminen - suorituksen arviointijärjestelmät - palkitsemisjärjestelmät - työaikajärjestelmät. Tuen enimmäismäärä on euroa yritystä tai muuta työorganisaatiota kohti. Rahoitus voi olla enintään 35 % projektille hyväksytyistä kustannuksista, jos projektilla on merkittävää uutuusarvoa vain hakijalle. Jos projektilla on laajempaa uutuusarvoa ja hyödynnettävyyttä muillakin työpaikoilla, rahoituksen enimmäismäärä voi olla 50 % projektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 8

9 * Finnvera Lainat Yritys voi hakea lainaa Finnverasta tilanteessa, jossa rahoitus ei ole järjestynyt markkinaehtoisilta rahoittajilta. - Investointi- ja käyttöpääomalaina - Kansainvälistymislaina - Kehittämislaina - Naisyrittäjälaina - Pienlaina - Suhdannelaina - Ympäristölaina - Yrittäjälaina Lähes kaikille toimialoille, lukuun ottamatta varsinaista maataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Yrityksellä tulee olla pitkällä tähtäimellä mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan. Lainoja voidaan käyttää esim.: - kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin - käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen - erilaisten yritysjärjestelyjen rahoittamiseen Rahoituksen hakeminen edellyttää huolellista suunnittelua ja erilaisten taloudellisten laskelmien tekemistä. Finnveran lainat ovat kokonaisuudessaan takaisin maksettavia, ja niistä peritään yrityksen riskiä vastaava hinta. (Rakennemuutosalueilla hankkeet arvioidaan, ja rahoitusosuuksissa on olemassa ehtoja, joita voidaan tulkita normaalikäytännöstä verraten hieman eri tavoin. Riskinotto voi olla rakennemuutosalueilla suurempaa) Takaukset Omavelkaisia takauksia vakuudeksi yrityksen rahoitustarpeisiin sen eri kehitysvaiheissa. - Alustakaus - Finnvera-takaus - Kansainvälistymistakaus - Pientakaus - Suhdannetakaus - Vientitakaus - Ympäristötakaus Lähes kaikille toimialoille, lukuun ottamatta varsinaista maataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Yrityksellä tulee olla pitkällä tähtäimellä mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan. Takauksia voidaan käyttää vakuutena esim.: - kone-, laite- tai rakennusinvestointien rahoituksessa - käyttöpääomatarpeiden rahoituksessa - erilaisten yritysjärjestelyjen rahoituksessa - pankin antamien toimitusvakuuksien vastavakuutena Finnveran takauksista peritään yrityksen riskiä vastaava hinta. Käytettävissä olevat vakuudet vaikuttavat myös lopullisen hinnan määräytymiseen. 9

10 *Työ- ja elinkeinotoimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksen on turvata yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo sinä aikana, jonka luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, enintään 10 kk. Päätoimisesti yrittäjäksi ryhtyvälle henkilölle. Useita ehtoja, kuten - yrittäjäkokemusta tai tarvittava koulutus - edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja valmiudet toimia yrittäjänä - tuki ei saa vääristää kilpailua Haetaan TE-toimistosta. Starttirahapäätös tehdään kahdessa jaksossa. Yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen päätöstä tuen myöntämisestä. Vuonna 2011 perustuen suuruus on ensimmäiseltä 6kk:lta 33,46 /pv ja erikseen haettavalta 4kk:n jatkoajalta 25,74 /pv Palkkatuki Taloudellista tukea työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille, kotitalouksille jne. Harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää jos palkkatuen myöntäminen katsotaan työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaiseksi keinoksi edistää työttömän työnhakijan työllistymistä. Tuen saamisessa ehtoja, kuten työnantaja ei saa olla lomauttanut henkilöstöään viimeisen 12 kk aikana. Palkkatuen määrä ja kesto määräytyvät palkkatukea hakevan työnantajan ja tuella palkattavan työvoimapoliittisen statuksen mukaisesti. Koulutuspalvelut Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa uusia tai nykyisiä työntekijöitään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Työantaja järjestää yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa uusille tai nykyisille työntekijöilleen; koulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä työntekijöidensä rinnalla. Myös vuokratyöntekijät voivat osallistua. - RekryKoulutus, kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia. - TäsmäKoulutus, yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perustai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin. - MuutosKoulutus, työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään. Koulutuksia voidaan yhdistää muihin pk-yritysten kehittämispalveluihin. Työnantaja ja työja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat koulutuksen yhdessä. 10

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystuet

Maaseutuohjelman yritystuet Maaseutuohjelman 2014-2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 ELY-keskuksen rahoitus pk-yrityksille Team Finland Yritysten kehittämispalvelut (Hämeen ELY-keskus) Kehittämisavustus + ÄRM/ERM + TF-tuki

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen

Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella Yritystuki-info Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseutuohjelman yritystukien suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020 Yritystuki-info 11.6.2015 Ulla Mehto-Hämäläinen Sivu 1 27.5.2015 Yritystukien suuntaaminen Toteutetaan Manner-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee

Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee Protek-hanke 2008-20144 Satakunnan ELY-keskuksen PROTEK-hanke tukee yrityksiä verkostoitumaan ja sopeutumaan työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Tavoitteena on, että yritysten työntekijät voisivat jatkaa

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Älykäs ja osallistava kasvu maaseutualueilla: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Sivu 1 16.5.2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016-2020 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen

Yritysrahoituksen mahdollisuudet. Savitaipale Riikka Huhtanen Yritysrahoituksen mahdollisuudet Savitaipale 1.9.2016 Riikka Huhtanen Mitä maaseudun yritystuki on käytännössä? Tässä yksi esimerkki: US Wood Oy (youtube) Lisää käytännön esimerkkejä osoitteessa www.kaakonkantri.fi

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus. Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen

Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus. Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen 30.10.2015 TUKIKELPOISUUS Kehittämislain tavoitteet (1 ) 1) Elinkeinotoiminta monipuolistaa, uudistaa, lisätä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Rahoitusinfo 5.5.2015 Kalevi Hiivala Asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 6.5.2015 YRITYSTEN

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6.

Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus 11.6. Rakennerahastojen mahdollisuudet maaseudun kehittäjänä - Yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Yritystoiminnan rahoitus Yrityksen kehittämisavustus (TEM): Yrityksen

Lisätiedot

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun Finnveran rahoituksella eteenpäin Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun 19.4.2011 Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Yritysten rahoitus- ja kehittämispäivä Kuusamossa 26.4.2016 Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Kari Skyttä 26.4.2016 Myönnetty rahoitus v. 2015

Lisätiedot

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi

ENERGIATUET 2013. Kainuun ELY-keskus, 05.09.2013 Juha Määttä, puh. 0440368575, juha.s.maatta@ely-keskus.fi ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioavustuslaki n:o 688/2001 - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista, n:o 1063/2012 sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Elinkeino-,

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Sovellettavat säädökset ja ohjeet Laki julkisesta työvoima-

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä Yhdessä enemmän Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä 11.3.2016 Yhteistyöllä Kilpailukykyä -hanke Toteuttaa Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014-2020. Tavoitteet: Maaseudun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet ja yritysryhmät Rahoitusinfo virran Sali. Asiantuntija Kalevi Hiivala

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet ja yritysryhmät Rahoitusinfo virran Sali. Asiantuntija Kalevi Hiivala Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet ja yritysryhmät Rahoitusinfo 24.8.2016 10-virran Sali Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 25.8.2016 Sivu 2 25.8.2016 Yritystukea voi hakea vähintään 18-vuotias

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

ELY-keskuksen kv-palvelut

ELY-keskuksen kv-palvelut ELY-keskuksen kv-palvelut Kv- neuvonta ja informaatiopalvelu Tiedonhankinta, Sparraus, Finpron verkoston palvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Globaali, easkel, Pk-LTS Kansainvälistymissuunnitelmat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet IsoValkeinen 31.3.2015 1 Pekka Stjerna Yleistä maaseudun yritystuesta Maaseudun yritystukea haetaan ELY-keskuksista ja Leaderryhmien kautta

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

Menestyksen tuulet osaamisesta kasvua. Varsinais-Suomen ELY-keskus

Menestyksen tuulet osaamisesta kasvua. Varsinais-Suomen ELY-keskus Menestyksen tuulet osaamisesta kasvua Varsinais-Suomen ELY-keskus Yritykset elävät muutoksessa joten kilpailukyvyn vahvistamiseksi on etsittävä uusia keinoja. Muutoksen läpiviemisessä osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot