linux: Prosessit kill PID lopettaa prosessin PID, jos siihen on oikeudet Ctrl + c lopettaa aktiivisen prosessin L7: linux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "linux: Prosessit kill PID lopettaa prosessin PID, jos siihen on oikeudet Ctrl + c lopettaa aktiivisen prosessin L7: linux"

Transkriptio

1 L7: linux linux: Prosessit linux: Prosessit Jokainen komento käynnistää vähintään yhden prosessin Jokaiselle prosessilla tunniste PID, jolla prosessiin voidaan viitata. Jokaisella prosesilla on prioriteetti PRI. Se kertoo paljonko prosessi käyttää koneen resursseja muihin prosesseihin nähden Normaalisti komento käynnistää prosessin aktiiviseksi komento & käynnistää prosessin taustalle Esimerkki: emacs nimi & siirtää editorin taustalle ja linux komentotulkissa voi edelleen antaa muita komentoja ps tulostaa aktiiviset prosessit Ctrl + c lopettaa aktiivisen prosessin kill PID lopettaa prosessin PID, jos siihen on oikeudet linux: Prosessit jobs tulostaa käynnissä olevat työt. Tulostus voi olla vaikkapa [1] Running emacs tila2015.tex & [5]- Running evince tila2015.pdf & top listaa tietoa käynnissä olevista prosessit prosessorin käytön mukaan Prioriteetti välillä 20 PRI +19. Pienempi PRI Tärkeämpi prosessi Käyttäjien PID 0 (Oletus = 0) nice -n arvo komento käynnistää komennon prioriteetilla PRI=arvo. Esimerkki: nice -n +3 python käynnistää python:n prioriteetilla PRI=3 ps -lx grep python kertoo, että prosessilla on PID=6632 renice muuttaa PRI=5:een PRI arvoa voi vain kasvattaa (vähentää prosessin tärkeyttä) Miksi ja milloin?

2 String manipulointi python Useita python komentoja Esimerkki 1 A= abcd ; x=a.find( c ); print(x) tulostaa 2 Esimerkki 2 B= o,1,p ; x=b.split(, ); print(x) tulostaa [ o, 1, p ], = Erotin Esimerkki 3 B= o 1 p ; x=b.split(); print(x) tulostaa [ o, 1, p ] tyhjä= Oletus (default) erotin Esimerkki 4 A= Lauri ; B=A.strip( L ) ; print(b) tulostaa auri Mahdotonta muistaa komennot ulkoa vuoden (päivän, tunnin?) päästä Komento grep.split *.py Malli kaikista ohjelmista *.py joissa esiintyy komento.split

3 String manipulointi # K o m e n t t i r i v i : Tama on python ohjelmani S t r i n g m a l l i 1. py # J o i t a k i n esimerkkeja s t r i n g i e n m a n i p u l o i n n i s t a # import os ; os. system ( clear ) # Tyhjennetaan n a y t t o a= " karhunkierros " ; b=a. find ( " karhu " ) # E t s i t e k s t i p r i n t ( b =, b ) # Tulos ============= d = AbCd ; e=d. upper ( ) # I s o i k s i k i r j a i m i k s i p r i n t ( d =,d,, e=, e ) # Tulos ============= f = EfGh ; g= f. lower ( ) # P i e n i k s i k i r j a i m i k s i p r i n t ( f =, f,, g=, g ) # Tulos ============= j = xku xnkkx ; k= j. replace ( x, a ) # Korvaa x m e r k i l l a a p r i n t ( j =, j,, k=, k ) # Tulos ============= l = ABNyt OKABAB ; m= l. s t r i p ( AB ) # Poista m erkit AB p r i n t ( l =, l,,m=,m) # Tulos ============= o= x ; h ; 8 ; 9 ; p=o. s p l i t ( ; ) # Jaa e r o t t i m e l l a = ; p r i n t ( o =,o,, p=, p ) # Tulos ============= p r i n t ( p [ 0 ] =, p [ 0 ] ) # p : n 1. e l e m e n t t i python3 Stringmalli1.py tulostaa b = 0 d = AbCd,e= ABCD f = EfGh,g= efgh j = xku xnkkx,k= aku ankka l = ABNyt OKABAB,m= Nyt OK o = x;h;8;9,p= [ x, h, 8, 9 ] p[0]= x

4 Formatointi Reaaliluvun muunnos stringiksi a=9.89 ; b=str(a) ; print(b) tulostaa 9.89 print(type(a)) ; print(type(b)) tulostaa <class float > <class str > Reaaliluvun formatointi stringiksi a=4.567 ; b= %7.5f %a ; print(b) tulostaa Reaali- ja kokonaisluku stringiksi a=1.23; b=78; c= %3.1f%3i %(a,b) print(c) tulostaa Mahdotonta muistaa ulkoa vuoden (päivän, tunnin?) päästä grep %i *.py Malli kaikista ohjelmista *.py, joissa esiintyy komento %i

5 Formatointi # Kome nttirivi : Tama on python ohjelmani Formatointimalli1. py # J o i t a k i n s t r i n g muunnoksen f o r m a t o i n t i esimerkkeja # import os ; os. system ( clear ) # Tyhjennetaan naytto # Reaaliluvun muunnos s t r i n g i k s i ============================ a =1.458 # Luku b=str ( a ) # Muunnos s t r i n g i k s i p r i n t ( b=,b,, type ( b)=, type ( b ) ) # T a r k i s t u s # Reaaliluvun formatointi : leveys =8, desimaalit=5 =========== c =7.89 # Luku d= %8.5 f %c # F o r m a t o i n t i print ( d=,d ) # T a r k i s t u s # Kokonaisluvun formatointi : leveys=6 ======================= e=71 # Luku f = %6i %e # F o r m a t o i n t i p r i n t ( f =, f ) # T a r k i s t u s # Reaaliluvun j a kokonaisluvun y h d i s t e t t y f o r m a t o i n t i ======= g = ; h= 912 # Luvut i= %4.1f%5i %(g, h ) # F o r m a t o i n t i p r i n t ( i =, i ) # T a r k i s t u s # Reaaliluku, string ja kokonaisluku yhdistetty ============= j = ; k= t e k s t i a ; l =812 # Y h d i s t e t t a v a t m= %6.0 f%10s%7i %( j, k, l ) # F o r m a t o i n t i print ( m=,m) # T a r k i s t u s # Reaaliluku, string, kokonaisluku ja \ & yhdistetty === n = ; o= 87 ; p= \\\\ # Y h d i s t e t t a v a t q= %8.3e & %3 i %2s %(n, o, p) # Formatointi p r i n t ( q=,q) # T a r k i s t u s python3 Formatointimalli1.py tulostaa b= 1.458, type(b)= <class str > d= f= 71 i= m= 10 tekstia 812 q= 9.230e+00 & -87 \\

6 Formatointi # K o m e n t t i r i v i : Tama on python ohjelmani F o r m a t o i n t i m a l l i 2. py # J o i t a k i n p r i n t komennon f o r m a t o i n t i esimerkkeja # import os ; os. system ( clear ) # Tyhjennetaan n a y t t o # Esimerkkeja formatoidusta p r i n t komennosta ================= a = ; b= abcde ; c= # f l o a t, s t r i n g, i n t e g e r p r i n t ( " %6.2 f " % (a ) ) # 6 merkkia, 2 desimaali p r i n t ( " %12.5 f " % (a ) ) # 1 2 merkkia, 5 desimaalia p r i n t ( "%8s " % (b ) ) # 1 2 merkkia p r i n t ( "%30s " % (b ) ) # 3 0 merkkia p r i n t ( "%6i " % (c ) ) # 6 merkkia p r i n t ( "%15 i " % (c ) ) # 1 5 merkkia p r i n t ( " %12.3 f%10s%8i " % (a, b, c ) ) # Yhdistelma p r i n t ( " %12.3 f & %10s & %8 i " % (a, b, c ) ) # L i s a t t y kaksi " & " merkkia python3 Formatointimalli2.py tulostaa abcde abcde abcde & abcde &

7 Datan lukeminen ja kirjoittaminen kuva: Formatointi: Datan lukeminen, kirjoittaminen ja näyttäminen Tärkein on lopputulos: Tulos sama eri tavoilla Malliohjelmat: Yritys ja erehdys n. 30 tuntia Luetaan ensin yksinkertaisempaa tiedostoa Mallidata1.dat ohjelmilla LueTiedosto1A.py ( readline=rivi) LueTiedosto1B.py ( readlines=rivilista) LueTiedosto1C.py ( numpy.loadtxt) Luetaan sitten monimutkaisempaa tiedostoa Mallidata1.dat ohjelmilla LueTiedosto2A.py ( readline=rivi) LueTiedosto1B.py ( readlines=rivilista) LueTiedosto1C.py ( numpy.loadtxt) Kirjoittaminen KirjoitaTiedosto1.py ( f.write) KirjoitaTiedosto2.py ( numpy.savetxt) Näistä malleista on teille myöhemmin hyötyä kun luette tai kirjoitatte tiedostoja

8 Datan lukeminen Luettava tiedosto Mallidata1.dat muotoa 1 A 2 B 3 C readline lukee RIVI kerrallaan kaksi kolumnia Lukee stringinä float(lukunyt) python LueTiedosto1A.py tulostaa [1.0] [ A ] [1.0, 2.0] [ A, B ] [1.0, 2.0, 3.0] [ A, B, C ] # K o m e n t t i r i v i : Tama on ohjelmani LueTiedosto1A. py import os ; os. system ( clear ) # Tyhjennetaan naytto luku = [ ] ; sana = [ ] # Luo kaksi t y h j a a muuttujaa f i l e = open ( M a l l i d a t a 1. dat, r ) # Avaa t i e d o s t o M a l l i d a t a 1. dat r i v i = f i l e. r e a d l i n e ( ) # LUETAAN RIVI KERRALLAAN while ( len ( r i v i ) > 0 ) : # Ei t y h j a r i v i osat= r i v i. s p l i t ( ) # Tyhjien mukaan o s i k s i lukunyt=osat [ 0 ] # 1. elementti sananyt=osat [ 1 ] # 2. elementti luku. append ( f l o a t ( l u k u n y t ) ) # Lisaa arvo muuttujaan luku sana. append ( sananyt ) # Lisaa arvo muuttujaan sana print ( luku, sana ) # Nayta n y k y i s e t a r v o t r i v i = f i l e. r e a d l i n e ( ) # Lue seuraava r i v i f i l e. close ( ) # S u l j e M a l l i d a t a 1. dat

9 Datan lukeminen Luettava tiedosto Mallidata1.dat muotoa 1 A 2 B 3 C readlines lukee KAIKKIEN RIVIEN kaksi kolumnia Lukee stringinä float(lukunyt) python LueTiedosto1B.py tulostaa [1.0] [ A ] [1.0, 2.0] [ A, B ] [1.0, 2.0, 3.0] [ A, B, C ] # K o m e n t t i r i v i : Tama on ohjelmani LueTiedosto1B. py # import os ; os. system ( clear ) # Tyhjennetaan naytto f = open ( M a l l i d a t a 1. dat, r ) # Avaa M a l l i d a t a 1. dat data = f. readlines ( ) # LUETAAN RIVILISTANA f. close ( ) # S u l j e M a l l i d a t a 1. dat luku = [ ] ; sana = [ ] # Luo kaksi t y h j a a muuttujaa for r i v i in data : # Looppi muuttujan data r i v e i l l e osat= r i v i. s p l i t ( ) # Tyhjien mukaan o s i k s i lukunyt=osat [ 0 ] # 1. elementti sananyt=osat [ 1 ] # 2. elementti luku. append ( f l o a t ( l u k u n y t ) ) # Lisaa arvo muuttujaan luku sana. append ( sananyt ) # Lisaa arvo muuttujaan sana print ( luku, sana ) # Nayta n y k y i s e t a r v o t

10 Datan lukeminen Luettava tiedosto Mallidata1.dat muotoa 1 A 2 B 3 C np.loadtxt lukee 1. kolumnin np.genfromtxt lukee 2. kolumnin np.loadtxt lukee suoraan vektoriksi # Kommenttirivi : tama on python ohjelmani LueTiedosto1C. py # import os ; os. system ( clear ) # Tyhjennetaan n a y t t o import numpy as np # numpy i m p o r t o i t u f i l e = M a l l i d a t a 1. dat # Tiedoston nimi luku=np. l o a d t x t ( f i l e, dtype= f l o a t, usecols = ( 0, ) ) # Lue 1. kolumni sana=np. genfromtxt ( f i l e, dtype= s t r, usecols = ( 1, ) ) # Lue 2. kolumni print ( luku, sana ) # Nayta m u u t t u j i e n a r v o t p r i n t ( np. cos ( luku ) ) # Muuttuja luku= v e k t o r i. S i i t a v o i laskea esim. c o s i n i n Kokeilin myös komentoa sana=np.loadtxt(file,dtype= str,usecols=(1,)) print(sana) tulostaa ["b A b B b C "] python LueTiedosto1C.py tulostaa [ ] [ A B C ] [ ]

11 Datan lukeminen Luettava tiedosto Mallidata2.dat muotoa Mallidata2.dat HJD Year M D H M readline riviltä 3. alkaen 1. kolumnin luvut python LueTiedosto2A.py tulostaa [] [] [ ] [ , ] [ , , date = [ , , type(date)= <class list > # K o m e n t t i r i v i : Tama on ohjelmani LueTiedosto2A. py import os ; os. system ( clear ) # Tyhjennetaan naytto date = [ ] # Tyhja muuttuja f i l e = open ( M a l l i d a t a 2. dat, r ) # Avaa t i e d o s t o M a l l i d a t a 2. dat r i v i = f i l e. r e a d l i n e ( ) # LUETAAN RIVI KERRALLAAN while ( len ( r i v i ) > 0 ) : # Ei t y h j a r i v i osat= r i v i. s p l i t ( ) # Tyhjien mukaan o s i k s i osa=osat [ 0 ] # 1 a l k i o q=osa. f i n d ( " 245 " ) # E t s i " " t e k s t i a i f ( q> 1): # Jos l o y t y y..., # String muutetaan desimaaliluvuksi kaskylla " f l o a t " date. append ( f l o a t ( osa ) ) # Lisaa arvo muuttujaan date print ( date ) # Nayta nykyinen date r i v i = f i l e. r e a d l i n e ( ) # Lue seuraava r i v i f i l e. close ( ) # S u l j e M a l l i d a t a 2. dat p r i n t ( " date = ", date ) # T a r k i s t u s p r i n t ( " type ( date )= ", type ( date ) ) # T a r k i s t u s

12 Datan lukeminen Luettava tiedosto Mallidata2.dat muotoa Mallidata2.dat HJD Year M D H M readlines riviltä 3. alkaen 1. kolumnin luvut python LueTiedosto2B.py tulostaa [] [] [ ] [ , ] [ , , ] date = [ , , type(date)= <class list > # K o m e n t t i r i v i : Tama on python ohjelmani LueTiedosto2B. py # import os ; os. system ( clear ) # Tyhjennetaan naytto f = open ( M a l l i d a t a 2. dat, r ) # Avaa M a l l i d a t a 2. dat data = f. readlines ( ) # LUETAAN RIVILISTANA f. close ( ) # S u l j e M a l l i d a t a 2. dat date = [ ] # Luo t y h j a l i s t a for r i v i in data : # Looppi datan r i v e i l l e osat= r i v i. s p l i t ( ) # Tyhjien mukaan o s i k s i osa=osat [ 0 ] # 1 a l k i o q=osa. f i n d ( " 245 " ) # E t s i " " t e k s t i a i f ( q> 1): # Jos l o y t y y..., # String muutetaan desimaaliluvuksi kaskylla " f l o a t " date. append ( f l o a t ( osa ) ) # Lisaa arvo muuttujaan date print ( date ) # Nayta nykyinen date p r i n t ( " date = ", date ) # T a r k i s t u s p r i n t ( " type ( date )= ", type ( date ) ) # T a r k i s t u s

13 Datan lukeminen Luettava tiedosto Mallidata2.dat muotoa Mallidata2.dat HJD Year M D H M loadtxt lukee riviltä 3. alkaen 1. kolumnin luvut loadtxt default: dtype= float joten sitä ei tarvitse mainita skiprows=2 ohittaa kaksi ensimmäistä riviä python LueTiedosto2C.py tulostaa date = [ ] type(date)= <class numpy.ndarray > [ ] # Kommenttirivi : tama on ohjelmani LueTiedosto2C. py # import os ; os. system ( clear ) # Tyhjennetaan n a y t t o import numpy as np # numpy i m p o r t o i t u f i l e = M a l l i d a t a 2. dat # Tiedoston nimi # Komennolla " skiprows =2" jatetaan lukematta 2 ensimmaista r i v i a date=np. l o a d t x t ( f i l e, skiprows =2, usecols = ( 0, ) ) # Lue 1. kolumni p r i n t ( " date = ", date ) # T a r k i s t u s p r i n t ( " type ( date )= ", type ( date ) ) # T a r k i s t u s p r i n t ( np. cos ( date ) ) # T a r k i s t u s date on valmiiksi vektori, josta voi ottaa vaikkapa cosinin

14 Datan kirjoittaminen KirjoitaTiedosto1.py ohjelma kirjoittaa kaksi tiedostoa KirjoitaData1a.dat ja KirjoitaData1b.dat # Komenttirivi : Tama on ohjelmani KirjoitaTiedosto1. py # Kirjoitetaan tiedostoon r i v i kerrallaan # import os ; os. system ( clear ) # Tyhjennetaan naytto import numpy # Importoidaan Numpy x=numpy. arange ( 3. ) ; print ( " x= ",x ) # Luodaan 1 v e k t o r i y=numpy. sin ( x ) ; print ( " y= ",y ) # Luodaan 2 v e k t o r i # # K i r j o i t e t a a n vain l u k u j a f =open ( KirjoitaData1a. dat, w ) # Avaa t i e d o s t o n for i in range ( len ( x ) ) : # f o r l o o p p i f. w r i t e ( " %6.1 f %8.4 f \ n " %( x [ i ], y [ i ] ) ) # K i r j o i t t a a r i v i n f. close ( ) # Sulkee t i e d o s t o n # # K i r j o i t e t a a n l u k u j a j a s t r i n g e j a esim : Latex kayttoon f =open ( KirjoitaData1b. dat, w ) # Avaa t i e d o s t o n for i in range ( len ( x ) ) : # f o r l o o p p i f. w r i t e ( " %6.1 f%3s%8.4 f%4s \ n "%(x [ i ], &, y [ i ], \ \ \ \ ) ) f. close () # Sulkee t i e d o s t o n python KirjoitaTiedosto1.py tulostaa x= [ ] y= [ ] Alempi tapa käytännöllinen laskuharjoituksissa KirjoitaData1a.dat on muotoa KirjoitaData1b.dat on muotoa 0.0 & \\ 1.0 & \\ 2.0 & \\

15 Datan kirjoittaminen KirjoitaTiedosto2.py ohjelma kirjoittaa kaksi tiedostoa KirjoitaData2a.dat ja KirjoitaData2b.dat # Komenttirivi : Tama on ohjelmani KirjoitaTiedosto2. py # Eras nopea tapa k i r j o i t t a a k e r r a l l a k a i k k i data # import os ; os. system ( clear ) # Tyhjennetaan naytto import numpy as np # Importoidaan Numpy x=np. arange ( 3. ) ; p r i n t ( " x= ", x ) # Luodaan 1 v e k t o r i y=np. sin ( x ) ; print ( " y= ",y ) # Luodaan 2 v e k t o r i # np. s a v e t x t ( K i r j o i t a D a t a 2 a. dat, ( x, y ), fmt= %10.3 f ) np. s a v e t x t ( K i r j o i t a D a t a 2 b. dat, np. transpose ( ( x, y, ) ), fmt= %10.3 f ) python KirjoitaTiedosto2.py tulostaa x= [ ] y= [ ] Tämä yhden rivi komento np.savetxt on käytännöllinen kun tahdotaan kirjoittaa lukuja nopeasti ja helposti tiedostoihin KirjoitaData2a.dat on muotoa KirjoitaData2b.dat on muotoa

linux: Prosessit kill PID lopettaa prosessin PID, jos siihen on oikeudet Ctrl + c lopettaa aktiivisen prosessin L7: linux

linux: Prosessit kill PID lopettaa prosessin PID, jos siihen on oikeudet Ctrl + c lopettaa aktiivisen prosessin L7: linux L7: linux linux: Prosessit linux: Prosessit Jokainen komento käynnistää vähintään yhden prosessin Jokaiselle prosessilla tunniste PID, jolla prosessiin voidaan viitata. Jokaisella prosesilla on prioriteetti

Lisätiedot

linux: Ympäristömuuttujat

linux: Ympäristömuuttujat L5: linux linux: Ympäristömuuttujat linux: Ympäristömuuttujat linux komentotulkkki toimii asetettujen ympäristömuuttujien mukaan env kertoo asetetut ympäristömuuttujat Yksi tulostuvista riveistä on tyypillisesti

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 6: Python 15. helmikuuta 2009 Merkkijonot Yleistä Käsittely Muotoiltu tulostus Tiedostot Käsittely Lukeminen Kirjoittaminen Modulit Käyttö Seuraava luento

Lisätiedot

linux: Ympäristömuuttujat

linux: Ympäristömuuttujat L5: linux linux: Ympäristömuuttujat linux: Ympäristömuuttujat linux komentotulkkki toimii asetettujen ympäristömuuttujien mukaan env kertoo asetetut ympäristömuuttujat Yksi tulostuvista riveistä on tyypillisesti

Lisätiedot

linux linux: käyttäjän oikeudet + lisää ja - poistaa oikeuksia

linux linux: käyttäjän oikeudet + lisää ja - poistaa oikeuksia L6: linux linux linux: käyttäjän oikeudet Käyttäjällä, username, on käyttöoikeus rajattuun levytilaan du -h /home/username/ tulostaa käytetyn levytilan. Yhteenvedon antaa du -h /home/jetsu/ - -summarize

Lisätiedot

Pienimmän Neliösumman Sovitus (PNS)

Pienimmän Neliösumman Sovitus (PNS) Pienimmän Neliösumman Sovitus (PNS) n = Havaintojen määrä (Kuvan n = 4 punaista palloa) x i = Havaintojen ajat/paikat/... (i = 1,..., n) y i = y(x i) = Havaintojen arvot (i = 1,..., n) σ i = Havaintojen

Lisätiedot

linux linux: käyttäjän oikeudet + lisää ja - poistaa oikeuksia

linux linux: käyttäjän oikeudet + lisää ja - poistaa oikeuksia L6: linux linux linux: käyttäjän oikeudet Käyttäjällä, username, on käyttöoikeus rajattuun levytilaan du -h /home/username/ tulostaa käytetyn levytilan. Yhteenvedon antaa du -h /home/jetsu/ - -summarize

Lisätiedot

linux: komennoista linux linux

linux: komennoista linux linux L4: linux linux: komennoista linux Komentojen käyttö komento -opt1 -opt2 argumentti Esimerkiksi ls -s *.dat tulostaa työtiedoston.dat loppuiset tiedostot ja niiden koon Esimerkiksi ls -l *.dat tulostaa

Lisätiedot

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b Pythonin Kertaus Cse-a1130 Tietotekniikka Sovelluksissa Versio 0.01b Listat 1/2 esimerkkejä listan peruskäytöstä. > lista=['kala','kukko','kissa','koira'] ['kala','kukko','kissa','koira'] >lista.append('kana')

Lisätiedot

Pienimmän Neliösumman Sovitus (PNS)

Pienimmän Neliösumman Sovitus (PNS) Pienimmän Neliösumman Sovitus (PNS) n = Havaintojen määrä x i = Havaintojen ajat/paikat/... (i = 1,..., n) y i = y(x i) = Havaintojen arvot (i = 1,..., n) σ i = Havaintojen tarkkuus (i = 1,..., n) w i

Lisätiedot

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti:

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 1 (7) Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 31. tammikuuta 2009 Ohjelmointi Perusteet Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat Peruskäsitteitä Käsittely

Lisätiedot

linux: komennoista linux linux

linux: komennoista linux linux L4: linux linux: komennoista linux Komentojen käyttö komento -opt1 -opt2 argumentti Esimerkiksi ls -s *.dat tulostaa työtiedoston.dat loppuiset tiedostot ja niiden koon Esimerkiksi ls -l *.dat tulostaa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.3.2009 1 / 40 Kertausta: tiedostosta lukeminen Aluksi käsiteltävä tiedosto pitää avata: tiedostomuuttuja = open("teksti.txt","r")

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 3.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 3.3.2010 1 / 44 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

L2: linux linux: Komentotulkki

L2: linux linux: Komentotulkki (kuva:@www.glasbergen.com) Tavoite: Kaikki oppivat linux:n perusteet Perusteet jo tutut Luennoille ja laskuharjoituksiin osallistuminen vapaaehtoista Monia linux alkeisoppaita www linux: Komentotulkki

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 20.1.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 20.1.2010 1 / 40 Arvon pyytäminen käyttäjältä Käyttäjän antaman arvon voi lukea raw_input-käskyllä. Käskyn sulkujen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 13.9.2017 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 13.9.2017 1 / 19 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen osaat kirjoittaa Python-ohjelman, joka pyytää käyttäjältä lukuja,

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita Käyttäjän kanssa keskusteleva ohjelma 1 Kirjoittaminen konsolinäkymään //Java ohjelma, joka tulostaa konsoli-ikkunaan public class HeiMaailma { public void aja() { // kirjoitus ja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python Pythonin alkeet Syksy 2010 Pythonin perusteet: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 8. marraskuuta 2010 Ohjelmointi Perusteet Peruskäsitteitä Olio-ohjelmointi Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat

Lisätiedot

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 5 Timo Savola 28. huhtikuuta 2006 Osa I Shell-ohjelmointi Ehtolause Lausekkeet suoritetaan jos ehtolausekkeen paluuarvo on 0 if ehtolauseke then lauseke

Lisätiedot

Kieliteknologian ATK-ympäristö Neljäs luento

Kieliteknologian ATK-ympäristö Neljäs luento Kieliteknologian ATK-ympäristö Neljäs luento Miikka Silfverberg Nykykielten laitos 27. syyskuuta 2010 Miikka Silfverberg (Nykykielten laitos) Kieliteknologian ATK-ympäristö: Luento 3 27. syyskuuta 2010

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 14.9.2016 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 14.9.2016 1 / 19 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen osaat kirjoittaa Python-ohjelman, joka pyytää käyttäjältä lukuja,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

linux: koneelta toiselle

linux: koneelta toiselle L8: linux linux: arkistointi tar liittää useampia tiedostoja yhteen samaan arkistoon (engl. archive) Esimerkki 1 tar cvf arkisto.tar *.DAT luo arkiston arkisto.tar, joka sisältää kaikki.dat loppuiset tiedostot

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 5: Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 5: Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 5: Python 7. helmikuuta 2009 Ohjelmoinnista Ohjelman peruselementtejä Koodin kommentointi Lohkorakenne Ohjausrakenteet If For While Try Funktiot Käyttö

Lisätiedot

Korpusten käsittely clt131, P Luento 4

Korpusten käsittely clt131, P Luento 4 Korpusten käsittely clt131, P2 2006 Luento 4 Nicholas Volk 24.11.2006 Humanistinen tiedekunta Säännölliset lausekkeet: ryhmittely Sulkujen avulla voidaan osoittaa määrällistäjille

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 21.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 21.1.2009 1 / 32 Tyypeistä Monissa muissa ohjelmointikielissä (esim. Java ja C) muuttujat on määriteltävä ennen

Lisätiedot

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi 1 Javan perusteet Ohjelmointi IPO-malli Java lähdekoodista suoritettavaksi ohjelmaksi Vakio Muuttuja Miten Javalla näytetään tietoa käyttäjälle, miten Javalla luetaan käyttäjän antama syöte Miten Javalla

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 9.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 9.9.2015 1 / 26 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 4 - IDL input/output. 19. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 4 - IDL input/output. 19. syyskuuta 2014 19. syyskuuta 2014 IDL - INPUT/OUTPUT-rutiinit IDL pystyy lukemaan ja kirjoittamaan monentyyppisiä tiedostoja, esim. FORTRAN ja C-kielten ohjelmien tulostusta. Käytössä on myös monipuoliset tulostuksen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 19.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 19.1.2011 1 / 39 Haluatko antaa palautetta luennoista? Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla Tietojen syöttäminen ohjelmalle Tähän mennessä on käsitelty Javan tulostuslauseet System.out.print ja System.out.println sekä ohjelman perusrakenneosat (muuttujat, vakiot, lauseet). Jotta päästään tekemään

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä: I

Tähtitieteen käytännön menetelmiä: I Kevät 2011 1- Johdanto Luennot Luennoija lauri.jetsu@helsinki.fi Yleistä Paikka: Physicum D211 Maanantaisin kello 10.15-12.00: 17.1-2.5.2011 Aikataulun muutokset ilmoitetaan luennoilla ja kurssin kotisivulla.

Lisätiedot

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 4 Timo Savola 21. huhtikuuta 2006 Osa I Shell Lausekkeet Komentoriville kirjotettu komento on lauseke echo "foo" echo $USER MUUTTUJA=1 ls -l Rivinvaihto

Lisätiedot

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit IDL - proseduurit 25. huhtikuuta 2017 Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 14.10.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 14.10.2015 1 / 32 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

L9: Rayleigh testi. Laskuharjoitus

L9: Rayleigh testi. Laskuharjoitus L9: Rayleigh testi Laskuharjoitus Data on tiedoston H7binput.dat 1. sarake: t = t i Ajan hetket ovat t = t 1, t 2,..., t n, missä n n = 528 Laske ja plottaa välillä f min = 1/P max ja f max = 1/P min z(f

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.3.2010 1 / 36 Monikko Monikko (engl. tuple) muistuttaa listaa, mutta monikon sisältöä ei voi muuttaa sen jälkeen,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.2.2010 1 / 46 Merkkijonot Merkkijonojen avulla ohjelmassa voi esittää tekstitietoa, esim. nimiä, osoitteita ja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 21.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 21.3.2011 1 / 42 Listan alkiona viiteitä olioihin Halutaan tehdä ohjelma ohjelmointikurssien opiskelijoiden käsittelyyn.

Lisätiedot

Kon Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö

Kon Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö Kon-15.4199 Konepajojen tuotannonohjaus: ILOG CPLEX Studion käyttö 22.1.2016 Harjoituksessa 1. Varmistetaan että kaikilla on pari! Ilmoittautukaa oodissa etukäteen! 2. Tutustutaan ensimmäiseen tehtävään

Lisätiedot

Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 26.2

Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 26.2 26. Tiedostot 26.1 Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 26.2 Johdanto Tiedostoja on käsitelty uudelleenohjattujen standardisyöte- ja tulostusvirtojen avulla. Tiedostoja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.1.2009 1 / 28 Esimerkki: murtoluvun sieventäminen Kirjoitetaan ohjelma, joka sieventää käyttäjän antaman murtoluvun.

Lisätiedot

L9: Rayleigh testi. Laskuharjoitus

L9: Rayleigh testi. Laskuharjoitus L9: Rayleigh testi Laskuharjoitus Data on tiedoston Rayleighdata.dat 1. sarake: t = t i Ajan hetket ovat t = t 1, t 2,..., t n, missä n = n = 528 Laske ja plottaa välillä f min = 1/P max ja f max = 1/P

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, literaalivakio, nimetty vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen 1 Tunnus Java tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2

Sisältö. Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2 6. Tiedostot 6.1 Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2 Johdanto Tiedostoja on käsitelty uudelleenohjattujen standardisyöte- ja tulostusvirtojen avulla. Tiedostoja voidaan

Lisätiedot

linux linux: rm, cp, mv ls Return listaa työhakemiston sisällön

linux linux: rm, cp, mv ls Return listaa työhakemiston sisällön L3: linux linux linux: rm, cp, mv (kuva:@funny-pictures.picphotos.net) ls Return listaa työhakemiston sisällön ls.dat Return tulostaa kaikki työhakemiston.dat loppuiset tiedostot merkki on jokeri cp nimi1

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

Sisällys. Johdatus Linux/Unixiin: Osa 2. Prosessin tilat. Prosessien hallinta. Prosessien monitorointi

Sisällys. Johdatus Linux/Unixiin: Osa 2. Prosessin tilat. Prosessien hallinta. Prosessien monitorointi Sisällys Johdatus Linux/Unixiin: Osa 2 Prosessien hallinta Syöttö ja tulostus Säännölliset lausekkeet Tiedostojen käsittelyä Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto 13.9.2000 E.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 27.9.2017 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 27.9.2017 1 / 30 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Luennon aikana voit kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä sivulle

Lisätiedot

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys Loogisia operaatioita - esimerkkejä Tänään on lämmin päivä ja perjantai Eilen satoi ja oli keskiviikko tai tänään on tiistai. On perjantai ja kello on yli 13 Ei ole tiistai tai ei sada. Ei pidä paikkaansa,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 16.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 16.9.2015 1 / 26 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Kieliteknologian ATK-ympäristö Kolmas luento

Kieliteknologian ATK-ympäristö Kolmas luento Kieliteknologian ATK-ympäristö Kolmas luento Miikka Silfverberg Nykykielten laitos 20. syyskuuta 2010 Miikka Silfverberg (Nykykielten laitos) Kieliteknologian ATK-ympäristö: Luento 3 20. syyskuuta 2010

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit.

Lisätiedot

Android ohjelmointi Tunti 5. SQLite, Cursor, Intent ja ADB

Android ohjelmointi Tunti 5. SQLite, Cursor, Intent ja ADB Android ohjelmointi Tunti 5 SQLite, Cursor, Intent ja ADB SQLite Tuetut tietotyypit: NULL INTEGER kokonaisluku REAL Reaaliluku, float, desimaali. Tallennetaan 1-8 tavun tarkkuudella luvun suuruudesta riippien

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 26.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 26.1.2011 1 / 34 Luentopalaute kännykällä käynnissä! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 10.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 10.2.2010 1 / 43 Kertausta: listat Tyhjä uusi lista luodaan kirjoittamalla esimerkiksi lampotilat = [] (jolloin

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 27.1.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 27.1.2010 1 / 37 If-käsky toistokäskyn sisällä def main(): HELLERAJA = 25.0 print "Anna lampotiloja, lopeta -300:lla."

Lisätiedot

Est.kand Kandidaatintyö ja seminaari: L A T E Xin käyttöönotto

Est.kand Kandidaatintyö ja seminaari: L A T E Xin käyttöönotto Est.kand Kandidaatintyö ja seminaari: L A T E Xin käyttöönotto Luis R.J. Costa Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Syksy 2015 Sisältö Yleistä Minimaalinen suomenkielinen esimerkki Tärkeimmät yksityiskohdat

Lisätiedot

IRC ja etäyhteydet IRC JA ETÄYHTEYDET

IRC ja etäyhteydet IRC JA ETÄYHTEYDET IRC JA ETÄYHTEYDET Contents 1 IRC... 2 1.1 Yleisesti... 2 1.1.1 SSH-yhteys Windowsilla... 2 1.1.2 SSH-yhteys Linuxilla tai OS X:llä... 3 1.2 Irkkaamisen aloitus... 3 1.3 Irkkiin palaaminen... 4 1.4 Hyödyllistä

Lisätiedot

Tieto- ja tallennusrakenteet

Tieto- ja tallennusrakenteet Tieto- ja tallennusrakenteet Sisältö Tyyppi, abstrakti tietotyyppi, abstraktin tietotyypin toteutus Tallennusrakenteet Taulukko Linkitetty rakenne Abstraktit tietotyypit Lista (Puu) (Viimeisellä viikolla)

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 8.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 8.2.2010 1 / 38 Debuggeri Tyypillinen tilanne: ohjelma on kirjoitettu, Python-tulkki ei valita virheistä, mutta ohjelma

Lisätiedot

Tieteellinen laskenta I (Scientific Computing I)

Tieteellinen laskenta I (Scientific Computing I) Tieteellinen laskenta I (Scientific Computing I) koodi: 53398, laajuus: 5 op Johdanto Johdanto (kuva:@work.chron.com) Klikkaa tätä www merkkiä Pääset siinä mainitun aiheen www-sivulle Kurssin kotisivu

Lisätiedot

Ohjelmoinnin alkeita Python-kielellä

Ohjelmoinnin alkeita Python-kielellä Ohjelmoinnin alkeita Python-kielellä Antti Rasila Tutkija Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Johdanto Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä lukijalle Python-ohjelmointikieltä

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 3.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 3.2.2010 1 / 36 Esimerkki: asunnon välityspalkkio Kirjoitetaan ohjelma, joka laskee kiinteistönvälittäjän asunnon

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 11.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 11.2.2009 1 / 33 Kertausta: listat Tyhjä uusi lista luodaan kirjoittamalla esimerkiksi lampotilat = [] (jolloin

Lisätiedot

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Pelissä kentän (Level) voi luoda tekstitiedostoon "piirretyn" mallin mukaisesti. Tällöin puhutaan, että tehdään ns. ruutukenttä, sillä tekstitiedostossa jokainen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 14.4.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 14.4.2010 1 / 60 Mitä tämän kurssin jälkeen? T-106.1223 Tietorakenteet ja algoritmit Y (5 op) Tietorakenteita, esim.

Lisätiedot

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4)

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4) 2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita Muuttuja ja viittausmuuttuja Vakio ja literaalivakio Sijoituslause Syötteen lukeminen ja Scanner-luokka 1 Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Edellä mainittiin, että String-tietotyyppi

Lisätiedot

SEM1, työpaja 2 (12.10.2011)

SEM1, työpaja 2 (12.10.2011) SEM1, työpaja 2 (12.10.2011) Rakenneyhtälömallitus Mplus-ohjelmalla POLKUMALLIT Tarvittavat tiedostot voit ladata osoitteesta: http://users.utu.fi/eerlaa/mplus Esimerkki: Planned behavior Ajzen, I. (1985):

Lisätiedot

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Muuttuja Frekvenssi 7 12 8 16 9 11 10 8 Tilastomoodin valinta. Tilastomuistin tyhjennys. Keskiarvon ja keskihajonnan

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla. Teemu Sirkiä, 2015

Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla. Teemu Sirkiä, 2015 Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla Teemu Sirkiä, 2015 Päivitetty 16.9.2015 Yleistä Materiaali sisältää lähinnä Aalto-yliopiston Ohjelmoinnin peruskurssi Y1:n harjoitustehtävissä tarvittavia keskeisiä asioita

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 26.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 26.1.2009 1 / 33 Valintakäsky if syote = raw_input("kerro tenttipisteesi.\n") pisteet = int(syote) if pisteet >=

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Tieteellinen laskenta I (Scientific Computing I)

Tieteellinen laskenta I (Scientific Computing I) Tieteellinen laskenta I (Scientific Computing I) koodi: 53398, laajuus: 5 op Johdanto Johdanto (kuva:@work.chron.com) Klikkaa tätä www merkkiä Pääset siinä mainitun aiheen www-sivulle Kurssin kotisivu

Lisätiedot

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin.

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin. Linux-harjoitus 9 Linuxin mukana tulevat komentotulkit (mm. bash, tcsh, ksh, jne ) sisältävät ohjelmointikielen, joka on varsin tehokas ja ilmaisuvoimainen. Tähän yhdistettynä unix-maailmasta tutut tehokkaat

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Korpusten käsittely clt131, P Luento 3

Korpusten käsittely clt131, P Luento 3 Korpusten käsittely clt131, P2 2006 Luento 3 Nicholas Volk 17.11.2006 Humanistinen tiedekunta Merkkijonon poiminen syötteestä, fgrep Monessa ohjelmassa on etsi/find-toiminto Tätä

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Kirjoita jokaiseen palauttamaasi konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, oma nimi ja opiskelijanumero. Vastaa kaikkiin tehtäviin omille konsepteilleen.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 31.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 31.1.2011 1 / 41 Luentopalaute kännykällä käynnissä! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.2.2011 1 / 37 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 2 - IDL perusominaisuudet. 12. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 2 - IDL perusominaisuudet. 12. syyskuuta 2014 12. syyskuuta 2014 IDL - Interactive Data Language IDL on tulkattava ohjelmointikieli, jonka vahvuuksia ovat: Yksinkertainen, johdonmukainen komentosyntaksi. Voidaan käyttää interaktiivisesti, tai rakentamalla

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2

Sisältö. Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2 6. Tiedostot 6.1 Sisältö Johdanto. Tiedostojen lukeminen. Tiedostojen kirjoittaminen. 6.2 Johdanto Tiedostoja on käsitelty uudelleenohjattujen standardisyöteja tulostusvirtojen avulla. Tiedostoja voidaan

Lisätiedot