Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 1/2015"

Transkriptio

1 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 1/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 1/2015 Aika Tid ke/ons klo/kl Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen 3 PÖYTÄKIRJA PROTOKOLL: 1 Kokouksen avaus Mötets öppnande Iältään vanhin kirkkovaltuuston jäsen Timo Ronkainen avasi kokouksen. Den till åldern äldsta kyrkofullmäktigeledamoten Timo Ronkainen öppnade sammanträdet kl Alkuhartaus Inledningsandakt Kirkkoherra Ulrik Sandell ilmoitti, että pitkäaikainen luottamushenkilö Erkki Uusimäki oli kuollut Kokous piti hiljaisen hetken Uusimäen poismenon johdosta. Sandell lausui muistosanat. Kyrkoherde Ulrik Sandell meddelade att Erkki Uusimäki, som länge varit förtroendevald, avlidit Sammanträdet höll en tyst minut med anledning av Uusimäkis bortgång. Sandell läste minnesord över Uusimäki. Kokous onnitteli Seija Mäkelää tämän 70-vuotissyntymäpäivän ( ) johdosta ja ojensi hänelle onnittelukukat. Sammanträdet gratulerade Seija Mäkelä med anledning av 70- årsdagen( ) och överräckte gratulationsblommor. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Val av protokolljusterare Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tapani Ala-Reinikka ja Ulla Bäck. Tapani Ala-Reinikka och Ulla Bäck valdes till protokolljusterare 4 Nimenhuuto Namnupprop Sihteeri suoritti nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin, että saapuvilla oli 21/21 kirkkovaltuuston jäsentä. Liite 1. Sekreteraren förrättade namnupprop. Vid namnuppropet konstaterades att 21/21 ledamöter i kyrkofullmäktige var närvarande. Bilaga 1. 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mötets lagenlighet och beslutförhet Puheenjohtaja totesi, että kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranviraston ilmoitustaululla nähtävillä olleella kuulutuksella (liite 2). Lisäksi kirkkovaltuutetuille oli kirjeellä ilmoitettu kokouksesta sekä lähetetty esityslista. Ordföranden konstaterade att sammanträdet har kallats samman med en kungörelse, som har varit uppsatt på kyrkoherdeämbetets anslagstavla (bilaga 2). Därtill 1(7)

2 hade ledamöterna tillsänts skriftlig kallelse till sammanträdet jämte föredragningslista. Näin voitiin todeta, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu (KJ 8:5) ja läsnäolijoiden määrän huomioon ottaen myös päätösvaltainen (KL 7:4). Härefter kunde man konstatera att sammanträdet var lagenligt sammankallat (KO 8:5) och med beaktande av antalet närvarande ledamöter även beslutfört (KL 7:4). 6 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi Val av ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige för åren Kirkkojärjestyksen 8:2 mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Enligt kyrkoordningen 8:2 väljer gemensamma kyrkofullmäktige inom sig en ordförande vid sitt första sammanträde under det första och tredje året av sin mandatperiod. Puheenjohtajaksi ehdotettiin Kari Huoposta. Kari Huoponen föreslogs till ordförande. Kokous valitsi yksimielisesti Kari Huoposen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi. Sammanträdet valde enhälligt Kari Huoponen till ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige. 7 Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi Val av vice ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige för åren Kirkkojärjestyksen 8:2 mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Enligt kyrkoordningen 8:2 väljer gemensamma kyrkofullmäktige inom sig en vice ordförande vid sitt första sammanträde under det första och tredje året av sin mandatperiod. Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Turid Hedlundia. Turid Hedlund föreslogs till vice ordförande. Kokous valitsi yksimielisesti Turid Hedlundin yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi. Sammanträdet valde enhälligt Turid Hedlund till vice ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige. 8 Esityslista Föredragningslistan Hyväksyttiin yksimielisesti esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys (liite 3). 2(7)

3 Godkändes enhälligt att ärendena behandlas i den ordning de är upptagna på föredragningslistan (bilaga 3). 9 Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen Godkännande av arbetsordning för gemensamma kyrkofullmäktige Kirkkojärjestyksen 8:8 mukaan yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen työjärjestyksen. asialistan liitteenä (Liite 4) oleva työjärjestys on Kirkkohallituksen mallityöjärjestyksen mukainen Kauniaisten seurakuntayhtymän hallintomalliin sovellettuna. Enligt kyrkoordningen 8:8 bör gemensamma kyrkofullmäktige fastställa en arbetsordning åt sig. Arbetsordningen som bifogas (Bilagan 4) föredragningslistan är uppgjord i enlighet med Kyrkostyrelsens modellarbetsordning och anpassad efter Grankulla kyrkliga samfällighets förvaltningsmodell. Kokous hyväksyi yksimielisesti yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen. Sammanträdet godkände enhälligt arbetsordningen för gemensamma kyrkofullmäktige. 10 Vaalilautakunnan vaali Val av valnämnd Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaalilautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Enligt 18 i gemensamma kyrkofullmäktiges arbetsordning skall gemensamma kyrkofullmäktige vid sitt första sammanträde för sin mandatperiod, för förrättande av proportionella val tillsätta en valnämnd, till vilken samtidigt utses tre ordinarie medlemmar och tre suppleanter. Valnämnden väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande Valnämnden är beslutför när minst två av dess medlemmar är närvarande. Om nämnden inte är beslutför kan fullmäktige tillfälligt komplettera den för en valförrättning. Vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin Kare Visuria, Kjell Nybergia ja Mirja Tiriä ja varajäseniksi Anna Pesosta, Ingrid Ojaluomaa ja Matti Kauppilaa. Kare Visure, Kjell Nyberg och Mirja Tiriä föreslogs till ordinarie medlemmar i valnämnden och Anna Pesonen, Ingrid Ojaluoma och Matti Kauppila till suppleanter. Kokous valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan jäseniksi Kare Visurin, Kjell Nybergin ja Mirja Tirin sekä varajäseniksi Anna Pesosen, Ingrid Ojaluoman ja Matti Kauppilan. 3(7)

4 Sammanträdet valde enhälligt Kare Visuri, Kjell Nyberg och Mirja Tiri till ordinarie medlemmar i valnämnden samt Anna Pesonen, Ingrid Ojaluoma och Matti Kauppila till suppleanter. 11 Ilmoitusasiat Anmälningsärenden Seurakuntien alustavat väkiluvut Preliminära uppgifter om församlingarnas folkmängd o Suomalainen seurakunta 4258 (+72) o Svenska Församlingen 2558 (-24) Yhteinen kirkkovaltuusto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom. 12 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali Val av vice ordförande, ledamöter och personliga suppleanter till gemensamma kyrkorådet Liitteenä (Liite 5) olevan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja sekä yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa sen ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa siten, että ensiksi valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Tasa-arvolain mukaan pitää yhteiseen kirkkoneuvostoon valita jäsenet niin, että vähintään 40 % on kumpaakin sukupuolta. Kun edellä mainitut vaalit on toimitettu, on vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Enligt det bifogade (Bilaga 5) reglementet för gemensamma kyrkorådet består gemensamma kyrkorådet utöver den av domkapitlet förordnade ordföranden och den av gemensamma kyrkofullmäktige valda vice ordföranden av fem övriga medlemmar. Val av medlemmar i gemensamma kyrkorådet förrättas av gemensamma kyrkofullmäktige vid dess sammanträde i januari under det första och tredje året av mandatperioden, sålunda att först väljs gemensamma kyrkorådets vice ordförande och därefter de övriga medlemmarna. Enligt jämställdhetslagen bör medlemmarna i gemensamma kyrkorådet väljas så att kvinnor och män är representerade till minst 40 procent vardera. När ovannämnda val förrättats skall genom särskilda val väljas personliga suppleanter för medlemmarna. Puheenjohtajaksi saakka on Espoon tuomiokapituli määrännyt kirkkoherra Ulrik Sandellin. Till ordförande fram till har Esbo domkapitel utsett kyrkoherde Ulrik Sandell. 4(7)

5 Yhteisen kirkkonuvoston varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Tapani Ala-Reinikkaa. Tapani Ala-Reinikka föreslogs till vice orförande för gemensamma kyrkorådet. Kokous valitsi yksimielisesti Tapani Ala-Reinikan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Sammanträdet valde enhälligt Tapani Ala-Reinikka till vice ordförande för gemensamma kyrkorådet. Yhteisen kirkkoneuvoston muiksi jäseniksi ehdotettiin Laura Helistekangasta, Kari Pesosta ja Mirja Tiriä sekä Susanna Ohlsia ja Wilhelm Holmbergia. Laura Helistekangas, Kari Pesonen och Mirja Tiriä samt Susanna Ohls och Wilhelm Holmberg föreslogs till övriga medlemmar i gemensamma kyrkorådet. Kokous valitsi yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston muiksi jäseniksi Laura Helistekankaan, Wilhelm Holmbergin, Kari Pesosen, Susanna Ohlsin ja Mirja Tirin. Sammanträdet valde enhälligt Laura Helistekangas, Wilhelm Holmberg, Kari Pesonen, Susanna Ohls och Mirja Tiri till de andra medlemmarna för gemensamma kyrkorådet. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi ehdotettiin Matti Kauppilaa (Tapani Ala-Reinikka), Anna Pesosta (Laura Helistekangas), Kare Visuria (Kari Pesonen), Leena Strömiä (Mirja Tiri) sekä Oscar Louhijaa (Susanna Ohls) ja Ingrid Ojaluomaa (Wilhelm Holmberg). Matti Kauppila (Tapani Ala-Reinikka), Anna Pesonen (Laura Helistekangas), Kare Visuri (Kari Pesonen), Leena Ström (Mirja Tiri) samt Oscar Louhija (Susanna Ohls) och Ingrid Ojaluoma (Wilhelm Holmberg) föreslogs till personliga suppleanter för medlemmarna i gemensamma kyrkorådet. Kokous valitsi yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi Matti Kauppilan (Tapani Ala-Reinikka), Anna Pesosen (Laura Helistekangas), Kare Visurin (Kari Pesonen), Leena Strömin (Mirja Tiri) sekä Oscar Louhijan (Susanna Ohls) ja Ingrid Ojaluoman (Wilhelm Holmberg). Sammanträdet valde enhälligt Matti Kauppila (Tapani Ala-Reinikka), Anna Pesonen (Laura Helistekangas), Kare Visuri (Kari Pesonen), Leena Ström (Mirja Tiri) samt Oscar Louhija (Susanna Ohls) och Ingrid Ojaluoma (Wilhelm Holmberg) till personliga supleanter för medlemmarna i gemensamma kyrkorådet. 13 Johtoryhmän jäsenten ja varajäsenten määrääminen vuosiksi Förordnande av medlemmar och suppleanter till ledningsgruppen för åren Liitteenä (Liite 6) johtoryhmän johtosääntö Instruktionen för ledningsgruppen bifogas (Bilaga 6). 5(7)

6 Yhteinen kirkkovaltuusto valinnee johtosäännön mukaisesti johtoryhmän kokoonpanon toimikaudeksi Gemensamma kyrkofullmäktige torde enligt instruktionen för ledningsgruppen välja de personer som skall ingå i ledningsgruppen under mandatperioden : Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherra (henkilökohtainen varajäsen Kauniaisten suomalaisen seurakuntaneuvoston vpj.), Grankulla svenska församlings kyrkoherde (personlig suppleant vice ordföranden för Grankulla svenska församlings församlingsråd), talouspäällikkö/ekonomichefen (henkilökohtainen varajäsen toimistosihteeri (kirjanpitäjä)/personlig suppleant kanslisekreteraren (bokföraren). Päätösesitys hyväksyttiin. Förslaget godkändes. 14 Muut asiat Övriga ärenden 1. Yläaulan vaatenaulakkojen koukut Krokarna i garderoben i aulans övre våning Ulla Bäck otti esille yläaulan vaatenaulakkojen muovisten koukkujen kestävyyden ja esitti, että ne korvataan metallisilla. Ulla Bäck påtalade hållbarheten hos plastkrokarna i garderoben i aulans övre våning och föreslog att de byts ut mot metallkrokar. Asia annettiin talouspäällikön hoidettavaksi. Ekonomichefen gavs i uppdrag att sköta saken. 2. Työsuhdeasuntojen vuokrat Tjänstebostädernas hyror Kirkkoherra Vihko ilmoitti, että edellisessä kokouksessa ( ) esillä olleeseen verohallinnon päätöksestä johtuneeseen vuokrankorotusasiaan on löydetty kohtuullinen ratkaisu. Kyrkoherde Vihko meddelade att frågan om hyreshöjningarna, som uppkom på grund av skatteförvaltningens beslut och som behandlades på föregående sammanträde ( ), har fått en rimlig lösning. 3. Kevään kokoukset Vårens sammanträden Yhteinen kirkkoneuvosto Gemensamma kyrkorådet: ja Yhteinen kirkkovaltuusto Gemensamma kyrkofullmäktige: Valitusosoitus Besvärsanvisning Puheenjohtaja antoi KL 24:3 mukaisen valitusosoituksen. Liite 7. Ordföranden gav besvärsanvisning enligt KL 24:3. Bilaga Kokouksen päättäminen Mötets avslutande Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Ordföranden avslutade sammanträdet kl (7)

7 Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puolesta: På gemensamma kyrkofullmäktiges i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar: Kauniaisissa Grankulla _ Kari Huoponen Pj Ordf. Lasse Javanainen Siht. Sekr. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Protokollet är justerat och godkänt: Kauniaisissa Grankulla Tapani Ala-Reinikka Ulla Bäck Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa kolmenkymmenen (30) päivän ajan kirkkoherranviraston aukioloaikana. Meddelande om när protokollet finns till påseende har uppsatts på kyrkoherdeämbetets anslagstavla Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning på kyrkoherdeämbetet i trettio (30) dagar under kyrkoherdeämbetets öppethållningstider. Kauniaisissa Grankulla / 2015 Ulrik Sandell Ykn:n pj Ordf. för gkr 7(7)

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri, sihteeri

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri, sihteeri NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 1/2015 Kirkkovaltuusto 1 (19) KOKOUSAIKA Maanantaina 19.1.2015 klo 18.30-19.35 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund.

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.1.2013 klo 18.00 Sivu 1 3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014 Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen.

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2015 Kirkkoneuvosto 1 (17) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00-21.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY PROTOKOLL / PÖYTÄKIRJA 2 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Pamela Kjellman Kronoby Elisabeth Hagström Kronoby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY PROTOKOLL / PÖYTÄKIRJA 2 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Pamela Kjellman Kronoby Elisabeth Hagström Kronoby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY PROTOKOLL / PÖYTÄKIRJA 2 1 Tid / aika: Plats / Paikka: Närvarande / Läsnä: 29.4.2014 kl./klo 9.00 11.50 Kommungården, Kuntatalo, Pedersöre Sabah Samaletdin, ordf./pj. Evijärvi

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot