LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN JA LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN JA LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN JA LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lupalautakunta ja rakennuslupajaosto xx

2 Sisällysluettelo Yleistä 1 Luku Yleiset määräykset 1 Toimiala 2 Toimintatavat 2 Luku Toimielinorganisaatio 1 Organisaation kuvaus 2 Rakennusvalvonta 3 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 3 Luku Viranhaltioiden ratkaisuvalta 1 Vastuualueen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta 2 Palveluyksiköiden esimiesten tehtävät ja ratkaisuvalta 3 Rakennustarkastaja 4 Tarkastusinsinööri (lupavalmistelu) 5 Tarkastusinsinöörin (valvonta) 6 Tarkastusinsinööri (valvonta), nimetty 7 Lvi-tarkastusinsinöörin tehtävät 8 Rakennetun ympäristön tarkastaja 9 Konsernihallinnon lakimies 10 Ympäristöjohtaja 11 Ympäristönsuojelupäällikkö 12 Terveysvalvonnan johtaja 13 Seutueläinlääkäri 14 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen henkilöstön erityislakien mukainen toimivalta 4. LUKU Päätösten tekeminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen 1 Päätöksen tekeminen ja otto-oikeus 2 Henkilöstöasioista päättäminen 3 Asiakirjojen allekirjoittaminen 5. LUKU Muut määräykset 1 Hankinta- ja tilausvaltuudet ja laskujen hyväksyminen 2 Tiedottaminen 3 Puhevallan käyttö 4 Päätöspöytäkirjat

3 1 5 Toimivalta eräissä tapauksissa 6 Toimenkuvat Liitteet: Erityislakien mukaisen toimivallan siirto Lappeenrannan seudun ympäristötoimella

4 2 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN JA LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.LUKU Lappeenrannan kaupungin hallintosäännön mukaan Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimintasäännön vahvistavat lupalautakunta ja rakennuslupajaosto. Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen järjestämisestä sekä viranhaltijoiden muista tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään kaupungin hallintosäännön lisäksi tässä toimintasäännössä sekä toimenkuvissa. Tähän toimintasääntöön on koottu lupalautakunnan ja rakennuslupajaoston viranhaltijoille siirrettyä ratkaisuvaltaa koskevia sekä hallintosääntöä täydentäviä määräyksiä. 1 Toimiala Lupalautakunta vastaa ympäristöterveydenhuoltoon liittyvän lainsäädännön ja palvelutuotannon tehtävistä sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä sopimuskuntiensa alueella. Rakennuslupajaosto on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen, joka vastaa rakennusvalvonnan vastuualueeseen kuuluvista tehtävistä siten kuin tässä toimintasäännössä määrätään. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja rakennusvalvonta ovat elinvoima ja kaupunkikehitys -toimialan vastuualueita. 2 Toimintatavat Rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, Lappeenrannan kaupungin hallintosääntö, lupalautakunnan, rakennuslupajaoston ja Lappeenrannan kaupungin hyväksymät pitkän tähtäimen strategiat sekä toimialaan liittyvät alueelliset ja valtakunnalliset suunnitelmat. Rakennusvalvontaa ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimea ohjaa talousarvio ja vuosittain sen yhteydessä laadittavat toiminta- ja valvontasuunnitelmat sekä valvontaohjelmat.

5 3 2 LUKU Toimielinorganisaatio 1 Organisaation kuvaus Lupalautakunnan alaisuudessa toimii Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja rakennuslupajaoston alaisuudessa toimii rakennusvalvonta. 2 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia siitä, että rakennus elinkaarensa aikana täyttää lainsäädännön vaatimukset asiakaskeskeistä neuvontaa painottaen. Rakennusvalvonnan vastuualuetta johtaa rakennustarkastaja. 3 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Lappeenrannan seudun ympäristötoimi jakaantuu seuraaviin palveluyksiköihin: - Yhteiset palvelut - Ympäristöterveydenhuolto - Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuollossa on lisäksi eläinlääkintähuollon toimintayksikkö. Eläinlääkintähuollon esimiehenä toimii seutueläinlääkäri. Ympäristötoimea johtaa ympäristöjohtaja. Ympäristöjohtajana voi toimia joko ympäristöterveydenhuollon tai ympäristönsuojelun palveluyksikön esimies. Ympäristöjohtaja johtaa myös Yhteiset palvelut palveluyksikköä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu-, lääke-, tupakka-, elintarvike-, eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnan tehtävät. Lisäksi ympäristöterveydenhuolto hoitaa eläinlääkintähuollon palvelutehtäviä sopimuskuntien alueella. Ympäristöterveydenhuoltoa johtaa terveysvalvonnan johtaja. Ympäristönsuojelu hoitaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain sekä ympäristönsuojelu-, jäte-, vesi-, kemikaali-, vesiliikenne-, maastoliikenne-, vesihuolto-, ulkoilu-, luonnonsuojelu- ja maa-aineslain tehtäviä sekä merenkulun ympäristönsuojelulain tehtäviä. Ympäristösuojelu vastaa myös kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisista ympäristön tilan seurannan ja ympäristönsuojelun edistämistehtävistä sekä niihin liittyvästä hanketoiminnasta. Ympäristönsuojelua johtaa ympäristönsuojelupäällikkö. 3 LUKU Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 1 Vastuualueen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

6 4 Vastuualueen johtajan tehtävänä on 1) johtaa vastuualuetta, 2) vastata vastuualueen kehittämisestä ja taloussuunnittelusta kaupungille hyväksytyn strategian linjausten mukaisesti, 3) vastata siitä, että vastuualue toimii tehokkaasti ja taloudellisesti sekä täyttää sille asetetut tavoitteet, 4) vastata vastuualueen kehittämisestä, yhteydenpidosta kuntalaisiin sekä toisiin yksiköihin, 5) vastata vastuualueen tietoturvasta, sisäisestä valvonnasta ja tiedottamisesta, ellei muuta ole määrätty, 6) edustaa kaupunkia vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa Vastuualueen johtajan ratkaisuvalta 1) Myöntää alaiselleen henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin palkattomat virkavapaudet ja työlomat, ellei päätäntävaltaa ole siirretty muille viranhaltijoille. 2) Vahvistaa alaisensa henkilöstön vuosilomat, ellei päätäntävaltaa ole siirretty muille viranhaltijoille. 3) Määrää tarvittaessa vastuualueella perittävistä maksuista ja korvauksista kaupunginhallituksen, lupalautakunnan tai jaoston päätösten ja talousarvion perusteiden mukaisesti. 4) Päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan kotimaisista virkamatkoista ja koulutuksesta. 5) Käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset. 6) Myöntää alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa virantoimitusmatkoilla. 7) Päättää vastuualueeseensa kuuluvan asiakirjan antamisesta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) 8) Ratkaisee muut toimenkuvassa määrätyt asiat. 9) Päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä hyväksytyn hankintavaltuuden puitteissa, edellyttäen että siihen on varattu määräraha talousarviossa tai käyttösuunnitelmassa. 2 Palveluyksiköiden esimiesten tehtävät ja ratkaisuvalta Palveluyksiköiden esimiesten tehtävänä on 1) johtaa palveluyksikköä, 2) vastaa palveluyksiköiden kehittämisestä ja taloussuunnittelusta kaupungille hyväksytyn strategian linjausten mukaisesti, 3) vastaa siitä, että palveluyksikkö toimii tehokkaasti ja taloudellisesti sekä täyttää sille asetetut tavoitteet 4) vastaa palveluyksikön kehittämisestä, yhteydenpidosta kuntalaisiin sekä toisiin yksiköihin 5) vastaa palveluyksiköiden tietoturvasta, sisäisestä valvonnasta ja tiedottamisesta, ellei muuta ole määrätty 6) edustaa kaupunkia tai toimialaa palveluyksikköönsä kuuluvissa asioissa

7 5 Palveluyksikön johtajan ratkaisuvalta 1) Myöntää alaiselleen henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin palkattomat virkavapaudet ja työlomat, ellei päätäntävaltaa ole siirretty muille viranhaltijoille. 2) Vahvistaa alaisensa henkilöstön vuosilomat, ellei päätäntävaltaa ole siirretty muille viranhaltijoille. 3) Päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan kotimaisista virkamatkoista ja koulutuksesta. 4) Käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset. 5) Myöntää alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa virantoimitusmatkoilla. 6) Päättää palveluyksikköönsä kuuluvan asiakirjan antamisesta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) 7) Ratkaisee muut toimenkuvassa määrätyt asiat. 8) Päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä hyväksytyn hankintavaltuuden puitteissa, edellyttäen että siihen on varattu määräraha talousarviossa tai käyttösuunnitelmassa. 3 Rakennustarkastaja Sen lisäksi mitä vastuualueen johtajan päätösvallasta on edellä määrätty, tehtävänä on 1) johtaa ja kehittää rakennusvalvonnan vastuualuetta 2) ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennus-, toimenpide- ja purkamisluvat sekä näiden ilmoituksen varaiset toimenpiteet, 3) ratkaisee asiat, jotka koskevat Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia valvontatehtäviä, 4) huolehtii rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä hyväksytyn taksan mukaan kaupungille suoritettavien maksujen määräämisestä, 5) päättää tarvittaessa lupiin liittyvien työpiirustusten ja vastaavien erityissuunnitelmien käsittelystä, 6) päättää, milloin rakennustyö voi jäädä rakennuttajan valvottavaksi, ja päättää maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman laadunvarmistusselvityksen hyväksymisestä 7) ratkaisee asiat, jotka koskevat pää-, rakennus-, rakenne- ja muiden erityisalojen suunnittelijoiden hyväksymistä ja hyväksymisen peruuttamista. 8) päättää erityismenettelystä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, 9) ratkaisee hulevesiasiat maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla, 10) myöntää poikkeuksen väestönsuojalle säädetyistä teknisistä vaatimuksista sekä koko- ja sijaintivaatimuksesta pelastuslain edellyttämällä tavalla. 11) antaa vastuualuetta koskevat lausunnot 12) ratkaisee asiat jos nimetty rakennusvalvonnan vastuuhenkilö on estynyt

8 6 4 Tarkastusinsinööri (lupavalmistelu) 1) neuvoo ja ohjaa asiakasta 2) valmistelee hakemukset päätöskäsittelyyn 3) ratkaisee toimenpide- ja purkamisilmoitusten soveltamisesta rakennusjärjestyksen mukaisesti 5 Tarkastusinsinööri (valvonta) 1) tekee rakennuslupiin liittyvää rakennustyönaikaista valvontaa. 2) valvoo yleisesti rakennettu ympäristöä ja rakennusten kunnossapitoa. 3) neuvoo ja ohjaa yleisesti rakentamista. 6 Rakennustarkastajan nimeämä tarkastusinsinööri (valvonta) Edellisten tarkastusinsinöörin valvontatehtävien lisäksi 1) kehittää valvonnan tarkastustoimintaa 2) ratkaisee asiat, jotka koskevat rakennus- tai purkamistyön vastaavan työnjohtajan, hyväksymistä sekä hyväksymisen peruuttamista 3) hyväksyy rakennesuunnittelijat ja erityismenettelyjen suunnittelijat ja tarkastajat 4) käsittelee rakenne- ja erityissuunnitelmat 5) hyväksyy rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden 6) päättää rakennusvaiheen aikana erityismenettelystä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti 7 Lvi-tarkastusinsinööri: 1) ratkaisee kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston asennustyön suorittamisesta kvv-työnjohtajan, ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan sekä muiden erityisalojen vastuullisten työnjohtajien hyväksymistä sekä hyväksymisen peruuttamista, 2) käsittelee lvi-suunnitelmat, 3) hyväksyy lvi-suunnittelijat ja erityismenettelyjen lvi-suunnittelijat ja -tarkastajat 4) tekee rakennuslupiin liittyvää rakennustyönaikaista valvontaa 5) kehittää valvonnan lvi-tarkastustoimintaa 8 Rakennetun ympäristön tarkastaja: 1) valvoo yleisesti rakennettua ympäristöä ja rakennusten kunnossapitoa, 2) ylläpitää rakennus- ja huoneistorekisteriä, 3) valmistelee kehotukset ja pakkokeinoasiat päätöksen tekoa varten, 4) ratkaisee puunkaatoluvat, Rakennustarkastajan lisäksi valvontatyötä suorittavilla rakennusvalvonnan vastuualueen viranhaltijoilla on oikeus päättää katselmuksiin liittyvistä toimenpiteistä, määräaikojen

9 7 asettamisesta sekä rakennustyön keskeyttämisestä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamissa tapauksissa ja käyttää saman lain oikeuksia ja velvoitteita. Edellä mainitut viranhaltijat ratkaisevat lisäksi ne asiat, jotka ovat toimenkuvassa määrätty. 9 Konsernihallinnon lakimies 1) päättää perustaa, muuttaa ja poistaa rakennusrasitteet ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskevat asiat. Konsernihallinnon lakimies on näiltä osin rakennuslupajaoston alainen viranhaltija. 10 Ympäristöjohtaja Sen lisäksi mitä vastuualueen johtajan päätösvallasta on edellä määrätty, tehtävänä on: 1) johtaa ja kehittää ympäristötoimen vastuualuetta 2) antaa vastuualuetta koskevat yhteiset lausunnot 11 Ympäristönsuojelupäällikkö Ympäristönsuojelupäällikkö toimii ympäristönsuojelun palveluyksikön esimiehenä ja vastaa palveluyksikön esimiehelle kuuluvista tehtävistä. Lisäksi ympäristönsuojelupäällikkö 1) vastaa koko vastuualueen osalta Lappeenrannan kaupungin ja sopimuskuntien ympäristönsuojelun kehittämisestä ja hanketoiminnasta 2) päättää toimintasäännön liitteessä määritellyistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvien erityislakien mukaisten tehtävistä 12 Terveysvalvonnan johtaja Terveysvalvonnan johtaja toimii ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön esimiehenä ja vastaa palveluyksikön esimiehelle kuuluvista tehtävistä. Lisäksi terveysvalvonnan johtaja 1) päättää toimintasäännön liitteessä määritellyistä ympäristöterveydenhuollolle kuuluvista erityislakien mukaisista tehtävistä 13 Seutueläinlääkäri Seutueläinlääkärin tehtävänä on 1) johtaa Eläinlääkintähuollon toimintayksikköä, 2) vastaa siitä, että toimintayksikkö toimii tehokkaasti ja taloudellisesti sekä täyttää sille asetetut tavoitteet 3) vastaa toimintayksikön kehittämisestä, yhteydenpidosta kuntalaisiin sekä toisiin yksiköihin

10 8 4) vastaa toimintayksikön tietoturvasta, sisäisestä valvonnasta ja tiedottamisesta, ellei muuta ole määrätty Seutuelänlääkärin ratkaisuvalta toimintayksikön esimiehenä 1) Myöntää alaiselleen henkilöstölle virka- ja työehtosopimuksessa määritellyt virkavapaudet ja työlomat sekä muutkin palkattomat virkavapaudet ja työlomat, ellei päätäntävaltaa ole siirretty muille viranhaltijoille. 2) Vahvistaa alaisensa henkilöstön vuosilomat, ellei päätäntävaltaa ole siirretty muille viranhaltijoille 3) Päättää välittömässä alaisuudessaan olevan henkilökunnan kotimaisista virkamatkoista ja koulutuksesta. 4) Käsittelee välittömässä alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimi-ilmoitukset. 5) Myöntää alaisuudessaan olevalle henkilöstölle oikeuden käyttää omaa autoa virantoimitusmatkoilla. 6) Päättää toimintayksikköönsä kuuluvan asiakirjan antamisesta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta ) 7) Ratkaisee muut toimenkuvassa määrätyt asiat. 8) Päättää hankinnoista ja sopimusten tekemisestä hyväksytyn hankintavaltuuden puitteissa, edellyttäen että siihen on varattu määräraha talousarviossa tai käyttösuunnitelmassa. 14 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen henkilöstön erityislakien mukainen toimivalta Ympäristötoimen toimialan osalta henkilöstöllä on erityislakien mukaista toimivaltaa, mikä on määritelty tämän toimintasäännön liitteessä. Sen lisäksi henkilöstöllä on toimivalta tehdä olosuhdevalvontaa ja saada valvotaan tarvittavia tietoja. Toimivalta on kuvattu tarkemmin alla. 1) Ympäristöterveydenhuolto Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa virkasuhteessa olevalla ympäristöjohtajalla, terveysvalvonnan johtajalla, hygieenikkoeläinlääkärillä, valvontaeläinlääkärillä sekä terveystarkastajalla on elintarvike-, terveydensuojelu-, lääke- ja tupakkalakiin perustuva tarkastus- ja tiedonsaantioikeus. 2) Ympäristönsuojelu Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa virkasuhteessa olevalla ympäristöjohtajalla, ympäristönsuojelupäälliköllä sekä ympäristötarkastajalla on ympäristönsuojelu-, maaaines, maastoliikenne-, vesiliikenne-, jäte-, vesihuolto-, ulkoilu- ja vesilakiin sekä kemikaalilainsäädäntöön perustuva tarkastus- ja tiedonsaantioikeus. Tiedonsaantioikeus on ympäristöjohtajalla, ympäristönsuojelupäälliköllä sekä ympäristötarkastajalla myös kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain sekä merenkulun ympäristönsuojelulain perusteella tarvittavien tehtävien hoitamiseksi.

11 9 4 LUKU Päätösten tekeminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen 1 Päätösten tekeminen ja otto-oikeus Viranhaltija pitää päätöspöytäkirjaa kaikista päätöksistä. Päätöspöytäkirjat tulee pitää yllä viranhaltijapäätösten tekemistä varten osoitetuissa järjestelmissä. Päätöspöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä päättää toimielin. Otto-oikeus on määritelty hallintosäännössä. 2 Henkilöstövalinnoista päättäminen Vastuualuejohtaja valitsee tai ottaa suorassa alaisuussuhteessa olevat viranhaltijat ja työntekijät hallintosäännön mukaisesti. Vastuualuejohtaja valitsee myös sijaiset ja määräaikaisen henkilöstön talousarviopäätöksen määrittelemien valtuuksien puitteissa. Palvelussuhteen päättämisestä vastaa sama viranomainen. 3 Asiakirjojen allekirjoittaminen Vastuualueen johtajat allekirjoittavat vastuualuetta koskevat asiakirjat. Lupalautakunnan päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa ympäristöjohtaja ja rakennuslupajaoston päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa rakennustarkastaja. Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksen tekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa. Rakennuslupapäätöksiin liittyvät piirustusasiakirjat vahvistaa päätöksen mukaisiksi lupavalmistelija. Otteet asiakirjoista oikeaksi vahvistaa otteen antaja. 5 LUKU Muut määräykset 1 Hankinta- ja tilausvaltuudet ja laskujen hyväksyminen Investointi- ja käyttötalousmäärärahoin suoritettavat hankinnat Hankintavaltuudet

12 10 Toimialajohtaja Vastuualueiden johtajat Palveluyksikön päällikkö Toimintayksikön päällikkö Projektipäälliköt Hankintarajat ovat arvonlisäverottomia hintoja. Hankintarajan ylittävät hankinnat tulee saattaa lupalautakunnan tai rakennuslupajaoston päätettäväksi. Lupalautakunta tai rakennuslupajaosto hyväksyvät tilausvaltuudet ja laskujen hyväksyjät. 2 Tiedottaminen Toimialajohtaja vastaa koko toimialaa koskevasta tiedottamisesta. Vastuualueiden, palveluyksiköiden ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat omien vastuualueidensa ja palveluyksiköidensä sekä toimintayksiköidensä tiedotuksesta. Henkilöstö tiedottaa tehtävistään ja yleistä mielenkiintoa herättävistä asioista aktiivisesti siten, kun Lappeenrannan kaupungin tiedottamista koskevissa ohjeissa todetaan. 3 Puhevallan käyttö Lappeenrannan hallintosäännössä mainitun lisäksi myös vastuualueiden johtajilla on oikeus käyttää puhevaltaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ja edustaa näissä asioissa lautakuntaa/jaostoa tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa. Virka-asiaa hoitavalla viranhaltijalla on oikeus käyttää puhevaltaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ja edustaa näissä asioissa lautakuntaa tai jaostoa tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa. 4 Päätöspöytäkirjat Niiden viranhaltijoiden, joille hallintosäännössä, toimintasäännössä tai muutoin on uskottu ratkaisuvaltaa, on pidettävä pöytäkirjaa tekemistään päätöksistä. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimus- tai muutoksenhakuohje, mikäli siihen on mahdollista hakea muutosta. Mikäli päätökseen ei ole mahdollista hakea muutosta, päätökseen on liitettävä muutoksenhakukielto ja sen peruste. Päätöspöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä erikseen annettujen ohjeiden mukaan ja siitä on toimitettava ote kuuden päivän kuluessa sille viranomaiselle, jolla on päätökseen kuntalain 51 :n mukainen otto-oikeus, ellei muuta ole päätetty. Ylempi viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen asian viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

13 11 5 Toimivalta eräissä tapauksissa Mikäli edellä tässä toimintasäännössä mainittu viranhaltija, jolle toimintasäännöllä on annettu toimivaltaa, ja hänen varahenkilönsä ovat molemmat jonkun asian osalta estyneitä taikka esteellisiä, käyttää päätösvaltaa asiassa lupalautakunnan tai rakennuslupajaoston määräämä sijainen. Mikäli lupalautakunnan tai rakennuslupajaoston esittelijä tai kaikki hänen sijaisensa ovat esteellisiä tai estyneitä lautakunnassa tai jaostossa käsiteltävässä asiassa, asian esittelee lupalautakunnan tai rakennuslupajaoston päättämä viranhaltija. 6 Toimenkuvat Toimenkuvassa määritellään ainakin 1. asema organisaatiossa 2. tehtävät ja keskeiset tavoitteet, 3. toimintavaltuudet. Asianomainen ja hänen lähin esimiehensä laativat toimenkuvan yhteistyössä. Toimenkuvat tarkistetaan henkilövaihdosten ja tehtävämuutosten yhteydessä sekä muutoinkin tarvittaessa. Toimenkuva vahvistetaan niissä rajoissa, jotka johtuvat viran perustamispäätöksessä tai virkaa koskevista muista mahdollisista määräyksistä. Työsopimussuhteissa noudatetaan vastaavia periaatteita. Toimenkuvan vahvistaa lähiesimies.

14 Versio Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lupalautakunta X.X.2017 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Ympäristöterveydenhuolto 1

15 Versio Laki tai asetus Ympäristönsuojelulaki : johon toimivallan siirto perustuu Selitys Ratkaisuvalta siirtyy Muuta 27 d Poikkeuksen myöntäminen talousjätevesiasetuksen käsittelyvaatimuksista 36 2 mom Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätösvaltaan kuuluvan ympäristöluvan käsittelyn siirtäminen valtion viranomaisen ratkaistavaksi 65 Ympäristölupaan liittyvän tarkkailumääräysten ja ympäristönsuojelupäällikkö tarkkailusuunnitelman muuttaminen 88 Ympäristöluvan raukeamisesta päättäminen 89 Lupamääräysten vähäinen muuttaminen 91 Määräajan pidentäminen yksittäisen lupamääräyksen noudattamisen osalta 116 ja 117 Viranomaisen ilmoitus rekisteröinnistä ilmoituksen tekijälle , 119 ja 120 perustella tehdystä ilmoituksesta tehtävä päätös 123 Luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa tapahtuneesta poikkeuksellisesta tilanteesta on tehty ilmoitus. Poikkeuksellisesta tilanteesta tehdystä ilmoituksesta tehtävä päätös mom. Luvan muuttaminen tai luvan peruuttaminen poikkeuksellisen tilanteen perusteella Ei saa olla muuta kuin vähäisiä muutoksia ympäristövaikutuksiin 2

16 Versio Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (kunnan määräämä viranomainen) 166 Ilmoitus Turvatekniikan Keskukselle 159 :n mukaisen pätevyysvaatimusten puuttumisesta 182 Kiireellisessä tilanteessa 175 :n mukaisen kiellon tai määräyksen antaminen sekä 181 mukaista toiminnan keskeyttämistä koskeva päätös 188 Rikosasioissa tutkintapyynnön jättäminen Ympäristönsuojelupäällikkö Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta olevien päästöjen rajoittamisesta Vesilaki Vesihuoltolaki (kunnan ymp.suojeluviranomaisen tehtävät) 202 Poikkeuksen myöntäminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä 205 Maksun periminen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä, valvontaohjelman mukaisesta tarkastuksesta sekä 175 ja 176 :n tarkoitetusta kiellosta tai määräyksestä 9 1 mom Poikkeamisilmoitusten tarkistaminen Ympäristönsuojelupäällikkö 14 luku 11 Toiminnan keskeyttäminen Ympäristönsuojelupäällikkö 4 Valvontaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 11 Kiinteistön vesihuoltolaitoksen Ympäristönsuojelupäällikkö - 3

17 Versio liittymisvelvollisuudesta vapauttamispäätös 17 c Kiinteistön hulevesiverkoston liittymisvelvollisuudesta vapauttamispäätös Ympäristönsuojelupäällikkö 29 1 mon Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen Ympäristönsuojelupäällikkö 30 Kielto ja määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai teettämisellä Lautakunta 33 Valitusoikeus 11 :n mukaisista päätöksistä Ympäristönsuojelupäällikkö Vesiliikennelaki (kunnan ympäristönsuojeluviranomai sen tehtävät) Jätelaki (Kunnan ympäristönsuojeluviranomai sen tehtävät) 21 Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin ympäristönsuojeluviranomaiselta 75 Roskaantuneen alueen puhdistamismääräyksen antaminen Ympäristönsuojelupäällikkö Ympäristönsuojelupäällikkö 4

18 Versio Jätelaki (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät) Ulkoilulaki (kunnan leirintäalueviranomaisen tehtävät) Luonnonsuojelulaki Maa-aineslaki 100 Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin Ympäristönsuojelupäällikkö 125 Yksittäisen määräyksen antaminen Ympäristönsuojelupäällikkö 126 Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen Ympäristönsuojelupäällikkö 136 Ilmoitus poliisille esitutkintaa varten Ympäristönsuojelupäällikkö 21 Leirintäalueilmoitusten käsittely, Ympäristönsuojelupäällikkö tarvittavien määräysten antaminen tai toiminnan kieltäminen 23 1 mom Leirintäalueita koskevien määräysten ja säännösten valvonta Ympäristönsuojelupäällikkö 10 Luvan voimassaolo: Maa-ainesluvan lakkauttaminen ennen lupakauden päättymistä 12 Vakuuden hyväksyminen - 1 mom: vakuus - 2 mom: muutos Ympäristönsuojelupäällikkö Lautakunta Ympäristönsuojelupäällikkö 13 a Luvan siirto + uusi vakuus Ympäristönsuojelupäällikkö 15 Ottamisen keskeyttäminen Ympäristönsuojelupäällikkö 5

19

20 Versio Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Ympäristöterveydenhuolto Laki tai asetus Terveydensuojelulaki tai asia, johon ratkaisu perustuu Selitys Ratkaisuvalta Muuta 18 Talousvettä toimittavan laitoksen Terveysvalvonnan johtaja hyväksyminen 20.2 Talousveden laatua koskevien Terveysvalvonnan johtaja asti tarkkailuvelvoitteiden asettaminen 20.3 Määräys talousveden käsittelystä Terveysvalvonnan johtaja asti 20.3 Voimaan Riskinarvioinnin hyväksyminen Terveysvalvonnan johtaja, terveystarkastaja, hygieenikkoeläinlääkäri voimaan Talousveden laatua koskevien Terveysvalvonnan johtaja, voimaan tarkkailuvelvoitteiden asettaminen ja määräys talousveden käsittelystä ja veden käytöstä 27.2 Asunnon terveyshaitta, velvoite ryhtyä Terveysvalvonnan johtaja toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja poistamiseksi 27.4 Määräys kuntotutkimuksen Terveysvalvonnan johtaja suorittamisesta 29.2 Yleisen uima-altaan tai uimarannan Terveysvalvonnan johtaja käyttökielto 31.1 Mikrobien ja vahinkoeläinten Terveysvalvonnan johtaja hävittäminen kiinteistöltä/yleiseltä alueelta 46.2 Määräys asunnontarkastuksesta Terveysvalvonnan johtaja 7

21 Versio Määräyksen anto terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi Terveysvalvonnan johtaja Terveydensuojeluasetus 16 Asunnon tai muun oleskelutilan Terveysvalvonnan johtaja henkilömäärän rajoittaminen 42 Haudatun ruumiin siirtäminen Terveysvalvonnan johtaja Elintarvikelaki 23/ Elintarvikehuoneiston hyväksyminen hygieenikkoeläinlääkäri, terveysvalvonnan johtaja, 43a Lihantarkastuspäätös (ante mortemtarkastuksen osalta) Kunnaneläinlääkärit, seutueläinlääkäri, hygieenikkoeläinlääkäri 55 Elintarvikemääräysten vastaisuuden Terveysvalvonnan johtaja poistaminen 56 Kielto Terveysvalvonnan johtaja 57 Elintarvikkeen markkinoilta Terveysvalvonnan johtaja poistaminen ja yleinen tiedottaminen 58 Haltuunotto Terveysvalvonnan johtaja 59 Elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös Terveysvalvonnan johtaja 60 Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Terveysvalvonnan johtaja toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen ensisaapumispaikassa Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä / a Kaupan pitämisen vaatimusten vastaisuuden poistaminen ja kaupan pitämisen kielto 86 b Kaupan pitämisen vaatimusten vastaisen tuotteen käyttöä ja merkintöjä koskeva päätös Terveysvalvonnan johtaja Terveysvalvonnan johtaja 8

22 Versio Tupakkalaki (549/2016) 44 Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntäminen 79 Tupakointikiellon määrääminen asuntoyhteisöön ja määräyksen peruuttaminen hakemuksesta 97 1 mom Vähittäismyyntiluvan määräaikainen peruuttaminen Terveystarkastaja Terveysvalvonnan johtaja Terveysvalvonnan johtaja Lääkelaki (395/1987) 54 a Nikotiinivalmisteiden myynti, kunnan Terveystarkastaja lupa 54 c.2 Toiminnan kieltäminen Terveysvalvonnan johtaja 54 c.3. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan määräaikainen peruuttaminen Terveysvalvonnan johtaja Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta (72/1993) 2 Ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen tarkoittama toimivaltainen viranhaltija Terveystarkastajat Maija Ripatti, Matti Routakorpi, Riitta Lehti, Taina Rajala ja Maritta Arokivi Asetus edellyttää terveystarkastajan nimeämistä Muu toimivallan siirto Valvonnasta, palveluista tai päätöksistä perittävien maksuista päättäminen taksan perusteiden mukaisesti Terveysvalvonnan johtaja, terveystarkastaja, hygieenikkoeläinlääkäri, ympäristöjohtaja, ympäristötarkastajat 9

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN JA LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN JA LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN JA LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lupalautakunta ja rakennuslupajaosto 20.6.2017 xx Sisällysluettelo Yleistä 1 Luku Yleiset määräykset 1 Toimiala

Lisätiedot

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 12.4.2016 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Laki tai asetus Ympäristönsuojelulaki :

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Lupavaliokunta

Lupavaliokunta 1 Lupavaliokunta 29.6.2017 Sisällysluettelo 1 Lupavaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tehtävät... 3 3 Ympäristön ja rakentamisen valvonnan tulosalueen esimiesten

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN LIITE YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN 2017 Voimassa 1.4.2017 alkaen Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 21.3.2017 12 1 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTA-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1. Inarin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.2016 lukien 1. YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 128 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON DELEGOINNIT Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 1 (3) Viranomaistoimet Oikeus suorittaa seuraavia viranomaistoimia: Ympäristöterveyspäällikkö, valvontainsinööri,

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN DELEGOINTI Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus päättää siirtää toimivaltaansa ympäristöterveydenhuollon lakisääteisissä tehtävissä alaisilleen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 11

Lisätiedot

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 /

PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE. Ympthjaosto 9 / PÄÄTÖSVALLAN SIIRTÄMINEN TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISELLE HENKILÖSTÖLLE Ympthjaosto 9 / 7.6.2016 Kunnan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön 4 :n 26 kohdan nojalla viranhaltijat,

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 29.9.2016, 14 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

Delegoitu erityispäätäntävalta

Delegoitu erityispäätäntävalta SOTKAMON KUNTA Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA... 2 Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö

Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö 1 (8) Jämsän ympäristölautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Voimaantulo: 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 JÄMSÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 3 Yleistä 3 1 Säännön soveltamisala 3 Valvontatoimen

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A 1 (9) Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 22 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISEN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAYK- SIKÖN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 24.5.2017) 1 Luku YLEISTÄ

Lisätiedot

SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Tähän johtosääntöön on koottu Selänteen hallintosäännöllä ja ympäristölautakunnan delegointipäätöksellä sekä erillisellä määräyksellä viranhaltijalle siirretty

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Ympäristö- ja lupalautakunta hyväksynyt 20 6.2017 Voimaantulopäivä 26.7.2017 1 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Hallintosäännön 36 :ssä ympäristö- ja lupalautakunnan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Ympäristölautakunta hyväksynyt 23.5.2017 Voimaantulopäivä 1.6.2017 1 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Hallintosäännön 36 :ssä ympäristö- ja lupalautakunnan

Lisätiedot

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen Asia TERVEYDENSUOJELU toimii terveydensuojelulain 763/1994 mukaisena kunnan terveydensuojeluviranomaisena hyväksyy terveydensuojelun kunnallisen valvontasuunnitelman varautuu ennakolta erityistilanteiden

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Erityislakien mukaisen päätösvallan siirto lautakunnalta viranhaltijoille Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 1 Laki tai asetus : johon toimivallan Selitys Ratkaisuvalta siirtyy Muuta siirto perustuu

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI/VIITASAAREN KAUPUNKI (isäntäkunta) YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI/VIITASAAREN KAUPUNKI (isäntäkunta) YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Oheismateriaali: Ympäristölautakunta POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI/VIITASAAREN KAUPUNKI (isäntäkunta) YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Ympäristölautakunta 30.5.2017 45 Voimaan: 27.6.2017

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 10 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Ympäristölautakunta hyväksynyt 7.10.2014 Voimaantulopäivä 6.11.2014 1 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Ympäristötoimen johtosääntöön sidottujen erityistehtävien

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Oheismateriaali: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 KUNTAPARI: PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Ympäristölautakunta 28.12.2011 118 Voimaan: 1.1.2012

Lisätiedot

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivallan siirtäminen, hallintosääntö 16 luku 2 2 mom. 2 kohta

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston toimivallan siirtäminen, hallintosääntö 16 luku 2 2 mom. 2 kohta LIITE Kaupunkiympäristölautakunnan n toimivallan siirtäminen, hallintosääntö 16 luku 2 2 mom. 2 kohta Oikeanpuoleisella sarakkeella on esitys siitä, kenelle toimivalta esitetään 1.6.2017 alkaen siirrettäväksi

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Maankäyttö-

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

41 Ympäristötoimen toimialajohtaja päättää (siirretty tähän pykälä 44 / Pihtipudas 43, ei tekstimuutoksia, jatkossa pykälöinti muuttuu)

41 Ympäristötoimen toimialajohtaja päättää (siirretty tähän pykälä 44 / Pihtipudas 43, ei tekstimuutoksia, jatkossa pykälöinti muuttuu) 9 Kaupunginhallituksen /kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää Lisätty osa lihavoitu 1. kaupunginjohtajan /kunnanjohtajan vuosilomien ja virkamatkojen vahvistamisesta sekä matkalaskujen hyväksymisestä

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille

Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 (6) Espoon kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen päätösvallan siirtäminen rakennusvalvontakeskuksen viranhaltijoille 1 Myöntää poikkeuksen rakennuskiellosta sitovan

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä.kuun x p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus huolehtivat

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja.

Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen päätösten tekijän sijaisena toimii tekninen johtaja. LIITE 2 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta teknisten palveluiden lautakunta 9.4.2013, lupapalvelulautakunta 19.3.2013 Mikäli tässä liitteessä ei ole erikseen myöhempänä kirjattu, tässä liitteessä delegoitujen

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimassa oleva 5 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Tässä säädetyn lisäksi viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään myös henkilöstösäännössä,

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNTA 1 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 TOIMINTA-AJATUS 2 TEKNISEN TOIMEN LAUTAKUNNAT JA NIIDEN TEHTÄVÄALU- EET SEKÄ LAUTAKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄ 3 LAUTAKUNTIEN RATKAISUVALTA

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATOIMEN JATKODELEGONTI

OULUN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATOIMEN JATKODELEGONTI OULUN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATOIMEN JATKODELEGONTI HYVÄKSYTTY: Rakennuslautakunta 14.12.2011 118 VOIMAANTULO: 1.1.2012 HYVÄKSYTTY: Rakennuslautakunta 18.1.2012 8 VOIMAANTULO: 23.1.2012 HYVÄKSYTTY: Rakennuslautakunta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena kulttuurilautakunnan toimialaan toimialaansa kuuluvista ja sille määrätyistä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 16 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 9 p:nä 2001 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 14 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot