Talousoikeuden oppiaine Sl Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE"

Transkriptio

1 Talousoikeuden oppiaine Sl Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE I. Kirjallisten harjoitustöiden tarkoituksesta Oikeustieteellisten harjoituskirjoitusten eli alku- ja väliraporttien sekä tutkielman laatimisen pääasiallisena tarkoituksena on muun muassa 1) perehdyttää opiskelija a) aktiiviseen tiedon hankkimiseen, b) hankitun tiedon jäsentämiseen ja c) kriittiseen arviointiin sekä d) oikeudelliseen ajatteluun; 2) kehittää opiskelijan kielellistä valmiutta eli taitoa a) ilmaista ajatuksensa ymmärrettävästi ja b) argumentoida kannanottojaan hyväksyttävällä ja rationaalisella tavalla. On tärkeätä, että oikeustieteellisiä opintoja suorittanut henkilö osaa etsiä tarvitsemansa tiedon, oivaltaa kokonaisuudet ja erottaa olennaisen epäolennaisesta. Juuri tätä on totuttu kutsumaan juridiseksi toiminta- ja ajattelumetodiksi. Kuitenkin on yhtä tärkeätä, että lainopillista koulutusta saanut henkilö osaa johdonmukaisesti viestittää ajatustyönsä tulokset muille henkilöille. Oikeustieteessä totuuden kriteeriksi mainitaan usein perusteluargumenttien kyky saada toiset lainoppineet lukijat (ns. auditorio) vakuuttuneeksi kannanoton oikeellisuudesta. Tavoitteena pidetään lisäksi sitä, että lainopillista koulutusta saaneet henkilöt saavuttaisivat ilmaisunsa selkeydessä sellaisen asteen, että maallikotkin ymmärtäisivät vaikeuksitta hänen käyttämäänsä kieltä. Toisinaan ns. lakisuomea moititaan raskaaksi ja vaikeatajuiseksi. Kritiikkiin on monesti ollut aihetta. Nykypäivänä lakikieltä pyritään lähentämään yleiskieleen. Informatiivisista syistä on tarpeen, että oikeustieteellisessä koulutuksessa kehitetään myös opiskelijan kykyä käyttää kieltä. Kirjoitustöitä varten on laadittu useita käyttökelpoisia oppaita. Oikeustieteen alalta voidaan mainita - tutustumisen arvoisina - seuraavat teokset: 1) 1) Timonen, Pekka (1998). Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. 1) Ruotsinkielisenä oppaana voidaan mainita kolmen tekijän yhteisteos Wahlgren, Peter, Wiweka Warnling-Nerep & Pål Wrange (1999). Juridisk skrivguide. Stockholm: Norstedts juridik.

2 2 Timosen teos on saatavissa myös ns. verkkojulkaisuna, jonka URL- eli domain-osoite 2) on seuraava: 2) Husa, Jaakko, Anu Mutanen & Teuvo Pohjalainen (2008). Kirjoitetaan juridiikkaa. 2. painos. Helsinki: Talentum. 3) Hakala, Juha (1999). Graduopas. Melkein maisterin niksikirja. Helsinki: Gaudeamus. 4) Kuusi, Matti (1963). Miten opin kirjoittamaan paremmin. Helsinki: Kirjayhtymä. 5) Koivusalo, Huovinen & Nyberg (1982): Selkeä virkakieli. 4. Painos. Helsinki: Valtion koulutuskeskus. Mainittuihin teoksiin sisältyy sekä muotoa että sisältöä koskevia yksityiskohtaisia ohjeita, joista tutkielman ja muiden kirjallisten töiden laatijoille on hyötyä kirjoitustyön eri vaiheissa. 3) Timosen teos on yleisopas, joka on tarkoitettu kaikille oikeustieteellisestä aiheesta kirjoittaville. Husan, Mutasen ja Pohjolaisen yhteisteos on myös yleisopas, joka on painottunut julkisoikeuteen. Kirjassa selvitetään kirjallisen työn lähtökohtia, oikeudellisen tiedon lähteitä ja niiden käyttöä (mm. dokumentointia) sekä kirjoittamista koskevia muotosuosituksia. Hakalan laatimassa oppaassa on käytännönläheisiä ohjeita tutkielman kirjoittamisprosessiin liittyvistä tavanomaisista ongelmista, kuten aiheen rajaamisesta, aikataulun suunnittelusta, muistiinpanojen tekemisestä ja kirjoittamisen kompastuskivistä. Kuusen opas on suppea ja "iäkäs" mutta edelleenkin erinomainen johdatus nimenomaan kirjallisen ilmaisun kehittämiseen. Koivusalon, Huovisen ja Nybergin yhteisteos auttaa välttämään ns. oikeudellista kapulakieltä. Teoksesta on saatavissa lisäksi tietoa kielen ymmärrettävyyteen vaikuttavista tekijöistä ja asiatyylin ominaisuuksista. Vielä on syytä mainita Jyrängin laatima opas, jossa pääpaino on valtiosääntöoikeudessa. Oppaasta on hyötyä muistakin oikeudenaloista kirjoittaville, jos aiheen käsittelyyn liittyy tarvetta perehtyä vanhempaan lainsäädäntöaineistoon. 4) II. Lähteiden käytöstä Oikeuslähdeopillisia yleisesityksiä oikeustieteellisessä tutkimus- ja ratkaisutoiminnassa käytettävistä lähteistä (oikeuslähteistä) sekä niiden sitovuudesta ja keskinäisestä etusija- 2) Domain-osoitteella tarkoitetaan Internet-verkon World Wide Web (WWW) -informaatiopalveluihin liittyvän kotisivun rekisteröityä osoitetunnusta. Kysymys on selväkielisestä merkkijonosta, jonka nimipalvelimet muuttavat neliosaiseksi numerosarjaksi eli Internet Protocol (IP) - tietoliikenneosoitteeksi. Tietoteknisessä merkityksessä puhutaan URL-osoitteesta (Uniform Resource Locator). 3) Ks. lisäksi Lehtimaja, Lauri & Asko Lehtonen (1978). Ohjeita rikos- ja prosessioikeudellisten harjoitusaineiden ja tutkielmien kirjoittajille. Rikos- ja prosessioikeuden julkaisusarja B n:o 5. Turku: Turun yliopisto, jonka tekstiin tämä moniste alunperin perustui. 4) Jyränki, Antero (1983). Opas syventäviin opintoihin: Päävastuuaine valtiosääntöoikeus. Turun yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja N:o 26. Turku: Turun yliopisto.

3 3 järjestyksestä sisältyy yleisen oikeustieteen oppikirjoihin. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita seuraavat teokset: 1) Aarnio, Aulis (1989). Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. 2) Klami, Hannu Tapani (1987). Introduktion till rättsteorin. Helsingfors: Kauppakaari Oy. 3) Laakso, Seppo (1990). Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta, erityisesti julkisoikeuden alalla. Helsinki: Valtion painatuskeskus. 4) Makkonen, Kaarle (1981). Luentoja yleisestä oikeustieteestä. Helsinki: Juridica. 5) Makkonen, Kaarle (1981). Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ongelmia. Rakenneanalyyttinen tutkimus. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 191. Helsinki: Lainopillisen Ylioppilastiedekunnan kustannustoimikunta. 6) Peczenik, Aleksander, Aulis Aarnio & Gunnar Bergholtz (1990). Juridisk argumentation. En lärobok i allmän rättslära. Stockholm: Nordstedts Förlag. 7) Siltala, Raimo (2001). Johdatus oikeusteoriaan. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. 8) Tolonen, Hannu (2003). Oikeuslähdeoppi. Helsinki: WSOY Lakitieto. 5) Oikeudellisen tiedon informaatiolähteitä koskeva käytännönläheinen hakuopas on teos: Koskinen, Heli & Päivi Virta (1996). Oikeudellisen tiedon lähteitä. Käytännön käsikirja. Helsinki: Kauppakaari Oy. Ruotsin oikeuden suhteen saman tyyppistä tietoa sisältävä julkaisu on seitsemän kirjoittajan (Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep, Victorin ja Vogel) yhteisteos (2000) Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder. Sjätte upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB. Tämä teos sisältää runsaasti syvällistä tietoa Ruotsin informaatio- ja oikeuslähteistä sekä kirjoittamisohjeita. 6) II.1. Lainsäädäntö II.1.1. Lakikirjat Juridisessa tutkimuksessa ensimmäinen lähdeteos on luonnollisesti lakikirja eli Suomen Laki I-II ja Finlands Lag I-II taikka niiden eripainokset, kuten vuosittain ilmestyvä vero-oikeutta koskeva eripainos Verolait' tai Skatteförfattningarna. Lakikirjat ovat 5) Informaatiolähdeopilla tarkoitetaan oppia oikeuslähdeaineistoa sisältävien informaatiolähteiden sisällöstä ja käytöstä. Ks. tarkemmin Saarenpää (1999). Teoksessa: Suomalainen oikeustietosanakirja. VII Oikeuden yleistieteet s ) Tanskan oikeutta koskevasta tiedonhausta ja informaatiolähteistä ks. esim. Blume, Peter (2000). At finde ret. København: Jurist- og Ökonomforbundets Forlag.

4 4 7) Talentum Media Oy:n kustantamia kaupallisia tuotteita. Tästä syystä Verolait eripainoksen aineisto ei sisälly nykyisin Suomen Laki -teoksiin. Suomen Laki teoksia toimitetaan nykyisin myös cd-rom-tuotteena, jossa ovat Suomen Laki I:n ja II:n sekä Verolait eripainoksen säädösaineisto. Säädösten lisäksi cd-rom-levy sisältää valikoituja hallituksen esityksiä vuodesta 1987 lukien ja kaikki lakiesitykset vuodesta 1995 alkaen sekä korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden julkaistut ratkaisut vuodesta 1980 alkaen. Suomen Laki -teosten aineisto on saatavissa Internetin välityksellä maksullisena online-palveluna domain-osoitteessa: com. 8) Kilpailevana kaupallisena cd-rom-tuotteena on markkinoilla Edita Publishing Oy:n tuottama ja markkinoima Yrityksen lakikanta. Se sisältää lainsäädäntöaineiston lisäksi lakien esitöitä eli hallituksen esitykset ja eduskunnan valiokuntien mietinnöt vuodesta 1992 alkaen, KKO:n ja KHO:n ratkaisujen tiivistelmiä ja otsikoita, verosopimuksia ja eräitä muita kansainvälisiä sopimuksia, EY:n direktiivejä sekä kirjanpitolautakunnan 9) lausuntoja, päätöksiä ja yleisohjeita. Edita Publishing Oy:n tuottama säädösaineisto on nykyisin saatavissa myös online-palveluna Edilex -nimisestä lakitietopalvelusta (domain-osoite: Edilexin Virallistieto-osiossa on mm. säädöskokoelma ja författningssamling. Säädökset -osiossa ovat mm. tietokannat Lainsäädäntö, Lagstiftning, Säädösmuutosrekisteri ja Säädöskäännökset. Palveluun löytyy linkki myös Tiedekirjasto Tritonian verkkosivulta (osoitteesta: Nelli-portaalin kautta. Verolait eripainos on nykyisin saatavana myös cd-rom-tuotteena. CD-ROM sisältää verolakien lisäksi uusimpia verotusta koskevia hallituksen esityksiä (kaikki lakiesitykset vuodesta 1995 alkaen ja valikoituja esityksiä vuosilta ) sekä KHO:n ja KKO:n julkaistut ratkaisut perusteluineen vuodesta 1980 lähtien ynnä verosopimukset sekä kirjanpitolautakunnan lausunnot ja yleisohjeet vuodesta 1990 alkaen. Verolait eripainoksen sijasta ja rinnalla voidaan käyttää Verosäädökset julkaisua, joka on Edita Publishing Oy:n (ent. Valtion Painatuskeskuksen) kaupallinen tuote. Teoksen mukana voi tilata Windows-ympäristössä toimivan cd-rom-levykkeen. Verosäädökset 7) Kaikki Pohjoismaiset lakikirjat ovat kaupallisia tuotteita. Kotimaisissa lakikirjoissa on toistuvasti esiintynyt painovirheitä. Niiden sisältö on toimittajien valitsemaa samalla tavalla kuin muissakin kaupallisissa tuotteissa. Tavanomaista lähdekritiikkiä on siten käytettävä esim. lakikirjaan otettujen oikeustapausten ja kirjallisuusluetteloiden edustavuuden suhteen. - Lakikirjan nimi on Ruotsissa Sveriges rikes lag, Norjassa Norges lover ja Tanskassa Karnovs Lovsamling. 8) Suomen Laki online -palvelu ovat käytettävissä Tiedekirjasto Tritoniassa. 9) Edita Publishing Oy:n tuotantoon kuuluu myös cd-rom-tuote Ympäristö ja rakentaminen -lakikanta, joka sisältää muun muassa ympäristölainsäädäntöä, rakentamismääräyskokoelmat ja elintarvikelainsäädäntöä sekä niiden esitöitä ynnä Eurooppa-oikeutta ja kansainvälisiä ympäristösopimuksia.

5 5 cd-rom -levyllä on verolainsäädännön lisäksi Suomen solmimat verosopimukset, EUlainsäädäntöä vero- ja yhtiöoikeuden alalta, KHO:n verotusta koskevat vuosikirjaratkaisut vuodesta 1990 lähtien, keskusverolautakunnan (KVL:n) ennakkoratkaisut lyhennelminä vuodesta 1992 alkaen, kirjanpitolautakunnan päätöksiä, ratkaisuja ja yleisohjeita sekä verolainsäädäntöön liittyviä hallituksen lakiesityksiä ja eduskunnan valiokuntien mietintöjä vuodesta 1992 alkaen. Verolait ja Verosäädökset julkaisut poikkeavat lainsäädännön osalta toisistaan lähinnä sisällysluettelon systematisoinnin ja oikeustapausten sijoittelun suhteen. 10) Vaasan hovioikeuden toimesta on perustettu viitetietokanta Lakipykälät oikeuskirjallisuudessa (Palmu-tietokanta), jota ylläpidetään oikeusministeriön tietotekniikkatoimistossa. Tietokanta sisältää pykälittäin viittauksia kotimaisiin oikeustieteellisiin artikkeleihin ja kirjoihin, joissa on käsitelty asianomaisen lainkohdan tarkoittamaa asiaa. Tietokanta on toistaiseksi vain tuomioistuimien käytössä. II.1.2. Suomen säädöskokoelma Lakikirjojen täydennyksenä tarvitaan Suomen Säädöskokoelmaa (ent. Asetuskokoelmaa), jonka vuosikerrat ovat saatavissa vuodesta 1860 alkaen, ja sen erillisenä osana toimitettavaa sopimussarjaa, jossa julkaistaan valtiosopimukset ja Suomen kansainvälisiä velvoitteita sisältävät muut vastaavat asiakirjat. Suomen säädöskokoelman jaotusta ja sisältöä on muutettu ja lukien. 11) 12) Perinteinen säädöskokoelma on julkaistu säädöskokoelman yleisenä osana. Siinä on julkaistava muun muassa a) lait sekä b) tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja ministeriöiden asetukset. 13) Tämän lisäksi säädöskokoelmassa julkaistaan valtiontaloutta koskevia eduskunnan pää- 10) Verosäädöksiä on saatavana cd-rom-muodossa myös WSOY:n kustantamalla Yritys cd-- rom-levykkeellä. 11) Säädöskokoelman sisällöstä ja julkaisemisesta säädettiin aikaisemmin Suomen säädöskokoelmasta annetussa asetuksessa (696/1980). - Nykyisen perustuslain ( /731) edellyttämät säännökset Suomen säädöskokoelmasta ja sen sopimussarjasta sisältyvät nykyisin lakiin Suomen säädöskokoelmasta (188/2000), joka tuli voimaan Ks. tarkemmin HE 174/1999 vp. 12) Säädöskokoelman yleisessä osassa julkaistiin ennen muun muassa lait ja asetukset sekä niiden täytäntöönpanoa koskevat valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset. 13) Ministeriön asetukset julkaistaan säädöskokoelmassa, jollei niitä ole päätetty erityisestä syystä julkaista ministeriön määräyskokoelmassa.

6 töksiä, kuten valtion talousarvio ja lisätalousarvio. 14) 6 Säädöskokoelman jokaiseen vuosikertaan laaditaan jälkikäteen aakkosellinen hakemisto. Näiden hakemistojen yhdistelmä julkaistaan viiden vuoden välein. Ahvenanmaan maakunnalla on oma säädöskokoelmansa, josta säädetään maakuntalaissa landskapslag om Ålands författningssamling ( /112). II.1.3. Valtion säädöstietopankki Finlex Nykyisin ei tule unohtaa Internetin tuomia käyttömahdollisuuksia säädösaineiston etsimisessä ja siihen perehtymisessä. Oikeusministeriö on syksyllä 1997 avannut Valtion 15) säädöstietopankin (Finlex), jonka avulla pyritään toteuttamaan valtiovallan perusvelvoitetta lainsäädäntöä koskevan tiedon jakelusta. Säädöstietopankki muodostuu nykyisin 16) tosiasiallisesti viidestä kokonaisuudesta: 1) lainsäädäntö, 2) oikeuskäytäntö, 3) valtiosopimukset, 4) viranomaiset ja 5) hallituksen esitykset. Säädöstietopankin käyttö on maksutonta ja sen domain-osoite on Säädöstietopankin lainsäädäntö -kokonaisuus sisältää viisi pääryhmää: a) ajantasainen lainsäädäntö, b) säädökset alkuperäisinä, c) säädösmuutosten hakemisto, d) sähköinen säädöskokoelma ja e) säädöskäännökset. Ajantasainen lainsäädäntö on ajan tasalle toimitettu säädösten (lakien ja asetusten) tekstitietokanta, jonka käyttö on maksutonta. Säädösdokumenteista on linkit hallituksen lakiesityksiin. Säädöstekstejä päivitetään kerran viikossa. Säädökset alkuperäisinä tietokantaan sisältyy a) Suomen säädöskokoelmassa julkaistu aineisto kokonaisuudessaan vuodesta 1987 lukien ja ennen vuotta 1987 julkaistua lainsäädäntöä siltä osin, kun se on vielä voimassa, b) ruotsinkieliset säädökset ja c) saamenkieliset säädökset. 14) Ennen nykyisen Suomen säädöskokoelmasta annetun lain voimaantuloa ilmestyi säädöskokoelman erillisenä osana talousarviosarja, jossa julkaistiin 1) valtion talousarvio ja lisätalousarviot sekä 2) niitä koskevat eduskunnan päätökset ynnä 3) päätökset lainanottovaltuuksista, valtiontakauksista, valtion omaisuuden luovuttamisesta ja määräysvallan hankkimisesta valtiolle yhtiössä. Ks. HE 174/1999 vp s ) Valtion säädöstietopankin edeltäjä oli oikeudellinen tietopankki Finlex, joka oli oikeusministeriön hallinnassa ollut oikeudellisen aineiston informaatiojärjestelmä (ns. vanha Finlex). Järjestelmässä oli 40 tietokantaa, joiden käyttö oli maksullista. Valtion tietokonekeskus (VTKK) huolehti alunperin järjestelmän teknisestä toiminnasta. Tekninen ylläpito siirtyi sittemmin Tieto- Enatorille, jonka ylläpitämän käyttöliittymän yleinen käyttö päättyi tosiasiallisesti Vuonna 2002 siirtyivät loputkin tietokannat Valtion säädöstietopankki Finlexiin tai muiden tiedontuottajien www-palveluihin. 16) Oikeuskäytäntö -kokonaisuutta selvitetään jäljempänä luvussa II.3. Oikeuskäytäntö.

7 7 Säädösmuutosten hakemisto on viitetietokanta, joissa on tietoja säädösten muutoksista, voimaantulosta ja kumoamisesta sekä niiden nojalla annetuista säädöksistä. Sähköisen Suomen säädöskokoelman katselu edellyttää Acrobat Reader -ohjelman käyttämistä. Säädöskäännösten tietokanta sisältää suomalaisten säädösten vieraskielisten käännösten hakemiston ja noin 300 säädöksen käännöstekstit (englanniksi). Lainsäädäntö- ja oikeustapausaineistoa voi etsiä hakutoiminnoilla. Esimerkiksi lainsäädäntö-kokonaisuudessa on a) nimikehaku, joka kohdistuu viitetietokannan nimikkeisiin, ja b) tekstihaku lainsäädäntöön, joka on vapaata tekstihakua säädösteksteihin. Sivuilla on myös käyttöohjeita, joissa selvitetään yksityiskohtaisesti tekstihakuja. Säädöstekstin voi tulostaa kokonaisuudessaan kirjoittimelle print-komennolla. Valtion Säädöstietopankki Finlexin osioon Viranomaiset sisältyy myös tietokanta Viranomaisten määräyskokoelma, joka sisälsi alunperin viitetietokantana ministeriöiden ja valtion keskushallinnon viranomaisten (keskusvirastojen) normit ja sittemmin tekstitietokantana. Tietokannan pohjana on ollut vanhan Finlexin normitietokanta (FNOR). Tämä viitetietokanta sisälsi tietoja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten normeista (määräyksistä ja ohjeista). Viranomaisten määräyskokoelma -osio on nykyisin 17) jaettu kahteen ryhmään: a) ministeriöt ja b) muut valtion viranomaiset, joista jälkimmäiseen sisältyvät muun muassa tullihallituksen ja verohallituksen antamat määräykset. Viranomaiset osiossa on lisäksi seuraavat tietokannat: 1) tietosuojalautakunta, johon on otettu tietosuojalautakunnan päätöksiä vuodesta 1988 alkaen, 2) työehtosopimukset, johon on tallennettu työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätökset, joilla vahvistetaan, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissitova vaiko ei, ja 3) valtioneuvoston oikeuskansleri. 18) II.1.4. Kansainväliset sopimukset Säädöskokoelman sopimussarja jaettiin lukien kahteen erilliseen osaan: 1) 19) yleinen osa ja 2) Euroopan talousalue. Edellisessä on julkaistu ne kansainväliset sopimukset, joiden noudattamiseen Suomi on sitoutunut, ja jälkimmäisessä Euroopan talous- 17) Määräysten ja ohjeiden eroista ja sisällöstä ks. tarkemmin esim. laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä (573/1989). Tämä laki on kumottu voimaan tulleella lailla ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista (189/2000), jonka nojalla on annettu valtioneuvoston asetus (259/2000). Näihin säädöksiin perustuu viranomaisten velvollisuus koota normeja koskevat tiedot yhteen tietokantaan. Ks. HE 174/1999 vp sekä LaVL 1/2000 vp ja PeVM 1/2000 vp. 18) Valtioneuvoston oikeuskansleria käsitellään tarkemmin jäljempänä luvussa II.3. 19) Sopimussarjan sisällöstä ja sopimusten julkaisemisesta ks. tarkemmin kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annettu laki (360/1982) ja asetus (361/1982). - Tämä laki on korvattu nykyisen perustuslain (731/1999) myötä voimaan tulleella lailla Suomen säädöskokoelmasta (188/2000). Ks. HE 174/1999 vp.

8 8 alueen perustamiseen ja toimintaan liittyvät kansainväliset sopimukset sekä kansainvälisten toimielinten antamat Suomen valtiota sitovat päätökset ja määräykset. 20) Sopimussarjassa julkaistaan nykyisin a) valtiosopimukset, b) Suomen kansainvälisiä velvoitteita sisältävät muut vastaavat asiakirjat ja c) Suomen kansainvälisiä suhteita koskevat ilmoitukset. 21) Vanhaan Finlex-tietopankkiin sisältyi Suomen voimassa olevien kansainvälisten sopimusten viitetietokanta (FSOP). Sopimusten tekstit oli otettu tietokantaan lukien. Vuonna 1992 otettiin käyttöön tietokanta Euroopan talousalueen normit (FEYD). Tähän tietokantaan sisältyivät Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen (ETA-sopimuksen) aineisto eli pääsopimus sekä siihen liittyvät pöytäkirjat ja liiteluettelot elikkä sopimuksen sisältämät Euroopan yhteisön säädökset ja direktiivit suomenkielisinä. Sama tietokanta oli vanhassa Finlexissä myös ruotsinkielisenä (tietokantatunnus FEES). 22) 23) Valtion säädöstietopankki Finlexiin on vuonna 1999 lisätty valtiosopimusten viite- ja tekstitietokanta. Se perustuu Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa julkaistuun aineistoon. Tietokanta toteutettiin aluksi vanhan Finlexin Kansainväliset sopimukset (FSOP) viitetietoaineiston ja siihen otettujen sopimustekstien laajuisena. Valtion säädöstietopankki Finlexissä ovat nykyisin osiot 1) valtiosopimukset, joka sisältää voimassa olevien sopimusten suomenkieliset tekstit, 2) valtiosopimusten viitetietokanta ja 3) sähköinen sopimussarja, jossa ovat sopimukset vuodesta 1999 alkaen suomeksi ja ruotsiksi. Sopimukset on jaettu 1) kahdenvälisiin sopimuksiin ja 2) monenvälisiin sopimuksiin. Tämän lisäksi sopimukset on ryhmitelty aihepiirin mukaan. Kansainvälisistä sopimuksista on Internetin välityksellä saatavissa tietoa monilta eri palvelimilta. Monien valtioiden tekemistä sopimuksista löytyy informaatiota asianomaisen 24) valtion lainsäädäntöä koskevista www-palveluista. Internet mahdollistaa tällöin nopean tiedonsaannin. Kansainväliset järjestöt ovat runsaassa määrin perustaneet palvelimia, joista usein saa tietoa ao. järjestön alaan kuuluvista sopimuksista. Esimerkkinä on syytä mainita a) Euroopan neuvosto sekä b) Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja sen erityisjärjestöt. Euroopan neuvostolla on sopimustietokanta, joka sisältää myös luettelon sopimuksen ratifioineista 20) Euroopan talousalue -osasto ilmestyi vain vuoden 1994 ajan. Sarjan julkaiseminen päättyi vuoden 1995 alusta, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. 21) Yksityiskohdista ks. tarkemmin laki Suomen säädöskokoelmasta (188/2000) ) ETA-sopimuksesta ks. esim. Timonen, Pekka (1993). ETA-sopimuksen vaikutus suomalaiseen oikeuslähde- ja tulkintaoppiin. LM 1993 s ) Valtion säädöstietopankista ks. alaluku II ) Eri valtioiden aineistoon pääsee yleensä helpoiten käsiksi linkkiluetteloiden avulla, joita käsitellään jäljempänä alaluvussa II.4. Oikeuskirjallisuus.

9 9 25) maista. Yhdistyneillä kansakunnilla on myös sopimustietokanta, josta ovat saatavissa 26) sopimustekstit ja tieto ratifiointitilanteesta. Sopimusaineistoa löytyy muun muassa seuraavien järjestöjen palvelimilta: 1) Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO (World Intellectual Property Organization), 27) 28) 2) Maailman kauppajärjestö WTO (World Trade Organisation) ja 29) 3) Kansainvälinen työjärjestö ILO, jonka sivuilta ovat saatavissa järjestön sopimukset ja suositukset ILOLex nimisestä tietokannasta. Patenttisopimuksia on Euroopan patenttiviraston (EPO) palvelimella. 30) Kansainvälisistä verosopimuksista on julkaistu kokoomateoksia. Talentum Media Oy:n kustantama verosopimuskokoelma ilmestyy nimikkeellä Verosopimukset. Edita Publishing Oy:n kilpailevaa teosta on julkaistu nimellä Suomen verosopimukset. Verosopimukset ovat saatavissa myös cd-rom -muodossa, koska ne sisältyvät Verolait ja Verosäädökset -teoksiin, kuten edellä luvussa II.1.1. on mainittu. II.1.5. Euroopan unioni Suomen kuulumisesta Euroopan unioniin johtuu, että Suomessa sovellettava oikeus muodostuu a) kansallisesta oikeudesta ja b) Euroopan unionin oikeusjärjestyksestä (aikaisemmin yhteisöoikeudesta eli EY-oikeudesta; Community Law). EU-oikeus jaetaan 1) primäärioikeuteen (ensisijaiseen oikeuteen) ja 2) sekundäärioikeuteen (johdannaiseen oikeuteen). Primäärioikeuteen kuuluvat 1) Yhteisön perustamissopimukset eli a) EY:n perustamissopimus 1957 (Rooman sopimus), mikä on Lissabonin sopimuksella muutettu sopimukseksi Euroopan unionin toiminnasta, b) Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus 1951 ja c) Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus 1957, 2) jäsenvaltioiden liittymissopimukset, kuten a) 1972: Tanska, Irlanti ja Iso-Britannia, b) 1979: Kreikka, c) 1985: Portugali ja Espanja sekä d) 1994: Suomi, Ruotsi ja Itävalta sekä 3) muut sopimukset eli a) fuusio- eli sulautumissopimus 1967, b) Euroopan yhtenäisasiakirja 1986, c) sopimus Euroopan unionista 1992 (Maastrichtin sopimus), d) Amsterdamin sopimus ( ), e) Nizzan sopimus ( ) ja f) Lissabonin sopimus, mikä tuli voimaan , ja millä myös muutettiin EY:n perustamissopimusta ja sopimusta 25) Englanninkieliset sopimukset ovat maksutta saatavissa osoitteesta: 26) Tietokannan osoite on 27) WIPOn domain-osoite on 28) WTO:n domain-osoite on 29) ILO:n kotisivun osoite on 30) EPO:n osoite on

10 10 Euroopan unionista.. Sekundäärioikeus koostuu 1) asetuksista, jotka ovat ylikansallista lainsäädäntöä ja jotka ovat välittömästi sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa, 2) direktiiveistä, jotka ovat harmonisointinormeja, 3) (sitovista) päätöksistä, jotka ovat yksittäistapauksia koskeva akteja ja jotka sitovat niitä, joihin ne on kohdistettu, 4) suosituksista ja mielipiteistä (tiedoksiannoista), 5) kansainvälisistä sopimuksista, joihin EU on liittynyt, ja 6) EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Euroopan unionin yhteisöpäätöksiä eli ns. sekundäärinormeja (kuten asetuksia ja direktiivejä) julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (Official Journal of European Communities; OJ), joka ilmestyy muun muassa suomen ja ruotsin kielellä. Vuonna 1998 on otettu käyttöön ilmaisena palveluna EUR-Lex. Palvelun toiminnasta ja hallinnosta vastaa EUR-OP eli Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. Järjestelmä on perustettu EU:n toimielinten pyynnöstä Euroopan unionin lainsäädännön saattamiseksi kansalaisten saataville. EUR-Lex-palvelun domain-osoite on: 31) EUR-Lexin sisältämä Euroopan unionin lainsäädäntö muodostuu seuraavista osista (kokoelmista): 1) Euroopan unionin virallinen lehti, sarjat L (lainsäädäntö) ja C (tiedonannot). Viralliset lehdet ovat saatavilla ilmaiseksi 20 päivän ajan. Tämän jälkeen niistä saa tietoa maksullisista a) Eudor-arkistosta ja b) Celex-tietokannasta. 2) Sopimuskokoelma, joka sisältää a) konsolidoidut perussopimukset, kuten perustamissopimukset ja liittymissopimukset, ja b) kansainväliset sopimukset. 3) Voimassa oleva lainsäädäntö, joka sisältää Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistut voimassa olevat säädökset. Kokoelmaan liittyy a) aakkosellinen hakemisto ja b) aiheenmukainen luettelo. Tietty säädös voidaan hakea aakkosellisen asiahakemiston avulla tai aiheensa mukaisesti. Aiheenmukainen rakenne on jaettu 20 pääluokkaan, kuten tulliliitto ja tavaroiden vapaa liikkuvuus (02), kilpailupolitiikka (08), verotus (09) ja yritysoikeus (17). Kokoelmaan Voimassa oleva lainsäädäntö liittyy myös osio Koonnetut tekstit, joka sisältää eräiden lainsäädännöllisten asiakirjojen konsolidoidut tekstit. 4) Lainsäädännön valmisteluasiakirjat, jotka muodostuvat KOM-asiakirjoista, kuten komission lainsäädäntöehdotuksista ja tiedonannoista sekä parlamentin asiakirjoista ja komiteoiden lausunnoista. 5) Oikeuskäytäntö, joka sisältää vain uusimman oikeuskäytännön. Euroopan unionin keskeisimmät säädökset julkaistaan Euroopan unionin laki nimisenä kirjana, joka sisältää muun muassa primäärioikeutta ja eri oikeudenaloja koskevaa lainsäädäntöä. Verotusta ja tulliasioita koskeva lainsäädäntö on julkaistu erillisessä teoksessa Euroopan unionin verolait. Euroopan unionin laki -teos on saatavana myös cd-romtuotteena. Kilpaileva kaupallinen teos on Edita:n julkaisema Eurooppaoikeuden laki- 31) Eurooppa-palvelin on komission ylläpitämä palvelin, jolla on Euroopan unionin pääkotisivu (portaali). Sen domain-osoite on Palvelimelta saa tietoa muun muassa kaikista EU:n toimielimistä, joilla on myös omat kotisivut, sekä perustietoa Euroopan unionista.

11 11 kirja. Vanhassa Finlexissä oli myös Euroopan unionin säädös- ja oikeustapaustietokanta (FCEL). Se sisälsi Euroopan unionin Celex-tietopankin englanninkielisen version EU:n kaikista normeista, valmisteluasiakirjoista ja EU:n tuomioistuimen ratkaisuista vuodesta 1954 alkaen. II.2. Lakien esityöt Aiheeseen liittyviin lainkohtiin on perehdyttävä huolellisesti. Tämän lisäksi kirjoittajan on tutustuttava lakien esitöihin eli a) lainvalmisteluasiakirjoihin sekä ennen kaikkea b) lainsäädäntöaineistoon eli valtiopäiväasiakirjoihin. Säädösten esityöt auttavat ymmärtämään lakitekstin taustalla olevia ajatuksia, yhteiskuntapoliittisia tavoitteita ja säännösten tarkoitusta. Lainvalmisteluasiakirjoja ovat 1) komiteanmietinnöt, 2) lainvalmistelukunnan, oikeusministeriön lainvalmisteluosaston (entisen lainsäädäntöosaston) ja laintarkastuskunnan 32) julkaisut sekä 3) ministeriöiden erilaisten toimikuntien ja työryhmien mietinnöt tai muistiot, kuten valtiovarainministeriön työryhmämuistiot. Komitean sijasta lainvalmiste- 33) 34) lutyön on voinut suorittaa asianomaisen ministeriön määräämä toimikunta tai työryhmä. Valtioneuvoston verkkosivuilla (http://www.valtioneuvosto.fi) on painike Ministeriöt, jossa ovat linkit kaikkien ministeriöiden omille www-sivuille. Ministeriöiden sivuilta löytyy nykyisin runsaasti myös oikeudellista lähdeaineistoa, kuten toimikuntien ja työryhmien mietintöjä, jotka tosin usein ovat lyhennelmien ja referaattien muodossa. Mer- 35) kityksellistä informaatiota voi saada myös eri viranomaisten ja organisaatioiden antamista lausunnoista, joita usein pyydetään mietinnöistä ja muistioista. Asetusten sekä val- 32) Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisujen luettelo vuosilta on saatavissa domain-osoitteesta: 33) Menneinä vuosina kaikki ministeriöt eivät ole pitäneet systemaattista luetteloa tai sarjaa esimerkiksi työryhmien muistioista. Niiden saatavuus voi siten olla vaivalloista. - Valtion virastojen, laitosten ja komiteoiden julkaisuista saa tietoa teoksesta Valtion virallisjulkaisut (Statens offentliga publikationer), joka on ilmestynyt vuodesta 1961 lähtien. Samat tiedot vuodesta 1984 lukien ovat olleet saatavissa Internetin välityksellä eduskunnan kirjaston ylläpitämästä Ville -tietokannasta (valtion virallisjulkaisut). Tietokannan ylläpito lopetettiin vuonna ) Valtiovarainministeriön uudemmat työryhmämuistiot saa nykyisin myös Internetin välityksellä domain-osoitteesta: Nämä mietinnöt ovat keskeistä lainvalmisteluaineistoa veroasioissa. Muistioille annetaan vuosittainen juokseva järjestysnumero. 35) Oikeusministeriön verkkosivut on jaettu kahteen osaan ja domain-osoitteeseen: 1) oikeusministeriö (http://www.om.fi) ja 2) oikeuslaitos (http://www.oikeus.fi). Oikeusministeriön sivuilta löytyy mm. komiteoiden ja toimikuntien mietintöjä, työryhmämietintöjä sekä lausuntoja ja selvityksiä. Oikeuslaitoksen verkkosivuilla on tietoa tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta.

12 12 tioneuvoston ja ministeriön päätösten antamista varten laaditaan yleensä esittely- tai perustelumuistioita, jotka ovat yleensä saatavissa asianomaisesta ministeriöstä, koska ne ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja. Vuoden 1998 alusta lukien on pidetty valtioneuvoston hankerekisteriä HAREa, joka on 36) eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siihen rekisteröidään tietoja mm. eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, työryhmistä, lainsäädäntöhankkeista, kehittämis- ja uudistushankkeista sekä selonteoista. Valtiopäiväasiakirjoihin kuuluvat muun muassa hallituksen lakiesitykset, valiokuntien mietinnöt ja lausunnot mahdollisine asiantuntijalausuntoineen, eduskunnan vastaukset ja täysistuntojen pöytäkirjat. 37) Vanhempien eduskunta-asiakirjojen käyttämistä koskevia käytännöllisiä ohjeita annetaan Eino Purhosen artikkelissa (ks. Lakimies 1965 s ). Virallisasiakirjojen etsimistä helpottaa Veikko Paarnolan ja Matti-Tapani Kiviniemen laatima hakemisto "Lainsäädäntöaineistoa" (Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 2/1975). Lainsäädäntöaineistosta on nykyisin saatavissa tietoja maksutta myös Internetin välityksellä eduskunnan palvelimelta. Domain-osoite on jossa otetaan valinta Asiat ja asiakirjat ja valinta Asioiden käsittelyvaiheet. Tämän WWWpalvelun avulla on mahdollista tutustua hallituksen lakiesityksiin (vuodesta 1991 lukien), valiokuntien mietintöihin ja lausuntoihin sekä eduskunnan vastauksiin ja täysistuntojen pöytäkirjoihin ynnä valtiopäiväasioiden käsittelyvaiheisiin, kuten lakiesitysten käsittelyn etenemiseen. Palvelun käyttö on maksutonta ja asiakirjat ovat vapaasti tulostettavissa omalle kirjoittimelle. Hallituksen lakiesityksiä on saatavissa myös Valtion säädöstietopankki Finlexistä. Tämän lisäksi hallituksen esityksiä ja valiokuntamietintöjä saa lakitietopalvelu Edilexistä. CD-ROM-muodossa lainsäädäntöaineisto on käytettävissä mm. Suomen Laki, Verolait ja Verosäädökset cd-rom-levyjen avulla, niin kuin edellä on selvitetty luvussa II.1.1. Euroopan unionin lainsäädäntöä koskevia esitöitä on saatavissa Internetin välityksellä EUR-OPin ylläpitämästä EUR-Lex palvelusta. EUR-Lexin käyttö on maksutonta ja sen domain-osoite on: EUR-Lexiin sisältyy Lainsäädännön valmisteluasiakirjat niminen kokoelma, joka koostuu KOM-asiakirjoista, kuten komission lainsäädäntöehdotuksista ja tiedonannoista sekä parlamentin asiakirjoista ja komiteoiden lausunnoista. 36) HAREn domain-osoite on ollut: 37) Vanhassa Finlexissä olivat lainsäädäntöaineistoa koskevat seuraavat tietokannat: 1) lakien eduskuntakäsittely (FLEK), joka oli lakien eduskuntakäsittelyn vaiheiden viitetietokanta vuosilta , ja 2) valtiopäiväasiat (FVPA), joka oli valtiopäivillä käsiteltyjen asioiden viitetietokanta vuoden 1989 valtiopäiviltä alkaen.

13 13 II.3. Oikeuskäytäntö Voimassa olevan oikeuden sisällön selvittäminen edellyttää myös lain käytännölliseen soveltamiseen eli oikeuskäytäntöön perehtymistä. Oikeustapausinformaatio liittyy oikeudellisessa ajattelussa ja ratkaisutoiminnassa oikeuskäytännön merkitykseen oikeuslähteenä. Käsitys oikeuskäytännöstä oikeuslähteenä on vaikuttanut siihen, millaiseen oikeustapausinformaatioon kiinnitetään huomiota. Suppeimman oikeuslähdeopillisen näkemyksen mukaan merkitystä annetaan vain ylimpien oikeusasteiden ennakkopäätöksille. Mielenkiinnon kohteena ovat tällöin lähinnä korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksinä julkaisemat ratkaisut sekä (ent. markkinatuomioistuimen ja) työtuomioistuimen ensimmäisenä ja viimeisenä oikeusasteena julkaisemat ratkaisut. Oikeuskirjallisuudessa on tapana kiinnittää huomiota myös julkaisemattomiin ylimpien tuomioistuimien ratkaisuihin. Julkaisematon ratkaisu on voinut muodostua oikeuskirjallisuuden kautta prejudisoivaksi tapaukseksi. Muun muassa vero-oikeudessa on hyvin 38) yleistä tukeutua KHO:n julkaisemattomiin ratkaisuihin. Perusteltua aihetta ei ole rajoittaa oikeustapausinformaatiota vain tuomioistuimen itsensä julkaisemiin ratkaisuihin. Tosin julkaisemattomia ratkaisuja koskevia tietovarastoja on niukasti. Merkittävimmät löytyvät monografioiden oikeustapausluetteloista. Ylimpien oikeusasteiden julkaisemien ratkaisujen määrä on rajattu. Tämä on johtanut alempien oikeusasteiden tapauksia koskevan informaation käyttöön ja varastointiin. Erityisesti muutoksenhakukiellot ja -rajoitukset ovat lisänneet ylioikeuksien eli hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien (lääninoikeuksien) ratkaisujen käyttöä. Kun uutta lainsää- 39) däntöä saatetaan voimaan, ylioikeusratkaisut saavat tavallistakin suuremman merkityksen, koska niitä on yleensä useita saatavilla ennen ylimpien tuomioistuinten ensimmäisiä ennakkopäätöksiä (esim. velkajärjestely- ja yrityssaneerauslait). Valituslupien niukkuus ja ennakkopäätösten vähäisyys voi johtaa joillakin oikeudenaloilla hovioikeuskäytännön runsaaseen käyttöön asianajo-, poliisi- ja syyttäjätoiminnassa sekä alioikeuskäytännössä ynnä tutkimusmateriaalina (esim. liikenne- ja talousrikokset). Erityistuomioistuinten ratkaisuja varastoidaan samantyyppisistä syistä kuin ylioikeuksien ratkaisuja. Tämä koskee myös lautakuntatyyppisten oikeussuojaelinten ratkaisuja ja suosituksia. Ne voivat ylioikeusratkaisujen tavoin saada tulevaa ratkaisutoimintaa ohjaavaa vaikutusta perustelujen hyväksyttävyyden kautta. Tämän lisäksi niillä on merkitystä tut- 38) Esimerkkinä voidaan mainita korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO taltio 4175, jota on pidetty tarkoitussidonnaisuuden periaatteen lähtökohtana. Ks. esim. Laakso, Seppo (1990). Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta. Helsinki: Valtion painatuskeskus s ) Lääninoikeudet ovat muuttuneet hallinto-oikeuksiksi. Ks. tarkemmin hallintooikeuslaki (430/99) ja HE 114/1998 vp.

14 14 kimusaineistona muun muassa sen selvittämiseksi, millaisia ongelmia käytännössä ilmenee. Verotuksessa ovat saaneet aikaisempaa suurempaa merkitystä verovirastojen, konserniverokeskuksen, tullihallituksen ja keskusverolautakunnan antamat ennakkoratkaisut. Näistä ratkaisuista jaetaan informaatiota muun muassa aikakausjulkaisujen välityksellä. Ennakkoratkaisut antavat tietoa verotuskäytännöstä ja ne saattavat yhtenäistää käytäntöä. Keskusverolautakunnan ratkaisut voivat saavuttaa laajahkoa ohjausvaikutusta erityisesti verotuskäytännössä. Oikeuskäytännön ratkaisuihin viitattaessa on selostettava lyhyesti ratkaisun sisältö - mutta vain niin laajalti kuin tarkasteltavan kysymyksen kannalta on tarpeellista. Ratkaisun referaatti (esimerkiksi KKO:n tai KHO:n vuosikirjan otsikko) voidaan ottaa tekstiin sisennettynä kappaleena tai alaviitteeseen. Ratkaisua on analysoitava ja kommentoitava tekstissä käsiteltävän asian näkökulmasta, jos ratkaisua referoidaan tekstissä. Ratkaisujen perusteluihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Usein on hyödyllistä vertailla eri oikeusasteiden toisistaan poikkeavia perusteluja. Myös eriävien mielipiteiden selostaminen voi valaista ratkaisuun sisältyvää ydinproblematiikkaa. Aina kun päätös on syntynyt äänestyksen jälkeen, äänestyksestä ja sen tuloksesta on syytä mainita ratkaisua referoitaessa. Matti Myrskyn teokseen Ennakkopäätökset verotuksessa (2011) sisältyy helppotajuinen ja yleisluonteinen selvitys vero-oikeuden alaan kuuluvien ratkaisujen merkityksestä ja tulkinnasta. Pekka Timosen kirjasessa Ennakkotapaukset ja niiden merkitys oikeuslähteenä (1988) on käsitelty kriittisesti ja yleisemmällä tasolla ennakkopäätösten merkitystä ja sitovuutta oikeuslähteenä. Ylioikeuskäytännön merkitystä oikeuslähteenä on laajimmin selvitetty Aki Rasilaisen toimittamassa teoksessa Hovioikeuskäytäntö oikeuslähteenä (1992). Oikeustapausten analysointia ja käyttöä on syvällisesti käsitelty muun mu- 40) assa artikkeleissa: Klami, Hannu (1979). Oikeustapausanalyysin perusteita, LM 1979: ja Saarenpää, Ahti (1981). Om rättsfall som forskningsobjekt, JFT 1981: Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO:n) ja korkeimman oikeuden (KKO:n) uusimpien vuosikirjojen hakemistoista saattaa löytyä tärkeitä ennakkoratkaisuja, joita ei ole vielä kommentoitu alan kirjallisuudessa. Lakikirjassa on usein viitattu tärkeimpiin prejudikaatteihin, jotka ovat lakikirjojen toimittajien valitsemia. Valinnan edustavuuden suhteen on syytä käyttää lähdekritiikkiä. Valliniemi ja Rautalahti ovat toimittaneet KHO:n ratkaisujen yleishakemiston, joka käsittää aihepiireittäin ryhmiteltyjä ratkaisuja vuosilta Vastaavat myöhemmät hakemistot ovat vuosilta ja ) Teos on julkaistu sarjassa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Kokoomateosten sarja C: 14.

15 15 Martti Miettinen on toimittanut KKO:n ratkaisujen yleishakemiston, joka käsittää aihepiireittäin ryhmiteltyjä ratkaisuja vuosilta Vastaavan hakemiston vuosilta ovat toimittaneet Martti Miettinen ja Nils H. Sundberg. Seuraava hakemisto koski vuosia Uusimman hakemiston on toimittanut Kimmo Mikkola ja se koskee vuosia KKO:n vuosien hakemistoon sisältyy siihenastiset hakemistot kattava sisällysluettelo, joka käsittää aakkosellisen hakusanaston alaryhmineen. TietoEnatorin ylläpitämään vanhaan Finlex-tietopankkiin sisältyivät ylimpien oikeusasteiden (KKO:n ja KHO:n) ja ylioikeuksien (hovioikeuksien ja lääninoikeuksien) sekä erikoistuomioistuinten ja lainvalvontaviranomaisten (valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen) ynnä eräiden muiden viranomaisten tietokannat. Valtion säädöstietopankki Finlex muodostuu nykyisin viidestä kokonaisuudesta, joista yksi on oikeuskäytäntö. Säädöstietopankin käyttö on maksutonta ja sen domain-osoite 41) on Säädöstietopankin oikeuskäytäntö kokonaisuuteen on otettu 42) korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien, markkinaoikeuden, työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden sekä ns. Eurooppa-tuomioistuimien ratkaisuja. Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset (ns. vuosikirjaratkaisut) ovat omassa tietokannassaan täydellisinä vuodesta 1980 lähtien sekä lyhenteinä vuodesta 1926 alkaen. Samassa tietokannassa on ratkaisujen hakemisto vuosilta Muiden kuin ennakkopäätösten tietokanta sisältää lyhyet ratkaisuotsikot niistä ratkaisuista, jotka on otettu käsittelyyn valituslupamenettelyn kautta, mutta joita ei ole julkaistu vuosikirjassa. Jälkimmäisiä tietoja on vuodesta 1995 alkaen. 43) Valtion säädöstietopankki Finlexissä on hovioikeuksien ratkaisujen tietokannassa oikeustapauksia kaikista hovioikeuksista1964 alkaen. Aineisto koostuu ratkaisulyhennelmistä ja kesäkuusta 2004 lähtien pitkistä ratkaisuteksteistä Rovaniemen hovioikeus ryhtyi ensimmäisenä ylioikeutena informoimaan omia ratkaisujaan Internetin välityksellä (domain-osoite nykyisin: missä on julkaistu nykyisin myös muiden hovioikeuksien ratkaisuja). Vero-oikeuden alalla keskeinen merkitys on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuilla (ennakkopäätöksillä). Vallitsevan käsityksen mukaan ennakkopäätöksillä on suurempi auktoritatiivinen merkitys vero-oikeudessa kuin esimerkiksi siviilioikeuden alueella. Nykyisessä Finlexissä olevaan tietokantaan sisältyy KHO:n päätöslyhennelmiä vuodesta 41) Säädöstietopankin käyttöohjeita on selvitetty edellä alaluvussa II.1.3. Valtion säädöstietopankki. 42) KKO:n ja KHO:n ratkaisuja on saatavissa myös cd-rom-muodossa. Ks. tarkemmin edellä oleva alaluku II.1.1. Lakikirjat. 43) Korkeimman oikeuden oma palvelin löytyy osoitteesta:

16 lähtien. KHO:n vuosikirjaratkaisut ovat täydellisinä vuodesta 1980 alkaen. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. Tämän lisäksi tietokantaan sisältyy päätöslyhennelmiä vuosikirjan ulkopuolisista ratkaisuista vuodesta 1973 lähtien, joiden osuus on yli puolet. Huomattavaa käytännöllistä apua voi olla tietokantaan sisältyvällä systemaattisella hakemistolla (asialuokituksella), jonka mukaisesti kaikki ratkaisut on 44) sijoitettu yhteen tai useampaan oikeudelliseen systemaattiseen luokkaan. Finlexin Hallinto-oikeuksien (ent. lääninoikeuksien) ratkaisujen tietokanta sisältää päätöslyhennelmiä vuodesta 1981 lähtien kaikista hallinto-oikeuksista (lääninoikeuksista). Valtion säädöstietopankki Finlexissä on myös vakuutusoikeuden ratkaisuja 1960-luvulta lähtien (päätöstiivistelmiä vuodesta 1961 alkaen). Markkinaoikeuden (ent. markkinatuomiotuomioistuimen) ratkaisut ovat vuodesta 1979 lukien olleet saatavana sekä painettuina julkaisuna (vuosikirjoina) että elektronisina julkaisuina Valtion säädöstietopankki Finlexistä. Markkinaoikeus aloitti toimintansa ja se käsittelee asioita, 45) jotka aikaisemmin kuuluivat markkinatuomioistuimelle ja kilpailuneuvostolle. Työtuomioistuimen ratkaisuja on julkaistu vuodesta 1947 alkaen. Niitä voi hyödyntää elektronisina julkaisuina niin Valtion säädöstietopankki Finlexissä kuin cd-rom-levykkeillä. Finlexiin on tallennettu kaikki työtuomioistuimen ratkaisut ja lausunnot vuodesta 46) 1970 lähtien. Finlexissä on myös tietokanta Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisutiivistelmiä, joka sisältää Euroopan yhteisön tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisujen suomenkielisiä tiivistelmiä vuodesta 1992 lähtien. Merkittävä on 47) lisäksi tietokanta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, johon on tallennettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen suomenkielisiä tiivistelmiä vuodesta 1988 lähtien ja ruotsinkielisiä tiivistelmiä vuodesta 1961 lähtien sekä englanninkielisiä YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisuja vuodesta 1977 lähtien. Vero-oikeudellisesti ovat merkityksellisiä myös keskusverolautakunnan (KVL:n) en- 44) Korkeimmalla hallinto-oikeudella on oma palvelin domain-osoitteessa: Sieltä ovat maksutta saatavissa ne uusimmat ratkaisut, jotka on päätetty ottaa digitaalispohjaisiin päätösrekistereihin. 45) Markkinaoikeuden verkkosivut ovat domain-osoitteessa: http//:www.oikeus.fi/markkinaoikeus 46) Kauppakaaren Työsuhdeasiain lakikirja CD-ROM ja WSOY:n Yritystieto-sarjan Työoikeus CD-ROM. 47) EU-tuomioistuimen uusimmat ratkaisut ovat saatavissa myös maksuttomasta EUR-Lexpalvelusta, jonka domain-osoite on: Myöhemmin tuomiot ja lausunnot löytyvät EU:n Celex-tietopankista. EUR-Lexiä on selvitetty tarkemmin edellä alaluvussa II.1.5. Euroopan unioni.

17 17 48) nakkopäätökset eli nykyisin ennakkoratkaisut. Vanhassa Finlexissä oli päätöslyhennelmiä ennakkopäätösluonteisista ratkaisuista lähtien. Dokumenteissa selostettiin 49) lyhyesti ratkaisun sisältö ja viitataan lainkohtiin. Keskusverolautakunnan päätökset (ennakkoratkaisut) vuodesta 1993 alkaen ovat nykyisin saatavissa verohallinnon palvelimelta, jonne ne siirrettiin vanhasta Finlexistä vuonna ) Tuomioistuinratkaisuja on saatavissa Internetissä myös Edilex-lakitietopalvelun Oikeuskäytäntö-osion välityksellä, jossa on omissa tietokannoissaan korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, markkinaoikeuden, työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden ratkaisuja. Ylimpien tuomioistuimien ennakkopäätöksiä ja hovioikeuksien ratkaisuja on julkaistu ja kommentoitu Defensor Legis, Lakimies, Lakimiesuutiset, Oikeustieto sekä Verotus -lehdissä. Nyttemmin on ryhdytty julkaisemaan KKO:n ja KHO:n ratkaisuja koskevia 51) kokoelmia, joihin on liitetty kutakin tapausta koskevat oikeustapauskommentit. Kysymys on kuitenkin kaupallisista tuotteista, joissa esitettyjen kommenttien suhteen on syytä käyttää normaalia lähdekritiikkiä. 52) Julkaisemattomiin oikeustapauksiin pääsee käsiksi tutustumalla niihin tuomioistuinten 53) arkistoissa. Viranomaisten käytäntöä voidaan selvittää myös haastattelemalla alan virkamiehiä tai asiantuntijoita. Monien hallintoviranomaisten tehtävistä ja toiminnasta sekä niiden antamista tiedotteista, ohjeista, määräyksistä ja ratkaisuista saa tietoa Internetin 48) Ks. tarkemmin verohallintolain ( /303) 3 luku. 49) KVL:n ratkaisuja on saatavissa myös cd-rom-muodossa. Ks. tarkemmin alaluku II.1.1. Lakikirjat 50) Domain-osoite: 51) Ks. teokset Timonen, Pekka (toim.). KKO:n ratkaisut kommentein I-II. Helsinki: Kauppakaari, joihin on otettu KKO:n ratkaisut 1998 alkaen, ja Linnakangas, Esko, Raimo Immonen & Pertti Puronen (1998). Verotuskäytäntö KHO:n, KVL:n ja LO:n ennakkopäätökset. Helsinki: Kauppakaari, josta on sittemmin julkaistu täydennysosia neljännesvuosittain vuosilta 1998 ja Jälkimmäinen teos on saatavissa myös CD-ROM-levyllä. Verotuskäytäntö -teos on nyttemmin julkaistu kahtena eri kirjana: Immonen, Raimo (2001). Verotuskäytäntö Yritysverotuksen ennakkopäätökset. Helsinki: Kauppakaari ja Juanto, Leila & Esko Linnakangas (2001). Verotuskäytäntö Arvonlisäverotuksen ennakkopäätökset. Helsinki: Kauppakaari. 52) Kommenttien laadinta ei ole aina tapahtunut perinteellisen tieteellisen tutkimuksen syvällisyydellä. Kommentti on saattanut jäädä esim. ajan puutteen vuoksi pintapuoliseksi eikä sen kirjoittaja ole aina tavoittanut sitä, mikä on tapauksen todellinen oikeusongelma ja ratkaisuperuste. 53) Eräiden oikeudenalojen julkaisemattomista ratkaisuista on laadittu oikeustapauskokoelmia. Esimerkkinä voidaan mainita julkaisut: Kartio, Leena (1988). Maanvuokralaki hovioikeuskäytännössä. Sopimusoikeudellista hovioikeuskäytäntöä 2. Helsinki: Kauppakaari Oy ja Saarnilehto, Ari (1987). Liikehuoneiston vuokra. Sopimusoikeudellista hovioikeuskäytäntöä 1. Helsinki: Kauppakaari Oy. - Muista oikeustapauskokoelmista saa tietoa Bibliografia Juridica Fennicasta. Ks. tarkemmin alaluku II.4. Oikeuskirjallisuus.

18 18 välityksellä. 54) Oikeustapauksiin rinnastettavana ratkaisuinformaationa voidaan pitää ylimpien yleisten 55) laillisuusvalvontaviranomaisten, eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oi- 56) keuskanslerin ratkaisuja. Ratkaisut voivat perustelujensa hyväksyttävyyden avulla saa- 57) vuttaa ohjausvaikutusta erityisesti hallintomenettelyssä. Ylimmät tuomioistuimet eivät ole tosin aina hyväksyneet laillisuusvalvontaviranomaisten kannanottoja, esimerkiksi purkuhakemuksia. Lähdeaineistona on otettava huomioon myös eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin vuosittain julkaistavat kertomukset, koska 58) niissä käsitellään mm. tuomioistuinten ja muiden viranomaisten virheellisenä pidettävää menettelyä. Oikeuskanslerille aikaisemmin kuuluneet ylimmän syyttäjän tehtävät on siirretty valtakunnansyyttäjälle. Valtakunnansyyttäjänviraston verkkosivuilta on saatavissa yleisiä määräyksiä ja ohjeita ynnä tiedotteita sekä ratkaisuselostuksia sellaisista syyteharkinta-, muutoksenhaku- ja kanteluasioista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai kannanot- 54) Esimerkkinä voidaan mainita seuraavat viranomaiset ja julkisia tehtäviä suorittavat yhteisöt sekä niiden Internet-sivujen domain-osoitteet: Ajoneuvohallintokeskus: Eläketurvakeskus: Immateriaalioikeusinstituutti: Patentti- ja rekisterihallitus: Poliisi: Tekijänoikeusneuvosto: Viestintävirasto (ent. Telehallintokeskus): Tietosuojavaltuutetun toimisto: Ulkomaalaisvirasto: Väestörekisterikeskus: ja Ympäristöhallinto: 55) Oikeusasiamiehen ratkaisuja ja lausuntoja oli vuodesta 1988 lähtien tallennettu Finlexissä Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisutietokantaan. Internetin välityksellä on saatavissa oikeusasiamiehen ratkaisuja ja kannanottoja vuodesta 2001 alkaen Eduskunnan palvelimelta. Dokumenttiin sisältyy ratkaisuseloste ja merkittävimmistä ratkaisuista koko ratkaisuteksti. Oikeusasiamiehen toiminnasta on saatavissa tietoa myös eduskunnan palvelimelta, jonka domain-osoite on 56) Oikeuskanslerin ratkaisuja ja lausuntoja sisältyy vuodesta 1988 lähtien Valtion säädöstietopankki Finlexin tietokantaan Valtioneuvoston oikeuskansleri, joka kuulu osioon Viranomaiset. Tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta löytyy valtioneuvoston palvelimelta (domain-- osoite: 57) Laillisuusvalvontaviranomaisten ratkaisuista saa tietoa muun muassa siitä, millaista veroviranomaisten menettelyä on pidettävä hyväksyttävänä tai virheellisenä. Ks. lisäksi Matti Myrskyn artikkelit Oikeuskansleri valvontaviranomaisena verotuksessa. Verotus 1993 s. 552 ss. ja Oikeusasiamies verotuksen valvontajärjestelmässä. Verotus 1994 s. 416 ss. 58) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset vuodesta 2000 alkaen ovat saatavissa Eduskunnan palvelimelta (domain-osoite:

19 19 toon. Domain-osoite on jossa julkaistaan myös syyttäjälaitoksen tiedotuslehteä Akkusastoori. Vanhemmissa asioissa on syytä tutustua nyttemmin lopetettuun julkaisuun Syyttäjäsanomat, joka sisälsi oikeuskanslerin tiedotuksia virallisille syyttäjille. Erityisen hyödyllinen kirjallisten esitysten laatijoille on Finlex-tietopankin Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa -tietokanta, joka sisältää kirjallisuusviittauksia kotimaisiin tuomioistuinratkaisuihin (KKO, KHO, hovioikeudet ja työtuomioistuin) suomalaisessa oikeudellisessa kirjallisuudessa vuodesta 1926 lähtien. Tämän lisäksi löytyy viitetietoja EU-tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin. Tiedossa olevien oikeustapausten tunnistetietojen perusteella voidaan tietokannasta selvittää, missä oikeuskirjallisuudessa on viitattu asianomaisiin ratkaisuihin. II.4. Oikeuskirjallisuus Lähdekirjallisuus koostuu yleensä oppikirjoista, monografioista, tieteellisistä artikkeleista ja muista (myös julkaisemattomista) kirjoituksista. Oppi- ja käsikirjoista sekä niiden lähdeviittauksista on helppo aloittaa. On syytä käydä läpi myös kirjastojen tietojärjestelmien hakuohjelmien avulla hakusanoittain ryhmitellyt asiahakemistot (asiasanat) sekä oman alan väitöskirjojen kirjallisuusluettelot. Suomen lainopillisen kirjallisuuden suurbibliografia Bibliografia Juridica Fennica (I - V) sisältää oikeusaloittain ryhmitellyt tiedot kotimaisesta kirjallisuudesta vuodesta 1809 aina vuoteen 1981 sekä vuosilta Eduskunnan kirjaston vuosikohtaisesti julkaisemina bibliografioina. Vanhaan Finlexiin sisältyi myös viitetietokanta Bibliografia Juridica Fennica (FBIF), johon oli tallennettu lähdetietoja oikeustieteellisestä kirjallisuudesta ja aikakauslehdissä julkaistuista artikkeleista vuodesta 1982 lähtien. Tämä digitaalispohjainen aineisto on nykyisin saatavissa myös Internetin välityksellä eduskunnan kirjaston ylläpitämästä Selma -kokoelmatietokannasta, missä haku voidaan rajoittaa osioon Kotimaisen oikeuskirjallisuuden haku 1982-, jonka aineisto sisältää kotimaisia oikeustieteellisiä artikkeleita ja kirjoja vuodesta 1982 lähtien. Aineistoa voi hakea myös asiasanaston avulla. Tietokanta on erinomainen apuväline oikeuskirjallisuutta etsivälle henkilölle, jos hän ei entuudestaan tunne 59) lähdeaineistoa. Kunkin vuoden vero-oikeuden bibliografia on ollut tapana julkaista seuraavan vuoden Verotus-lehden ensimmäisessä tai toisessa numerossa. Lisäksi on välttämätöntä tutustua juridisten aikakauskirjojen viimeisimpiin vuosikertoihin. Kotimaisista lehdistä tulee aihepiiristä riippuen tutustua seuraaviin aikakauslehtiin: - Lakimies (LM), Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen aikakauskirja, on oikeustieteellinen referee-julkaisu, joka sisältää mm. artikkeleita, oikeustapauksia ja kirja-arvosteluita sekä minkä uusimmat vuosikerrat ovat saatavissa elektronisina julkaisuina Edilex -lakitieto- 59) Domain-osoite:

20 20 palvelusta (verkko-osoite: - Defensor Legis (DL), Suomen Asianajajaliiton äänenkannattaja, jossa julkaistaan mm. oikeustieteellisiä artikkeleita ja oikeustapauksia sekä jonka uusimmat vuosikerrat ovat saatavissa elektronisina julkaisuina Edilex -lakitietopalvelusta (verkko-osoite: 60) - Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (JFT), joka sisältää mm. oikeustieteellisiä artikkeleita ja oikeustapauksia, - Oikeus, joka on oikeustieteellinen referee-julkaisu ja joka sisältää mm. artikkeleita ja 61) kirja-arvosteluita, - Oikeustieto, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden tiedotuslehti, mikä on saatavissa elektronisina julkaisuina vuodesta 1995 lähtien Edilex -lakitietopalvelusta (www.edilex.fi), sekä - Advokaatti, Suomen Asianajajaliiton jäsenlehti, joka sisältää mm. asianajajakunnalle suunnattuja artikkeleita ja jonka keskellä oleva liite sisältää uusinta tietoa muuttuvasta lainsäädännöstä ja oikeustapauksista, 62) - Akkusastoori, syyttäjälaitoksen tiedotuslehti, joka julkaistaan myös pdf-tiedostoina valtakunnansyyttäjäviraston verkkosivuilla (domain-osoite: - Gramexpress, esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry:n asiakaslehti, - Haaste, Rikoksentorjuntaneuvosto (ISSN ), mikä julkaistaan myös verkkolehtenä (verkko-osoite: - IPRinfo, Immateriaalioikeusinstituutti (IPR University Center; - Kuluttaja, kuluttajaviraston julkaisu (ISSN ), 63) - Kuluttajansuoja, kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajavalituslautakunnan julkaisu, jossa kerrotaan kuluttaja-asiamiehen, kuluttajavalituslautakunnan ja markkinaoikeuden ratkaisuista sekä yleisten tuomioistuimien tuomioista kuluttajariidoissa ynnä lainsäädännön muutoksista ja jonka sisällysluettelot ovat saatavissa Internetin välityksellä, 64) - Kuntalehti, KL-kustannus, - Lakimiesuutiset, Suomen Lakimiesliitto, - Ohoi: Oikeushallinto-osaston tiedote, - Poliisi ja oikeus, - Suomen Poliisilehti, poliisipäällystön ammattilehti, - Taloustaito, Veronmaksajan talouslehti; Veronmaksajan Keskusliitto, - Tasa-arvo, 60) Defensor Legis -lehden sisällysluetteloista ja julkaistuista oikeustapauksista vuodesta 1996 alkaen saa tietoa osoitteesta: 61) Oikeus -lehden hakemisto vuosilta löytyy myös domain-osoitteesta 62) Advokaatti -lehden sisällysluettelot vuodesta 1996 alkaen ovat saatavissa Suomen Asianajajaliiton palvelimelta domain-osoitteesta: 63) Kuluttajaviraston palvelimelta saa tietoa mm. julkaisuista ja tiedotteista osoitteesta: 64) Sisällysluettelot on saatavissa verkko-osoitteesta:

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Tavoitteet Tutustutaan internetin avoimesti käytettäviin oikeudellisiin tiedonlähteisiin, tiedon tuottajiin ja

Lisätiedot

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Finlex ja muut säädöslähteet Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Koulutuksen runko Yleistä säädöksistä ja säädöslähteistä Finlex -palvelu Kaupalliset oikeudelliset palvelut Edilex Suomenlaki.com

Lisätiedot

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 Osio 1 Säädösvalmistelu 1. Valtioneuvoston hankerekisteri www.hare.vn.fi : Hae työsopimuslain valmistelua koskevia tietoja 2. Hae kaikki sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

Ole siirron ed. Ammattilaisen työväline

Ole siirron ed. Ammattilaisen työväline 1 Ole siirron ed Ammattilaisen työväline Edilex on kymmenistä eri tietokannoista koostuva, jatkuvasti päivitettävä lakitietopalvelu, joka on laadittu työvälineeksi oikeudellista tietoa tarvitseville ammattilaisille.

Lisätiedot

-hakupalvelun käyttöohje

-hakupalvelun käyttöohje -hakupalvelun käyttöohje 1 7 8 3 4 9 6 2 5 NÄKYMÄN OSAT 1 1. Hakukenttä 2 Yhdellä haulla saat hakutulokset koko palvelusta. Aloita haku kirjoittamalla yksi tai useampi sana tai sanan osa tähän kenttään.

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

HE 329/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta

HE 329/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta HE 329/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 :n ja kielilain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Suomenlaki.com Tee juridinen tiedonhaku helposti uudistuneen Suomenlaki.comin avulla 23.5.2011 TIETOmessut 2011 Miguel Rosenström Talentum Media Oy

Suomenlaki.com Tee juridinen tiedonhaku helposti uudistuneen Suomenlaki.comin avulla 23.5.2011 TIETOmessut 2011 Miguel Rosenström Talentum Media Oy Suomenlaki.com Tee juridinen tiedonhaku helposti uudistuneen Suomenlaki.comin avulla 23.5.2011 TIETOmessut 2011 Miguel Rosenström Talentum Media Oy 1 23.03.2011 Talentum / Suomenlaki.com / Miguel Rosenström

Lisätiedot

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi

Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.05.2015 Dnro OKV/384/1/2015 1/8 ASIA Yhteisymmärryspöytäkirjan julkaiseminen sopimussarjassa ja kääntäminen suomeksi ja ruotsiksi KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 13.3.2015

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

EUR-Lex ja CURIA-verkkopalvelut

EUR-Lex ja CURIA-verkkopalvelut EUR-Lex ja CURIA-verkkopalvelut Tiedonhallintakoulutus 3.3.2015 Johtava tietoasiantuntija Erika Bergström, Eduskunnan kirjasto Koulutuksen runko 1. Eduskunnan kirjasto EU-tiedon välittäjänä 2. EUR-Lex

Lisätiedot

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 40 Yhteenveto 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Neuvoteltuaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa oikeusministeriö asetti 9.12.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

Säädöskieli ja ymmärrettävyys, harmaita alueita

Säädöskieli ja ymmärrettävyys, harmaita alueita Säädöskieli ja ymmärrettävyys, harmaita alueita Säädöskieli ja sen ymmärrettävyys -hankkeen aloitusseminaari Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 17.12.2010 Vesa Heikkinen Harmaata ja värikästä Mikä on

Lisätiedot

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Euroopan unionin historia 2 Euroopan unionin historia Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

1992 vp - HE 212 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 212 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 212 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Historia 2 Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 Kurssin vaiheet Aloitusseminaari, ohjeet harjoitustyötä varten: to 22.9. klo 14-18 AU102 Töiden purku (esitykset, opponoinnit, keskustelu): Ma

Lisätiedot

Hinnat ovat 12 kuukauden tilausjaksolta ja niihin lisätään alv. 22 %. Hinnasto koskee vuoden 2009 aikana alkavia tilausjaksoja.

Hinnat ovat 12 kuukauden tilausjaksolta ja niihin lisätään alv. 22 %. Hinnasto koskee vuoden 2009 aikana alkavia tilausjaksoja. HINNASTO Edita Publishing Oy EDILEX-TOIMITUS Porkkalankatu 22, Helsinki PL 700, 00043 EDITA 14.5.2009 EDILEXIN HINNAT 2009 Hinnat ovat 12 kuukauden tilausjaksolta ja niihin lisätään alv. 22 %. Hinnasto

Lisätiedot

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Lakiklinikka, 13.9.2012 Kuntamarkkinat Pasi Pönkä, lakimies Kunta Yhtiökokous Hallitus Toimitusomistajana johtaja OYL 1:7 OYL 5:2 (t) OYL 6:2 (t) OYL 6:17

Lisätiedot

lakikirjat uudistuvat

lakikirjat uudistuvat lakikirjat uudistuvat SUOMEN LAKI 3 Suomen Laki nielaisee euroopan unionin lain Ensimmäinen nykymuotoinen, oikeusaloittain systematisoitu Suomen Laki -teos ilmestyi viisi vuosikymmentä sitten. Se sai

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

4 PALUU i HAKU KAIKISTA Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293 EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Yhteisön säädösten mukauttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:2 Asia Hakija Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta Annettu 01.03.2002 Lausuntopyyntö

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Uudet EU-asetukset EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Aloitus Mene EUR-Lex-sivustolle: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi. Valitse (tarvittaessa) vaakasuorasta valikosta "Etusivu" ja siirry

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA 1. Sopijapuolet Teoksen tekijä: Jäljempänä tekijä Arvo tai ammatti: Osoite: Julkaisija: Turun yliopisto (jäljempänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta TILASTOT Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille Istunnot 1) Valtioneuvoston

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta

Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:126 Ehdon sovittelusta, todistelusta, vahingonkorvauksesta Velvoiteoikeudellisia kirjoituksia I Ari Saarnilehto (toim.)

Lisätiedot