Viimeisin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan wwwsivuilta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viimeisin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan wwwsivuilta."

Transkriptio

1 Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje LUONNOS Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje Tämä teknisluonteinen dokumentti kuvaa sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisen erityispiirteet. Ohje päivittyy sitä mukaa kun tiedot parhaista käytänteistä tarkentuvat. Ylioppilastutkintolautakunta toivoo lukioita esittämään kysymyksiä ja kommentteja. Viimeisin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan wwwsivuilta. Sisällysluettelo 1. Johdanto Ohje on luonnos Uudet yhteistyökumppanit Yhteenveto koejärjestelyistä Valmisteluvaihe Koetilan järjestelyt tiivistetysti Keskeiset tekniset uhkat ja niihin varautuminen tiivistetysti Tietoliikenne Sähkönsyöttö Päätelaitteet Päätelaitteiden lisälaitteet Koetilan palvelimet Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa Kurssikokeiden järjestäminen Ennen koetta Koetilojen kalustus Koetilan tietotekniikan rakentaminen ja testaus Kokelaan välineiden tarkastus Muut sähköisen kokeen edellyttämät välineet koetilassa tuntia ennen kokeen alkua Kokeen aikana Toimenpiteet kokeen alussa Valvojien toiminta kokeen aikana Poikkeustilanteisiin reagointi Kokelaan poistuessa Kokeen jälkeen Toimenpiteet välittömästi kokeen jälkeen Koetilan tietotekniikan purkaminen Kokeessa käytettyjen USB-muistien käsittely Kokeen aikana syntyneiden paperiasiakirjojen käsittely

2 6. Sanasto ja lyhenteet Lähteet

3 1. Johdanto Ylioppilaskokeen sähköistäminen tapahtuu vaiheittain vuosien aikana. Uudistuksen tavoitteena on vastata entistä paremmin nuorten tuleviin osaamistarpeisiin jatko-opintojen ja työelämän osalta. Sähköistäminen antaa tehtävänlaatijoille mahdollisuudet tehdä entistä monipuolisempia tehtäviä ja kokelaille näyttää laaja-alaisen osaamisensa. Tärkeimmät asiat eivät kuitenkaan muutu: koe on jatkossakin luotettava osaamisen mittari, jossa menestymiseen on jokaisella kokelaalla tasa-arvoiset mahdollisuudet. Jatkossakin kokeen järjestäminen on ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) ja lukioiden suuri yhteinen ponnistus. Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä ( /672) toteaa 3 :ssä yksiselitteisesti tutkinnon ja kokeen järjestämisvastuun oppilaitoksissa kuuluvan rehtorille. Kuten ennenkin, myös sähköisen ylioppilaskokeen onnistuneet järjestelyt vaativat laajan työryhmän yhteistyötä. Tämä dokumentti kuvailee sähköiseen ylioppilastutkinnon kokeisiin liittyvät käytännön järjestelyt. Ohje on tarkoitettu koetapahtuman toteuttamiseen osallistuville henkilöille, joita voivat olla: rehtorit ja koulusihteerit tilahallinnon edustajat (esim. sähköasennukset) tietohallinnon ja/tai tietotekniikkapalvelujen toimittajat (esim. päätelaitteet, palvelimet, verkot) koetilan kalustamisesta vastaavat (esim. vahtimestarit, opettajat, koulun ulkopuoliset avustajat) kokeen valvojat (esim. rehtorit, opettajat) Näissä yksityiskohtaisissa ohjeissa käsitellään nimenomaan sähköisen ylioppilaskokeen järjestämistä. Tammikuussa 2015 julkaistava kurssikoejärjestelmän vaatimat järjestelyt ovat paljon kevyemmät (ks. kappale 2.9.). Koska ohjeessa kuvataan suoritustilojen sähkö- ja tietoteknistä toteutusta, on tekstissä runsaasti ammattisanastoa ja lyhenteitä (esim. varakäyntiaika, DHCP-palvelin). Myös tutummista asioista usein toistuvat fraasit on korvattu lyhenteillä (esim. KTP, YTL). Näitä ammattisanoja ja lyhenteitä on linkitetty sanastoon (ks. kappale 6.) Ohje on luonnos Tämä dokumentti on luonnos, jonka tavoitteena on helpottaa sähköisen ylioppilaskokeen valmisteluja lukioissa. Osa kokeen järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista on varsin hyvin tiedossa ja osin lukioissa jo toteutettukin. Niiden kuvaaminen edesauttaa koejärjestelyjen suunnittelua ja toteutusta. Erityisen selkeitä ovat kokeen teknisiin järjestelyihin (sähköasennukset, tietoliikenne) liittyvät asiat. Osa yksityiskohdista ei ole vielä tiedossa. Nämä voivat liittyä toimintaprosesseihin, joita on rakenteellisia seikkoja helpompi muuttaa myöhemmin. Parhaat ratkaisut löytyvät käytännön kokemuksen kautta ja näitä kokemuksia lukiot tulevat saamaan sähköisistä kurssikokeista ja ylioppilaskokeen kenttätestauksista. Siksi järjestämisohje tulee täydentymään kokemuksen karttuessa. 3

4 Osa dokumentista saattaa myöhemmin tulla osaksi ylioppilaskokeen yleisiä ohjeita ja määräyksiä. Osa dokumentista on tarkoitettu antamaan ideoita käytännön järjestelyiden toteuttamiseksi. Tällaiset osat on kirjoitettu kursiivilla ja sisennetty. Dokumentissa voidaan myös mainita kirjoitushetkellä puuttuvasta ohjeistuksesta. On siis tiedossa, että asiaan on tulossa lisätietoa myöhemmin. Tällaiset osat on kirjoitettu kursiivilla ilman sisennystä. Toivomme lukioiden kommentoivan järjestämisohjetta jatkuvasti sisältöehdotuksin ja kysymyksin sähköpostitse: Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy aina Ylioppilastutkintolautakunnan www-sivuilla Uudet yhteistyökumppanit Sähköisen kokeen valmistelut vaativat yhteistyötä tilahallinnon ja tietohallinnon tai tietotekniikkapalvelujen toimittajien kanssa. Tilahallinnon rooli on järjestää kokeen suoritukseen tarvittavat kiinteät tekniset järjestelyt koetiloissa. Nämä ovat yleensä sähköasennusten suunnittelu ja asennus. Tilahallinnon osalta projekti päättyy, kun koetilat on varustettu. Tietohallinnon rooli on järjestää kokeen suoritukseen tarvittavat päätelaitteet, palvelinlaitteet ja tietoliikenneyhteydet. Suunnitteluvaiheessa rooli on vahva erityisesti päätelaitteisiin liittyvien linjausten muodostamisessa ja koejärjestelyjen suunnittelussa. Tilanteesta riippuen oman koulun tietotekniikkatuki voi kouluttaa koulun opettajan (tai osan opettajista) koejärjestelyjen tekemiseen. Ylioppilastutkintolautakunnan tavoitteena on aikaansaada sähköinen ylioppilaskoe, joka ei vaadi tietotekniikkatoimialan jatkuvaa tukea. Myös tilahallinnolta vaadittava työpanos vähenee oleellisesti koetilojen valmisteluvaiheen (ks. kappale 2.) jälkeen Yhteenveto koejärjestelyistä Sähköisen kokeen koejärjestelyt voi tiivistää valmisteluvaiheeseen ja jokaisella tutkintokerralla ja koepäivänä toistuviin vaiheisiin. Valmisteluvaiheessa: valitaan sähköisessä ylioppilaskokeessa käytettävät tilat (ml. erityisjärjestelyissä tarvittavat tilat) suunnitellaan ja toteutetaan em. tilojen sähkötekniset ratkaisut (sähkönsyöttö, akkuvarmistettu sähkönsyöttö eli UPS-varmistus, tietoliikenne) laaditaan lukion linjaus kokelaan käyttämistä päätelaitteista (kokelaiden vai lukion) Ennen koetta: varmistetaan, että kokelaat osaavat käynnistää omat päätelaitteensa USB-muistilta varmistetaan, että kokelaiden käyttämät päätelaitteet liittyvät tutkintoverkkoon ja päätelaitteissa on toimivat kuulokkeet kalustetaan koetilat 4

5 rakennetaan ja testataan koetilan ja erityisjärjestelyissä tarvittavien tilojen verkko testataan koetilan palvelimet ja valvontakonsolit rehtori lataa salatun koetehtäväpaketin (12-24 tuntia ennen koetta) salattu koetehtäväpaketti sijoitetaan koetilan palvelimille (KTP) kokelaille jaetaan päätelaitteen USB-muistit Kokeen aikana: rehtori avaa aineistopaketin salauksen koetilan palvelimilla (KTP) valvojat tunnistavat kokelaat kokelaat suorittavat kokeen valvojat seuraavat kokeen edistymistä koetilassa ja valvontakonsolilta valvojat ylläpitävät sähköistä tai paperista valvontapöytäkirjaa valvojat reagoivat poikkeustilanteisiin Kokeen jälkeen: valvojat keräävät kokelailta päätelaitteen USB-muistit kokeessa syntynyt sähköinen aineisto siirretään YTL:lle päätelaitteen USB-muistit käsitellään koetilan verkko puretaan arvostelu alkaa YTL:n arvostelupalvelussa 5

6 2. Valmisteluvaihe 2.1. Koetilan järjestelyt tiivistetysti Sähköisessä ylioppilaskokeessa jokaisella kokelaalla on käytössään päätelaite, joka on käynnistetty YTL:n toimittamalta USB-muistilta. Jokainen päätelaite voidaan liittää sähköverkkoon ja koetilan verkon kautta koetilassa olevaan koetilan palvelimiin. Koetilan palvelimet käynnistetään YTL:n toimittamalta USB-muistilta. Kaikki kokelaan kokeen aikana tarvitsema aineisto on joko koetilan palvelimilla tai kokelaan päätelaitteella. Kokelaan päätelaitteelta ei pääse muualla sijaitseviin sähköisiin resursseihin (esim. internetissä tai päätelaitteen kovalevyllä sijaitseviin aineistoihin). Koetilan palvelimet (KTP) ovat kahden erillisestä tietokoneen (noodin) muodostama kokonaisuus. Tällä kahdentamisella varaudutaan mahdollisiin laitteistovikoihin kokeen aikana. Noodeissa on identtinen ohjelmisto. Tietokoneet kopioivat toisilleen niille tulleen aineiston, jolloin toisen koneen rikkoutuessa koetta voidaan jatkaa häiriöttä toisen varassa. Koetilan palvelimet ovat yhteydessä koetilan verkkoon ja internetiin. Voi myös olla, että noodit ovat tietoliikenneyhteydessä suoraan keskenään. YTL:n palvelin Tutkintoverkko Ulkoverkkoyhteys KTP Noodi 1 Noodi 2 kytkin Kuvio 1. Yksinkertaistettu kaavakuva tutkintoverkon tietoliikennejärjestelyistä. Koetilan sähkötekninen rakenne on kuvattu tilaohjeessa. Koetilan sähkönsyöttö on jaettu kahteen alueeseen: 6

7 Akkuvarmennettuun sähkönsyöttöön on liitetty koetilan palvelimet (KTP) ja tietoliikennelaitteet. Mikäli koetilan sähkönsyöttö katkeaa, nämä laitteet toimivat UPSlaitteiden virran avulla. Varakäyntiajan on oltava vähintään 15 minuuttia. Varmistamattomaan sähkönsyöttöön on liitetty kokelaiden päätelaitteet. Mikäli koetilan sähkönsyöttö katkeaa, nämä laitteet toimivat päätelaitteiden oman akun avulla. Sekä akkuvarmennettu että varmistamaton sähkönsyöttö on mitoitettava tilaohjeen mukaisesti. Rehtori lataa kokeessa tarvittavan aineiston salatussa tiedostossa YTL:ltä. Vielä ei tiedetä, kuinka monta tuntia ennen kokeen alkua aineisto on ladattavissa tai miten aineisto tuodaan koetilan palvelimille. Samoin salauksen purkamiseen tarvittavan avaimen toimitustapa on vielä ratkaisematta. Kokelaiden vastaukset ja muu kokeen aikana syntyvä aineisto siirtyy koetilan palvelimilta YTL:lle internetin välityksellä. Toisin sanoen kokeen päätyttyä aineisto siirtyy automaattisesti lukiosta pois. Jos internet-yhteys ei ole käytettävissä, voi salatun aineistopaketin ladata KTP:lta esimerkiksi muistitikulle ja siirtää sen YTL:lle jotain muuta yhteyttä käyttäen. Rehtori voi käyttää vaikkapa omaa kannettavaansa ja mobiilidatayhteyttä tietojen siirtoon Keskeiset tekniset uhkat ja niihin varautuminen tiivistetysti Sähköisiä ylioppilaskokeita suoritetaan yli 400 suorituspaikassa noin päätelaitteella. Teknisiä ongelmia tulee väistämättä ja niihin on kyettävä reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Lukioiden käytettävissä ei ole eri alojen asiantuntijoita, joten ohjeistetut toimenpiteet on oltava valvojien tehtävissä. Keskeiset tekniset uhkat ja niihin varautuminen on suunniteltu seuraavasti: Sähkönsyötön katkeamiseen varaudutaan usealla tasolla. Keskeiset järjestelmät on akkuvarmistettu ja päätelaitteisiin suositellaan akkua. Järjestelmä tallettaa kokelaan vastaukset automaattisesti, jolloin päätelaitteen yllätyksellinen sammuttaminen ei kadota kokelaan vastauksia. Yksittäisiin päätelaiteongelmiin varaudutaan varapäätelaitteilla, joiden järjestäminen on lukion vastuulla. Yksittäisiin tietoliikenneongelmiin varaudutaan varasuorituspaikoilla. Koetilan palvelimien vikaantumiseen varaudutaan toteuttamalla palvelin kahdesta noodista koostuvalla vikasietoisella kokonaisuudella. Kokeen aikana tehtävät toimenpiteet on dokumentoitu kappaleessa 4.3. Nykyisistä järjestelyistä poiketen sähköiselle ylioppilaskokeen koetilalle ei tarvita varatilaa. Jos koetta ei voida suorittaa varsinaisessa koetilassa koepäivän aikana loppuun, käytetään varakoepäivää. Jos koetila tuhoutuu tutkintokerran aikana käyttökelvottomaksi eikä keskeytynyttä tai peruuntunutta koetta voida suorittaa varakoepäivänä ko. suorituspaikassa, kokelaat pyritään sijoittamaan muihin suorituspaikkoihin. Useamman kuin yhden suorituspaikan varustelu ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista. On myös epäuskottavaa, että kokeen valvojat pystyisivät siirtämään kokelaat päätelaitteineen varasuorituspaikkaan kesken kokeen. 7

8 2.3. Tietoliikenne Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisessä tarvitaan kaksi verkkoyhteyttä: Tutkintoverkko on suljettu paikallisverkko (LAN), jonka verkkoasetukset jakaa KTP. Tutkintoverkko rakennetaan Ethernet-kaapeleilla. YTL:n erityisluvalla verkon voi rakentaa myös WLAN-tukiasemilla. Tutkintoverkon laitteiden on oltava UPS-varmistettuja. Ulkoyhteyttä käyttää KTP. Yhteyttä käytetään kokeessa syntyvien aineistojen siirtämiseen KTP:lta YTL:n verkkopalveluun. Ulkoyhteyden tilapäiseen katkeamiseen on varauduttu, joten ulkoyhteyteen käytettävien laitteiden (esim. kytkimet, reitittimet) ei tarvitse olla akkuvarmistettuja eikä verkkoyhteyden tarvitse olla kahdennettu Ulkoyhteys Ulkoyhteyden on oltava pääsyltään rajoittamaton internet-yhteys. Yhteyden nopeuden on oltava vähintään 1 Mbit/sek, koska hitaammilla yhteyksillä kokeessa syntyvien aineistojen välitys vie liiaksi aikaa. Yhteys on tuotava Ethernet-kaapelein KTP:lle, jotta yhteys toimisi luotettavasti pitkienkin liikenteettömien jaksojen jälkeen. Koska KTP koostuu kahdesta noodista, on KTP:n sijaintipaikassa oltava kaksi ulkoverkon Ethernet-pistorasiaa tai ulkoverkkoon liitetty kytkin KTP:n noodien käyttöön. Yhteyden tärkein käyttötarkoitus on kokeessa syntyvien aineistojen siirtäminen KTP:lta YTL:lle. Aineisto koostuu ainakin kokelaiden vastauksista, valvontapöytäkirjoista sekä erilaisesta teknisestä valvontatiedosta. Vielä ei tiedetä, kuinka suurista tietomääristä on kyse. Valvontatiedot voivat olla laajojakin (esim. useita kymmeniä megatavuja ta kohden). Suunniteltu siirtyminen suulliseen kielikokeeseen kasvattaa myös kokelaiden vastausten kokoa, kun vastausten joukossa on äänitiedostoja. Yhteyttä voidaan mahdollisesti käyttää myös koetilan palvelimien etähallintaan kokeen aikana. Etähallinnalla YTL:n asiantuntijat voisivat ottaa koetilan palvelimiin yhteyden palvelimien ollessa käynnissä. Yhteys tulee perustumaan KTP:n avaamaan yhteyteen. KTP:lle ei tarvita julkisessa internetissä olevaa IP-osoitetta tai internetin suunnasta avoimia portteja. Tyypillisesti lukioissa on käytössä kahdentasoisia verkkoja: Hallintoon käytettäviin verkkoihin saa yleensä liittää vain verkon haltijan (esim. kunnan tietohallinnon) ylläpitämiä työasemia. Vierailijaverkot ovat käytössä koulun opiskelijoille ja vieraille. Niihin kytkeytyminen saattaa edellyttää tunnistautumista esim. selaimen avulla. YTL:n näkökulmasta KTP:n sijoittamien hallintoverkkoon on paras ratkaisu, koska silloin KTP on vierailijaverkkoa paremmin suojassa sivullisten yhteydenotoilta. Tietohallinnon linjaukset voivat estää sijoitukset hallintoverkkoon, koska periaatteessa KTP:n ohjelmisto on YTL:n eikä tietohallinnon hallinnassa. YTL selostaa mielellään KTP:n rakennetta ja tietoturvaominaisuuksia tietohallinnoille, jotta KTP:t voitaisiin sijoittaa mahdollisimman turvalliseen verkkosegmenttiin. Vierailijaverkko on myös mahdollinen KTP:n sijoituspaikka, kunhan verkko ei edellytä selaimen kautta tapahtuvaa tunnistautumista ja avatulla yhteydellä ei ole vanhenemisaikaa (esim. enintään 8

9 kahden tunnin yhteys). KTP:t on suojattu ulkoverkon puolelta palomuurilla ja yhteydet KTP:n ja YTL:n välillä on salattu. Tiedonsiirto sietää tilapäisiä katkoja (esim. suuret vaihtelut kaistanleveydessä). Mikäli kumpikaan edellä kuvatuista ratkaisuista ei ole mahdollinen, on KTP:lle järjestettävä tilapäinen verkkoyhteys esim. erillisen ADSL:n tai aivan poikkeuksellisissa tilanteissa jopa mobiilidatan avulla. KTP:n ulkoverkkoyhteyden voi asettaa hakemaan verkkoasetukset DHCP-palvelimelta tai ne voi syöttää palvelimille käsin Tutkintoverkko Ethernetillä Tutkintoverkko rakennetaan Ethernetillä eli verkkojohtoihin perustuvalla tekniikalla, ellei lukio ole hakenut YTL:lta lupaa langattoman verkon (WLAN) käytölle. Tutkintoverkon suunnittelu on tärkeää, koska hyvä suunnittelu säästää rakentamiseen käytettävää aikaa. Suunnittelussa on huomioitava myös erityisjärjestelypäätöksellä erillisissä tiloissa suorittavat kokelaat. Tutkintoverkkoja on yksi tai useampia lukiota kohden ja jokaisessa tutkintoverkossa on oltava yksi kahdesta noodista koostuva KTP. Jos kaikki kokelaat suorittavat kokeen yhdessä tilassa, on verkon suunnittelu helppoa. Tilaan varataan paikka KTP:lle ja rakennetaan verkko kytkimien kautta ulottumaan jokaisen kokelaan työpisteelle. Normaalitilanteessa kaikki kokelaat eivät suorita koetta samassa fyysisessä tilassa, sillä lähes aina suorittajien joukossa on erityisjärjestelypäätöksen saaneita erillistä koetilaa vaativia kokelaita. Erillisten suoritustilojen tietoliikenteen järjestämiseen on kaksi: Erillisissä tiloissa työskentelevien kokelaiden päätelaitteet liitetään Ethernetkaapelein pääsalin tutkintoverkkoon (ks. kuvio 2). Erillisiin tiloihin perustetaan omat tutkintoverkkonsa, joissa jokaisessa on oma kahdesta noodista koostuva KTP:nsa (ks. kuvio 3). 9

10 YTL:n palvelin Pienempi koetila KTP Isompi koetila KTP Erillinen koetila KTP kytkin kytkin kytkin kytkin Kuvio 2. Tässä esimerkissä jokaisessa koetilassa on oma tutkintoverkkonsa ja KTP:nsa. Suoritustilojen välisiä verkkoyhteyksiä ei tarvita. YTL:n palvelin Pienempi koetila Isompi koetila Erillinen koetila KTP kytkin kytkin kytkin kytkin kytkin Kuvio 3. Tässä esimerkissä kiinteistön kaikki koetilat ovat samassa tutkintoverkossa. Lukiossa on vain yksi KTP. Jos tutkintoverkkoa reititetään rakennuksen kiinteän kaapeloinnin ja kytkinten välityksellä, on varmistettava, että tutkintoverkko ei yhdisty rakennuksen muihin verkkoihin. Tämä voidaan tehdä käyttämällä olemassa olevissa kytkimissä tutkintoverkolle omaa VLANiaan tai reitittämällä tutkintoverkko ristiinkytkentätilojen lävitse omalla kytkimellään. Verkkotopologiaa suunniteltaessa on muistettava, että kaikki tutkintoverkon verkkolaitteet on akkuvarmistettava varakäyntiajan mukaiseksi. Vaatimus akkuvarmistuksesta koskee siis myös 10

11 niitä mahdollisia ristiinkytkentätilojen olemassa olevia kytkimiä, joiden lävitse tutkintoverkko kulkee. YTL:n palvelin Pienempi koetila Isompi koetila Erillinen koetila kytkin Kytkin RKT-tilassa KTP kytkin Kytkin RKT-tilassa Kuvio 4. Esimerkki tietoliikennejärjestelyistä. Punaisella pohjalla olevat laitteet on akkuvarmistettava. Jos verkkoliikenne kulkee RKT-kaapeissa olevien kytkinten läpi, on nämäkin kytkimet akkuvarmistettava. Sinisellä pohjalla olevat päätelaitteet on varustettu omalla akullaan. Näitä ei akkuvarmisteta. Ulkoverkkoyhteyttä ei tarvitse akkuvarmistaa. Jos RKT-tilassa olevien kytkimien akkuvarmistus tuntuu raskaalta toimenpiteeltä, saattaa pienten PoE-kytkinten käyttö olla hyvä vaihtoehto. Jos ykkössalin ja erillisen tilan välillä on yksi kytkin, voi UPS sijaita salissa. UPS syöttää virtaa PoE-injektorille tai PoE-kytkimelle, joka syöttää Ethernetin yli virtaa ristiinkytkentätilassa olevalle PoE-pikkukytkimelle. Erillisessä tilassa ei tarvita lainkaan UPS-laitteita. Isompi koetila UPS Erillinen koetila KTP kytkin PoE PoE-kytkin RKT-tilassa Kuvio 5. RKT-tilassa oleva UPS on korvattu Ethernet-kaapeliin sijoitetulla PoE-injektorilla, joka syöttää akkuvarmistettua virtaa (punainen katkoviiva) koetilasta RKT-tilassa olevalle kytkimelle Ethernet-kaapelin (musta viiva) kautta. Vaihtoehtoisesti koetilan kytkin voisi olla PoE-osaava, jolloin erillistä PoE-injektoria ei tarvittaisi. 11

12 Tutkintoverkon ei tarvitse olla kahdennettu. Lukion käytössä on oltava varalaitteita siten, että kokeen aikana mikä tahansa verkon rakennukseen käytetty rikkoutunut yksi komponentti voidaan vaihtaa toimivaan. Vaihdon on tapahduttava alle 60 minuutin kuluessa vian havaitsemisesta. Tutkintoverkon tiedonsiirtonopeuden tulee olla 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) koko verkon alueella. Ensimmäisillä koekerroilla tätä kapasiteettia ei käytetä, mutta koska kyse on pitkäaikaisesta investoinnista, on laajenevaan tiedonsiirtomäärään hyvä varautua hankinnassa. Tutkintoverkon laitteet on säilytettävä valvonnan alaisuudessa tai lukituissa tiloissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kytkimet ovat joko lukituissa ristiinkytkentä- tai muissa tiloissa/kaapeissa tai kokeen aikana kokeen valvojien valvonnassa. Jos koetilassa on lukitsemattomia laitteita, koko koetilan on oltava lukittuna tutkintoverkon rakentamisen jälkeen kokeen alkuun saakka. Yksityiskohtaiset ohjeet kytkinten konfiguroinnista toimitetaan myöhemmin Tutkintoverkko WLANilla Langattoman WLAN-verkon käyttäminen osana tutkintoverkkoa on mahdollista vain, jos lukio on saanut siihen luvan YTL:lta. Tällöin lukio voi rakentaa tutkintoverkon WLAN:ia käyttäen niihin tiloihin, joihin se on lupaa hakenut. Samoissa tiloissa voi olla myös Ethernetillä rakennettu tutkintoverkko, joita osa kokelaista käyttää. Ennen luvan hakemista lukion on arvioitava itse ne koetilat, joissa langatonta tutkintoverkkoa aiotaan käyttää. Arviointia varten YTL on laatinut erillisen arviointiohjeen (ks. WLAN-ohje). WLAN-verkon rakentamiseen pätevät samat linjaukset kuin Ethernet-verkon rakentamiseen. Kaikki verkkolaitteet, myös WLAN-tukiasemat ja mahdolliset niitä ohjaavat kontrollerit, on sijoitettava akkuvarmistettuun virransyöttöön. Langattoman verkon laitteita koskevat fyysistä tietoturvaa koskevat määräykset. Laitteiden on oltava joko lukituissa tai valvotuissa tiloissa. WLAN-verkon laitteet voidaan sijoittaa sivullisten saavuttamattomiin myös kiinnittämällä ne riittävän ylös, jolloin ei vaadita laitteiden sijoittamista lukittuun tilaan. Ethernet-verkon varalaitteita koskeva vaatimus koskee myös WLAN-verkkoa mahdollista kontrolleria lukuun ottamatta. WLAN-tekniikkaan perustuvan tutkintoverkon rakentamisluvan hakemistoon on oma erillinen ohjeensa (ks. WLAN-ohje) Sähkönsyöttö YTL on antanut koetilojen sähkösuunnittelusta kattavat ohjeet dokumentissa Ohje sähköisen ylioppilaskokeen koetilojen sähkösuunnitteluun (ks. tilaohje). Dokumentissa ja sen liitteissä kuvataan sähkönsyötön periaatteet. Ohjeen noudattaminen on erittäin tärkeää paitsi kokelaiden turvallisuuden myös sähkön riittävyyden näkökulmasta. Akkuvarmennuksen tulee kattaa KTP:n molemmat noodit ja tutkintoverkon verkkolaitteet (sekä Ethernet että mahdollinen WLAN). Varakäyntiaika on vähintään 15 minuuttia. Akkuvarmistuksen turvin voidaan ylittää lyhyet sähkönsyötön häiriöt ilman eri toimenpiteitä. 12

13 Häiriön pitkittyessä koetilan palvelimet ja päätelaitteet voidaan hallitusti, jotta palvelimille tallennettuja tietoja ei katoa. Lukio voi halutessaan varautua myös pidempiin varakäyntiaikoihin. Varakäyntiaikoja suunniteltaessa on hyvä muistaa, että kokeen suoritus vaatii yleensä myös valaistuksen (koetilat, käytävät, vessat). Kaupunkialueella ja muissa maakaapeloiduilla alueilla tyypilliset sähkönsyötön häiriöt kestävät joitakin sekunteja. Mikäli sähkökatkot alueella ovat tyypillisesti hyvin pitkiä, voi lukio halutessaan varautua sähkönsyöttöön myös varavoimanlähteen (generaattorin) avulla. Muutamassa lukiossa on suunniteltu mahdollisuus syöttää virtaa koulun pihalle tuotavasta generaattorista. Koepäivinä generaattori on esim. 30 tai 60 minuutin lähtövalmiudessa. Jos virta katkeaa, kokeen suoritus voi jatkua varavoimanlähteen turvin. Menetetty suoritusaika hyvitetään kokelaille. Jokaisen kokelaan käyttöön on varattava yksi 230V suojamaadoitettu pistorasia Päätelaitteet Jokaisella kokelaalla on oltava oma päätelaitteensa. Kokelas vastaa siitä, että hänellä on kokeessa YTL:n vaatimusten mukainen päätelaite, joka on yhteensopiva YTL:n ohjelmiston kanssa ja pystyy liittymään lukion tutkintoverkkoon (Ethernet tai WLAN). Kokelas vastaa myös siitä, että hän osaa ilman muistiinpanoja käynnistää päätelaitteensa siten, että käyttöjärjestelmä ladataan kovalevyn sijaan USB-muistilta. Päätelaitteen vaatimukset kuvataan erillisessä päätelaiteohjeessa. Vaatimuksia päivitetään tekniikan kehittyessä. Päätelaite ei saa aiheuttaa häiriötä muille kokelaille. Mahdollisia häiriöitä ovat äänet (epätavallisen voimakas käyntiääni tai näppäimistön ääni), sähköhäiriöt (viallinen virtalähde) tai tietoliikennehäiriöt. Kokeen valvojilla on oikeus estää häiritsevien päätelaitteiden käyttö. Lukion rehtori voi halutessaan vaatia päätelaitteita tarkastettavaksi ennakkoon. Kokelas vastaa myös siitä, että hänellä on kokeessa päätelaitteen kanssa yhteensopivat riittävän laadukkaat kuulokkeet. Kuulokkeet on valittava siten, että niistä kuunneltavat äänet kuuluvat mahdollisimman vaimeasti ympäristöön. Kokeen valvojilla on oikeus estää häiritsevien kuulokkeiden käyttö. Lukion rehtori voi halutessaan vaatia kuulokkeita tarkastettavaksi ennakkoon. Päätelaitteen ja kuulokkeet voi omistaa kuka tahansa, mutta kokelaalla on oltava omistajan lupa käyttää päätelaitetta ja kuulokkeita ylioppilaskokeessa. Lukiolla on oltava yksi YTL:n vaatimukset täyttävä päätelaite kuulokkeineen jokaista kymmentä suorituspaikan ta kohden kuitenkin niin, että jokaisessa suorituspaikassa on vähintään yksi varalaite. Esimerkiksi sadan kokelaan suorituspaikassa tarvitaan kymmenen varalaitetta, kun taas viiden kokelaan suorituspaikassa on oltava yksi varalaite. Nämä päätelaitteet on tarkoitettu kokeen aikana vikaantuneiden päätelaitteiden korvaamiseksi, eivätkä ne poista kokelaiden velvollisuutta huolehtia omasta päätelaitteestaan. Lukion on varmistettava, että varapäätelaitteet käynnistyvät USB-muistilta joko automaattisesti tai päätelaitteeseen kiinnitetyn ohjeen mukaisesti. Lukion on myös varmistettava, että päätelaitteet liittyvät suorituspaikan tutkintoverkkoon. Varapäätelaitteiden määrää saatetaan tarkentaa myöhemmin. Lukioiden kokemukset laitteiden 13

14 tarpeesta vaikuttavat lopulliseen vaatimukseen. Päätelaite käynnistetään USB-muistilta. YTL toimittaa USB-muistin sisällön. Vielä ei tiedetä, tulevatko USB-muistit valmiina YTL:ltä vai kirjoitetaanko ne lukiossa. USB-muisti sisältää käyttöjärjestelmän ja kaikki tarvittavat ohjelmistot. Mitään lukiokohtaisia konfigurointeja ei tarvita, koska päätelaite saa tarvitsemansa asetukset KTP:lta tutkintoverkon välityksellä. Lukion on järjestettävä kokelaille riittävästi harjoittelumahdollisuuksia päätelaitteen käynnistämiseen. Päätelaitteen käynnistämistä harjoitellaan esimerkiksi kopioimalla omalle USB-muistitikulle esimerkkiohjelmisto. Ohjeet tähän löytyvät www-osoitteesta https://digabi.fi/kokeile. Samassa osoitteessa voi selata raportteja onnistuneesti USB-muistilta käynnistetyistä koneista. Päätelaitteen lisälaitteineen on saatava kaikki tarvitsemansa virta yhdestä 230V vaihtovirtapistorasiasta. Päätelaitteiden sähkönsyötön ei tarvitse olla akkuvarmistettu. YTL suosittelee päätelaitteelle omaa akkua vähintään niin, että akku riittää normaalikäytössä tutkintoverkolle määritellyn varakäyntiajan ajaksi. Lukio voi halutessaan varmistaa myös päätelaitteiden sähkönsyötön. Erityisjärjestelypäätöksiä saaneet kokelaat voivat käyttää samoja päätelaitteita kuin muutkin kokelaat. Päätösten edellyttämät asetukset siirtyvät KTP:lle kokelaiden henkilötietojen mukana ja vaikuttavat kokelaiden koenäkymään. Esimerkiksi kuulovammaiset saavat automaattisesti heille räätälöidyt koetehtävät. Poikkeuksen edelliseen muodostavat näkövammaiset, joiden käyttämiä lisälaitteita, erityisohjelmistoja ja niiden asetuksia ei todennäköisesti saada toimimaan YTL:n käyttöjärjestelmässä. Koe suoritetaan kokelaan omalla päätelaitteella, jotta lisälaitteet ja ohjelmistot varmasti toimivat ongelmitta. Vastaukset talletetaan USB-muistille ja siirretään YTL:n järjestelmään. Vielä ei tiedetä, miten vastaukset välitetään eteenpäin. Vastauksia ei kuitenkaan tulosteta. YTL antaa päätelaitteiden määritykset. Määrityksiä muutetaan tekniikan kehittyessä. YTL pyrkii siihen, että määritysten muuttuessa vanhan määrityksen mukaiset päätelaitteet toimivat kolme peräkkäistä tutkintokertaa uuden määrityksen voimaantulon jälkeen Päätelaitteiden lisälaitteet Kokelas voi kokeen aikana käyttää päätelaitteessaan lisälaitteita: näppäimistöä, hiirtä tai muuta osoitintyökalua. Päätelaitteiden verkkoliikenne saattaa vaatia USB-liitäntäisiä lisälaitteita, kuten Ethernet- tai WLAN-adaptereita. Tarvittavien laitteiden liittäminen saattaa vaatia USB-toistimen (USB-hubin) käyttöä. Lisälaitteet eivät saa sisältää kokelaan koesuoritusta edistäviä aineistoja tai toimintoja (esim. oikoluku). Radioliikennettä käyttävien langattomien lisälaitteiden käyttö on kokonaan kielletty. Lisälaitteet eivät saa häiritä muita kokelaita. Kokeen valvojilla on oikeus estää häiritsevien lisälaitteiden käyttö. Lukion rehtori voi halutessaan vaatia lisälaitteita tarkastettavaksi ennakkoon. 14

15 2.7. Koetilan palvelimet Koetilan palvelimet (KTP) ovat kahdesta noodista koostuva vikasietoinen kokonaisuus, joka on koetilanteen sydän. KTP: toimivat palomuurina ulkoyhteyden ja tutkintoverkon väillä estäen verkkojen väliset yhteydet toimivat tutkintoverkossa DHCP-, DNS- ja NTP-palvelimina vastaanottavat rehtorin aiemmin lataaman salatun paketin, joka sisältää kokelaiden henkilötiedot, koekysymykset ja muuta suojattavaa aineistoa sisältävät ohjelmiston, joka välittää kokelaiden päätelaitteille kokeen suorittamiseen tarvittavat tiedot (mm. koetehtävät) ja tallettaa päätelaitteilta tulleet aineistot (mm. koevastaukset) tarjoavat kokeen valvojille valvontakonsolin, jonka avulla ykkösvalvoja voi seurata kokeen edistymistä myöhemmin valvontakonsoli tulee korvaamaan paperisen valvontapöytäkirjan lähettävät kokeessa syntyvät aineistot YTL:n palvelimelle salattuna ulkoyhteyden kautta tarjoavat aineistot salattuna tiedostona ykkösvalvojalle, mikäli ulkoyhteys ei ole käytettävissä näin aineistot voi välittää YTL:lle myöhemmin KTP:n noodit käynnistetään päätelaitteen tavoin USB-muistilta. YTL toimittaa USB-muistin sisällön. Vielä ei tiedetä, tulevatko USB-muistit valmiina YTL:ltä vai kirjoitetaanko ne lukiossa. Käynnistysmedia sisältää käyttöjärjestelmän ja kaikki tarvittavat ohjelmistot. Palvelimien asetukset ja muut säädöt tehdään valintaikkunoiden avulla, joten varsinaisia palvelimen ylläpitämiseen liittyviä taitoja ei tarvita. Palvelinohjelmistoa ei tarvitse päivittää, vaan ohjelmisto ajetaan sellaisena kuin se YTL:n toimittamalla USB-muistilla on. Koetilan palvelimien noodien tarkkoja suorituskykytietoja ei vielä tiedetä. Tämä asia täsmentyy keväällä Todennäköisesti riittävä laite on ajanmukainen tehokas pöytäkone. Erityisjärjestelyissä (esim. sairaalassa) KTP:ksi saattaa riittää kannettava tietokone. Kehitystyön tavoitteena on se, että KTP:n kovalevyyn ei tehdä merkintöjä, vaan kaikki tiedot talletetaan USB-medioille. Kone voinee siis olla kokeiden ulkopuolella muussa käytössä, mutta sitä ei tulisi sijoittaa opiskelijakäyttöön. Tässä on liikaa tietoturvariskejä. Tästä ohjeistetaan tarvittaessa tarkemmin. Koetilan palvelimien sijainti kahden verkon rajalla vaatii kaksi Ethernet-verkkosovitinta. Voi olla, että myöhemmin noodeilta edellytetään vielä kolmaskin Ethernet-verkkosovitin keskinäiseen liikenteeseen. KTP:n sähkönsyötön on oltava akkuvarmistettu. KTP:n toinen noodi voi vikaantua kesken kokeen ilman että kokeen suoritus häiriintyy. Kokelaat eivät huomaa toisen noodin alasajoa tai vikaantumista. Vikaantunutta noodia ei korvata kokeen aikana. Jos molemmat noodit rikkoutuvat saman kokeen aikana, koe keskeytyy ja järjestetään varakoe. 15

16 2.8. Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa Erityisjärjestelyihin tulee sähköistämisen seurauksena muutoksia. Koska kaikkien kokelaiden käytössä on päätelaite, ei tietokoneen käyttöön tarvitse hakea lupaa lautakunnalta. Näppäimistön tai hiiren kaltaisten laitteiden käyttö on sallittu kaikille kokelaille. Sen sijaan lukuja kirjoitushäiriön, kuulovamman tai muun sairauden tai vamman perusteella myönnettävät erityisjärjestelyt pysyvät pitkälti ennallaan. Erityisesti siirtymävaiheessa erityisjärjestelyistä kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä YTL:aan. Sähköisen kokeen järjestäminen yksittäiselle kokelaalle täysin erillisessä tilassa on myös mahdollista. Erilliseen tilaan rakennetaan tutkintoverkko, jonka minimikokoonpano on: KTP:n molemmat noodit kokelaan päätelaite kokelaan päätelaitteelle yksi varalaite viimeistään 30 minuutissa päätelaitteen vioittumisesta, esim. samassa kiinteistössä Etenkin akuuteissa sairaalatapauksissa ensisijainen toimintatapa on ilmoittautumisen mitätöinti Kurssikokeiden järjestäminen Edellä on kuvattu sähköisen ylioppilaskokeen valmisteluvaihe. YTL tulee tammikuussa 2015 julkaisemaan sähköisen kurssikoejärjestelmän, jota kehitetään ylioppilaskokeeseen soveltuvaksi järjestelmäksi. Teknisestä näkökulmasta kurssikoejärjestelmä on siis sähköisen ylioppilaskokeen esiaste. Kurssikoejärjestelmää voi kuitenkin käyttää hyvin kevyillä järjestelyillä. Tehtävien laatiminen ja arvostelu tehdään YTL:n verkkopalvelimella selaimella. Tämän palvelun käyttö ei vaadi lukiossa mitään teknisiä toimenpiteitä. Koetilannetta varten tarvitaan KTP. Jos kurssikokeeseen osallistujia on muutamia kymmeniä, voi KTP olla esimerkiksi vaikka kannettava tietokone. KTP:ssa voi olla aluksi vain yksi noodi. Kurssikokeisiin käytettävän verkon on oltava muista verkoista erotettu, koska KTP toimii verkon DHCP-palvelimena. Tässä mielessä verkko muistuttaa jo varsinaista tutkintoverkkoa. Verkon aktiivilaitteet voivat kuitenkin olla tutkintoverkkoa yksinkertaisemmat. Rakentamisessa voidaan käyttää esim. hallitsemattomia Ethernet-kytkimiä tai WLAN-tukiasemia, jotka on konfiguroitu sillaksi (bridge). Kokelaiden päätelaitteet osaavat liittyä esim. WPA2-salattuihin verkkoihin. On kuitenkin hyvä muistaa, että varsinaisen tutkintoverkon rakentaminen ja sen testaaminen on kokeen onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. Toistuva harjoittelu todellisessa ympäristössä vähentää sekä kokelaiden että valvojien tutkintostressiä. 16

17 3. Ennen koetta 3.1. Koetilojen kalustus Koetilojen kalustaminen ei muutu kovin radikaalisti nykyisestä. Kalustamisessa on otettava huomioon sähkö- ja tietoliikennelaitteiden ja -kaapelien sijoittelu. Lisäksi vikatilanteita varten on varattava ylimääräisiä paikkoja. Uudenlaisen haasteen kalustukseen tuovat päätelaitteiden näytöt sekä sähkö- ja verkkokaapelointi. YTL:n tavoitteena on, että sähköistäminen ei edellytä kokelaiden välisten etäisyyksien pidentämistä. YTL:n ohjeet ja määräykset eivät nykyisin säätele kokelaiden välisiä etäisyyksiä eikä tätä ohjetta ole syytä tarkentaa. Väärinkäytösten estämisessä haasteena ovat kokelaiden väliset lyhyet etäisyydet ja päätelaitteiden pystyssä olevat näytöt. Tällä hetkellä mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ovat: Näytönsuojakalvot, jotka asetetaan näytön eteen ja estävät näytön katselun sivulta. Tämä on helppo ja tehokas ratkaisu. Haittapuolena ovat kalvojen korkeahko hinta ja se, että kalvo estää kokelaiden näyttöjen fyysisen valvonnan. Näytön riittävän pieni fonttikoko. Pienet fontit vaikeuttavat toisten näytöiltä kurkkimista. Tämä yhdistettynä tekniseen valvontaan voi olla tehokas ratkaisu. Erityisjärjestelypäätöksillä isokirjaimista koeympäristöä käyttävät kokelaat on sijoitettava siten, ettei näytön lukeminen ole mahdollista. Monivalintakysymyksissä vastausvaihtoehdot voidaan näyttää satunnaisessa järjestyksessä. Kokelaiden sijoittelu vastakkain. Tässä vaihtoehdossa on punnittava kumpi on tärkeämpää: se etteivät kokelaat näe toistensa kasvoja vai se, ettei toinen näe toisen näyttöä. Sähköisen kokeen koetilojen kalustuksessa ei saa käyttää mitään väliseinäkkeitä, elleivät ne ole välttämättömiä erityisjärjestelyjen toteuttamiseksi. Kuuntelukokeita on nyt toteutettu hyvällä menetyksellä kielistudioissa, mutta pitkissä kokeissa seinäkkeet estäisivät liiaksi fyysistä valvontaa. Kalustuksen suunnittelussa on huomioitava sähkö- ja tietoliikennelaitteiden ja -kaapelien sijoittelu. On minimoitava tilanteet, joissa kokelaat tai valvojat joutuvat kävelemään johdinten ylitse. Kompastuminen voi johtaa tilassa liikkuvien loukkaantumiseen. Lisäksi johdinten kiristyminen ja siirtyminen voi heikentää liitoksia ja aiheuttaa järjestelmään toimintahäiriöitä. Tietoliikennekaapelien päälle astuminen voi vähitellen heikentää niiden toimintaa ja aiheuttaa häiriöitä. Kaapelit sisältävät toistensa ympärille kierrettyjä johdinpareja. Johdinten taittuminen tai kierteiden aukeaminen haittaa johtimen toimintaa. Langattoman verkon tukiasemat on sijoitettava ohjeiden mukaisesti. Mikäli tukiasemat sijoitetaan kokelaiden keskelle, on huomioitava erityisesti etteivät tukiasemien ja/tai niiden antennien nostamiseen käytetyt tuet ole kulkureiteillä tai muuten kaadu helposti. Seuraavissa kuvioissa on kaksi esimerkkiä kaapeleiden sijoittelusta. Kaapelit voidaan kiinnittää 17

18 toisiinsa esim. nippusiteillä. Kaapelinippujen suojaamiseen voi käyttää mattoja tai tähän tarkoitukseen tarkoitettuja suojalistoja. 230V Ethernet Kuvio 6. Kaapelit on sijoitettu vuorovälein kokelaiden välissä oleville käytäville. Jokaisella kokelaalla on vieressään esteetön kulku. On huomattava, että Ethernet-verkko (siniset viivat) vaatii oman johtonsa jokaisen työpisteen ja kytkimen välille. Verkkokaapeleita on käytävillä siis paksu nippu. Sähkökaapeleita (punaiset viivat) voidaan haaroittaa. Ethernet 230V Kuvio 7. Kaapelit on sijoitettu kokelaiden pulpettien eteen. Kokelaat voivat poistua pulpettien molemmille puolille. Ongelmaksi muodostuvat kulkureittejä katkovat kaapeliniput. On huomattava, että Ethernet-verkko (siniset viivat) vaatii oman johtonsa jokaisen työpisteen ja kytkimen välille. Verkkokaapeleita on käytävillä siis paksu nippu. Sähkökaapeleita (punaiset viivat) voidaan haaroittaa. Vikatilanteita varten tilaan on varattava tyhjiä paikkoja 5% tilassa olevien kokelaiden määrästä, kuitenkin vähintään kaksi ja enintään kymmenen. Jos tutkintoverkko toteutetaan 18

19 langattomasti, on tyhjiä paikkoja varattava 10% tilassa olevien kokelaiden määrästä, kuitenkin vähintään viisi ja enintään kolmekymmentä. Vikatilanteita varten varattavat paikat on valittava tilasta satunnaisesti, ei esim. samalta riviltä. Varapaikkoja tarvitaan, mikäli kokelaan päätelaitteella ilmenee tietoliikennehäiriöitä kesken koetilanteen. Ethernet-verkossa häiriöt liittyvät useimmiten viallisiin kaapeleihin tai liittimiin. WLAN-verkossa häiriöitä voivat aiheuttaa häiritsevät radiosignaalit tai katvealueet. Koska ongelmatilanteessa virheiden varsinaista syytä ei useinkaan voida selvittää, on kokelaan siirto varapaikalle nopea ja toimiva ratkaisu. Mikäli varapaikat sijoitetaan vierekkäin esim. saman kytkimen taakse, ei niiden toimimattomuutta välttämättä havaita ennen käyttötarvetta. Langattomassa verkossa radiohäiriöt voivat olla hyvinkin paikallisia. Näistä syistä varapaikat on jätettävä eri puolille tilaa. Edellä ilmoitettujen varapaikkojen vähimmäislukumääriä voidaan alittaa siinä tapauksessa, että suorituspaikalla on jatkuvassa päivystysvalmiudessa tietoliikenneongelmien ratkaisuun erikoistunut asiantuntija. Vähimmäislukumäärät eivät koske erillisiin tiloihin sijoitettuja paikkoja. Näiden osalta lukiolla on oltava varasuunnitelma tietoliikenneongelmien varalta. Varasuunnitelma voi olla esim. useampi Ethernet-kaapeli tai vaihtoehtoinen paikka varsinaisen paikan läheisyydessä. Lukion olisi hyvä varata joitakin varsinaisesta koetilasta erillisiä suorituspaikkoja yllättävien tilanteiden varalle. Tarvittavien tilojen lukumäärästä päättää rehtori Koetilan tietotekniikan rakentaminen ja testaus Kun tilan rakentaminen on suunniteltu, dokumentoitu (eli ohjeistettu kirjallisesti) ja harjoiteltu, ei etenkään Ethernet-verkon rakentaminen ole vaikeaa. Verkon rakentamisen voivat suorittaa ketkä tahansa rehtorin luotettaviksi katsomat henkilöt tai toimittajat. Rakentajien on noudatettava rakennusdokumentteja ja varmistettava, ettei verkkoon kytketä muuta kuin ylioppilaskokeen suorittamiseen tarkoitettua tietotekniikkaa. Jos verkossa on pysyviä osia, on ennen kokeen alkua varmistettava, ettei verkkoon ole liitetty kokeeseen kuulumattomia laitteita. Voi olla, että YTL tarjoaa rehtoreiden käyttöön turvallisuussopimuksen. Tällä rehtori voi sitouttaa ulkopuoliset henkilöt vaitioloon ja annettujen määräysten noudattamiseen. Virassa toimivia henkilöitä sitoo virkavastuu. Rakentamisen yhteydessä on varmistettava, että verkon laitteisiin (kytkimiin ja tukiasemiin) on asennettu viimeisimmät ohjelmistopäivitykset eikä laitteiden konfigurointi ei ole muuttunut varastoinnin ja mahdollisen muun käytön aikana. Siksi laitteisiin tehtävät konfiguroinnit on dokumentoitava, jotta ne voidaan toistaa jokaisella koekerralla. Tällä hetkellä tutkintoverkon testaukseen ei ole olemassa mitään räätälöityjä välineitä. YTL:n on tavoitteena on toteuttaa päätelaitteilla ajettava testausohjelmisto Kokelaan välineiden tarkastus Nykyisissä ylioppilaskokeissa kokelaiden laskimet ja taulukkokirjat tarkastetaan ennen koetta. 19

20 Sähköisissä kokeissa päätelaitteita ei tarkasteta ennakolta. Koska kokelaiden omat päätelaitteet voivat olla hyvinkin erilaisia, olisi tarkastajia vaikea ohjeistaa kattavaan tarkastukseen. Kokeen valvonta tulee perustumaan valvojien suorittamaan fyysiseen valvontaan sekä YTL:n ohjelmiston kokelaiden päätelaitteissa, tutkintoverkossa ja koetilan palvelimilla tekemään tekniseen valvontaan. Kokelaiden päätelaite sisältää koehetkellä symbolisen laskennan ohjelmat ja laskimen. Myös digitaalinen taulukkoaineisto on käytössä. Päätelaitteen ulkopuolisten taulukkoaineistojen ja laskinten kieltäminen poistaisi välineiden ennakkotarkastuksen lukioilta. Asiasta ei kuitenkaan ole vielä päätetty YTL:ssa. Tällä hetkellä lähdetään siitä, että päätelaitteiden lisälaitteita ei tarvitse tarkastaa ennakkoon. Mitä enemmän lukiossa järjestetään sähköisiä kurssikokeita tulevia ylioppilaskokeita vastaavissa olosuhteissa, sen paremmin opiskelijoita voidaan ohjata valitsemaan langattomia ja ympäristöä häiritsemättömiä lisälaitteita. Kokelas vastaa oman päätelaitteensa ja lisälaitteidensa toimivuudesta koeympäristössä. Lukion rehtorilla on halutessaan oikeus vaatia kokelaan käyttämiä laitteita tarkastettavaksi ennakkoon (ks. kappale 2.5.) Muut sähköisen kokeen edellyttämät välineet koetilassa Koetilassa on oltava pahvilevyjä suojaamaan suorituspaikaltaan poistuvien kokelaiden näyttöjä. Henkilöllisyyden tarkastamista varten valvojilla on oltava tulostettu lista suorituspaikan kokelaista. Listauksesta tulee ilmetä kokelaan nimi, numero ja henkilötunnus. Suurissa suorituspaikoissa listoja tulee olla useita henkilöllisyyden tarkastamisen nopeuttamiseksi. Lista tulostetaan lukiossa YTL:n toimittamista tiedoista. Kokelaat voivat käyttää kynää ja paperia luonnosteluun. Luonnospapereissa on oltava koulun leima ja koulunumero. Koetilassa voi tulla tarvetta myös seuraaville tarvikkeille: USB-liitäntäisiä verkkolaitteita (Ethernet ja/tai WLAN) Jatkojohtoja rikkoutuvien liittimien varalta Mikäli tutkintoverkko on toteutettu Ethernetillä, on hyvä varata ylimääräisiä verkkokaapeleita Pahvilevyjen sijaan kokeillaan myös näytönsäästäjäohjelman käyttöä. Mikäli näytönsäästäjistä ei aiheudu ongelmia, voidaan pahvilevyistä luopua tuntia ennen kokeen alkua Kun koetilat on varustettu kokeita varten, on tiloihin pääsy estettävä sivullisilta. Tilojen käytön rajoitusta on jatkettava kokeen päättymiseen saakka. Mikäli tiloja joudutaan koepäivien välillä käyttämään muuhun käyttöön, on rakentamiseen liittyvät tarkistus- ja testausmenettelyt toistettava. Ennen kokeen alkua lukion rehtori lataa YTL:n verkkopalvelusta koetehtäväpaketiksi kutsutun tiedoston, joka sisältää mm. kokelaiden henkilötiedot (mm. tiedot erityisjärjestelyistä) ja koetehtävät. Tämä tiedosto sisältää kaiken KTP:n kokeesta tarvitseman tiedon. 20

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Koetilan tekniset järjestelyt

Koetilan tekniset järjestelyt LIITE 1. Koetilan tekniset järjestelyt Koetilan tekniset järjestelyt Tässä dokumentissa kuvaillaan sähköiseen ylioppilastutkinnon kokeisiin liittyvät käytännön järjestelyt. Ohje on tarkoitettu koetapahtuman

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

Ohje sähköisen ylioppilaskokeen harjoituskoetta varten

Ohje sähköisen ylioppilaskokeen harjoituskoetta varten Ohje 18.3.2016 Ohje sähköisen ylioppilaskokeen harjoituskoetta varten Sähköisen ylioppilaskokeen harjoituskoe järjestetään 6.4.2016. Koe on tarkoitettu kaikille lukioille. Tärkein ohje sähköisen ylioppilaskokeen

Lisätiedot

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi Sähköinen ylioppilastutkinto Kokeen vaiheet Arkkitehtuurin päälinjat Koetilan sähkö- ja tietotekniset järjestelyt Aikataulu Mitä minun nyt pitää tehdä? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Kokeen vaiheet Kysymysten

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Lehdistötiedote 6.9.2016 Julkaisuvapaa heti Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Syksyn 2016 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 12. syyskuuta vieraan kielen

Lisätiedot

Virtaa kielikokeisiin!

Virtaa kielikokeisiin! Virtaa kielikokeisiin! Tiedossa & tulossa Sähköisen kielikokeen rakenne Esimerkkitehtäviä julkaistu digabi.fi/kielet ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Muutama ajatus aluksi Mikä on ylioppilaskokeen tehtävä?

Lisätiedot

Yo-info kevät Käytännön järjestelyjä

Yo-info kevät Käytännön järjestelyjä Yo-info kevät 2016 Käytännön järjestelyjä Ennen koetta Saavu koululle kirjoituspäivinä hyvissä ajoin: kuuntelut klo 8.15, kirjalliset kokeet klo 8.30. Mikäli myöhästyt kokeesta, on mahdollista, että et

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info Ylioppilastutkinto Lyseossa Info 2.2.2016 Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto saliin alkaa klo 8.30. Eväät, välineet ja vaatteet

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot

Jos suljet vahingossa koejärjestelmän, voit käynnistää sen uudelleen näytön yläosasta:

Jos suljet vahingossa koejärjestelmän, voit käynnistää sen uudelleen näytön yläosasta: Kertausharjoitus Koe alkaa palvelimelta käynnistettävällä lyhyellä kuunteluosiolla, jonka sinä käynnistät. Sinun ei tarvitse odottaa kuunteluosion loppumista vaan voit edetä seuraaviin tehtäviin, kun koet

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Mitä tiedetään? Mitä tiedetään pian? Millaiset ne kokeet on? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköinen koe käyttöön 2016-2019

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN http://www.ylioppilastutkinto.fi AJANKOHTA Tarkista päivämäärä YTL:n sivuilta (ks. osoite yllä). Keskiviikko 28.9.2016. Koe kestää klo 9.00-15.00. PAIKKA Tarkista

Lisätiedot

Virtaa kielikokeisiin!

Virtaa kielikokeisiin! Virtaa kielikokeisiin! Intro päivän teemaan Aikataulu & välineet Mitä kielikokeen suunnittelussa tapahtuu juuri nyt? Sähköisen kielikokeen rakenne digabi.fi/kielet ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Muutama

Lisätiedot

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille Käyttöohje - YTL:n sähköinen asiointi 16.5.2016 Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille 1 Tervetuloa sähköisen asioinnin käyttäjäksi! 1.1 Kuka asiointipalvelua käyttää?

Lisätiedot

Siirtyminen sähköiseen. Sähköiset ylioppilaskokeet Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki. ylioppilastutkinto.

Siirtyminen sähköiseen. Sähköiset ylioppilaskokeet Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki. ylioppilastutkinto. Siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Sähköiset ylioppilaskokeet 2016-2019 Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Digabi-projekti Projektipäällikkö Matti Lattu Järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Virtaa kielikokeisiin!

Virtaa kielikokeisiin! Virtaa kielikokeisiin! Taustat tarvittaessa Aikataulu & välineet Mitä Digabissa tapahtuu juuri nyt Sähköisen kielikokeen rakenne Hahmotelmien kommentointia ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Muutama ajatus

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 6.9.2016 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

Infoa kevään 2017 kirjoituksiin osallistuville kahden tutkinnon opiskelijoille

Infoa kevään 2017 kirjoituksiin osallistuville kahden tutkinnon opiskelijoille Infoa kevään 2017 kirjoituksiin osallistuville kahden tutkinnon opiskelijoille Matematiikan, fysiikan ja kemia kirjoittajat Tuo laskin tyhjättynä ja taulukkokirja puhdistettuna koetta edeltävänä päivänä

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Sähköinen ylioppilaskoe. Arvostelupalvelun käyttöohje opettajille

Sähköinen ylioppilaskoe. Arvostelupalvelun käyttöohje opettajille Sähköinen ylioppilaskoe Arvostelupalvelun käyttöohje opettajille 1 Arvostelupalvelu löytyy osoitteesta koe.ylioppilastutkinto.fi 2 Koevastausten salassapidon turvaamiseksi käytämme vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS Yo-kokeessa käytettävät laskimet ja taulukkokirjat on tuotava aikuislukion kansliaan tarkistettavaksi viimeistään yo-koetta edeltävänä päivänä kello 18 mennessä. Jos

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015

Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015 Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015 DIGABI ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Mitä tiedämme nyt fysiikan ja kemian kokeista? Koe suoritetaan suljetussa

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Elektroniikkalajin semifinaalitehtävien kuvaukset Kilpailija rakentaa ja testaa mikrokontrollerilla ohjattavaa jännitereferenssiä hyödyntävän sovelluksen. Toteutus koostuu useasta elektroniikkamoduulista.

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

REHTORIN INFOA ABEILLE

REHTORIN INFOA ABEILLE REHTORIN INFOA ABEILLE 20.8.2012 JP Tanska YO-TUTKINNON JÄRJESTÄMINEN www.ylioppilastutkinto.fi YTL antaa määräykset tutkinnon koejärjestelyistä. Rehtori vastaa tutkinnon ja kokeiden järjestämisestä koulussa.

Lisätiedot

Digabi Savonlinnassa

Digabi Savonlinnassa Tutustuminen Yleistä Digabista Pidetään kokeet Millainen sähköisestä yo-kokeesta tulee? Mitä unohtui? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Työpajan kulku Tutustuminen Yleistä Digabista Käydään kokonaisuus lävitse

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot