JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto AIKA :00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAINOJEN KORKOSUOJAUS/JOHDANNAISYLEISSOPIMUS 75 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTAMISPERIAATTEET JOROISTEN KUNNASSA 76 TOENPERÄN KIRJASTON TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN VALTUUSTOALOITE/VELVOITETYÖLLISTÄMISEN SUUNNITELMA VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KÄYTTÖMAKSUJEN KOROTUS, VESILAITOKSEN PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ MUIDEN PALVELUMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN 79 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-8 KK TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2013 TALOUSARVIOON 81 KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMINEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ ELINKEINO-OHJELMAN PÄIVITYS KESKI-SAVON OPPIMISKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA NETTOVARALLISUUDEN JAKAMINEN JÄSENKUNNILLE 85 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA 86 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE TULOVEROPROSENTTI VUODELLE VALTUUSTOALOITE/SÄÄSTÖESITYS EDUSTUS- JA KOKOUSKÄYTÄNNÖISTÄ

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ VETOOMUS HYVÄN JOULUMIELEN KERÄYKSEEN OSALLISTUMISESTA 213

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Valtuusto Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Anita jäsen Hytönen Sirpa jäsen Intke Juha jäsen Isoniemi Ari-Pekka jäsen Jaakkola Antero jäsen Juutilainen Sari jäsen Kansanoja Maija-Riitta jäsen Kautto Jani jäsen Keinänen Risto jäsen Kotivuori Esko jäsen Kuitunen Niilo jäsen Kuivalainen Jaana jäsen Kuronen Jaakko jäsen Lahti Mari jäsen Lantto Pekka jäsen Leväinen Saara jäsen Leväinen Virva jäsen Oksiala Leea jäsen Pentikäinen Matti jäsen Pärnänen Eero jäsen Räisänen Pauli jäsen Taskinen Sabine jäsen Tervonen Paavo jäsen Toroi Jari jäsen Viirimaa Hannu jäsen Viljakainen Pekka jäsen Honkapuro Outi varajäsen saapui klo Björn Irma kh:n jäsen Hotarinen Tenho kunnanjohtaja Savolainen Marjatta pöytäkirjanpitäjä POISSA Janhunen Rauni jäsen ALLEKIRJOITUKSET Sari Juutilainen Puheenjohtaja Marjatta Savolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Pekka Lantto Saara Leväinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa Marjatta Savolainen hallintojohtaja

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Valtuusto 72 Kuntalain 64 "kunnan ilmoitukset" on seuraava: "Kunnan ilmoituk set saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitus taululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla." Valtuuston työjärjestyksen 8 :ssä "kokouskut su" tode taan seuraavaa: "Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niil le, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoi tus taululla. Kokouskutsussa on ilmoi tettava kokouksen aika ja paik ka sekä käsiteltävät asiat." Valtuuston työjärjestyksen 10 :ssä "kokouksesta tie dot taminen" todetaan seuraavaa: "Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedote taan ennen kokousta niissä tiedotusvälineis sä, joissa valtuusto on päättä nyt kokouksistaan ilmoittaa." Kuntalain 58 :ssä "päätösvaltaisuus" todetaan seuraavaa: "Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol masosaa valtuute tuista on läsnä." Valtuuston työjärjestyksen 14 "nimenhuuto" on seuraava: Valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aak kosjärjestykses sä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja to teaa esteen il moittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko val tuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen." Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valtuusto 73 Kokouksessa laadittavan pöytäkirjan tarkastamista varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valtuustossa on noudatettu käytäntöä, että tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuoron mukaan. Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pekka Lantto ja Saara Leväinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Lantto ja Saara Leväinen.

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto LAINOJEN KORKOSUOJAUS/JOHDANNAISYLEISSOPIMUS 327/02.04/2013 KH (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) Rahalaitokset tarjoavat kunnille, kuntayhtymille ja kuntayhtiöille niiden tar pei den mukaisesti räätälöityjä johdannaissopimuksia. Johdan nais so pi muksia voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevan laina sal kun tai yksittäisen lainan korkoprofiilin muuttamiseen ilman laina ehtojen uudelleenneuvottelemista. Johdannaissopimuksella voidaan myös suojautua valuuttamääräiseen lainaan liittyvältä valuuttakurssiriskiltä. Johdannaissopimus on yleensä alkuperäisestä lainasta täysin erillinen sopimus eikä vaadi lainanantajan hyväksyntää. Johdannaisten tekeminen edellyttää johdannaisyleissopimusta. Sopimuksessa sovitaan niistä yleisistä ehdoista, joita sovelletaan rahalaitoksen kanssa tehtäviin johdannaissopimuksiin, jotka voivat ol la ko ron vaihtosopimuksia, korkokattosopimuksia, korkokatto- ja kor kolattia sopimuksia sekä koronvaihtosopimuksia. Kunkin johdannaissopimuksen tarkemmat ehdot sovitaan erikseen ja vahvistetaan rahalaitoksen vahvistusmallien mukaisessa muo dossa. Yleis so pimusta sovelletaan kaikkiin sopijapuolten välisiin joh dannaisso pi muksiin, jollei vahvistuksessa toisin mainita. Vahvis tuksella tarkoi tetaan asiakirjaa, jonka sopijapuolet allekirjoittavat ja joka yhdessä yleissopimuksen kanssa muodostaa johdannaissopi muksen ehdot. Hallintosäännössä on määräys, että muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kuntarahoituksen mielipide on, että mikäli johdannaisia tai korkosuojauksia ei ole eriksen hallintosäännössä määrätty, tulee asia viedä valtuuston päätettäväksi. Joroisten kunnan ja Kuntarahoitus Oyj:n välinen sopimus joh dannais so pi mus ten ylei sistä ehdoista (yleissopimus) on oheismateriaalina. Päätösesitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. kunnanhallitus al le kir joit taa Kun ta ra hoitus Oyj:n, Nordean sekä Poh jois-sa von Osuuspankin kanssa so pi muk sen joh dan nais so pi-

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 74 musten ylei sistä eh doista (yleis sopi mus) 2. Joroisten kunta voi tehdä koronvaihtosopimuksia, kor ko kat to so pimuk sia ja korkolattiasopimuksia tai sopimuksia korkoput kesta tai erilai sista korkostruktuureista sekä koron- ja valuutanvaih toso pi muksia ja tasesuojauksia 3. Joroisten kunta voi tehdä em. sopimuksia myös tytäryhtiöittensä ja Joroisten Energialaitoksen lainojen osalta 4. Joroisten kunnan puolesta yksittäiset sopimukset te kee kunnanjohtaja. Oheismateriaalina Joroisten kunnan ja Kuntarahoitus Oyj:n välinen sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (yleissopimus). Asiakohdan alussa Hannu Penttinen Operandi Oy:stä oli alustamassa kunnan lainakannasta ja johdannaissopimuksista.

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTAMISPERIAATTEET JOROISTEN KUNNASSA 240/11.03/2013 Tekninen lautakunta (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen, puh ) Haja-asutusalueita koskevan jätevesiasetuksen mukaan kiinteistöjen jätevedenkäsittelylaitteistojen on täytettävä asetuksen vaatimukset maaliskuussa Jos kiinteistö on mahdollista liittää viemäriverkostoon lähivuosina, mutta kuitenkin vasta hajajätevesiasetuksen siirtymäajan päättymisen jälkeen, voi kunnan toimivaltaiselta viranomaiselta hakea poikkeusta jätevesien puhdistustasoa koskevien vaatimusten noudattamisesta enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on pääsääntöisesti liityttävä vesi- ja viemäriverkostoon. Joroisten kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksessa kunnan vesilaitoksen kehittämisalueiksi on merkitty Kirvesniemen ja Golf-alueen vesihuollon kehittäminen. Haja-asutusalueilla kehitysmaininta kohdistuu Koskenkylälle, Joroisniemeen, Huutokoski-Hyttilänkylälle, Valvatuksen itärannalle, Katisenlahden alueelle sekä Jokijärven-Paron alueelle. Joroisten kunnanvaltuustossa päätettiin haja-asutusalueiden vesihuoltoavustusten jakoperusteista vuonna Perusteita tarkennettiin v Tuona aikana haja-asutusalueille rakennettiin pelkästään vesijohtoverkostoja, eikä jakoperusteissa siten olekaan mainintaa viemäreiden rakentamisesta. Ensimmäinen Joroisten kuntaan rakennettu osuuskuntapohjainen viemäriverkosto valmistui viime vuonna Maaveden alueelle. Rakentajana toimi Jäppilän seudun vesiosuuskunta. Hankkeen toteutuneet kustannukset Joroisten kunnan alueella olivat n. 1,4 M. Hankkeelle on haettu kunnalta 20 % avustusta. Hankkeen ensimmäisten vaiheiden osalta osa avustuksesta on jo maksettu. ELY-keskuksen myöntämien vesihuoltoavustusten määrä tullee jatkossa laskemaan huomattavasti. Uusia osuuskuntia ei enää tueta vaan vesihuollon kehittämistä sälytetään olemassa oleville osuuskunnille. Tuettaviin hankkeisiin eivät jatkossa enää kuulu pelkästään vesijohtoverkoston rakentaminen vaan mukana on oltava viemäröinti. Rahoitusehdot muuttuvat sellaisella aikataululla, että tämän vuoden puolella jätetyt vesihuoltoavustukset voivat vielä saada avustusta hieman paremmin ehdoin.

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Edellä mainittujen seikkojen perusteella on selvää, että Joroisten kunnalla on suuri tarve päivittää haja-asutusalueiden vesihuoltoavustusten jakoperusteet sekä määritellä haja-asutusalueiden vesihuollon, lähinnä keskitettyjen viemäriverkostojen, suositeltavat rakentamisalueet. Asiasta on tehty kunnanhallituksen päätös jo , mutta sen valmistelua ei ole aloitettu. Vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos palautettiin teknisen lautakunnan valmisteluun kunnanhallituksen päätöksellä , mm. siitä syystä ettei osuuskuntien kannanottoja vesihuollon kehittämistarvealueisiin oltu selvitetty. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää aloittaa valmistelun haja-asutusalueiden vesihuoltoavustusten jakoperusteiden päivittämisestä sekä selvityksen tekemisen haja-asutusalueiden suositeltavista keskitettyjen jätevesiverkostojen rakentamisalueista kunnanhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti. Tekninen lautakunta päättää lisäksi jatkaa vesihuollon kehittämissuunnitelman laadintaa ottaen huomioon kunnanhallituksen päätöksessä (KH ) esitetyt huomiot. Tekninen lautakunta (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen, puh ) Joroisten kunta on avustanut vesiosuuskuntien sekä haja-asutusalueella sijaitsevia yksityistalouksien vesihuoltoa asiasta tehdyn kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti (Liite 2a, Kunnan osallistuminen haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämiseen). Päätöstä on tarkennettu v (TekLa , liite 2b). Jätevesiverkostoja on alustavasti suunnitteilla useille kylille. Tiedossa on ainakin Koskenkylä-Havukkaranta-Paronseudun asukkaiden hanke, Joroisniemen asukkaiden hanke, Valvatuksen itärannan viemäröintihanke sekä Kirvesnimen viemäröinti. Lisäksi viemäröinnin rakentaminen on aiemmin ollut esillä Katisenlahteen. Käynnissä olevia vedensaannin turvaavia hankkeita on vireillä yksi, Lahnalahti-Koskenkylä yhdysvesijohto.

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Näiden hankkeiden alustava kustannusarvio on yhteensä n. 1,9 M ja kunnan 20 % avustusosuus olisi siten n Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on lisäksi esitetty muutamia muita kohteita, jotka eivät vielä ole vireillä. Voimassa olevan päätöksen mukaiset kunnan osallistumismuodot ovat pääpiirteissään seuraavat: - kunta teettää kustannuksellaan suunnitelmat niihin kohteisiin, jotka se katsoo tarpeellisiksi vesihuollon kehittämiseksi ja parantamiseksi. - valtion vesihuoltotöissä kunnan vesihuoltolaitokseen liittyvien verkostojen tarvike- ja laitehankinnoista vastaa kunta. - valtion vesihuoltotöissä osuuskunnille tulevilla verkostoilla avustus käsittää tarvike- ja laitehankinnat, kuitenkin enintään 20 % koko hankeen kustannuksista ja kuitenkin enintään mk/asuinkiinteistö. - vesiosuuskuntien hankkeissa kunta avustaa max. 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista kuitenkin enintään mk/asuinkiinteistö. - yksityistalouksia avustetaan enintään 20 % kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään mk/asuinkiinteistö (vesiosuuskuntien toiminta-alueilla avustetaan vain vesiosuuskuntiin liittymistä, muilla alueilla myös oman vesikaivon tekoa). Valtion vesihuoltotyöt koskevat nykyään vain suuria yhdysvesijohtoja siirtoviemärihankkeita ja muiden valtion vesihuoltoavustusten suuruus on laskusuunnassa. Hankkeiden toteutumisen kannalta kunnalta saatavaa avustusta voidaan siten pitää erittäin tärkeänä. Kunnan avustussääntöjen tulisi olla sellaisia, että ne kannustavat osuuskuntia rakentamaan viemäriverkostoja ja asukkaita liittymään näihin hankkeisiin mukaan heti alkuvaiheessa, eikä ns. jälkiliittyjinä. Liitteenä 2c on ehdotus uusiksi haja-asutusalueiden avustusperiaatteiksi. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että liitteenä olevat uudet haja-asutusalueen vesihuollon avustusperiaatteet hyväksytään ja otetaan käyttöön alkaen.

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto KH Haja-asutusalueiden avustusperiaatteet liitteenä nro 4. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle haja-asutusalueiden vesihuollon avustusperiaatteet tulemaan voimaan Valtuusto 75 Liitteenä nro 1 haja-asutusalueiden avustusperiaatteet.

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto TOENPERÄN KIRJASTON TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN /00.01/2013 Sivltk 58 ( Valmistelija kirjastotoimenjohtaja Jaana Sopanen ) Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastojen työskentelyä on ohjannut pitkällinen strategiatyö. Ensimmäinen kuntien yhteinen kirjastostrategia hyväksyttiin lautakunnissa ennen JJR-yhteistyön aloittamista ja stra tegiaa on päivitetty sen jälkeen. Kuntien muuttuvat toimintaympäristöt asettavat haasteita kirjastopalvelujen järjestämiseen lähitulevaisuudessa. Kirjastojen tiedontallennusstandardi vaihtuu vuoden 2014 loppuun mennessä, mistä johtuen nykyinen kirjastojärjestelmä on vaihdettava. Eteläsavolaiset kirjastot ovat kokoontuneet syksyllä 2012 pohtimaan tulevaisuuden haasteita ja päätyivät seminaarissaan yhteiseen esitykseen eteläsavolaisesta kirjastoasiakkuudesta. Kirjastotoimenjohtaja Jaana Sopanen on valmistellut kuntien hyväksyttäväksi Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman vuoteen 2017 yh teis työs sä kir jas tonjohtaja Päivi Lehmusvuoren ja Jenni Kyllönen-Pelto nie men kanssa. Toimintasuunnitelmassa esitetään Toenpe rän kir jas ton uu dek si kir jas tojär jestelmäksi yhteistä järjestelmää Ete lä-sa von maa kunta kir jas tona toimivan Mikkelin kaupunginkirjaston kans sa. Ta voittee na on myös luoda yhteiset logistiset ratkaisut ai neisto kulje tuksiin Ete lä-savon alueella sekä eteläsavolainen kirjastoasiak kuus. Loppu tuloksena vuoden 2017 jälkeen voi olla Etelä-Savon alu eella toimiva seutukirjasto. Joroisten kunnan osalta huomioidaan myös mahdollisen Keski-Savon kaupungin syntyminen ja Joroisten kunnan liittyminen siihen. Toimintasuunnitelmassa esitetään myös kirjastopalvelujen laatumitta ris ton luo mista vuo den 2014 loppuun mennessä. Mittariston on tar koi tus toi mia kir jas to palvelujen laadunarviointimenetelmänä sekä mah dol lis ten kir jas to palvelujen ostosopimusten arviointityökaluna. Kirjastopalvelujen kehittäminen yhteisen kirjastostrategian avulla ja palvelun arviointi OKM:n laatusuosituksen mukaisesti on kirjattu Juvan ja Rantasalmen kuntien kanssa tehtyihin kirjastopalvelu jen järjestämissopimuksiin. Sopimuksen mukaan strategian hyväksyy em. kuntien kunnanvaltuusto. Juvan ja Rantasalmen kuntien toivomuksesta strategian sijasta asiasta käytetään nimitystä toimintasuunnitelma. Liite nro 1: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma vuoteen 2017

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto KH Ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallituksen kautta valtuustolle, että Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma hyväksytään. Edelleen lautakunta esittää Ju van ja Ran ta sal men kun tien sivistyslautakuntien ja kunnanhallitusten kautta valtuustoille, että Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma hyväksytään. Liitteenä nro 5 Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma vuoteen Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma vuoteen 2017 saakka hyväksytään Valtuusto 76 Liitteenä nro 2 Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma vuoteen 2017.

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto VALTUUSTOALOITE/VELVOITETYÖLLISTÄMISEN SUUNNITELMA 115/14.05/2013, 296/02.09/2013, 314/00.03/2013 Valtuusto Kunnanhallitus Keskusta-kristillisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen, jossa he ilmoittivat olevansa huo lissaan kunnan velvoitetyöllisyyden hoitamisesta aiheutuvista sank tiomaksujen suuruudesta sekä joroislaisten työttömien yhdistyk sen toiminnan jatkuvuudesta. He esittävät kunnan panostavan vel voite työllisyyden toteuttamissuunnitelman laatimiseen ja työttömien yh distyksen toiminnan jatkamisen mahdollisuuksien selvittämiseen eri laiset tukitoimenpiteet ja mahdolliset vapaaehtoisjärjestöt huomioiden. Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi. KH 227 Työvoimatoimistosta saadun tiedon mukaan heillä oli pitkäaikaistyötöntä henki löä, joista yli 55-vuotiaita 20. Vaikeasti työllistyvän tuki on 47,04 euroa/arkipäivä, kesto maksimissaan 12 kk. Työajan on oltava vähintään 85 % alan kokoaikatyöstä. Palkanlaskennasta saadun esimerkkilaskelman mukaan pitkäaikaistyöttömän nettokustan nus kunnalla on kuukaudessa noin 830 euroa (palkka 1530, sivu kulut, yhteensä noin 1900 euroa, siitä vähennettynä työvoimahallin non tuki). Kahdenkymmenen pitkäaikaistyöttömän työllistäminen vuodeksi maksaisi näin laskien euroa (kunnan nettokustannus). Lisäksi on huomioitava lisään tyvä esimiestyö. Sen jälkeen jäisi sanktiomaksua maksettavaksi vie lä yli 30 henkilöstä. Työttömien yhdistyksen toiminta tyrehtyi, kun rahoitus ELY-keskukselta loppui. Kunnalla ei ole mahdollisuutta ottaa vetovastuuta tämäntyyppisestä yhdistystoi minnasta. Nuorten työpaja siirtyy hallinnollisesti vapaa-aikatoimen alaisuuteen vuoden 2013 alusta. Työpaja säilyy erityisesti nuorten työpajana. Tilat ovat myös rajallisia muiden toimintojen järjestämiseksi. Työpajan ja hallintokuntien yh teistyötä kehitetään kuitenkin niin, että se pystyy vastaamaan pa remmin sekä velvoitetyöllistettävien että kunnan tarpeisiin.

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Oheismateriaalina nuorten työpajan ohjausryhmän muistio. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen tämän hetkisen tilanteen. Pitkäaikais työttömien tilanteeseen palataan talousarvion valmisteluvaiheessa. Kunnanjohtajan tehtäväksi annetaan koota eri hallinnonaloista ja työvoimahallinnon edusta jista työryhmä, joka koordinoi ja kehittää asiaa. KH (Valmistelija kunnanjohtaja Tenho Hotarinen puh ) Kunnanjohtaja on nimennyt pitkäaikaistyöttömien tilanteen koordinointia ja kehit tämistä varten työryhmän, johon ovat kuuluneet Tenho Hotarinen puheenjohtajana, Marjatta Sa volainen pöytäkirjanpitäjänä, Leena Laitinen, Satu Laukkanen, Saara Mughall-Tiitinen Et sivä nuorisotyö, Petri Miettinen, Sal me Viljakainen, Päivi Pirskanen TE-keskus ja Hanna Ky tölä seurakunnasta. Myös lukuisa joukko kunnan henkilöstöä, hanketyöntekijöitä ja yhdistysten edusta jia on osal listunut kokouksiin. Osanottajia ovat olleet mm. Aarre Damski elinkeinoasiamies, Kari Tolo nen sivistysjohtaja, Pasi Romo työpaja, Kirsti Ahokas Nyt natsaa - hanke, Marko Putkinen MEETIT - hanke, Pirkko Huopalainen Lapsen Kengissä ry, Kati Pirhonen 4H - yhdistys ry ja Kirsi Warpula Myrskylyhty ry. Joroisissa oli työttömänä yhteensä 438 henkilöä, joista alle 20-vuotiaita 5, alle 25-vuotiaita 20, vuotiaita 12, yli 50-vuotiaita 89, vaikeasti työllistyviä on noin 50. Työttö myyden jatkuessa pitkään aiheuttaa se usein monenlaista pal veluntarvetta, kuten työs sä vahvempaa tukea, päihdepalveluja, toimeentulotukea ja mielenterveyspalveluja. Työryhmän kokouksia on pidetty , , ja Kunnan edustajat ovat myös kes kustelleet useaan otteeseen Myrskylyhty ry:n edustajan Kirsi Warpu lan kanssa ja käyneet Myrskylyhty ry:n Joroisten toimi pisteen avajaisissa. Lisäksi kunnanjoh taja on käynyt useita neuvonpitoja em. henkilöiden ja tahojen kanssa.

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Myrskylyhty ry on jättänyt kunnalle hakemuksen Joroisten päi väkeskuksen käynnistämis avustuksesta ja vuokratuesta sekä kunnan luottamushenkilöiden nimeämisestä toimintaryh mään , oheismateriaalina. Myös Janne Aimasmäki/Jannen Talonmies - ja kotiapu on tar jonnut kunnalle palvelua oheis materiaalin mukaisesti. Kokouksissa on tullut esille mm. seuraavia pitkäaikaistyöttö myyden ja kuntouttavan työtoi minnan järjestämiseen liittyviä ongelmia: työnjohto-ongelmat; tarvitaan normaalia enemmän työn ohjausta ja -suunnittelua terveydelliset ja sosiaaliset ongelmat; osalla on niin suu ria mielenter veys- ja päihdeongelmia, että työllistyminen on hankalaa työnantajapuolen asenteellisuus on ollut passiivista kun touttavaan työtoimintaan nähden pitkäaikaistyöttömyyden yhteiskunnalle ja kunnille ai heuttamien on gelmien tiedostaminen on puutteellista työttömien terveystarkastuksien seuranta ja hallinta TE - keskuksen toimintamalli johtaa kuntien vastuun kasvamiseen valtion viranomaisten siirtyminen pois kunnantalolta on vaikeuttanut käytäntöjä Työryhmätyön yhteydessä on sovittu, että työttömien terveystarkastuksia parannetaan ja niistä huolehditaan kunnan perusterveydenhuollon toimesta käyttäen apuna Soisalon työterveyshuoltoa. Kunnanjohtaja on haastanut yleispostillaan kaikki kunnan hallintokunnat pohtimaan keinoja pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantamiseksi ja kuntouttavan työtoiminnan laajentamiseen kunnan palvelutuotannossa sekä lisäksi kesätöiden järjestämiseen nuorille. Työttömyysturvalain mukaan työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus rahoitetaan valtion varoista sen maksukauden loppuun, jonka aikana henkilölle on tullut maksetuksi työttömyytensä perusteella työmarkkinatukea yhteensä 500 päivältä. Sen jälkeiseltä työttömyysajalta työttömän työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi maksettu työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus rahoitetaan puoliksi valtion ja työmarkkinatuen saajan kotikunnan varoista. Kunta on rahoittanut työmarkkinatukea vuodesta Joroisten kunnan rahoitusosuus on ollut ( ): (31.07.) Hallituksen kehysriihessä keväällä 2013 sovittiin, että työmarkkinatuen rahoitusuudistuksella luodaan mahdollisuuksia yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden pääsyyn aktiivitoimenpiteiden piiriin. Muu-

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto tos tulisi mahdollisesti voimaan vuoden 2015 alusta. Käytännössä kunta tulisi mm. osallistumaan 300 päivän jälkeen työmarkkinatuen rahoitukseen. Pitkään työttömänä olleille henkilöille laaditaan lain (laki kuntouttavasta työtoiminnasta /189) edellyttämä aktivointisuunnitelma työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan parantamiseksi. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto. Vastuu aktivointisuunnitelmaprosessin käynnistämisestä on kunnalla tai TE-toimistolla, riippuen asiakkaan pääasiallisesta tulosta (työmarkkinatuki, toimeentulotuki). Aktivointisuunnitelma on järjestettävien palveluiden lähtökohta. Sovittuja toimenpiteitä voivat olla esim. TE-hallinnon palvelut (mm. työkokeilu, palkkatukityö, terveyteen ja työkykyyn liittyvät selvitykset), julkisen terveydenhuollon vastuulla olevat työttömien terveystarkastukset (terveydenhoitolain mukaan työttömille tarjottavat terveystarkastukset ovat lakisääteinen kunnan tehtävä. Joroisissa työttömien terveystarkastuksiin on nimetty terveydenhoitaja), mielenterveystyön ja päihdehuollon palvelut, Kelan kuntoutuspalvelut sekä ohjautuminen esim. etsivään nuorisotyöhön ja hankkeiden/projektien (TENHO, MEETIT, VOIMAKAS, Naseva, Nyt Natsaa päättynyt 5/2013) järjestämiin palveluihin tai kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaan osa kunnan sosiaalipalvelua. Joroisten kunnan puolesta aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistuu pääsääntöisesti sosiaaliohjaaja. Sosiaalityön näkemyksen mukaan aktivointisuunnitelma on sosiaalityön väline. Mikäli aktivointisuunnitelmassa sovitaan asiakkaalle kuntouttava työtoiminta, pyritään löytämään asiakkaan toiveen ja aikaisemman työkokemuksen mukainen työpaikka. Kuntouttavaan työtoimintaan kuuluu asiakkaan kanssa tutustumiskäynti työpaikkaan/-paikkoihin, sopimuksen laadinta, päätös kuntouttavasta työtoiminnasta sosiaalityön ohjelmaan, ilmoitus työtoiminnan aloittamisesta TE-palveluille ja työpaikan pääluottamusmiehelle, tapaamiset asiakkaan ja ohjaajan kanssa kuntouttavan työtoiminnan aikana työpaikalla, seuranta mm. poissaoloilmoitukset TE-toimistolle, kuukausittaiset paikkatuen ja matkakorvausten maksatukset, kuntouttavan työtoiminnan järjestämiskulujen hakeminen kuukausittain ELY:ltä, palautekeskustelu jakson lopussa, jonka jälkeen mahdollisen jatkosopimuksen teko tai uuden paikan etsiminen ellei asiakas työllisty tms.. Asiakkaalle ei makseta kuntouttavassa työtoiminnassa palkkaa, hän saa läsnäoloajalta Kelan maksaman työmarkkinatuen ja 9 kulukorvausta läsnäolopäiviltä. Kun asiakas on aktiivitoimenpiteessä eli esim. kuntouttavassa työtoiminnassa, ei kunnan tarvitse maksaa 50% työmarkkinatuesta (ns. sakkomaksu keskimäärin 324,60 ; 20 päivän työmarkkinatuki ilman lapsikorotuksia tms. on 649,20, josta kunta siis maksaa puolet).

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunta saa asiakkaasta valtiolta korvausta järjestämiskustannuksiin 10,09 /hlö/pv. Yhdistyksille maksetaan tällä hetkellä 9 /hlö/pv korvausta, jos heillä on kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaita. Varkaus maksaa yhdistyksille 12 /hlö/pv korvausta. Yhdistyksellä tulee olla ainakin yksi palkattu työntekijä, jotta yhdistyksen kanssa voidaan laatia kuntouttavan työtoiminnan sopimus. Tällä hetkelle seuraavat yhdistykset ovat tarjonneet kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja: Lapsen kengissä Ry, Toimintayhdistys Leppälintu Ry/Touhola, Kartanogolf Ry, Taito Itä-Suomi Ry/TaitoShop, 4H, Joroisten palveluasunnot Ry/ Palvelutalo Mansikkapaikka ja Varkauden Urheiluseurat Ry / Kimppatyöpajat. Palveluja ovat kehittämässä useat hankkeet ja projektit, joita on hallinnoitu monella eri tavalla. Seuraavassa esimerkkejä hankkeista ja niiden hallinnoijista: MEETIT/Bovalliussäätiö, TENHO- hanke/te - keskus, Voimakas/Tyynelä, Naseva/ TE-keskus, Nyt Natsaa/Lapsen kengissä (päättynyt 5/2013). Hankkeiden työntekijät ovat sinänsä yhteistyössä, mutta yhteensovittaminen puuttuu. Työryhmässä on pohdittu erityisesti Myrskylyhty ry:n tekemän aloitteen johdosta työpajan ja Myrskylyhdyn mahdollista yhteistyötä ja toimintamallia. Kunnassa ei voi olla kahta vastuullista toimijaa kuntouttavan työtoiminnan alueella, koska mm. kunnan resurssit toiminnan tukemiseen ovat rajalliset. Myrskylyhty ry:n esitys 30 :n suuruisesta tarjouksesta ostaa kuntouttavaa työtoimintaa päivää kohti sekä lisäksi 5 :n suuruinen ateriamaksu/pv on työryhmän käsityksen mukaan vaikea toteuttaa, koska kunta maksaa yhdistykselle 9 /pv paikkatukea. Li säksi on kat sottu, et tä Myrs ky lyhty ry:llä ei ole riit täviä hen ki lö re sursseja toi minnan laa jamit tai sempaan jär jes tämi seen Joroisissa. Työryhmä on tullut siihen tulokseen, että pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työtilaisuuksia ja kuntouttavaa työtoimintaa koordinoidaan kunnan työpajan kautta, mutta sitä on resursoitava tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajalla on tällä hetkellä työpajaesimiehen lisäksi määräaikainen pajaohjaaja, jonka työsuhde on voimassa saakka. Toiminnan jatkumiseksi ja kuntouttavan työtoiminnan lisäämiseksi työpajalla tarvitaan edelleen pajaohjaaja. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Keskusta - Kristillisten tekemän valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa: Sosiaalitoimi tekee jatkossakin aktivointisuunnitelmat, päätökset kuntouttavasta työtoiminnasta, ilmoitukset TE-toimis tolle ja pääluot tamusmiehelle työtoiminnan aloittamisesta, maksaa paikkatuki- ja matkakorvaukset ja hakee kunnalle kor vaukset

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Valtuusto ELY:stä. Työpajalle siirtyy kuntouttavaan työtoimintaan tulevien paikkojen et siminen, sopimusten tekeminen, ohjaus ja seuran ta kuntouttavan työtoiminnan aikana Vuodesta 2014 alkaen työpajalle palkataan pajaohjaaja, jonka palk kakustannus vuodelle 2014 on (sis. sos.tur vamaksut). Li säksi palkataan palkkatuella työnsuunnittelija (ns. "nokka mies"), jon ka alaisuudessa olisi 4-6 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa hen kilöä. Tämä ryhmä tekisi esim. teknisen toimen tilaamia töitä. Työn suunnittelijan palkkakustannukset ovat /v (sis.sos.turvamaksut; henkilö on jo pajalla kunnan velvoitetyöllis tettynä, työsuh de mahdollinen toukokuu hun 2015 asti). Resursoinnin tavoitteena on oltava, että kunnan osuus työmarkkinatuesta pysyy maksimissaan entisellään ja 1-2 henkilöä työllistyy/menee koulutukseen vuosittain nuorten kesä- ja muut työtilaisuudet hoidetaan jatkossa työpajan kautta työpajan tilantarpeita parannetaan siten, että työpajan käyttöön an netaan myös ns. "lääkärintalo II" kunnantalon vie restä Vaalijalan ke hitysvammayksikön valmistuttua työpaja käyttää niitä Myrskylyhty ry:n tarjoamia palvelui ta, joita se katsoo mahdolliseksi em. palkkatukea käyttäen Valtuusto 77

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot