JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus AIKA :00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-8 KK TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2013 TALOUSARVIOON 208 KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMINEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ OSALLISTUMINEN MIKKELIN SEUDUN SEUTUFOORUMIIN 211 ELINKEINO-OHJELMAN PÄIVITYS MÄÄRÄALOJEN MYYMINEN JUHANALA-TILASTA/HÄYRINEN 213 LEEVINTIEN OMAKOTITALON(ENT KUVANSIN RYHMIS) MYYNTI/NURMI 214 RANTAKAISTALEEN MYYMINEN JUHANALA-TILASTA/PIRINEN 215 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA 216 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT KOJEX OY:N TAKAUS/LYHENNYSTEN LYKKÄYS

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ OSALLISTUJAT Kunnanhallitus Lisätiedot LÄSNÄ Kuronen Jaakko pj esteellinen 208 Isoniemi Ari-Pekka I varapj. pj. 208 Jaakkola Antero II varapj. Björn Irma jäsen Hytönen Sirpa jäsen Kansanoja Maija-Riitta jäsen Kautto Jani jäsen Kotivuori Esko jäsen Lahti Mari jäsen Rautanen Heikki varajäsen 208 Juutilainen Sari valtuuston pj. Tervonen Paavo valtuuston II vpj. Hotarinen Tenho esittelijä, pöytäkirjanpitäjä POISSA Intke Juha valtuuston I vpj Savolainen Marjatta pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Jaakko Kuronen Ari-Pekka Isoniemi Tenho Hotarinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 208 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Joroinen Antero Jaakkola Maija-Riitta Kansanoja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa Marjatta Savolainen hallintojohtaja

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 204 Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään vii si päivää ennen kokousta kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajille ja kunnanjohtajalle. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KH 205 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa vuorotellen aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Antero Jaakkola ja Maija-Riitta Kansanoja. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Jaakkola ja Maija-Riitta Kansanoja.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-8 KK 69/02.02/2013 KH 206 Lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle kol man nesvuo sit tain toiminnasta ja taloudesta, ensimmäinen huhtikuun lopun mu kai se na, toinen elokuun lopun tilanteen mukaisena. Kolmas raport ti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös. Talousarvion toteutuma käyttötalouden osalta on normaali. Verotulot ke hit ty vät ennakoitua huonommin. Verrattuna vuoden takaiseen tilan tee seen verotuloja on kertynyt vähemmän kuin vuosi sitten. Varkauden kaupunki/ sosiaali- ja terveyskeskus laskuttaa jär jes tämis tään palveluista kuukausittain 1/12 osalla budjetoiduista luvuista. Ta saus las ku tus on tarkoitus tehdä raportointikausittain. Pe rus tur valau ta kun ta käsittelee yksityiskohtaisemman toteutumaraportin ke säkuun lautakunnassa, kun kirjanpito on huhtikuun osalta valmistunut. Ta saus las ku tus ta ei ole myöskään nyt tehty, vaan tehdään ke säkuun yksityiskohtaisemman ja ajantasaisemman raportoinnin pe rusteel la. Vaikka kirjanpidosta puuttuu vielä osittain kirjauksia ( mm. esh, ensihoito, eläkevastuut ja varhe-eläkkeet, eläinlääkintä), on voitu tehdä alustava tilannekatsaus. Sen perusteella näyttää siltä, että 1/12 osaan perustuva nettolaskutus on ollut n alhaisempi kuin todellinen kustannustoteuma. Toteutuma 1-8 kk liitteenä nro 1. Kunnanhallitus esittää talousarvion toteutuman 1-8 kk valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin.

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2013 TALOUSARVIOON 69/02.02/2013 KH 207 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val tuus to. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin neljän JJR-allianssivuoden jälkeen uusilla perusteilla, kun JJR purettiin ja sote-palveluiden jär jestä mis vas tuu annettiin Varkauden kaupungille. Sote-palveluista Varkau den kaupunki on laskuttanut kuukausittain 1/12 budjettiin va ratus ta määrärahasta. Talousarvion todellista riittävyyttä so te-pal ve luiden osalta ei tässä vaiheessa pysty arvioimaan. Eri kois sai raan hoidon kulut ylittyvät noin euroa budjetoidusta. Muun käyttötalouden osalta talousarvion toteutuma on normaali. Inves toin te ja on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Yhdistelmä talousarviomuutoksista on liitteenä nro 2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä olevat ta lous ar vio muutok set tehtäväksi vuoden 2013 talousarvioon. Hyväksyttiin.

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMINEN 261/12.00/2013 Sivltk 52 ( Valmistelija sivistysjohtaja Kari Tolonen ) Joroisten kunnassa on laadittu kouluverkkosuunnitelma vuosille Sen mukaan Kerisalon koulu lakkautetaan lukuvuoden alusta lukien. Koulun lakkauttaminen vaatii kuitenkin aina erillisen päätöksen. Kerisalon koulun lakkauttamisasia on ollut esillä lautakunnassa kevään aikana kolme kertaa osana kouluverkkosuunnitelmaa. Tarkoituksena on järjestää syksyllä Kerisalon koulun lakkauttamisasiasta tiedotustilaisuus ja kuulemistilaisuus. Kyseisten tilaisuuksien jälkeen asia viedään sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston päätettäväksi. Lautakunta päättää, että Kerisalon koulun lakkauttamisasiaa aletaan valmistelemaan, ja sen johdosta järjestetään tiedotustilaisuus ja kuulemistilaisuus. Lisäksi vanhempaintoimikunnalta ja koululta pyydetään asiasta lausunnot mennessä. - Tiedotustilaisuus Joroisten kunnanvirastolla maanantaina klo 17:30 - Kuulemistilaisuus Kerisalon koululla maanantaina klo 18:00 Hyväksyttiin. Sivltk 66 ( Valmistelija sivistysjohtaja Kari Tolonen ) Kerisalon koulun lakkautusasian johdosta on järjestetty tie do tus ti lai suus, yleinen kuulemistilaisuus ja henkilökunnan kuulemistilaisuus. Kaikissa tilaisuuksista on laadittu pöytäkirja, jotka ovat olleet kunnanvirastolla nähtävinä. Tilaisuuksissa on tuotu esille, että Kerisalon koulu aiotaan lakkauttaa lukuvuoden alusta lukien. Lisäksi vanhempaintoimikunnalta, koululta ja ammattijärjestöiltä on pyydetty asian johdosta vielä uudet lausunnot. Edelliset pyydettiin keväällä järjestetyn kuulemistilaisuuden yhteydessä. Kerisalon koulun oppilaita on lukuvuonna yhteensä 21,

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus jois ta 17 on joroislaista ja 4 rantasalmelaista. Oppilaat ja vakituinen hen ki lö kun ta pystytään sijoittamaan Joroisten kirkonkylän ala-asteelle. Kunnan kannalta Kerisalon koulun lakkauttaminen on taloudellisesti ja toiminnallisesti paras ratkaisu. Jos Kerisalon koulu jatkaa vielä yhden vuoden, se edellyttää kahden opet ta jan ja kahden koulunkäynninohjaajan sekä ruokahuollosta vas taa van henkilön palkkakulujen jatkumista. Lisäksi on huomioitava, että kaikki kiinteistökustannukset jatkuvat ennallaan. Kirkonkylän kou lun ykkösluokalla on tämän hetkisen tiedon mukaan lukuvuonna yhteensä 27 oppilasta ilman kerisalolaisia (2 oppilasta). Jos siis Kerisalon koulu jatkaa toimintaansa lukuvuonna , säi ly vät kaikki Kerisalon koulun kustannukset ja lisäksi kirkonkylälle jou du taan jakamaan ykkösluokka. Kerisalon koulun lakkauttaminen puolestaan toisi henkilöstö- ja kiinteistösäästöjä. Se olisi myös Joroisten kunnanvaltuuston hyväksymän kunnan strategian mukainen toimenpide. Oheismateriaalina: Vanhempaintoimikunnan lausunto Kerisalon koulun lausunto Sivistysjohtajan selvitys Sivistyslautakunta esittää kunnanhallituksen kautta valtuustolle, että Ke ri sa lon koulu lakkautetaan lukuvuoden alusta lukien. Hyväksyttiin. KH 208 Oheismateriaalina - vanhempaintoimikunnan lausunto - Kerisalon koulun lausunto - sivistysjohtajan selvitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kerisalon koulu lakkautetaan vuo den alusta lukien. Jaakko Kuronen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen tilalleen asian kä sitte lyyn osallistui varajäsen Heikki Rautanen.

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Puheenjohtajana toimi Ari-Pekka Isoniemi. Sirpa Hytönen esitti, että Kerisalon koulu jatkaisi vielä lukuvuoden ja koulu lakkautettaisiin lukuvuoden alusta lukien. Hänen esitystään kannatti Jani Kautto ja Irma Björn. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Sir pa Hytösen esitystä kannatti 5 jäsentä (Hytönen, Kautto, Iso niemi, Björn ja Kotivuori), kunnanjohtajan päätösehdotusta kannatti 4 jä sen tä (Jaakkola, Kansanoja, Lahti ja Rautanen), joten Sirpa Hy tösen esityksen mukaisesti kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, et tä Kerisalon koulu jatkaa vielä lukuvuoden ja koulu lakkau te taan lukuvuoden alusta alkaen. Kunnanjohtaja ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteensä. Liite nro 2a. Sivistysjohtaja Kari Tolonen oli alussa esittelemässä asiaa.

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ 328/05.01/2013 Sivltk 69 ( Valmistelija varhaiskasvatuksen esimies Eija Lappi puh ) Sitoutumattomien valtuustoryhmä teki syksyllä 2012 valtuustoaloitteen lasten kodinhoidontuen kuntalisän maksamisesta Joroisissa. Aloite tehtiin niin myöhään, ettei asiaa ehditty selvittää ennen TA 2013 laadintaa. Asia siirrettiin valmisteltavaksi vuoden 2014 talousarvion laadintaan mennessä. Varhaiskasvatuksen esimies toteutti kyselyn vuosina syntyneiden lasten vanhemmille huhtikuussa Vastauksia kyselyyn saatiin 34 (vastausprosentti 40). Kyselyn perusteella kuntalisän määrä tulisi olla yli 300 /kk, jotta sillä olisi todellista vaikutusta vanhempien työhön paluuseen ja kunnallisen päivähoidon käyttöön. Selvitys vanhemmille tehdystä kyselystä, kuntalisän aiheuttamista kustannuksista sekä naapurikuntien kuntalisän maksamisesta on liitteenä. Syntyvyys Joroisissa on vuosina vähentynyt noin 10 lasta / v edellisiin verrattuna. Kelan maksaman kodinhoidontuen määrän arvioidaan vähenevän vuonna vuoden 2013 TA verrattuna. Perustelu: Kaikkein pienimpien lasten kotihoidon tukeminen on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta perusteltua. Lasten päivähoidon aloittaminen on sekä lapsen, vanhempien että päivä- hoidon järjestäjien kannalta aivan eri asia tapahtuuko se 10 kk:n iässä vaiko kaksivuotiaana. Jo muutaman kuukauden hoitovapaan aikana lapsen kehityksessä tapahtuu isoja muutoksia ja lapsen edellytykset siirtyä päivähoitoon kasvavat merkittävästi. Liite nro 1: Selvitys kodinhoidontuen kuntalisästä. Ehdotan, että Joroisissa maksetaan alkaen kodinhoidontuen kuntalisää 100 / kk vanhempainrahakauden jälkeen siihen asti kunnes lapsi täyttää 2 vuotta edellyttäen, että lapsi ei ole kunnalli sessa päivähoidossa. Kunnalle aiheutuvat kustannukset / v (arvio: 25 lasta x 100 /kk x 12 kk). Kokouksessa muutettu päätösehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallituksen kautta valtuustolle, että Joroisissa maksetaan alkaen kodinhoidontuen kuntalisää 100 /kk vanhempainrahakauden jälkeen siihen asti kunnes lapsi

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus täyttää 2 vuotta edellyttäen, että lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Kunnalle aiheutuvat kustannukset /v (arvio: 25 lasta x 100 /kk x 12 kk). Juha Hytönen esitti, että kodinhoidontuen kuntalisää ei maksettaisi. Hytösen esitystä kannatti Virva Leväinen. Asiasta äänestettiin ja esittelijän pohjaehdotus sai 3 ääntä ( Holopainen, Kuivalainen ja Kuronen) ja Hytösen ehdotus 2 ääntä ( Hytönen ja Leväinen). Näin ollen esittelijän pohjaehdotus hyväksyttiin. KH 209 Kunnalla on ollut vuonna 2005 käytössä 100 e/kk suuruinen kuntalisä, jolla ei ollut vaikutusta päivähoidon ky syn tään eikä kustannuksiin. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Joroisissa ei oteta käyt töön kotihoidontuen kuntalisää, koska kunnalla ei ole tähän talou del li sia mahdollisuuksia käyttötalouden suuren alijäämäisyyden vuoksi ja koska ei ole näyttöä siitä, että 100 /kk suuruinen kuntalisä vä hen täi si päivähoidon kysyntää kunnassa ja alentaisi näin lasten päi vä hoi to kus tan nuk sia. Hyväksyttiin.

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN MIKKELIN SEUDUN SEUTUFOORUMIIN 341/00.00/2013 KH 210 (Valmistelija kunnanjohtaja Tenho Hotarinen puh ) Mikkelin seudun seutuvaliokunta on pitänyt kokouksen Ko kouk ses sa on käsitelty mm. Mikkelin seudun kuntien käsityksiä so si aa li- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskevasta vä li ra portis ta sekä kuntarakennelain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta. Keskustelun perusteella seutuvaliokunta on päättänyt kutsua koolle Mik ke lin seudun seutufoorumin, jossa em. asioita käsitellään edelleen. Samalla on päätetty, että kokoukseen kutsutaan Mikkelin seudun ulkopuolelta Pieksämäen, Joroisten ja Juvan kun nan val tuus tojen sekä -hallitusten puheenjohtajistot sekä em. kuntien johtajat. Kokous pidetään Mikkelissä Suomen Nuoriso-opistolla tiistaina klo alkaen. Joroisten kunnan strategia on päätetty valtuustossa kesäkuussa 2013 ja sen mukaan kunta tavoittelee ns. laajaa Keski-Savon kaupun kia, jossa on vähintään asukasta vuoden 2017 alusta alkaen. Mikäli Keski-Savon kaupunki ei toteudu, niin Joroinen jatkaa tois tai sek si itsenäisenä ja hakeutuu Pohjois-Savon SOTE - alu eeseen. Valtiovarainministeriö on lähettänyt selvityspyynnön kunnil le koskien voimassa olevan kuntarakennelain mukaista kuntien sel vi tys vel vol li suut ta. Sen ja lain mukaan kunnan tulee selvittää yhdes sä muiden kuntien kanssa kuntajaon muuttamisen edellytykset täyt tä vän uuden kunnan muodostamista erillisten kriteerien täyt tyessä. Samoin kuntien tulee antaa lausuntonsa Sosiaali- ja ter veys mi nis teriön asettaman sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain val mis telu ryh män laatimasta väliraportista mennessä. Tuossa vä li ra por tis sa on todettu sosiaali- ja terveydenhuollon pää pe ri aatteet. Kuntarakenteita koskevassa selvityspyynnössä on nostettu työs säkäyn ti - ja yh dys kun ta ra ken ne pe rus te merkittäväksi kriteeriksi. Sel vitys pyyn nös sä mainitaan, et tä "Jos kunnat täyttävät työs sä käyn ti perus teen tai yh dys kun ta ra ken ne pe rus teen ja muodostavat yhtenäisen alu een, niiden on sel vi tet tä vä kuntien yhdistymistä yhdessä." Tällä pe rus teel la Joroista, Lep pä vir taa ja Varkautta vaaditaan neu vot te lupöy tään. Edelleen kirjeessä mainitaan, että em. kriteerein muodostuvasta selvi tys alu ees ta voidaan poiketa ainoastaan ministeriön määräämän eri tyi sen kuntajakoselvityksen perusteella.

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus On huomattava lisäksi, että Joroisten kunta on jo antanut sosiaali- ja ter vey den huol ton sa järjestämisvastuun vastuukuntamallilla Var kauden kaupungille, joten kunta ei voi järjestämisvastuun siirron voi massa ollen käydä itsenäisesti neuvotteluja muiden tahojen kanssa so siaa li- ja terveydenhuollon rakenteista. Kunnanhallitus päättää, että Joroisten kunnan edustajat eivät tois taisek si osallistu Mikkelin seutua koskeviin kunta- ja SOTE - ra ken nekes kus te lui hin. Mikäli kuntastrategian mukaisesti Keski-Savon alueen kunta- ja SOTE - rakenneratkaisut eivät edisty kunnan hy väk syttä vis sä olevalla tavalla, päätetään Mikkelin seudun keskusteluihin osal lis tu mi ses ta erikseen valtuustotasolla. Kunnanhallitus päätti, että kutsutut voivat osallistua tilaisuuteen harkin tan sa mukaan.

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Elinkeinojaosto Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus ELINKEINO-OHJELMAN PÄIVITYS 165/14.01/2013 Elinkeinojaosto (Valmistelija elinkeinoasiamies Aarre Damski puh ) Joroisten kunnan elinkeino-ohjelma on vuodelta Vahvoina elin keinotoiminnan sektoreina nähtiin tuolloin maaseutuyrittäminen, metalliteollisuus, asuminen ja informaatioteknologia. Informaatiotekno lo gia on sit tem min kuihtunut pois ja tilalle on potentiaalisena toimiala na nous sut matkailu. Elinkeinojaos on pitämässään kokouksessa pykälässä 21 päättänyt seuraavasti: Kunnanjohtaja ja elinkeinoasiamies valmistelevat kevyen päivityksen nykyiseen, vuodelta 2007 olevaan elinkeino-ohjelmaan. Elinkeino-ohjelman päivitetty versio, liite 1 Elinkeinojaos keskustelee elinkeino-ohjelmasta ja päättää mahdollisista jatkotoimista. Elinkeino-ohjelmasta poistetaan kunnan talousstrategia -osio. Muutetaan toimenpiteet -osion teksti kuulumaan: Luodaan edellytyksiä kunnassa olevien yritysten ja toimialojen kehittymiselle sekä suoritetaan aktiivista uusyrityshankintaa. Alaosiossa: Kunta käyttää ja hyödyntää oman alueen yritys ten palveluja. Lisäksi kunnanjohtaja ja elinkeinoasiamies tarkentavat elinkeinostrategian vuosille Elinkeinojaosto (Valmistelija elinkeinoasiamies Aarre Damski puh ) Elinkeinojaos on kokouksessaan käsitellyt kunnanjohta jan ja elinkeinoasiamiehen päivittämää elin kei no-ohjelmaa. Tekstiin tulleiden muutosten ja talousstrategiaosion poiston lisäksi elin kei no jaos päätti, et tä kun nan joh ta ja ja elin kei noasiamies tar kentavat vielä elinkeino-ohjelmaa. Tarkennuksessa huomioidaan myös val tuusto se mi naarissa mahdollisesti esiin nousevat sei-

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Elinkeinojaosto Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus kat. Ohjelmaan on myös lisätty lyhyt määritelmä kunnan osalli suudesta elin kei no toi mintaan. Tarkennettu ja päivitetty elinkeino-ohjelma liitteenä 1. KH Elinkeinojaos hyväksyy Joroisten kunnan Elinkeino-ohjelman vuosille Elinkeinojaos hyväksyi Elinkeino-ohjelman ja esit tää sen edel leen kunnanhallitukselle. Elinkeino-ohjelma liitteenä nro 1. Kunnanhallitus hyväksyy elinkeino-ohjelman vuosille Hyväksyttiin. Elinkeinoasiamies Aarre Damski oli esittelemässä elinkeinotoimen nykytilaa. KH 211 Elinkeino-ohjelmassa on määritelty myös kunnan osallisuus elin keino toi min nan tukemiseen. Tästä syystä valtuuston on käsiteltävä elin kei no-oh jel ma. Lisäksi ohjelmaan tuli muutamia tarkennuksia edel li ses sä kunnanhallituksen käsittelyssä. Elinkeino-ohjelma liitteenä nro 3. Kunnanhallitus esittää elinkeino-ohjelman vuosille valtuuston hy väk syt tä väk si. Hyväksyttiin.

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus MÄÄRÄALOJEN MYYMINEN JUHANALA-TILASTA/HÄYRINEN 317/02.06/2013 KH 212 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) Kimmo ja Kristina Häyrinen ovat ilmaisseet halukkuutensa ostaa omis ta man sa tilan vierestä kaksi määräalaa Juhanala -ti lasta.määräalat ovat tarpeen yritystoiminnan kehittämiseksi. Toinen määräala on peltoa ja tullut kunnan omistukseen vaih to kauppo jen myötä. Toisen määräalan arvosta on Keski-Savon met sän hoito yh dis tyk sen arvio. Kauppakirja liitteenä nro 4. Kunnanhallitus voi hyväksyä kaupan, kun kauppahinta alittaa eu roa. Kunnanhallitus hyväksyy oheisen kauppakirjan ja myy Ju hanala-tilas ta kaksi määräalaa, yhteensä 5,1 ha euron kaup pa hin nalla Kimmo ja Kristina Häyriselle. Hyväksyttiin.

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LEEVINTIEN OMAKOTITALON(ENT KUVANSIN RYHMIS) MYYNTI/NURMI 264/02.07/2013 KH 213 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) Leevintien omakotitalon käytyä tarpeettomaksi Kuvansin ryhmiksenä on se annettu myyntiin kiinteistövälittäjälle. Siitä on saatu tarjous euroa. Kiinteistössä on ollut sisäilmaongelmia. Kiinteistö myydään siinä kunnossa missä se kaupantekohetkellä on eikä kunta vastaa korjauskustannuksista. Kiinteistötunnnus Kauppakirjaluonnos liitteenä nro 5. Kunnanhallitus hyväksyy oheisen kauppakirjan ja myy Pasi ja Eeva Nurmelle Häyrilän kylässä sijaitsevan kiinteistön Leevintie 3 ja sillä olevat rakennukset euron kauppahinnalla. Hyväksyttiin.

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus RANTAKAISTALEEN MYYMINEN JUHANALA-TILASTA/PIRINEN 276/02.06/2013 KH 214 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) Sirkku-Liisa Pirinen on halukas ostamaan Juhanala-tilasta ran ta kaista leen, joka on Pirisen omistaman Paronranta-nimisen kiinteistön, Rn:o 1:58 ja järven välissä. Määräalan koko on 2465 m2. Kaup pahin nak si on neuvotteluissa sovittu 4000 euroa. Kauppakirja liitteenä nro 6. Kunnanhallitus hyväksyy oheisen kauppakirjan ja myy Ju hanala-tilas ta 2465 m2 suuruisen rantakaistaleen Sirkku-Liisa Piriselle 4000 eu ron kauppahinnalla. Hyväksyttiin.

19 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA 284/05.00/2013 KH 215 (Valmistelija kunnanjohtaja Tenho Hotarinen puh ) Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja ter vey den huollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin, jossa on to det tu uudistuksen pääperiaatteet (Sosiaali- ja terveysministeriön ra port te ja ja muistioita 2013:15). Muistio on julkaistu ministeriön inter net-si vuil la: Valmisteluryhmä jatkaa työtään nyt syksyllä ja laatii hallituksen esityk sen muotoon laaditun ehdotuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mis laik si. Ehdotus sisältää kuntauudistuksen edellyttämät vält tä mät tö mät säännökset sosiaali - ja terveydenhuollon jär jes tä mises tä ja rahoittamisesta. Jatkotyönsä tueksi valmisteluryhmä pyytää kunnilta ja muilta eri tahoil ta lausuntoja väliraportista. Lausuntopyyntöön voi vastata web ropol - kyselyllä. Webropol vastauksen sijaan lausunnon voi antaa myös kirjallisesti. Kirjallisessa lausunnossa pyydetään esittämään nä ke myk siä webropol - kyselyssä oleviin kysymyksiin: - sote- ja perusalueen muodostamisen kriteereistä - erityisvastuualueen asemasta ja toimivallasta - rahoituksesta - kuntien välisestä kustannusten jaosta ja - aikataulusta STM pyytää erikseen alkuvuodesta 2014 lausuntoja val mis te lu ryhmän loppuraportista, joka tulee sisältämään ehdotuksen edus kunnal le annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja ter vey den huollon järjestämislaiksi ja siihen liittyviksi muiksi laeiksi. Lain on tar koitus tulla voimaan ja sote - sekä perustason alueet käyn nistäi si vät toimintansa viimeistään Tämän lisäksi kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja ter veys alueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muo dos ta mises ta. Valtioneuvosto muodostaa sote - alueet ja perustason alueet val tio neu vos ton asetuksella syksyllä Lausunnot pyydetään antamaan mennessä. Kunnanhallitukselle jaettiin edellisessä kokouksessa luonnos kunnan lausunnoksi webropol - kyselyn pohjalle laadittuna. Webropol - lausuntoluonnos ja keskeisiä osia väliraportista on oheis ma te ri aa li na. Kunnanhallitus päättää antaa Joroisten kunnan lausuntona sosiaalija terveysministeriön asettaman sosiaali- ja terveydenhuollon jär jestä mis lain valmisteluryhmän väliraportista oheismateriaalina olevan, so si aa li- ja terveysministeriön kyselyn pohjalle laaditun vastauksen.

20 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Tämän lisäksi kunnanhallitus lausuntonaan toteaa seuraavaa: "Valtioneuvosto valmistelee kokonaisvaltaista ja monipolvista kun tauu dis tus ta, johon liittyy monta lakia (mm. kuntarakennelaki, sosiaalija ter vey den huol lon järjestämislaki, kuntalain kokonaisuudistus sekä val tion osuus uu dis tus). Kunnilla on kuitenkin jo nyt velvollisuus sel vittää "Kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävän uuden kunnan muo dos ta mis ta" kuntarakennelain mukaan ja neuvottelukumppanit tä hän tu li si ilmoittaa marraskuussa. Tilanne on kuntien kannalta kohtuuton, koska em. lainvalmistelut kul ke vat eri tahtia. Kuntien tulisi tietää koko kun ta uu dis tus lain säädän nön periaatteet kaikkien valmistelussa olevien lakien osalta. Epä mää räi nen tilanne johtaa siihen, että neuvotteluita käydään, koska valtio niitä edellyttää ilman, että on tarkoituskaan pyrkiä kun ta liitok siin. Vain selkeä päämäärä ja tahtotila kunnissa voi aikaansaada kun ta lii tok sia ja tämä edellyttää kunnilla olevaa perustietoa tu le vaisuu den toi min ta edel ly tyk sis tä ja toimintaympäristöstä sekä ra hoi tuspoh jas ta ja -mallista. Pakkolakien valmistelu ei edistä kun ta lii tok sissa tar vit ta vaa tuottavuuden kehittymistä, vaan päinvastoin. Pak ko liitok sil la ta pah tu vis sa kuntaliitoksissa saattaa muodostua syviä tais telu hau to ja ja py sy viä vastakkainasetteluita entisten kuntien välille estäen näin in no va tii vi sen kehitystyön. Ongelmallista on mm. se, että kuntien tulee käynnistää kun ta lii tossel vit te lyi tä, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki astuu voimaan vasta Valtioneuvoston asetuksella hy väk sytään ns. SOTE - alueet ja perustason alueet vasta syksyllä Kun tien kan nal ta olisi kui ten kin välttämätöntä jo selvitysvaiheessa tie tää, mit kä alueet saavat SO TE - alueen leiman ja mitkä alueet perus ta son lei man. SOTE - alue edellyttää mm. "riittävää kantokykyä", mut ta sen kriteerit ovat epä mää räi set eikä niitä ole konkreettisesti mää ri tel ty. Esitetty kantokykytekijöiden soveltaminen voi johtaa tulkin nan va rai suu teen ja mahdolliseen alueiden välisen arvioinnin eriar voi suu teen. Kunnat joutuvat siis neuvottelemaan kuntarakenteista tie tä mät tä, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ne voivat itse jär jes tää tai tuot taa, vaikka ko. palvelut ovat ylivoimaisesti suurin menoerä kunnis sa. Mm. Joroisten kunta on kuntastrategiassaan asettanut ta voitteek si ns. laa jan Kes ki-sa von kaupungin syntymisen, jossa olisi vähin tään asukasta sil lä aja tuk sel la, että se saa oman SOTE - alu een. On huomattava, että sama epämääräisyys koskee myös perus ta son alueita. Valtionosuuksien määräytyminen laadittavana olevassa val tionosuus uu dis tuk ses sa tulisi myös ehdottomasti olla kuntien tiedossa en nen sel vi tys töi den aloittamista. Kuntien tulisi tietää val tion osuuksien vai ku tuk set kuntatalouteen ny kyi sel lä/tu le val la kun ta ra ken teella.

21 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Oma kysymyksensä on myös vastuukuntamallin pe rus tus lain mu kaisuus. Sen sijaan, että edellytetään kuntien itsehallinnon mukaisen jär jes tä mis vas tuun luovuttamista toiselle kunnalle, tulisi uudistuksen edis tää tuotantorakenteiden uusiutumista, koska kunnissa on tuotan non ongelma, ei järjestämisen ongelma. Tuotannon kus tan nustie toi suut ta ja yhtäläistä tuotteistusjärjestelmää ja tuotehinnoittelua tu li si kehittää pal ve lui den läpinäkyvyyden ja kilpailun sekä vertailun edis tä mi sek si. Vas tuu kun ta mal lis sa vas tuu kun nal la ei saisi lain mukaan olla yk sin ker tais ta enem mis töä päätöksiin, vaan se pitäisi ra jata ää ni leik ku ril la. Joroisten kunnanhallitus toteaa, että Joroisten kunta on antanut sosi aa li- ja terveydenhuollon järjestämisvastuunsa Varkauden kau pungil le valtuuston päätöksellä , jolloin valtuusto hy väksyi yhteistoimintasopimuksen Varkauden kaupungin kanssa. Sote - hen ki lös tö on siirtynyt Varkauden kaupungin palvelukseen alkaen. Joroisten kunnan vaihtoehdot eri tasoisissa sosiaali- ja ter vey denhuol lon rakenteissa ovat seuraavat: 1) Perustaso Mikäli Varkauden ympäristöön syntyy perustason alue, kuuluu Jo roinen Varkauden seudun perustasoon, joka kuuluu joko Mikkelin tai Kuo pion SO TE - alueeseen riippuen ko. perustason kuntakoalitiosta ja sen päätöksistä. 2) SOTE - alue Mikäli Keski-Savon alueelle syntyy yli asukkaan "Kes ki-savon kaupunki" (Joroinen, Hei nä ve si, Pieksämäki ja Varkaus, mahdol li ses ti myös Leppävirta), haet ta neen sille SOTE - alueen pe rus tamis lu paa. Mikäli ei synny laajapohjaista "Keski-Savon kaupunkia", kuuluu Joroi nen nykyisen yhteistoimintasopimuksen voimassa ollen Var kauden seudun perustason alueen kanssa joko Mikkelin tai Kuopion SO TE - alueeseen. Erikseen tulisi Joroisten kunnan näkökulmasta selvittää tilanne, jossa järjestämisvastuu olisi irrotettu Joroisten ja Varkauden yh teis toimin ta so pi muk ses ta, josta tulisi palvelujen tuotantoa koskeva so pimus ja tässä tilanteessa arvioida, voisiko Joroinen kuu lua suoraan esim. Mikkelin tai Kuopion SOTE - alueeseen, joka jär jes täi si so siaa li- ja terveydenhuollon palvelut perustasolla jo rois lai sil le Var kauden sosiaali- ja terveyskeskuksen tuottamina ja eri kois sai raan hoi don pal ve lut SOTE - alueilta palvelujen kilpailutuksen ja vertailun pe rusteel la. Hyväksyttiin, kuitenkin siten, että tässä vaiheessa ei selvitetä jär jestä mis vas tuun irrottamista Joroisten ja Varkauden välisestä sosiaalija ter vey den huol lon yhteistoimintasopimuksesta eikä näin ollen sitä,

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 99 Energialaitoksen johtokunta 20.05.2014 AIKA 20.05.2014 16:30-19:00 PAIKKA Energialaitoksen toimitalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialle edellytetään takaajan suostumus.

Asialle edellytetään takaajan suostumus. Kunnanhallitus 218 07.10.2013 Kunnanhallitus 189 27.10.2014 Kunnanhallitus 217 08.12.2014 Valtuusto 44 15.12.2014 Kunnanhallitus 179 21.09.2015 Valtuusto 46 28.09.2015 46 KOJEX OY:N JAKAUTUMISILMOITUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 140. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 140. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 140 Energialaitoksen johtokunta 30.10.2013 AIKA 30.10.2013 16:30-18:00 PAIKKA Energialaitoksen toimitalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 51 Sivistyslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 18:00-18:42 PAIKKA Joroisten kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot