Laadunvarmistussuunnitelma Ryhmä Jämät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadunvarmistussuunnitelma Ryhmä Jämät"

Transkriptio

1 Laadunvarmistussuunnitelma Ryhmä Jämät Kyykkä Jarno, Palomäki Kari, Piirainen Esko, Seise Matti

2 Johdanto Laadunvarmistussuunnitelmassamme sovelletaan Juranin määritelmää, siltä osin kun se kettärään prosessimalliimme taipuu. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousevat asiakastyytyväisyys ja tuotteen vapaus puutteista, niin pitkälle kuin on mahdollista. Asiakkaan tyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys tarkistetaan asiakkailta jokaisen syklin päättyessä. Tässä tapauksessa tarkistus tapahtuu viikottain esittäessämme työmme tuotoksen muulle ryhmälle laskuharjoitustilaisuudessa perjantaisin. Vapaa puutteista Täysin puutteetonta ohjelmistoa emme voi projektin ollessa kesken asiakkaalle toimittaa. Pyrimme siihen, että jokaisen syklin luvatut toiminnallisuudet ovat vapaat puutteista, sikäli kun niihin ei liity seuraavien syklien osien riippuvuuksia. Vaatimukset Ohjelmistossamme, kuten kaikissa muissakin ohjelmistoissa, on toiminnallisuuksia joiden toiminta ja oikeellisuus voidaan suhteellisen todentaa ja mitata. Haastavampaa onkin miettiä miten saamme tarkastettua ei-toiminnallisten vaatimusten toteutumisen ohjelmistossamme. Toiminnalliset vaatimukset Toiminnallisuudet käydään jokaisen syklin päättyessä läpi tarkistuslistan avulla. Tässä tarkistetaan toimminnallisuuksien toimivan asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Ennen sykliä on laadittu luettelo siitä, mitä toimintoja sykliin aikana tehdään. Tälläisenä tarkistuslistana meillä toimii projektimme backlog. Ei-toiminnalliset vaatimukset Sovelletaan Juha Tainan luennolla esittämää yhdistettyä laatutekijämallia. Sykleittän tarkastellaan ja arvioidaan kunkin laatutekijän toteutuminen tarkistuslistan avulla. Meille tärkeimmiksi laatutekijöiksi tässä on korostettu Luotettavuus, Tehokkuus ja Käytettävyys. Muiltakin osin pyrimme tekemään mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen ja

3 tarkistamme myös muut ohjelmiston laadun osatekijät, vaikka emme niiden toteutumiseen tässä projektissa keskitykkään. Nämä osatekijät ovat Juha Tainan kurssin aikana listaamat: 1) Oikeellisuus 2) Luotettavuus - tärkeä 3) Tehokkuus - tärkeä 4) Yhtenäisyys 5) Käytettävyys - tärkeä 6) Ylläpidettävyys 7) Joustavuus 8) Verifioitavuus 9) Siirrettävyys 10) Uudelleenkäytettävyys 11) Yhteentoimivuus 12) Käyttöturvallisuus 13) Hallittavuus Projektin ennakkovaiheiden laadunvarmistus Sopimuksen laadunvarmistus Tässä tapauksessa on laadittava luettelo ominaisuuksista ja varmistettava, että ne ovat järkeviä ja oikeassa suhteessa käytössä oleviin resursseihin eli projektin jäsenten ajankäyttömahdollisuuksiin ja osaamistasoon. Tässä asiakkaat ovat osittain samalla projektin tekijöitä, on asiakkaiden ajankäyttö ja osaaminen sidoksissa tekijöiden vastaaviin resursseihin ja siten automaattisesti kunnossa, jos ne tekijöiden kohdalla ovat kunnossa. Projektisuunnitelma & Riskit Aikataulu Aikataulumme on sidottu kurssin pituuteen, ja tämä kurssin pituus on lomitettu viiteen sykliin. Jokaisen syklin päättymispäivä on ryhmällemme perjantaisin klo 12 koko kurssin ajan. Henkilö-ja laiteresurssit Meillä on käytettävissämme henkilöresursseina ryhmämme jäsenet (ks. yltä) ja laitteistoresursseina ryhmäläisten henkilökohtaisten tietokoneiden lisäksi myös Helsingin Yliopiston asiakaspäätteitä, joilla voimme projektin toteutumista edistää. Projektin riskit Projektissa on yksi käytännön riski: Se ettemme saa toteutettua ohjelmistoa viikoittain sovitussa aikataulussa. Syinä tähän ovat projektiryhmäläisten henkilökohtaiset esteet ja laitteiden rikkoutumiset. Asiakkaiden toiveiden täyttäminen tai asiakasrajapinnan katoaminen olisi isommassa projektissa oma riskinsä, mutta tässä projektissa saamme onneksi toimia kokoajan asiakasrajapinnassa. Projektin jäsenet ja alihankkijat Projektin jäsenet ovat ryhmämme jäsenet (ks. yltä), asiakkaina projektillemme toimivat muut kurssilaiset. Alkuperäinen ohjelmisto tuli ryhmäläiseltämme. Muita mahdollisia

4 alihankkijoiksi mahdollisesti miellettäviä ryhmiä voisivat olla työkalujen toimittajat, kuten eclipse, eclemma, code.google, googledocs ja eclipse meters. Käytettävä prosessimalli Projektissa käytämme sovellettua ketterää prosessimallia. Käytettävät työkalut Työkaluina käytämme projektinhallintajärjestelmä code.google.com:ia, versionhallintana Subversionia ja kehitysympäristönä Eclipseä. Eclipseen otamme käyttöön testaamista helpottavan eclemma-liitännäisen, sekä projektin metriikoita seuraavan eclipsemetersliitännäisen. Uudelleenkäyttösuunnitelma Tätä projektia ei ole tarkoitettu käytettäväksi uudelleen. Laatusuunnitelma Laatutavoitteet Ensisijaisiksi laatutekijöiksi on valittu luotettavuus, tehokkuus ja käytettävyys. Näitä havainnoidaan ensisijaisesti käyttäjien kokemuksista. Projektin osavaiheiden aloitus-ja lopetusehdot Toteutamme projektimme sykleissä, joten syklien aloitus- ja lopetusehdot ovat ensisijaisesti aikaan sidottuja. Toissijaisena, joskin aivan yhtä tärkeänä lopetusehtona edelliselle syklille on se, että syklin osa on toteutettu ja ryhmäläisten yhdessä hyväksi toteama. Tämän jälkeen tuotteen osa esitellään asiakkaalle, joka ilmaisee vielä mielipiteensä tuotteesta tai tarkasteltavasta tuotteen osasta. Mikäli asiakas on tyytyväinen tuotteeseen / tuotteen osaan, todetaan se riittävän laadukkaaksi. Mikäli tuotteen osassa on puutteita, siirretään puutteiden korjaus korkealle tärkeysasteelle seuraavan syklin alkuun. Käytettävät laadunvarmistusmenetelmät Ohjelmistomme laadunvarmistusmenetelminä käytämme katselmointeja ja testausta. Testausstrategiamme on sijoitettu mahdollisimman alkuvaiheeseen ja pyrimme testaamaan ohjelmistoa koko sen elinkaaren ajan. Testaamista ei voitu aloittaa ennen kun ohjelmiston arkkitehtuuri suunniteltiin uudellen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että testaaminen painottuu meillä kolmanteen sykliin ja siitä eteenpäin testaamme yksikkötestein jokaisen uuden toiminnallisuuden.

5 Projektin elinkaaren laadunvarmistus Kehitystyön laadunvarmistus toteutetaan meillä ensisijaisesti katselmoinnein (review), ja tämän toteutusmuotona on tarkastuksen ja verataisarvioinnin sovellettu yhdistelmä. Kuten on aiemmin mainittua, kuuluu testaus (software testing) laadunvarmistukseemme. Pyrimme testaamaan riittävästi jokaisen syklin toteutuksen yhteydessä. Laatukehyksen laadunvarmistus Virheiden välttäminen toteutetaan huolellisella koodauksella ja kattavalla testauksella jokaisen syklin aikana. Dokumenttipohjia ja tarkistuslistoja käytetään tarvittaessa ja käytettävät pohjat tallennetaan projektinhallintaamme googlecodeen. Projektin henkilöstön koulutus, ammattitaidon ylläpito ja sertifiointi eivät tule kyseeseen tässä yhteydessä, mutta työhyvinvoinnista ja projektin läpiviennin jaksamisesta pyritään huolehtimaan eikä ketään kuormiteta yli omien voimavarojensa. Versionhallintaa sovelletaan tarvittavassa määrin. Dokumenttien hallintaa varten käytämme googledocs-palvelua, sekä code.google.comprojektinhallintapalvelua. Yritystason laadunvarmistusta ei ole tarpeen soveltaa tässä projektissa Projektinhallinnan laadunvarmistus Projektin seurantaa tapahtuu jokaiseen sykliin liittyvässä harjoitusryhmien kokoontumisessa, jossa saadaan myös ohjausta. Laatua mitataan ja arvoidaan jokaisen syklin aikana ja syklien päättyessä. Laadun kustannuksia ei tässä projektissa mitata eikä arvioida. Yleisesti käytettyjä metriikoita, kuten koodirivien määrä/kuukausi, virheiden määrä/1000 ohjelmariviä tai tuottava työaika/kokonaistyöaika ei ole mielekästä soveltaa näin suppeassa projektissa. Näiden sijaan käytämme Eclipse-kehittimeen rakennettua liitännäistä, Eclipsemeters:iä, jonka perusasetukset sopivat tämän kokoisille projekteille. Käytettäviä metriikoita käsitellään tarkemmin omassa kappaleessaan. Standardointi Standardien systemaattinen soveltaminen ei näin pienessä projektissa ole mielekästä. Laadunvarmistuksen organisointi Tämän tyyppisessä ja näin suppeassa projektissa ei ole mielekästä perustaa laadunvarmistusryhmää eikä muutenkaan soveltaa miktään laatustrategiaa. Henkilöhallintakaan ei ole tässä yhteydessä relevantti asia. Laatukäsikirjaa ei ole mielekästä tai mahdollista laatia tämän projektin yhteydessä, ellei sitten laadittuja ja laadittavia muutamia laatuun liittyviä irrallisia dokumentteja pidetä suppeana laatukäsikirjana.

6 Projektissa käytettävät mittarit ja työkalut Laatutekijöitä tulisi pystyä arvioimaan numeerisesti sopivien mittarien avulla. Mittareiden valinnan hyvä periaate on valita pieni joukko hyvin määriteltyjä metriikoia kaiken mahdollisen mittaamisen sijasta. Käytämme tässä projektissa seuraavia mittareita: Ohjelmiston koko koodiriveinä (KLOC Kilos Lines Of Code) Toimintojen määrä (FP, Function Points) Luokkien ja metodien määrä Kenttien määrä Kokonaistyöaika DevH. Näiden perusteella voidaan voidaan laskea kehitystyön tuottavuudet DevP=DevH/KLOC ja FDevP=DevH/FP. Kokonaistyöajanseuranta toteutetaan backlogiin. Metodien yhtenäisyyden puute (Lack of Cohesion on Methods), LCOM. Tästä nähdään montako erillistä metodijoukkoa luokassa on. Metodijoukot ovat erilliset, jos niiden jäsenet eivät viittaa samoihin luokan attribuutteihin. Emme salli riippuvuussyklien muodostumista tämän kokoisessa ohjelmassa Asikkaiden tyytyväisyyttä peräänkuulutetaan katselmoinneissa. Kysylykaavaketutkimus olisi tehokkaampi tapa, mutta tämän kokoisessa projektissa ja meille varatussa ajassa ei sellaista voida toteuttaa. Mikäli se toteutettaisiin laskettaisiin pinotettu keskiarvo siten että 1.00 on täydellinen tyytyväisyys ja 0.00 täydellinen tyytymätömyys Suurin osa käyttämistämme mittareista saadaan tulkittua käyttämällä Eclipsemetersliitännäistä vakioasetuksilla. (Asiakastyytyväisyys poislukien kaikki muut) Koodin ulkoasun yhtenäistämiseen käytämme Eclipse -koodityylitemplatea koodin ulkoasun yhdenmukaistamiseen. Ryhmällä on käytössään templatetiedosto, joka asetetaan projektin tyylitiedostoksi. Eclipse muotilee koodin jokaisen käännöksen (tallennuksen) yhteydessä. Versiohallinta toteutetaan code.goole.com -palvelun SVN-versiohallinnan avulla Liitteet Projektin backlog Java Code Style -template

7 Litteet Java Code Style template Change non static accesses to static members using declaring type Change indirect accesses to static members to direct accesses (accesses through subtypes) Convert for loops to enhanced for loops Remove unnecessary parentheses Remove unused imports Remove unused private methods Remove unused private constructors Remove unused private types Remove unused private fields Add missing annotations Add missing annotations Add missing serial version ID (generated) Remove unnecessary casts Remove unnecessary '$NON-NLS$' tags Add unimplemented methods Organize imports Format source code Remove trailing white spaces on all lines Correct indentation

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Ohjelmistojen koon mittaaminen eri tyyppisissä kehityshankkeissa

Ohjelmistojen koon mittaaminen eri tyyppisissä kehityshankkeissa Ohjelmistojen koon mittaaminen eri tyyppisissä kehityshankkeissa Pekka Forselius, STTF Oy Kansallinen ja kansainvälinen tilanne Kun kerromme merkittävänä tutkimustuloksena että suurten ohjelmistojen kehittäminen

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

4. Vaatimusmäärittely

4. Vaatimusmäärittely 4. Vaatimusmäärittely Laadukkaiden ohjelmistojen tuottaminen ei ole helppo tehtävä. Jos se olisi helppoa, kaikki tekisivät laadukkaita ja edullisia ohjelmia. Sen lisäksi, että ohjelman täytyy toimia virheettömästi,

Lisätiedot

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä

Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Luku 15 Muita projektinhallinnan menetelmiä Johdanto Luvussa 15 tarkastellaan muutamia monista muista projektinhallinnan menetelmistä. Tämä luku on pikainen katsaus käsiteltävien menetelmien tyyliin, lähestymistapaan

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (Perustuen Juha Tainan luentomateriaaliin keväältä 2010) 1. Johdanto Vaatimusmäärittely (Requirements Engineering) on

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta Aalto-yliopisto Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta Kandidaatintyö

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Juha Salminen, TkT Kehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy juha.salminen@ncc.fi Mittarien käyttötarkoitukset Mittari voidaan määritellä menetelmäksi,

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Johdatus ohjelmistotuotantoon Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento nro 3, 8.9.2014 Kari Systä 8.9.2014 JOTU/K.Systä 1 Viikkoharjoitusryhmät Tiistai klo 10-12 ilm. 22/28, oli 16. Tiistai klo 12-14 ilm. 28/28, oli 21. Keskiviikko klo

Lisätiedot