-2, YRL :30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, YRL :30"

Transkriptio

1 -2, YRL :30 Kokouskutsu Keskiviikko klo Rakennusvalvontatoimiston kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Jorma Vertanen, puheenjohtaja May Nyman Michael Östman, varapuheenjohtaja Sixten Rönn Kerstin Lindén Kristina Lundström-Björk Bodil Eklund Conny Englund Ilmari Heinonen Veikko Kuusela Marina Johansson-Sundqvist Merike Åkerblom Tauno Vornanen Erkki Salmu Anders Byggmästar Gunilla Nybäck Mervi Soini Tauno Markkula Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marita Salmu, kaupunginhallituksen edustaja Jenny Strandvall, nuorisovaltuuston edustaja Kristina Stenman, kaupunginjohtaja Anne Ekstrand, kaupunginlakimies, sihteeri Rune Hagström, vt. tekninen johtaja Micael Nylund, johtava rakennustarkastaja Sofia Zittra-Bärsund, vt. ympäristönsuojelupäällikkö Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Anne Ekstrand sihteeri

2 13, YRL :30 KOKOUKSEN LAINMUKAISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi ja toteaa sen olevan laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

3 14, YRL :30 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Yhden pöytäkirjantarkastajan valinta.

4 15, YRL :30 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5 16, YRL :30 ILMOITUSASIAT: YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Seuraavat asiakirjat ovat saapuneet ympäristönsuojelutoimistoon. Asiakirjat ovat nähtävissä ympäristönsuojelutoimistossa ja läsnä lautakunnan kokouksessa. - Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Päätös EPOELY/4753/2016, Lausunto ruoppaustyöstä kiinteistöllä Viekkola , Pietarsaari. - Pietarsaaren ympäristönsuojelutoimisto; Ilmanlaadun mittaukset Pietarsaarenseudulla 12/ Ramboll; Pietarsaaren vesi, Alhedan puhdistamon jätevesitarkkailun yhdistelmätaulukko, 4/ Pietarsaaren ympäristönsuojelutoimisto; Ilmoitus maataloudesta peräisin olevin nitraattien pääsyn rajoittamisesta vesistöön 6 (1250/2014); Sjöblad Josefin - Pöyry: Pietarsaaren yhteistarkkailu: Pietarsaaren merialueen vesikasvillisuuskartoitus Norra svenska fiskeområdet: Pietarsaaren merialueen kalastuskysely 2015 Ehdotus Vt. ympäristönsuojelupäällikkö: Merkitään tiedoksi.

6 17, YRL :30 ILMOITUSASIAT: RAKENNUSVALVONTATOIMISTO

7 18, YRL :30 YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt seuraavat päätökset ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehdyn delegointipäätöksen perusteella. Asiakirjat ovat nähtävillä ympäristönsuojelutoimistossa ja läsnä lautakunnan kokouksessa. - Pietarsaaren ympäristönsuojelutoimisto; Vt. ympäristönsuojelupäällikön päätös 2/2017, Palkallinen vapaa merkkipäivänä, Ulla Lundell-Muittari ( ). Ehdotus Vt ympäristönsuojelupäällikkö: Merkitään tiedoksi.

8 19, YRL :30 MB: 85/2017 VESTERSUNDINKYLÄN JAKOKUNTA, VASTAUS SAAPUNEESEEN KIRJEESEEN KOSKIEN VALLANIN TARHA-ALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN VALVON- TAA Liite 19 A. Vestersundinkylän jakokunnan kirjelmä Vestersundinkylän jakokunta on lähettänyt ympäristönsuojelutoimistolle kirjelmän , joka koskee ympäristön valvontaa Vallanin tarha-alueella Pietarsaaressa (Liite A). Kirjeessä tuodaan esiin asiat siitä, että tarha-alueen jäteveden puhdistus ei toimi optimaalisesti ja, että jätevesi virtaa aika ajoin puhdistuslaitoksen ohitse. Kirjelmässä kysytään, miten kaupunki hoitaa valvonnan ja kuinka usein näytteitä otetaan ja miten estetään se, että jätevettä ei pääse mereen korkean veden aikana, kuinka hyvin puhdistamo selviää suurista vesimääristä ja kuinka lantaa käsitellään lanta-alustalla. Ympäristöluvan valvonta Pietarsaaren ympäristönsuojelutoimisto valvoo neljää Vallanin turkistarha-alueen ympäristölupaa. Loppuista kuuden tarhan valvonnasta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Ympäristölupavelvollisen toiminnan valvonta hoidetaan tätä nykyään valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman avulla ympäristönsuojelulain 168 :n mukaisesti, jossa kunnallinen ja valtiollinen ympäristönsuojeluviranomainen velvoitetaan tekemään valvontasuunnitelma säännöllisille valvonnoille. Ympäristö- ja rakennuslautakunta käsitteli uutta valvontasuunnitelmaa Valvontasuunnitelmassa on eri ympäristölupavelvolliset toiminnat jaettu eri valvontaluokkiin (luokat 1 3) riskialttiuden perusteella. Turkistarhat kuuluvat luokkaan 2, kolmen vuoden tarkkailufrekvenssillä. Valvonta suoritetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä. Viimeisin valvontakäynti suoritettiin vuonna 2014, jonka johdosta seuraava tarkastuskäynti tullaan tekemään vuoden 2017 aikana. Vuosittain tehdään lukuisia tarkastuksia, joissa tarkkaillaan puhdistamon toimintaa. Vuoden 2016 aikana teki ympäristönsuojelutoimisto yhdessä ELY-keskuksen kanssa yhteensä 6 kpl tarkastusta puhdistamon toiminnan tarkastamiseksi. Toiminnanharjoittajien sekä puhdistamon huoltomiehen kanssa ollaan alati yhteydessä. Tarha-alueen valumavesien käsittely Kahdessa ympäristönsuojelutoimiston valvomassa ympäristöluvassa on vaatimus kahdesta vuosittain otettavasta vesinäytteestä. Kaikissa neljässä ympäristönsuojelutoimiston valvomassa turkistarhassa oli rakentamisvaatimus vesitiivistä lantaalustasta. Virtsa sekä suotovesi on johdettava vesitiiviiltä lantaalustalta suljettuun säiliöön ja valumavedet on johdettava yhtei-

9 19, YRL :30 MB: 85/2017 seen kemialliseen alueella sijaitsevaan puhdistamoon. Yhdestä tarhasta johdetaan valumavedet hiekkasuodattimeen. Syksyllä 2015 otettiin käyttöön tarha-alueen eteläosassa oleva kemiallinen puhdistamo ja ennestään on pohjoispuolella ollut kemiallinen puhdistamo. Molemmista puhdistuslaitoksista otetaan vesinäytteet kaksi kertaa vuodessa (keväisin ja syksyisin) ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti. Näytteet ottaa sertifioitu ulkopuolinen konsultti. Ympäristöluvissa, joissa on vaatimus näytteenotosta, on kokonaisfosforin tavoitetaso enintään 2 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna. Vuonna 2016 olivat sekä pohjoinen ja eteläinen puhdistamo alittanut tavoitetason ts. lähtevän kokonaisfosforin pitoisuus oli alittanut 2 mg/l sekä keväällä että syksyllä. Vuoden 2016 aikana on betonielementtejä sijoitettu useisiin paikkoihin patoamaan ja vähentämään veden virtaumaa eteläiseen puhdistamoon, jottei osa valumavesistä virtaisi puhdistamon ohi korkean veden virtauman aikana. Patorakennelmia on vahvistettu eteläisellä puhdistamolla vuoden 2016 aikana. Ympäristönsuojelutoimisto on suorittanut vedenlaadun seurantaa viime vuosina eri näytteenottopisteissä ympäri tarhaaluetta. Näytteenotot tulevat jatkumaan myös tulevaisuudessa. Lannan käsittely ja haittojen ehkäisy Ympäristölupamääräysten mukaan on häkkien alla oleva lanta poistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja siinä on käytettävä tarpeeksi kuiviketta. Tarha-alueella ei ole varastointiin tarkoitettua lanta-alustaa, vaan ainoastaan lastausalusta. Lastausalustalla saa lantaa säilyttää korkeintaan neljä viikkoa. Tarha-alueen toiminnanharjoittajille on keväällä 2015 ja 2016 lähetetty kehotus aktiiviseen torjuntaan kärpästen vuoksi. Vuoden 2014 jälkeen on kaikki varjotalot varustettu suojaverkoin, jolla vähennetään lokkilintujen ruoan saantia. Ehdotus Vt ympäristönsuojelupäällikkö: Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy yllä olevan kirjelmän vastauksena Vestersundinkylän jakokunnalle.

10 19, YRL :30 / :s bilaga: Liite 19 A

11 20, YRL :30 MB: 901/2016 APULAISRAKENNUSTARKASTAJAN PALKKAAMINEN YRL Henkilöstöjaoston päätös: Liite 188 A Ilmoitus: Liite 188 B Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy ehdotuksen ilmoituksesta ja päättää julkaista ilmoituksen seuraavissa lehdissä: Österbottens Tidning, Pietarsaaren Sanomat, Vasabladet, Pohjalainen ja Keskipohjanmaa sekä kaupungin kotisivulla. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Ehdotus YRL Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää, että kaikkia hakijoita haastatellaan.

12 21, YRL :30 OY ADOLF LAHTI YXPILA AB, RAKENNUSLUPA Ehdotus Liite 21 A

13 21, YRL :30 / :s bilaga: Liite 21 A Staden Jakobstad Miljö- och byggnadsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Bygglov Nummer Beslutsdatum Sida 1 (2) Byggplats del av Buskö-Hellö Areal Borgmästargrundsvägen JAKOBSTAD Plan Detaljplan (riktgivande tomtindelning) Användningsändamål enl. planen Byggrätt enl. planen 0.0 v-m 2 Våningsytor: Byggt 0.0 v-m 2 Jämförelse 0.0 v-m 2 (US250 mm) Anhängig v-m 2 Våningsyta som rivs 0.0 v-m 2 Sökande Adolf Lahti Yxpila Ab PB KARLEBY Åtgärd Nybyggnad av halv varm maskinhall /Puoli lämmin konehallin uudisrakentaminen Ny byggnad Lovets byggnad Total areal Våningsyta Volym Strukturell brandsäkerhet Brandklass P3 Utlåtanden Ritningsgranskning Hälsoinspektionen Herrfors Nät Ab Jakobstads Vatten Kommunaltek. avd. Ansökningens bilagor Utredning över ägande- eller besittningsrätten till byggplatsen Handelsregisterutdrag Utdrag ur grundkarta Huvudritningar Hörande av grannar

14 21, YRL :30 / :s bilaga: Liite 21 A Staden Jakobstad Miljö- och byggnadsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Bygglov Nummer Beslutsdatum Sida 2 (2) Tilläggsutredningar och undantag Föredragarens beslutsförslag Byggprojektanmälan RH1 Utredning angående behövliga skyddsplatser i befintliga skyddsrum på hamnområdet Utdrag av detaljplan (stads-, byggnads- eller strandplan) Grannarna är hörda, inga anmärkningar. Miljö- och byggnadsnämnden besluter med stöd av bygglagen och med stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av det ansökta lovet och fastställer presenterade huvudritningar som skall efterföljas med följande villkor: Byggarbetet får inte börja innan följande har godkänts: Ansvarig arbetsledare FVA-arbetsledare Ventilationsarbetsledare Huvudplanerare Innan ett nytt moment påbörjas bör följande visas upp för byggnadstillsynsmyndigheterna: Inspektionsprotokoll för bygget Konstruktionsplaner Vatten- och avloppsplanering Ventilationsplanering I takt med byggarbetets fortskridande bör följande besiktningar begäras: Inledande möte (MBL 121 ) Utmärkning av byggnadsplatsen Grundsyn Armeringssyn Lägessyn Konstruktionssyn Ventilationssyn Delslutsyn / byggnadens ibruktagande Slutsyn Beslut Det här beslutet ges efter anslag. Byggarbetena måste på basen av det här bygglovet påbörjas inom tre år från att lovet vunnit laga kraft. Lovet förfaller om dess giltighetstid inte förlängs då rättsliga förutsättningar så föreligger. Arbetet måste avslutas inom fem år från att lovet vunnit laga kraft. Lovet förfaller om dess giltighetstid inte förlängs och ansökan därom inlämnats före giltighetstidens utgång.

15 22, YRL :30 OY ADOLF LAHTI YXPILA AB, RAKENNUSLUPA Ehdotus Liite 22 A

16 22, YRL :30 / :s bilaga: Liite 22 A Staden Jakobstad Miljö- och byggnadsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Bygglov Nummer Beslutsdatum Sida 1 (3) Byggplats del av Buskö-Hellö Areal Borgmästargrundsvägen JAKOBSTAD Plan Detaljplan (riktgivande tomtindelning) Användningsändamål enl. planen Byggrätt enl. planen 0.0 v-m 2 Våningsytor: Byggt v-m 2 Jämförelse 0.0 v-m 2 (US250 mm) Anhängig 16.0 v-m 2 Våningsyta som rivs 0.0 v-m 2 Sökande Adolf Lahti Yxpila Ab PB KARLEBY Åtgärd Ny byggnad Nybyggnad av kontorsbyggnad /Konttorirakennuksen uudisrakentaminen Ny byggnad Lovets byggnad Total areal Våningsyta Volym Strukturell brandsäkerhet Brandklass P3 Utlåtanden Ritningsgranskning Hälsoinspektionen Herrfors Nät Ab Jakobstads Vatten Kommunaltek. avd. Ansökningens bilagor Utredning över ägande- eller besittningsrätten till byggplatsen Handelsregisterutdrag Utdrag ur grundkarta

17 22, YRL :30 / :s bilaga: Liite 22 A Staden Jakobstad Miljö- och byggnadsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Bygglov Nummer Beslutsdatum Sida 2 (3) Tilläggsutredningar och undantag Föredragarens beslutsförslag Huvudritningar Hörande av grannar Byggprojektanmälan RH1 Utredning angående behövliga skyddsplatser i befintliga skyddsrum på hamnområdet Utdrag av detaljplan (stads-, byggnads- eller strandplan) Grannarna är hörda, inga anmärkningar. Miljö- och byggnadsnämnden besluter med stöd av bygglagen och med stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av det ansökta lovet och fastställer presenterade huvudritningar som skall efterföljas med följande villkor: Byggarbetet får inte börja innan följande har godkänts: Ansvarig arbetsledare FVA-arbetsledare Ventilationsarbetsledare Huvudplanerare Innan ett nytt moment påbörjas bör följande visas upp för byggnadstillsynsmyndigheterna: Inspektionsprotokoll för bygget Konstruktionsplaner Vatten- och avloppsplanering Ventilationsplanering I takt med byggarbetets fortskridande bör följande besiktningar begäras: Inledande möte (MBL 121 ) Utmärkning av byggnadsplatsen Grundsyn Armeringssyn Lägessyn Konstruktionssyn Ventilationssyn Delslutsyn / byggnadens ibruktagande Slutsyn Beslut Det här beslutet ges efter anslag. Byggarbetena måste på basen av det här bygglovet påbörjas inom tre år från att lovet vunnit laga kraft. Lovet förfaller om dess giltighetstid inte förlängs då rättsliga förutsättningar så föreligger. Arbetet måste avslutas inom fem år från att lovet vunnit laga kraft. Lovet förfaller om dess giltighetstid inte förlängs och ansökan därom inlämnats före giltighetstidens utgång.

18 22, YRL :30 / :s bilaga: Liite 22 A Staden Jakobstad Miljö- och byggnadsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Bygglov Nummer Beslutsdatum Sida 3 (3)

19 23, YRL :30 OY ADOLF LAHTI YXPILA AB, RAKENNUSLUPA Ehdotus Liite 23 A

20 23, YRL :30 / :s bilaga: Liite 23 A Staden Jakobstad Miljö- och byggnadsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Bygglov Nummer Beslutsdatum Sida 1 (2) Byggplats del av Buskö-Hellö Areal Borgmästargrundsvägen JAKOBSTAD Plan Detaljplan (riktgivande tomtindelning) Användningsändamål enl. planen Byggrätt enl. planen 0.0 v-m 2 Våningsytor: Byggt v-m 2 Jämförelse 0.0 v-m 2 (US250 mm) Anhängig 16.0 v-m 2 Våningsyta som rivs 0.0 v-m 2 Sökande Adolf Lahti Yxpila Ab PB KARLEBY Åtgärd Nybyggnad av socialautrymmen /Sosiaalitilojen uudisrakentaminen Ny byggnad Lovets byggnad Total areal Våningsyta Volym Strukturell brandsäkerhet Brandklass P3 Utlåtanden Jakobstads Vatten Herrfors Nät Ab Hälsoinspektionen Ritningsgranskning Kommunaltek. avd. Ansökningens bilagor Utredning över ägande- eller besittningsrätten till byggplatsen Handelsregisterutdrag Utdrag ur grundkarta Huvudritningar Hörande av grannar

21 23, YRL :30 / :s bilaga: Liite 23 A Staden Jakobstad Miljö- och byggnadsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Bygglov Nummer Beslutsdatum Sida 2 (2) Tilläggsutredningar och undantag Föredragarens beslutsförslag Byggprojektanmälan RH1 Utredning angående behövliga skyddsplatser i befintliga skyddsrum på hamnområdet Utdrag av detaljplan (stads-, byggnads- eller strandplan) Grannarna är hörda, inga anmärkningar. Miljö- och byggnadsnämnden besluter med stöd av bygglagen och med stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av det ansökta lovet och fastställer presenterade huvudritningar som skall efterföljas med följande villkor: Byggarbetet får inte börja innan följande har godkänts: Ansvarig arbetsledare FVA-arbetsledare Ventilationsarbetsledare Huvudplanerare Innan ett nytt moment påbörjas bör följande visas upp för byggnadstillsynsmyndigheterna: Inspektionsprotokoll för bygget Konstruktionsplaner Vatten- och avloppsplanering Ventilationsplanering I takt med byggarbetets fortskridande bör följande besiktningar begäras: Inledande möte (MBL 121 ) Utmärkning av byggnadsplatsen Grundsyn Armeringssyn Lägessyn Konstruktionssyn Ventilationssyn Delslutsyn / byggnadens ibruktagande Slutsyn Beslut Det här beslutet ges efter anslag. Byggarbetena måste på basen av det här bygglovet påbörjas inom tre år från att lovet vunnit laga kraft. Lovet förfaller om dess giltighetstid inte förlängs då rättsliga förutsättningar så föreligger. Arbetet måste avslutas inom fem år från att lovet vunnit laga kraft. Lovet förfaller om dess giltighetstid inte förlängs och ansökan därom inlämnats före giltighetstidens utgång.

22 24, YRL :30 RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT LUVAT JA KÄSITTELEMÄT ILMOI- TUSASIAT Luettelo: Liite 24 A Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Merkitään tiedoksi.

23 24, YRL :30 / :s bilaga: Liite 24 A Pietarsaaren kaupunki Rakennusvalvonta Rakennustarkastaja ILMOITUS ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON Lupanumero Pykälä Hakija Rakennustoimenpide Rakennuspaikka Osoite Päätös Päätöspäivä Ab KimSu Trading Oy c/o Kim Sundkvist Lontoo Kulneffsgatan PIETARSAARI Hyväksytty Sisäiset muutokset Herrfors Nät Ab Muuntoaseman rakentaminen ( 8m² ) KYRKOBY Torkholmsvägen PIETARSAARI Hyväksytty KPO-Kiinteistöt Oy Kierrätyspisteen rakentaminen Majaniemi Santapellontie PIETARSAARI Hyväksytty Koskela Esa Rakennusluvan :n jatkaminen 2 vuodella Itälä Itälahdentie PIETARSAARI Hyväksytty Lillkvist Marcus Kaj Erik Lillkvist Tiina Elisa Talousrakennuksen uudisrakentaminen Autotallin purkaminen Pohjoisnummi Alholmsgatan PIETARSAARI Hyväksytty Lillkvist Marcus Kaj Erik Lillkvist Tiina Elisa Pientalon peruskorjaminen (34 m²) Pohjoisnummi Alholmsgatan PIETARSAARI Hyväksytty Lillkvist Marcus Kaj Erik Lillkvist Tiina Elisa Pientalon lisärakentaminen Pohjoisnummi Alholmsgatan PIETARSAARI Hyväksytty Kamb Frans Joakim Lämpökaivon poraaminen (kalliolämpö) Länsinummi Pörkenäsgatan PIETARSAARI Hyväksytty

24 24, YRL :30 / :s bilaga: Liite 24 A Pietarsaaren kaupunki Rakennusvalvonta Rakennustarkastaja ILMOITUS Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf Laiturirakennelman rakentaminen Olaussen Grete-Gerd Talousrakennuksen uudisrakentaminen Laurence Joanna King Laurence Mark Francis Pientalon lisärakentaminen sekä julkisivun muutos Staden Jakobstad Julkisivumuutos sekä sisäiset muutokset Itälä Östanpåvägen PIETARSAARI Pohjoisnummi Biskobsgatan PIETARSAARI Skutnäs Fiskarevägen PIETARSAARI Keskusta Parentesen PIETARSAARI Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Päätöksiä 12 kappale(tta)

25 25, YRL :30 RAKENNUSVALVONTATOIMISTO, VIRKANIMITYKSEN MUUTTAMINEN Ehdotus Sonja Uusitalolla on rakennusvalvontatoimistoon palkkaamisesta alkaen ollut kanslistin virka. Yleisemmin hyväksytty nimike rakennusvalvontatoimiston viranhaltijalle taikka toimenhaltijalle vastaavien tehtävien hoitamisessa on toimistosihteeri. Sonjan työtehtävät rakennusvalvontatoimistossa ovat pääasiassa sihteerin tehtäviä sekä asiakaspalvelutehtäviä. Teknisen palvelukeskuksen useimmat vastaavat virat taikka toimet ovat nyttemmin muutettu toimistosihteeriksi taikka osastosihteeriksi. Johtava rakennustarkastaja: Ympäristö- ja rakennuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että virkanimitys kanslisti muutetaan toimistosihteeriksi.

26 26, YRL :30 MUUT ASIAT