Eväkoski Lena SM. tähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Liitteet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eväkoski Lena SM. tähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Liitteet:"

Transkriptio

1 Eväkoski Lena SM tähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Liitteet: SM_VP_PO_La insäädäntöyksikkö 2. marraskuuta 214 9:2I SM VP HKY Hare Koskinen Berith SM; Rydman Elina SM VL: Lausuntopyyntö; SMn asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 21-5 (SMDno ) Maksuasetus-21-5-luonnos-L71l-14.doc; maksuasetus-2l5-perustelumuistio- IT LIL4.doc; Maksuasetus_215_Hinnanmuutokset_Liite 1-.1.pdf; Maksuasetus-2L5 _Kusta nnusvastaavuus_liite 1.2.pdf Hei Voisitteko líittää oheisen lausu ntopyynnön Ha re-n umero I le SM75 : OO / 2OLL Terveisin Johanna Johanna Rötkin Osastosihteeri Sisä ministeriö, poliisíosasto P L 26, OOO23 VALTION E UVOSTO Puh: Telefax: 295 4L johanna.rotkin(at)intermin.fi tähettäjä : SM_VP_PO_Lainsäädäntöyksikkö Lähetetty: 17. marraskuuta :7 Vastaanottaja : UK_Valtiovarainministeriö Kopio: Rydman Elina SM Aihe: Lausuntopyyntö; SMn asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 215 (SMDno ) Va ltiovarainministeriö Sisäministeriön poliisiosasto pyytää valtiovarainministeriöltä lausuntoa luonnoksesta poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna2ol5 annettavaksisisäministeriön asetukseksi. Asetus on tarkoitus viedä rahaasiainvaliokuntaa n 3.L2.2OL4. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistää n 24.LI.2L4 sisäministeriön kirjaamoon tiedoksi ylita rkastaja Elina Rydmanille elina.rvdma Lisätietoja antaa tarvittaessa ylitarkastaja Elina Rydman, p Toimeksi saaneena Ystävällisin terveisin Johanna Rötkin * N***:t,****** Johanna Rötkin Osastosihteeri Sisä ministeriö, poliisiosasto PL 26, OOO23 VALTION EUVOSTO 1

2 Puh: Telefax: I776 johanna.rotkin(at)intermin.fi 2

3 Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonn a 2Ol5 Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 214 Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetåiän valtion maksuperustelain (15/1992) 8 $:n ja arpajaislain (147121) 46 $:n nojalla, sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa : l$ Soveltamissla Tässä asetuksessa säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoitetaan tässä asetuksessa Poliisihallitusta, keskusrikospoliisia, suojelupoliisia, Poliisiammattikorkeakoulua sekä paikal lispoliisia. 2$ Malrsutto mat j ulkis o ikeude I I i s e t suoritte et Valtion maksuperustelain ( ) 5 $:ssä tarkoitettuja maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat: 1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät suoritteet; 2) poliisin aloitteesta tapahtuva opastus, ohjeistus ja neuvonta; sekä 3) valvontatehtävät, jollei niistä jäljempänä toisin säädetä. Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 $:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista: I ) tiedoksianto rikosasioissa; 2) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa; 3) lausunto; 4) päihtyneiden käsittely; 5) luvan, suostumuksen tai hyväksynnän peruuttaminen; 6) ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettävä lupa; 7) uusi määräaikainen oleskelulupa, jos oleskelupa myönnetään: a) kansainvälisen tai tilapäisen suojelun perusteella; b) yksilöllisestä inhimillisestä syystä; c) sillä perusteella, että ulkomaalainen on ihmiskaupan uhri; d) ulkomaalaislain (31124) 52 d $:n perusteella; tai e) kansainvälistä suojelua saaneen ulkomaalaisen perheenjäsenelle perhesiteen perusteella, jos oleskelulupaa haetaan ennen kuin perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa ja perhe on muodostettu ennen perheenkokoaj an Suomeen tuloa; 8) viisumin jatkaminen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen perheenjäseneltä; 9) yleisestä kokouksesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

4 2 l) väliaikainen henkilökortti, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa, kunnal I isvaaleissa, kansanäänestyksessä, saamelaiskäräjien vaaleissa, taikka Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa; I l) esitutkintalain (85/211) mukaiset suoritteet ja asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaj a-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuutetulle sekä vähemmistövaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa; 12) poliisilain ( ) 6 luvun 1 $:n mukainen tutkinta ja tutkinnan johdosta asianosaiselle ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat, lukuun ottamatta jäljempänä 6 $:n 2 ja 3 kohdassa mainittuja suoritteita; sekä l3) suoritteet, joiden maksuttomuus perustuu kansainväliseen sopimukseen, sekä yhteistyöviranomaiselle poliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet. Maksua ei perita passilain (671126) 3 b $:ssä tarkoitetusta Suomessa myönnetystä hätäpassista. 3$ Al ennettu j ul kis o ikeude I I inen suoritemaksu Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina osallistuneen henkilön passista peritliän suoritemaksu, joka on puolet passin suoritemaksusta. Edellä mainitun henkilön pika- ja express-passista sekä väliaikaisesta passista peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen suoritemaksu. Oikeus alennettuun suoritemaksuun passista osoitetaan rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen ( ) mukaisella rintamasotilastunnuksella, rintamapalvelustunnuksesta annetun asetuksen (554/1978) mukaisella rintamapalvelustunnuksella, rintamatunnuksesta annetun asetuksen ( ) mukaisella rintamatunnuksella, ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen ( ) mukaisella ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksella tai eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (139/1997) 2 $:ssä tarkoitetulla todistuksella mainitun lain I $:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallistumisesta. 4$ Tiedolrsiantomaksut Tässä asetuksessa tarkoitettujen maksujen suorittamiseen velvollisen on suoritettava myös ne kustannukset, jotka aiheutuvat virallisessa lehdessä tai muussa lehdessä kuuluttamisesta silloin, kun kuuluttaminen on tarpeen hallintolain (434123) 54 $:ssä tarkoitetun tiedoksiantovelvollisuuden täyttämiseksi. Haastemieslain (55/1986) 6 $:n I momentin I ja 2 kohdassa mainittujen tiedoksiantoon o ike utettuj en virkami esten suorittamista tiedoksiannoista perittävistä maksuista stiädetään erikseen. Sen estämättåi, mitä 2 momentissa säädetään, peritään käräjäoikeudelta toimeksiannosta suoritetusta haastetiedoksiannosta riitatai hakemusasiassa 6 euron suuruinen maksu. s$ Ki inte dmalsuis e t j ulki s oikeude II is e t suoritteet Valtion maksuperustelain 6 $:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joistâ poliisi perii kiinteät maksut, ovat liitteenä olevassa maksutaulukossa mainitut suoritteet. Hylkäävästä påiätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä, jollei maksutaulukossa ole erikseen säädetty hylkäävälle päätökselle alempaa maksua.

5 J 6$ Omakus tannus arv on mukais e t j ulkis o ikeude l- liset suoritteet Valtion maksuperustelain 6 $:n I momentissa tarkoitettuj a maksullisia j ulkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii omakustannusarvon mukaiseksi määråiämänsä maksun, ovat: l) poliisin toimitiloihin tai hätäkeskuksiin liitetyn rikosilmoitinlaitteen ja poliisin vastaanottaman vartioimisliikkeen välittämän aiheettoman hälytyksen johdosta suoritetut toimenpiteet; 2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen liittyvät toimenpiteet; 3) eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617 I 1997) mukainen tutkinta; 4) ampumaradan tarkastaminen; 5) tavara-arpajaisten arvonnan ja arpojen sekoittamisen valvonta; 6) arvauskilpailujen voittajan toteamisen valvonta; 7) virka-apu luonnollisille ja oikeushenkilöille sekä poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuun ottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpanoasioita, virka-apua puolustusvoimille, siviilipalveluslain ( ) 13 $:n mukaista virka-apua, mielenterveyslain ( ) 31 $:n mukaista virka-apua sekä tapaturmavakuutuslain (68/1948) 64 b $:n mukaista virka-apua; 8) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen erityiset turvallisuustoimenpiteet, jotka ylittävät ilmailulain ( ) ja asianomaisten viranomaisten kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella määrittelemän turvallisuustason; 9) metsästyslain (615/1993) mukaiset irtokoiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet; I ) lakisääteinen tietopalvelu; ll) arpajaislain (147121) 43 $:n 2 momentissa tarkoitetuista virallisten valvojien valvontatehtävistä perittävät palkkiot j a korvaukset; 12) yleisötilaisuutta koskeva päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä; I 3) suojelupoliisin suorittama yritysturvallisuusselvitys; sekä l4) muut näihin verrattavat suoritteet. Suoritteen tuottamiseen kä etyn työn omakustannushintana käytet iän 64 euroa tunnilta sekä moottoriajoneuvon käytön omakustannushintana 2l euroa tunnilta. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske I momentin 1l kohdassa tarkoitettuja palkkioita ja korvauksia. Jos poliisi käytt iä yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun työaikaa enintään kaksi tuntia, p2iätöksen suoritemaksu on 55 euroa. Jos yleisötilaisuutta koskevan päätöksen valmisteluun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen käwää tätä enemmän työaikaa, päätöksen suoritemaksuna peritään 64 euroa tunnilta, mutta korkeintaan kuitenkin 64 euroa. /$ Rahape liyht e is ö ilt ri peritt civci v alv ontamaksu Rahapelitoiminnan valtakunnalliseen valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta peritään rahapeliyhteisoiltä julkisoikeudellisena maksuna valvontamaksu, jonka määrä vastaa arpajaislain 42 $:ssä Poliisihallitukselle säädettyj en rahapelitoimintaan I iittyvien tehtävien hoitamisesta aiheutuvien muiden kuin tämän asetuksen 6 $:n I momentin 11 kohdassa tarkoitetuilla suoritemaksuilla katettavien kustannusten määrää. Valvontamaksu jaetaan arpajaislain I I : $ ssä tarkoitettuj en rahapel iyhteisöj en kesken siten, että: 1) Veikkaus Oy vastaa 45 prosentista; 2) Raha-automaattiyhdist rs vastaa 45 prosentista; sekä 3) Fintoto Oy vastaa l prosentista. 8$ Muut rahapelitoiminnan valvontaan I iittyvdt suoritteet Valtion maksuperustelain 7 $:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista rahapeliyhteisöiltä peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen hinta, ovat rahapelitoiminnan tietoteknisen valvonnan laite- ja ohjelmistosuunnittelu sekä niiden hankinta ja ylläpito.

6 4 e$ Li i ketaloude I I is in perus te in hinno ite ltavat suoritteet Valtion maksuperustelain 7 $:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat: l) automaattisen rikosilmoitinlaitteiston liittäminen poliisin ja hätåikeskuksen toimitiloihin sekä laitteiston toimintavalmiuden ylläpitäminen; 2) tilauksesta annettavat julkaisut; 3) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asiantuntij a- j a konsultointipalvelut; 4) tilauksesta tehtävät tilastot ja selvitykset; 5) poliisin hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden ti lapäinen käyttö; 6) muut kuin l $:ssä tarkoitetut poliisihallinnon ulkopuolisille annettavat jäljennökset, postituspalvelut sekä pyynnöstä hankittavat asiakirjat; 7) poliisihallinnon ulkopuolisille tarjottavat koulutus- ja materiaalipalvelut sekä koulutuspalvelut poliisihallinnossa, jos niitä on saatavissa myös ulkopuolisilta, sekä opetuksen liitännäispalvelut; 8) asuinhuoneiston vuokraaminen Poliis iammattikorkeakoululta; 9) muu kuin lakisääteinen tietopalvelu; l) tilauksesta tehtävät tutkimus- ja tuotekehityspalvelut; I l) erikoiskuljetusten ja arvokuljetusten avustaminen ja varmistus- ja turvatehtävät sekä kuljettajapalvelut poliisihallinnon ulkopuolisille; 12) ampuma-aselainsäädännön soveltamisalaan kuuluviin esineisiin tehtävät merkinnät; 13) valokuvaus haettaessa passia poliisilaitokselta Helsinki-Vantaan lentoasemalla; l4) laskutuslisä, kun paikallispoliisi laskuttaa liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen suoritemaksun 1l $:n 1 momentissa tarkoitetusta erityisestä syystä; sekä l5) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet. 1 momentin 8 kohdasta poiketen Poliisiammattikorkeakoulussa tuntiopettajina toimivien henkilöiden majoitus on maksutonta. 1$ A s iakirj aj dlj ennöks e s t ö peritt òw ri suorit e- maksu Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ( ) 9 ja ll $:ään perustuvasta asiakirjan antamisesta peritään suoritemaksu noudattaen, mitä mainitun lain 34 $:ssä säädetliän. Päätöksestä, jolla viranomainen on kieltäytynyt luovuttamasta tietoja, ei peritä suoritemaksua. Asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta tai telekopiona toimitettavasta A4- kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta peritään,5 euroa sivulta. A3-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta sekä värikopiosta tai - tulosteesta peritään I euro sivulta. Jos yhden tai useamman asiakirjan kopio on tallennettu CD- tai DVD -levylle tai vastaavalle sähköiselle tallennusalustalle, peritään tallenteesta maksu, joka on l5 euroa levyltä. ll $ Malrsun periminen j a palauttaminen Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksu voidaan periä myöhemmin, jos siihen on erityinen syy. Maksu peritään, vaikka hakija peruuttaisi hakemuksensa sen jälkeen, kun päätöksen antamiseen liittyviin toimenpiteisiin on ryhdvffv. Edellä 7 $:ssä tarkoitetut valvontamaksut perit2iän valvontamaksukausittain jälkikäteen. Valvontamaksukaudet ovat tammikuu-kesäkuu j a heinäkuu-j oulukuu. Edellä 6 $:n I momentin 1l kohdassa tarkoitetut virallisten valvojien valvontatehtävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset peritään nelj ännesvuosittain j älkikäteen. Edellä 8 $:ssä säädetyistä suoritteista peritään maksut sen jälkeen, kun Poliisihallitus on luovuttanut suoritteen tai maksanut suoritteesta aiheutuneen laskun. Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista j ohtuvi sta syistä.

7 5 12$ Kurs s imalrsun p eriminen j a palauttaminen Edellä 5 $:ssä tarkoitetut Poliisiammattikorkeakoulun kurssimaksut perit2iän sen jälkeen, kun hakemus opiskelijaksi ottamisesta kurssille on hyväksytty. Kurssimaksua ei kuitenkaan peritä, jos kurssille hyväksytty peruuttaa osallistumisensa kurssille viimeistiaän 14 päiv?iä ennen kurssin alkua. Kurssimaksua ei myöskään peritä, jos kurssille hyväksytty on sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi estynyt osallistumasta kurssille. Poliisiammattikorkeakoulu voi hakemuksesta palauttaa maksetun kurssimaksun 2 momentissa mainituissa tilanteissa. 13$ Vo imaantulo j a s iirtymris ririnnös Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 215 ja on voimassa vuoden 215 loppuun. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 214 Sisäministeri P divi Rrisänen Ylitarkastaj a Elina Rydman

8 6 Liite MAKSUTAULTJI(KO 1. PAIKALLISPOLNSIN SUORITTEET AJO-OIKEUS JA LIIKEI\NE Ajokortit Aj okortin kaksoiskappale, ajokortin uudistaminen ja muut ajokorttilain (3 86/2 1 l ) I I $:ssä tarkoitetut ajokortit (sisältää Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) maksun ;l;;î;t-*; 46C 6 (sisältää Trafin maksun I 5,5 )... ;äililäiiiil(;il;;il;;j e , e Liikenneopettaj alupa. Liikenneopettajaluvan kaksoiskappale. Ajokorttilain 9l $:n mukainen sopivuus lausunto Moottoripyörän harjoituslupa..., 25C 3 Taksinkulj ettajan ammattipätevyys Taksinkuljettajan ajolupa (sisältää Trafin maksun 4 )... Tien sulkeminen Lupa tien sulkemiseen (tieliikenneasetus (1821t982) s I $ I mom.)... Päätös tien tilapäisestä sulkemisesta (tiel iikenneasetus 5l $ 3 mom.) Vammaisen pysäköintilupa... 62C 33, e

9 7 AMPUMA-ASEET (POLISD Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat sekå ampumatarvikeluvat Hankkimis- j a hallussapitolupa tai yksityinen valmistamislupa Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisäiupa... Poliisihallituksen myöntämän hankkimisluvan tai yksityisen valmistamisluvan perusteella myönnetty hallussapitolupa... Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisäiupa... Hankkimislupa tai yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle Hankkimislupa ulkomailla asuvalle Rinnakkaislupa, kaasusumutinlupa, ampumatarvikelupa, hankkimisja hallussapitolupa kaasuaseelle tai yksityinen valmistamislupa kaasuaseelle Aseenkäsittelylupa... Ilmoitus aseen osasta Ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon I /ase vähintään.. Ennen I.3.22 myönnettyj en hal lussapito lup ien si irto yhteisöl le ja säätiölle Ennen myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön tiedostoon.. Ampuma-asekouluttaj aksi hyväksyminen... Ampuma-asekouluttaj akoulutus... Kaksoi skappale, muu saman lupatyypin samalla kertaa haettu hallussapitoluvan uudistaminen tai ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen muuttamlnen... Asevastaavan hyväksyntä Asevastaavan hyväksyntä Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale lisälupa tai lisäkortti, 79 36e...39 e...36 e...28e.32e 3 32C 25 l 47 Cll-1 asetta..35 /l-1 asetta 5s 27e 26e Deaktivoitu ase Deaktivoidun aseen tarkastaminen... Säilytystilojen tarkastus Uuden ase-elinke inonharj o ittaj an säi lytystil oj en tarkastus (ampuma-aselaki (l/1998) 2 $ 3 mom.)... Muu säilytystilojen tarkastus... Yksityinen siirto ja tuonti Yksityinen ennakkosuostumus, yksityinen siino- tai tuontilupa tai suostumus... Euroopan ampuma-asepassi... Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai ;;il;;;;"b"j;; ;ìä;;ilil;; : : Euroopan ampuma-asepassin lisälehti 24e 8 6sc C ARPAJAISET JA RAHANKENÄYTSNT Arvauskilpailut Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus... Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva muutos... Vo ittaj an ilmo itt mise sta po ikkeam iseen annettava lupa (erillinen päätös)..26c..24,..24

10 8 E räitä peliauto m a atteja j a pelilaitteita koskeva lupa (Arpajaislaki (147 /21) 56 $)... Rahankeräys Rahankeräyslupa... ild;ëäi;iñ;;'";;ì;; :: ::: ::: : Tavara-arpajaiset T av ara-arpajaislupa... r àu àrà-ufifiri'r"iur *"rì;'... :. :... :... : : : :. :... Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) Tavaravoittoautomaatti Tavaravo ittoautomaatti lupa Tavaravoittoautomaattiluvan muutos 26e 53 22C... s C 2 MATKUSTUSASTAKIRJAT, HENKILÖr,r,rSvvrTÄ OSOITTAVAT ASTAKIRJAT JA HENKILÖN TUNNISTAMINEN Henkilökortti Henkilökortti (sisält2iä Väestörekisterikeskuksen (VRK) maksun Henkilökortti, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun l4 ) Alaikäisen henkilökortti... Alaikäisen henkilökortti, sähköinen hakemus... Väliaikainen henkilökortti... Lukkiintuneen kortin avaamispyyntö (lisäksi VRK:n maksu 1 PUK-koodin sisältävän kirjeen tilauksesta) HylKaava paatos Henkilön tunnistaminen (laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varrnennepalveluista (661/29) 66 ja 67 $, laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirj oituk sista ( ) 17 $)... Passi Passi (sisältää VRK:n maksun 3,5 )... Passi, sähköinen hakemus (sisältää VRK: n maksun 3,5 )... Passi Suomen sotiin osallistuneelle (sisältää VRK:n maksun 2,5 Passi Suomen sotiin osallistuneelle, sähköinen hakemus (sisältää Tilapäinen passi (sisältää VRK:n maksun 3,5 ) Pikapassi (sisältää VRK:n maksun 3,5 ) Pikapassi, sähköinen hakemus (sisältää VRK:n maksun 3,5 )... Express-passi (sisält2iä VRK:n maksun 3,5 )... Express-passi, sähköinen hakemus (sisältää VRK: n maksun 3,5 ) Väliaikainen passi... Merimiespassi... Merimiespassi, sähköinen hakemus Hylkäävä päätös... t4 ) 55 5l 36e 32 33C l ,...22e e C

11 9 Muukalaispassi ja pakolaisten matkustusasiakirja Matkustusasiakirjan myöntäminen (sisältää VRK:n maksun 3,5 )...44 Hylkäävä päätös...44 TURVA-ALA (POLISÐ Järjestyksenvalvojat Järjestyksenvalvoj akoe.. Järj estyksenvalvoj aksi hyväksyminen... Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen muuttaminen... Järj estyksenvalvoj akortin kaksoi skappale..... Järj e styksenvalvoj aksi hyväksym inen yksittäi seen ti laisuuteen/trenki lö Järjestyksenvalvojien asettaminen (ärjestyslaki (612/23) 22 $)... Järjestyksenvalvoj ien asettamisen muuttaminen... Järjestyksenvalvojista annetun lain(533/1999)25 $:n mukainen sopivuuslausunto j ärj estyksenvalvoj akoulutukseen hakeutuneesta... Turuasuojaajat Turvasuoj aaj aks i hyväksymi nen Turvasuoj aajaksi hyväksymisen muuttaminen Turvasuojaaj akortin kaksoiskappale JJ aa JJ l3s. c 25e...42e Turvatarkastus Turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen Turvatarkastustoimenþiteen suorittajaksi hþaksymisen muuttaminen Turvallisuusselvitys Suppea turvallisuusselvitys s C 44C Vartijat Vartij aksi hyväksyminen... Vartij aksi hyväksymisen muuttaminen... Vartijakortin kaksoiskappale... Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen... Väliaikaiseksi vartij aksi hyväksymisen muuttaminen... Väliaikaisen vartij akortin kaksoiskappale... Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282122) 59 $:n mukainen sopivuuslausunto , , e ULKOMAALAISLUVAT JA UNIONIN KAIISALAISEN OLESI(ELUOIKEUS Oleskelulupa Oleskelulupa (sisältää VRK:n maksun 3,5 ) Opiskelijat, alaikäiset (sisältää VRK:n maksun 3,5 )... Oleskelulupakortin uudistaminen (sisältziä VRK:n maksun 3,5 )... Oleskeluoikeuden rekisteröinti ja oleskelukortti Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti Todistus pysyvästä oleskeluoikeudesta s

12 l Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti tai pysyvä oleskelukortti (sisältåiä VRK:n maksun 3,5 ) Oleskelukortin uudistaminen (sisältää VRK:n maksun 3,5 )... Viisumi Viisumin jatkaminen... l YLEISÖTILAISUUDET JA ILMOITUKSET Yleisötilaisuudet Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely.. Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely... Ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (38126) 4 $:n mukaisen ilmoituksen käsittely Ártor'óilráì' d 4, /1,;; i; ïö $ ; ;;ä ;;;[;il;"' ilmo ituksen käs ittely... Räjäytystyön suorittamista koskevan ilmoituksen käsittely e C l POLIISIHALLITUKSEN SUORITTEET Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A (tarkastukset suoritetaan Poliisihallituksen toimitiloissa) lase Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissaja asiakkaan välineillä, asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä)...3 /ase Patruunoiden tyyppitarkastus... Patruunoiden erätarkastus... Patruunatehtaan valvontatarkastuslkaliiperi... Patruunatehtaan yleistarkastus... Kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa.. Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa.n7 e...36 e...59 C...36 ;ïil; i ;;Ë;; iil;,t"; :..:.:.::.::.:... l3 3.n7 e.127 C ::: : :: :... : ::::::.::::.:.:. i'ó L9:.: Asealan elinkeino Asealan elinkeinolupa... Asealan elinkeinoluvan muutos Elinkeinonharjoittajan muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös Vastuuhenkilön koe Vastuuhenkilön hyväksyminen C

13 11 Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittrivci toimipaikknkohtainen valvontamal$u: Asealan kaupan harjoittaja Asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaja Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) Ampumaradan pitäjä... Ampuma-aseiden käyttöön kouluttaj a Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta. Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa. Asekeräilijä Asekeräilijäksi hyväksyminen... Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos... Päätös asekeräi lijän oikeudesta tiedoston pitämiseen Erityisen vaarallinen ampuma-ase Hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa. Yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan ll.55 valmi stami seen tai muuntamiseen 11 Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisäiupa Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen 55 Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisäiupa....28c Ampumarata Ampumarataa koskevan luvan myöntäminen Luvan muuttaminen... Räjähteiden lähtöaineet Räjähteiden lähtöainelupa... Arvauskilpailut Arvauskilpailujen toimeenpanoa koskeva ilmoitus Arvauskilpailuj en toimeenpanoa koskeva muutos Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) Bingo Bingolupa.. Bingoluvan muutos Pelisääntöj en tai suurimman sall itun pel ipanoksen muuttaminen... Rahankeräys Rahankeräyslupa... Rahankeräysluvan rnuuio. 4 2c , 24e 5 4 c

14 12 Tavara-arpajaiset T av ar a- arp ajai s lup a... r uu uru-lurpusãiririàr,''"il. :. :. :. :. : Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta Pelikasinon tarkastuskäynti... poikkeamiseen annettava lupa (erillinen päätös) e 35 3 Vartioimisliikelupa Vartioimisliikelupa Vartioimisliikeluvan muuttaminen... Muutosilmoituksen käsittelymaksu... Vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös Vartioimisliikelupien haltijoilta perittöwä toimipaikkakohtainen valvontamaksu: vartijoiden mäàra enintään päätoimipaikka toimipaikka 155 ;áá.t 6-iö: :::. :...päätoimipaikka 23 ";'tú;id.;... toimipaikka 2t c vartijoiden määrä I l päätoimipaikka 3... toimipaikka 25 vartijoiden määrä 5 l-2...päätoimipaikka 4... toimipaikka 3 vartijoiden määrîi 21 tai enemmän....päätoimipaikka 6... toimipaikka 45 Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun I päivän jälkeen. Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa. 15 Hyväksymisen muuttaminen at hyväksyminen 1s Hyväksymisen muuttaminen e Vartijan voimankäyttökouluttajat Voimankäyttökouluttajaksi tai asekouluttajaksi Hyväksymisen muuttaminen... Muut Poliisihallituksen suoritteet c 45 9

15 l3 3. POLISIAMMATTIKORKEAKOULUN SUORITTEET Koiran tottelevaisuustarkastus Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus. Järjestyksenvalvontatehtävään liitt).vä tottelevaisuustarkastus... Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen Voimankäyttökouluttaj an koulutus Voimankäytön kouluttaj akoulutus Aseko uluttaj akoulutus... Voimankäyttökouluttaj an kertauskoulutus... Asekouluttajan kertauskoulutus Jä rj estyksenvalvoj akouluttaj akoul utus Järj estyksenvalvoj akouluttaj an peruskurssi Järj estyksenvalvoj akouluttaj an peruskurssin teoriaosa... Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssi... Järj e styksenvalvoj akouluttaj an kertauskurssin teori aosa C c SUOJELT]POLtrSIN SUORITTEET Turvallisuusselvitys Perusmuotoinen turvallisuusselvþs Laaj a turvallisuusselvitys e MTruT SUORITTEET Muu hakemuksesta annettava päätös Pyynnöstä annettava todistus Muu ilmoituksen perusteella tehtävä p?iätös Tarkastuspassi... Henkilötietolain (523/1 999) 26 $: n mukainen tarkastusoikeus Tarkastusoikeuden käyttäminen useammin kuin kerran vuodessa C...43 C...2c 62C

16

17 SISÄMINISTERIÖ Ylitarkastaja Elina Rydman Muistio x.ll.214 Liite 1 LUONNOS SISÄMINISTERIöN ASETUS POLISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA VUONNA Nykytila ja laskentaperiaatteet Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetaan kalenterivuosittain. Nykyinen sisäministeriön asetus ( ) on tullut voimaan I.I.214 ja on voimassa saakka. Valtion maksuperustelain ( ) 6 $:n 1 momentin mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli olla omakustannusarvon mukainen. Suoritteiden hinnoittelu perustuu luvan tuottamiseen kuluvaan keskimääräiseen aikaan. Kustannuksissa huomioidaan muun muassa välittömät ja välilliset työvoimakustannukset, vuokrat, mahdolliset materiaalikustannukset, yhteiskustannukset, lupahallinnon kehittåimiskustannukset sekä muiden viranomaisten kuten Väestörekisterikeskuksen ja Liikenteen turvallisuusviraston tuottamista palveluista perittävät maksut. Poliisin maksullisten suoritteiden hinnat tarkistetaan vuosittain. Esiteuävät maksujen muutokset perustuvat maksuperustelain mukaiseen omakustannusperiaatteeseen. Esitetyt hintojen muutokset aiheutuvatmateriaalikustannusten muutoksista ja käsittelyprosessien tehostumisesta. Hinnantarki stuksia e sitet i in paikallispolii sin eri luparyhmien suorittei siin. 2. Asetuksen tekstiosaan ehdo tettavtt muutokset Annettavan asetuksen sätinnökset vastaavat påiäosin voimassaolevaa asetusta. Asetuksen tekstio saan tehtäi siin seuraavat muutokset : Omakustannusarvon mukaisia julkisoikeudellisia suoriffeita koskevaan 6 $:n I momentin 13 kohtaan tehtäisiin tekninen muutos ja poistettaisiin viittaus yhteisöturvallisuusselvityksiin. Uuden turvallisuusselvityslain ( ), joka tulee voimaan , myötä suojelupoliisi tekee jatkossa yritysturvallisuusselvityksia eikä entiä yhteisöturvallisuusselvityksiä. Ennen lain voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan aiemman turvallisuusselvityksistä annetun lain(177122) mukaisia menettelyjä jamaksuasetuksen 13 $:n mukaan tällä hetkellä vielä voimassaolevan maksuasetuksen mukaisia maksuj a. Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita koskevan 9 $:n I momenttiin tehtäisiin tekninen muutos. Syyskuun 11 päivrinä voimaan tulleen maksuasetuksen muutoksen ( ) myötä I momenttiin lisättiin uusi 7 a kohta, joka koskee asuinhuoneiston vuokraamista Poliisiammattikorkeakoululta. Uudessa asetuksessa kohdat numeroitaisiin uudelleen numeroin 1-1 5, j olloin lisätystä 7a kohdasta tulisi 8 kohta. Uu-

18 2 delleennumeroinnin johdosta nykyiset kohdat 8-14 siirtyisivät kohdiksi Syyskuussa voimaan tulleen muutosasetuksen mukaisesti pykälän 2 momentissa såiädettäisiin, että majoitus olisi maksutonta Poliisiammattikorkeakoulussa tuntiopettajina toimivien osalta. Majoituksen maksuttomuuden perusteena on ulkopuolisten asiantuntijoiden rekr oinnin turvaaminen ja maksun perimisestä aiheutuvan ylimääräisen työn ja kustannusten vältttiminen. Poliisiammattikorkeakoulu korvaa ulkopuolisen asiantuntijoiden matkakustannukset. Jos majoituksesta perittäisiin ensin maksu, laskuttaisi asiantuntija kyseisen kustannuksen matkakustannusten korvauksena Poliisiammattikorkeakoululta. Säätämällä majoituksen maksuttomuudesta voidaan valttääylimäiiräinen työ ja kustannukset, kuten palvelukeskuksen maksut. Asetuksen 1 2 $ :ssä säädetään Poliisiammattikorkeakoulun kurssimaksun perimisestä ja palauttamisesta. Pykälän I momenttia on tarpeen muuttaa poliisihallinnon siirtyessä valtionhallinnon yhteiseen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojfiestelmåiän Kiekuun. Voimassaolevan I momentin mukaan kurssimaksu peritåiän sen jälkeen, kun hakemus opiskelijaksi ottamisesta kurssille on hyväksytty. Lisäksi momentin viimeisessä virkkeessä säädetään, että kurssimaksu on oltava suoritettuna kurssin alkaessa. Viimeistä maksuajankohtaa koskevan såüinnöksen tarve on perustunut siihen, että osa kurssilaisista on maksanut kurssimaksun suor uìn pankkiin ja osa on maksanut sen laskun mukaisesti. Kieku-jfiestelmän myötä siirrytliän kaikkien kurssimaksujen laskuttamiseen, jolloin eräpäivä määräytyisi maksuasetuksen yleisten säåinnösten mukaan. Viimeistä maksuajankohtaa koskevan erityissäännöksen poistaminen on perusteltua myös sen vuoksi, että kursseille otetaan osallistumisensa peruuttaneiden tilalle varapaikoilta uusia kurssilaisia. Jos viimeisestä maksuajankohdasta säädettäisiin voimassaolevan säännöksen tapaan, uudet kurssilaiset eivät saisi vastaavanlaista maksuaikaa kuin aiemmin kurssipaikkansa saaneet. 3. Muutostarpeet asetuksen liitteeseen 3.1 Poistettavat suoritteet Paikallispoliisin ajo-oikeus- ja liikennelupien ryhmästä poistettaisiin suorite henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappøle. Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (695129) voimaantulon myötä taksinkuljettajien jatkokoulutuksen suorittamisen valvonta yhdistettiin luvan määräaikaisuuteen ja yhteen lupaan. Jotta jatkokoulutuksen valvontaa pystyttiin kohdistamaan tasapuolisesti ennen lain voimaantuloa myönnettyjen ammattiajolupien haltijoihin, kaikki voimassa olevat henkilöauton ammattiaj oluvat oli vaihd ettav a viiden vuoden kulue s sa uusien vaatimusten vo imaantulosta. Laki on tullut voimaan l.l.2}lù,joten viiden vuoden siirtymäaika päättyy vuoden214lopussa. Näin ollen suoritteelle ei ole enàatarvetla. Luparyhmästä vartijat poistettaisiin suorite voimanktìyttökoulutul<sen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille. Suorite ei perustu yksityisista turvallisuuspalveluista annetun lain (282122) säännöksiin. Myöskään eduskunnassa käsiteltävänä olevassa, uutta yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevaalakiakoskevassa hallituksen esityksessä (HE ) väliaikaiselle vartijalle ei esitetä ollenkaan voimankäyttövälineiden kantamisoikeutta. Näin ollen niiden kantamisen edellytyksenä olevan voimankä tökoulutuksen merkitsemiselle korttiin ei olisi perustetta.

19 J Paikallispoliisin arpajaiset ja rahankeräykset suoriteryhmästä poistettaisiin suoritepelikasinon tarkastuskciynri. Suorite siirrettäisiin Poliisihallituksen suoritteisiin. Arpajaislain (147121) 42 $:n mukaan Poliisihallitus vastaa arpajaisten toimeenpanon valtakunnallisesta valvonnasta ja arpajaistoiminnan tilastoimisesta. Lain 43 $:n mukaan Poliisihallitus mäàr'aä rahapelitoiminnan valvontaa varten virallisia valvojia, jotka ovat tässä tehtävässåiän virkavastuun alaisia. Viralliset valvojat on aiemmin määrätty Helsingin poliisilaitoksen henkilökunnasta. Kasinotoiminnan valvonnan kehittåimistyön käynnistyttyä viralliset valvojat on vuodesta213lähtien määrätty Poliisihallituksen arpaj aishallinnon henkilökunnasta. 3.2 Nimenmuutokset suoritteisiin Paikallispoliisin ajo-oikeus- ja liikennelupien ryhmästä ajokorttien alla tarkennettaisiin kaikkien niiden suoritteiden nimikkeitä, joihin sisältyy maininta Liikenteen turvallisuusviraston Trafin 12 euron maksusta Maksu nousee 15,5 euroon vuoden 215 alusta lähtien. Suoritteiden nimikkeisiin kirjattaisiin uuden maksun suuruus. Taksinkuljettajan ajoluvan osalta Trafin maksu säilyy nykyisenä (4 euroa). 3.3 Uudet lisättävåit suoritteet Sähköinen asiointi Joulukuussa214 otetaan käyttöön såihköinen vireillepano passien osalta, jos eduskunta hyväksyy esitet lainmuutokset (HE vp). Passihakemuksen voi jatkossa panna vireille poliisin såihköisessä asiointipalvelussa, mutta hakijan tulee kuitenkin asioida henkilökohtaisesti poliisilaitoksella sormenjäljet ja nimikirjoitusnäytteen antaakseen. Jos hakijalle on myönnetty passi hakemusta edeltävän kuuden vuoden aikana, uutta passia on mahdollista hakea niin sanotussa kevennetyssä hakemusmenettelyssä, jossa hakijan ei tarvitse lainkaan asioida henkilökohtaisesti. Myös henkilökorttien osalta on tarkoitus ottaa käyttöön sèihköinen vireillepano. Sähköisen asioinnin arvioidaan vähentävän hakemuksen käsittelyyn kuluvaa työaikaa, koska osa työvaiheista jäisi kokonaan pois. Tämän vuoksi såihköiselle hakemukselle esitetä in alempaa suoritemaksua kuin henkilökohtaisesti jätetylle hakemukselle (ks. luku 3.4). Muutoksen johdosta paikallispoliisin suoriteryhmään matkustusasiakirjat, henkilöllisyyttä osoittavat asiakirjat jahenkilön tunnistaminen lisättäisiin seuraavat suoritteet: o henkilökortti, sahköinen hakemus (sisaltad Vriestörekisterikeskuksen (VRK) maksun 14 ) o alailuiisen henkilökortti, sdhköinen hakemus o passi, srihköinen hakemus (sisaltaa VRK:n maksun 3,5 ) o passi Suomen sotiin osallistuneelle, srihköinen hakemus (sisdltdd VRK:n maksun 2,5 ) o pikapassi, scihköinen hakemus (sisaltdd VRK:n malcsun 3,5 ). express-passi, sdhköinen hakemus (sisdltaa VRK:n maksun 3,5 ) o merimiespassi, s hköinen hakemus

20 4 3.4 Hinnanmuutokset Poliisihallituksen suoritteet Poliisihallituksen suoritteisiin lisättäisiin uutena suoritteena rdjcihteiden lahtaainelupa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EU) N:o on sovellettu2 paivastä syyskuuta 214 lukien. Ltihtöaineasetuksen tavoitteena on rajoittaa terroristien mahdollisuutta hankkia räjtihteiden l ihtöaineita. Laissa räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ( ) annetaan lähtöaineasetusta täydentävät kansalliset säännökset muun muassa toimivaltaisista viranomaisista ja lupajärjestelmän perustamisesta. Lain4 $:n mukaan muussa kuin ammatti-, liike- tai elinkeinotoiminnassa saadaan tuoda, hankkia, pitaa hallussa tai käyttää lähtöaineasetuksen liitteessä I tarkoitettuja räjähteiden lähtöaineita vain, jos Poliisihallitus on myöntåinyt siihen lähtöaineasetuksen 7 artiklan I kohdassa tarkoitetun luvan. L?ihtöainelupa myönnetåiän enintäåin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lupahakemuksen voi j ättriä Polii sihallituksen lisåiksi myös poliisilaitokselle. Lähtöaineasetuksen mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat periä hakijoilta lupahakemuksesta maksun. Maksun suuruus ei saa ylittää hakemuksen käsittelykustannuksia. Tähän saakka maksu on peritty maksuasetuksen suoritteen muu hakemuksesta annettava päätös mukaan, mikä on suuruudeltaan 3 euroa. Suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan samansuuruiset, minkä vuoksi hinnaksi esitet i in 3 euroa. Hintaa tarkistetaan tarvittaessa siinä vaiheessa, kun lupamenettelystä on enemmåin kokemusta. Pelikasinon tarknstusldyntí sänettäisiin paikallispoliisin suoritteista Poliisihallituksen suoritteisiin (ks. luku 3.1). Kasinotoiminnan valvonnan kehittåimistyön käynnistyttyä viralliset valvojat on vuodesta213lähtien määrätty Poliisihallituksen arpajaishallinnon henkilökunnasta. Suoritteen hinta olisi sama kuin nykyisin (3 euroa). Suoritteen viranomaiselta toiselle siirtymisen mahdollisesti aiheuttamia muutoksia tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin tarkasteltaisiin tarvittaessa myöhemmin. Maksullisiin suoritteisiin esitetään hinnantarkistuksia paikallispoliisin eri luparyhmissä (ks. liite 1.1). Hinnankorotukset ovat suuruudeltaan l -4 euroa (l-29 %) ja - alennukset 1-1 euroa (2-24 %). Hinnanmuutokset perustuvat materiaalikustannusten muutoksiin ja käsittelyprosessien tehostumiseen Materiaalikustannusten muutosten vuoksi hinnantarkistuksia tehtäisiin ajokorttisuoritteisiin, ampuma-aselupiin, henkilökorttiin, turva-alan lupiin sekä oleskelulupiin. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin ajokorttimaksun nousu nykyisestä 12 eurosta 15,5 euroon aiheuttaa ajokorttisuoritteisiin2-4 euronhinnankorotuksen (3-29 %). Eräissä ampuma-ctseluvissa hinnankorotukset olisivat suuruudeltaan I euroa (l-4 %) lukuun ottamatta aseenkäsittelylupaa, jonka hinta laskisi 1 eurolla. Henkilökortin hinta nousisi 2 %) ja oleskelulupasuoritteiden I eurolla (l %). Hinnat laskisivat /r. rva-alan luvissa 3-8 eurolla (7-2 %) javammais en pysdkaiúiluvassq 4 eurolla (13 %). Käsittelyprosessin tehostumisen vuoksi hinnat laskisivatpassien ja osin henkilökorttien osalta. Sähköisen asioinnin käyttöönoton myötä passi- ja henkilökorttimenettelyn arvioidaan tehostuvan huomattavasti ja yksittäiseen hakemukseen kohdistuvan työajan

21 5 vähenevän. Sähköisesti jätettavien hakemusten määrää ja työajan vähennystä on varkea ennakolta arvioida. Maksuasetusta valmisteltaessa on otettu lähtökohdaksi olettamus, että sähköisten palveluiden käyttöaste toteutuu S-prosenttisesti vuonna2}l5. Myös työajan våihennys on arvio, jota tarkennetaan stihköisen asioinnin käyttöönotosta saatavien kokemusten myötä. Sähköisesti jätetyn passi- tai henkilökorttihakemuksen hinta olisi 4 euroa (8 %) alempi kuin henkilökohtaisesti jätetyn hakemuksen. Muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan myöntdmisl i koskevan suoritteen hinta laskisi myös 4 eurolla (8 %). Pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen (SopS ) liitteen mukaan pakolaiselle myönnettävästä matkustusasiakirjasta perittävä maksu ei saa ylittitä halvimman kansallisen passin hintaa. Koska alimmaksi kansallista passia koskevaksi maksuksi esitetä in såihköisesti haettavan passin osalta 44 euroa, perittäisiin sama maksu myös ulkomaalaisen matkustusasiakirjan myöntåimisestä. Lisäksi passia ja ulkomaalaiselle myönnetfaväämatkustusasiakirjaa koskevan fryllûävcin pdritöl<sen hintaa laskettaisiin 1 eurolla (2 %) 44 euroon, jotta se ei ylittäisi såihköisesti jätetyn passihakemuksen hintaa. 4. Taloudelliset vaikutukset ja asiakasvaikutukset 5. Voimaantulo Vuonna 215 myönnettävien lupien mäèirän arvioidaan laskevan hieman vuoden 214 noin 1,38 miljoonasta luvasta noin 1,35 miljoonaan lupaan. Poliisin lupahallinnon tuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 215 noin 61 miljoonaa euroa. Vuonna 214Iupatuottojen arvioidaan olevan noin 63 miljoonaa euroa. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuottokertymåin arvioidaan laskevan noin 6 eurolla ehdotettujen hinnanmuutosten johdosta vuoden 214 volyymitason peru Maksullisen lupatoiminnan hinnoittelun tavoitteena on I prosentin kustannusvastaavuus eli maksullisen lupatoiminnan kustannusten täysimääräinen kattaminen lupatuotoilla. Pitkällä aikavälillä kustannusvastaavuus on ollut tavoitteen mukainen. Vuonna 211 kustannusvastaavuus oli 19 prosenttia. Kustannusvastaavuus nousi vuonna prosenttiin, mutta laski vuonna2}l prosenttiin. Kustannusvastaavuuden arvioidaan olevan vuonna prosenttia. Tarkka ennakointi ei ole mahdollista, koska tuloihin suoraan vaikuttava kysyntä on vaihdellut merkittävästi ja esimerkiksi lupahallintoon liittyvien lainsäädäntömuutosten vaikutuksia on vaikea ennakolta arvioida. Liitteen 1.2 kustannusvastaavuuslaskelmassa on eritelty vuosien tuotot ja kustannukset. Vuosien 214 ja215 luvut perustuvat talousarvioon ja talousarvioesitykseen. Passien ja henkilökorttien sähköisten hakemusten alempien käsittelymaksujen voidaan arvioida jossain määrin vaikuttavan sähköisen asioinnin houkuttelevuuteen. Hinnantarkistuksilla tai asetuksen sisällöllisillä muutoksilla ei muutoin arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia asiakkaisiin tai heidtin käyttäytymiseensä. Asetus esitetä in tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta2}l1ja se olisi voimassa vuoden 215 loppuun.

22 6 6. Asian valmistelu Asetusehdotus on valmisteltu sisåiministeriön poliisiosastolla yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. Asetusehdotuksesta on konsultoitu valtiovarainministeriötä ja asia on käsitelty valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. Asetusehdotusta ei ole tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä asian kiireellisyyden vuoksi. 7. Muuta huomioitavaa Eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevat hallituksen esitykset laiksi yksityisista turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (H vp) ja ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE vp) aiheuttavat muutoksia maksuasetukseen, jos lakiehdotukset hyväksytåiåin. Maksuasetuksessa on tarpeen säätää esimerkiksi joistakin uusista suoritteista. Lainsäädåinnön muutosten vaikutusta maksuasetukseen ei ole mahdollista tässä vaiheessa ennakoida. Muutokset on tarkoitus toteuttaa siinä vaiheessa, kun uudet lupamenettel on otettu käyttöön tai kun muutosten voimaantulosta on tarkempaa tietoa. Liitteet 1.1 Poliisin suoritteiden hinnanmuutokset Kustannusvastaavuudet poliisin nettobudjetoiduissa lupapalveluissa ja liiketaloudellisissa suoritteissa , arvio

23 Liite 1.1 Poliisin s uor ffe den h n nanm uutokset 1.1.2O1 5 Hinta 213 Hinta 214 Uusi hinta 215 Muutos eurotna Muutos % l{iàä àl vuost (v.2o14 ennusteen mukaan) Muutoksen Erityiset hintojen muutoksen vaikutus, perusteet /vuosi PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET Ajokort[ ajokortin kaksoiskappale, ajokortin uudistaminen ym. ajokorttiluvan myöntäminen; uusi lyhytaikainen ajokortti ajokorttiluvan myöntäm nen muussa tapauksessa alkolukkoajokortti ammatt pätevyys-erityisehdon l sääm nen erityisehtojen muuttam nen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) TakslnkuflettaJan ammattlpätovyys henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale (SUORITE POISTETAAN!) V mm lsen pysåtölntllupa Vammaisen pysäköintilupa Appumqgs-eidenlq 9een os en lwat hankkimis- ja hallussapitolupa tai yksityinen valmistamislupa saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa Poliisihallituksen myöntämän hankkimisluvan tai yksityisen valmistamisluvan perusteella myönnetty hallussapitolupa saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa rinnakkaislupa, kaasusumutinlupa, ampumatarvikelupa, hankkimis- ja hallussapitolupa kaasuaseelle tai yksityinen valmistam slupa kaasuaseelle aseenkäs ttelylupa kaksoiskappale, muu saman lupatyypin samalla kertaa haettu l sälupa tai lisäkortt, hallussapitoluvan uudistaminen tai ampuma-asekouluttajaks hyväksymisen muuttam nen Asevas_taavan hyuåw asevastaavan hyvaksynnan kãksoiskappale Henkilökorü henkilökortti (sis. VRK:n maksun) henkilökortti, sähköinen asiointi (sis. VRK:n maksun) alaikäisen henk lökortti, sähkö nen as o nti Passl passi, sähköinen asiointi (sis. VRK:n maksun) passi Suomen sotaan osallistuneelle, sähköinen asiointi (sis. VRK:n maksun) pikapass, sähköinen asionti (sis. VRK:n maksun) express-passi, sähköinen asiointi (sis. VRK:n maksun) merimiespassi, sähköinen asiointi hylkäävä päätös fl uulelalspas{ Je pqlglaisen matkustusaslat da matkustusasiakirjan myöntäminen , /o 151 3% 4 6 o/o 37 I o/o 48 7 o/o olo 14 1 o/o 3% 3 o/o 3Vo 3Yo -24 Vo 4 o/o 4 o/o 4Yo -2 o/o 64 Trafìn maksun muutos 8 Trafin maksun muutos 111 Trafin maksun muutos 1 92 Trafìn maksun muutos l6 5 Trafin maksun muutos 49 Trafìn maksun muutos To Materiaalikustannuksen muutos l l Materiaalikustannuksen muutos 12 6 Materiaalikustannuksen muutos 1 Materiaalikustannuksen muutos 3 Materiaalikustannuksen muutos 5 7 Materiaalikustannuksen muutos -7 5 Materiaalikustannuksen muutos 5 7 Materiaalikustannuksen muutos 1 Materiaalikustannuksen muutos 2 Materiaalikustannuksen muutos -5 Sähköisen as oinnin va kutus -2 Sähköisen asioinnin vaikutus -7'19 2 Sähköisen asioinnin vaikutus -2 (Asetuksen 35 mukaisesti: puolet normaalin passin hinnasta) -6 Sähköisen as o nn n vaikutus -2 Sähköisen asioinnin vaikutus -8 Sähköisen asioinnin vaikutus -1 Prosessin sujuvuus -4-8 o/" YK:n pakolaissopimukseen oenrstuen hintakatfona alin

24 Liite 1.1 Hinta 213 Hinta 214 Uusi hinta 215 lluutos lluutos euroina % lläär i/ Huutoksen Erityiset hintojen muutoksen vuosi vaikutus, perusteet (v.214 /vuosi ennusteen mukaan) hylkäävä päätös -1-2o/o -12 [;n;;il;;; hinta j rjestyksenvalvojaksi hyväksyminen jëirjestyksenvalvojaks hyväksymisen muuttaminen % -8 o/o -8 olo Materiaalikustannuksen muutos Materiaalikustannuksen muutos Mater aalikustannuksen muutos turvasuojaajaks i hyväksyminen turvasuojaajaks hwäksym sen muuttaminen o/o -2 Yo -2O o/o muutos 4 Materiaalikustannuksen muutos -48 Materiaalikustannuksen muutos vartijaksi hyväksyminen vartijaks hyväksymisen muuttaminen vartijakortin kaksoiskappale vo mankäyttökoulutuksen suoritust etojen mefuitseminen väliaikaisetle vartüakortitte olo -13 o/o -13 o/o Materiaalikustannuksen muutos -25 Materiaalikustannuksen muutos Materiaalikustannuksen muutos oleskelulupa oleskelulupa, opiskelijat ja alaikäiset uudistaminen o/o Yo muutos 12 Materiaal kustannuksen muutos 1 5 muutos 1 5 tarkastuskäynti (SUORITE Sl lsrlta) Muutos yhteensä Trafin osuus Vaikutus poliisin lupatuottoihin 2

25 Liite 1.2 Yhteensä laskelma Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot - muut tuotot Tuotot yhteensâ - tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot Tuotot yhteensä 212 til npäätös tilinpäätös TA TAE Maksull sen to minnan kokonaiskustannukset - erilliskustannukset - osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % I E 121, I 1, , , Hintatuki Kustannusvastaavuus hintatuen iälkeen MaKsulllsen to mannan kustannusvastaavuuslasl(elma, lupapalvelut 212 tilinpäätös 213 tilinpäätös 214 TA 215 TAE Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot - muut tuotot Tuotot yhteensä - tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot Tuotot yhteensä ll t Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset - erilliskustannukset - osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % I , I 13, t 1, t 1, Hintatuki Kustannusvastaavuus hintatuen iälkeen

26 Liite 1 2 MaksullÍsen to m nnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut julkisoikeudelliset Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot - muut tuotot Tuotot yhteensä - tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot Tuotot yhteensä zulz tílinpäätös tilinpäätös TA TAE Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset - erilliskustannukset - osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % , , , , Hintatuki Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen Maksullisen toim nnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot - muut tuotot Tuotot yhteensä - tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot Tuotot yhteensä zulz tilinpäätös tilinpäätös TA TAE Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset - erilliskustannukset - osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % , , , , Hintatuki Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen

27 Liite 1.2 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 212 tilinpäätös 213 tilinpäätös 214 TA 215 TAE Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot - muilta valtion virastoilta saatava rahoitus - EU:lta saatava rahoitus - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tulot yhteensä I Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset - erilliskustannukset yhteensä - osuus yhteiskustannuksista yhteensä Hankkeiden kokonaiskustannukset r Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset Omarahoitusosuus 7o , ,5 1, 1,

MAKSUTAULUKKO. Liikenneopettajalupa... 39 Liikenneopettajaluvan kaksoiskappale... 30 Ajokorttilain 91 :n mukainen sopivuuslausunto...

MAKSUTAULUKKO. Liikenneopettajalupa... 39 Liikenneopettajaluvan kaksoiskappale... 30 Ajokorttilain 91 :n mukainen sopivuuslausunto... 6 871/2013 Liite MAKSUTAULUKKO 1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET AJO-OIKEUS JA LIIKENNE Ajokortit Ajokortin kaksoiskappale, ajokortin uudistaminen ja muut ajokorttilain (386/2011) 11 :ssä tarkoitetut ajokortit

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017 annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 7. Sisäasiainministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 7. Sisäasiainministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2004 N:o 7 SISÄLLYS N:o Sivu 7 Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus

Sisäasiainministeriön asetus 4883 Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2011 613/2011 Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 annetun sisäasiainministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta /2014 Sisäministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta /2014 Sisäministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 1023/2014 Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015 Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014 Sisäministeriön

Lisätiedot

Liite MAKSUTAULUKKO 1. PÄÄTÖKSET

Liite MAKSUTAULUKKO 1. PÄÄTÖKSET Liite MAKSUTAULUKKO 1. PÄÄTÖKSET Ajokorttipäätökset väliaikainen ajokortti...10 tilapäinen ajokortti...22 kansainvälinen ajokortti...14 eritysehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen)

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018 Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n ja arpajaislain (1047/2001) 46 :n nojalla,

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015 Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014 Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2013

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 850/2012 Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2013 Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2012

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2012 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011 1349/2011 Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2012 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017 Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n ja arpajaislain (1047/2001) 46 :n nojalla,

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1079. Eduskunnan päätös. talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista

SISÄLLYS. N:o 1079. Eduskunnan päätös. talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1079 1081 SISÄLLYS N:o Sivu 1079 Eduskunnan päätös talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Mika Koponen

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Mika Koponen SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 27.11.2017 Mika Koponen SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA VUONNA 2018 1 Nykytila ja laskentaperiaatteet Sisäministeriön

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja Markus Syrjänen Ylitarkastaja Elina Setälä

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja Markus Syrjänen Ylitarkastaja Elina Setälä SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja Markus Syrjänen 3.12.2012 Ylitarkastaja Elina Setälä SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDES- TA VUONNA 2013 1. Nykytila ja

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. ajokorttiluvan hylkäävä päätös... 30 e

MAKSUTAULUKKO. ajokorttiluvan hylkäävä päätös... 30 e N:o 817 3909 Liite MAKSUTAULUKKO 1. PÄÄTÖKSET Ajokorttipäätökset väliaikainen ajokortti... 10 e tilapäinen ajokortti... 22 e kansainvälinen ajokortti... 14 e eritysehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA VUONNA 2016

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA VUONNA 2016 SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 2.12.2015 Elina Rydman SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA VUONNA 2016 1 Nykytila ja laskentaperiaatteet Sisäministeriön

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. Liikenneopettajalupa... 38 Liikenneopettajaluvan kaksoiskappale... 30 Ajokorttilain 91 :n mukainen sopivuuslausunto...

MAKSUTAULUKKO. Liikenneopettajalupa... 38 Liikenneopettajaluvan kaksoiskappale... 30 Ajokorttilain 91 :n mukainen sopivuuslausunto... 6 850/2012 Liite 1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET AJO-OIKEUS JA LIIKENNE MAKSUTAULUKKO Ajokortit Ajokortin kaksoiskappale ja muut ajokorttiasetuksen 11 3 momentissa tarkoitetut ajokortit (sisältää Liikenteen

Lisätiedot

Liite MAKSUTAULUKKO 1. PÄÄTÖKSET

Liite MAKSUTAULUKKO 1. PÄÄTÖKSET 3778 Liite MAKSUTAULUKKO 1. PÄÄTÖKSET Ajokorttipäätökset väliaikainen ajokortti...10 tilapäinen ajokortti...22 kansainvälinen ajokortti...14 eritysehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1253 1255. Valtioneuvoston asetus. N:o 1253

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1253 1255. Valtioneuvoston asetus. N:o 1253 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1253 1255 SISÄLLYS N:o Sivu 1253 Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta... 3387 1254

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1243. Laki. kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 1243. Laki. kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1243 1248 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Laki kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 :n 1 momentin nojalla: 1 Vartijaksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Poliisijohtaja SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA VUONNA 2017 (MUUTOS)

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Poliisijohtaja SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA VUONNA 2017 (MUUTOS) SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Poliisijohtaja 7.6.2017 Sanna Heikinheimo SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA VUONNA 2017 (MUUTOS) 1 Nykytila ja laskentaperiaatteet Sisäministeriön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio 1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA Yhteenveto Yleistä Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

N:o 1254 3393 MAKSUTAULUKKO

N:o 1254 3393 MAKSUTAULUKKO N:o 1254 3393 Liite MAKSUTAULUKKO 1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET Ajokorttipäätökset väliaikainen ajokortti... 10 tilapäinen ajokortti... 22 kansainvälinen ajokortti... 8 erityisehtojen muuttaminen tai

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA VUONNA 2017

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA VUONNA 2017 SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 12.12.2016 Elina Hirttiö SISÄMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA VUONNA 2017 1 Nykytila ja laskentaperiaatteet Sisäministeriön asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

SISÄLLYS. N:o Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1170 1173 SISÄLLYS N:o Sivu 1170 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 3825 1171 Laki laivaväen lääkärintarkastuksista...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1374 1379 SISÄLLYS N:o Sivu 1374 Tasavallan presidentin asetus luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2003 N:o 890 891. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 890

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2003 N:o 890 891. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 890 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2003 N:o 890 891 SISÄLLYS N:o Sivu 890 Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä... 3231 891 Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013. 871/2013 Sisäministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2014

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013. 871/2013 Sisäministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 871/2013 Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2014 Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Erityisasiantuntija Heidi Aliranta 16.10.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Eduskunta hyväksyi 26.6.2017 lait ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2016 Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n ja arpajaislain (1047/2001) 46 :n nojalla,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 101/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 101/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 101/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 :n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 42/2016 VP EDUSKUNNALLE LAIKSI YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 42/2016 VP EDUSKUNNALLE LAIKSI YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Muistio 1 (5) HE 42/2016 VP EDUSKUNNALLE LAIKSI YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Hallituksen esityksessä on kyse yksityisen turvallisuusalan lupaprosessien sujuvoittamisesta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 4.10.2016 SM066:00/2011 Sini Lahdenperä VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSITYISISTÄ TURVALLISUUSPALVELUISTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 456. Laki. passilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 456. Laki. passilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 456 461 SISÄLLYS N:o Sivu 456 Lakipassilainmuuttamisesta... 3613 457 Lakihenkilötietojenkäsittelystäpoliisitoimessaannetunlainmuuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2017/05 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto 1-1 Sisällys 1 Poliisin käsittelemät lupa-asiat luparyhmittäin... 3

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Laki. yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 2 :n 17 kohta, 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto  TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet Maahanmuuttovirasto www.migri.fi TE-toimiston työnantaja-tilaisuus 18.5.2017 Leena Kallio Maahanmuuttoyksikkö Tiina Suominen Oikeus ja tukipalvelut Tiimit Työ Perhe Maasta

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön asetus

Ulkoasiainministeriön asetus Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2014 Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 652. Laki

SISÄLLYS. N:o 652. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 652 662 SISÄLLYS N:o Sivu 652 Laki Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO

Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO Muutosten taustalla Poliisin lupahallintostrategia 2012. Kaikkiin lupalajeihin samat kehittämistoimet; lupaprosessien selkeyttäminen,

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Maahanmuutto-osasto 19.4.2016 Tuuli Tuunanen SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

HE 66/2011 vp. lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotettaisiin

HE 66/2011 vp. lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotettaisiin HE 66/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta (HE 110/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta (HE 110/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta (HE 110/2000 vp). Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 6/2001 vp). Nyt koolla

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Erityisasiantuntija Heidi Aliranta 13.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Eduskunta hyväksyi 26.6.2017 lait ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 (5) VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Hyväksytty Kunnanhallitus ( 373) Voimaantulo 1.1.2011 Lopen kunnan viranomaisten asiakirjoista ja tiedon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Laki. ampuma-aselain muuttamisesta

Laki. ampuma-aselain muuttamisesta Laki ampuma-aselain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ampuma-aselain (1/1998) 19 :n 1 momentin 3 kohta, 45 c, 46, 50 53, 59 a ja 60 sekä 103 :n 4 kohta, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Sisäministeriön

Lisätiedot

Biosidiasetus - mitä uutta?

Biosidiasetus - mitä uutta? Biosidiasetus - mitä uutta? Eeva Nurmi 10.4.2013 Sisältö Yleistä Käsitellyt esineet Rinnakkaisvalmisteiden kauppa ECHAn rooli Maksut Neuvontapalvelu Biosidiasetus (BPR) Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisinlupahallinnon toimintaakuvaavia tilastoja Viimeinenvuosi/kk:2016/07 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto 1 Sisällysluettelo Poliisinkäsittelemätlupa-asiatluparyhmittäin Poliisinkäsittelemätlupa-asiatpoliisilaitoksittain

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS MAISTRAATTIEN MAKSUISTA VUONNA 2017

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS MAISTRAATTIEN MAKSUISTA VUONNA 2017 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 12.12.2016 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS MAISTRAATTIEN MAKSUISTA VUONNA 2017 1 Esityksen keskeinen sisältö Voimassa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2015/01 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 764/2015 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 764/2015 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 764/2015 Laki ampuma-aselain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot