Visakankaan seurakuntatalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visakankaan seurakuntatalo"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0 Nähtävillä Yhdyskuntalautakunta 5..0 Yhdyskuntalautakunta.5.0 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Blom Oy

2 SISÄLLYSLUETTELO. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT.... Kaava-alueen sijainti.... Kaavan tarkoitus.... Selostuksen liitteet.... LÄHTÖKOHDAT.... Selvitys suunnittelualueen oloista..... Alueen yleiskuvaus..... Luonnonympäristö, maaperä ja pohjavesialue..... Rakennettu ympäristö..... Ympäristön häiriötekijät Maanomistus...5. Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset...6. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioon ottaminen...8. Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS.... Kaavan rakenne ja aluevaraukset.... Vaikutusten arviointi..... Asemakaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja palveluihin..... Asemakaavan vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön sekä maisemaan..... Asemakaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin.... Ympäristön häiriötekijät ASEMAKAAVAN TOTEUTUS...

3 Asemakaavaselostus, joka koskee 5..0 päivättyä asemakaavakarttaa, työnro 60. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Pullerinmäen kaupunginosassa Ahvenistonharjun kupeessa noin kilometriä keskustasta luoteeseen. Kuva. Suunnittelualueen sijainti.. Kaavan tarkoitus Asemakaavalla muutetaan nykyisen Visakankaan seurakuntatalon tontti kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueesta (YK) erillispientalojen korttelialueeksi (AO) siten, että seurakuntatalo on mahdollista säilyttää ja muuttaa asunnoksi.. Selostuksen liitteet Lausuntojen lyhennelmät ja vastineet Asemakaavan seurantalomake Kaavakartan pienennös sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Moottoriradan melualueet Tonttijakokartat

4 . LÄHTÖKOHDAT. Selvitys suunnittelualueen oloista.. Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutosalue sijaitsee Ahvenistonharjun kupeessa keskellä vakiintunutta Pullerinmäen pientalovaltaista asuinaluetta. Kuva. Ilmakuva kaavamuutosalueesta.. Luonnonympäristö, maaperä ja pohjavesialue Koillis-lounassuuntainen Ahvenistonharjuselänne sekä Ahvenistonjärvi lähialueineen kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen Ahvenistonharjun-Vuorenharjun alueeseen. Alueen metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia tai tuoreita kuusivaltaisia metsiä. Harjuilla on runsaasti puolilehtomaisia piirteitä sekä edustavaa harjukasvilajistoa. Läheinen Kahtoilampi on pieni vähähumuksinen ja melko hyvälaatuinen pohjavesivaikutteinen lampi, jolla on yleinen uimaranta. Ahvenistonjärvi on yli 0 m syvä suppajärvi, joka saa vetensä pohjavedestä. Suunnittelualueen maaperä on yleispiirteisen maaperäselvityksen mukaan karkeaa hietaa. Suunnittelualue sijaitsee tärkeällä vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, joka on merkitty vedenottamon kaukosuojavyöhykkeeksi (pv). Alueella ei sijaitse luonnonsuojelukohteita eikä tunnettuja uhanalaisia kasvilajeja. Suunnittelualue sijaitsee Ahveniston I luokan pohjavesialueella (090). Eteläosa alueesta on myös pohjaveden muodostumisaluetta. Kaava-alue sijaitsee Ahveniston tekopohjavesilaitoksen kaukosuojavyöhykkeellä. Kaava-aluetta lähinnä sijaitsevat pohjavesiputket ovat PV ja PV, joka on vasta perustettu Kahtoilammen vanhan kaatopaikan tutkimusten yhteydessä. Nykyisten tietojen perusteella pohjaveden virtaus suuntautuu moottoriradan ja asemakaavan alueelta luoteeseen kohti Parolan pohjavesialuetta (I lk 0085). Kahtoilampi on pohjaveden pinnan yläpuolella sijaitseva orsivesi (pinnan korkeus 90,6 mpy). Lähinnä suunnittelualuetta sijaitseva pohjaputki I sijaitsee pienellä mäellä. Vähän kauempana sijaitseva PV on alempana ja siltä osin tasoltaan lähempänä kaava-aluetta. Pohjaveden pinta on PV:ssä 6,0 m maan pinnan alapuolella ja PV:ssa 9,56 m maan pinnan alapuolella. Kaava-alueen pinta on tasossa n. 9 m mpy. Pohjaveden voidaan tälläkin arvioida olevan noin 6 metrin syvyydessä maan pinnasta. Rakennettu ympäristö Tontilla sijaitsee arkkitehti Martti Välikankaan 9 suunnittelema seurakuntatalo, joka edustaa julkista rakentamista sotavuosilta. Rakennusta ympäröivät laajat pysäköintialueet. Lähitonteilla on omakotitaloja.

5 .. Ympäristön häiriötekijät Läheinen Ahveniston moottorirata aiheuttaa vaihtelevaa melua harjoitusten ja erityisesti kilpailujen aikana. Tällöin melutaso suunnittelualueella vaihtelee keskimäärin db:n välillä. Noin puolet kilpailun ajasta melutaso on yli 60 db. Kilpailuja on kaudessa ja ne kestävät jokainen noin 8 tuntia (touko-syyskuu). Muuten on hiljaisempaa harjoittelua... Maanomistus Alue on yksityisessä omistuksessa.. Suunnittelutilanne.. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Asemakaava Suunnittelualueen voimassa oleva asemakaava on vuodelta 976 ja siinä alue on merkitty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Aluevarausmerkintä lähiympäristössä on AO. Ahvenistonharju on kaavoittamaton. Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta Yleiskaava Alueella on voimassa Kirstulan, Viisarin ja Vuorentaan alueiden oikeusvaikutukseton osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 99 ja lääninhallitus vahvistanut 995. Kaavassa alue on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Lisäksi suunnittelualue sijaitsee vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä (pv). 5

6 Kuva. Ote voimassa olevasta yleiskaavasta Maakuntakaava Alueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava, joka on hyväksytty Hämeen maakuntavaltuustossa 9.. ja tullut valitusten käsittelyn jälkeen lopullisesti lainvoimaiseksi KHO:ssa Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty asuntovaltaiseksi taajamatoimintojen alueeksi (A). Se sijaitsee lisäksi tärkeällä vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Kuva 6... Ote maakuntakaavasta Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen... Uusi rakennusjärjestys on valmisteilla. Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrä. Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista..999 annetun asetuksen vaatimukset. Meluselvitys Ahveniston moottorirata ympäristömeluselvitys 8, ins.tsto Kari Pesonen Oy 6

7 Ahveniston moottoriurheiluradan aiheuttaman ympäristömelun torjunta rakennusmassoittelua käyttäen, Promethor Selvityksessä on esitetty Visakankaan seurakuntatalon asemakaavan muutosalueelle aiheutuvan moottoriurheiluratamelun vaimentuminen suunniteltujen rakennusten vaikutuksesta. Selvityksessä melutasoja on määritetty mittaamalla ja mallintamalla. Kaavassa esitettyjen uusien rakennusten suojaava vaikutus on määritetty laskennallisesti mallintaen. Suomessa ei ole voimassa olevia rajatai ohjearvoja moottoriurheiluradan aiheuttamalle ympäristömelulle. Maankäytön suunnittelussa on nähty perustelluksi käyttää tapauskohtaisesti soveltaen seuraavia tavoitearvoja asuinalueille tai asuinrakennusten oleskelualueille. maksimiäänitason L AF, maks suurin sallittu arvo on 60 db (A) keskiäänitason L Aeq, 7- suurin sallittu arvo on 55 db (A) Selvityksessä esitetään, että kokemuspohjaisesti voidaan todeta seuraavaa: Mikäli maksimiäänitaso jää alle 60 db (A):n, on käytännössä varmaa, että päiväajan keskiäänitaso jää alle 55 db (A):n. Keskiäänitason ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä VNp 99/99. Päätöksessä on maininta, että päätös ei koske moottoriurheiluratojen aiheuttamaa melua. Tästä huolimatta päätöksen lukuarvoja käytetään soveltaen. Mikäli melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista lisätään laskentatulokseen 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Moottoriurheiluratojen aiheuttama melu poikkeaa yleensä merkittävästi alueen taustamelusta, joka voi olla esimerkiksi liikenteen aiheuttama ja tämä saattaa aiheuttaa osalle ihmisiä normaalia suurempaa häiritsevyystunnetta. Koska moottoriurheiluratojen aiheuttama melu ei ole iskumaista tai kapeakaistaista ei tehdä 5 db:n lisäystä keskiäänitasoon. Kaavaehdotuksen mukaan alue voidaan ottaa asuinkäyttöön. Laskentatulosten perusteella kaavaalueelle suunnitellut rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että rakennusten taakse muodostuu käytetyllä lähtömelutasolla alle 60 db (A):n maksimiäänitasoalueet (melukartassa vihreällä ja keltaisella merkityt alueet). Laskennassa uusien asuinrakennusten harjakorkeus on 8 metriä ja piharakennusten metriä. Toteutettavien rakennusten harjakorkeudet tulisi vastata laskennassa käytettyjen rakennusten massaa. Esitetyillä meluaidoilla ei ole suurta vaikutusta pihojen melutasoihin. Kaikkien uusien asuinrakennusten radan puoleisille julkisivuille tulee esittää 5 desibelin ääneneristysvaatimus. Moottoriurheiluradan aiheuttama melu ja sen huomioiminen tulee esittää alueen uusille asukkaille. Moottoriradan melutapahtumia oli vuonna 0 viisitoista. Selvityksen laatija (Promethor) on tutustunut ratayhtiölle laadittuun meluselvitykseen (täydennys 8..0) ja toteaa kaavoitusta varten laaditun meluselvityksen antavan tämän kanssa samansuuntaisen tuloksen. Rakennekatselmus, Visakankaantie Visakankaan seurakuntatalossa on tuulettuva rossipohjarakenne. Rossipohjan puurakenteissa / maapohjassa on todettu kosteuspitoisuuksia sekä viitearvot ylittävää mikrobikasvustoa. Selvityksen mukaan kellaritilasta suositellaan poistettavaksi orgaaninen materiaali. Kastuneet puurakenteet ja eristeet suositellaan poistettavaksi ja uusittavaksi. Sokkeliosan pintojen kosteuden syyn selvittämiseen suositellaan sokkelin reunustan avaamista, maaperän kallistuksia sekä vesien ohjaamista pois rakennuksen sokkelin vierustalta. Maankäyttösopimus Alueesta laaditaan maankäyttösopimus.. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET. Asemakaavan suunnittelun tarve Kiinteistö ei vastaa nykyisen omistajan tarpeita ja selvityksen mukaan rakennus on jossain määrin huonokuntoinen. Omistajataholla on vireillä uuden seurakuntatalon rakentaminen muualle ja vanha halutaan myydä tai purkaa ja korttelialue halutaan muuttaa omakotitonteiksi. 7

8 . Osallistuminen ja yhteistyö.. Osalliset Asemakaavan laadintatyössä osallisia ovat alueen sekä naapurikiinteistöjen omistajat ja asukkaat, kaikki asiasta kiinnostuneet kaupunkilaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toiminta liittyy alueeseen. Muita osallisia ovat kaupungin hallintokunnat, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Kanta- Hämeen pelastuslaitos, Vattenfall Verkko Oy, Vattenfall Lämpö Oy, AinaCom Oy. Valtion viranomaisista osallisia ovat Hämeen ELY-keskus ja Hämeen liitto ja Museovirasto... Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu OAS on selostuksen liitteenä. Kaavoituksen vireillepanosta ja nähtävillä olosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Kaupunkiuutisissa ja Hämeen Sanomissa.8.0 sekä kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille ja/tai haltijoille. Vireilletulon yhteydessä järjestettiin kaavan laatimisvaiheen kuuleminen , jolloin asemakaavan muutosluonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta Visakankaantietä linjattiin siten, että suunnittelualueelle muodostui kaksi korttelialuetta. Uuden muodostuvan korttelialueen 5 tunnusmuutoksen vuoksi kaavamuutosaluetta laajennettiin kahden tontin verran itään. Näille uusille osallisille annettiin mahdollisuus mielipiteen esittämiseen vaikutukseltaan vähäisessä korttelialueen tunnuksen muuttamisessa Korttelitunnusmuutoksesta ei esitetty mielipiteitä. Asemakaava- ja tonttijakoehdotus saatetaan yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn helmikuussa 0, jonka jälkeen ne asetetaan julkisesti nähtäville 0 päivän ajaksi. Ehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä muistutukset kaavaehdotusta vastaan osoitetaan kaupunginhallitukselle. Tavoitteena on kaavaehdotuksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 0. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen... Viranomaisyhteistyö Kaavoituksen lähtökohtia, tavoitteita ja sisältöä käsiteltiin viranomaisneuvottelussa..0. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Hämeen Ely-keskukselta, Hämeen liitolta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Vattenfall Lämpö Oy:ltä, Vattenfall Verkko Oy:ltä, kaupungin paikkatieto- ja kiinteistöyksiköltä sekä yhdyskuntarakenteen rakentamispalveluilta. Asemakaavaehdotuksesta annetaan viranomaisille jälleen mahdollisuus antaa lausunto tarvittaessa. Lyhennelmä lausunnoista ja kaavoittajan vastineet täydennetään selostuksen liitteeseen... Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioon ottaminen Ely-keskuksen mielestä kaavan tarjoama säilyttävä vaihtoehto ei käytännössä tue rakennuksen säilyttämistä ja uutta mahdollista käyttöä eikä se myöskään ota huomioon tonttien piha-alueille kohdistuvaa meluhaittaa. Pohjavesi- ja maaperäolosuhteiden perusteella tulee arvioida rajoittavatko pohjavesiolosuhteet rakentamista ja onko syytä laittaa erityisiä rakentamista ja toimintaa ohjaavia määräyksiä. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa moottoriradan melun aiheuttamat reunaehdot paremmin huomioon, arvioida perustellummin kaavoituksen vaikutukset pohjaveteen ja pyrkiä suunnittelemaan kokonaisuus, joka antaisi paremmat lähtökohdat seurakuntatalon uusille käyttömahdollisuuksille. Museoviraston mukaan kaavan lähtökohdaksi tulee ottaa seurakuntatalon säilyminen. Tontilla on tilaa uudisrakentamiselle, vaikka seurakuntatalo säilyy. Viisarintie tulee myös ottaa huomioon osana historiallista Hämeen Härkätietä. Rakennusvalvonta ja ympäristöosaston mielestä suunnittelussa tulisi laajemmin ottaa huomioon Ahveniston alueen arvot sekä ongelmat (moottoriradan melu). Lisäksi tulee ottaa huomioon kaavan vaikutukset pohjaveteen. Paikkatieto- ja kiinteistöosasto esittivät, että tontille kulku voidaan osoittaa yhden tontin läpi korkeintaan kahdelle tontille. Asemakaavaluonnoksen mukaista tonttija- 8

9 koa eikä rasitetta voi perustaa kiinteistötoimituksella. Liikennesuunnittelija ehdottaa liittymäkieltoa Viisarintielle. Kaavaluonnoksesta jätettiin yksi mielipide: Kaava katkaisee kulun mielipiteen esittäjän omistamalla tilalla sijaitsevalle asuinrakennukselle. Mielipiteen esittäjä vaatii viralliset, leimatut ja hyväksytyt tiepiirustukset siitä minne tie rakennetaan, kuka rakentaa, kuka maksaa ja kuka vastaa kunnossapidosta. Mielipiteen esittäjä pitää myös kaavaa liian ahtaana kauniiseen puistokaupunginosaan. Vastineet: Visakankaan seurakuntatalo on merkitty erilliselle asuinrakennusten korttelialueella, jolla sodanjälkeisen julkisen rakentamisen ominaispiirteet säilytetään. Rakennukseen saa sijoittaa myös palvelu- ja julkista tilaa (A-/s). Rakennus on varustettu sr- merkinnällä: Suojeltava rakennus, joka tulee säilyttää. Rakennuksen uudemmat osat puretaan. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Julkisivumuutoksissa tulee käyttää alkuperäistä tyyliä ja materiaaleja. Rakennukselle ei ole merkitty rakennusoikeutta. Rakennusta voidaan laajentaa ullakolle olemassa olevan vaipan sisällä siten, etteivät julkisivut ja kattopinnat muutu. Alueen rakentuminen saattaa edesauttaa myös seurakuntatalon säilymisedellytyksiä. Viisarintie ei kuulu kaavamuutosalueeseen, joten tässä yhteydessä sitä ei voida ottaa huomioon kaavamuutoksessa. Pohjaveden pinnan arvioidaan olevan kaavamuutosalueella noin 6 metrin syvyydellä maan pinnasta. Kaavakarttaan on lisätty pohjavesialueen merkintä pv ja yleismääräyksiin merkintä: Koska kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Ahveniston vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen eikä sinne tule sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavaa toimintaa. Öljysäiliöt ja muut vastaavat kemikaalisäiliöt on varustettava suoja-altaalla ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle. Ne on varustettava ylitäytön- ja laponestimillä. Suoja-altaan on tilavuudeltaan vastattava varastoitavan aineen enimmäismäärää. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta kaavaehdotuksessa on rakennusten sijoittelulla pyritty muodostamaan melulta suojaisia sisäpihoja. Kaavaehdotuksen pohjalta laadittiin meluselvitys (Promethor 6..0), jossa selvitettiin Visakankaan seurakuntatalon asemakaava-alueelle aiheutuvan moottoriurheiluratamelun vaimentuminen suunniteltujen rakennusten vaikutuksesta. Selvityksessä melutasoja on määritelty mittaamalla ja mallintamalla. Selvityksen perusteella uudet rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että kaikkien asuinrakennusten taakse muodostuu alle 60 db(a):n maksimimelutasoalue. Moottoriradoille ei voida soveltaa suoraan Vn:n tieliikenteelle asettamia keskimeluarvoja, koska moottoriurheiluratojen melu poikkeaa tieliikennemelusta. Tämän vuoksi moottoriradoilla on sovellettu 60 db(a):n maksimimelutasoa. Kulku suunnittelualueen ulkopuoliselle rakennuspaikalle on järjestettävissä kaavamuutosalueen rajalle päättyvältä katualueelta. Kaavamuutoksen hakija vastaa uuden tieyhteyden rakentamisesta kaavamuutosalueen ulkopuoliselle rakennuspaikalle.. Asemakaavan tavoitteet Asemakaavalla muutetaan nykyisen Visakankaan seurakuntatalon tontti kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueesta (YK) erillispientalojen korttelialueeksi (AO) siten, että seurakuntatalo on mahdollista säilyttää ja muuttaa asunnoksi.. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Kaavaluonnosta valmisteltaessa tutkittiin erilaisia katulinjaus- ja tonttivaihtoehtoja, Niiden pohjalta syntyivät vaihtoehdot E ja F, jotka poikkesivat toisistaan enää rakennusalan rajauksen suhteen. Luonnoksen pohjana on vaihtoehto E, jonka rakennusalat ovat F-vaihtoehtoa väljemmät. Suunnittelualue oli jaettu viideksi AO-tontiksi. Visakankaantien varren kaksi tonttia noudattelevat vanhan rakennuskannan mallia, jossa omakotitalot seurasivat kadun vartta hieman viistossa koordinaatistossa. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta kaavaehdotuksessa on rakennusten sijoittelulla pyritty muodostamaan melulta suojaisia sisäpihoja. Kaavaehdotuksen pohjalta laadittiin meluselvitys, jonka perusteella uudet rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että kaavaehdotuksen mukainen alue voidaan ottaa asumiskäyttöön. 9

10 . ASEMAKAAVAN KUVAUS. Kaavan rakenne ja aluevaraukset Kaavamuutosalueella Visakankaantien pohjoispuolella sijaitsevassa korttelissa 5 on kaksi erillispientalojen tonttia (AO), joilla asuinrakennuksille on esitetty rakennusoikeutta 50 kem ja autotalleille 50 kem. Visakankaantien eteläpuolisessa korttelissa 75 on yksi erillispientalojen tontti (AO), jolla asuinrakennukselle on esitetty rakennusoikeutta 0 kem ja autotallirakennukselle 50 kem. Korttelissa sijaitsee kaksi asuinpientalojen tonttia (AP), joille on esitetty rakennusoikeutta kahdelle asuinrakennukselle 0 kem ja kahdelle autotallille 0 kem. Uudisrakennukset on esitetty meluselvityksen ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi kortteliin on merkitty asuinrakennusten korttelialue, jolla sodanjälkeisen julkisen rakentamisen ominaispiirteet säilytetään. Rakennukseen saa sijoittaa myös palvelu- ja julkista tilaa (A-/s). Tontilla sijaitseva rakennus on varustettu sr- merkinnällä: Suojeltava rakennus, joka tulee säilyttää. Rakennuksen uudemmat osat puretaan. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Julkisivumuutoksissa tulee käyttää alkuperäistä tyyliä ja materiaaleja. Rakennukselle ei ole merkitty rakennusoikeutta. Rakennusta voidaan laajentaa ullakolle olemassa olevan vaipan sisällä siten, etteivät julkisivut ja kattopinnat muutu. Kaavaehdotuksessa on rakennusten sijoittelulla pyritty muodostamaan melulta suojaisia sisäpihoja. Kaavaehdotuksen pohjalta laadittiin meluselvitys, jonka perusteella uudet rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että kaavaehdotuksen mukainen alue voidaan ottaa asumiskäyttöön. Korttelialueille on esitetty yhtenäinen jyht-merkintä: Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennukset ja melulta suojaavat rakenteet on rakennettava yhteen niin, että ne suojaavat pihaaluetta moottoriratamelulta. Merkinnän mukaan meluaidoilla on mahdollista tarvittaessa hieman pienentää piha-alueille tulevaa meluvaikutusta. Lisäksi asuinrakennusten radan puoleisille julkisivuille on esitetty 5 desibelin ääneneristävyysvaatimus. Asemakaavassa on merkintä, että alueelle on laadittava erillinen tonttijako. Kaavakarttaan on lisätty pohjavesialueen merkintä pv ja yleismääräyksiin merkintä: Koska kaavaalue sijoittuu kokonaisuudessaan Ahveniston vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen eikä sinne tule sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavaa toimintaa. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta Visakankaantietä linjattiin siten, että suunnittelualueelle muodostui kaksi korttelialuetta. Uuden muodostuvan korttelialueen 5 tunnusmuutoksen vuoksi kaavamuutosaluetta laajennettiin kahden tontin verran itään.. Vaikutusten arviointi Vaikutuksia arvioitiin aluetta koskevien perusselvitysten (kartat, inventoinnit, ilmakuvat, suunnitelmat jne.), tehtyjen maastokäyntien ja saadun palautteen pohjalta. Arviointi on tehty asiantuntijaarvioina rinnan kaavan laatimisen kanssa... Asemakaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja palveluihin Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Kaavamuutos täydentää ja eheyttää yleiskaavan mukaista yhdyskuntarakennetta hyvien yhteyksien päässä kaupunkikeskustasta. Alueen rakentuminen saattaa edesauttaa myös seurakuntatalon säilymisedellytyksiä. Vaikutukset liikenteeseen Asumisen myötä liikenne tonteille muodostuu säännöllisemmäksi, mutta vähenee merkittävästi verrattuna seurakuntatalon käytön huipputunteihin. Kaavamuutosalueen ulkopuoliselle asuinrakennukselle on järjestetty kulku suunnittelualueelle esitetyn kadun kautta, koska olemassa oleva tieyhteys jää tulevalle korttelialueelle. Työpaikat ja elinkeinotoiminta Visakankaan seurakuntatalolle esitetty kaavamerkintä mahdollistaa asumisen lisäksi myös palveluja julkista toimintaa. Tekninen huolto Rakennukset liitetään kunnalliseen vesihuoltoverkostoon.

11 Sosiaalinen ympäristö Uudet asukkaat täydentävät alueen sosiaalista rakennetta... Asemakaavan vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön sekä maisemaan Maisemarakenne ja kasvillisuus Olemassa oleva seurakuntatalo hallitsee maisemaa nyt ja tekee niin jatkossakin. Uudisrakennukset sijoittuvat nykyiselle pysäköintialueelle ja seurakuntatalon pihapiiriin. Olemassa olevien suurien yksittäispuiden toivotaan mahdollisuuksien mukaan säilyvän ja pehmentävän jatkossakin alueen kokonaisilmettä. Pinta- ja pohjavedet Pohjaveden pinnan arvioidaan olevan kaavamuutosalueella noin 6 metrin syvyydellä maan pinnasta. Kaavakarttaan on lisätty pohjavesialueen merkintä pv ja yleismääräyksiin merkintä: Koska kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Ahveniston vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen eikä sinne tule sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavaa toimintaa. Öljysäiliöt ja muut vastaavat kemikaalisäiliöt on varustettava suoja-altaalla ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle. Ne on varustettava ylitäytön- ja laponestimillä. Suoja-altaan on tilavuudeltaan vastattava varastoitavan aineen enimmäismäärää. Maalämpökaivojen poraaminen edellyttää riittäviä selvityksiä pohjaveden syvyydestä, virtaussuunnasta, järjestelmässä käytettävistä kemikaaleista ja niiden vaikutuksista pohjaveteen sekä toimenpidelupaa. Ahveniston pohjavesialueen hydrologisessa tarkastelussa voidaan hyödyntää HsVeden, Hämeen Ely-keskuksen ja GTK:n maatutkaluotauksia sekä tehtyä metrin kairausta. Virkistysalueeseen rajoittuvalla vähäinen täydennysrakentaminen ei lisää alueen hulevesiongelmia oleellisesti... Asemakaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Kaava-alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaava vastaa sisällöltään alueelle vahvistettua oikeusvaikutuksetonta yleiskaavaa. Yleiskaavallisesti merkittäviä asioita kaava-alueella ja sen lähistöllä on arvokas Ahvenistonharju ja Kahtoilampi. Asemakaavan toteuttaminen ei uhkaa harjua eikä alueen virkistyskäyttöä. Palvelujen saavutettavuus on erittäin hyvä. Tiiriön palvelut ovat vieressä, keskustaan on matkaa noin km ja joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä.. Ympäristön häiriötekijät Kaavaehdotuksessa on rakennusten sijoittelulla pyritty muodostamaan melulta suojaisia sisäpihoja. Kaavaehdotuksen pohjalta laadittiin meluselvitys, jonka perusteella uudet rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että kaavaehdotuksen mukainen alue voidaan ottaa asumiskäyttöön. Korttelialueille on esitetty yhtenäinen jyht-merkintä: Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennukset ja melulta suojaavat rakenteet on rakennettava yhteen niin, että ne suojaavat pihaaluetta moottoriratamelulta. Merkinnän mukaan meluaidoilla on mahdollista tarvittaessa hieman pienentää piha-alueille tulevaa meluvaikutusta. Lisäksi asuinrakennusten radan puoleisille julkisivuille on esitetty 5 desibelin ääneneristävyysvaatimus. Suuressa osassa ratatapahtumista suojan puoleisilla piha-alueilla maksimimelutaso jää alle 60 db(a). Meluisimpien luokkien ratatapahtumia oli tänä vuonna 5 kpl. Muutoin suunnittelualueelle ei juurikaan kohdistu meluvaikutuksia. Moottoriurheiluradan aiheuttama melu ja sen huomioiminen tulee esittää alueen uusille asukkaille mm. tontti- ja rakennuskauppojen yhteydessä. 5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Kaupunki valvoo rakennuslupaharkinnan ja - valvonnan kautta rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista alueelle. Hämeenlinnassa 6..0 Tilaajapäällikkö Leena Roppola

12 Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet LTE. LAATIMISVAIHEEN KUULEMINEN Hämeen Ely-keskus Ely-keskuksen mielestä kaavan tarjoama säilyttävä vaihtoehto ei käytännössä tue rakennuksen säilyttämistä ja uutta mahdollista käyttöä. Kaavassa ei myöskään ole otettu huomioon tonttien piha-alueille kohdistuvaa meluhaittaa. Alueen sopivuutta asumiseen tulee arvioida uudelleen, esittää selkein liitekartoin nykyinen melutaso sekä osoittaa ne toimenpiteet, joilla sekä sisä- että ulkotiloissa voidaan saavuttaa melun ohjearvot alittavat melutasot. Pohjaveden suojelutarve on otettu huomioon, mutta määräyksessä edellytetyt rakentamisen, kaivamisen, louhimisen, täyttämisen yms. ympäristövaikutukset tulee arvioida jo kaavoituksen yhteydessä, eikä vasta kaavan toteuttamisvaiheessa. Pohjavesi- ja maaperäolosuhteiden perusteella tulee arvioida rajoittavatko pohjavesiolosuhteet rakentamista ja onko syytä laittaa erityisiä rakentamista ja toimintaa ohjaavia määräyksiä. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa moottoriradan melun aiheuttamat reunaehdot paremmin huomioon, arvioida perustellummin kaavoituksen vaikutukset pohjaveteen ja pyrkiä suunnittelemaan kokonaisuus, joka antaisi paremmat lähtökohdat seurakuntatalon uusille käyttömahdollisuuksille. Hämeen liitto Hämeen liitolla ei ole huomauttamista asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Hämeen liitto puoltaa luonnosvaiheeseen siirtymistä. Museovirasto Kaavan lähtökohdaksi tulee ottaa seurakuntatalon säilyminen. Tontilla on tilaa uudisrakentamiselle, vaikka seurakuntatalo säilyy. Rakennuksen kosteusvauriot ovat rakennekatselmuksen mukaan korjattavissa, eivätkä siten peruste purkamiselle. Viisarintie tulee huomioida osana historiallista Hämeen Härkätietä, mikä tulee mainita kaavaselostuksessa. Kaikista tietä tai sen lähiympäristöä koskevista suunnitelmista tulee neuvotella Museoviraston kanssa, joka tulee huomioida myös tietä sivuavissa kaavamerkinnöissä. Rakennusvalvonta ja ympäristöosasto Suunnittelua tulisi tehdä huomioiden laajemmin Ahveniston alue ja siihen liittyvät arvot sekä ongelmat. Kaavan tulee sisältää selitys alueen pohjavesialueesta ja sen ominaisuuksista. Lisäksi kaavan vaikutuksien arvioinnissa tulee arvioida vaikutuksia pohjaveteen. Koko alue on melualuetta. Yleisperiaatteena tulisi olla, että melualueelle ei kaavoiteta. Paikkatieto ja kiinteistöosasto Tontille kulku voidaan osoittaa yhden tontin läpi korkeintaan kahdelle tontille. Asemakaavaluonnoksen mukaista tonttijakoa eikä rasitetta voi perustaa kiinteistötoimituksella. Maankäytön suunnittelu Liikennesuunnittelija ehdottaa liittymäkieltoa Viisarintielle. Pelastuslaitos, Vattenfall Lämpö Oy, Gasum Oy Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Mielipide Ritva Järvinen, Visakankaantie 5 Kaava katkaisee kulun mielipiteen esittäjän omistamalla tilalla sijaitsevalle asuinrakennukselle. Mielipiteen esittäjä vaatii viralliset, leimatut ja hyväksytyt tiepiirustukset siitä minne tie rakennetaan, kuka rakentaa, kuka maksaa ja kuka vastaa kunnossapidosta. Mielipiteen esittäjä pitää myös kaavaa liian ahtaana kauniiseen puistokaupunginosaan.

13 Vastineet Visakankaan seurakuntatalo on merkitty erilliselle asuinrakennusten korttelialueella, jolla sodanjälkeisen julkisen rakentamisen ominaispiirteet säilytetään. Rakennukseen saa sijoittaa myös palvelu- ja julkista tilaa (A-/s). Rakennus on varustettu sr- merkinnällä: Suojeltava rakennus, joka tulee säilyttää. Rakennuksen uudemmat osat puretaan. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Julkisivumuutoksissa tulee käyttää alkuperäistä tyyliä ja materiaaleja. Rakennukselle ei ole merkitty rakennusoikeutta. Rakennusta voidaan laajentaa ullakolle olemassa olevan vaipan sisällä siten, etteivät julkisivut ja kattopinnat muutu. Alueen rakentuminen saattaa edesauttaa myös seurakuntatalon säilymisedellytyksiä. Viisarintie ei kuulu kaavamuutosalueeseen, joten tässä yhteydessä sitä ei voida ottaa huomioon kaavamuutoksessa. Pohjaveden pinnan arvioidaan olevan kaavamuutosalueella noin 6 metrin syvyydellä maan pinnasta. Kaavakarttaan on lisätty pohjavesialueen merkintä pv ja yleismääräyksiin merkintä: Koska kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Ahveniston vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen eikä sinne tule sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavaa toimintaa. Öljysäiliöt ja muut vastaavat kemikaalisäiliöt on varustettava suoja-altaalla ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle. Ne on varustettava ylitäytön- ja laponestimillä. Suoja-altaan on tilavuudeltaan vastattava varastoitavan aineen enimmäismäärää. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta kaavaehdotuksessa on rakennusten sijoittelulla pyritty muodostamaan melulta suojaisia sisäpihoja. Kaavaehdotuksen pohjalta laadittiin meluselvitys (Promethor 6..0), jossa selvitettiin Visakankaan seurakuntatalon asemakaava-alueelle aiheutuvan moottoriurheiluratamelun vaimentuminen suunniteltujen rakennusten vaikutuksesta. Selvityksessä melutasoja on määritelty mittaamalla ja mallintamalla. Selvityksen perusteella uudet rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että kaikkien asuinrakennusten taakse muodostuu alle 60 db(a):n maksimimelutasoalue. Moottoriradoille ei voida soveltaa suoraan Vn:n tieliikenteelle asettamia keskimelutasoja, koska moottoriurheiluratojen melu poikkeaa tieliikennemelusta. Tämän vuoksi moottoriradoilla on sovellettu 60 db(a):n maksimimelutasoa. Kulku suunnittelualueen ulkopuoliselle rakennuspaikalle on järjestettävissä kaavamuutosalueen rajalle päättyvältä katualueelta. Kaavamuutoksen hakija vastaa uuden tieyhteyden rakentamisesta kaavamuutosalueen ulkopuoliselle rakennuspaikalle.. EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN Museovirasto Ei ollut huomautettavaa. Hämeen Ely-keskus Ei ollut huomautettavaa. HS-Vesi Kaavaehdotuksen vesihuollon rakentaminen vaatii pienimuotoista verkostorakentamista Visakankaantiellä ja Kahtoilammentiellä. Lausunnossa selostetaan tarkemmin rakentamista verkostolajeittain. Paikkatieto ja kiinteistöosasto Ei ollut lausuttavaa asemakaavaehdotuksesta. Muistutetaan, että päätösteksteissä pitää olla maininta tonttijaon hyväksymisestä. Ympäristönsuojelu Pääosin ehdotus vaikuttaa hyvältä. Korttelin 5 tonttien ja osalta melumääräysten puuttuminen nähdään ongelmallisena. Ehdotetaan rakennusten muutoksiin liittyvää määräystä, jossa rakennusluvan yhteydessä, tulee huolehtia rakennusten suojaamista moottoriratamelua vastaan nykyistä paremmin. Mielipide Ritva Järvinen ja Tommi Ylämurto, Visakankaantie 5 (asiamiehenä asianajaja Markku Raimi) Esittävät asuinrakennusten korttelialueen (A) muuttamista erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Kaavaehdotus nähdään liian tiheänä naapurustoon verrattuna. Liian tiheä rakentaminen heikentää

14 asumisolosuhteita. Muistutetaan ympäristöarvoista ja siitä, että suunnittelualue sijaitsee lähellä Natura-aluetta. Lisäksi todetaan pakotetun kaksikerroksisuuden johtavan pahimmillaan siihen, että alueen harjakorkeus ei ole yhteneväinen naapuruston vanhan rakennuskannan kanssa. Vastineet Korttelin 5 tontit ja on otettu mukaan kaava-alueeseen ainoastaan vaikutukseltaan vähäisen, muodostuvan uuden korttelialueen tunnusmuutoksen vuoksi. Kantakaupungin alueella olemassa olevaa infrastruktuuria on perustelua täydentää kaupungin strategian mukaisesti tehokkaasti silloin kun kulttuurihistorialliset syyt eivät ole esteenä. Promethor on laatinut alueelta selvityksen Ahveniston moottoriurheiluradan aiheuttaman ympäristömelun torjunta rakennusmassoittelua käyttäen. Meluselvityksen mukaan kaava-alueella on perusteltua käyttää kaksikerroksisia rakennuksia. Näin saadaan muodostettua melulta suojattuja alueita rakennusten taakse. Suunnittelualue on ollut aikaisemmin asemakaavoitettu ja käytetty rakentamiseen, eikä siellä ole erityisiä luontoarvoja. Alueen käyttäminen jatkossakin rakentamiseen ei vaaranna vieressä Ahvenistonharju-Vuorenharjun Natura-alueen luontoarvoja.

15 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 9 Hämeenlinna Täyttämispvm Kaavan nimi Rauhanyhdistys Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm..0 Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 60 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,960 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,960 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,960 0,0 80 0,9 0, A yhteensä 0,959 95, 80 0, 0,686 0 P yhteensä Y yhteensä -0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,0,6 0,0 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 00 00

16 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,960 0,0 80 0,9 0, A yhteensä 0,959 95, 80 0, 0,686 0 A 0,097, 50 0,9 0, AP 0,69 9, 0 0, 0,69 0 AO 0,558 60,5 70 0, 0, P yhteensä Y yhteensä -0, YK -0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,0,6 0,0 Kadut 0,0 0,0 0,0 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä Asemakaava 00 00

17 5: 990:7 5:9 5: P a r o l a ar I k k k seurakuntat Visakankaan k k r=.00 b=8.8.7 r=.0 b= r=00.00 b= r=.00 b= r=00.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=8.00 b= JUSSILANTIE VSARINTIE VISAKANKAANTIE PAROLANTIEN PUISTO KAHTOILAMMENTIE I I I I I I I I AP/pv AO/pv AO/pv A/pv-/s AO O AO AO AO O AO AO AO AL AL PULLERINMÄKI VISAKANKAANTIE KAHTOILAMMENTIE VISAKANKAANTIE VSARINTIE PAROLANTIE JUSSILANTIE KAHTOILAMMENTIE VISAKANKAANTIE VSARINTIE PAROLANTIE JUSSILANTIE a a a a a a a a sr- 00 jyht- jyht- 5dBA 5dBA 5dBA 5dBA 5dBA LTE

18 Seurakuntatalo Seurakuntatalo 5: 990:7 5:9 5:5 5: 990:7 5:9 5: ar I k k k seurakuntat Visakankaan k k ar I k k k seurakuntat Visakankaan k k r=.00 b=8.8.7 r= b= r=00.00 b= r=.00 b= r=00.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=8.00 b= r=.00 b=8.8.7 r= b= r=00.00 b= r=.00 b= r=00.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=8.00 b= P a r o l a P a r o l a JUSSILANTIE VSARINTIE VISAKANKAANTIE PAROLANTIEN PUISTO KAHTOILAMMENTIE JUSSILANTIE VSARINTIE VISAKANKAANTIE PAROLANTIEN PUISTO KAHTOILAMMENTIE 5 5 O AO AO AO O AO AO AO AL AL YK AO YK AO PULLERINMÄKI PULLERINMÄKI KAHTOILAMMENTIE VISAKANKAANTIE VSARINTIE PAROLANTIE JUSSILANTIE KAHTOILAMMENTIE VISAKANKAANTIE VSARINTIE PAROLANTIE JUSSILANTIE POISTUVA KAAVA KORTTELI 7, TONTIT -.

19 A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : A/pv-/s AO AO/pv AP/pv Asuinrakennusten korttelialue, jolla sodanjälkeisen julkisen rakentamisen ominaispiirteet säilytetään ja joka sijaitsee pohjavesialueella. Rakennukseen saa sijoittaa myös palveluja julkista tilaa. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue, joka sijaitsee pohjavesialueella. Asuinpientalojen korttelialue, joka sijaitsee pohjavesialueella. m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. YL To yh AO PULL 7 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Kaupunginosan numero ja nimi. Korttelin numero. Ra Ko tu to pä en VISAKANKAANTI Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. 50 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Alleviivattu merkintä osoittaa ehdottomasti käytettävän kerrosluvun, rakennusoikeuden tai muun määräyksen. a Auton säilytyspaikan rakennusala. KO GK Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 5dBA Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 5 dba. PO KA VA jyht- Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennukset ja melulta suojaavat rakenteet on rakennettava yhteen niin, että ne suojaavat piha-aluetta moottoriratamelulta. AK K

20 Istutettava alueen osa. Katu. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. sr- Suojeltava rakennus, joka tulee säilyttää. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Julkisivumuutoksissa tulee käyttää alkuperäistä tyyliä ja materiaaleja.rakennuksen sisätiloissa voidaan tehdä muutostöitä ja sitä voidaan laajentaa ullakolle olemassa olevan vaipan sisällä siten, etteivät julkisivut ja kattopinnat muutu. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ: Tontille on varattava leikkiin ja asukkaiden oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta vähintään 0 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. AO-tonteille saa sijoittaa yhden kokonaisalaltaan enintään k-m² suuruisen kylmän pihavajan. Rakennusten jätevedet on johdettava viemäriverkostoon. Koska kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Ahveniston vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen eikä sinne tule sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavaa toimintaa. Öljysäiliöt ja muut vastaavat kemikaalisäiliöt on varustettava suoja-altaalla ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle. Ne on varustettava ylitäytön - ja laponestimellä. Suoja-altaan on tilavuudeltaan vastattava varastoitavan aineen enimmäismäärää. ASEMAKAAVAN MUUTOS:. KAUP.OSA, KORTTELI 7, TONTIT -, KORTTELI 5, TONTIT - SEKÄ KATUALUE. KOORDINAATISTO ON EUREF-FIN GK5-N0 MUKAINEN. SITOVALLA TONTTIJAOLLA MUODOSTUU:. KAUP.OSA, KORTTELI 7, TONTIT -, KORTTELI 5, TONTIT -. POHJAKARTTA TÄYTTÄÄ KAAVOITUSMITTAUKSISTA..999 ANNETUN ASETUKSEN VAATIMUKSET HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU SUHDE :00 PVM HYV. SUUNN. ROPPOLA PRT. KÄÄNTÄ N:O AKI JÄRVINEN KNTEISTÖINSINÖÖRI VAHV. 60 TILAAJAJOHTAJA

21 LTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos Visakankaan seurakuntatalo HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kaavoitustoimisto 5..0 Kohde Asemakaava Dnro: 98/0 Työnumero: 60.kaupunginosa Pullerinmäki Kortteli 7 tontit ja Hakija / Aloite Hämeenlinnan Rauhanyhdistys ry. Seudullinen sijainti Asemakaavan tarkoi- Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) koskee asemakaavan muutoksen laatimista Hämeenlinnan kaupuntus ja tavoite gin Pullerinmäen kaupunginosassa sijaitsevan Visakankaan seurakuntatalon alueelle. OAS:a täydennetään tarvittaessa. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus muuttaa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) Sijainti kaupunkirakenteessa asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialueeksi (AP, AO) sekä tehdä mahdolliseksi nykyisen vanhan seurakuntatalon purkaminen. Kaavoitustilanne - Asemakaava nro - Yleiskaava kv Lh Kanta-Hämeen maakuntakaava, VN Alueen asemakaavassa tontti on merkitty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Kerrosluku on ja rakennusoikeus 000 kem. Alueella on voimassa Kirstulan, Viisarin ja Vuorentaan alueiden oikeusvaikutukseton osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 99 ja lääninhallitus vahvistanut 995. Kaavassa alue on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Lisäksi suunnittelualue sijaitsee vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä (pv). Alueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava, joka on hyväksytty Hämeen maakuntavaltuustossa 9.. ja tullut valitusten käsittelyn jälkeen lopullisesti lainvoimaiseksi KHO:ssa Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty asuntovaltaiseksi taajamatoimintojen alueeksi (A). Se sijaitsee lisäksi tärkeällä vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Maanomistus Alue on yksityisessä omistuksessa. Nykytilanne Arkkitehti Martti Välikankaan 9 suunnittelema rakennus on toiminut yhdistyskäytössä kokoontumistilana. Lomalaudoitetun rakennuksen alkuperäiset piirteet ovat kärsineet myöhemmistä muutoksista. Omistajan teettämän kuntoselvityksen mukaan alapohjarakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Lisäksi rakennus on käynyt liian pieneksi yhdistykselle, joten yhdistys on päättänyt luopua kiinteistöstä rahoittaakseen uuden kokoontumistilan rakentamisen. Koska huonokuntoiselle rakennukselle ei ole löytynyt ostajaa, haluaa omistaja purkaa sen ja kaavoittaa tontin pientalovaltaiseksi asuinalueeksi lähiympäristön mallin mukaisesti.

22 Lähiympäristö Suunnittelualue rajautuu eteläpuolella Ahveniston harjun virkis- Ote voimassa olevasta asemakaavasta tysalueeseen ja pohjoispuolella. pientalovaltaiseen asuntoalueeseen. Muutos Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK muutetaan) asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialueeksi (AP, AO). Laaditut selvitykset Alueen osalta on laadittu seuraavat selvitykset: - Kyliä ja Kortteleita, Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys - Ahveniston moottorirata ympäristömeluselvitys 8, ins.tsto. Kari Pesonen Oy Reunaehtoja - Visakankaan seurakuntatalo edustaa julkista rakentamista sotavuosilta. Ote osayleiskaavasta sijanti Ahveniston harjun pohjavesialueella Ahveniston moottoriradan huomioiminen Arvioitavat vaikutuk- Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia set arvioidaan suunnittelun yhteydessä (Maankäyttö- ja rakennus(mrl 9 ja MRA ). laki 9 ja Maankäyttö- ja rakennusasetus ). Arvioitavia vaikutuksia ovat mm.: vaikutukset ihmisten elinympäristöön, asumiseen, kaupunkikuvaan ja -rakenteeseen, rakennettuun kulttuuriympäristöön, luontoon ja maisemaan, yhdyskuntatalouteen, liikenteeseen, kunnallisteknisiin verkostoihin, palveluihin, työpaikkoihin sekä sosiaaliseen ympäristöön. Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on jo kaavatyön suunnitteluvaiheessa saada tietoa suunnitteluratkaisun vaikutuksista mahdollisimman monipuolisesti. Vaikutuksia arvottamalla pyritään valitsemaan lopputuloksen ja tavoitteiden kannalta parhaat vaihtoehdot eri ratkaisumalleista. Ote maakuntakaavasta Arviointimenetelmät Arviointi perustuu alueelta käytettävissä oleviin perustietoihin, selvityksiin, suoritettaviin maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, sekä lausuntoihin ja huomautuksiin. Vaikutuksia arvioidaan yhteistyössä suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden sekä osallisten kanssa. Sopimukset ja päätökset Kaavoitustyö on käynnistynyt tilaajajohtajan, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, päätöksellä.6.0 (nro 5/ Dno 98/0) Asemakaavamuutoksesta laaditaan maankäyttösopimus. Kaavatyön osalliset Osallisia ovat MRL 6 :n mukaan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.

23 Kaupungin viranomaistahot / hallintokunnat Valtion viranomaiset / aluehallinto Kaupungin yhdyskuntarakennepalvelut, paikkatieto- ja kiinteistö, rakennusvalvonta ja ympäristö Verkostojen haltijat Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy AinaCom Oy Elenia Verkko Oy, Elenia Lämpö Oy Hämeen ELY-keskus Hämeen liitto Museovirasto Kanta-Hämeen pelastuslaitos Kuntalaiset ja yhteisöt alueen asukkaat Osallistumismenetelmät Vireilletulosta ja nähtävillä olosta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Hämeen Sanomissa sekä lähetetään maanomistajille ja naapureille kirje. Viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta. Kuntalaisilla ja yhteisöillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikojen puitteissa mielipiteen esittämiseen kaavaluonnoksesta maankäytön suunnitteluyksikköön. Ehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä mahdolliset muistutukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan kaupungin kansliaan. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätöksestä voidaan jättää valitus Hämeen hallinto-oikeuteen valitusaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatavilla/ päivitys OAS on kaavoitustyön ajan saatavilla maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä sekä kaupungin verkkosivuilta: kohdasta Kaavat ja rakentaminen >Asemakaavat > Vireillä olevat kaavat > 60 Rauhanyhdistys. Tavoiteaikataulu Asemakaavan hyväksyminen kevät 0. Hyväksyminen Kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä. Yhteyshenkilöt Asemakaava-arkkitehti Leena Roppola p Asiakaspalvelu puh. (0) 6 Hämeenlinnan kaupunki, maankäytön suunnittelu Wetterhoffinkatu,. krs PL 6, Hämeenlinna sähköposti:

24 ASEMAKAAVAN VAIHEISTUS JA ALUSTAVA AIKATAULU VAIHE Vireilletulokuulutus.8.0 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, saatavilla kaavoitustyön ajan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaavaluonnoksen valmistelu 0 KAAVALUONNOKSEN nähtävänäolo mahdollisuus mielipiteen esittämiseen Lausunnot luonnoksesta Asemakaavaehdotuksen laatiminen Yhdyskuntalautakunta / kaavaehdotus x KAAVAEHDOTUKSEN julkinen nähtävänäolo 0 päivää (MRA7 ) mahdollisuus muistutusten jättämiseen Lausunnot ehdotuksesta Yhdyskuntalautakunta / kaavan hyväksyminen x Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valitusmahdollisuus kaavan hyväksymispäätöksestä Lainvoimaisuus x x x x

25 5 LTE 5

26 6

27 7

28 8

29 9

30 0

31

32

33

34

35 5

36 6

37 7

38 8

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot