Visakankaan seurakuntatalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visakankaan seurakuntatalo"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0 Nähtävillä Yhdyskuntalautakunta 5..0 Yhdyskuntalautakunta.5.0 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Blom Oy

2 SISÄLLYSLUETTELO. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT.... Kaava-alueen sijainti.... Kaavan tarkoitus.... Selostuksen liitteet.... LÄHTÖKOHDAT.... Selvitys suunnittelualueen oloista..... Alueen yleiskuvaus..... Luonnonympäristö, maaperä ja pohjavesialue..... Rakennettu ympäristö..... Ympäristön häiriötekijät Maanomistus...5. Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset...6. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioon ottaminen...8. Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS.... Kaavan rakenne ja aluevaraukset.... Vaikutusten arviointi..... Asemakaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja palveluihin..... Asemakaavan vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön sekä maisemaan..... Asemakaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin.... Ympäristön häiriötekijät ASEMAKAAVAN TOTEUTUS...

3 Asemakaavaselostus, joka koskee 5..0 päivättyä asemakaavakarttaa, työnro 60. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Pullerinmäen kaupunginosassa Ahvenistonharjun kupeessa noin kilometriä keskustasta luoteeseen. Kuva. Suunnittelualueen sijainti.. Kaavan tarkoitus Asemakaavalla muutetaan nykyisen Visakankaan seurakuntatalon tontti kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueesta (YK) erillispientalojen korttelialueeksi (AO) siten, että seurakuntatalo on mahdollista säilyttää ja muuttaa asunnoksi.. Selostuksen liitteet Lausuntojen lyhennelmät ja vastineet Asemakaavan seurantalomake Kaavakartan pienennös sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Moottoriradan melualueet Tonttijakokartat

4 . LÄHTÖKOHDAT. Selvitys suunnittelualueen oloista.. Alueen yleiskuvaus Asemakaavan muutosalue sijaitsee Ahvenistonharjun kupeessa keskellä vakiintunutta Pullerinmäen pientalovaltaista asuinaluetta. Kuva. Ilmakuva kaavamuutosalueesta.. Luonnonympäristö, maaperä ja pohjavesialue Koillis-lounassuuntainen Ahvenistonharjuselänne sekä Ahvenistonjärvi lähialueineen kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen Ahvenistonharjun-Vuorenharjun alueeseen. Alueen metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia tai tuoreita kuusivaltaisia metsiä. Harjuilla on runsaasti puolilehtomaisia piirteitä sekä edustavaa harjukasvilajistoa. Läheinen Kahtoilampi on pieni vähähumuksinen ja melko hyvälaatuinen pohjavesivaikutteinen lampi, jolla on yleinen uimaranta. Ahvenistonjärvi on yli 0 m syvä suppajärvi, joka saa vetensä pohjavedestä. Suunnittelualueen maaperä on yleispiirteisen maaperäselvityksen mukaan karkeaa hietaa. Suunnittelualue sijaitsee tärkeällä vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, joka on merkitty vedenottamon kaukosuojavyöhykkeeksi (pv). Alueella ei sijaitse luonnonsuojelukohteita eikä tunnettuja uhanalaisia kasvilajeja. Suunnittelualue sijaitsee Ahveniston I luokan pohjavesialueella (090). Eteläosa alueesta on myös pohjaveden muodostumisaluetta. Kaava-alue sijaitsee Ahveniston tekopohjavesilaitoksen kaukosuojavyöhykkeellä. Kaava-aluetta lähinnä sijaitsevat pohjavesiputket ovat PV ja PV, joka on vasta perustettu Kahtoilammen vanhan kaatopaikan tutkimusten yhteydessä. Nykyisten tietojen perusteella pohjaveden virtaus suuntautuu moottoriradan ja asemakaavan alueelta luoteeseen kohti Parolan pohjavesialuetta (I lk 0085). Kahtoilampi on pohjaveden pinnan yläpuolella sijaitseva orsivesi (pinnan korkeus 90,6 mpy). Lähinnä suunnittelualuetta sijaitseva pohjaputki I sijaitsee pienellä mäellä. Vähän kauempana sijaitseva PV on alempana ja siltä osin tasoltaan lähempänä kaava-aluetta. Pohjaveden pinta on PV:ssä 6,0 m maan pinnan alapuolella ja PV:ssa 9,56 m maan pinnan alapuolella. Kaava-alueen pinta on tasossa n. 9 m mpy. Pohjaveden voidaan tälläkin arvioida olevan noin 6 metrin syvyydessä maan pinnasta. Rakennettu ympäristö Tontilla sijaitsee arkkitehti Martti Välikankaan 9 suunnittelema seurakuntatalo, joka edustaa julkista rakentamista sotavuosilta. Rakennusta ympäröivät laajat pysäköintialueet. Lähitonteilla on omakotitaloja.

5 .. Ympäristön häiriötekijät Läheinen Ahveniston moottorirata aiheuttaa vaihtelevaa melua harjoitusten ja erityisesti kilpailujen aikana. Tällöin melutaso suunnittelualueella vaihtelee keskimäärin db:n välillä. Noin puolet kilpailun ajasta melutaso on yli 60 db. Kilpailuja on kaudessa ja ne kestävät jokainen noin 8 tuntia (touko-syyskuu). Muuten on hiljaisempaa harjoittelua... Maanomistus Alue on yksityisessä omistuksessa.. Suunnittelutilanne.. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Asemakaava Suunnittelualueen voimassa oleva asemakaava on vuodelta 976 ja siinä alue on merkitty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Aluevarausmerkintä lähiympäristössä on AO. Ahvenistonharju on kaavoittamaton. Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta Yleiskaava Alueella on voimassa Kirstulan, Viisarin ja Vuorentaan alueiden oikeusvaikutukseton osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 99 ja lääninhallitus vahvistanut 995. Kaavassa alue on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Lisäksi suunnittelualue sijaitsee vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä (pv). 5

6 Kuva. Ote voimassa olevasta yleiskaavasta Maakuntakaava Alueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava, joka on hyväksytty Hämeen maakuntavaltuustossa 9.. ja tullut valitusten käsittelyn jälkeen lopullisesti lainvoimaiseksi KHO:ssa Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty asuntovaltaiseksi taajamatoimintojen alueeksi (A). Se sijaitsee lisäksi tärkeällä vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Kuva 6... Ote maakuntakaavasta Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen... Uusi rakennusjärjestys on valmisteilla. Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrä. Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista..999 annetun asetuksen vaatimukset. Meluselvitys Ahveniston moottorirata ympäristömeluselvitys 8, ins.tsto Kari Pesonen Oy 6

7 Ahveniston moottoriurheiluradan aiheuttaman ympäristömelun torjunta rakennusmassoittelua käyttäen, Promethor Selvityksessä on esitetty Visakankaan seurakuntatalon asemakaavan muutosalueelle aiheutuvan moottoriurheiluratamelun vaimentuminen suunniteltujen rakennusten vaikutuksesta. Selvityksessä melutasoja on määritetty mittaamalla ja mallintamalla. Kaavassa esitettyjen uusien rakennusten suojaava vaikutus on määritetty laskennallisesti mallintaen. Suomessa ei ole voimassa olevia rajatai ohjearvoja moottoriurheiluradan aiheuttamalle ympäristömelulle. Maankäytön suunnittelussa on nähty perustelluksi käyttää tapauskohtaisesti soveltaen seuraavia tavoitearvoja asuinalueille tai asuinrakennusten oleskelualueille. maksimiäänitason L AF, maks suurin sallittu arvo on 60 db (A) keskiäänitason L Aeq, 7- suurin sallittu arvo on 55 db (A) Selvityksessä esitetään, että kokemuspohjaisesti voidaan todeta seuraavaa: Mikäli maksimiäänitaso jää alle 60 db (A):n, on käytännössä varmaa, että päiväajan keskiäänitaso jää alle 55 db (A):n. Keskiäänitason ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä VNp 99/99. Päätöksessä on maininta, että päätös ei koske moottoriurheiluratojen aiheuttamaa melua. Tästä huolimatta päätöksen lukuarvoja käytetään soveltaen. Mikäli melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista lisätään laskentatulokseen 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Moottoriurheiluratojen aiheuttama melu poikkeaa yleensä merkittävästi alueen taustamelusta, joka voi olla esimerkiksi liikenteen aiheuttama ja tämä saattaa aiheuttaa osalle ihmisiä normaalia suurempaa häiritsevyystunnetta. Koska moottoriurheiluratojen aiheuttama melu ei ole iskumaista tai kapeakaistaista ei tehdä 5 db:n lisäystä keskiäänitasoon. Kaavaehdotuksen mukaan alue voidaan ottaa asuinkäyttöön. Laskentatulosten perusteella kaavaalueelle suunnitellut rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että rakennusten taakse muodostuu käytetyllä lähtömelutasolla alle 60 db (A):n maksimiäänitasoalueet (melukartassa vihreällä ja keltaisella merkityt alueet). Laskennassa uusien asuinrakennusten harjakorkeus on 8 metriä ja piharakennusten metriä. Toteutettavien rakennusten harjakorkeudet tulisi vastata laskennassa käytettyjen rakennusten massaa. Esitetyillä meluaidoilla ei ole suurta vaikutusta pihojen melutasoihin. Kaikkien uusien asuinrakennusten radan puoleisille julkisivuille tulee esittää 5 desibelin ääneneristysvaatimus. Moottoriurheiluradan aiheuttama melu ja sen huomioiminen tulee esittää alueen uusille asukkaille. Moottoriradan melutapahtumia oli vuonna 0 viisitoista. Selvityksen laatija (Promethor) on tutustunut ratayhtiölle laadittuun meluselvitykseen (täydennys 8..0) ja toteaa kaavoitusta varten laaditun meluselvityksen antavan tämän kanssa samansuuntaisen tuloksen. Rakennekatselmus, Visakankaantie Visakankaan seurakuntatalossa on tuulettuva rossipohjarakenne. Rossipohjan puurakenteissa / maapohjassa on todettu kosteuspitoisuuksia sekä viitearvot ylittävää mikrobikasvustoa. Selvityksen mukaan kellaritilasta suositellaan poistettavaksi orgaaninen materiaali. Kastuneet puurakenteet ja eristeet suositellaan poistettavaksi ja uusittavaksi. Sokkeliosan pintojen kosteuden syyn selvittämiseen suositellaan sokkelin reunustan avaamista, maaperän kallistuksia sekä vesien ohjaamista pois rakennuksen sokkelin vierustalta. Maankäyttösopimus Alueesta laaditaan maankäyttösopimus.. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET. Asemakaavan suunnittelun tarve Kiinteistö ei vastaa nykyisen omistajan tarpeita ja selvityksen mukaan rakennus on jossain määrin huonokuntoinen. Omistajataholla on vireillä uuden seurakuntatalon rakentaminen muualle ja vanha halutaan myydä tai purkaa ja korttelialue halutaan muuttaa omakotitonteiksi. 7

8 . Osallistuminen ja yhteistyö.. Osalliset Asemakaavan laadintatyössä osallisia ovat alueen sekä naapurikiinteistöjen omistajat ja asukkaat, kaikki asiasta kiinnostuneet kaupunkilaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toiminta liittyy alueeseen. Muita osallisia ovat kaupungin hallintokunnat, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Kanta- Hämeen pelastuslaitos, Vattenfall Verkko Oy, Vattenfall Lämpö Oy, AinaCom Oy. Valtion viranomaisista osallisia ovat Hämeen ELY-keskus ja Hämeen liitto ja Museovirasto... Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu OAS on selostuksen liitteenä. Kaavoituksen vireillepanosta ja nähtävillä olosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Kaupunkiuutisissa ja Hämeen Sanomissa.8.0 sekä kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille ja/tai haltijoille. Vireilletulon yhteydessä järjestettiin kaavan laatimisvaiheen kuuleminen , jolloin asemakaavan muutosluonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta Visakankaantietä linjattiin siten, että suunnittelualueelle muodostui kaksi korttelialuetta. Uuden muodostuvan korttelialueen 5 tunnusmuutoksen vuoksi kaavamuutosaluetta laajennettiin kahden tontin verran itään. Näille uusille osallisille annettiin mahdollisuus mielipiteen esittämiseen vaikutukseltaan vähäisessä korttelialueen tunnuksen muuttamisessa Korttelitunnusmuutoksesta ei esitetty mielipiteitä. Asemakaava- ja tonttijakoehdotus saatetaan yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn helmikuussa 0, jonka jälkeen ne asetetaan julkisesti nähtäville 0 päivän ajaksi. Ehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä muistutukset kaavaehdotusta vastaan osoitetaan kaupunginhallitukselle. Tavoitteena on kaavaehdotuksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 0. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen... Viranomaisyhteistyö Kaavoituksen lähtökohtia, tavoitteita ja sisältöä käsiteltiin viranomaisneuvottelussa..0. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Hämeen Ely-keskukselta, Hämeen liitolta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Vattenfall Lämpö Oy:ltä, Vattenfall Verkko Oy:ltä, kaupungin paikkatieto- ja kiinteistöyksiköltä sekä yhdyskuntarakenteen rakentamispalveluilta. Asemakaavaehdotuksesta annetaan viranomaisille jälleen mahdollisuus antaa lausunto tarvittaessa. Lyhennelmä lausunnoista ja kaavoittajan vastineet täydennetään selostuksen liitteeseen... Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioon ottaminen Ely-keskuksen mielestä kaavan tarjoama säilyttävä vaihtoehto ei käytännössä tue rakennuksen säilyttämistä ja uutta mahdollista käyttöä eikä se myöskään ota huomioon tonttien piha-alueille kohdistuvaa meluhaittaa. Pohjavesi- ja maaperäolosuhteiden perusteella tulee arvioida rajoittavatko pohjavesiolosuhteet rakentamista ja onko syytä laittaa erityisiä rakentamista ja toimintaa ohjaavia määräyksiä. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa moottoriradan melun aiheuttamat reunaehdot paremmin huomioon, arvioida perustellummin kaavoituksen vaikutukset pohjaveteen ja pyrkiä suunnittelemaan kokonaisuus, joka antaisi paremmat lähtökohdat seurakuntatalon uusille käyttömahdollisuuksille. Museoviraston mukaan kaavan lähtökohdaksi tulee ottaa seurakuntatalon säilyminen. Tontilla on tilaa uudisrakentamiselle, vaikka seurakuntatalo säilyy. Viisarintie tulee myös ottaa huomioon osana historiallista Hämeen Härkätietä. Rakennusvalvonta ja ympäristöosaston mielestä suunnittelussa tulisi laajemmin ottaa huomioon Ahveniston alueen arvot sekä ongelmat (moottoriradan melu). Lisäksi tulee ottaa huomioon kaavan vaikutukset pohjaveteen. Paikkatieto- ja kiinteistöosasto esittivät, että tontille kulku voidaan osoittaa yhden tontin läpi korkeintaan kahdelle tontille. Asemakaavaluonnoksen mukaista tonttija- 8

9 koa eikä rasitetta voi perustaa kiinteistötoimituksella. Liikennesuunnittelija ehdottaa liittymäkieltoa Viisarintielle. Kaavaluonnoksesta jätettiin yksi mielipide: Kaava katkaisee kulun mielipiteen esittäjän omistamalla tilalla sijaitsevalle asuinrakennukselle. Mielipiteen esittäjä vaatii viralliset, leimatut ja hyväksytyt tiepiirustukset siitä minne tie rakennetaan, kuka rakentaa, kuka maksaa ja kuka vastaa kunnossapidosta. Mielipiteen esittäjä pitää myös kaavaa liian ahtaana kauniiseen puistokaupunginosaan. Vastineet: Visakankaan seurakuntatalo on merkitty erilliselle asuinrakennusten korttelialueella, jolla sodanjälkeisen julkisen rakentamisen ominaispiirteet säilytetään. Rakennukseen saa sijoittaa myös palvelu- ja julkista tilaa (A-/s). Rakennus on varustettu sr- merkinnällä: Suojeltava rakennus, joka tulee säilyttää. Rakennuksen uudemmat osat puretaan. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Julkisivumuutoksissa tulee käyttää alkuperäistä tyyliä ja materiaaleja. Rakennukselle ei ole merkitty rakennusoikeutta. Rakennusta voidaan laajentaa ullakolle olemassa olevan vaipan sisällä siten, etteivät julkisivut ja kattopinnat muutu. Alueen rakentuminen saattaa edesauttaa myös seurakuntatalon säilymisedellytyksiä. Viisarintie ei kuulu kaavamuutosalueeseen, joten tässä yhteydessä sitä ei voida ottaa huomioon kaavamuutoksessa. Pohjaveden pinnan arvioidaan olevan kaavamuutosalueella noin 6 metrin syvyydellä maan pinnasta. Kaavakarttaan on lisätty pohjavesialueen merkintä pv ja yleismääräyksiin merkintä: Koska kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Ahveniston vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen eikä sinne tule sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavaa toimintaa. Öljysäiliöt ja muut vastaavat kemikaalisäiliöt on varustettava suoja-altaalla ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle. Ne on varustettava ylitäytön- ja laponestimillä. Suoja-altaan on tilavuudeltaan vastattava varastoitavan aineen enimmäismäärää. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta kaavaehdotuksessa on rakennusten sijoittelulla pyritty muodostamaan melulta suojaisia sisäpihoja. Kaavaehdotuksen pohjalta laadittiin meluselvitys (Promethor 6..0), jossa selvitettiin Visakankaan seurakuntatalon asemakaava-alueelle aiheutuvan moottoriurheiluratamelun vaimentuminen suunniteltujen rakennusten vaikutuksesta. Selvityksessä melutasoja on määritelty mittaamalla ja mallintamalla. Selvityksen perusteella uudet rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että kaikkien asuinrakennusten taakse muodostuu alle 60 db(a):n maksimimelutasoalue. Moottoriradoille ei voida soveltaa suoraan Vn:n tieliikenteelle asettamia keskimeluarvoja, koska moottoriurheiluratojen melu poikkeaa tieliikennemelusta. Tämän vuoksi moottoriradoilla on sovellettu 60 db(a):n maksimimelutasoa. Kulku suunnittelualueen ulkopuoliselle rakennuspaikalle on järjestettävissä kaavamuutosalueen rajalle päättyvältä katualueelta. Kaavamuutoksen hakija vastaa uuden tieyhteyden rakentamisesta kaavamuutosalueen ulkopuoliselle rakennuspaikalle.. Asemakaavan tavoitteet Asemakaavalla muutetaan nykyisen Visakankaan seurakuntatalon tontti kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueesta (YK) erillispientalojen korttelialueeksi (AO) siten, että seurakuntatalo on mahdollista säilyttää ja muuttaa asunnoksi.. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Kaavaluonnosta valmisteltaessa tutkittiin erilaisia katulinjaus- ja tonttivaihtoehtoja, Niiden pohjalta syntyivät vaihtoehdot E ja F, jotka poikkesivat toisistaan enää rakennusalan rajauksen suhteen. Luonnoksen pohjana on vaihtoehto E, jonka rakennusalat ovat F-vaihtoehtoa väljemmät. Suunnittelualue oli jaettu viideksi AO-tontiksi. Visakankaantien varren kaksi tonttia noudattelevat vanhan rakennuskannan mallia, jossa omakotitalot seurasivat kadun vartta hieman viistossa koordinaatistossa. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta kaavaehdotuksessa on rakennusten sijoittelulla pyritty muodostamaan melulta suojaisia sisäpihoja. Kaavaehdotuksen pohjalta laadittiin meluselvitys, jonka perusteella uudet rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että kaavaehdotuksen mukainen alue voidaan ottaa asumiskäyttöön. 9

10 . ASEMAKAAVAN KUVAUS. Kaavan rakenne ja aluevaraukset Kaavamuutosalueella Visakankaantien pohjoispuolella sijaitsevassa korttelissa 5 on kaksi erillispientalojen tonttia (AO), joilla asuinrakennuksille on esitetty rakennusoikeutta 50 kem ja autotalleille 50 kem. Visakankaantien eteläpuolisessa korttelissa 75 on yksi erillispientalojen tontti (AO), jolla asuinrakennukselle on esitetty rakennusoikeutta 0 kem ja autotallirakennukselle 50 kem. Korttelissa sijaitsee kaksi asuinpientalojen tonttia (AP), joille on esitetty rakennusoikeutta kahdelle asuinrakennukselle 0 kem ja kahdelle autotallille 0 kem. Uudisrakennukset on esitetty meluselvityksen ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi kortteliin on merkitty asuinrakennusten korttelialue, jolla sodanjälkeisen julkisen rakentamisen ominaispiirteet säilytetään. Rakennukseen saa sijoittaa myös palvelu- ja julkista tilaa (A-/s). Tontilla sijaitseva rakennus on varustettu sr- merkinnällä: Suojeltava rakennus, joka tulee säilyttää. Rakennuksen uudemmat osat puretaan. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Julkisivumuutoksissa tulee käyttää alkuperäistä tyyliä ja materiaaleja. Rakennukselle ei ole merkitty rakennusoikeutta. Rakennusta voidaan laajentaa ullakolle olemassa olevan vaipan sisällä siten, etteivät julkisivut ja kattopinnat muutu. Kaavaehdotuksessa on rakennusten sijoittelulla pyritty muodostamaan melulta suojaisia sisäpihoja. Kaavaehdotuksen pohjalta laadittiin meluselvitys, jonka perusteella uudet rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että kaavaehdotuksen mukainen alue voidaan ottaa asumiskäyttöön. Korttelialueille on esitetty yhtenäinen jyht-merkintä: Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennukset ja melulta suojaavat rakenteet on rakennettava yhteen niin, että ne suojaavat pihaaluetta moottoriratamelulta. Merkinnän mukaan meluaidoilla on mahdollista tarvittaessa hieman pienentää piha-alueille tulevaa meluvaikutusta. Lisäksi asuinrakennusten radan puoleisille julkisivuille on esitetty 5 desibelin ääneneristävyysvaatimus. Asemakaavassa on merkintä, että alueelle on laadittava erillinen tonttijako. Kaavakarttaan on lisätty pohjavesialueen merkintä pv ja yleismääräyksiin merkintä: Koska kaavaalue sijoittuu kokonaisuudessaan Ahveniston vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen eikä sinne tule sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavaa toimintaa. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta Visakankaantietä linjattiin siten, että suunnittelualueelle muodostui kaksi korttelialuetta. Uuden muodostuvan korttelialueen 5 tunnusmuutoksen vuoksi kaavamuutosaluetta laajennettiin kahden tontin verran itään.. Vaikutusten arviointi Vaikutuksia arvioitiin aluetta koskevien perusselvitysten (kartat, inventoinnit, ilmakuvat, suunnitelmat jne.), tehtyjen maastokäyntien ja saadun palautteen pohjalta. Arviointi on tehty asiantuntijaarvioina rinnan kaavan laatimisen kanssa... Asemakaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja palveluihin Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön Kaavamuutos täydentää ja eheyttää yleiskaavan mukaista yhdyskuntarakennetta hyvien yhteyksien päässä kaupunkikeskustasta. Alueen rakentuminen saattaa edesauttaa myös seurakuntatalon säilymisedellytyksiä. Vaikutukset liikenteeseen Asumisen myötä liikenne tonteille muodostuu säännöllisemmäksi, mutta vähenee merkittävästi verrattuna seurakuntatalon käytön huipputunteihin. Kaavamuutosalueen ulkopuoliselle asuinrakennukselle on järjestetty kulku suunnittelualueelle esitetyn kadun kautta, koska olemassa oleva tieyhteys jää tulevalle korttelialueelle. Työpaikat ja elinkeinotoiminta Visakankaan seurakuntatalolle esitetty kaavamerkintä mahdollistaa asumisen lisäksi myös palveluja julkista toimintaa. Tekninen huolto Rakennukset liitetään kunnalliseen vesihuoltoverkostoon.

11 Sosiaalinen ympäristö Uudet asukkaat täydentävät alueen sosiaalista rakennetta... Asemakaavan vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön sekä maisemaan Maisemarakenne ja kasvillisuus Olemassa oleva seurakuntatalo hallitsee maisemaa nyt ja tekee niin jatkossakin. Uudisrakennukset sijoittuvat nykyiselle pysäköintialueelle ja seurakuntatalon pihapiiriin. Olemassa olevien suurien yksittäispuiden toivotaan mahdollisuuksien mukaan säilyvän ja pehmentävän jatkossakin alueen kokonaisilmettä. Pinta- ja pohjavedet Pohjaveden pinnan arvioidaan olevan kaavamuutosalueella noin 6 metrin syvyydellä maan pinnasta. Kaavakarttaan on lisätty pohjavesialueen merkintä pv ja yleismääräyksiin merkintä: Koska kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Ahveniston vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen eikä sinne tule sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavaa toimintaa. Öljysäiliöt ja muut vastaavat kemikaalisäiliöt on varustettava suoja-altaalla ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle. Ne on varustettava ylitäytön- ja laponestimillä. Suoja-altaan on tilavuudeltaan vastattava varastoitavan aineen enimmäismäärää. Maalämpökaivojen poraaminen edellyttää riittäviä selvityksiä pohjaveden syvyydestä, virtaussuunnasta, järjestelmässä käytettävistä kemikaaleista ja niiden vaikutuksista pohjaveteen sekä toimenpidelupaa. Ahveniston pohjavesialueen hydrologisessa tarkastelussa voidaan hyödyntää HsVeden, Hämeen Ely-keskuksen ja GTK:n maatutkaluotauksia sekä tehtyä metrin kairausta. Virkistysalueeseen rajoittuvalla vähäinen täydennysrakentaminen ei lisää alueen hulevesiongelmia oleellisesti... Asemakaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Kaava-alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaava vastaa sisällöltään alueelle vahvistettua oikeusvaikutuksetonta yleiskaavaa. Yleiskaavallisesti merkittäviä asioita kaava-alueella ja sen lähistöllä on arvokas Ahvenistonharju ja Kahtoilampi. Asemakaavan toteuttaminen ei uhkaa harjua eikä alueen virkistyskäyttöä. Palvelujen saavutettavuus on erittäin hyvä. Tiiriön palvelut ovat vieressä, keskustaan on matkaa noin km ja joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä.. Ympäristön häiriötekijät Kaavaehdotuksessa on rakennusten sijoittelulla pyritty muodostamaan melulta suojaisia sisäpihoja. Kaavaehdotuksen pohjalta laadittiin meluselvitys, jonka perusteella uudet rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että kaavaehdotuksen mukainen alue voidaan ottaa asumiskäyttöön. Korttelialueille on esitetty yhtenäinen jyht-merkintä: Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennukset ja melulta suojaavat rakenteet on rakennettava yhteen niin, että ne suojaavat pihaaluetta moottoriratamelulta. Merkinnän mukaan meluaidoilla on mahdollista tarvittaessa hieman pienentää piha-alueille tulevaa meluvaikutusta. Lisäksi asuinrakennusten radan puoleisille julkisivuille on esitetty 5 desibelin ääneneristävyysvaatimus. Suuressa osassa ratatapahtumista suojan puoleisilla piha-alueilla maksimimelutaso jää alle 60 db(a). Meluisimpien luokkien ratatapahtumia oli tänä vuonna 5 kpl. Muutoin suunnittelualueelle ei juurikaan kohdistu meluvaikutuksia. Moottoriurheiluradan aiheuttama melu ja sen huomioiminen tulee esittää alueen uusille asukkaille mm. tontti- ja rakennuskauppojen yhteydessä. 5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Kaupunki valvoo rakennuslupaharkinnan ja - valvonnan kautta rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista alueelle. Hämeenlinnassa 6..0 Tilaajapäällikkö Leena Roppola

12 Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet LTE. LAATIMISVAIHEEN KUULEMINEN Hämeen Ely-keskus Ely-keskuksen mielestä kaavan tarjoama säilyttävä vaihtoehto ei käytännössä tue rakennuksen säilyttämistä ja uutta mahdollista käyttöä. Kaavassa ei myöskään ole otettu huomioon tonttien piha-alueille kohdistuvaa meluhaittaa. Alueen sopivuutta asumiseen tulee arvioida uudelleen, esittää selkein liitekartoin nykyinen melutaso sekä osoittaa ne toimenpiteet, joilla sekä sisä- että ulkotiloissa voidaan saavuttaa melun ohjearvot alittavat melutasot. Pohjaveden suojelutarve on otettu huomioon, mutta määräyksessä edellytetyt rakentamisen, kaivamisen, louhimisen, täyttämisen yms. ympäristövaikutukset tulee arvioida jo kaavoituksen yhteydessä, eikä vasta kaavan toteuttamisvaiheessa. Pohjavesi- ja maaperäolosuhteiden perusteella tulee arvioida rajoittavatko pohjavesiolosuhteet rakentamista ja onko syytä laittaa erityisiä rakentamista ja toimintaa ohjaavia määräyksiä. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa moottoriradan melun aiheuttamat reunaehdot paremmin huomioon, arvioida perustellummin kaavoituksen vaikutukset pohjaveteen ja pyrkiä suunnittelemaan kokonaisuus, joka antaisi paremmat lähtökohdat seurakuntatalon uusille käyttömahdollisuuksille. Hämeen liitto Hämeen liitolla ei ole huomauttamista asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Hämeen liitto puoltaa luonnosvaiheeseen siirtymistä. Museovirasto Kaavan lähtökohdaksi tulee ottaa seurakuntatalon säilyminen. Tontilla on tilaa uudisrakentamiselle, vaikka seurakuntatalo säilyy. Rakennuksen kosteusvauriot ovat rakennekatselmuksen mukaan korjattavissa, eivätkä siten peruste purkamiselle. Viisarintie tulee huomioida osana historiallista Hämeen Härkätietä, mikä tulee mainita kaavaselostuksessa. Kaikista tietä tai sen lähiympäristöä koskevista suunnitelmista tulee neuvotella Museoviraston kanssa, joka tulee huomioida myös tietä sivuavissa kaavamerkinnöissä. Rakennusvalvonta ja ympäristöosasto Suunnittelua tulisi tehdä huomioiden laajemmin Ahveniston alue ja siihen liittyvät arvot sekä ongelmat. Kaavan tulee sisältää selitys alueen pohjavesialueesta ja sen ominaisuuksista. Lisäksi kaavan vaikutuksien arvioinnissa tulee arvioida vaikutuksia pohjaveteen. Koko alue on melualuetta. Yleisperiaatteena tulisi olla, että melualueelle ei kaavoiteta. Paikkatieto ja kiinteistöosasto Tontille kulku voidaan osoittaa yhden tontin läpi korkeintaan kahdelle tontille. Asemakaavaluonnoksen mukaista tonttijakoa eikä rasitetta voi perustaa kiinteistötoimituksella. Maankäytön suunnittelu Liikennesuunnittelija ehdottaa liittymäkieltoa Viisarintielle. Pelastuslaitos, Vattenfall Lämpö Oy, Gasum Oy Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Mielipide Ritva Järvinen, Visakankaantie 5 Kaava katkaisee kulun mielipiteen esittäjän omistamalla tilalla sijaitsevalle asuinrakennukselle. Mielipiteen esittäjä vaatii viralliset, leimatut ja hyväksytyt tiepiirustukset siitä minne tie rakennetaan, kuka rakentaa, kuka maksaa ja kuka vastaa kunnossapidosta. Mielipiteen esittäjä pitää myös kaavaa liian ahtaana kauniiseen puistokaupunginosaan.

13 Vastineet Visakankaan seurakuntatalo on merkitty erilliselle asuinrakennusten korttelialueella, jolla sodanjälkeisen julkisen rakentamisen ominaispiirteet säilytetään. Rakennukseen saa sijoittaa myös palvelu- ja julkista tilaa (A-/s). Rakennus on varustettu sr- merkinnällä: Suojeltava rakennus, joka tulee säilyttää. Rakennuksen uudemmat osat puretaan. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Julkisivumuutoksissa tulee käyttää alkuperäistä tyyliä ja materiaaleja. Rakennukselle ei ole merkitty rakennusoikeutta. Rakennusta voidaan laajentaa ullakolle olemassa olevan vaipan sisällä siten, etteivät julkisivut ja kattopinnat muutu. Alueen rakentuminen saattaa edesauttaa myös seurakuntatalon säilymisedellytyksiä. Viisarintie ei kuulu kaavamuutosalueeseen, joten tässä yhteydessä sitä ei voida ottaa huomioon kaavamuutoksessa. Pohjaveden pinnan arvioidaan olevan kaavamuutosalueella noin 6 metrin syvyydellä maan pinnasta. Kaavakarttaan on lisätty pohjavesialueen merkintä pv ja yleismääräyksiin merkintä: Koska kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Ahveniston vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen eikä sinne tule sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavaa toimintaa. Öljysäiliöt ja muut vastaavat kemikaalisäiliöt on varustettava suoja-altaalla ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle. Ne on varustettava ylitäytön- ja laponestimillä. Suoja-altaan on tilavuudeltaan vastattava varastoitavan aineen enimmäismäärää. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen johdosta kaavaehdotuksessa on rakennusten sijoittelulla pyritty muodostamaan melulta suojaisia sisäpihoja. Kaavaehdotuksen pohjalta laadittiin meluselvitys (Promethor 6..0), jossa selvitettiin Visakankaan seurakuntatalon asemakaava-alueelle aiheutuvan moottoriurheiluratamelun vaimentuminen suunniteltujen rakennusten vaikutuksesta. Selvityksessä melutasoja on määritelty mittaamalla ja mallintamalla. Selvityksen perusteella uudet rakennukset muodostavat sellaisen meluesteen, että kaikkien asuinrakennusten taakse muodostuu alle 60 db(a):n maksimimelutasoalue. Moottoriradoille ei voida soveltaa suoraan Vn:n tieliikenteelle asettamia keskimelutasoja, koska moottoriurheiluratojen melu poikkeaa tieliikennemelusta. Tämän vuoksi moottoriradoilla on sovellettu 60 db(a):n maksimimelutasoa. Kulku suunnittelualueen ulkopuoliselle rakennuspaikalle on järjestettävissä kaavamuutosalueen rajalle päättyvältä katualueelta. Kaavamuutoksen hakija vastaa uuden tieyhteyden rakentamisesta kaavamuutosalueen ulkopuoliselle rakennuspaikalle.. EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN Museovirasto Ei ollut huomautettavaa. Hämeen Ely-keskus Ei ollut huomautettavaa. HS-Vesi Kaavaehdotuksen vesihuollon rakentaminen vaatii pienimuotoista verkostorakentamista Visakankaantiellä ja Kahtoilammentiellä. Lausunnossa selostetaan tarkemmin rakentamista verkostolajeittain. Paikkatieto ja kiinteistöosasto Ei ollut lausuttavaa asemakaavaehdotuksesta. Muistutetaan, että päätösteksteissä pitää olla maininta tonttijaon hyväksymisestä. Ympäristönsuojelu Pääosin ehdotus vaikuttaa hyvältä. Korttelin 5 tonttien ja osalta melumääräysten puuttuminen nähdään ongelmallisena. Ehdotetaan rakennusten muutoksiin liittyvää määräystä, jossa rakennusluvan yhteydessä, tulee huolehtia rakennusten suojaamista moottoriratamelua vastaan nykyistä paremmin. Mielipide Ritva Järvinen ja Tommi Ylämurto, Visakankaantie 5 (asiamiehenä asianajaja Markku Raimi) Esittävät asuinrakennusten korttelialueen (A) muuttamista erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Kaavaehdotus nähdään liian tiheänä naapurustoon verrattuna. Liian tiheä rakentaminen heikentää

14 asumisolosuhteita. Muistutetaan ympäristöarvoista ja siitä, että suunnittelualue sijaitsee lähellä Natura-aluetta. Lisäksi todetaan pakotetun kaksikerroksisuuden johtavan pahimmillaan siihen, että alueen harjakorkeus ei ole yhteneväinen naapuruston vanhan rakennuskannan kanssa. Vastineet Korttelin 5 tontit ja on otettu mukaan kaava-alueeseen ainoastaan vaikutukseltaan vähäisen, muodostuvan uuden korttelialueen tunnusmuutoksen vuoksi. Kantakaupungin alueella olemassa olevaa infrastruktuuria on perustelua täydentää kaupungin strategian mukaisesti tehokkaasti silloin kun kulttuurihistorialliset syyt eivät ole esteenä. Promethor on laatinut alueelta selvityksen Ahveniston moottoriurheiluradan aiheuttaman ympäristömelun torjunta rakennusmassoittelua käyttäen. Meluselvityksen mukaan kaava-alueella on perusteltua käyttää kaksikerroksisia rakennuksia. Näin saadaan muodostettua melulta suojattuja alueita rakennusten taakse. Suunnittelualue on ollut aikaisemmin asemakaavoitettu ja käytetty rakentamiseen, eikä siellä ole erityisiä luontoarvoja. Alueen käyttäminen jatkossakin rakentamiseen ei vaaranna vieressä Ahvenistonharju-Vuorenharjun Natura-alueen luontoarvoja.

15 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 9 Hämeenlinna Täyttämispvm Kaavan nimi Rauhanyhdistys Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm..0 Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 60 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,960 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,960 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,960 0,0 80 0,9 0, A yhteensä 0,959 95, 80 0, 0,686 0 P yhteensä Y yhteensä -0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,0,6 0,0 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 00 00

16 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,960 0,0 80 0,9 0, A yhteensä 0,959 95, 80 0, 0,686 0 A 0,097, 50 0,9 0, AP 0,69 9, 0 0, 0,69 0 AO 0,558 60,5 70 0, 0, P yhteensä Y yhteensä -0, YK -0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,0,6 0,0 Kadut 0,0 0,0 0,0 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä Asemakaava 00 00

17 5: 990:7 5:9 5: P a r o l a ar I k k k seurakuntat Visakankaan k k r=.00 b=8.8.7 r=.0 b= r=00.00 b= r=.00 b= r=00.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=8.00 b= JUSSILANTIE VSARINTIE VISAKANKAANTIE PAROLANTIEN PUISTO KAHTOILAMMENTIE I I I I I I I I AP/pv AO/pv AO/pv A/pv-/s AO O AO AO AO O AO AO AO AL AL PULLERINMÄKI VISAKANKAANTIE KAHTOILAMMENTIE VISAKANKAANTIE VSARINTIE PAROLANTIE JUSSILANTIE KAHTOILAMMENTIE VISAKANKAANTIE VSARINTIE PAROLANTIE JUSSILANTIE a a a a a a a a sr- 00 jyht- jyht- 5dBA 5dBA 5dBA 5dBA 5dBA LTE

18 Seurakuntatalo Seurakuntatalo 5: 990:7 5:9 5:5 5: 990:7 5:9 5: ar I k k k seurakuntat Visakankaan k k ar I k k k seurakuntat Visakankaan k k r=.00 b=8.8.7 r= b= r=00.00 b= r=.00 b= r=00.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=8.00 b= r=.00 b=8.8.7 r= b= r=00.00 b= r=.00 b= r=00.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=.00 b= r=8.00 b= P a r o l a P a r o l a JUSSILANTIE VSARINTIE VISAKANKAANTIE PAROLANTIEN PUISTO KAHTOILAMMENTIE JUSSILANTIE VSARINTIE VISAKANKAANTIE PAROLANTIEN PUISTO KAHTOILAMMENTIE 5 5 O AO AO AO O AO AO AO AL AL YK AO YK AO PULLERINMÄKI PULLERINMÄKI KAHTOILAMMENTIE VISAKANKAANTIE VSARINTIE PAROLANTIE JUSSILANTIE KAHTOILAMMENTIE VISAKANKAANTIE VSARINTIE PAROLANTIE JUSSILANTIE POISTUVA KAAVA KORTTELI 7, TONTIT -.

19 A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : A/pv-/s AO AO/pv AP/pv Asuinrakennusten korttelialue, jolla sodanjälkeisen julkisen rakentamisen ominaispiirteet säilytetään ja joka sijaitsee pohjavesialueella. Rakennukseen saa sijoittaa myös palveluja julkista tilaa. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue, joka sijaitsee pohjavesialueella. Asuinpientalojen korttelialue, joka sijaitsee pohjavesialueella. m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. YL To yh AO PULL 7 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Kaupunginosan numero ja nimi. Korttelin numero. Ra Ko tu to pä en VISAKANKAANTI Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. 50 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Alleviivattu merkintä osoittaa ehdottomasti käytettävän kerrosluvun, rakennusoikeuden tai muun määräyksen. a Auton säilytyspaikan rakennusala. KO GK Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 5dBA Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 5 dba. PO KA VA jyht- Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennukset ja melulta suojaavat rakenteet on rakennettava yhteen niin, että ne suojaavat piha-aluetta moottoriratamelulta. AK K

20 Istutettava alueen osa. Katu. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. sr- Suojeltava rakennus, joka tulee säilyttää. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Julkisivumuutoksissa tulee käyttää alkuperäistä tyyliä ja materiaaleja.rakennuksen sisätiloissa voidaan tehdä muutostöitä ja sitä voidaan laajentaa ullakolle olemassa olevan vaipan sisällä siten, etteivät julkisivut ja kattopinnat muutu. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ: Tontille on varattava leikkiin ja asukkaiden oleskeluun sopivaa yhtenäistä aluetta vähintään 0 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. AO-tonteille saa sijoittaa yhden kokonaisalaltaan enintään k-m² suuruisen kylmän pihavajan. Rakennusten jätevedet on johdettava viemäriverkostoon. Koska kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Ahveniston vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen eikä sinne tule sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavaa toimintaa. Öljysäiliöt ja muut vastaavat kemikaalisäiliöt on varustettava suoja-altaalla ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle. Ne on varustettava ylitäytön - ja laponestimellä. Suoja-altaan on tilavuudeltaan vastattava varastoitavan aineen enimmäismäärää. ASEMAKAAVAN MUUTOS:. KAUP.OSA, KORTTELI 7, TONTIT -, KORTTELI 5, TONTIT - SEKÄ KATUALUE. KOORDINAATISTO ON EUREF-FIN GK5-N0 MUKAINEN. SITOVALLA TONTTIJAOLLA MUODOSTUU:. KAUP.OSA, KORTTELI 7, TONTIT -, KORTTELI 5, TONTIT -. POHJAKARTTA TÄYTTÄÄ KAAVOITUSMITTAUKSISTA..999 ANNETUN ASETUKSEN VAATIMUKSET HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU SUHDE :00 PVM HYV. SUUNN. ROPPOLA PRT. KÄÄNTÄ N:O AKI JÄRVINEN KNTEISTÖINSINÖÖRI VAHV. 60 TILAAJAJOHTAJA

21 LTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos Visakankaan seurakuntatalo HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kaavoitustoimisto 5..0 Kohde Asemakaava Dnro: 98/0 Työnumero: 60.kaupunginosa Pullerinmäki Kortteli 7 tontit ja Hakija / Aloite Hämeenlinnan Rauhanyhdistys ry. Seudullinen sijainti Asemakaavan tarkoi- Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) koskee asemakaavan muutoksen laatimista Hämeenlinnan kaupuntus ja tavoite gin Pullerinmäen kaupunginosassa sijaitsevan Visakankaan seurakuntatalon alueelle. OAS:a täydennetään tarvittaessa. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus muuttaa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) Sijainti kaupunkirakenteessa asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialueeksi (AP, AO) sekä tehdä mahdolliseksi nykyisen vanhan seurakuntatalon purkaminen. Kaavoitustilanne - Asemakaava nro - Yleiskaava kv Lh Kanta-Hämeen maakuntakaava, VN Alueen asemakaavassa tontti on merkitty kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Kerrosluku on ja rakennusoikeus 000 kem. Alueella on voimassa Kirstulan, Viisarin ja Vuorentaan alueiden oikeusvaikutukseton osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 99 ja lääninhallitus vahvistanut 995. Kaavassa alue on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Lisäksi suunnittelualue sijaitsee vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä (pv). Alueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava, joka on hyväksytty Hämeen maakuntavaltuustossa 9.. ja tullut valitusten käsittelyn jälkeen lopullisesti lainvoimaiseksi KHO:ssa Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty asuntovaltaiseksi taajamatoimintojen alueeksi (A). Se sijaitsee lisäksi tärkeällä vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Maanomistus Alue on yksityisessä omistuksessa. Nykytilanne Arkkitehti Martti Välikankaan 9 suunnittelema rakennus on toiminut yhdistyskäytössä kokoontumistilana. Lomalaudoitetun rakennuksen alkuperäiset piirteet ovat kärsineet myöhemmistä muutoksista. Omistajan teettämän kuntoselvityksen mukaan alapohjarakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Lisäksi rakennus on käynyt liian pieneksi yhdistykselle, joten yhdistys on päättänyt luopua kiinteistöstä rahoittaakseen uuden kokoontumistilan rakentamisen. Koska huonokuntoiselle rakennukselle ei ole löytynyt ostajaa, haluaa omistaja purkaa sen ja kaavoittaa tontin pientalovaltaiseksi asuinalueeksi lähiympäristön mallin mukaisesti.

22 Lähiympäristö Suunnittelualue rajautuu eteläpuolella Ahveniston harjun virkis- Ote voimassa olevasta asemakaavasta tysalueeseen ja pohjoispuolella. pientalovaltaiseen asuntoalueeseen. Muutos Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK muutetaan) asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialueeksi (AP, AO). Laaditut selvitykset Alueen osalta on laadittu seuraavat selvitykset: - Kyliä ja Kortteleita, Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys - Ahveniston moottorirata ympäristömeluselvitys 8, ins.tsto. Kari Pesonen Oy Reunaehtoja - Visakankaan seurakuntatalo edustaa julkista rakentamista sotavuosilta. Ote osayleiskaavasta sijanti Ahveniston harjun pohjavesialueella Ahveniston moottoriradan huomioiminen Arvioitavat vaikutuk- Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia set arvioidaan suunnittelun yhteydessä (Maankäyttö- ja rakennus(mrl 9 ja MRA ). laki 9 ja Maankäyttö- ja rakennusasetus ). Arvioitavia vaikutuksia ovat mm.: vaikutukset ihmisten elinympäristöön, asumiseen, kaupunkikuvaan ja -rakenteeseen, rakennettuun kulttuuriympäristöön, luontoon ja maisemaan, yhdyskuntatalouteen, liikenteeseen, kunnallisteknisiin verkostoihin, palveluihin, työpaikkoihin sekä sosiaaliseen ympäristöön. Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on jo kaavatyön suunnitteluvaiheessa saada tietoa suunnitteluratkaisun vaikutuksista mahdollisimman monipuolisesti. Vaikutuksia arvottamalla pyritään valitsemaan lopputuloksen ja tavoitteiden kannalta parhaat vaihtoehdot eri ratkaisumalleista. Ote maakuntakaavasta Arviointimenetelmät Arviointi perustuu alueelta käytettävissä oleviin perustietoihin, selvityksiin, suoritettaviin maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, sekä lausuntoihin ja huomautuksiin. Vaikutuksia arvioidaan yhteistyössä suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden sekä osallisten kanssa. Sopimukset ja päätökset Kaavoitustyö on käynnistynyt tilaajajohtajan, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, päätöksellä.6.0 (nro 5/ Dno 98/0) Asemakaavamuutoksesta laaditaan maankäyttösopimus. Kaavatyön osalliset Osallisia ovat MRL 6 :n mukaan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.

23 Kaupungin viranomaistahot / hallintokunnat Valtion viranomaiset / aluehallinto Kaupungin yhdyskuntarakennepalvelut, paikkatieto- ja kiinteistö, rakennusvalvonta ja ympäristö Verkostojen haltijat Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy AinaCom Oy Elenia Verkko Oy, Elenia Lämpö Oy Hämeen ELY-keskus Hämeen liitto Museovirasto Kanta-Hämeen pelastuslaitos Kuntalaiset ja yhteisöt alueen asukkaat Osallistumismenetelmät Vireilletulosta ja nähtävillä olosta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Hämeen Sanomissa sekä lähetetään maanomistajille ja naapureille kirje. Viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta. Kuntalaisilla ja yhteisöillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikojen puitteissa mielipiteen esittämiseen kaavaluonnoksesta maankäytön suunnitteluyksikköön. Ehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä mahdolliset muistutukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan kaupungin kansliaan. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätöksestä voidaan jättää valitus Hämeen hallinto-oikeuteen valitusaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatavilla/ päivitys OAS on kaavoitustyön ajan saatavilla maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä sekä kaupungin verkkosivuilta: kohdasta Kaavat ja rakentaminen >Asemakaavat > Vireillä olevat kaavat > 60 Rauhanyhdistys. Tavoiteaikataulu Asemakaavan hyväksyminen kevät 0. Hyväksyminen Kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä. Yhteyshenkilöt Asemakaava-arkkitehti Leena Roppola p Asiakaspalvelu puh. (0) 6 Hämeenlinnan kaupunki, maankäytön suunnittelu Wetterhoffinkatu,. krs PL 6, Hämeenlinna sähköposti:

24 ASEMAKAAVAN VAIHEISTUS JA ALUSTAVA AIKATAULU VAIHE Vireilletulokuulutus.8.0 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, saatavilla kaavoitustyön ajan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Kaavaluonnoksen valmistelu 0 KAAVALUONNOKSEN nähtävänäolo mahdollisuus mielipiteen esittämiseen Lausunnot luonnoksesta Asemakaavaehdotuksen laatiminen Yhdyskuntalautakunta / kaavaehdotus x KAAVAEHDOTUKSEN julkinen nähtävänäolo 0 päivää (MRA7 ) mahdollisuus muistutusten jättämiseen Lausunnot ehdotuksesta Yhdyskuntalautakunta / kaavan hyväksyminen x Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valitusmahdollisuus kaavan hyväksymispäätöksestä Lainvoimaisuus x x x x

25 5 LTE 5

26 6

27 7

28 8

29 9

30 0

31

32

33

34

35 5

36 6

37 7

38 8

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo..0

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

2511 Nujulantien kaavamuutos, asemakaavan muutos, 40. kaupunginosa

2511 Nujulantien kaavamuutos, asemakaavan muutos, 40. kaupunginosa ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2511 Nujulantien kaavamuutos, asemakaavan muutos, 40. kaupunginosa (Käikälä) kortteli 1, tontti 1 Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalvelujen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 3 LIITE 4 UUSIKAUPUNKI YLEISKAAVA KESKEINEN ALUE

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.5.2016 Kaava-alueen nimi Mittarikatu 4c, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1059/2016 Kaavatunnus 070054 Aloite tai hakija

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö ASEMAKAAVAN MUUTOS osa 7. kaupunginosan korttelista 1052 29.4.2011, tarkistettu 26.3.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

HAAPASAAREN- KATU 27 Asemakaavan muutos kaava nro 479 KAAVASELOSTUS

HAAPASAAREN- KATU 27 Asemakaavan muutos kaava nro 479 KAAVASELOSTUS 16.2.2015 HAAPASAAREN- KATU 27 Asemakaavan muutos kaava nro 479 KAAVASELOSTUS V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3 7 6 0 0 V a l k e

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄNKAUPUNKI Vatajanasemakaavanmuutoksenselostus Kankaanpäänkaupungin11.kaupunginosan(Lorvikylä)korttelin848 tonttia2,korttelin847tonttia1,katualuettajapuistoaluettakoskeva asemakaavanmuutos.(vataja)

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.1.2017 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, kortteli 560 tontti 18 Väinämöisentie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vanajanlinnan päärakennus ja talouskeskus. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kaavoitustoimisto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vanajanlinnan päärakennus ja talouskeskus. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kaavoitustoimisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava Vanajanlinnan päärakennus ja talouskeskus HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kaavoitustoimisto 23.03.2011 Kohde Asemakaava Dnro: 582/2011 Työnumero: 2455 Hakumäki 38.kaupunginosa

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5179 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 24.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan

Lisätiedot