2511 Nujulantien kaavamuutos, asemakaavan muutos, 40. kaupunginosa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2511 Nujulantien kaavamuutos, asemakaavan muutos, 40. kaupunginosa"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2511 Nujulantien kaavamuutos, asemakaavan muutos, 40. kaupunginosa (Käikälä) kortteli 1, tontti 1 Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalvelujen tilaajayksikkö

2 Sisällys 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Asemakaavamuutoksen tarkoitus TIIVISTELMÄ Asemakaavoitushankkeen vaiheet Asemakaavamuutos LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen historia Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Ympäristön häiriötekijät Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja mitoitus Vaikutusten arviointi Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Asemakaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin ASEMAKAAVAN TOTEUTUS...11 LIITTEET: 1. Asemakaavakartan pienennös, asemakaavamerkinnät ja määräykset Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa, työnumero 2511, diaarinumero YHLA 1626/2014

3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Hämeenlinnassa Käikälän kaupunginosassa. Muutos koskee aluetta, johon kuuluvat korttelin 1, tontti N:o 1 Nujulantien varrella. 1.2 Asemakaavamuutoksen tarkoitus 2. TIIVISTELMÄ Asemakaavan tarkoituksena on muuttaa nykyistä asemakaavaa julkisten lähipalvelujen korttelialueesta (YL-1) lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (PL), tarkistaa rakennusalaa ja siirtää maanalaista johtoa varten varattu merkintä tontin reunaan. 2.1 Asemakaavoitushankkeen vaiheet Tämä asemakaavahanke etenee kaupungin päätöksenteossa alla olevan kaavion mukaisesti. oas= osallistumis- ja arviointisuunnitelma, YHLA= yhdyskuntalautakunta, KH= kaupunginhallitus, KV= kaupunginvaltuusto. Kaavamuutos tehdään maanomistajien aloitteesta. Hanke on tullut vireille keväällä Kaavamuutosasia oli YHLA:ssa vireillelaittoa varten. Asemakaavamuutosluonnos asetetaan nähtäville. Kaavaluonnoksesta pyydetään myös kommentit viranomaisilta. Tavoitteena on kaavaehdotuksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa loppuvuodesta 2014, jonka jälkeen asemakaavan muutos etenee kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi. Alustavan aikataulun mukaan asemakaavamuutos olisi lainvoimainen vuodenvaihteessa 2014/ Asemakaavamuutos Asemakaavamuutoksella muutetaan nykyinen julkisten lähipalvelujen ( YL-1 ) asemakaava lähipalvelujen korttelialueeksi ( PL ), joka mahdollistaa lähikaupan sijoittamisen tontille. Tontin rakennusalaa siirretään lähikaupan toiminnallisten järjestelyjen mahdollistamiseksi. Tontille nykyisin merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa siirretään tontin rajalle. 3

4 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen historia Vanhat rakennukset ja kaava-alueen ympäristö Kaavamuutostontilla on vuonna 1962 rakennettu kahden asunnon tiilirakenteinen asuinrakennus, jonka kerrosala on 255 k-m2. Rakennuksella ei ole suojeluarvoa. Kaavamuutosalueen ympäristössä ja Harvialantien toisella puolella on eri-ikäistä pien- ja rivitaloasutusta, muutosalueen lounaispuolella on Käikälänpuisto ja pohjoispuolella Rautaruukki Oyj:n laaja teollisuusalue Luonnonympäristö Kaavamuutosalueella ei ole luonnontilaista ympäristöä eikä luonnonarvoltaan merkittävää kasvillisuutta Rakennettu ympäristö Kaavamuutostontilla on nykyisin kahden asunnon asuinrakennus, jonka kerrosala on 255 k-m2. Rakennuksella ei ole suojeluarvoa. Kaavamuutosalueen ympäristössä ja Harvialantien toisella puolella on eri-ikäistä pientaloasutusta, muutosalueen lounaispuolella on Käikälänpuisto japohjoispuolella Rautaruukki Oyj:n laaja teollisuusalue. Kaavamuutosalueen luoteisreunassa kulkevat vesi- ja viemärijohdot sekämaakaasulinja Ympäristön häiriötekijät Maanomistus Harvialantien liikenne aiheuttaa liikennemelua, Rautaruukin teollisuusalue rajoittuu muutosalueeseen kadun toisella puolella Rautaruukintietä. Tehtaalta ajoittain kuuluvalle hetkittäiselle melulle ei ole Valtioneuvoston ohjearvoja. Kaavamuutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Asemakaava Alueella on voimassa asemakaava nro 1920 (vahvistettu ). Asemakaavassa muutosalue on osoitettu julkisten lähipalvelujen alueeksi (YL-1). Alueelle voidaan sijoittaa myös yksityisiä palveluja. Tontin n:o 1 kerrosala on voimassaolevassa kaavassa 1000 k-m 3 ja kerrosluku I. Tontin pohjoiskulmaan on osoitettu johtoreittivaraus, joka on tarkoitus siirtää jo rakennettujen johdostojen paikalle tontin luoteissivulle. 4

5 Ajantasa-asemakaava Yleiskaava Alueella ei ole oikeusvaikutuksellista yleiskaavaa, Harvialan-Käikäälän oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty KV Yleiskaavassa kaavamuutosalue on pää- osin virkistysaluetta ( VL ). Oikeusvaikutukseton osayleiskaava on tavoitteiltaan selkeästi vanhentunut. 5

6 Ote Kalvola - Iittalan yleiskaavasta Maakuntakaava Valtioneuvosto vahvisti Kanta-Hämeen maakuntakaavan Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava vahvistettiin Vuonna 2006 vahvistettu maakuntakaava on voimassa siltä osin kuin sitä ei kumottu vaihemaakuntakaavassa. 2. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavojen yhdistelmässä suunnittelualue on asuntovaltaista taajamatoimintojen aluetta (A). Muutosalue sivuaa taajamaväylänä osoitettua Harvialantietä. Ote maakuntakaava ote 1. vaihemaakuntakaava 6

7 3.1.7 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrä. Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. Kaavoituksen aloitussopimus Hämeenlinnan kaupungin ja maanomistajien kanssa on tehty kaavoituksen aloitussopimus Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista annetun asetuksen vaatimukset. Selvitykset Asemakaavamuutosta varten voidaan hyödyntää seuraavat selvitykset ja tutkimukset: Äikäälän asemakaavan liikennetarkastelu, Lisäksi suunnittelualuetta koskevat seuraavat aiemmin tehdyt selvitykset: täydentyy myöhemmin. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Asemakaavan tarkoituksena on muuttaa nykyistä asemakaavaa julkisten lähipalvelujen korttelialueesta (YL-1) lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (PL), tarkistaa rakennusalaa ja siirtää maanalaista johtoa varten varattu merkintää. Tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden market tyyppisen lähikaupan rakentaminen tontille. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavoitustyöhön osallisia ovat seuraavat tahot: Valtion ja kunnan viranomaisista /hallintokunnista: Hämeen ELY-keskus, Museovirasto, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, kaupungin rakentamispalvelut, paikkatieto ja kiinteistö, rakennusvalvonta ja ympäristö ja Tukes. Verkostojen haltijoista HS-Vesi Oy, Elenia Verkko ja Elenia Lämpö Oy, AinaCom Oy Gasum Oy. Maanomistajat ja -haltijat, asukkaat, naapurit, Rautaruukki Oyj elinkeinonharjoittajat sekä muut asema- kaavan vaikutuspiiriin kuuluvat tahot. 7

8 4.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavamuutoshanke tuli vireille, kun YHLA hyväksyi vireilletulon 10.6 kokouksessa. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin heinäkuussa OAS on selostuksen liitteenä 3. Asemakaavamuutoksen luonnos tullaan asettamaan nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisilta lausunnot. Luonnoksesta järjestetään esittelytilaisuus ja osallisille varataan mahdollisuus jättää mielipide. Asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus ehdotuksesta. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen asemakaavamuutoksen tultua hyväksytyksi kaupunginvaltuustossa on osallisilla valitusmahdollisuus tehdystä päätöksestä. Asemakaavahanke esitellään sen eri vaiheissa kaupungin internet-sivulla osoitteessa: kaavat- ja rakentaminen/kaavoitus/ Viranomaisyhteistyö Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö tapahtuu suunnittelutyön eri vaiheissa. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot valtion viranomaisilta ja verkkoyhtiöiltä. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Asemakaavan muutosalue on kooltaan 3488 m 2. Rakennusoikeus tulisi asemakaavamuutoksen jälkeen olemaan 1100 k-m 2, asemakaavatiedot alla. Kerrosalan lisäys voimassa olevaan asemakaavaan nähden on 100 k-m 2 Kaavaratkaisussa tontin rakennusala on siirretty Harvialan- ja rautaruukintien kulmaukseen, jolloin etupiha-alueelle jää yhtenäistä pysäköintilaa kaupan asiakaspysäköintiin, Johtoaluevaraus on siirretty tontin luoteisreunaan olevan tilanteen mukaan. KORTTELIALUEET aluetta m 2 kerrosalaa k-m 2 tehokkuus PL KAAVA-ALUE YHTEENSÄ ,28 8

9 5.2 Vaikutusten arviointi Vaikutuksia on arvioitu suhteessa nykytilanteeseen ja voimassa olevaan asemakaavaan. Vaikutukset kaupunkirakenteeseen Asemakaavamuutos laaditaan ensisijaisesti yksittäistä tiettyä tarvetta (market kauppa) varten. Vaikutuksia kaupunkirakenteeseen on vähän, nykyinen kauppa, joka siirtyy uudelle tontille, sijaitsee nykyisin Harvialantien toisella puolella noin samalla kohtaa. Vaikutukset ihmisten elinympäristöön Uusi kauppa parantaa lähiseudun asukkaiden lähipalveluja. Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan Maisemavaikutukset jäävät vähäiseksi muutosten osalta. Uusi rakennus sijaitsee lähellä risteystä, jossa on peitteistä puustoa. Vaikutukset liikenteeseen ja kunnallistekniikan verkostoihin Alueella on jo käytettävissä valmis kunnallistekniikka. Kaupan liikenne hoidetaan Harvialtieltä nykyistä Rautaruukintien liittymääpitkin. Nujulantielle tulee kaksi katuliittymää kaupan pihaan. Vaikutukset yhdyskuntatalouteen Asemakaavan muutoksella ei ole selkää vaikutusta yhdyskuntatalouteen. Uusi kauppa työllistää kaupan henkilöstöä Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 25 ) mukaan asemakaavan selostuksessa on mm. esitettävä selvitys kaavan suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaavamuutoksella ei ole merkitystä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Asemakaavamuutos on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen. 9

10 5.2.2 Asemakaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on maankäyttö- ja rakennuslain 54 :n mukaan asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään (MRL 39 ). Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys Alue sijaitsee olemassa olevien teknisten verkostojen alueella Käikälän kaupunginosassa. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus Asemakaavamuutos monipuolistaa palvelutarjontaa alueella. Hanke tukee pyrkimystä lisätä palvelujen tarjontaa Käikälässä Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö Kaava-alue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Ajoyhteydet ja kevyen liikenteen väylät valaistuksineen palvelevat Käikälää osana sen rakenteita Ympäristöhaittojen vähentäminen Asemakaavamuutos ei vähennä eikä lisää ympäristöhaittoja. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen Alueella ei ole rakennetun ympäristön arvoja eikä arvokasta luonnonympäristöä. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Asemakaavamuutos ei vaikuta virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen. Haitat maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle Asemakaavamuutosta laadittaessa kuullaan maanomistajien mielipiteitä. Muutoksesta ei tule ole haittaa muille maanomistajille. 10

11 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen voidaan aloittaa kaavamuutoksen saatua lainvoiman. Kaupunki valvoo rakennuslupaharkinnan ja -valvonnan kautta rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista alueelle. Hämeenlinnassa Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalvelujen tilaajayksikkö Hämeenlinnan kaupunki 11

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 Moreenin alue 2486 Itäportintie-Länsiportintie Asemakaava: 22. kaup.osa, Hattelmala Korttelin 92 tontti 2, kortteli 93, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueet tilaajajohtaja

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto. Ehdotus

Kauniaisten kaupunki. Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto. Ehdotus 148 Kauniaisten kaupunki Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 304, yleinen pysäköintialue sekä Sansinpellonpuisto Ehdotus 13.12.2012 A R K K I T E H D I T A N T T I L A & R U S A N E N O Y LÖNNROTINKATU

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8

N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 29.4.2015 49 kate om Asia 217/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Tuomas Turpeinen, kaavasuunnittelija FM Asemantie

Lisätiedot

KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus EHDOTUS 15.4.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 1/17 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1

Lisätiedot

RÄÄTYKÄNMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 17. RÄÄTYKÄNMÄKI

RÄÄTYKÄNMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 17. RÄÄTYKÄNMÄKI 17:12 RÄÄTYKÄNMÄKI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TONTTIJAKO JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 17. RÄÄTYKÄNMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5.5.2014 PÄIVÄTTYÄ, 11.8.2014 TARKISTETTUA, 3.12.2014 MUUTETTUA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 512-P22022

Kunnanhallitus 512-P22022 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, M-ALUE JA KORTTELI 37 SELOSTUS Vireille tulo 17.7.2013 Luonnos nähtävillä 23.100 22.11.2013 Ehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot