OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro: 451/2012 Kaavanumero: 2469 Katumajärvi, 18. kaupunginosa Kuva 1. Kaava-alueen likimääräinen sijainti. Pohjakartta: Hämeenlinnan kaupungin opaskartta (ei mittakaavassa). 2. HAKIJA / ALOITE Asemakaavamuutos on tullut vireille Hämeenlinnan kaupungin aloitteesta. Suunnittelualue on Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa. 3. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Asemakaavamuutosalueelle on tarkoitus toteuttaa Lammaskallion kalliosuojatilan rakentamisen ja käytön edellyttämiä rakenteita sekä mahdollisesti myös maanpäällisiä työtiloja autopaikkoineen. Kaavamuutosalue on alustavan arvion mukaan laajuudeltaan noin 2 ha. Kaava-alueen rajautumista ja laajuutta tarkistetaan suunnittelun edetessä. Asemakaavamuutoksella päivitetään alueella voimassa oleva asemakaava vastaamaan Lammaskallioon suunniteltujen maanalaisten tilojen maanpäällisiä tarpeita. 4. KAAVOITUSTILANNE Hämeenlinnan alueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava (mkv , vn , KHO ). Hämeen Liitto laatii Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä Asemakaavamuutosalue sijoittuu alueelle, jolle voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu taajamatoimintojen aluetta (A) ja lähivirkistysaluetta (VL). Maakuntakaavaehdotuksessa alueelle ei ole osoitettu uutta maankäyttöä. 1

2 Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna 1991 hyväksymä yleiskaava (oikeusvaikutukseton). Kaavassa suunnittelualue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Suunnittelualueella on voimassa asemakaava 109/2115. Asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu yleisten rakennusten korttelialue (Y) ja lähivirkistysalue (VL) sekä katualuetta (Katistentie). Idässä suunnittelualue rajautuu lähivirkistysalueeseen (VL), kunnallisteknisten rakennusten korttelialueeseen (YT) sekä autopaikkojen korttelialueeseen (LPA). Kuva 2. Ote voimassa olevasta Kanta- Hämeen maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu mustalla nuolisymbolilla. Kuva 3. Ote nähtävillä olleesta Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu mustalla nuolisymbolilla. Kuva 4. Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (1991) (okeusvaikutukseton). Kuva 5. Ote voimassa olevasta asemakaavasta (109/2115). 2

3 5. ALUEEN NYKYTILA Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Katumantiehen, lännessä Katistentietä rajaavaan viheralueeseen, etelässä Lammaskallion puistoon ja idässä Mansikkapuiston lähivirkistysalueeseen ja sen eteläpuoliseen kunnallisteknisten rakennusten korttelialueeseen sekä pysäköintialueeseen. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee käytöstä poistunut vanha koulurakennus. Muuten alue on rakentamatonta. Lähin asutus sijaitsee välittömästi kaava-alueen pohjois- ja itäpuolella. 6. ALUETTA KOSKEVAT SELVITYKSET Aluetta koskevia tietoja kootaan mm. seuraavista aineistoista ja selvityksistä: maastotietokanta (Maanmittauslaitos 1/2012) ympäristöhallinnon OIVA ja Hertta -tietojärjestelmät Suomen Ympäristökeskuksen paikkatietoaineistot Museoviraston paikkatietoaineistot (muinaisjäännösrekisteri, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (nk. RKY 2009)) voimassa ja vireillä olevat kaavat Hämeen ulkoilukartta (www.luontoonhame.fi) Lisäksi tietopohjaa on täydennetty suunnittelun aikana tehdyillä maastokäynneillä sekä saadun palautteen pohjalta. Keväällä kesällä 2012 on laadittu alueen luontoselvitys (Pöyry Finland Oy) ja Museoviraston edustajat ovat tehneet alueella maastokatselmuksen. 7. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 ja Maankäyttö- ja rakennusasetus 1 ). Arvioitavia vaikutuksia ovat mm. vaikutukset ihmisten elinympäristöön, asumiseen, kaupunkikuvaan, luontoon ja maisemaan, yhdyskuntatalouteen, liikenteeseen, kunnallisteknisiin verkostoihin sekä kaupunkirakenteeseen. Vaikutusten arviointi perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, maastokäynteihin, aluetta koskeviin olemassa oleviin ja kaavoituksen yhteydessä laadittaviin selvityksiin, osallisilta saataviin lähtötietoihin sekä lausuntoihin ja huomautuksiin. Vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arvioina yhteistyössä kaupungin viranomaisten ja osallisten kanssa. Alustavan arvion mukaan asemakaavan vaikutusalueeseen kuuluvat itse suunnittelualueen lisäksi suunnittelualueen välitön lähiympäristö sekä alueet, joilla hankkeen toteuttaminen aiheuttaa liikenteen lisääntymistä. 8. KAAVATYÖN OSALLISET Osallisia ovat MRL 62 :n mukaan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. 3

4 Kuntalaiset ja yhteisöt Kaupungin viranomaistahot/hallintokunnat Rakennusvalvonta ja ympäristö Yhdyskuntarakenne rakentamispalvelut luontopalvelut Paikkatieto ja kiinteistö Kanta-Hämeen Pelastuslaitos Valtion viranomaiset/ aluehallinto Hämeen ELY-Keskus Uudenmaan ELY-Keskus Hämeen liitto Museovirasto Verkostojen haltijat Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Vattenfall Verkko Oy Vattenfall Lämpö Oy AinaCom Oy 9. OSALLISTUMINEN ERI VAIHEISSA Kaavan vireilletulosta ja aineistojen nähtävilläoloista kaavaprosessin eri vaiheissa tiedotetaan kaupungin internet-sivuilla sekä lehti-ilmoituksella sekä lähettämällä maanomistajille ja naapureille kirje. Viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta. Kaavaprosessin aikana on järjestetty yleisötilaisuus. Kuntalaisilla ja yhteisöillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikojen puitteissa kaavaa koskevien mielipiteiden (kaavan valmisteluvaihe (kaavaluonnos)) ja muistutusten (kaavaehdotusvaihe) esittämiseen. Kaupunginvaltuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä voidaan jättää valitus Hämeen hallinto-oikeuteen. Tietoa kaavoituksesta saa kaavan laadinnan aikana Hämeenlinnan kaupungin ja kaavaa laativan konsultin edustajilta. Yhteystiedot ovat tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 10. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAATAVILLA / PÄIVITYS OAS on koko kaavoitustyön ajan saatavilla maankäytön suunnitteluyksiköstä ja päivitettynä internetsivuilta: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavaehdotuksen nähtävillepanoon asti. 4

5 11. TAVOITEAIKATAULU Alustavana aikataulutavoitteena on, että asemakaavan valmisteluvaihe on talvella - keväällä Kaavaehdotus laaditaan loppukevään 2012 aikana. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaava viimeistellään, jolloin kaavan hyväksymiskäsittely voisi olla alkusyksystä Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaavoituksen etenemisvaiheet ja kaavan alustava tavoiteaikataulu on esitetty taulukossa, joka on tämän osallistumis- ja arviointiohjelman liitteenä 1. Taulukkoa päivitetään työn edetessä ja aikataulujen tarkentuessa. 12. YHTEYSTIEDOT Hämeenlinnan kaupunki: Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Wetterhoffinkatu 2 PL 63, Hämeenlinna Maankäytön asiakaspalvelupiste puh. (03) yhteyshenkilö tilaajapäällikkö Aimo Huhdanmäki Asemakaavamuutoksen laatija: Pöyry Finland Oy Jaakonkatu 3, PL Vantaa yhteyshenkilö maisema-arkkitehti MARK, YKS 448 Mariikka Manninen puh

6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liite 1. Asemakaavoituksen vaiheet ja alustava tavoiteaikataulu. Taulukossa on korostettu osallisten osallistumisen kannalta tärkeimmät prosessin vaiheet. Taulukkoa päivitetään kaavaprosessin edetessä. alustava aikatauluarvio talvi 2012 kaavaprosessin vaihe vireilletulokuulutus, osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen (OAS) kevät 2012 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu ( ) kevät 2012 kaavan valmisteluvaihe (kaavaluonnoksen laatiminen) kevät 2012 kaavan valmisteluaineisto nähtävillä ( ), mielipiteet ja lausunnot valmisteluaineistosta, yleisötilaisuus ( ) kesä 2012 asemakaavaehdotuksen laatiminen kesä - syksy 2012 kaavaehdotusaineiston nähtävilläolo MRA 27 lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta syksy 2012 syksy - talvi 2012 syksy - talvi talvi-kevät 2013 kaavaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu käsittelyt yhdyskuntalautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa valitusmahdollisuus lainvoimaisuus 6

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 8.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. ALOITE... 1 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot