RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS / Kaavaluonnos Tilat: ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS / Kaavaluonnos 3.5.2013. Tilat: 834-423-2-39, 834-423-2-41"

Transkriptio

1 1 ININÖÖRITOIMITO POTANEN OY RANTA-AEMAKAAVAN ELOT / Kaavaluonnos TAMMELA, OKJÄRVI Tilat: , Laatia: ININÖÖRITOIMITO POTANEN OY Juha Poutanen, dipl.ins, Linnankatu Hämeenlinna puh/fax sähköposti: uha.poutanen(at)poutanenoy.fi Hyväksymiskäsittelyt : Kunnanhallitus : Kunnanvaltuusto : 1. PER- JA TNNITETIEDOT 1.2 Kaava-alueen siainti Kaava-alueet sioittuvat noin 10km Tammelan kirkonkylästä itäänpäin. Liitekartta.

2 2 1.3 Kaavan tavoitteet 1.4 Liiteasiakirat Maanomistaat ovat laittaneet vireille ranta-asemakaavan laadinnan Oksärven länsirannalla kahdelle eri rantatilalle. Kaavan tavoitteena on suunnitella a osoittaa tiloen alueille mitoituksen sallima määrä omarantaisia lomarakennuspaikkoa. Muut alueet äävät edelleen metsätalouskäyttöön. - yleiskartta kaava-alueista - ote maakuntakaavasta - emätila- a mitoitustaulukko - kaavakartta 1: Muu käytetty lähdemateriaali 3. LÄHTÖKOHDAT - maakuntakaavan aineistot 3.1 elvitys suunnittelualueen oloista Maankäytön nykytilanne Kaava-alueraaukset on rakentamatonta metsämaata. Kaava-alueen tila 2-41 on lohottu vuonna 1958, oten se on ns. emätila. Tilasta on lohottu v yksi lomarakennuspaikka ( tila 2-38 ). Kaava-alueraausten viereisillä naapurialueilla on o aiemmin rakennettua loma-asutusta. Kaava-alueen toinen tila 2-41 on lohottu myös 1958 a siitä on lohottu kaksi rantatilaa ( vuosina 1964 a 1975 ) sekä lisämaa-alue toiseen rantatilaan. Emätilatarkastelu liitteenä Luonnonympäristö Kaava-alueet ovat pääosin kanaspohaista metsämaata. Alueella ei ole todettu kevään 2013 luontoselvityksessä erityisiä luonnonarvoa tai suoeltavia kohteita Rakennettu ympäristö Kaava-alueraauksilla ei ole rakennuksia. Kaava-alueiden sisällä on 3 vanhempaa lomarakennuskiinteistöä. Alueille tulee tie- a sähköverkko.

3 3 Palvelut Perus- a kauppapalvelut saadaan Tammelan kirkonkylästä noin 12 km. Vesistö Oksärven pinta-ala on noin 300 ha. Veden laatu on hyvä a ärvi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön. Kaava-alueilla on luonnollista rantaviivaa yhteensä noin 2.0 km Maanomistus Kaava-alueet ovat yksityisomistuksessa. 3.2 uunnittelutilanne Aluetta koskevat suunnitelmat a muut kaavat Maakuntakaava Maakuntakaavassa suunnittelualueilla ei ole aluevarauksia. Ote maakuntakaavasta liitteenä 2. Rantayleiskaava Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleiskaavan sisältövaatimukset huomioidaan kaavassa MRL 39 mukaisesti. Rakennusärestys Tammelan kunnan rakennusärestys on hyväksytty Laadittavat selvitykset Kaavan yhteydessä tehdään tarvittavat luonto- a ympäristöselvitykset keväällä Museovirastoa on informoitu kaava-asiassa. Tällä tietoa erillistä arkeoloista selvitystä ei tarvinne tehdä. Kaava-alueen tiloen osalta tehdään emätilaselvi-

4 tys sekä tieoikeusselvitykset. 4 Ranta-asemakaavat Kaava-alueilla ei ole ranta-asemakaavoa Pohakartta Alueella käytetään 1:2000 maastotietokantaan a laserkeilausaineistoon perustuvaa pohakarttaa. 4. AEMAKAAVAN NNITTELN VAIHEET. 4.1 Kaavan suunnittelun tarve Kaavamuutoksen laatiminen tuli vireille vuonna 2012 alueen maanomistaan aloitteesta. Kaava-alueeseen liittyi sittemmin toinen rantatila. 4.2 uunnittelun käynnistäminen a päätökset Kaavan osalta on laadittu osallistumis- a arviointisuunnitelma pidetään kunnassa nähtävillä kaavoituksen laatimisen aikana. MRL:n 26 mukainen viranomaisneuvottelu on pidetty aikana. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä kunnassa xx/2013 aikana Osallistuminen a yhteistyö Kaavan osallisia ovat: Yksityiset: - kaava-alueen maanomistaat - muut lähialueiden maanomistaat a asukkaat, oiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ( MRL 62 ) Viranomaiset: - Tammelan kunta - Hämeen ELY-keskus - Hämeen Liitto - Museovirasto Yhteisöt -Oksärven suoeluyhdistys ry.

5 Kaavan vaikutusalue Kaavan vaikutusalueena on Oksärven alueet Vireilletulo Kaava laitettiin vireille 12/2012 aikana. Kunta on kuuluttanut hankkeen vireilletulon aikana Osallistuminen a vuorovaikutuksen ärestäminen Osallistumis- a arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kunnassa kaavoitustyön aikana. Kaavasta on pidetty MRL:n mukainen aloitusneuvottelu kunnan a ympäristökeskuksen kanssa aikana. Kaavaluonnosaineisto pidetään nähtävillä xx/2013 aikana. 5. AEMAKAAVAN KVA 5.1 Yleistä Kaavalla on osoitettu tiloen mitoituksen mukaan omarantaisia lomarakennuspaikkoa tilalle kpl a tilalle kpl. Muut alueet on osoitettu metsätalous-alueina noin 200 m etäisyydelle rantaviivasta Mitoitus Kaava-alueen mitoitus on laskettu molempien emätiloen muunnetun rantaviivan suhteen mitoituksella 7 loma-asuntoa / muunnettu rantakilometri vähentäen emätiloista aiemmin myydyt lomarakennuspaikat. Liite, emätila- a mitoitustaulukko. 5.3 Aluevaraukset Loma-asuntorakennusten korttelialueet (RA) Loma-asuntorakennusten korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään yksiasuntoisen loma-asunnon a tarvittavia talousrakennuksia. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa enintään 200 k-m2. Lomaasuntorakennuksen lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa vierasmaan, onka kerrosala saa olla enintään 30 k-m2. Lomarakennuksen kerrosala saa olla enintään 150 k-m2. Erillisen sauna-rakennuksen, onka pohapinta-ala on enintään 25 m2 a savusaunan enintään 15 m2, saa sioittaa vähintään15 m:n etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Muut rakennukset saunarakennuksia lukuun ottamatta tulee sioittaa vähintään 25 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta.

6 Erillisiä rakennuksia saa olla rakennuspaikalla enintään 5 kpl. Kevyiden rakennelmien lukumäärä rakennuspaikalla saa olla enintään 3 kpl Metsätalousalue ( M ) Tekninen huolto Liikenne Metsätalousalue. Metsänhoitotoimenpiteet tulee suorittaa rantamaisemalliset näkökohdat huomioon ottaen. Kaava-alueen rakennuspaikkoen vesihuolto ärestetään haa-asutusalueiden ätevesiasetuksen ( 209/2011 ) a kunnan ympäristönsuoelumääräysten mukaan. Jätehuolto hoidetaan kunnan ätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistökohtaisilla ätesäiliöillä a niiden keskitetyllä keruulla. Kaava-alueelle tulee rakennetut yksityistiet maantieltä N:o 282. Kaavaalueen tiloilla on tieoikeudet kaava-alueille saakka. 5.4 Kaavan vaikutusten arviointi Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioiduksi pääasiassa maakuntakaavan kautta Maakuntakaavan huomioiminen Kaava huomioi maakuntakaavan yleistavoitteet loma-asutuksen ärestämisestä Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen Kun alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, tulee MRL :n mukaan asemakaavaa laadittaessa ottaa huomioon, mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista on säädetty. (soveltuvin osin ranta-asemakaavan luonne huomioiden) * yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus a ekoloinen kestävyys *olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö * asumisen tarpeet a palveluiden saatavuus * mahdollisuudet vesi- a ätehuollon tarkoituksenmukaiseen ärestämiseen * ympäristöhaittoen vähentäminen * rakennetun ympäristön, maiseman a luonnonarvoen vaaliminen * virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

7 7 1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus a ekoloinen kestävyys Kaava-alue sioittuu o osittain rakennettuen loma-asutusalueiden yhteyteen. 2. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö Kaava-alueiden reunassa on o valmiit tiet a eneriaverkosto. 3. Asumisen tarpeet a palveluiden saatavuus Kaava-alue tukeutuu perus- a kauppapalveluen osalta kunnan keskustaaamaan, onne on noin 12 km:n matka a ossa on mm. kunnan terveyspalvelut. 4. Mahdollisuudet vesi- a ätehuollon tarkoituksenmukaiseen ärestämiseen Kaava-alueen rakennuspaikkoen vesihuolto ärestetään haa-asutusalueiden ätevesiasetuksen mukaisesti. Jätehuolto hoidetaan kiinteistökohtaisilla ätesäiliöillä a niiden keskitetyllä keruulla. 5. Ympäristöhaittoen vähentäminen Vesi- a ätehuollon osalta ks. edellinen kohta. 6. Rakennetun ympäristön, maiseman a luonnonarvoen vaaliminen Kaavan rakennuspaikkoen rakennusaloen sioittelussa on kiinnitetty erityistä huomioitu maisema-arvoen säilymiseen. 7. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Kaava-alueille ää metsätalousaluetta okamiehenoikeudella käytettäväksi a vapaata yhtenäistä rantaviivaa Oksärven ranta-alueille Tehdyt erillisselvitykset Kaavan vaikutuksia voidaan arvioida mm.o aiemmin muiden lähialueella tehtyen selvitysten a kannanottoen perusteella : - maakuntakaavan aineistot Ympäristövaikutukset Kaava ei aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia.

8 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaavamuutoksella ei ole suoranaisia yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia. Kaavan toteuttamiskustannuksista vesihuollon tiestön a muun tarvittavan infrastruktuurin osalta vastaavat tiloen omistaat a tulevat tonttien käyttäät Muut vaikutukset Kaavalla ei ole neatiivisia vaikutuksia esim. vanhaan kulttuuriympäristöön tai rakennuskantaan. 5.5 Kaavamerkinnät a -määräykset Kaavakartalla on esitetty muutoksen kaavamääräykset. 6. AEMAKAAVAN TOTET 6.1. Toteuttaminen a sen aoitus Kaavan toteutus tapahtuu maanomistaien päätösten a aikatauluen mukaan. 6.2 Toteutuksen seuranta Toteutuksen seuranta tapahtuu rakennustarkastuksen yhteydessä rakennuslupakäsittelyissä a rakennusvalvonnan määrämuotoisissa tarkastuksissa. Liitteet: 1. Yleissilmäyskartta / kaava-alueiden raaus 2. Ote maakuntakaava 3. Emätila- a mitoitustaulukko KAAVAKARTAT 2 KPL 1:2000 JA KAAVAMÄÄRÄYKET

9

10 Maakuntakaava, Ote Tammela Niittukulma 10 Ps 25 Teurossuu E# Hevoniemi As 54 Lonankulma Pitkäärvi 215 ]# a# ATs t RM # RM Ruosteärvi RM !# Tammelan Kaitaärvi ]# Perhonärvi uookihaara Kalaärvi { Kauhaärvi Kaksvetinen 174 a# RM 46 Vääriä LL 4 f Tapolanärvi 216 Myo Myo 39 EOt 130 Liesärvi 122 M 31 $T Pilkutin Hirsiärvi P# aariärvi 277 M Hallankulma d LOPPI 309 # 127 ]# Ar Pappilanlääni 298 Erävisärvi 133!# Ar 124 # E# x TP 72 Ar a# b# Ar T 69 A xa # 131 Oaoki Kesiärvi 2 M AT 153 Oaärvi # Vähikkä VÄHIKKÄLÄ $T 59 Leipiärvi Loppi W Valaärvi Hankalammit RMs 49 # TOPENO Yksärvi oramäki 58 Topeno alonkulma D# 136 Rasinkylä Ouraoki #] Kukkolankulma Vehmainen Rehakka { # { Asemi Rehakka Torho 119 Oalankulma KALOINEN Juhala Räyskälä 171 Kivisammalärvi RMs 48 RM M # #arm b 47# Ali-Mylly Kaustankulma a# b# Taipaleenärvi Lairo Kaloinen Kyynäröinen Yli-Mylly Korvenalustanärvi # Kaartärvi 43 r 72 Irala 18 c Haapaärvi # Hyvikkälä 2872 Paloniitunärvi Kaakonkulma 111 VOJAKKALA { Voakkala b#$ T Äiämäki 65 { Haapaniemi Ahoinen Renko 173 Vistinkoski Ylimmäinen Myo 39 $T AHOINEN 177 uooki 172 Alimmainen 88 Nevilä Haaraoenkulma Touriärvi 152 Eerolankulma 296 Iso-Melkutin ärkiärvi f Tapola 190 d q Mälkiä M 33 Metsäläinen Myllyärvi almiärvi aariärvi 58 Turpoo aksenärvi a## mu Nummilankulma PORRA 71 t u # Huuvala Porras Pernunärvi my Rietaärvi Iso-Ilmetty 197 Vähä-Ilmetty Kalattomanlammit 175 Oanen Niittymäki Pääärvi mu Lunkaa Miekko 115 Oinaala Pääärvi { x i 154 Oksärvi Hykkilä Kuivaärvi uuärvi Kaukola 305 my mu Lepistö 118 $T e Nummenkylä Lietsa Vehmaankulma Myllyärvi 107 EOt 53 Ruokoärvi NMMENKYLÄ 10 EOt alstakulma r #a Loimonen RM 55 Pyhäärvi Ar z 72 TAMMELA e Myllykylä z A Riihialho # x ##203 Isoniittu zt 149 Myllyperä Pursunärvi RENKO Lauttiankulma Haapamäki # AT Leskiärvi uoärvi Hinkaloinen 283 T 73 # Raidonärvi lasärvi p 176 Viiala Rautiärvi Pehkiärvi z TERO Kuuslammi TeuroATs RVI 207 Pihtikoski Piilolankulma Kyynäröinen W Haarankorpi 2843 Vaimaroinen M 41 usikas W Eskolankulma 43 ATs usikylä 212 Keskinen 139 As x Naaraärvi #A AT 87 E# 41 M 37 kaava-alueiden siainnit a# MY # ] AT 99 Hirsimäki

11 EMÄTILAELVITY / Ins.tsto Poutanen Oy TAMMELA, OKJÄRVI RANTA AEMAKAAVA TILA REK.PVM Emätila RANTAVIIVA metriä MITOIT RAKENNOIKE KPL luonnoll. muunnettu 7 la/ mrkm käytetty älellä osoitettu on = 4 kpl ( sis ) on =7 kpl ( sis. 2 30, 2 36, 2 40 )*) *) tila 2 36 on lisämaa tilaan 2 30

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KUNTA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS VAARAN KYLÄSSÄ. Tila (2:146) Tyssiniemi KAAVASELOSTUS

PUNKAHARJUN KUNTA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS VAARAN KYLÄSSÄ. Tila (2:146) Tyssiniemi KAAVASELOSTUS Yleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Puruveden rantaosayleiskaavaa. 7:104-tilan kaavamuutoksen jatkamiselle ole edellytyksiä. Tekninen tuotantolautakunta on päättänyt 26.10.2011 (TELA 65) yksimielisesti,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot