OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY täyd OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-TENHETYN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laadintaa Kuhmoisten kunnan Lästilän kylässä tiloille Uusi-Korppila 12:71, Vuorenpää 6:39, Suviranta ja määräalalle tilasta Takamaa Iso-Tenhetyn rantaalueilla. Liitekartta KAAVOITUKSEN TAVOITTEET JA PERUSTELUT Kaavamuutoksen ja laajennuksen tavoitteena on muuttaa kaava-alueelle aiemmassa ranta-asemakaavassa osoitetun ja jo rakennetun loma-asuntorakennuksen käyttötarkoitus kaavassa erillispientalojen rakennuspaikaksi ja samalla ottaa kaavamuutokseen mukaan maanomistajan omistuksessa olevat rantayleiskaavan mukaiset kaksi muuta RA-tonttia järven itäpäässä. Toinen järven itäpään RA-tonteista on jo osittain rakennettu ( saunarakennus ) lomakäyttöön ja toinen on rakentamaton. RA-tonttien osalta kaavassa noudatetaan rantayleiskaavan tonttikohtaisia rakennusoikeusmääriä ja kaavalla tarkennetaan rakentamisen rakennusaloja ranta-asemakaavatarkkuudella. Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus ei nosta Iso-Tenhetyn alueen mitoitusta, koska kaavalla osoitetaan rantayleiskaavassa jo osoitetut 3 rakennuspaikkaa järven rannoille. Muutos toteuttaa alueelle jo rakennetun ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan asuinrakennuksen käyttämisen pysyvänä asuntona. Muutoksen perusteena on hakijamaanomistajan kaava-alueen yhteydessä omistaman noin 400 ha:n suuruisen metsätilan metsänhoidon käytännön järjestelyjen helpottaminen, kun maanomistaja voi asua ympärivuotisesti metsätilan yhteydessä. 2. KAAVAN LAATIJA

2 2 Kaavan laatijana toimii maanomistajan toimeksiannosta DI Juha Poutanen. osoite Insinööritoimisto Poutanen Oy, Linnankatu Hämeenlinna, puh , sähköposti: juha.poutanen(at)poutanenoy.fi 3. OSALLISET Kaavan pääosallinen on kaava-alueen maanomistaja. Kaavan muita osallisia ovat lähialueiden maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai muuhun kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Viranomaisosallisia ovat: - Kuhmoisten kunta - Keski-Suomen Liitto - Keski-Suomen ELY-keskus - Keski-Suomen maakuntamuseo - Keski-Suomen Pelastuslaitos 4. KAAVAN VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kaavahanke on laitettu vireille 3/2015 aikana. Kunnanhallitus on todennut kaavan vireilletulleeksi xx.x Kunta hoitaa kaavan valmisteluvaiheen ja osallistumisja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen, kaavalaatija toimittaa valmiit kaava-asiakirjat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kunnanvirastossa kaavakäsittelyn ajan. Osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä joko suullisesti tai kirjallisesti suunnitelmasta kaavaehdotusvaiheeseen asti. Kaavoituksesta järjestettiin MRA:n 26 :n mukainen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Kaavan valmisteluaineisto (luonnosaineisto) pidetään MRA:n 30 :n mukaisesti nähtävillä kunnassa ja osallisilla on oikeus lausua siitä mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Viranomaisosallisten kuuleminen hoidetaan viranomaisneuvotteluilla ja lausunnoilla. Kaavaehdotus pidetään mahdollisten korjausten ja täydennysten jälkeen nähtävillä kunnassa 30 päivän ajan ja siitä pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Osallisilla on oikeus tehdä tarvittaessa muistutus asiassa nähtävilläoloaikana. 5. KAAVAN LÄHTÖKOHDAT

3 3 5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta tässä kaavamuutoksessa ja laajennuksessa huomioidaan seuraavia tavoitteita, Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa ja infrastruktuurin hyväksikäyttöä. Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on mitoitettava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyvyys. Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueiden käytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 5.2 Maakuntakaava Maakuntakaavassa eikä vaihemaakuntakaavoissa kaava-alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia. Maakuntakaavojen yhdistelmä alla. 5.3 Rantayleiskaava Kuhmoisten rantayleiskaavassa kaava-alueelle on osoitettu 3 kpl RA- lomaraken-

4 nuspaikkoja. Yksi rantayleiskaavan mukainen rakennuspaikka on jo siirretty voimassaolevalla ranta-asemakaavalla järven länsikulmaan. Rantayleiskaavaan ei ole tehty toistaiseksi virallista muutosta tehdyn siirron osalta. 4 Kaava-alue on muilta osin osoitettu rantayleiskaavassa maa- ja metsätalousalueeksi. Kaavakartta ja -määräykset, liite Ranta-asemakaava Nykyisessä ranta-asemakaavassa on kaava-alueelle osoitettu 1 RA rakennuspaikka rantayleiskaavan mitoituksen mukaisesti, muu alue on osoitettu metsätalousalueena. Liitekartta Rakennuskanta ja tiestö Kaava-alueella on rakennettuna järven länsipäässä v valmistunut noin 250 k-m2:n suuruinen loma-asuntorakennus, joka on tarkoitus osoittaa kaavassa vakituisen asumisen rakennuspaikaksi sekä järven itäpäässä yksi rantayleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka, johon on rakennettu tähän mennessä saunarakennus n. 25 m2. Molemmille rakennetuille tonteille tulee autotie ja järven länsipään tontille myös sähköliittymä. 6. LAADITTAVAT SELVITYKSET Kaava-alueella käytetään hyväksi rantayleiskaavan ja voimassaolevan ranta-asemakaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Uusia luontoselvityksiä ei ole tarpeen tehdä. Kaavan yhteydessä laaditaan vakituisen asumisen osoittamiseksi tarvittavat selvitykset mm. yhdyskuntarakenteen ja palvelujen järjestämisen osalta. Tässä käytetään hyväksi osittain jo rantayleiskaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä ja aineistoa. Kaava-asiakirjoihin liitetään rantayleiskaavan yhteydessä tehty emätilaselvitys, vaikkakaan kaavalla ei nosteta mitoitusta verrattuna rantayleiskaavassa osoitettuun määrään. 7. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 7.1 Rantayleiskaavan ohjausvaikutus Kaavassa arvioidaan rantayleiskaavan ohjausvaikutuksia suhteessa kaavaratkaisuun.

5 5 7.2 Ympäristövaikutukset Kaavan ympäristövaikutukset arvioidaan kaavaratkaisuun perustuen. 7.3 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Kaavassa arvioidaan vakituisen asumisen aiheuttamat vaikutukset yhdyskunta ja palvelurakenteeseen. Kaavan toteuttamisesta vastaa maanomistaja. Kunnan peruspalvelujen järjestämisestä vastaa kunta. 7.4 Muut vaikutukset Kaavalla ei voida katsoa, sen luonne huomioiden, aiheutettavan haitallisia sosiaalisia tai muitakaan kielteisiä vaikutuksia. Kaavamääräyksillä huomioidaan rantamaisemalliset seikat sekä alueella sijaitsevat luontoarvot. Keski-Suomen Museo on ilmoittanut erikseen sähköpostiviestillä 21.4, että Museolla ei ole kommentoitavaa rakennetun ympäristön eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta eikä Museolta tarvitse pyytää lausuntoa luonnos- eikä ehdotusvaiheessa ellei kaavahanke oleellisesti muutu lähtötilanteesta. 8. KAAVATYÖN TAVOITEAIKATAULU - Kaavoitus laitettu vireille 3/ OAS ja kaavaluonnosaineisto nähtävillä 5-6/ Kaavaehdotus nähtävillä 8-9/ Kaavaehdotuksen hyväksyminen 11-12/2015 (valtuusto) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antavat lisätietoja: Insinööritoimisto Poutanen Oy Linnankatu Hämeenlinna Juha Poutanen, DI, YKS 361, kaavan laatija puh juha.poutanen(at)poutanenoy.fi

6 6 Kuhmoisten kunta Tekninen johtaja Mika Kyrö puh Toritie 34 A Kuhmoinen Liitteet: 1. kaava-alueen sijaintikartta 2. ote rantayleiskaava ja kaavamääräykset 3. voimassaoleva ranta-asemakaava

7 Kaava-aluerajaus

8

9

10

11 KUHMOINEN ISO-TENHETTY KYLÄ : LÄSTILÄ 404 TILAT : UUSI-KORPPILA 12:71, VUORENPÄÄ 6:39 RANTA-ASEMAKAAVA 1:2000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET M MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota hyväksyminen koskee. Korttelin, korttelinosan tai alueen raja. Ohjeellinen rakennuspaikan raja. Rakennusala. 1 Korttelin numero. luo M 1 I Rakennuspaikan numero. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Parviratkaisu on sallittu. 1 RA I M RA M Loma-asuntorakennusten korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sauna- ja talousrakennuksineen. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m2. Asuinrakennuksen etäisyys keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m. Erillisen saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 k-m2 saa sijoittaa vähintään15 m:n etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin. Erillisiä rakennuksia saa olla rakennuspaikalla enintään 4 kpl. Metsätalousalue. Metsänhoitotoimenpiteet tulee suorittaa rantamaisemalliset näkökohdat huomioonottaen. Alueen rantarakennusoikeus on siirretty tilakohtaisesti rakentamisen sallivalle alueelle 1 luo t Ohjeellinen alueen osa, jolla sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö. Alueen toteutus tapahtuu metsälain mukaisesti. Ohjeellinen ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu alueen osa. t Kaavassa esitettyjen rakennuspaikkojen lukumäärää ei saa ylittää. Kaava-alueelle rakentavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoltaan, materiaaliltaan ja väriltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia. Rakennuspaikan rakentamattoman osan puusto on säilytettävä luonnonmukaisena ja vain harventaminen on sallittu. Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuustoa. Rantaviivan oleellinen muuttaminen ruoppaamalla tai pengertämällä on kielletty ilman asianmukaista lupaa. M Kaava-alueen vesihuollon osalta noudatetaan haja-asutusalueita koskevaa jätevesiasetusta 542/2003 sekä Kuhmoisten kunnan vesihuoltomääräyksiä. Hämeenlinna INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY Juha Poutanen, dipl.ins. Tämä kaavakartta on Kuhmoisten kunnanvaltuuston päätöksen......mukainen. Pöytäkirjanpitäjä...

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KUNTA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS VAARAN KYLÄSSÄ. Tila (2:146) Tyssiniemi KAAVASELOSTUS

PUNKAHARJUN KUNTA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS VAARAN KYLÄSSÄ. Tila (2:146) Tyssiniemi KAAVASELOSTUS Yleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Puruveden rantaosayleiskaavaa. 7:104-tilan kaavamuutoksen jatkamiselle ole edellytyksiä. Tekninen tuotantolautakunta on päättänyt 26.10.2011 (TELA 65) yksimielisesti,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot