Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar"

Transkriptio

1 Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Comet Plus Tehoaineet: pyraklostrobiini 100 g/l Aktiv substans: pyraklostrobin 100 g/l fenpropimorf 375 g/l fenpropimorf 375 g/l Valmistetyyppi: EC Preparattyp: EC Varoitukset: Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Voi olla vaarallista sikiölle. Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varningar: Hälsoskadlig vid förtäring och inandning. Irriterar ögön och huden. Möjlig risk för fosterskador. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med ögonen. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Använd lämpliga skyddskläder. Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Töm ej i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Rekisteröinnin haltija: BASF Oy, Tammasaarenkatu 3, Helsinki, Puh Valmistaja ja pakkaaja: BASF SE, Saksan liitotasavalta Registreringsinnehavare: BASF Oy, Tammasaarenkatu 3, Helsinki Tillverkare/förpackare: BASF SE, Tyskland Rekisterinumero/Registreringsnummer: 1987 Hätänumero: Ota yrhetyttä jakelijaan, mikäli sinulle herää kysymyksja tästä tuotteesta. Tag kontakt med distributören om du har frågon angående denna produkt. Nettotilavuus/ Nettovolym: 5 l Alin varastoimislämpötila 5 C. Lägsta lagringstemperatur 5 C. Ravista astia hyvin ennen käyttöä. Omröres före användning. Eränumero/Valmistuspäivä: Katso pakkaus Batch nr/tilverkningsdag: Se förpackningen Haitallinen Hälsoskadlig Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF FI 0068-Finland

2 Comet Plus Käyttötarkoitus: Härmän, ruostetautien ja ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan ohralla ja vehnällä, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syysja kevätvehnällä sekä verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Käytön rajoitukset: Varoaika 35 vrk. Valmistetta ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa käyttää eikä levitysvälineitä puhdistaa 25 metriä lähempänä vesistöjä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta. Ruiskutettaessa on varmistauduttava, ettei torjunta-ainetta kulkeudu vesiin tuulen mukana. Ylijäänyttä ruiskutusnestettä ei saa päästää vesiin. Koska torjunta-aine hajoaa maassa hitaasti ja saattaa toistuvan käytön seurauksena kertyä maahan, sitä ja samoja tehoaineita sisältäviä muita valmisteita ei tule käyttää peräkkäisinä vuosina samalla kasvulohkolla. Torjunta-aine/torjunta-aineen hajoamistuote voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään metrin levyinen torjunta-aineella käsittelemätön suojavyöhyke. Torjunta-aineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Valmiste on myrkyllistä lieroille. Ylijäänyt, käyttökelvoton torjunta-aine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF FI 0068-Finland

3 Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojapukua, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä käsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Hengitystiet altistavissa työvaiheissa on lisäksi käytettävä hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. Käyttöohje: Viljakasvusto ruiskutetaan ensimmäisten taudinoireiden ilmestyttyä. Käyttöaika on tautitilanteen mukaan pensomisen lopulta tähkälletulovaiheeseen (kasvuasteet Zadoks 26-51), viimeistään kukinnan alkamisvaiheeseen. Ohralla käsittely tehdään yleensä korrenkasvun aikana, tavallisesti lippulehtivaiheessa. Syys- ja kevätvehnästä härmää torjutaan pensomisen lopulta tähkälletulovaiheeseen saakka taudin esiintymisestä riippuen. Laikkutautien paras torjunta-aika on yleensä tähkälletulovaiheessa. Käyttömäärä on 0,75-1 l/ha. Annostaso valitaan vallitsevan tautipaineen mukaan. Suurin sallittu käyttömäärä on 2,0 l/ha Comet Plus-valmistetta kasvukautta kohti. Vesimäärä on l/ha. Huomautukset: Voidaan yhdistää alfa-sypermetriini- ja dimetoaattivalmisteisiin. Ravistettava ennen käyttöä. Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, minkä jälkeen valmiste lisätään sekoituspumpun käydessä. Ruiskutettaessa käytetään viuhkasuuttimia, noin kolmen baarin painetta ja 6 km/h ajonopeutta. Älä ruiskuta kosteaan kasvustoon. Suojattava pakkaselta. Resistenssi: Vehnän härmä on kehittänyt laajalla alueella kestävyyttä strobiluriini-valmisteita vastaan. Ohran härmä sekä syysvehnän harmaalaikkutauti (Septoria tritici) ovat myös alkaneet osoittaa kestävyyttä. Torjuntaainekestävyyden (resistenssin) seurauksena on, että teho menetetään joko osittain tai kokonaan. Jotta kestävyys ei leviäisi ja jotta paras mahdollinen teho varmistettaisiin, on tärkeätä noudattaa seuraavia ohjeita käytettäessä strobiluriini-valmisteita viljalla: 1. Käytä Comet Plus- tai muita strobiluriini-valmisteita korkeintaan kaksi kertaa kasvukaudessa. 2. Käytä Comet Plus valmistetta ennaltaehkäisevästi tai viimeistään taudin kehityksen alkuvaiheessa. 3. Tuotteen valmistaja BASF suosittaa, että Comet Plus valmisteeseen lisätään ohralle 0,25-0,5 l/ha ja vehnälle 0,5 l/ha Sportak valmistetta resistenssin ennaltaehkäisemiseksi. Monien tuotteiden osalta on olemassa yleinen riski, että vaikuttavia aineita vastaan kehittyy vastustuskyky. Tästä syystä vaikutuksen muuttumisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. On mahdotonta yleisesti varmuudella ennustaa, miten vastustuskyky mahdollisesti kehittyy, sillä tähän voidaan vaikuttaa monin tavoin aina viljelykasvin ja käyttötavan mukaan. Siksi emme vastaa vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu tällaisesta mahdollisesti kehittyvästä vastustuskyvystä. Vaikutuksen vähenemisen minimoimiseksi BASF:n suosittelemaa annostusmäärää tulisi aina noudattaa. Lukuisat, erityisesti alueelliset tai alueellisesti selittyvät, tekijät voivat vaikuttaa tuotteen vaikutukseen. Tällaisia tekijöitä ovat mm. sääolot ja maaperä, viljelykasvien eri lajikkeet, vuoroviljely, ruiskutusajat, käytettävät määrät, sekoittuminen muihin tuotteisiin, vaikuttaville aineille vastustuskykyisten organismien ilmaantuminen ja ruiskutusmenetelmät. Tiettyjen olojen vallitessa vaikutuksen muuttumisen tai kasvien vahingoittumisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Valmistaja tai tavarantoimittaja eivät tällaisissa oloissa ole missään vastuussa mahdollisista vahingoista. Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena

4 Bruksändamål: För bekämpning av mjöldagg, rostsjukdomar och saprofyta mögelsvampar i korn och vete; brunfläcksjuka, svartpricksjuka (Drechslera tritici) och vetets bladfläcksjuka (Drechslera tritici-repentis) i höst- och vårvete, i kornets sköldfläcksjuka och bladfläcksjuka. Följ bruksanvisningarna för undvikande av fara för människor och miljön. Användningsbegränsningar: Karenstid i stråsäd 35 dygn. Preparatet får inte användas i stråsäd efter påbörjad blomning. Förebyggande av skador på miljön: På grund av effekten på vattenorganismerna får man inte använda preparatet eller rengöra spridningsutrustningen närmare än 25 meter från vattendrag. Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Vid sprutningen bör man se upp för vindavdrift till vattendrag. Överbliven sprutlösning får inte hamna i vattendrag. Preparatet upplöser sig långsamt i jorden och kan vid upprepad behandling anrikas i jorden, varför preparatet eller preparater som innehåller samma aktiva substanser, inte får användas i samma växtsektorn på samma skifte under på varanda följande år. Bekämpningsmedlets nedbrytningsprodukt kan transporteras i jorden och får därför inte användas på viktiga eller på andra för vattenförsörjning lämpade grundvattenområden (grundvattenklas l och ll). Kring brunnar och källor för hushållsvatten bör lämnas en obehandlad skyddszon på minst meter. Användning av bekämpningsmedlet på grova mojordar och grövre jordmåner borde undvikas. Överblivet, odugligt bekämpningsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tomma förpackningar sköljs ur och förs till allmän avstjälpningsplats. Skyddsutrustning: Skyddsdräkt, gummistövlar, skyddshandskar som tål kemikalien (t.ex. nitril) och huvudbonad bör användas vid hanteringen. Om inandning är möjligt, måste andningsskydd försett med kombinationsfilter (P2/A2) användas. Bruksanvisning: Besprutningen utförs då de första sjukdomsfläckarna har blivit synliga. Behandlingstidet är beroende på smittotrycket från slutet av bestockningen fram till begynnande blomning (Zadoks 26-51). Korn: I korn utförs bekämpningen vanligtvis under stråskjutningen, vanligen vid flaggbladsstadiet. Höst- och vårvete: Mjöldagg bekämpas från slutet av bestockningen fram till axgången beroende av sjukdomens uppträdande. Den bästa tidpunkten för bekämpning av bladfläcksjukdomar är vanligen vid axgången. Bruksmängden: Bruksmängdena är 0,75 1,0 l/ha Comet Plus. Bruksmängden väljas beroende på smittotrycket. Medlets brugsmängd får inte överstiga 2 l/ha under växtperioden. Vattenmängd l/ha. Anmärkningar: Preparatet kan blandas och besprutas i spannmål tillsammans med alfa-sypermetrin- och dimetoatprodukter. Lösningen skall blandas omsorgsfullt före användning. Sprutans behållare fylls först till hälften med vatten varefter preparatet tillsätts medan blandning pågår. Vid besprutning används spaltspridarmunstycken, ca tre bars tryck och 6 km/h körhastighet. Preparatet bör inte sprutas i fuktig grödan. Skyddas mot frost.

5 Resistens i stråsäd: Det finns för närvarande utbredd strobilurinresistent mjöldagg i vete och begynnande utbredning av strobilurinresistent mjöldagg i korn samt svartpricksjuka (Septoria tritici) i vete. Resistens orsakar dålig eller bristande effekt och för att undvika ytterligare spridning av denna resistens, samt för att säkra bästa möjliga effekt, är det viktigt att följa nedan angivna riktlinjerna för användning av strobiluriner i stråsäd, dvs: 1. Spruta Comet Plus eller annan produkt som innehåller strobilurin högst två gånger under samma växtperiod. 2. Det lönar sig att spruta Comet Plus i förebygande syfte eller så tidigt som möjligt i början av sjukdomsinfektionen. 3. Tillverkare BASF rekommenderar att man tillsätter Sportak EW (korn: 0,25-0,5 l/ha och vete: 0,5 l/ha) med Comet Plus för undvikande av resistens. Många, i synnerhet regionala eller regionalt betingade, faktorer kan påverka produktens effekt Sådana faktorer är bl.a. väderförhållanden och jordart, olika odlingssorter, växelbruk, spruttider, doseringsmängder, blandning med andra produkter, förekomst av organismer som är resistenta mot verksamma beståndsdelar samt sprutmetoder. Under vissa förhållanden kan möjligheten att effekten förändras eller växterna skadas inte uteslutas. Tillverkaren eller leverantören tar under sådana förhållanden på inget sätt ansvar för eventuella skador. I fråga om många produkter finns det en allmän risk för att resistens mot verksamma beståndsdelar utvecklas. Därför kan möjligheten att effekten förändras inte uteslutas. Det är omöjligt att med säkerhet allmänt förutspå hur resistensen eventuellt utvecklas, eftersom det här kan påverkas på många sätt allt efter odlad sort och användning. Därför svarar vi inte för skador eller förluster som en sådan resistens, som eventuellt utvecklas, förorsakar. För att hjälpa minimera effektens avtagande borde den av BASF rekommenderade doseringsmängden alltid följas. Bekämpningsmedelsnämnden har godkänt att preparatet används som bekämningsmenel

6 Comet Plus Käyttötarkoitus: Härmän, ruostetautien ja ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan ohralla ja vehnällä, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syysja kevätvehnällä sekä verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Käytön rajoitukset: Varoaika 35 vrk. Valmistetta ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa käyttää eikä levitysvälineitä puhdistaa 25 metriä lähempänä vesistöjä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta. Ruiskutettaessa on varmistauduttava, ettei torjunta-ainetta kulkeudu vesiin tuulen mukana. Ylijäänyttä ruiskutusnestettä ei saa päästää vesiin. Koska torjunta-aine hajoaa maassa hitaasti ja saattaa toistuvan käytön seurauksena kertyä maahan, sitä ja samoja tehoaineita sisältäviä muita valmisteita ei tule käyttää peräkkäisinä vuosina samalla kasvulohkolla. Torjunta-aine/torjunta-aineen hajoamistuote voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään metrin levyinen torjunta-aineella käsittelemätön suojavyöhyke. Torjunta-aineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Valmiste on myrkyllistä lieroille. Ylijäänyt, käyttökelvoton torjunta-aine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF FI 0068-Finland

L153109 FINL/2O. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L

L153109 FINL/2O. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L L153109 FINL/2O Kasvitautien torjuntaan Käyttötarkoitus Härmän ja ruostetautien torjuntaan vehnällä ja ohralla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis)

Lisätiedot

Starane XL 5 L RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE 1 P1108438901

Starane XL 5 L RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE 1 P1108438901 PAGE 1 RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN Tehoaineet: florasulaami 2,5 g/l fluroksipyyri 100 g/l Valmistetyyppi: SE Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien

Lisätiedot

Barclay Crop Protection. Bolt XL BOLT XL. Rekisterinumero: 3274 Tehoaine: propikonatsoli 250 g/l. Valmistetyyppi: EC. Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät

Barclay Crop Protection. Bolt XL BOLT XL. Rekisterinumero: 3274 Tehoaine: propikonatsoli 250 g/l. Valmistetyyppi: EC. Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät BOLT XL KASVITAUTIEN TORJUNTAAN H226 Syttyvä neste ja höyry/ Brandfarlig vätska och ånga. H315 Ärsyttää ihoa/ Irriterar huden. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä/ Orsakar allvarlig ögonirritation. H336

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 10 L L177847 FINL/01S PPE 4034210

Nettopaino/Nettovolum: 10 L L177847 FINL/01S PPE 4034210 L177847 FINL/01S PPE 4034210 Hätäpuhelinnumero: Alarm 112, Myrkytystietokeskus 09-4711 ja 09-471 977 Nödtelefonnummer: Alarm 112, Giftinformationscentralen 09-4711 och 09-471 977 RIKKAKASVIHÄVITE rekisterinumero

Lisätiedot

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä.

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä. Maatilan Fenmedifaami /29.1.2015 1 (4) MAATILAN FENMEDIFAAMI Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Myyntipäällyksen teksti Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ärsyttää voimakkaasti

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. sisältää myös trimetyylibentseenien seosta

Myyntipäällyksen teksti. sisältää myös trimetyylibentseenien seosta Totril/8.2.2013 1 (3) TOTRIL Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Haitallinen Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: ioksiniili 225 g/l sisältää myös trimetyylibentseenien seosta Valmistetyyppi:

Lisätiedot

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5)

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) BETANAL PROGRESS SE Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaineet: Valmistetyyppi: SE Etofumesaatti 115 g/l Fenmedifaami 75 g/l Desmedifaami 15 g/l Ärsyttävä

Lisätiedot

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) R1 Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillstånd. R2 Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. Explosivt vid

Lisätiedot

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4)

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS Rikkakasvien torjuntaan Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Säilytä lasten

Lisätiedot

Vaara. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vaara. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Stabilan 750 SL/5.12.2014 1 (4) Myyntipäällyksen teksti STABILAN 750 SL Kasvunsääde Vaara Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller. Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Myrkyllistä

Lisätiedot

Previcur Energy / 4.3.2015 / Minor use 1 (5) Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet kasvitautien torjunnassa perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen

Previcur Energy / 4.3.2015 / Minor use 1 (5) Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet kasvitautien torjunnassa perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen Previcur Energy / 4.3.2015 / Minor use 1 (5) PREVICUR ENERGY Kasvitautien torjuntaan Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet kasvitautien torjunnassa perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen 51 artiklaan

Lisätiedot

Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät Zovirax emulsiovoidetta raskauden tai imeytyksen aikana.

Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät Zovirax emulsiovoidetta raskauden tai imeytyksen aikana. Nimi ZOVIRAX 5 % CREME Mitä lääke sisältää? Vaikuttava aine: asikloviiri 5 % (50 mg / grammassa voidetta ). Muut aineet: propyleeniglykoli, valkovaseliini, setostearyylialkoholi, nestemäinen parafiini,

Lisätiedot

H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H229 H230 H231 H240. Sivu 1 (6)

H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H229 H230 H231 H240. Sivu 1 (6) VAARALAUSEKELUETTELO, VAARALLISUUTTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT JA LISÄMERKINNÄT LISTA MED FAROANGIVELSER, KOMPLETTERANDE FAROINFORMATION OCH KOMPLETTERANDE MÄRKNING Sisältää seuraavien asetusten muutokset: (EY)

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille

PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot