H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H229 H230 H231 H240. Sivu 1 (6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H229 H230 H231 H240. Sivu 1 (6)"

Transkriptio

1 VAARALAUSEKELUETTELO, VAARALLISUUTTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT JA LISÄMERKINNÄT LISTA MED FAROANGIVELSER, KOMPLETTERANDE FAROINFORMATION OCH KOMPLETTERANDE MÄRKNING Sisältää seuraavien asetusten muutokset: (EY) N:o 790/2009, (EU) N:o 286/2011, (EU) N:o 618/2012, (EU) N:o 487/2013, (EU) N:o 944/2013 H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H229 H230 H231 H240 Fysikaalisiin vaaroihin liittyvät vaaralausekkeet / Faroangivelser för fysikaliska faror Epästabiili räjähde. Instabilt explosivt. Räjähde; massaräjähdysvaara. Explosivt. Fara för massexplosion. Räjähde; vakava sirpalevaara. Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken. Räjähde; palo-, räjähdys- tai sirpalevaara. Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken. Palo- tai sirpalevaara. Fara för brand eller splitter och kaststycken. Koko massa voi räjähtää tulessa. Fara för massexplosion vid brand. Erittäin helposti syttyvä kaasu. Extremt brandfarlig gas. Syttyvä kaasu. Brandfarlig gas. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Extremt brandfarlig aerosol. Syttyvä aerosoli. Brandfarlig aerosol. Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. Extremt brandfarlig vätska och ånga. Helposti syttyvä neste ja höyry. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga. Syttyvä kiinteä aine. Brandfarligt fast ämne. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa. Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft. Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa. Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur. Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa. Sivu 1 (6)

2 H240 H241 H242 H250 H251 H252 H260 H261 H270 H271 H272 H280 H281 H290 H300 H301 H302 H304 H310 H311 Explosivt vid uppvärmning. Räjähdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa. Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning. Palovaarallinen kuumennettaessa. Brandfarligt vid uppvärmning. Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa. Spontanantänder vid kontakt med luft. Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan. Självupphettande. Kan börja brinna. Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan. Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna. Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa. Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända. Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa. Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser. Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava. Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande. Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava. Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande. Voi edistää tulipaloa; hapettava. Kan intensifiera brand. Oxiderande. Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador. Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller. Terveydelle aiheutuviin vaaroihin liittyvät vaaralausekkeet / Faroangivelser för hälsofaror Tappavaa nieltynä. Dödligt vid förtäring. Myrkyllistä nieltynä. Giftigt vid förtäring. Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Tappavaa joutuessaan iholle. Dödligt vid hudkontakt. Myrkyllistä joutuessaan iholle. Giftigt vid hudkontakt. Sivu 2 (6)

3 H312 H314 H315 H317 H318 H319 H330 H331 H332 H334 H335 H336 H340 H341 H350 H351 H360 H361 Haitallista joutuessaan iholle. Skadligt vid hudkontakt. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tappavaa hengitettynä. Dödligt vid inandning. Myrkyllistä hengitettynä. Giftigt vid inandning. Haitallista hengitettynä. Skadligt vid inandning. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Saattaa aiheuttaa perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. Kan orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Epäillään aiheuttavan perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Saattaa aiheuttaa syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. Kan orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Epäillään aiheuttavan syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Sivu 3 (6)

4 H362 H370 H371 H372 H373 H300 + H310 H300 + H330 H310 + H330 H300 + H310 + H330 H301 + H311 H301 + H331 H311 + H331 H301 + H311 + H331 H302 + H312 H302 + H332 H312 + H332 H302 + H312 + H332 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. Kan skada spädbarn som ammas. Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta> Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>. Tappavaa nieltynä tai joutuessaan iholle Dödligt vid förtäring eller vid hudkontakt Tappavaa nieltynä tai hengitettynä Dödligt vid förtäring eller inandning Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä Dödligt vid hudkontakt eller inandning Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä Dödligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning Myrkyllistä nieltynä tai joutuessaan iholle Giftigt vid förtäring eller hudkontakt Myrkyllistä nieltynä tai hengitettynä Giftigt vid förtäring eller inandning Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä Giftigt vid hudkontakt eller förtäring Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle Skadligt vid förtäring eller hudkontakt Haitallista nieltynä tai hengitettynä Skadligt vid förtäring eller inandning Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä Skadligt vid hudkontakt eller inandning Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä Sivu 4 (6)

5 H302 + H312 + H332 Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning H400 H410 H411 H412 H413 H420 EUH 001 EUH 014 EUH 018 EUH 019 EUH 044 EUH 029 EUH 031 EUH 032 EUH 066 EUH 070 Ympäristövaaroihin liittyvät vaaralausekkeet / Faroangivelser för miljöfaror Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Vahingoittaa kansanterveyttä ja ympäristöä tuhoamalla otsonia yläilmakehässä Skadar folkhälsan och miljön genom förstöring av ozonet i övre delen av atmosfären Vaarallisuutta koskevat lisätiedot/ Fysikaaliset ominaisuudet Kompletterande faroinformation / Fysikaliska egenskaper Räjähtävää kuivana. Explosivt i torrt tillstånd. Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Reagerar häftigt med vatten. Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos. Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja. Kan bilda explosiva peroxider. Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa. Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare. Vaarallisuutta koskevat lisätiedot / Terveyteen liittyvät vaikutukset Kompletterande faroinformation / Hälsofarliga egenskaper Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Myrkyllistä joutuessaan silmään. Giftigt vid kontakt med ögonen. Sivu 5 (6)

6 EUH 071 Hengityselimiä syövyttävää. Frätande på luftvägarna. EUH 201/ 201A EUH 202 EUH 203 EUH 204 EUH 205 EUH 206 EUH 207 EUH 208 EUH 209/ 209A EUH 210 EUH 401 Täydentävät tiedot merkinnöissä / tiettyjä aineita ja seoksia koskevat tiedot Kompletterande märkning / Information om vissa ämnen eller blandningar Sisältää lyijyä. Ei saa käyttää pintoihin, joita lapset voivat pureskella tai imeä. Varoitus! Sisältää lyijyä. Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga. Varning! Innehåller bly. Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Sisältää kromi(vi)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion. Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Varoitus! Sisältää kadmiumia. Käytettäessä muodostuu vaarallisia huuruja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Noudata turvallisuusohjeita. Varning! Innehåller kadmium. Farliga ångor bildas vid användning. Se information från tillverkaren. Följ skyddsanvisningarna. Sisältää <herkistävän aineen nimi>. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. Voi muuttua helposti syttyväksi käytössä. Voi muuttua syttyväksi käytössä. Kan bli mycket brandfarligt vid användning. Kan bli brandfarligt vid användning. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Sivu 6 (6)

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) R1 Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillstånd. R2 Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. Explosivt vid

Lisätiedot

Barclay Crop Protection. Bolt XL BOLT XL. Rekisterinumero: 3274 Tehoaine: propikonatsoli 250 g/l. Valmistetyyppi: EC. Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät

Barclay Crop Protection. Bolt XL BOLT XL. Rekisterinumero: 3274 Tehoaine: propikonatsoli 250 g/l. Valmistetyyppi: EC. Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät BOLT XL KASVITAUTIEN TORJUNTAAN H226 Syttyvä neste ja höyry/ Brandfarlig vätska och ånga. H315 Ärsyttää ihoa/ Irriterar huden. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä/ Orsakar allvarlig ögonirritation. H336

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 10 L L177847 FINL/01S PPE 4034210

Nettopaino/Nettovolum: 10 L L177847 FINL/01S PPE 4034210 L177847 FINL/01S PPE 4034210 Hätäpuhelinnumero: Alarm 112, Myrkytystietokeskus 09-4711 ja 09-471 977 Nödtelefonnummer: Alarm 112, Giftinformationscentralen 09-4711 och 09-471 977 RIKKAKASVIHÄVITE rekisterinumero

Lisätiedot

1. TUOTTEEN NIMI JA YRITYS

1. TUOTTEEN NIMI JA YRITYS TUOTETIETOLEHTI Tuotteen nimi: Savupullo RFA:10 joka sisältää n. 2ml TiCl 4 (titaanitetrakloridi) ampullin 1998-06-25 Sivu: 1(4) Versio: B 1. TUOTTEEN NIMI JA YRITYS Tuotteen nimi: Savupullo RFA:10, joka

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Tarkistus: 08-08-2011 Korvaa: 04-03-2008 Versio: 0200 /FIN KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 11 Tuotetunniste Kauppanimi: Isosyanaatti (komponentti

Lisätiedot

Starane XL 5 L RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE 1 P1108438901

Starane XL 5 L RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE 1 P1108438901 PAGE 1 RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN Tehoaineet: florasulaami 2,5 g/l fluroksipyyri 100 g/l Valmistetyyppi: SE Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER

TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P232 P233 P234 P235 P240 P241 P242 Yleiset turvalausekkeet / Skyddsangivelser Allmänt Jos tarvitaan

Lisätiedot

Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Comet Plus Tehoaineet: pyraklostrobiini 100 g/l Aktiv substans: pyraklostrobin 100 g/l fenpropimorf 375 g/l fenpropimorf 375 g/l Valmistetyyppi:

Lisätiedot

L153109 FINL/2O. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L

L153109 FINL/2O. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L L153109 FINL/2O Kasvitautien torjuntaan Käyttötarkoitus Härmän ja ruostetautien torjuntaan vehnällä ja ohralla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis)

Lisätiedot

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä.

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä. Maatilan Fenmedifaami /29.1.2015 1 (4) MAATILAN FENMEDIFAAMI Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Myyntipäällyksen teksti Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ärsyttää voimakkaasti

Lisätiedot

Kouvolan seudun asukkaille

Kouvolan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kouvolan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät Zovirax emulsiovoidetta raskauden tai imeytyksen aikana.

Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin käytät Zovirax emulsiovoidetta raskauden tai imeytyksen aikana. Nimi ZOVIRAX 5 % CREME Mitä lääke sisältää? Vaikuttava aine: asikloviiri 5 % (50 mg / grammassa voidetta ). Muut aineet: propyleeniglykoli, valkovaseliini, setostearyylialkoholi, nestemäinen parafiini,

Lisätiedot

Vaara. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vaara. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Stabilan 750 SL/5.12.2014 1 (4) Myyntipäällyksen teksti STABILAN 750 SL Kasvunsääde Vaara Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller. Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Myrkyllistä

Lisätiedot

Kotkan seudun asukkaille

Kotkan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kotkan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot